dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW WMIM-371-4/13 Zawartość: (rozdziały I, II i III + załącznik nr 1) ponumerowanych stron. 1. Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonym formularzem (Nr 1 11) 3. Rozdział III - wzór umowy Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia część I-XI zamówienia. SIWZ opublikowany na stronie oraz 1

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA art. 1. ZAMAWIAJĄCY 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa, NIP: , REGON: , zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164 poz z późniejszymi zmianami). art. 2. INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.), zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony. 2. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust W przypadku, gdy wykonawca uczestniczy w więcej niŝ jednej ofercie, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 2

3 Art. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: Specyfikacją lub SIWZ), tj. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Kod CPV , Zakres zamówienia objętego przetargiem obejmuje 11 części: 1) część I dostawa komputera przenośnego I (notebook) (POIG) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2) część II - dostawa komputerów przenośnych II (notebook) (POIG) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 3) część III - dostawa serwera (POIG) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 4) część IV dostawa stacji roboczych I (komputerów stacjonarnych) (POIG) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 5) część V - dostawa monitorów dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 6) część VI dostawa komputerów przenośnych III (notebook) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 7) część VII dostawa komputerów przenośnych IV (notebook) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 8) część VIII dostawa urządzeń sieciowych (kod CPV: ) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 9) część IX dostawa stacji roboczych II (komputerów stacjonarnych) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 10) część X - dostawa szafy rack (kod CPV: ) dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 11) część XI - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 3. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej dostawy. 5. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 5 3 ust. 3 niniejszej Specyfikacji. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 3

4 2. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: - 30 dni od daty podpisania umowy. Oferty proponujące dłuŝszy termin zostaną odrzucone. 2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niŝ przedstawiono wyŝej. art. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez 4 Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 3 niniejszego artykułu. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 6. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w 3.

5 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z przyczyn określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w opisach przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) lub dłuŝszy, liczony od daty dokonanego, przy udziale obydwu stron, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca wymagań zamawiającego, zostanie odrzucona. 3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty składane z ofertą 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŝdy z wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą (na zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: Formularz Nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5

6 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, kaŝdy z wykonawców składa wraz z ofertą (na wzorze zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: Formularz Nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Do formularza Nr 2 wykonawca zobowiązany jest załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Zamawiający Ŝąda przedłoŝenia: - informacji dotyczącej przynaleŝności lub braku przynaleŝności Wykonawcy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynaleŝności do określonej grupy kapitałowej naleŝy zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy załączyć wykaz podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru Formularz Nr 3). 5. Ponadto Wykonawca złoŝy: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin waŝności, z którego wynika, Ŝe jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis z którego wynika, Ŝe obejmuje niniejsze postępowanie. 2) Formularz Nr 4 Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykaŝe (określi), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza niniejszego formularza. 3) Formularz Nr 5 tabele cenowe. 6. Zaleca się dołączenie do oferty zaakceptowanego (parafowanego), przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, wzoru umowy oraz sporządzenie szczegółowego zestawienia (spisu) wszystkich dostarczonych oświadczeń i dokumentów oraz dołączenie tego spisu do oferty, jako Formularz Nr Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być waŝne (aktualne) na dzień składania ofert Informacje dotyczące konsorcjum W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): 1. Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania

7 wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 3. Formularz Nr 1 - podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. 4. Formularz Nr 2 - obowiązuje kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie. NaleŜy złoŝyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 2, podpisanych przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz. Ta sama zasada dotyczy załącznika do formularza Nr 2, wymienionego w 3, ust. 3. Kserokopie poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik i odpowiedni członek konsorcjum, którego dokument dotyczy. 5. Formularze Nr 3 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum. KaŜdy z członków konsorcjum musi złoŝyć informację dot. grupy kapitałowej, podpisaną przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 6. Formularz Nr 4 i 5 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum. 7. Wzór umowy, oraz inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 5. Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) NaleŜy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 3 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiąŝąca, łącznie i osobna dla wszystkich pomiotów składających ofertę. 3) Pełnomocnik będzie upowaŝniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz kaŝdego i 7

8 wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 4) Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 5) Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6) Spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu. 7) Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla kaŝdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie z SIWZ Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 3 ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 7. Forma dokumentów. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie dołączenia, certyfikaty wystawione w języku angielskim nie muszą być tłumaczone na język polski. Zamawiający dopuszcza takŝe dołączanie dokumentów zawierających informacje techniczne nie przetłumaczonych z języka angielskiego, jeŝeli informacje te stanowią jedynie informacje dodatkowe, a informacje zawarte

9 w formularzu oferty całkowicie wyczerpują zakres określony w Załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia". art. 5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Rozdział I - Instrukcja 2) Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1-11) 3) Rozdział III - Wzór umowy 4) Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia część I-XI zamówienia. Treść wszystkich dokumentów naleŝy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści Specyfikacji. Przed upływem terminu składania ofert kaŝdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania powinny być skierowane na piśmie, telefaksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego podany w paragrafie 3 ust. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieści na stronach oraz 3. Modyfikacja treści Specyfikacji. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, zmieniając takŝe treść SIWZ opublikowaną na stronie JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. KaŜda taka modyfikacja będzie stanowić treść Specyfikacji zgodnie z niniejszym paragrafem. Informacja o kaŝdej modyfikacji zostanie przekazana pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną wszystkim wykonawcom. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 9

10 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 2. Forma porozumiewania się 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŝeniem środków ochrony prawnej (określone w Dziale VI Ustawy), które naleŝy przekazywać pisemnie. 2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: - w sprawach merytorycznych Kamil Wilczek - tel w sprawach proceduralnych Beata Radzikowska tel Z osobami wymienionymi w ust. 1 moŝna kontaktować się w dni robocze telefonicznie. 3. Adres, na który naleŝy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa fax.: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. art. 6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10

11 art.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia wadium. art. 9. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie Ŝądał zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. art. 10. CENA OFERTY 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Podstawą do określenia ceny oferty opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 2. Wykonawca składając ofertę wypełnia oddzielny formularz cenowy. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia (propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami obejmującymi transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalację i uruchomienie), wraz z naleŝnym podatkiem VAT. 4. W składanych ofertach naleŝy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 23 %. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54), rozdział 4 art pkt 26a). 5. Cena oferty słuŝy tylko do porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wszelkie rozliczenia odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych wykazanych przez Wykonawcę w formularzu nr 4 do oferty. 6. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty RAZEM. Cenę oferty określoną w formularzu oferty naleŝy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 2. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. art. 11 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium wyboru ofert oraz jego waga 11

12 1. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ % (waga kryterium) Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniŝszej zasady: Oferta o najniŝszej cenie otrzyma 100 punktów. Liczba punktów będzie wyliczona wg wzoru : Ci = cena najniŝsza % cena oferty badanej i - numer oferty badanej Ci - liczba punktów za kryterium cena (oferty badanej) Cena najniŝsza- oferta złoŝona z najniŝszą ceną Cena oferty cena brutto z formularza oferty. art. 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Przygotowanie ofert 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, ewentualnie w uzasadnionych przypadkach angielskim (patrz art. 4 7 ust. 3 SIWZ), na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 2. Przez ofertę naleŝy rozumieć formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi w art JeŜeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, Ŝe do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 4. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, naleŝy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 3, w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. z pieczęciami imiennymi i firmowymi. 5. JeŜeli zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia parafy przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy itp., naleŝy składać parafy (skrócone podpisy) zgodnie z zapisem ust. 3, przy czym wystarczy parafa co najmniej jednej osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy, pieczątki imienne i firmowe nie są wówczas konieczne, chyba Ŝe wynika to z innych zapisów SIWZ. 6. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę na kaŝdą z trzynastu części zamówienia. W przypadku złoŝenia większej liczby ofert, wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone. 7. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z załączonym do specyfikacji formularzem oferty - opracowanym przez zamawiającego, stanowiącym rozdział II Specyfikacji, zgodnie z

13 wymaganiami określonymi w rozdziale I Specyfikacji - Instrukcji. 8. Do formularza oferty naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 9. W przypadku, gdy wykonawca do oferty, załącza kopię dokumentu, co najmniej ostatnia strona tej kopii musi być potwierdzona (parafowana) za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 14 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 11. Stron pustych nie trzeba, ani parafować, ani podpisywać. 12. JeŜeli strona jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, nie trzeba tej strony dodatkowo parafować. 13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 16. Zaleca się, aby oferta powinna była trwale zespolona, np. zszyta lub zbindowana. 17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy. 18. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. Zmiana lub wycofanie ofert W kaŝdym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŝone na piśmie w sposób określony w art. 10 1, tj. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. śadna oferta nie moŝe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 13

14 art Składanie ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1 Informacje o sposobie składania ofert. 1) Opakowanie ofert. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. NaleŜy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić adres (oznakowanie) według poniŝszego wzoru: Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-4/13 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 2) Miejsce i termin składania ofert pisemnych a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, naleŝy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok. 2110, nie później niŝ do dnia r. do godziny 12:00. b) W przypadku, gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. a) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 2. Oferty złoŝone po terminie. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2,

15 Warszawa, II piętro, pok w dniu r. o godz. 12: Do wiadomości obecnych zostaną podane: nazwa i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty na realizację zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Do chwili ogłoszenia wyników postępowania Zamawiający nie będzie podawał do wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z procedurą przetargową Ŝadnych informacji wynikających z analizy ofert. art. 14. SPOSÓB OCENY OFERT 1 Zasady korekty oczywistych omyłek 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące treści złoŝonych ofert W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem 1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

16 UniewaŜnienie postępowania 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złoŝyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Wybór oferty najkorzystniejszej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru cena oferty będzie najniŝsza, z zastrzeŝeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. art ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY. 1. Powiadomienie o wynikach postępowania 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktacje przyznana ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub złoŝyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej. 2 Zawarcie umowy 1. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 2. Z wykonawcą który wygra przetarg, umowa będzie zawarta w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób.

17 3. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) złoŝono tylko jedną ofertę, b) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz: nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Istotne warunki umowy. 1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określają wzory umów, które stanowią rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, moŝe zwrócić się do Zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 1), z zapytaniem dotyczącym tych postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza art. 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieś szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Warszawa, dnia mgr inŝ. Marcin Skonecka ZATWIERDZAM prof. dr hab. Andrzej Tarlecki Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych lub osoba przez niego upowaŝniona Dziekan WMIM UW 17

18 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami dnia... (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa Część A ogólna Nawiązując do zaproszenia do udziału w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-4/13 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW posiadając/ego/a siedzibę pełna nazwa firmy wykonawcy... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość... województwo powiat... telefon telefax.... Internet: nr identyfikacyjny NIP... REGON... reprezentowana przez: ... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia deklarujemy udział w realizacji zamówienia. Część I Część II Część III Część IV Część V Część VI Część VII Część VIII Część IX Część X Część XI Oświadczamy, Ŝe kaŝdą z zadeklarowanych części zamówienia jesteśmy gotowi realizować niezaleŝnie od pozostałych. 18

19 Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. Integralną część niniejszej oferty stanowią: 1) formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) formularz Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z załącznikami, 3) formularz Nr 3 informacja dotycząca przynaleŝności lub braku przynaleŝności Wykonawcy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4) formularz Nr 4 - informacje o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeŝeli dotyczy) 5) formularz Nr 5 formularz cenowy, 6) zaakceptowany wzór umowy - zalecane 7) formularz Nr 6 spis treści - zalecane Oferta zawiera... stron miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 19

20 Oferujemy: FORMULARZ OFERTY Część B szczegółowa dla części I zamówienia 1. Wykonanie zadania - dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - część I dostawa komputera przenośnego I (notebook) (POIG), w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT)... zł słownie:......, w tym kwota netto... zł (słownie złotych:......) naleŝny podatek VAT w wysokości 23%, tj.... zł. (słownie złotych:......). 2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niŝszych niŝ określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zob. ust. 11 niniejszego formularza). 3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaŝ i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. 4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,: Zakończenie zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy 5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części I zamówienia, oświadczamy, Ŝe przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeŝeń. 6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości zł brutto. 7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy Ŝe ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres.. od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru. 9. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się związani ofertą na wykonanie części I zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert dnia... (pieczęć wykonawcy i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo