Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SIEDZIBY SĄDU OKRĘGOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO NR 56 W JELENIEJ GÓRZE Komisja przygotowująca i przeprowadzająca postępowanie Marek Piotrowski Tomasz Namysł Róża Linkiewicz Paweł Piwowar specyfikacja zawiera 52 zapisane strony Jelenia Góra, listopad-grudzień 2012 r. 1

2 Identyfikator: OG/ZP 4/2012 NAZWA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SIEDZIBY SĄDU OKRĘGOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO NR 56 W JELENIEJ GÓRZE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami. Przeliczenia wartości zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro wynoszące 4,0196 zł. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650). ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zamawiający: Pełna nazwa i adres zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego Jelenia Góra telefon: fax: REGON: NIP: strona internetowa: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego nr 56 reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego mgr Danutę Kowal, zwany dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert na realizację zadania: dostawa sprzętu komputerowego, do siedziby Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 listopada 2012 r., zamieszczone na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze w dniu 23 listopada 2012 r. Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 15:15. Znak postępowania: OG/ZP 4/2012 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.), zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 3. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 2

3 ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień CPV urządzenia komputerowe jednostki pamięci taśmowej (biblioteka taśm) Nadmiarowa macierz niezależnych dysków serwery jednostki pamięci taśmowej (biblioteka taśm) Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w tym: załadunek, transport, wyładunek i wniesienie) do siedziby Zamawiającego Sąd Okręgowy przy Al. Wojska Polskiego nr 56; Jelenia Góra oraz siedzib Sądów Rejonowych w okręgu jeleniogórskim zgodnie z listą dystrybucyjną stanowiącą sprzętu komputerowego objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z częściami określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Część I dostawa przełącznika SAN, drukarki kodów kreskowych, modułów światłowodowych, biblioteki taśm oraz urządzenia UTM do siedziby Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Część II dostawa serwerów, macierzy dyskowych i bibliotek taśmowych dla wybranych Sądów Rejonowych okręgu jeleniogórskiego. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę: na każdą część lub na całość zamówienia. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem zawiera specyfikacja techniczna sprzętu stanowiąca załącznik numer do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej s.i.w.z. użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo (np. w przypadku oferowania sprzętu równoważnego) do przeprowadzenia testów zgodności na zasadach określonych w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 3. Przez produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanym sprzętem oraz programami zamawiającego opartymi na środowisku Microsoft, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aplikacji zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności zamawianego sprzętu. 4. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany przez wykonawcę sprzęt, wymagań określonych w s.i.w.z. (np. w przypadku oferowania sprzętu równoważnego), zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania każdego z wykonawców do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie zamawiającego, do bezpłatnego wypożyczenia na okres, co najmniej 1 tygodnia zestawu sprzętu oferowanego w ofercie przez wykonawcę. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy wg niżej przedstawionych warunków: a) testowanie zaoferowanych zestawów przeprowadzone będzie przez pracowników zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby, lub firmy zewnętrzne) wybraną przez zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust 4 ustawy Pzp), b) zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania sprzętu osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty, c) przedmiotem testów będzie kompletny zestaw sprzętu, identyczny z zaoferowanym w przetargu. Zestaw ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany, jako wzorcowy. d) sprzęt dostarczony do testów musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w specyfikacji. Niesprawność któregokolwiek elementu podczas testów dyskwalifikuje sprzęt. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3

4 5. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: a) dostawy sprzętu komputerowego do siedziby Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz siedzib Sądów Rejonowych w okręgu jeleniogórskim zgodnie z listą dystrybucyjną stanowiącą załącznik nr 8 w rodzaju i ilościach zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej s.i.w.z., oraz zestawieniem kosztorysowym załącznik nr 3 do niniejszej s.i.w.z., b) przekazania zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji. 6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego i nieużywanego. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania przez okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu. 8. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) telefonicznie codziennie. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie przez odbiorców urządzeń. Zgłoszenie telefoniczne musi być przez zamawiającego potwierdzone faksem. 9. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu powstałych w trakcie eksploatacji najpóźniej w cztery godziny od zgłoszenia awarii w sposób podany w punkcie 9, fizycznie w miejscu zamontowanego sprzętu w godzinach urzędowania jednostki. 10. W wypadku stwierdzenia przez wykonawcę w miejscu zamontowania sprzętu niemożności dokonania jego naprawy i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, obowiązek dostarczenia oraz koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu do miejsca instalacji spoczywają na wykonawcy. 11. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, a w wypadku dłuższej naprawy, wykonawca na czas naprawy dostarczy zamiennie egzemplarz sprzętu o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany. 12. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy, sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana tego sprzętu na nowy, taki sam lub inny uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach. 13. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 14. W okresie gwarancji świadczenie obsługi gwarancyjnej nie może obejmować innych kosztów niż części zamienne i materiały konserwacyjne. Rozliczenia za poniesione koszty dokonywane będą na podstawie przedstawionych faktur. W razie powstania awarii sprzętu bez winy użytkownika wszelkie koszty są ciężarem wykonawcy. 15. W okresie gwarancji zamawiający ma prawo do: a) zainstalowania dostarczonego sprzętu komputerowego przez wykwalifikowany personel zamawiającego, b) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie podzespołów zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel zamawiającego, c) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, d) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby zamawiającego. 16. Wymontowanie przez zamawiającego twardego dysku nie stanowi naruszenia warunków gwarancji. 17. Zamawiający może w dowolnym momencie wymontować twardy dysk lub zlecić jego natychmiastowe wymontowanie. 18. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi wykonawca. 19. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4

5 ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 14 dni od daty podpisania umowy. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy, wypełnionego według formularza określonego w załączniku nr 4 do s.i.w.z. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy, wykonawcy składają oświadczenie odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia; (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do s.i.w.z.); 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do s.i.w.z.); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do s.i.w.z.); W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają: a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako: 5

6 - oddzielne (osobne) oświadczenie w tym przypadku, każde (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie) - lub łączne oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej - lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie). 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2: 1) ppkt 2-4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6

7 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale, bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 11. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego uprawnioną. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone analogicznie jak w pkt Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do s.i.w.z. 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI s.i.w.z. ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Numer faksu zamawiającego Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze s.i.w.z., przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania za pomocą faksu, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści s.i.w.z. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja. 7

8 5. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść s.i.w.z. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści jej treść na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja. 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Marek Piotrowski, Paweł Piwowar, Róża Linkiewicz w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium dla części I wynosi: 2.000,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 zł.) Kwota wadium dla części II wynosi: 5.000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100 zł.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 3 grudnia 2012 r. godz. 14:00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy zamawiającego: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze NBP W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu OG/ZP-4/2012 Część I i/lub wadium w przetargu OG/ZP-4/2012 Część II Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze (parter) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. 8

9 8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z., 5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, 6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer OG/ZP- 4/2012 o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9

10 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę: na każdą część lub na całość zamówienia. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski, z uwzględnieniem zapisów rozdziału VI niniejszej s.i.w.z. 4. Formularz ofertowy oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy, umowie spółki prawa cywilnego, umowie konsorcjum. 6. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w punkcie Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne i opatrzone imienną pieczątką. 8. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5 albo 6. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 13. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 14. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert. 15. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE. 16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 17. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Za sposób zabezpieczenia oraz oznaczenia koperty odpowiada wykonawca. Złe zabezpieczenie lub złe oznaczenie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. 10

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo