SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Koło, dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Zatwierdził w dniu: r. Dyrektor Aleksandra Kowalska 1

2 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kolejowa Koło 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Opis przedmiotu zamówienia: Lp. Opis 1. Temat : Komputery All-in-one (25 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Komputery All-in-one zgodne ze szczegółowym opisem zamówienia (25 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Temat : Switch sieciowy niezarządzany (2 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (2 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Temat : UPS zasilacz awaryjny (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Temat : UPS zasilacz awaryjny 1- fazowy (2 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (2 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 5. Temat : UPS zasilacz awaryjny 1 fazowy (4 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (4 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Temat : Monitor (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Temat : Stacja robocza (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Temat : UPS zasilacz awaryjny 1 fazowy (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Temat : Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Temat : Access Point (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Temat : Zapora korporacyjna Firewall (1 szt.) 3

4 Wspólny Słownik Zamówień : Opis : Zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia (1 szt.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Temat : Panda Cloud Office Protection BOX 1PC/12M (26 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Temat : OfficeStd 2013 SNGL OLP NL Acdmc (26 szt.) Wspólny Słownik Zamówień : Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Parametry sprzętu komputerowego nie mogą być gorsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 7) 4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 5 do Formularza oferty, które obejmuje wykonanie lub wykonywanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej ,00 zł brutto. 4

5 2. Wiedza i doświadczenie innych podmiotów Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Formularza oferty 3. Podwykonawstwo Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik nr 6 do Formularza oferty 6.3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że spełnia warunki udziału określone w art. 44 i art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza oferty, 2) oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza oferty wraz z wykazem podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 3) wykaz dostaw i usług zrealizowanych samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 5, które obejmuje wykonanie lub wykonywanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej ,00 zł brutto Załącznik nr 3 do Formularza oferty. Dowodami potwierdzającymi doświadczenie są: poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej. W przedmiotowym postępowaniu w miejsce poświadczeń wykonawca może przedkładać dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług tzn. np. referencje, które obowiązywały w poprzednim uregulowaniu prawnym tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty te zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów z dn. 19 lutego 2013 r. Dz. U. poz ) szczegółowy opis i wycena oferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza oferty, 5) zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Formularza oferty, 6) oświadczanie na temat udziału podwykonawców, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, na Załączniku Nr 6 do Formularza oferty. 6.4 W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez zamawiającego w zakresie oferowanego sprzętu Zamawiający żąda: 5

6 1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; a) deklaracja zgodności CE, b) certyfikat normy Energy Star 5.0, c) certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerowych z systemem operacyjnym Windows. 2) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich: a) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą oświadczenia, które stanowi Załącznik Nr 5 do Formularza oferty, oświadczenia wymienionego w ust. 6.3 pkt 2 każdego z tych podmiotów, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza oferty oraz dokumentów, o których mowa jest w Rozdziale 7 ust. 7.2 pkt 1, 2, 4 SIWZ. W sytuacji korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca składa dokumenty dotyczące w szczególności : - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu Zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.6 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą Wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.7 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 6.8 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Tym samym w przypadku gdy Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego obowiązkiem jego jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Niezłożenie przez Wykonawcę właściwych dokumentów odnoszących się do podmiotu trzeciego wymaganych przez Zamawiającego, skutkuje obowiązkiem wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. jest 7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 7.1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty : 1) Wypełniony druk o nazwie Formularz oferty wraz z załącznikami, 2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa jest w Rozdziale 6 ust. 6.3 i 6.4. SIWZ. 3) W przypadku składania ofert równoważnych należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające tę równoważność. 6

7 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Pzp wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, 3) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Pzp, jeżeli jest wymagane. 4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie zawarte w Formularzu oferty) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 1) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem, 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez te podmioty, 3) zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów, 4) dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, 5) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ, 7) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa, 8) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia do oferty oryginału pełnomocnictwa określającego jego zakres, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Przy czym uprawnienia do reprezentacji muszą wynikać z załączonych do Oferty dokumentów. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie. 9) ) wymagania w zakresie form pełnomocnictw opisane w pkt 8 dotyczą również pełnomocnictw pośrednich (tj. wystawionych przez organy statutowe Wykonawcy dla osób, które z kolei udzielają pełnomocnictwa osobom podpisującym ofertę), 10) wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania, 11) ) złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja): 1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 2) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 7

8 w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia, 3) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty, 4) każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 7.1 pkt 2 oraz dokumenty wymienione w ust. 7.2 pkt 1 2 i 4, 5) podmiot wiodący wskazany w umowie (lider) przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia druku Formularz oferty, oświadczeń i dokumentów, o których mowa jest w ust. 7.1 pkt 2 oraz odpowiednie dokumenty wymienione ust. 7.2 od pkt Postanowienia dotyczące składania ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania określające przedmiot zamówienia, są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań jakościowych nie jest równoważny w stosunku do wymaganych elementów (parametrów, funkcji lub cech) określonych w 8 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona, jako nierównoważna. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na Załączniku nr 4 do Formularza oferty (np. przez pogrubienie lub podkreślenie cech proponowanego asortymentu równoważnego). Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7.2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszemwystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji

9 zastrzeżonych przez składającego ofertę, 2) dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób, 3) po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 4) wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Pzp, 5) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U roku Nr 153, poz z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być wymienione w ust. 10 druku Formularz oferty. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Wykonawca winien w formularzu oferty podać , na jaki Zamawiający ma przesyłać mu dokumenty dotyczące postępowania. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości, Zamawiający będzie domniemywać, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 9

10 8.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Sławomira Królak - godziny urzędowania tel , - w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Tomasz Misiak godziny urzędowania tel , 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9.1. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie z art.93 ust.4 Pzp o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 10

11 pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: Oferta na: Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. NIE OTWIERAĆ przed: r. Kopertę należy przygotować w ten sposób, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U 2003 roku Nr 153, poz z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec Przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być wymienione w pkt. 10 druku Formularza oferty Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczy to podania niezbędnych informacji o Wykonawcach i postępowaniu, zgodnie z art.86; art.92 ust.1.pkt1 oraz art.92 ust.2 Pzp. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać w: Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Kolejowa 19, Koło do dnia r. do godz w dziale Administracja (II piętro) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie Otwarcie ofert nastąpi w dniu: r. o godz , w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole ul. Kolejowa 19, w dziale Administracja (II piętro) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczącą ceny. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11

12 13.1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację całości przedmiotu będąca iloczynem ilości i cen jednostkowych netto powiększonych o podatek VAT W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia W postępowaniu nie są przewidziane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w PLN Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100% Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 100, gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert; Cb -cena oferty badanej Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów i będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 Pzp. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności na poniższych zasadach: a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie 12

13 odpowiada temu iloczynowi, przyjmuje się prawidłowo podaną liczbę jednostek miar oraz cen jednostkowych netto, b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia/pozycje: jeśli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się prawidłowo podaną cenę za części zamówienia Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c., c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 13

14 c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Pzp O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: 14

15 a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy, b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy. 4. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust Pzp w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 15

16 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 20. AUKCJA ELEKTRONICZNA W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 21. POZOSTAŁE INFORMACJE Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, tekst jednolity) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Załącznikami do SIWZ są: 1. Formularz oferty wraz z załącznikami, tj. : a) Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 1 b) Oświadczenie o wykluczeniu Załącznik nr 2 wraz z Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej c) Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 3 d) Szczegółowy opis i wycena oferowanego sprzętu Załącznik nr 4 e) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty Załącznik nr 5 f) Podwykonawstwo Załącznik nr 6 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Wzór umowy 16

17 FORMULARZ OFERTY Nazwa Dostawcy:... Adres:... Tel:... REGON:... NIP:... (na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję) Mail *... Osoba do kontaktów: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kolejowa Koło Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.. ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 1) oferujemy wykonanie zamówienia, na kwotę: Cena netto. zł (słownie :.) Podatek Vat... zł (słownie :.) Cena brutto.. zł (słownie :..) 2) oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i jej załącznikach oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający. 3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, akceptujemy w całości warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 17

18 4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) oświadczamy, że na zaoferowany sprzęt udzielamy gwarancji: a. 36 miesięcznej gwarancji na zestawy komputerowe, monitory, switch b. 24 miesięcznej gwarancji na zasilacze awaryjne, c. 12 miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt komputerowy, 6) oświadczamy, że całość prac związanych z realizacją zamówienia wykonamy samodzielnie/ następujące (niepotrzebne skreślić) części zamówienia powierzamy do wykonania podwykonawcom*. 7) oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z SIWZ 8) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9) oświadczamy, że akceptujemy sposób porozumiewania się określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. mailem i deklarujemy, iż w przypadku otrzymania informacji od Zamawiającego tą drogą, zareagujemy niezwłocznie, potwierdzając fakt jej otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zgadzamy się na domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na maila podany przez Wykonawcę w niniejszej ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 10) oświadczamy, że w trakcie oraz po zakończeniu postepowania nie mogą być ujawnione następujące informacje, które stanowią tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U r., poz z późn. zm.): 1) 2) 3) 11) oświadczamy, że nie przewidujemy/ przewidujemy * niepotrzebne skreślić składanie oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółka cywilna* niepotrzebne skreślić ), dla której ustanawiamy pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1) imię i nazwisko. 18

19 2) stanowisko. 3) tel./fax, mail 11) Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 1). 2)... 3).. 4).. 5).. 6).. 7).. 8).. 9) 10)...dnia. podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 19

20 Załącznik Nr 1 do Formularza oferty OŚWIADCZENIE Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo