SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole Znak sprawy: G /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) tryb postępowania: przetarg nieograniczony nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w podziale na zadania. Zatwierdzam:... (Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu) Opole, dnia 27 listopada 2013r.

2 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 2 z 54 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego Opole NIP: REGON: fax: godziny urzędowania: pn-pt w godzinach adres adres strony internetowej Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, dla zamówień, których wartość dostaw nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisów wykonawczych. 3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy PZP. 4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 231) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w podziale na zadania tj.: Zadanie nr 1 - Dostawa urządzeń sieci LAN oraz urządzeń UTM dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia dla administratora oferowanych urządzeń UTM dla 3 osób. Zadanie nr 2 - Dostawa drukarek laserowych dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

3 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 3 z 54 Zadanie nr 3 - Dostawa komputerów dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz podtrzymywacza napięcia dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Urządzenia sieciowe Stacje robocze Monitory ekranowe Bezprzestojowe źródła energii Drukarki laserowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ; 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawiera Załącznik Nr 1b do SIWZ; 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3 zawiera Załącznik Nr 1c do SIWZ. 4. Zakres przedmiotu zamówienia: 4.1. dla Zadania nr 1 obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek, wniesienie) urządzeń sieci LAN oraz urządzeń UTM dla Sądu Okręgowego w Opolu w ilościach i o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ oraz przeprowadzenie szkolenia dla administratora oferowanych urządzeń UTM dla 3 osób w ilości 3 dni roboczych w uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie Urządzenia, wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ, mają spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia a) pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, oprogramowanie, dokumentacja techniczna itp.); b) karta gwarancyjna; c) każde urządzenie musi posiadać czytelny numer identyfikacyjny; d) niezbędne licencje Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklaracje lub oświadczenie producenta o Zgodności CE, które należy dołączyć do protokołu odbioru dla Zadania nr 2 obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek, wniesienie) drukarek laserowych dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w ilościach i o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ Drukarki, wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ, mają spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: a) pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, oprogramowanie, dokumentacja techniczna itp.); b) karta gwarancyjna w języku polskim do każdej drukarki; c) każda drukarka musi posiadać czytelny numer identyfikacyjny Oferowane drukarki muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklaracje lub oświadczenie producenta o Zgodności CE, które należy dołączyć do protokołu odbioru dla Zadania nr 3 obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek, wniesienie) komputerów dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz podtrzymywacza napięcia dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w ilościach i o

4 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 4 z 54 parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ Komputery (Stacje robocze, monitory), podtrzymywacz napięcia, wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3, stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ, mają spełniać następujące wymagania w zakresie ich wyposażenia: a) pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, oprogramowanie, dokumentacja techniczna itp.) b) karta gwarancyjna w języku polskim do każdego urządzenia c) każde urządzenie musi posiadać czytelny numer identyfikacyjny d) licencje na system operacyjny oraz na pakiet biurowy dotyczy komputerów Komputery (Stacje robocze, monitory), podtrzymywacz napięcia, dodatkowy moduł bateryjny, muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklaracje lub oświadczenie producenta o Zgodności CE, które należy dołączyć do protokołu odbioru. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert o parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione odpowiednio: dla Zadania Nr 1 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ; dla Zadania Nr 2 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1b do SIWZ; dla Zadania Nr 3 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1c do SIWZ. 6. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia: 6.1. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1: Urządzenia sieci LAN oraz urządzenia UTM dla Zadania nr 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole Warunki dostawy przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2: Drukarki laserowe dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dla Zadania nr 2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko do: a) Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole. 27 szt.; b) Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18, Jelenia Góra 3szt Warunki dostawy przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3: a) Komputery (stacje robocze + monitory) dla Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18, Jelenia Góra; - 4 szt.; b) Komputery (stacje robocze + monitory) dla Sądu Okręgowego w Opolu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko do Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole 29 szt.; c) Podtrzymywacz napięcia oraz dodatkowy moduł bateryjny dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 11, Strzelce Opolskie. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakres), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Warunki realizacji zamówienia, dla każdego z zadań osobno, określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 9. Warunki serwisu gwarancyjnego określono w 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

5 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 5 z 54 IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części według poniższego podziału: Zadanie nr 1 - Dostawa urządzeń sieci LAN oraz urządzeń UTM dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia dla administratora oferowanych urządzeń UTM dla 3 osób; Zadanie nr 2 - Dostawa drukarek laserowych dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze; Zadanie nr 3 - Dostawa komputerów dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz podtrzymywacza napięcia i dodatkowego modułu bateryjnego dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do 27 grudnia 2013r. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia: Na podstawie 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał główne dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno tj.: dla Zadania nr 1: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 1 dostawę, obejmującą dostawę urządzeń sieci LAN (przełączników, routerów) lub urządzeń UTM. Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 2: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 1 dostawę

6 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 6 z 54 obejmującą dostawę urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 3 : Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 1 dostawę obejmującą dostawę urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, serwerów, drukarek, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2 Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy PZP wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia. 3 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy PZP musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne składa: 1. Dokumenty dotyczące wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, dla każdego z zadań osobno, tj.:

7 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 7 z 54 dla Zadania nr 1: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 1 dostawę, obejmującą dostawę urządzeń sieci LAN (przełączników, routerów) lub urządzeń UTM. Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 2: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 1 dostawę obejmującą dostawę urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 3 : Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 1 dostawę obejmującą dostawę urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, serwerów, drukarek, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. Dokumenty dotyczące potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 4 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie); Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpis muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie). 3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom: dla Zadania nr 1 dla Urządzenia UTM- Oświadczenia dystrybutora autoryzowanego przez producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ; dla Zadania nr 2 Certyfikat lub wydruk ze strony internetowej lub potwierdzający, że oferowana drukarka laserowa spełnia normę Energy Star lub równoważną; dla Zadania nr 3: Certyfikat lub wydruk ze strony internetowej lub potwierdzający, że oferowana stacja robocza spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną; Certyfikat lub oświadczenie producenta stacji roboczej. iż głośność komputera (stacji roboczej) mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 28 db. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że może żądać od Wykonawcy przedstawienie raportu badawczego; Dokument potwierdzający, że Oferowane modele stacji roboczych posiadają certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 4. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych tj. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 8 z 54 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1-4 SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6. Inne dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 3 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie); 6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 5 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie). 8. Postanowienia dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Konsorcjum / Spółka Cywilna), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winno być dołączone do oferty; 8.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Oferta winna spełniać łącznie minimalne warunki dotyczące Wykonawców wymienione w Rozdziale IX: ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 oraz ust. 7 SIWZ, ale odpis, o którym mowa w Rozdziale IX ust SIWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 SIWZ składa każdy ze Wspólników / Partnerów z osobna Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia Dokumenty dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą, zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 9. Postanowienia dotyczące Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP:

9 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 9 z Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SIWZ także w odniesieniu do tych podmiotów. Ponadto Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokumenty dotyczą, zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z zastrzeżeniem iż Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w formie oryginału. 10. Postanowienia dotyczące dokumentów sporządzonych w języku obcym Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 11. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych nie później niż w terminie składania ofert, przez Wykonawcę składającego ofertę Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP. X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje i pytania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną). 2. Korespondencję, o której mowa w Rozdziale X ust. 1. SIWZ kierowaną do Zamawiającego, przekazywaną pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną należy odpowiednio kierować na: adres lub nr faksu lub adres Zamawiającego podane w Rozdziale I ust. 1 SIWZ. 3. Korespondencję, o której mowa w Rozdziale X ust. 1. SIWZ, przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z wytycznymi art.27 ust.2 ustawy PZP. 4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Gargul, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00, pod adresem: Pl. Daszyńskiego 1, Opole, fax , adres 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być sformułowane złożone na piśmie albo wysłane faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ w godzinach jego pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

10 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 10 z 54 XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu otwarcia ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy PZP). 5. Do oferty Wykonawca załącza oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału IX SIWZ. 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 8. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania w ofercie, że osoba/osoby składająca/składające ofertę w imieniu Wykonawcy jest/są do tego uprawniona/uprawnione, tzn. wykonawca zobowiązany jest w ofercie załączyć niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego składającego ofertę, jak również niezbędne dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby/osób składającej/składających ofertę we właściwej formie. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 10. Wszelkie naniesione w treści oferty poprawki lub zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp.) muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą ich dokonania. 11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu np. kopercie bez uszkodzenia, gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do czasu otwarcia, posiadającą następujące oznaczenie:

11 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 11 z 54 Nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w podziale na zadania, tj. Zadanie nr.* lub Zadania nr..., nr..., nr...* Nie otwierać przed dniem r. do godz *-niepotrzebne skreślić 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w Rozdziale XIII ust. 12 SIWZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami SIWZ. 15. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole pokój nr 1 (BIURO PODAWCZE) 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. w siedzibie Zamawiający publicznie otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole pokój nr 217 (ODDZIAŁ GOSPODARCZY) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dla każdego z zadań osobno, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z zapisów art. 86 ust. 4 ustawy PZP Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy PZP Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny ich wniosek.

12 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 12 z 54 XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Całkowita cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) dla każdego z zadań osobno podana przez Wykonawcę odpowiednio: dla Zadania nr 1 w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1a do oferty, dla Zadania nr 2 w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1b do oferty, dla Zadania nr 3 w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1c do oferty niezależnie od wchodzących w jej skład części: musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ (m.in. wymagania minimalne dla każdego z zadań osobno określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III SIWZ) oraz obejmować wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia; nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym mając na względzie obowiązujące stawki podatku VAT w dniu otwarcia ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium ceny ofertowej brutto za cały przedmiot zamówienia dla każdego z zadań osobno, w skali pkt. sposób wyliczenia punktów oferty 1% = 1 pkt.. 2. Kryterium oceny ofert dla każdego z zadań osobno zostanie przeprowadzone w oparciu o wzór: C = (C min / C O ) x 100 pkt gdzie: C ilość punktów przyznana za cenę ofertową brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, dla Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany, C min minimalna cena ofertowa brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, zaoferowana w niniejszym postępowaniu, C O cena ofertowa brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium dla każdego z zadań osobno. 4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów dla każdego Wykonawcy, dla każdego z zadań osobno, zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów (zaoferuje najniższą cenę) dla każdego z zadań osobno. XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium oceny ofert.

13 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 13 z Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 2.4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia będzie musiał: 4.1. w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / Spółka Cywilna), przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/- e do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowić będzie załącznik do umowy głównej. Zapisy umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, a Zamawiającym, której projekt stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej. 1. Odwołanie (art ustawy PZP): Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności

14 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 14 z 54 Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (fax lub droga elektroniczna) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem czynności wymienionych w Rozdziale XX ust SIWZ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (fax lub droga elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w Rozdziale XX ust i 1.9. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.

15 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 15 z Skarga (art. 198a 198g ustawy PZP): Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy Kodeks postępowania cywilnego W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej. XXI. Informacje w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Ujawnianie treści protokołu lub jego załączników odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. XXII. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych. 1. Zamawiający, zgodnie z wytycznymi art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP poprawia w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 2.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową; 2.2. jeżeli cena ofertowa podana liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ofertową podaną słownie. XXIII. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1; Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2;

16 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 16 z 54 Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3; Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty; Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy.

17 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 17 z 54 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 Dostawa urządzeń sieci LAN oraz urządzeń UTM dla Sądu Okręgowego w Opolu. Załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie UTM - 2 szt. pracujące w klastrze wysokiejdostępności (HA) Właściwości techniczne ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) OCHRONA ANTYWIRUSOWA Opis wymagań minimalnych 1. Firewall klasy Stateful Inspection. 2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. 3. Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge). 4. Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 5. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u. 6. Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 7. Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). 1. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 2. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. 3. Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej ataków i zagrożeń. 4. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 5. Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. 6. Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. 1. Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 2. Ograniczenie pasma lub priorytezacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. 3. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 1. Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 2. Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. 3. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. 4. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych

18 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 18 z 54 OCHRONA ANTYSPAM WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) MODUŁ AUDYTU PODATNOŚCI FILTR ADRESÓW URL UWIERZYTELNIANIE wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. 1. Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 2. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. heurystyczny skaner. 3. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. 4. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. 1. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 2. Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN. 3. Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 4. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf. Umożliwiający administratorowi wykrywanie słabych punktów sieci firmowej poprzez wyszukiwanie nieaktualnych wersji oprogramowania na stacjach roboczych i wykrywania niedozwolonego typu ruchu wewnątrz sieci. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości system automatycznie informuje o nich administratora, wskazuje zagrożone stacje oraz sugeruje administratorowi źródła, z których może on pobrać odpowiednie poprawki licencja na co najmniej 1 rok 1. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. 2. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL dostarczaną przez producenta rozwiązania zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. 3. Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. 4. Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora. 5. Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST. 6. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: 7. blokowanie dostępu do adresu URL, 8. zezwolenie na dostęp do adresu URL, 9. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 10. Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. 11. Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. 12. Możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. 1. Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. integracje z serwerem Microsoft Active Directory. 2. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia

19 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 19 z 54 ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI OD DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH (ISP) POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM RAPORTOWANIE autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos. 3. Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem użytkowników Microsoft Active Directory nie wymaga instalacji agenta na serwerze AD ani modyfikacji schematu domeny. 1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 2. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia). 3. Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. 1. Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci 2. Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP DHCP Relay 3. Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i Urządzenie musi posiadać usługę klienta NTP. 5. Urządzenie musi posiadać DNS Proxy. 1. Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 2. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 3. Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. 4. Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). 5. Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 6. Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). 1. Urządzenie ma być dostarczone wraz z dedykowanym systemem do raportowania. 2. Narzędzie raportujące musi być oparte o darmowy system np. system z rodziny Linux. 3. Interfejs użytkownika musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową. 4. Interfejs użytkownika narzędzia raportującego ma być dostępny co najmniej w językach Polskim i Angielskim. 5. Przesyłanie logów pomiędzy urządzeniem a narzędziem raportującym musi odbywać się za pomocą protokołu syslog. 6. Narzędzie raportujące musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji swoich komponentów z Internetu bez ingerencji użytkownika. 7. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wygenerowania raportów graficznych, na podstawie zebranych logów, w tym co najmniej: a. raporty WEB zawierające informacje o co najmniej: odwiedzanych stronach WWW, ilości połączeń do tych stron, ilości pobranych danych, kategoriach tematycznych (do których należą odwiedzane strony), użytkownikach, którzy łączyli się z danymi adresami oraz adresach IP z których wchodzono na owe strony, b. raporty pasywnego skanera sieci, zawierające informacje o co najmniej: wykrytych zagrożeniach, aplikacjach, w których zostały wykryte podatności, typach programów, w których wykryto podatności, poziomie ważności wykrytych zagrożeń,

20 G /13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 20 z 54 PARAMETRY SPRZĘTOWE SERWIS I AKTUALIZACJE SZKOLENIE c. raporty IPS zawierające informacje o co najmniej: wykrytych przez IPS zagrożeniach, adresach źródłowych i adresach docelowych hostów, których te zagrożenia dotyczą. 8. Raporty graficzne muszą oferować możliwość: a. przeszukiwania zgromadzonych informacji, b. wyświetlenia zgromadzonych informacji, dla wybranego: dnia, tygodnia, miesiąca, c. eksportu do zewnętrznych plików obsługujących format PDF oraz CSV. 9. Narzędzie raportujące musi umożliwiać przeglądanie zgromadzonych logów, oraz dawać możliwość ich filtrowania po parametrach co najmniej takich jak: protokół, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, port docelowy, nazwa docelowa, czas (od-do), nazwa użytkownika, akcja. 10. Przeglądarka logów musi dawać możliwość ukrycia kolumn z informacjami zbędnymi dla administratora. 11. Narzędzie raportujące musi posiadać możliwość tworzenia wielu kont użytkowników. 12. Narzędzie raportujące musi umożliwiać pracę wielu użytkowników jednocześnie. 13. Narzędzie raportujące musi być dostarczane w ramach podstawowej licencji na urządzenie, bez dodatkowych opłat. 1. Urządzenie ma być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 120 GB. 2. Liczba portów Ethernet 10/100/1000 min. 12 szt. 3. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G. 4. Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o co najmniej 2 interfejsy światłowodowe o przepustowości min. 10Gbps. 5. Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 8 niezależnych łączy WAN. 6. Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS min Mbps. 7. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 550 Mbps. 8. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż Obsługa min. 512 VLAN-ów. 10. Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. 12. Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. 1. Urządzenie musi posiadać gwarancję producenta na okres co najmniej 1 roku. 2. Urządzenie musi mieć zapewnioną aktualizację wszystkich wszystkim modułów na okres co najmniej 1 roku. 3. Urządzenie musi posiadać uruchomioną na co najmniej 1 rok funkcjonalność wewnętrznego skanera sieci. wymagane dołączenie do oferty oświadczenia dystrybutora autoryzowanego przez producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. W cenie urządzenia Wykonawca zapewni szkolenie dla administratora oferowanych urządzeń UTM dla 3 osób. Szkolenia organizowane przez autoryzowany przez producenta oferowanych urządzeń UTM ośrodek szkoleniowy w Polsce. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego certyfikat potwierdzający autoryzację ośrodka. Szkolenia prowadzone będą przez certyfikowanych przez producenta szkoleniowców. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego certyfikaty potwierdzające umiejętności szkoleniowców. Szkolenia odbywać się będą w ustalonym przez obie strony terminie. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin i wystawione uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i ukończenie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa licencji oprogramowania do pracy grupowej wraz ze świadczeniem usługi Software

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 9.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Zakup: macierzy, serwera pocztowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO znak sprawy: ZP.272.1.2015 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100796-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 2011/S 62-100796 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo