Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku"

Transkrypt

1 Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku KPWiG 2005

2 Spis treści 1. Wstęp Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pożegnanie publicznego obrotu Rola KPWiG przy przeprowadzaniu oferty publicznej Nowa forma prospektu emisyjnego Obowiązki informacyjne spółki publicznej Ujawnianie zmiany kontroli nad spółką publiczną Znaczne pakiety akcji spółki publicznej i wezwania Odpowiedzialność administracyjna z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z tzw. znacznych pakietów akcji Przymusowy wykup akcji Materializacja papierów wartościowych Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Rezygnacja z zasady przymusu rynku regulowanego Liberalizacja zasad funkcjonowania systemu depozytowo-rozliczeniowego Zmiany w zakresie ogólnych warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej Ujednolicenie i szerokie zdefiniowanie pojęcia instrumentu finansowego Agent firmy inwestycyjnej Zawód maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego Liberalizacja działalności maklerskiej Alternatywne systemy obrotu Transakcje wewnętrzne Przyjęte praktyki rynkowe Uczestnictwo w rynku giełdowym Notyfikacja podejrzanych transakcji Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów dot. sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji Kwalifikacja manipulacji kursem instrumentu finansowego Częściowa depenalizacja manipulacji kursem instrumentu finansowego Większy zakres odpowiedzialności administracyjnej Parasolowe fundusze inwestycyjne Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Podsumowanie

3 1. Wstęp Trzy ustawy uchwalone przez Sejm RP 29 lipca 2005 r. są nową konstytucją rynku kapitałowego. Projekty ustaw zostały przygotowane m. in. w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej KPWiG, Komisja). Podstawowym celem zmian jest zwiększenie roli polskiego rynku kapitałowego w gospodarce. Trzy ustawy: 1. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( ustawa o ofercie i spółkach ); 2. o obrocie instrumentami finansowymi ( ustawa o obrocie ); 3. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ( ustawa o nadzorze ) zamiast jednej (wielokrotnie zmienianego prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Dotychczasowe sprawdzone w praktyce uregulowania pozostają (nie zmieni się większość podstawowych zasad funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego). Zmiany zostały oparte na trzech podstawowych założeniach: 1) zwiększenie konkurencyjności rynku i jego liberalizacja (m. in. rezygnacja z zasady przymusu rynku regulowanego, rozszerzenie form obrotu); 2) pełna harmonizacja z prawem Unii Europejskiej (m. in. włączenie do polskiego prawa dyrektywy UE o prospekcie emisyjnym 1 ); 3) trzy ustawy całościowo normujące funkcjonowanie rynku kapitałowego (osobno: rynek pierwotny, wtórny i nadzór, podział lepiej odpowiada systematyce aktów prawnych przyjętej w Unii Europejskiej i ułatwi w przyszłości dostosowywanie polskiego prawa do nowych regulacji unijnych). Poniżej omówiono najważniejsze zmiany wprowadzane trzema ustawami oraz zasygnalizowano ich konsekwencje dla uczestników rynku kapitałowego. 1 Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu publikowanego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 3

4 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Większość zmian stanowi implementację prawa Unii Europejskiej 2. Ustawa ma zwiększyć konkurencyjność rynku kapitałowego i poprawić sprawność jego działania m. in. w zakresie warunków publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, przeprowadzania oferty publicznej i dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz funkcjonowania spółek publicznych. 2.1 Pożegnanie publicznego obrotu Włączenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE o prospekcie wymaga zmiany standardów obrotu papierami wartościowymi stosowanych od początku lat 90-tych XX wieku. Odchodzimy od pojęcia "publiczny obrót papierami wartościowymi" jako określenia obszaru rynku kapitałowego, w jakim poruszają się emitenci, inwestorzy i instytucje infrastruktury rynku. Komisja nie wyraża już zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu. Pojawia się natomiast instytucja zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Konieczność przygotowania prospektu istnieje w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych kierowanej do co najmniej 100 osób lub nieoznaczonego adresata. Nowe prawo dopuszcza przeprowadzanie niektórych emisji bez przymusu prospektowego lub na podstawie znacznie krótszego memorandum informacyjnego. Prospekt nie będzie wymagany jeśli oferta jest kierowana do inwestorów kwalifikowanych lub jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych wynosi nie mniej niż 50 tys. euro. Inwestorami kwalifikowanymi są instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne), państwa, jednostki samorządu terytorialnego i międzynarodowe instytucje finansowe. Status inwestorów kwalifikowanych mogą też uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet osoby fizyczne 3, pod warunkiem, że zarejestrują się w KPWiG. To powinno ułatwić szybki dostęp do kapitału spółkom, które znajdą odpowiednich inwestorów. Nowa forma prospektu jest bardziej elastyczna. 2 Przede wszystkim włączenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu publikowanego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 3 Osoba fizyczna może być inwestorem kwalifikowanym jeśli spełnia przynajmniej dwa z następujących warunków: (1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła w każdym 3-miesięcznym okresie 10 transakcji w obrocie regulowanym o wartości co najmniej 50 tysięcy euro każda, (2) wartość jej portfela papierów wartościowych wynosi co najmniej 500 tysięcy euro, (3) pracowała w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu inwestycji w papiery wartościowe. 4

5 Stwarza emitentom więcej możliwości dopasowania prospektu do ich indywidualnych potrzeb. Nowym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia oferty publicznej bez późniejszej konieczności wprowadzania spółki do obrotu regulowanego, a tym samym poddawania się rygorom rynku wtórnego (m. in. przekazywanie raportów bieżących i okresowych). Ponadto spółka publiczna (notowana na rynku regulowanym) będzie mogła pozyskać kapitał przeprowadzając ofertę niepubliczną. 2.2 Rola KPWiG przy przeprowadzaniu oferty publicznej Zadania Komisji uzupełniono m.in. o zatwierdzanie prospektu, nadzór nad przebiegiem oferty publicznej, nadzór nad dopuszczaniem do obrotu na rynku regulowanym i akcją informacyjną oraz prowadzenie listy inwestorów kwalifikowanych. KPWiG nie dopuszcza już emitentów do publicznego obrotu, tylko zatwierdza ich prospekty emisyjne. Komisja ma na decyzję 10 dni roboczych, a w przypadku emitenta, którego żadne z dotychczas wyemitowanych i objętych papierów wartościowych nie były przedmiotem oferty publicznej, ani nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 20 dni roboczych. Należy jednak pamiętać, że to termin liczony od otrzymania przez Komisję pełnej dokumentacji. Jeśli składana dokumentacja jest niekompletna lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, KPWiG może zażądać przedstawienia innych dokumentów i wyjaśnień dot. sytuacji finansowej lub prawnej emitenta. KPWiG nie może odmówić zatwierdzenia prospektu, chyba, że jego forma lub treść jest niezgodna z wymogami prawa. W trakcie procedury w Komisji sprawdzana będzie jedynie zgodność zawartości dokumentu z wymogami formalnymi. W ramach określonych przepisami unijnego rozporządzenia o prospekcie 4, emitenci będą sami decydować jakie informacje ujawnić w prospekcie i w jaki sposób je zaprezentować. Odpowiedzialność za podanie w prospekcie nieprawdziwych informacji i celowe pominięcie lub przemilczenie ważnych informacji spada na autorów prospektu. KPWiG może zwolnić emitenta, na jego wniosek, z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym informacji, których ujawnienie mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby wyrządzić istotną szkodę emitentowi lub jest nieistotne z punktu widzenia oferty. Zwolnienie z obowiązku publikacji jest możliwe, o ile nie wprowadzi w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny papierów wartościowych lub sytuacji emitenta. 4 Rozporządzenie 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odesłanie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam. 5

6 W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, KPWiG może: nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty lub jej przerwanie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać rozpoczęcia oferty lub dalszego jej prowadzenia, opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą. W przypadku ustania przyczyn wydania takiej decyzji, Komisja może (na wniosek emitenta lub z urzędu) ją uchylić. Dodatkowo w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, KPWiG może: nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie. 2.3 Nowa forma prospektu emisyjnego Wprowadzono (jako opcję) nową formę prospektu emisyjnego w postaci trzech odrębnych dokumentów: dokumentu rejestracyjnego zawierającego informacje o emitencie, dokumentu ofertowego zawierającego informacje o ofercie papierów wartościowych, dokumentu podsumowującego streszczającego najważniejsze informacje zamieszczone w powyższych dwóch dokumentach. W konsekwencji, wprowadzono też nową procedurę składania, weryfikacji i zatwierdzania prospektu emisyjnego w zależności od jego formy (1 czy 3 dokumenty). Sam zakres ujawnianych w prospekcie danych nie będzie się istotnie różnił (poza formą) od dotychczasowego. Prospekt sporządzony w formie jednolitego dokumentu oraz dokument rejestracyjny w przypadku trzyczęściowego prospektu są ważne przez 12 miesięcy od dnia udostępnienia ich do publicznej wiadomości. Nowe przepisy tworzą możliwość tzw. "włączania przez odesłanie". W prospekcie nie trzeba będzie powtarzać informacji, które już wcześniej zostały przez emitenta podane do publicznej wiadomości oraz przekazane do KPWiG lub przez nią zatwierdzone. Prospekt stanie się krótszy, a emitentowi łatwiej 6

7 będzie go opracować. Nie będzie istniało ryzyko, że inny sposób prezentacji w prospekcie upublicznionych już wcześniej przez emitenta danych wprowadzi w błąd inwestorów. W prospekcie emisyjnym spółka będzie się mogła skupić na najważniejszych informacjach. W myśl nowych przepisów debiutanci i weterani giełdowi są równo traktowani, jeśli chodzi o zakres informacji prezentowanych w prospekcie emisyjnym. Znika możliwość emisji nowych akcji w funkcjonującej do tej pory formule zawiadomienia przez już notowane spółki. Jednocześnie w ściśle określonych przypadkach 5 można przeprowadzić ofertę na podstawie krótszego od prospektu memorandum informacyjnego (pod warunkiem, że w terminie 20 dni roboczych Komisja nie zgłosi wobec takiej oferty sprzeciwu). Ułatwieniem dla spółek idących po kapitał jest zniesienie obowiązku informowania w raportach bieżących o wszystkich zmianach danych zawartych w prospekcie. Można to będzie zrobić jednorazowo w formie aneksu aktualizującego. Zamiast sztywnych kryteriów ustawowych, to sam emitent decyduje, które umowy są dla niego istotne i które ujawni. W okresie ważności prospektu informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na ocenę papieru wartościowego emitent przekazuje do KPWiG w formie aneksu do prospektu. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KPWiG wstrzymuje lub przerywa ofertę publiczną. Na podstawie nowych przepisów emitent, którego prospekt został zatwierdzony w Polsce będzie mogł zabiegać o kapitał we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności ponownego zatwierdzania tam prospektu emisyjnego (tzw. jednolity paszport europejski ). Podobnie będzie z zagranicznymi firmami z całej UE, które na analogicznych zasadach będą mogły starać się o pieniądze polskich inwestorów. 2.4 Obowiązki informacyjne spółki publicznej Emitent wykonuje obowiązki informacyjne od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (poprzednio od dnia opublikowania prospektu emisyjnego). Emitent jest obowiązany aktualizować informacje przekazane do publicznej wiadomości w przypadku ich znaczącej zmiany. Dodatkowo emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mają obowiązek corocznego przekazywania, do Komisji oraz do publicznej wiadomości, wykazu wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o 5 Wyjątki obejmują m. in. papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub jego bank centralny, jednostki samorządu terytorialnego i papiery wartościowe, których łączna wartość emisji w ciągu kolejnych 12 miesięcy stanowi mniej niż 2,5 miliona euro. 7

8 ofercie w okresie ostatniego roku kalendarzowego. Wykaz musi zawierać także wskazanie miejsca, w którym te informacje są dostępne. Emitent nie może łączyć wywiązywania się z obowiązków informacyjnych ciążących na spółce publicznej z działaniami marketingowymi dotyczącymi jego działalności, w sposób, który może spowodować wprowadzenie w błąd inwestorów odnośnie charakteru tych informacji. Funkcję ustawowej agencji informacyjnej będzie mogło pełnić jednocześnie kilka podmiotów. Sankcją administracyjną za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych może być nałożenie kary pieniężnej do wysokości 1 miliona złotych lub decyzja KPWiG o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym. Przy nakładaniu kar Komisja bierze pod uwagę m. in. sytuację finansową karanego podmiotu. W przypadku gdy postępowanie dotyczy wykonywania obowiązków przekazywania do publicznej wiadomości informacji bieżących lub okresowych przez emitenta papierów wartościowych wykonującego te obowiązki zgodnie z postanowieniami regulaminu rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub regulaminu rynku pozagiełdowego, przed wydaniem decyzji Komisja jest obowiązana zasięgnąć opinii spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta. 2.5 Ujawnianie zmiany kontroli nad spółką publiczną Rozszerzone zostają obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy spółek publicznych o zdarzenia powodujące przekroczenie progów głosów na walnym zgromadzeniu, inne niż transakcje nabycia lub zbycia akcji. Notyfikacji wymagać będzie osiągnięcie lub przekroczenie (zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie udziału) następujących wielkości progowych ogólnej liczby głosów w spółce publicznej: : 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75%. Dodanie do ww. katalogu progu 20% zapewni większy dostęp do informacji dotyczącej zmiany poziomów wpływu na spółkę publiczną. Obowiązek zawiadomienia rynku powstaje również w przypadku: 1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: a) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, b) 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym; 2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 8

9 2.6 Znaczne pakiety akcji spółki publicznej i wezwania Nowe przepisy preferują rozproszenie akcji spółek publicznych i mają lepiej chronić interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Mogą również doprowadzić do oczyszczenia parkietu z firm, których akcje są niepłynne. Wprowadza się zakaz nabywania i zbywania akcji spółki publicznej przez podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na jego zlecenie i inne podmioty wobec niego dominujące lub zależne, które uzyskały informację cenotwórczą do czasu podania tej informacji do publicznej wiadomości przez spółkę. Zostaje zniesiony obowiązek uzyskania zgody Komisji na przekroczenie określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej (obecnie taka zgoda jest wymagana w przypadku zamiaru osiągnięcia lub przekroczenia 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów). Na nowo unormowano instytucję wezwań. Zmiana ma zapewnić skuteczniejszą ochronę drobnych akcjonariuszy, a wszystkim inwestorom dostarczyć pełniejszą informację w celu podjęcia właściwej decyzji odnośnie ogłoszonego wezwania. Zmiana wprowadza możliwość ingerowania KPWiG w warunki wezwania, przy jednoczesnym braku krępowania przepisami dużych podmiotów gospodarczych. Tylko w drodze wezwania można nabywać akcje spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o więcej niż 10% w okresie krótszym niż 60 dni. Powyższy warunek wiąże podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce wynosi mniej niż 33%. Akcjonariusz dysponujący co najmniej 33% głosów musi ogłosić wezwanie jeśli w okresie krótszym niż 12 miesięcy chciałby nabyć akcje uprawniające do 5% ogólnej liczby głosów. Obniżony do 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy został próg, którego przekroczenie może nastąpić wyłącznie w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji. Jednocześnie próg posiadania ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, który implikuje obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje spółki, zostaje zwiększony z 50% do 66%. Podwyższenie progu nie spowoduje pogorszenia sytuacji akcjonariuszy mniejszościowych jednocześnie pojawia się bowiem możliwość częściowego wyjścia przez nich z inwestycji w wezwaniu ogłaszanym w momencie przekraczania progu 33% 6. Doprecyzowano także katalog zdarzeń, które wyłączają obowiązek ogłoszenia wezwania. 6 Polska skorzystała z możliwości wprowadzenia szczegółowych regulacji stworzonych przez unijną dyrektywę o przejęciach (Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia). 9

10 Obowiązek ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji w spółce publicznej powstaje w sytuacji, gdy inwestor będzie chciał przekroczyć próg 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wzywający będzie musiał wezwać od razu do sprzedaży kolejnych 33 % akcji. Za akcje trzeba zapłacić nie mniej niż wynosił ich średni kurs na giełdzie z ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli jednak inwestor w czasie poprzedniego roku ogłosił już wezwanie, cena w nowym nie może być niższa od poprzedniej. Zmiana ma doprowadzić do lepszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Nowe przepisy zapewniają im korzystniejszą pozycję w relacjach z dużymi graczami. Po przekroczeniu progu 66 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy trzeba będzie ogłosić kolejne wezwanie, tym razem na wszystkie pozostałe akcje w obrocie. Cena oferowana w wezwaniu nie może być niższa niż średni kurs akcji z ostatnich trzech miesięcy notowań. Jeśli inwestor w ciągu 6 miesięcy od wezwania na wszystkie akcje kupi na giełdzie drożej dodatkowy pakiet akcji, będzie musiał zwrócić różnicę wszystkim akcjonariuszom, którzy odpowiedzieli na ostatnie wezwanie. 2.7 Odpowiedzialność administracyjna z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z tzw. znacznych pakietów akcji Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z tzw. znacznych pakietów akcji została zastąpiona reżimem odpowiedzialności administracyjnej. KPWiG może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną do wysokości 1 miliona złotych na każdego kto m. in.: 1) nie dokonuje w terminie zawiadomienia o przekroczeniu określonych progów głosów lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach, 2) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków określonych przepisami o wezwaniach, 3) nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach przewidzianych przepisami, 4) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji o tym w trybie określonym przepisami, 5) w wezwaniu, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie przepisów, 6) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w przepisach, 7) wbrew obowiązkowi ustawowemu nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 8) dopuszcza się czynu określonego w powyższych punktach działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 10

11 Kara pieniężna może zostać nałożona odrębnie za każdy z powyższych czynów oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia zdefiniowanego w przepisach ustawy. W decyzji administracyjnej Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, zaś w razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 2.8 Przymusowy wykup akcji W spółce publicznej wprowadza się tzw. prawo wyciskania akcjonariuszy mniejszościowych. Posiadacz co najmniej 90% głosów w spółce będzie miał prawo żądania przymusowego wykupienia akcji od inwestorów mniejszościowych. Nowe rozwiązanie znacznie ułatwia dominującym inwestorom wycofanie niepłynnych spółek z giełdy. Przyczyni się to do uporządkowania rynku kapitałowego. Z doświadczeń polskiego rynku kapitałowego wynika, że w wielu przypadkach po przejęciu pełni władzy w spółce, inwestor strategiczny zupełnie nie liczył się z mniejszościowymi udziałowcami. Dzięki nowym przepisom, mniejszościowi akcjonariusze spółki będą mogli wymusić wykupienie swoich papierów od inwestora, jeśli będzie on miał ponad 90 % głosów (próg z kodeksu spółek handlowych wynosi 95 %). Co więcej, próg 90% uznaje się za osiągnięty także w przypadku posiadania akcji spółki publicznej wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi wobec akcjonariusza żądającego przymusowego wykupu, jak również wspólnie z podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. Prawo nie będzie działać wstecz posiadacze akcji niepłynnych firm, w których inwestor już teraz ma ponad 90 % głosów, nie będą więc mogli zażądać wykupu swoich akcji. Ale jeśli dominujący akcjonariusz dokupi chociaż jeden walor, będzie już musiał postępować zgodnie z warunkami nowej ustawy. Nowe przepisy znacznie lepiej chronią interesy małych udziałowców. Ustawa zawiera gwarancję minimalnej ceny, którą musi zapłacić inwestor dominujący. Cena, jaką musi on zapłacić tym, którzy chcą sprzedać akcje, nie może być niższa niż średni kurs z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy notowań na giełdzie ( w zależności od tego, który wariant jest korzystniejszy dla drobnych akcjonariuszy). Nowe przepisy powinny doprowadzić do zwiększenia płynności akcji notowanych na giełdzie. Dotychczasowa sytuacja, w której w obrocie są podmioty z ponad dziewięćdziesięcioprocentowymi akcjonariuszami, nie wydaje się korzystna ani dla rynku ani dla samych inwestorów. 11

12 2.9 Materializacja papierów wartościowych Pełna dematerializacja papierów wartościowych następuje z chwilą ich zarejestrowania w depozycie. KPWiG może na wniosek emitenta udzielić mu zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu jest to równoznaczne wycofaniu papierów wartościowych z publicznego obrotu pod rządami starych regulacji. Ponadto zniesienie dematerializacji następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 3. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 3.1 Rezygnacja z zasady przymusu rynku regulowanego Najważniejszą systemową zmianą jest eliminacja zasady koncentracji transakcje papierami wartościowymi dokonywane między osobami prawnymi lub prawnymi i fizycznymi nie muszą już być dokonywane na giełdzie i za pośrednictwem domu maklerskiego. Na obecnym etapie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce liberalizacja w tym zakresie wydaje się uzasadniona. Zostanie przełamany formalny monopol giełdy znikają ograniczenia w sposobie przenoszenia papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i takich papierów, które po ofercie nie zostały wprowadzone do żadnego obrotu zorganizowanego. Dzięki nowym przepisom do historii przejdą tzw. transakcje pakietowe, a umówione transakcje między dużymi inwestorami zawierane będą poza rynkiem regulowanym. Brak informacji o takich transakcjach nie przyniesie uszczerbku rynkowi wnioski z analizy przeprowadzanych obecnie transakcji są często błędne. Po zmianie inwestorzy będą musieli informować o transakcjach tylko w przypadku przekraczania znacznych progów zaangażowania w spółce. Przepisy wychodzą naprzeciw inwestorom finansowym, którzy będą mogli handlować dużymi pakietami akcji poza giełdą i w dodatku po cenach, które mogą odbiegać od aktualnych notowań. Obrót dużymi pakietami akcji stanie się bardziej elastyczny. 12

13 3.2 Liberalizacja zasad funkcjonowania systemu depozytoworozliczeniowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) nie jest jedynym podmiotem uprawnionym do rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnych systemach obrotu (patrz pkt 3.8). Może się to przyczynić do szybszych i tańszych rozliczeń tych transakcji. Przy władzach KDPW tworzy się zespół doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rynku kapitałowym: 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających emitentów, 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających banki powiernicze, 2 przedstawicieli izb gospodarczych firm inwestycyjnych, 2 przedstawicieli zagranicznych izb rozliczeniowych i zagranicznych firm inwestycyjnych działających w Polsce oraz 1 przedstawiciela każdej ze spółek prowadzących rynek regulowany. Zespół doradczy będzie mógł zabierać głos w sprawach dotyczących sprawozdań zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych, sprawozdania z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji depozytu. Powstaje forum wymiany poglądów przez uczestników rynku zaangażowanych w rozliczenia. Nowa ustawa wprowadza ponadto do polskiego prawa definicje rodem z regulacji Unii Europejskiej, czyli jasno rozdziela clearing i settlement (rozliczenia i rozrachunki). Rozliczeniem jest ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji, do spełnienia których są zobowiązani uczestnicy depozytu (strony rozliczenia). Rozrachunkiem jest obciążenie lub uznanie konta depozytowego (ew. rachunku papierów wartościowych) odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia papierów wartościowych, a także uznanie lub obciążenie rachunku bankowego. 3.3 Zmiany w zakresie ogólnych warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej Zmieniły się wymogi kapitałowe dla polskich firm inwestycyjnych: odstąpiono od wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości nie mniejszej niż 4 miliony złotych w przypadku prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w ograniczonym zakresie. Wysokie wymogi kapitałowe były dotąd istotną barierą wejścia na rynek. Zamiast posiadania wysokiego kapitału założycielskiego pojawiła się możliwość zawarcia przez firmę inwestycyjną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności inwestycyjnej w przypadku ograniczenia działalności wyłącznie do doradztwa inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń. Nie jest wymagane posiadanie 13

14 kapitału założycielskiego, jeżeli dom maklerski zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, zgodnie z którą minimalna suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 1 miliona euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia oraz równowartość 1,5 miliona euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Zmiana wychodzi naprzeciw postulatom firm inwestycyjnych zmniejsza wymogi kapitałowe, a jednocześnie nie przerzuca ryzyka na inwestorów. Złagodzono zakaz nabywania przez dom maklerski akcji podmiotu dominującego. Co do zasady dom maklerski nie może nabywać na własny rachunek akcji wyemitowanych przez podmioty, w stosunku do których jest podmiotem zależnym. Wyjątkiem jest nabywanie akcji w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku regulowanym albo w celu ich dalszej odsprzedaży (w liczbie stanowiącej łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego). To rozwiązanie stanowi rozsądny kompromis między potrzebami rynku a koniecznością eliminacji konfliktu interesów. 3.4 Ujednolicenie i szerokie zdefiniowanie pojęcia instrumentu finansowego W rozumieniu ustawy, instrumentami finansowymi są: papiery wartościowe sensu stricto, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, prawa majątkowe, których cena zależy od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy oraz inne instrumenty, jeżeli zostały one dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Katalog poszerzył się o instrumenty równoważne finansowym kontraktom terminowym i opcjom. Na potrzeby wyodrębnienia z katalogu instrumentów finansowych tych instrumentów, które mieszczą się w zakresie działalności maklerskiej wprowadzona została odrębna kategoria maklerskie instrumenty finansowe. Maklerskimi instrumentami finansowymi są głównie papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, forwardy, swapy i opcje (to tej kategorii nie zaliczają się pochodne instrumenty towarowe i inne nie wymienione w ustawie instrumenty). Nowa definicja obejmuje szerokie spektrum instrumentów finansowych, obrót którymi podlega rygorom ustawy. Intencją zmiany jest eliminacja wieloznaczności i lepsza ochrona inwestorów, czyli uniknięcie sytuacji, w której są im oferowane produkty o charakterze inwestycyjnym nie podlegające pod przepisy prawa i nadzór ze strony KPWiG. Definicja instrumentu finansowego jest możliwie szeroka i odnosi się nie tylko do instrumentów funkcjonujących na rodzimym rynku kapitałowym, ale również do instrumentów finansowych istniejących na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych. 14

15 Bardzo istotną zmianą (zwłaszcza dla środowiska podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych) jest zmiana definicji papieru wartościowego. Prawa pochodne oraz inne prawa majątkowe będące przedmiotem obrotu dokonywanego na rynku regulowanym tracą status papieru wartościowego. Nadzorem Komisji objęto dodatkowo rachunki, na których rejestrowane są niebędące papierami wartościowymi maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Nowymi przepisami objęto towarowe rynki instrumentów finansowych dzięki złagodzonym wymogom odnośnie tworzenia takiego rynku, możliwe będzie powstanie dodatkowej platformy obrotu spełniającej wymogi dla rynku regulowanego wynikające z prawa Unii Europejskiej. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza możliwość prowadzenia towarowych rynków instrumentów finansowych przez rynki regulowane, znosi też obowiązek korzystania z usług KDPW w zakresie rozliczeń i rejestracji na utworzonych w ten sposób rynkach towarowych. 3.5 Agent firmy inwestycyjnej Powstaje instytucja agenta firmy inwestycyjnej, który będzie mógł promować usługi świadczone przez zatrudniającą go firmę i zdobywać dla niej nowych klientów. Firma inwestycyjna może w drodze pisemnej umowy powierzyć agentowi wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. Agent może zawierać z klientami umowy o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną, a w szczególności doradzać klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie usług danej firmy inwestycyjnej, przyjmować zlecenia oraz odbierać inne oświadczenia woli dla firmy inwestycyjnej. Agent może reprezentować tylko jedną firmę inwestycyjną. Zakazane jest przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wpłat od klientów. Za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy osoby trzeciej. Agentem firmy inwestycyjnej może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów odrębnych. W banku prowadzącym działalność maklerską tworzy się instytucję tzw. agenta wewnętrznego. Komisja prowadzi rejestr podmiotów posiadających prawo do wykonywania czynności agenta firmy inwestycyjnej. Firma inwestycyjna ponosi odpowiedzialność administracyjną za zatrudnionego przez siebie agenta. 15

16 Nowe regulacje wychodzą na przeciw postulatom środowiska dostawców usług inwestycyjnych - zwiększą ich dostępność, a być może przyczynią się do dalszego ożywienia na rynku pracy. 3.6 Zawód maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego Poszerzono zakres tematyczny egzaminu dla maklerów papierów wartościowych (dochodzą elementy związane z pewnymi czynnościami doradztwa inwestycyjnego). Egzamin sprawdza teoretyczne przygotowanie kandydatów z następujących dziedzin: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe i dewizowe, prawo papierów wartościowych i instrumenty finansowe, działalność maklerska i powiernicza, system depozytoworozliczeniowy, rynek finansowy, fundusze inwestycyjne, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, zasady rachunkowości, rynek towarów giełdowych, matematyka finansowa, analiza finansowa, strategie inwestycyjne i etyka zawodowa. Pojawiła się możliwość wykonywania przez maklera czynności doradztwa inwestycyjnego w ramach zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do prowadzenia działalności maklerskiej. Zmiana z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności zawodu maklera. 3.7 Liberalizacja działalności maklerskiej Wprowadzono możliwość prowadzenia działalności maklerskiej w formie handlowych spółek osobowych, czyli: jawnej, partnerskiej i komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej (w zakresie czynności przyjmowania i przekazywania zleceń maklerskich instrumentów finansowych oraz szeroko pojętych czynności doradztwa). Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwiono prowadzenie działalności maklerskiej w pełnym zakresie. Doradcy inwestycyjni zyskują nową możliwość wykonywania zawodu. Oczywiście żeby rozpocząć działalność trzeba pomyślnie przejść weryfikację na etapie udzielania firmie zezwolenia przez KPWiG. Należy też pamiętać, że obowiązek zatrudniania przez firmę inwestycyjną maklerów lub doradców powstaje nie tylko w sytuacji prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie zarządzania lub doradztwa inwestycyjnego. Ponadto do czynności doradztwa nie jest wymagane zatrudnienie doradcy inwestycyjnego (wystarczy makler, który zdał egzamin o poszerzonym zakresie przedmiotowym), natomiast do czynności zarządzania niezbędne jest zatrudnienie co najmniej dwóch doradców. Jest szansa, że osoby, które nie mają pracy lub nie chcą pracować w dużych korporacjach, będą mogły prowadzić legalną działalność na własny 16

17 rachunek. W efekcie zwiększy się oferta usług dostępnych inwestorom powstaną niewielkie firmy asset management, inwestujące w niestandardowe instrumenty (np. kontrakty terminowe, instrumenty oparte o waluty), które mają szansę znaleźć swoje miejsce na rynku. Dodatkowo dokonano zmiany definicji doradztwa inwestycyjnego odstąpiono od zasady, zgodnie z którą odpłatne udzielanie ogólnych rekomendacji stanowi doradztwo inwestycyjne na rzecz objęcia definicją wyłącznie indywidualnych rekomendacji uwzględniających indywidualną sytuację ich adresata. 3.8 Alternatywne systemy obrotu Powstanie alternatywnych systemów obrotu jest szansą na pozyskanie kapitału dla firm mniejszych, dla których koszty wejścia na giełdę są zbyt wysokie. Mogą one być pośrednim piętrem pomiędzy rynkiem prywatnym, nieregulowanym, a rynkiem regulowanym, z surowymi wymogami (GPW). Wprowadzenie alternatywnych systemów obrotu raczej nie spowoduje odpływu spółek z rynku regulowanego. Systemy będą natomiast szansą dla mniejszych spółek, dla których wejście na giełdę wiąże się ze zbyt dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym. Platformy będą też wykorzystywane przez fundusze private equity, które będą mogły wprowadzać tam swoje spółki portfelowe. Regulacje dotyczące alternatywnych rynków będą tworzone przez instytucje organizujące obrót. Zatwierdzać będzie je KPWiG. Organizator alternatywnego systemu obrotu będzie musiał przedstawić Komisji koncepcję działania i proponowane regulacje. Systemy obrotu mogłyby tworzyć banki, domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne z państw OECD lub WTO oraz podmioty organizujące na terenie Polski rynek regulowany. 3.9 Transakcje wewnętrzne Wprowadzono możliwość zawierania przez brokerów transakcji wewnętrznych z klientami i kojarzenia zleceń klientów w obrocie wtórnym. Firma inwestycyjna może przyjmować zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, poprzez zawarcie na własny rachunek umowy sprzedaży (transakcji bezpośredniej) z klientem dającym zlecenie (w przypadku gdy przedmiotem zlecenia są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego) lub podjęcie czynności mających na celu zawarcie transakcji pomiędzy zleceniodawcą a innym klientem tej firmy inwestycyjnej. Odbywa się to na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich. 17

18 Na nowym rozwiązaniu skorzystają zarówno inwestorzy, którzy otrzymają możliwość tańszej i prostszej realizacji swoich zleceń, jak i firmy inwestycyjne, które będą mogły zaoferować swoim klientom nową usługę Przyjęte praktyki rynkowe Istotą koncepcji oznaczenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przyjętych praktyk rynkowych była chęć uniknięcia uznawania za karalne zachowań tylko dlatego, że prowadzą one do skutków opisanych w przepisach o manipulacji. Przyjętymi praktykami rynkowymi są zachowania, których zasadnie można oczekiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych i które są akceptowane przez Komisję (praktyki nie są tożsame ze zwyczajami funkcjonującymi na rynku, zaś akceptacja danej praktyki następuje w drodze uchwały podejmowanej przez KPWiG). Aby praktyka na rynku regulowanym mogła być zaakceptowana przez KPWiG powinna być transparentna i zrozumiała. Wprowadzenie zmiany przyjętej praktyki rynkowej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z podmiotami i organizacjami obecnymi na rynku. To przyczynia się do większego zaangażowania środowiska uczestników obrotu w proces tworzenia regulacji Uczestnictwo w rynku giełdowym Zniesiono wymóg związania uczestnictwa w polskim rynku giełdowym z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki prowadzącej giełdę. Uznano, że ten wymóg nie znajduje uzasadnienia, również w związku z możliwością uzyskania tzw. odległego członkostwa przez podmioty zagraniczne, które nie będą zainteresowane w udziale kapitałowym w giełdzie. Ponadto rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do występowania jako strona transakcji na rynku giełdowym. Analogicznie jak ma to miejsce obecnie w przypadku rynku pozagiełdowego, oprócz firm inwestycyjnych również inne podmioty posiadające status uczestnika KDPW będą mogły dokonywać transakcji papierami wartościowymi, pod warunkiem nabywania ich we własnym imieniu i na własny rachunek Notyfikacja podejrzanych transakcji Podmioty nadzorowane przez KPWiG są obowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji (jeżeli jest właściwa ze względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie) informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji instrumentem finansowym. Informacja przekazywana do Komisji powinna zawierać m. in. szczegółowe dane dotyczące podejrzanej transakcji, powody uzasadniające podejrzenie naruszenia przepisów prawa, informacje pozwalające na identyfikację osób, na rachunek których zlecenie zostało złożone lub transakcja zawarta oraz innych osób mających związek z zawieraną 18

19 transakcją. Podmiot wykonujący ten obowiązek (czyli np. dom maklerski) nie może o tym informować podmiotów innych niż Komisja, a w szczególności osób, na których rachunek transakcje przeprowadzono lub podmiotów powiązanych z tymi osobami. Zmiana ma doprowadzić do uszczelnienia nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obrotu instrumentami finansowymi. Pośrednicy świadczący usługi finansowe zostali zobowiązani do zgłaszania organowi nadzoru podejrzanych transakcji. Pozwoli to na skuteczniejszą walkę z nieprawidłowościami na rynku. Same instytucje finansowe powinny być zainteresowane czystością obrotu tylko rynek bezpieczny będzie cieszył się zaufaniem i przyciągał nowych inwestorów Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów dot. sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji Osoby sporządzające rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, przeznaczone do rozpowszechniania wśród inwestorów, oraz osoby zajmujące się rozpowszechnianiem takich rekomendacji, są obowiązane do zachowania należytej staranności, zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji oraz ujawnienia słusznego interesu, a także konfliktów interesów. Ustawa wyznacza jedynie ogólne ramy dla zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, zaś szczegółowa regulacja tej kwestii ma swoje odzwierciedlenie w stosownym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Na podmiot, który sporządza rekomendacje z naruszeniem przepisów, nie zachowuje przy tym należytej staranności, nie zapewnia ich rzetelności albo nie ujawnia słusznego interesu, a także konfliktów interesów, KPWiG może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 miliona złotych. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku wymaganego przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Nowe narzędzie dyscyplinowania osób, których działanie może wpływać na decyzje inwestorów, pozwoli na lepszą ochronę uczestników rynku, szczególnie drobnych inwestorów indywidualnych. Inwestor powinien dysponować pełną wiedzą nt. słusznego interesu sporządzającego rekomendację oraz ewentualnego konfliktu interesów Kwalifikacja manipulacji kursem instrumentu finansowego Komisja oraz uczestnicy rynku rozważając, czy składanie zleceń lub zawieranie transakcji może stanowić manipulację, biorą pod uwagę m. in. to 19

20 jak znaczący udział w dziennym obrocie instrumentem finansowym mają dane zlecenia lub transakcje, na ile te zlecenia powodują istotną zmianę ceny, czy dane transakcje wpływają na zmianę faktycznego stanu posiadania instrumentu, na ile dane zlecenia odwołane przed ich realizacją powodują zmianę w zakresie najlepszych pod względem ceny ofert kupna lub sprzedaży oraz na ile zlecenia składane w okresie, który stanowi podstawę do określenia ceny rozliczeniowej instrumentów pochodnych, wpływają na cenę instrumentu finansowego, na podstawie której ustala się cenę rozliczeniową. Zmiana pozwala na doprecyzowanie kryteriów, na podstawie których stwierdza się podejrzenie manipulacji. Instytucje sprawujące nadzór nad prawidłowością obrotu będą mogły poświęcić więcej uwagi zjawiskom rzeczywiście niebezpiecznym. Precyzyjniejsze przepisy pozwalają również na skuteczniejsze procedowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamiają inwestorom kryteria oceny zjawiska manipulacji kursem instrumentu finansowego Częściowa depenalizacja manipulacji kursem instrumentu finansowego Zmiana stanowi realizację od dawna podnoszonych postulatów w zakresie skuteczniejszego i szybszego ścigania niektórych naruszeń godzących w dobro polskiego rynku kapitałowego. Manipulacja ceną instrumentu finansowego w pewnych przypadkach będzie ścigana w prostszym i szybszym postępowaniu administracyjnym (jako kryterium przyjęto tu sposób dokonania manipulacji): 1) rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu (w tym w internecie), lub też w każdy inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentu finansowego przez osobę inną niż dziennikarz, jeśli wiedziała ona (lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć), że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; 2) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dot. instrumentu finansowego (ich emitentów) wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób regularny lub okazjonalny na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeżeli nie został publicznie ujawniony (w sposób pełny i rzetelny) występujący konflikt interesów. W przypadku stwierdzenia manipulacji, KPWiG w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 tysięcy złotych lub karę do wysokości dziesięciokrotnej uzyskanej korzyści majątkowej (lub obie kary łącznie). W pozostałych przypadkach manipulacja będzie ścigana w trybie przepisów prawa karnego. 20

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r.

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. L.dz./20/2015 dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie Ministrze, W związku z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować?

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Maciej Kędziora Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających UZASADNIENIE Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 16/2012 Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych Data: 17:50, 25.04.2012r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1513, 1844. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU W WIERUCHOWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU W WIERUCHOWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU W WIERUCHOWIE Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej Spółka ) przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:... INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 r. Preambuła Zarząd Internet Union S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT W POLSCE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT W POLSCE Poniższy tekst ma wyłącznie charakter edukacyjny. Wszelkie informacje w nim zawarte nie zwalniają inwestora z obowiązku zapoznania się z treścią Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego ő 1. Cele regulacji ő 2. Metoda regulacji I. Metoda cywilnoprawna II. Metoda administracyjnoprawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Oferta Biura Informacji Kapitałowych w zakresie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt.: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Wrocław, październik 2015 Klienci BIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oferta zakupu akcji Netii. 13 marca 2013

Oferta zakupu akcji Netii. 13 marca 2013 Oferta zakupu akcji Netii 13 marca 2013 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym oficjalnym dokumentem dotyczącym oferty nabycia akcji własnych Netii ( Oferta ) jest

Bardziej szczegółowo

obrocie instrumentami finansowymi instrumentami finansowymi

obrocie instrumentami finansowymi instrumentami finansowymi USTAWA o obrocie instrumentami finansowymi DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego... Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego... Uzasadnienie do projektu uchwały: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ad pkt 2 porządku obrad UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo