Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku"

Transkrypt

1 Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku KPWiG 2005

2 Spis treści 1. Wstęp Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pożegnanie publicznego obrotu Rola KPWiG przy przeprowadzaniu oferty publicznej Nowa forma prospektu emisyjnego Obowiązki informacyjne spółki publicznej Ujawnianie zmiany kontroli nad spółką publiczną Znaczne pakiety akcji spółki publicznej i wezwania Odpowiedzialność administracyjna z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z tzw. znacznych pakietów akcji Przymusowy wykup akcji Materializacja papierów wartościowych Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Rezygnacja z zasady przymusu rynku regulowanego Liberalizacja zasad funkcjonowania systemu depozytowo-rozliczeniowego Zmiany w zakresie ogólnych warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej Ujednolicenie i szerokie zdefiniowanie pojęcia instrumentu finansowego Agent firmy inwestycyjnej Zawód maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego Liberalizacja działalności maklerskiej Alternatywne systemy obrotu Transakcje wewnętrzne Przyjęte praktyki rynkowe Uczestnictwo w rynku giełdowym Notyfikacja podejrzanych transakcji Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów dot. sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji Kwalifikacja manipulacji kursem instrumentu finansowego Częściowa depenalizacja manipulacji kursem instrumentu finansowego Większy zakres odpowiedzialności administracyjnej Parasolowe fundusze inwestycyjne Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Podsumowanie

3 1. Wstęp Trzy ustawy uchwalone przez Sejm RP 29 lipca 2005 r. są nową konstytucją rynku kapitałowego. Projekty ustaw zostały przygotowane m. in. w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej KPWiG, Komisja). Podstawowym celem zmian jest zwiększenie roli polskiego rynku kapitałowego w gospodarce. Trzy ustawy: 1. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( ustawa o ofercie i spółkach ); 2. o obrocie instrumentami finansowymi ( ustawa o obrocie ); 3. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ( ustawa o nadzorze ) zamiast jednej (wielokrotnie zmienianego prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Dotychczasowe sprawdzone w praktyce uregulowania pozostają (nie zmieni się większość podstawowych zasad funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego). Zmiany zostały oparte na trzech podstawowych założeniach: 1) zwiększenie konkurencyjności rynku i jego liberalizacja (m. in. rezygnacja z zasady przymusu rynku regulowanego, rozszerzenie form obrotu); 2) pełna harmonizacja z prawem Unii Europejskiej (m. in. włączenie do polskiego prawa dyrektywy UE o prospekcie emisyjnym 1 ); 3) trzy ustawy całościowo normujące funkcjonowanie rynku kapitałowego (osobno: rynek pierwotny, wtórny i nadzór, podział lepiej odpowiada systematyce aktów prawnych przyjętej w Unii Europejskiej i ułatwi w przyszłości dostosowywanie polskiego prawa do nowych regulacji unijnych). Poniżej omówiono najważniejsze zmiany wprowadzane trzema ustawami oraz zasygnalizowano ich konsekwencje dla uczestników rynku kapitałowego. 1 Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu publikowanego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 3

4 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Większość zmian stanowi implementację prawa Unii Europejskiej 2. Ustawa ma zwiększyć konkurencyjność rynku kapitałowego i poprawić sprawność jego działania m. in. w zakresie warunków publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, przeprowadzania oferty publicznej i dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz funkcjonowania spółek publicznych. 2.1 Pożegnanie publicznego obrotu Włączenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE o prospekcie wymaga zmiany standardów obrotu papierami wartościowymi stosowanych od początku lat 90-tych XX wieku. Odchodzimy od pojęcia "publiczny obrót papierami wartościowymi" jako określenia obszaru rynku kapitałowego, w jakim poruszają się emitenci, inwestorzy i instytucje infrastruktury rynku. Komisja nie wyraża już zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu. Pojawia się natomiast instytucja zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Konieczność przygotowania prospektu istnieje w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych kierowanej do co najmniej 100 osób lub nieoznaczonego adresata. Nowe prawo dopuszcza przeprowadzanie niektórych emisji bez przymusu prospektowego lub na podstawie znacznie krótszego memorandum informacyjnego. Prospekt nie będzie wymagany jeśli oferta jest kierowana do inwestorów kwalifikowanych lub jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych wynosi nie mniej niż 50 tys. euro. Inwestorami kwalifikowanymi są instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne), państwa, jednostki samorządu terytorialnego i międzynarodowe instytucje finansowe. Status inwestorów kwalifikowanych mogą też uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet osoby fizyczne 3, pod warunkiem, że zarejestrują się w KPWiG. To powinno ułatwić szybki dostęp do kapitału spółkom, które znajdą odpowiednich inwestorów. Nowa forma prospektu jest bardziej elastyczna. 2 Przede wszystkim włączenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu publikowanego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 3 Osoba fizyczna może być inwestorem kwalifikowanym jeśli spełnia przynajmniej dwa z następujących warunków: (1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła w każdym 3-miesięcznym okresie 10 transakcji w obrocie regulowanym o wartości co najmniej 50 tysięcy euro każda, (2) wartość jej portfela papierów wartościowych wynosi co najmniej 500 tysięcy euro, (3) pracowała w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu inwestycji w papiery wartościowe. 4

5 Stwarza emitentom więcej możliwości dopasowania prospektu do ich indywidualnych potrzeb. Nowym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia oferty publicznej bez późniejszej konieczności wprowadzania spółki do obrotu regulowanego, a tym samym poddawania się rygorom rynku wtórnego (m. in. przekazywanie raportów bieżących i okresowych). Ponadto spółka publiczna (notowana na rynku regulowanym) będzie mogła pozyskać kapitał przeprowadzając ofertę niepubliczną. 2.2 Rola KPWiG przy przeprowadzaniu oferty publicznej Zadania Komisji uzupełniono m.in. o zatwierdzanie prospektu, nadzór nad przebiegiem oferty publicznej, nadzór nad dopuszczaniem do obrotu na rynku regulowanym i akcją informacyjną oraz prowadzenie listy inwestorów kwalifikowanych. KPWiG nie dopuszcza już emitentów do publicznego obrotu, tylko zatwierdza ich prospekty emisyjne. Komisja ma na decyzję 10 dni roboczych, a w przypadku emitenta, którego żadne z dotychczas wyemitowanych i objętych papierów wartościowych nie były przedmiotem oferty publicznej, ani nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 20 dni roboczych. Należy jednak pamiętać, że to termin liczony od otrzymania przez Komisję pełnej dokumentacji. Jeśli składana dokumentacja jest niekompletna lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, KPWiG może zażądać przedstawienia innych dokumentów i wyjaśnień dot. sytuacji finansowej lub prawnej emitenta. KPWiG nie może odmówić zatwierdzenia prospektu, chyba, że jego forma lub treść jest niezgodna z wymogami prawa. W trakcie procedury w Komisji sprawdzana będzie jedynie zgodność zawartości dokumentu z wymogami formalnymi. W ramach określonych przepisami unijnego rozporządzenia o prospekcie 4, emitenci będą sami decydować jakie informacje ujawnić w prospekcie i w jaki sposób je zaprezentować. Odpowiedzialność za podanie w prospekcie nieprawdziwych informacji i celowe pominięcie lub przemilczenie ważnych informacji spada na autorów prospektu. KPWiG może zwolnić emitenta, na jego wniosek, z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym informacji, których ujawnienie mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby wyrządzić istotną szkodę emitentowi lub jest nieistotne z punktu widzenia oferty. Zwolnienie z obowiązku publikacji jest możliwe, o ile nie wprowadzi w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny papierów wartościowych lub sytuacji emitenta. 4 Rozporządzenie 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odesłanie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam. 5

6 W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, KPWiG może: nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty lub jej przerwanie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać rozpoczęcia oferty lub dalszego jej prowadzenia, opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą. W przypadku ustania przyczyn wydania takiej decyzji, Komisja może (na wniosek emitenta lub z urzędu) ją uchylić. Dodatkowo w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, KPWiG może: nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie. 2.3 Nowa forma prospektu emisyjnego Wprowadzono (jako opcję) nową formę prospektu emisyjnego w postaci trzech odrębnych dokumentów: dokumentu rejestracyjnego zawierającego informacje o emitencie, dokumentu ofertowego zawierającego informacje o ofercie papierów wartościowych, dokumentu podsumowującego streszczającego najważniejsze informacje zamieszczone w powyższych dwóch dokumentach. W konsekwencji, wprowadzono też nową procedurę składania, weryfikacji i zatwierdzania prospektu emisyjnego w zależności od jego formy (1 czy 3 dokumenty). Sam zakres ujawnianych w prospekcie danych nie będzie się istotnie różnił (poza formą) od dotychczasowego. Prospekt sporządzony w formie jednolitego dokumentu oraz dokument rejestracyjny w przypadku trzyczęściowego prospektu są ważne przez 12 miesięcy od dnia udostępnienia ich do publicznej wiadomości. Nowe przepisy tworzą możliwość tzw. "włączania przez odesłanie". W prospekcie nie trzeba będzie powtarzać informacji, które już wcześniej zostały przez emitenta podane do publicznej wiadomości oraz przekazane do KPWiG lub przez nią zatwierdzone. Prospekt stanie się krótszy, a emitentowi łatwiej 6

7 będzie go opracować. Nie będzie istniało ryzyko, że inny sposób prezentacji w prospekcie upublicznionych już wcześniej przez emitenta danych wprowadzi w błąd inwestorów. W prospekcie emisyjnym spółka będzie się mogła skupić na najważniejszych informacjach. W myśl nowych przepisów debiutanci i weterani giełdowi są równo traktowani, jeśli chodzi o zakres informacji prezentowanych w prospekcie emisyjnym. Znika możliwość emisji nowych akcji w funkcjonującej do tej pory formule zawiadomienia przez już notowane spółki. Jednocześnie w ściśle określonych przypadkach 5 można przeprowadzić ofertę na podstawie krótszego od prospektu memorandum informacyjnego (pod warunkiem, że w terminie 20 dni roboczych Komisja nie zgłosi wobec takiej oferty sprzeciwu). Ułatwieniem dla spółek idących po kapitał jest zniesienie obowiązku informowania w raportach bieżących o wszystkich zmianach danych zawartych w prospekcie. Można to będzie zrobić jednorazowo w formie aneksu aktualizującego. Zamiast sztywnych kryteriów ustawowych, to sam emitent decyduje, które umowy są dla niego istotne i które ujawni. W okresie ważności prospektu informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na ocenę papieru wartościowego emitent przekazuje do KPWiG w formie aneksu do prospektu. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KPWiG wstrzymuje lub przerywa ofertę publiczną. Na podstawie nowych przepisów emitent, którego prospekt został zatwierdzony w Polsce będzie mogł zabiegać o kapitał we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności ponownego zatwierdzania tam prospektu emisyjnego (tzw. jednolity paszport europejski ). Podobnie będzie z zagranicznymi firmami z całej UE, które na analogicznych zasadach będą mogły starać się o pieniądze polskich inwestorów. 2.4 Obowiązki informacyjne spółki publicznej Emitent wykonuje obowiązki informacyjne od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (poprzednio od dnia opublikowania prospektu emisyjnego). Emitent jest obowiązany aktualizować informacje przekazane do publicznej wiadomości w przypadku ich znaczącej zmiany. Dodatkowo emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mają obowiązek corocznego przekazywania, do Komisji oraz do publicznej wiadomości, wykazu wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o 5 Wyjątki obejmują m. in. papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub jego bank centralny, jednostki samorządu terytorialnego i papiery wartościowe, których łączna wartość emisji w ciągu kolejnych 12 miesięcy stanowi mniej niż 2,5 miliona euro. 7

8 ofercie w okresie ostatniego roku kalendarzowego. Wykaz musi zawierać także wskazanie miejsca, w którym te informacje są dostępne. Emitent nie może łączyć wywiązywania się z obowiązków informacyjnych ciążących na spółce publicznej z działaniami marketingowymi dotyczącymi jego działalności, w sposób, który może spowodować wprowadzenie w błąd inwestorów odnośnie charakteru tych informacji. Funkcję ustawowej agencji informacyjnej będzie mogło pełnić jednocześnie kilka podmiotów. Sankcją administracyjną za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych może być nałożenie kary pieniężnej do wysokości 1 miliona złotych lub decyzja KPWiG o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym. Przy nakładaniu kar Komisja bierze pod uwagę m. in. sytuację finansową karanego podmiotu. W przypadku gdy postępowanie dotyczy wykonywania obowiązków przekazywania do publicznej wiadomości informacji bieżących lub okresowych przez emitenta papierów wartościowych wykonującego te obowiązki zgodnie z postanowieniami regulaminu rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub regulaminu rynku pozagiełdowego, przed wydaniem decyzji Komisja jest obowiązana zasięgnąć opinii spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta. 2.5 Ujawnianie zmiany kontroli nad spółką publiczną Rozszerzone zostają obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy spółek publicznych o zdarzenia powodujące przekroczenie progów głosów na walnym zgromadzeniu, inne niż transakcje nabycia lub zbycia akcji. Notyfikacji wymagać będzie osiągnięcie lub przekroczenie (zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie udziału) następujących wielkości progowych ogólnej liczby głosów w spółce publicznej: : 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75%. Dodanie do ww. katalogu progu 20% zapewni większy dostęp do informacji dotyczącej zmiany poziomów wpływu na spółkę publiczną. Obowiązek zawiadomienia rynku powstaje również w przypadku: 1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: a) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, b) 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym; 2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 8

9 2.6 Znaczne pakiety akcji spółki publicznej i wezwania Nowe przepisy preferują rozproszenie akcji spółek publicznych i mają lepiej chronić interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Mogą również doprowadzić do oczyszczenia parkietu z firm, których akcje są niepłynne. Wprowadza się zakaz nabywania i zbywania akcji spółki publicznej przez podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na jego zlecenie i inne podmioty wobec niego dominujące lub zależne, które uzyskały informację cenotwórczą do czasu podania tej informacji do publicznej wiadomości przez spółkę. Zostaje zniesiony obowiązek uzyskania zgody Komisji na przekroczenie określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej (obecnie taka zgoda jest wymagana w przypadku zamiaru osiągnięcia lub przekroczenia 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów). Na nowo unormowano instytucję wezwań. Zmiana ma zapewnić skuteczniejszą ochronę drobnych akcjonariuszy, a wszystkim inwestorom dostarczyć pełniejszą informację w celu podjęcia właściwej decyzji odnośnie ogłoszonego wezwania. Zmiana wprowadza możliwość ingerowania KPWiG w warunki wezwania, przy jednoczesnym braku krępowania przepisami dużych podmiotów gospodarczych. Tylko w drodze wezwania można nabywać akcje spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o więcej niż 10% w okresie krótszym niż 60 dni. Powyższy warunek wiąże podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce wynosi mniej niż 33%. Akcjonariusz dysponujący co najmniej 33% głosów musi ogłosić wezwanie jeśli w okresie krótszym niż 12 miesięcy chciałby nabyć akcje uprawniające do 5% ogólnej liczby głosów. Obniżony do 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy został próg, którego przekroczenie może nastąpić wyłącznie w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji. Jednocześnie próg posiadania ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, który implikuje obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje spółki, zostaje zwiększony z 50% do 66%. Podwyższenie progu nie spowoduje pogorszenia sytuacji akcjonariuszy mniejszościowych jednocześnie pojawia się bowiem możliwość częściowego wyjścia przez nich z inwestycji w wezwaniu ogłaszanym w momencie przekraczania progu 33% 6. Doprecyzowano także katalog zdarzeń, które wyłączają obowiązek ogłoszenia wezwania. 6 Polska skorzystała z możliwości wprowadzenia szczegółowych regulacji stworzonych przez unijną dyrektywę o przejęciach (Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia). 9

10 Obowiązek ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji w spółce publicznej powstaje w sytuacji, gdy inwestor będzie chciał przekroczyć próg 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wzywający będzie musiał wezwać od razu do sprzedaży kolejnych 33 % akcji. Za akcje trzeba zapłacić nie mniej niż wynosił ich średni kurs na giełdzie z ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli jednak inwestor w czasie poprzedniego roku ogłosił już wezwanie, cena w nowym nie może być niższa od poprzedniej. Zmiana ma doprowadzić do lepszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Nowe przepisy zapewniają im korzystniejszą pozycję w relacjach z dużymi graczami. Po przekroczeniu progu 66 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy trzeba będzie ogłosić kolejne wezwanie, tym razem na wszystkie pozostałe akcje w obrocie. Cena oferowana w wezwaniu nie może być niższa niż średni kurs akcji z ostatnich trzech miesięcy notowań. Jeśli inwestor w ciągu 6 miesięcy od wezwania na wszystkie akcje kupi na giełdzie drożej dodatkowy pakiet akcji, będzie musiał zwrócić różnicę wszystkim akcjonariuszom, którzy odpowiedzieli na ostatnie wezwanie. 2.7 Odpowiedzialność administracyjna z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z tzw. znacznych pakietów akcji Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z tzw. znacznych pakietów akcji została zastąpiona reżimem odpowiedzialności administracyjnej. KPWiG może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną do wysokości 1 miliona złotych na każdego kto m. in.: 1) nie dokonuje w terminie zawiadomienia o przekroczeniu określonych progów głosów lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach, 2) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków określonych przepisami o wezwaniach, 3) nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach przewidzianych przepisami, 4) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji o tym w trybie określonym przepisami, 5) w wezwaniu, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie przepisów, 6) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w przepisach, 7) wbrew obowiązkowi ustawowemu nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 8) dopuszcza się czynu określonego w powyższych punktach działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 10

11 Kara pieniężna może zostać nałożona odrębnie za każdy z powyższych czynów oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia zdefiniowanego w przepisach ustawy. W decyzji administracyjnej Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, zaś w razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 2.8 Przymusowy wykup akcji W spółce publicznej wprowadza się tzw. prawo wyciskania akcjonariuszy mniejszościowych. Posiadacz co najmniej 90% głosów w spółce będzie miał prawo żądania przymusowego wykupienia akcji od inwestorów mniejszościowych. Nowe rozwiązanie znacznie ułatwia dominującym inwestorom wycofanie niepłynnych spółek z giełdy. Przyczyni się to do uporządkowania rynku kapitałowego. Z doświadczeń polskiego rynku kapitałowego wynika, że w wielu przypadkach po przejęciu pełni władzy w spółce, inwestor strategiczny zupełnie nie liczył się z mniejszościowymi udziałowcami. Dzięki nowym przepisom, mniejszościowi akcjonariusze spółki będą mogli wymusić wykupienie swoich papierów od inwestora, jeśli będzie on miał ponad 90 % głosów (próg z kodeksu spółek handlowych wynosi 95 %). Co więcej, próg 90% uznaje się za osiągnięty także w przypadku posiadania akcji spółki publicznej wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi wobec akcjonariusza żądającego przymusowego wykupu, jak również wspólnie z podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. Prawo nie będzie działać wstecz posiadacze akcji niepłynnych firm, w których inwestor już teraz ma ponad 90 % głosów, nie będą więc mogli zażądać wykupu swoich akcji. Ale jeśli dominujący akcjonariusz dokupi chociaż jeden walor, będzie już musiał postępować zgodnie z warunkami nowej ustawy. Nowe przepisy znacznie lepiej chronią interesy małych udziałowców. Ustawa zawiera gwarancję minimalnej ceny, którą musi zapłacić inwestor dominujący. Cena, jaką musi on zapłacić tym, którzy chcą sprzedać akcje, nie może być niższa niż średni kurs z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy notowań na giełdzie ( w zależności od tego, który wariant jest korzystniejszy dla drobnych akcjonariuszy). Nowe przepisy powinny doprowadzić do zwiększenia płynności akcji notowanych na giełdzie. Dotychczasowa sytuacja, w której w obrocie są podmioty z ponad dziewięćdziesięcioprocentowymi akcjonariuszami, nie wydaje się korzystna ani dla rynku ani dla samych inwestorów. 11

12 2.9 Materializacja papierów wartościowych Pełna dematerializacja papierów wartościowych następuje z chwilą ich zarejestrowania w depozycie. KPWiG może na wniosek emitenta udzielić mu zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu jest to równoznaczne wycofaniu papierów wartościowych z publicznego obrotu pod rządami starych regulacji. Ponadto zniesienie dematerializacji następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 3. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 3.1 Rezygnacja z zasady przymusu rynku regulowanego Najważniejszą systemową zmianą jest eliminacja zasady koncentracji transakcje papierami wartościowymi dokonywane między osobami prawnymi lub prawnymi i fizycznymi nie muszą już być dokonywane na giełdzie i za pośrednictwem domu maklerskiego. Na obecnym etapie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce liberalizacja w tym zakresie wydaje się uzasadniona. Zostanie przełamany formalny monopol giełdy znikają ograniczenia w sposobie przenoszenia papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i takich papierów, które po ofercie nie zostały wprowadzone do żadnego obrotu zorganizowanego. Dzięki nowym przepisom do historii przejdą tzw. transakcje pakietowe, a umówione transakcje między dużymi inwestorami zawierane będą poza rynkiem regulowanym. Brak informacji o takich transakcjach nie przyniesie uszczerbku rynkowi wnioski z analizy przeprowadzanych obecnie transakcji są często błędne. Po zmianie inwestorzy będą musieli informować o transakcjach tylko w przypadku przekraczania znacznych progów zaangażowania w spółce. Przepisy wychodzą naprzeciw inwestorom finansowym, którzy będą mogli handlować dużymi pakietami akcji poza giełdą i w dodatku po cenach, które mogą odbiegać od aktualnych notowań. Obrót dużymi pakietami akcji stanie się bardziej elastyczny. 12

13 3.2 Liberalizacja zasad funkcjonowania systemu depozytoworozliczeniowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) nie jest jedynym podmiotem uprawnionym do rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnych systemach obrotu (patrz pkt 3.8). Może się to przyczynić do szybszych i tańszych rozliczeń tych transakcji. Przy władzach KDPW tworzy się zespół doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rynku kapitałowym: 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających emitentów, 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających banki powiernicze, 2 przedstawicieli izb gospodarczych firm inwestycyjnych, 2 przedstawicieli zagranicznych izb rozliczeniowych i zagranicznych firm inwestycyjnych działających w Polsce oraz 1 przedstawiciela każdej ze spółek prowadzących rynek regulowany. Zespół doradczy będzie mógł zabierać głos w sprawach dotyczących sprawozdań zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych, sprawozdania z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji depozytu. Powstaje forum wymiany poglądów przez uczestników rynku zaangażowanych w rozliczenia. Nowa ustawa wprowadza ponadto do polskiego prawa definicje rodem z regulacji Unii Europejskiej, czyli jasno rozdziela clearing i settlement (rozliczenia i rozrachunki). Rozliczeniem jest ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji, do spełnienia których są zobowiązani uczestnicy depozytu (strony rozliczenia). Rozrachunkiem jest obciążenie lub uznanie konta depozytowego (ew. rachunku papierów wartościowych) odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia papierów wartościowych, a także uznanie lub obciążenie rachunku bankowego. 3.3 Zmiany w zakresie ogólnych warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej Zmieniły się wymogi kapitałowe dla polskich firm inwestycyjnych: odstąpiono od wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości nie mniejszej niż 4 miliony złotych w przypadku prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w ograniczonym zakresie. Wysokie wymogi kapitałowe były dotąd istotną barierą wejścia na rynek. Zamiast posiadania wysokiego kapitału założycielskiego pojawiła się możliwość zawarcia przez firmę inwestycyjną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności inwestycyjnej w przypadku ograniczenia działalności wyłącznie do doradztwa inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń. Nie jest wymagane posiadanie 13

14 kapitału założycielskiego, jeżeli dom maklerski zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, zgodnie z którą minimalna suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 1 miliona euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia oraz równowartość 1,5 miliona euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Zmiana wychodzi naprzeciw postulatom firm inwestycyjnych zmniejsza wymogi kapitałowe, a jednocześnie nie przerzuca ryzyka na inwestorów. Złagodzono zakaz nabywania przez dom maklerski akcji podmiotu dominującego. Co do zasady dom maklerski nie może nabywać na własny rachunek akcji wyemitowanych przez podmioty, w stosunku do których jest podmiotem zależnym. Wyjątkiem jest nabywanie akcji w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku regulowanym albo w celu ich dalszej odsprzedaży (w liczbie stanowiącej łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego). To rozwiązanie stanowi rozsądny kompromis między potrzebami rynku a koniecznością eliminacji konfliktu interesów. 3.4 Ujednolicenie i szerokie zdefiniowanie pojęcia instrumentu finansowego W rozumieniu ustawy, instrumentami finansowymi są: papiery wartościowe sensu stricto, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, prawa majątkowe, których cena zależy od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy oraz inne instrumenty, jeżeli zostały one dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Katalog poszerzył się o instrumenty równoważne finansowym kontraktom terminowym i opcjom. Na potrzeby wyodrębnienia z katalogu instrumentów finansowych tych instrumentów, które mieszczą się w zakresie działalności maklerskiej wprowadzona została odrębna kategoria maklerskie instrumenty finansowe. Maklerskimi instrumentami finansowymi są głównie papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, forwardy, swapy i opcje (to tej kategorii nie zaliczają się pochodne instrumenty towarowe i inne nie wymienione w ustawie instrumenty). Nowa definicja obejmuje szerokie spektrum instrumentów finansowych, obrót którymi podlega rygorom ustawy. Intencją zmiany jest eliminacja wieloznaczności i lepsza ochrona inwestorów, czyli uniknięcie sytuacji, w której są im oferowane produkty o charakterze inwestycyjnym nie podlegające pod przepisy prawa i nadzór ze strony KPWiG. Definicja instrumentu finansowego jest możliwie szeroka i odnosi się nie tylko do instrumentów funkcjonujących na rodzimym rynku kapitałowym, ale również do instrumentów finansowych istniejących na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych. 14

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo