STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA czerwiec S t r o n a

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Podejście marketingowe Wnioski z sytuacji zastanej DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU MARKI MIASTA OŁAWA 2.1 Marka miasta Oława Wizerunek miasta a jego misja Marketingowa analiza SWOT Problemy i wyzwania stojące przed Oławą Analiza potencjału marketingowego konkurencyjnych wobec Oławy miast Stworzenie silnej marki miasta Oława Potencjał promocyjny miasta Oława PROPOZYCJA TOŻSAMEGO Z OŁAWĄ KIERUNKU PROMOCJI System Identyfikacji Wizualnej Tożsamość marki miasta Oława Pozycjonowanie marki miasta Oława REALIZACJA STRATEGII PROMOCJI MIASTA OŁAWA Realizacja celów ZASTOSOWANIE I MONITORING PROPONOWANYCH NARZĘDZI PROMOCJI Środki promocji Monitoring i ewaluacja ZAŁĄCZNIKI Badanie opinii mieszkańców Oławy dotyczące problemów środowiska lokalnego i wizerunku Raport z badania opinii mieszkańców Oławy dotyczącego problemów środowiska lokalnego i wizerunku Raport z badania opinii mieszkańców wraz z komentarzem System Identyfikacji Wizualnej 2 S t r o n a

3 1. WSTĘP Strategia promocji miasta to fundamentalne narzędzie skutecznego i nowoczesnego kreowania wizerunku miasta. Właściwie przygotowana strategia nakreśla plan działania na lata, jest drogowskazem, pokazuje kierunki działań, które realizowane konsekwentnie, oparte na przyjętych założeniach, w określonym przedziale czasu prowadzą do maksymalizacji korzyści i realizacji przyjętego celu. Strategia promocji jest jednym z narzędzi strategii rozwoju. Jej oddziaływanie musi odbywać się w dwóch kierunkach. Odbiorcami jest zarówno środowisko: 1. Zewnętrzne potencjalni inwestorzy, turyści i nowi mieszkańcy 2. Wewnętrzne społeczność lokalna, jej integracja - zgodnie z zasadą, że zadowoleni ze swojego miasta mieszkańcy promują je najlepiej 1.1 Podejście marketingowe Właściwie skonstruowane strategia promocji powinna także uwzględnić podejście marketingowe, traktujące miasto i jego ofertę, jako produkt skierowany do klientów. Jednostki miejskie już od dawna konkurują o fundusze unijne, inwestorów, organizacje imprez o charakterze ponad lokalnym. Według tego podejścia miasto to firma, które podlega regułom gry rynkowej Miasto, tak jak przedsiębiorstwo, wytwarza określone produkty i świadczy usługi, reaguje i dostosowuje do zmian zachodzących na rynku, gdzie panuje rywalizacja, walka z konkurencją, która oferuje podobne produkty i usługi. Największe korzyści odnosi ten, którego oferta będzie się wyróżniać na tle konkurencji, tak jak w biznesie będzie posiadać walor atrakcyjności i korzystnej ceny. Podejście rynkowe w przypadku miast i regionów nazywa się marketingiem miejskim lub terytorialnym. Miasto posiada pewne trwałe cechy stałe, na które nie ma wpływu i które trwale kształtują jego wizerunek w powszechnej świadomości. 3 S t r o n a

4 Historia, położenie, system komunikacji, tradycje kulturowe są to atrybuty na trwałe wpisane w pejzaż miejski. Są silnie związane z historią miasta, formą jego rozwoju i płynącymi z tego konsekwencjami dla jego obecnego wizerunku. Miasto może jednak świadomie i celowo kształtować swoją ofertę dóbr konsumpcyjnych, kreowanych przez siebie, dostarczanych odbiorcom w różnej formie odpłatności. Tak, jak przedsiębiorstwo może reagować na pojawiające się potrzeby i maksymalizować zyski wynikające z ich realizacji. Odpowiednie połączenie tych dwóch aspektów tworzy program, pomysł, realizację, kierunek działań prowadzących do przyjętego celu. Strategia musi być wypadkową cech trwałych miasta i tych tworzonych, kreowanych na potrzeby jego celu. W takim ujęciu promocja, nie jest celem samym w sobie, ale systemem komunikacji odbywającej się na linii producent klient, z której obie strony czerpią korzyści. Oferowany produkt maksymalizuje zysk producenta i oczekiwania klienta. Dlatego promocja miasta musi opierać się na strategicznej analizie potencjału, wyciągniętych z tej analizy założeń, a następnie zbudowanym na tych założeniach planie działania. W promowaniu miasta, jak każdego innego produktu, niezbędna jest strategia promocji, która powinna opierać się na trzech fazach: analizy, planowania i kontroli. 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej Strategia nie jest dokumentem, który zapewnia odpowiedzi na wszystkie pytania i sama nie zrealizuje założonego celu. Jest raczej ukierunkowanym planem działań, które muszą być nie tylko realizowane przez jednostki samorządu, ale oparte także na aktywności, kooperacji i kreatywności realizujących je podmiotów. Przygotowanie strategii promocji zostało poprzedzone diagnozą promocji miasta na podstawie materiałów źródłowych oraz badaniem wizerunku miasta Oława. 4 S t r o n a

5 Na potrzeby badania opinii mieszkańców Oławy został opracowany kwestionariusz skategoryzowany, zawierający 22 pytania główne oraz 8 w metryczce. Kwestionariusz został przetestowany w badaniu próbnym (pilotażu) na grupie fokusowej. Badanie opinii mieszkańców Oławy wykonano na kwotowej próbie reprezentatywnej 503 dorosłych mieszkańców miasta w przedziałach wiekowych: lat, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej. Zapytaliśmy oławian o zdanie m.in. w sprawie najważniejszych problemów, z jakimi się borykają, jakości życia w mieście, ich aktywności obywatelskiej czy form spędzania wolnego czasu. Badania miały walor użyteczno-praktyczny, służący poznaniu i ujednoliceniu opinii o naszym mieście przekazanych przez samych mieszkańców w różnym wieku i różnym statusie zawodowym i społecznym. W dotychczasowej promocji Oławy, nie udało się wykreować oczekiwanego wizerunku miasta, który skutecznie odróżniałby go od bezpośrednich konkurentów. Znamienne jest, że Oława nie posiada jeszcze podstawowych form promocyjnych w formie semantycznej i wizualnej, jak hasło i logo. Każde miasto posiada pewien potencjał promocyjny, ale brak jego ujednolicenia, sprecyzowania i analizy nie pozwoli na jego skuteczną ekspozycję. Dlatego niezbędne jest posiadanie jednolitej, spójnej strategii promocyjnej. Po stronie miasta in plus należy zapisać funkcjonowanie wydziału odpowiedzialnego za koordynację działań promocyjnych miasta. Niewystarczająca wydaje się jednak współpraca między wszystkimi jednostkami partycypującymi w realizację działań promocyjnych. Brak przyjętej strategii promocji powoduje też nieskuteczność oferty promocyjnej, która pozbawiona wyraźnie określonych celów prowadzi do rywalizacji podmiotów prowadzących działalność promocyjną. Trudno wskazać jest drogę, jaką zmierza 5 S t r o n a

6 miasto, co chce osiągnąć, jakie są grupy docelowe, w jaki sposób mierzona jest efektywność promocji. Analiza materiałów promocyjnych, wydawnictw sygnowanych przez miasto, ale także jednostek jemu podległych, pokazuje nie stosowanie zasad spójności wizualnej i merytorycznej. Wnioski z diagnozy promocji miasta Oławy wskazują niezbędne działania do realizacji w pierwszej kolejności: 1. Zidentyfikowanie celów strategicznych i grup docelowych odbiorców komunikatów promocyjnych 2. Opracowanie i przyjęcie, charakterystycznego dla Oławy systemu tożsamości wizualnej miasta (SIW), przygotowanie ujednoliconej symboliki marki miasta Oława, które będą wykorzystywane przez jednostki samorządowe 3. Przygotowanie konceptu działań wyróżniających markę Oława na tle konkurencyjnych marek terytorialnych 4. Opracowanie systemu komunikacji z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, przyjęcie form komunikacji marketingowej, prowadzącej do maksymalizacji założonego celu, zgodnie z założeniami marketingu terytorialnego Wszystkie w/w elementy składowe zostały przedstawione w strategii promocji. Przede wszystkim pragnęliśmy, aby przygotowana strategia oddawała charakter miasta, a w percepcji społecznej była możliwa nie tylko do akceptacji, ale także realizacji. Proponowana Strategia Promocji Miasta Oława jest spójna z innymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju Miasta Oława: Strategią Rozwoju Miasta Oława 2007, Strategią Rozwoju Turystyki w mieście Oława na tle Subregionu 6 S t r o n a

7 Kraina Grądów Odrzańskich, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Dla Miasta Oławy Na Lata S t r o n a

8 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU MIASTA OŁAWA 2.1 Marka miasta Oława Wizerunek miasta ujęliśmy w kategorii wizerunku marki. W przypadku miasta, marka opisuje swoją tożsamość i konkurencyjność wobec innych miast. Ponadto przekazuje mieszkańcom podstawowe elementy ich tożsamości. Sprawnie zarządzana marka miejska musi być oparta na racjonalnych podstawach, przy zastosowaniu narzędzi komunikacyjnych zgodnych z aktualnym ich rozwojem. Posiadanie marki przynosi miejscu szereg korzyści w odniesieniu zarówno do odbiorców marki, osób odpowiedzialnych za promocję i marketing oraz całej społeczności lokalnej. Świadome tworzenie marki podnosi rangę i znaczenie miasta, umożliwia kierunkowy rozwój oraz skuteczną rywalizację z innymi markami miejskimi. Kreowanie wizerunku musi być procesem racjonalnym wynikającym z przyjętego planu działania. Musi także uwzględnić zdolność do szybkiego reagowania, zgodnie z założeniem, że pozytywny wizerunek miasta jest wartością nadrzędną. Jednostka odpowiedzialna za markę powinna nieustannie sprawdzać, czy odbiór proponowanego komunikatu jest zgodny z przyjętymi oczekiwaniami. Zamierzony stopień percepcji proponowanego wizerunku powinien uwzględnić działania związane z komunikacją: 1. Wizerunkową - opinia o mieście na podstawie ogólnych informacji o mieście, czy miasto kojarzy się pozytywnie, czy negatywnie. 2. Wewnętrzną samopoczucie mieszkańców miasta, jak się czują w swoim mieście. 3. Marketingową związaną z rozwojem przedsiębiorczości, napływem inwestycji i turystyką. 8 S t r o n a

9 2.2 Wizerunek miasta a jego misja Formułując wizerunek miasta na poziomie misji, należy uwzględnić spójność misji z obowiązującą Strategią rozwoju, która wyznacza kilkunastoletnią perspektywę dla najistotniejszych działań gospodarczych i społecznych. Strategia rozwoju miasta Oława jest oparta na trzech filarach: tradycja wynikająca z położenia i historii Oławy, które determinowały jej rozwój infrastrukturalny, obecny układ architektoniczny i urbanistyczny mieszkańcy poziom i jakość życia w mieście, opinia mieszkańców o mieście, zadowolenie wynikające z zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz możliwości realizacji potrzeb wyższego rzędu związanych z rozwojem zawodowym, edukacją, realizacją zainteresowań, niematerialną sferą życia rozwój gospodarczy konkurencyjność biznesowa miasta wobec innych miast regionu, warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury z uwzględnieniem nowych technologii 9 S t r o n a

10 WIZJA MIASTA OŁAWA WG. STRATEGII ROZWOJU Harmonijny rozwój miasta ku zadowoleniu mieszkańców MISJA ROZWOJU MIASTA WG.STRATEGII ROZWOJU Tworzenie warunków do systematycznego zrównoważonego rozwoju miasta poprzez wspieranie przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz dążenie do podniesienia jakości życia mieszkańców przy zachowaniu wartości kulturowych. CELE STRATEGICZNE Cel 1. Infrastruktura miasta wizytówką Oławy i regionu Cel 2. Przedsiębiorczość motorem napędowym gospodarki w mieście Cel 3.Zadowolenie i bezpieczeństwo każdego mieszkańca 2.3 Marketingowa analiza SWOT Miernikiem pozycji strategicznej jednostki terytorialnej jest metoda SWOT. Za jej pośrednictwem analizie poddane zostaje zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne miasta. W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji przygotowano marketingową analizę SWOT. 10 S t r o n a

11 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY 1. Bliska odległość od metropolii wrocławskiej i dobre połączenia komunikacyjne 2. Położenie miasta w obrębie europejskich szlaków komunikacyjnych 3. Miasto powiatowe 4. Położenie nad dwiema rzekami, w tym spławną Odrą 5. Środowisko naturalne, tereny zielone 6. Historia miasta trwale związana z dziejami Śląska, symbioza kultur państwowych, religijnych i etnicznych 7. Wzrost liczby inwestycji zagranicznych w regionie, funkcjonowanie Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej 1. Brak wyrazistej marki Oławy 2. Brak SIW i hasła promocyjnego 3. Niewystarczająca ilość miejsc do spędzania wolnego czasu (badania kwestionariuszowe stanowiące załącznik do strategii pyt. 9,12) 4. Brak obwodnicy miejskiej 5. Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna 6. Niedoinwestowana struktura do działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 7. Nisko oceniana przez mieszkańców oferta kulturalna (badania kwestionariuszowe stanowiące załącznik do strategii pyt. 9,12) Invest Park 8. Różnorodność podmiotów gospodarczych 11 S t r o n a

12 SZANSE 1. Atrakcyjna miejsce pobytu dla podróżujących oraz krótkich wyjazdów turystycznych 2. Tranzytowość miasta, miasto po drodze (bliskość lotniska i autostrady A4) 3. Moda na prowincjonalizm w kulturze, turystyce i stylu życia 4. Tendencja do osiedlania się poza dużymi ośrodkami miejskimi 5. Realizowane inwestycje będące atrakcjami turystycznymi aquapark, modernizacja stadionu, rewitalizacja rynku 6. Ośrodek Współpracy Europejskiej Gallus - sala widowiskowa, centrum multimedialne 7. Potencjał do rozwoju turystyki ZAGROŻENIA 1. Konkurencja ze strony sąsiednich miast, korzystniejsza w porównaniu z Oławą oferta promocyjna 2. Brak centrum spotkań, miejsca tworzenia więzi społecznych 3. Niedrożność układu komunikacyjnego( Strategia Rozwoju Miasta Oława analiza SWOT) 4. Niewykorzystanie potencjału turystycznego wynikającego z położenia i walorów środowiska naturalnego 5. Niezadawalający poziom uczestnictwa w proponowanych imprezach kulturalnych 6. Bliskość metropolii wrocławskiej aktywnej: pieszej, rowerowej, kajakowej, quadowej, wędkarskiej 8. Wzrost świadomości ekologicznej 12 S t r o n a

13 i roli aktywnego wypoczynku 9. Stale rosnąca atrakcyjność turystyczna i promocja Dolnego Śląska 10. Wzrost inwestycji zagranicznych 11. Niski poziom bezrobocia 2.4 Problemy i wyzwania stojące przed miastem Oława Problemy Oławę, jak większość miast tego rodzaju, zamieszkują ludzie o różnych oczekiwaniach wobec funkcji miasta. Starsi mieszkańcy cenią bezpieczeństwo, stabilizację, jakość usług komunalnych i zdrowotnych. Młodsi z kolei postrzegają Oławę, jako miejsce mało atrakcyjne do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. Bliskie położenie metropolii wrocławskiej jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Nisko oceniana oferta kulturalna oraz niewystarczająca infrastruktura sportowo rekreacyjna sprawiają, że Oława może stać się miastem dysfunkcjonalnym wobec oczekiwań części mieszkańców. Istotnym zagrożeniem jest migracja zarobkowa oraz wyobcowanie i ucieczka od "szarej rzeczywistości" życia w małym mieście. Miasto w niewystarczającym stopniu wyróżnia się na mapie Dolnego Śląska, nie wyrobiło sobie unikatowej, rozpoznawalnej marki. Brakuje imprez kulturalnych będących atrakcjami turystycznymi o znaczeniu ponadlokalnym (interesujących np. dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej), a jeśli już są organizowane, muszą być poprzedzone działania reklamowymi z odpowiednim wyprzedzeniem. Ograniczona rola rynku ze względu na dominację instytucji finansowych nie pełni 13 S t r o n a

14 funkcji centrum, integrującego mieszkańców, łączącego funkcję kulturalną, rozrywkową i handlową. Poza tym Oława musi zmierzyć się z narastającym ruchem drogowym w granicach miasta, który już teraz generuje korki, zatłoczonymi ulicami oraz dalece niezadowalającą ilością miejsc parkingowych. W pracach nad promocją Oławy należy pamiętać, aby nie redukować problemów miasta jedynie do kwestii wizerunkowych. Dlatego intensywną promocję wyprzedzać musi szereg działań infrastrukturalnych podnoszących rzeczywistą atrakcyjność Oławy w oczach mieszkańców, inwestorów i gości. Wyzwania Przed miastem stoi wyzwanie integracji jego mieszkańców wokół wypracowanej koncepcji rozwoju i promocji marki Oławy. Poprawa wizerunku Oławy w oczach samych mieszkańców. Wykreowanie unikatowej marki Oławy w oparciu o określoną wizję, która będzie zarówno inspiracją do działania i budzącą pozytywne skojarzenia z miastem ideą. W tym ujęciu kluczowe wydają się relacje miasta Oława władz miejskich, instytucji publicznych i kulturalnych, organizacji pozarządowych itp. z: mieszkańcami miasta metropolią wrocławską konkurencyjnymi ośrodkami miejskimi miastami partnerskimi Nie powiedzie się realizacja zamierzonego celu promocyjnego bez udziału, zaangażowania, ale przede wszystkim identyfikacji mieszkańców ze swoim miastem. Promocja wewnętrzna skierowana do ludzi zamieszkujących obszar miejski jest równie istotna, jak ta skierowana na zewnątrz. To przekonanie mieszkańców, że żyją w interesującym miejscu, jest najlepszą reklamą. Zgodnie z założeniami marketingu 14 S t r o n a

15 szeptanego bardziej ufamy opiniom konsumentów, którzy użytkowali dany produkt niż reklamom. Z przeprowadzonych badań wynika, że oławianie utożsamiają się ze swoim miastem, ale nie zapewnia im ono możliwości rozwoju i aktywnego spędzania wolnego czasu. Widoczny jest brak idei jednoczącej mieszkańców wokół wspólnego działania. Taki spoiwem może stać się strategia promocji, która zaprezentuje ambitną wizję łączącą pokolenia. Wrocław jest strategicznym obszarem promocji Oławy na zewnątrz. Oława musi dążyć do maksymalizacji korzyści płynących z dogodnego położenia i istniejących połączeń z metropolią wrocławską. Przyciąganie turystyki weekendowej, aktywnej i edukacyjnej, aktywne lobbowanie na rzecz dystrybucji środków rozwojowych, współpracy w zakresie wspólnego organizowania imprez kulturalnych i sportowych, wykorzystujących atut położenia Oławy i istniejących terenów rekreacyjnych. Ponadto Oława jest atrakcyjnym miejscem dla osiedlania się nowych mieszkańców, związanych zawodowo z Wrocławiem. Infrastruktura miejska musi uwzględnić potrzeby spędzania wolnego czasu, kultury i rozrywki dla mieszkańców napływowych oraz stworzenie możliwości, jak najszybszej ich integracji z pozostałymi mieszkańcami. Promocja Oławy powinna także dążyć do minimalizacji zagrożeń związanych z procesami metropolitalnymi, satelickiego charakteru Oławy, pasywności mieszkańców w życiu społecznym. 2.5 Analiza potencjału marketingowego miast konkurencyjnych wobec Oławy Analizie poddaliśmy miasta, które rywalizują z Oławą z racji swojego położenia o statut zaplecza hotelowego dla Wrocławia, miejsca weekendowego wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia i okolic. Oława jest jednym z kilku miast śląskich, położonych w podobnej odległości 15 S t r o n a

16 od Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska pełni funkcję centrum, wokół którego znajdują sie miasta, swoją historią, tradycją bezpośrednio związane z Wrocławiem. Taka relacja ma też determinujący wpływ na rozwój miast oraz ich działania promocyjne, których celem jest jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie własnej oferty. W wielu aspektach miejscowości wymienione poniżej są do siebie podobne. Największe korzyści, przeliczane w liczbie odwiedzających je osób, napływie inwestycji, pozytywnej opinii w otoczeniu zewnętrznym osiągną ci, którzy stworzą zgodny z zasadami marketingu produkt, który będzie: atrakcyjny, wypromowany, dostępny w niskiej cenie. Analizie poddaliśmy Oleśnicę, Trzebnicę, Brzeg i Strzelin. Oleśnica Populacja około mieszkańców. Prawa miejskie uzyskała w 1255r. Posiada bogatszą ofertę zabytkową m.in. zachowany zamek książąt oleśnickich, mury miejskie i bazylikę. Ze względu na dominujące w panoramie miasta wieże Oleśnica jest często nazywana miastem pięciu wież. Oleśnica położona jest 30 km od Wrocławia, od Oławy dzieli ją 33km. Znajduje się na szlaku łączącym Wrocław z Poznaniem i Pomorzem. W niedalekiej odległości od miasta przebiegać będzie trasa drogi ekspresowej S5, która połączy Wrocław z Pomorzem Zachodnim. Oleśnica ma także swoją obwodnicę, która jest częścią drogi S 8 relacji Wrocław - Warszawa. Prace zakończą się w Miasto organizuje kilka imprez kulturalnych, o których warto wspomnieć: Dni Europy Festiwal Jazz na Kanapie Dni Oleśnicy Ponadto w mieście funkcjonuje kino, w którym seanse odbywają się, co 2-3 dni oraz wielofunkcyjna sala widowiskowa na 305 miejsc, park wodny Atol i nowoczesna hala 16 S t r o n a

17 sportowa. Miasto inwestuje także w modernizację swoich parków i stawów. Od 2008 rynku w Oleśnicy znajdują się hotspoty usytuowane w kilku miejscach. W urzędzie miejskim nie ma wydziału, który zajmowałby się promocją miasta. Oleśnica zleciła firmom zewnętrznym przygotowanie strategii promocji. Komunikat promocyjny oparto na haśle: Oleśnica miasto w dobrym stylu Trzebnica Miasto liczy około mieszkańców, jest stolicą powiatu trzebnickiego, siedzibą gminy Trzebnica oraz władz powiatowych. Prawa miejskie uzyskała w roku Miasto położone jest wśród Pasma Wzgórz Trzebnickich, w odległości 24 km na północ od Wrocławia. Trzebnica leży przy drodze krajowej nr 5, na głównej trasie Wrocław Poznań, przy trasie planowanej drogi ekspresowej S5. Obwodnica miasta w znacznym stopniu usprawnia komunikację. Trzebnica znajduje się na szlaku komunikacyjnym łączącym Świecie Bydgoszcz Poznań Wrocław Lubawka (przejście graniczne z Czechami). W okolicach miasta, na zboczach Winnej Góry (popularnie zwanej "Kocią Górą") znaleziono najstarsze obozowisko ludzkie na terenie Polski, datowane na lat. W 1202 r. Henryk Brodaty ufundował tu kościół i klasztor, do którego w 1203 r. wprowadziły się przybyłe z Bambergu cysterki. Opactwo trzebnickie było pierwszym żeńskim klasztorem cysterskim na ziemiach polskich. Największym atutem Trzebnicy jest jej położenie wśród Wzgórz Trzebnickich, bliskość Doliny Baryczy, unikatowe znaleziska archeologiczne, okoliczne sady oraz historyczna moc i znaczenie opactwa. Ponadto Trzebnica akcentuje także tradycję lokalnego uzdrowiska. W mieście działa także kino weekendowe. W 2009 r. rozpoczęła się 17 S t r o n a

18 inwestycja budowy parku wodnego. W tym samym roku, po 18 latach, wznowione zostało połączenie kolejowe Wrocław Trzebnica Wrocław, które obsługują szyno busy. Oddział Chirurgii Replantacyjnej powiatowego szpitala w Trzebnicy pełni całodobowy dyżur ogólnopolski. Miasto realizuje strategię promocji opartą na haśle: Bogactwo historii i potencjał przyszłości Podobnie, jak inne miasta w regionie, zamierza promować aktywną turystykę pieszą, rowerową, stać się miejscem weekendowych wypadów za miasto dla mieszkańców aglomeracji. Ponadto Trzebnica staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, szczególnie dla tych wrocławian, którzy pracują w położonych na północy dzielnicach miasta. Na niekorzyść Trzebnicy przemawia niskiej jakości połączenie drogowe z Wrocławiem oraz ograniczone połączenie kolejowe nowoczesnym szyno busem. Trzebnica organizuje kilka wartych wspomnienia imprez: Trzebnickie święto sadów święto miasta Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Ogólnopolski Bieg Sylwestrowy. Strzelin Strzelin jest gminą miejsko wiejską. Ludność miasta wynosi w przybliżeniu mieszkańców. Strzelin uzyskał prawa miejskie 1292 r., leży 37 km na południe od Wrocławia, na szlaku magistrali kolejowej Warszawę Wrocław - Praga, w odległości ok. 23 km od zjazdu na autostradę A4. Jest położony na krawędzi Wzgórz Strzelińskich, stanowiących część Przedgórza Sudeckiego i Równiny Wrocławskiej. Najwyższym wzniesieniem Wzgórz Strzelińskich jest Gromnik 395 m n.p.m. W Strzelinie znajduje się najgłębsze 18 S t r o n a

19 wyrobisko granitu w Europie metry. W pobliżu znajdują się Niemcza oraz opactwo w Henrykowie o wielkim znaczeniu dla kultury i państwowości polskiej, a także ośrodek turystyczny w miejscowości Biały Kościół. Wzgórza Strzelińskie stanowią obszar dogodny dla rozwoju turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej. Miasto i gmina dysponuje bardzo skromną bazą noclegową zaledwie jeden hotel w Strzelinie, Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele dysponujący miejscami noclegowymi w sezonie letnim w domkach kempingowych. Strzelin zlecił opracowanie strategii, która opiera się na haśle: Strzelin zmierza do celu Brak identyfikacji wizualnej z hasłem oraz niepropagowanie hasła na materiałach www oraz innych formach promocji sugeruje, że strategia nie jest realizowana lub jej realizacja została odłożona. Strzelin organizuje m. in.: Lato ze Strzelcem Ogólnopolskie spotkania wokalne Stare Po Nowemu Ogólnopolski konkurs poetycki o granitową strzałę. Brzeg Położony w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem. W niemal równej odległości od obu miast wojewódzkich - 42km. Populacja miasta wynosi około Lokacja Brzegu nastąpiła na mocy wydanego pomiędzy 1246 a 1248 r., a potwierdzonego w 1250 r. prawa lokacyjnego. Brzeg był w średniowieczu siedzibą księstwa, w którego skład wchodziła także Oława. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Biegnie tędy międzynarodowa magistrala kolejowa Szczecin-Kijów oraz bezpośrednia linia kolejowa do Nysy. Miasto znajduje się na tych samych szlakach komunikacyjnych, co Oława, ma podobne położenie. W mieście także 19 S t r o n a

20 znajduje się przeprawa przez Odrę. W wielu aspektach jest miastem bardzo zbliżonym do Oławy. Przewagą Brzegu jest znaczenie i klasa jego zabytków m.in.: Zamek Piastów Śląskich z XIII-XIV zwany "Śląskim Wawelem". Mimo, że miasto jest historycznie związane z Wrocławiem, w wyniku reform administracyjnych znalazło się w województwie opolskim. Brzeg oferuje urozmaiconą ofertę naukową. W mieście znajdują się Wyższa Szkoła Humanistyczno Pedagogiczna oraz specjalistyczne szkoły średnie: technikum renowacji zabytków, hotelarskie i elektroniczne. Brzeg planuje także szereg inwestycji, które mają poprawić ofertę turystyczno rekreacyjną. Zabiega o lokalizację jednego z centrów pobytowych podczas Euro W tym celu pozyskał fundusze unijne na przebudowę stadionu miejskiego, zgodnie z zaleceniami UEFA. Stadion miejski będzie posiadał trybuny na 2000 miejsc, zadaszone, czego brakuje w Oławie. W mieście znajduje się już kryta pływalnia i kino. Oferta kulturalna miasta obejmuje kilka imprez o wymiarze ogólnopolskim: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Różnych Form "Theatron" Muzyczną Scenę Młodych "Bariery Kariery" (obecnie Brzeskie Konfrontacje Muzyczne) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Corda Cordi" Festiwal Piosenki Angielskiej "FACE THE MUSIC" Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej "BuskerBus" Wrocław - Brzeg - Jelenia Góra - Zielona Góra Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej Dni Księstwa Brzeskiego. Brzeg posiada grający w Ekstraklasie zespół koszykówki żeńskiej - Cukierki Odra Brzeg. Mecze ligowe transmituje stacja telewizyjna TVP Sport, dostępna w sieciach kablowych, poza tym informacje o zespole przekazuje ogólnopolska prasa 20 S t r o n a

21 sportowa. Bardzo uboga jest baza hotelowa, w Brzegu nie ma miejsc noclegowych o podwyższonym standardzie. Lukę tę może wypełnić planowana budowa hotelu w ramach projektu Euro Jednakże w mieście można znaleźć noclegi na tańszą kieszeń. Brzeg posiada strategię promocji gminy miejskiej Brzeg na lata W komunikacji ze swoim otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym posługuje się hasłem: Nareszcie Brzeg W warstwie graficznej i semantycznej hasło nawiązuje zarówno do położenia nad Odrą, herbu miejskiego z charakterystycznymi kotwicami oraz nazwy. Oława Położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego nad rzeką Oławą i Odrą, 27 km na południowy wschód od Wrocławia. Jest siedzibą dwóch gmin: gminy miejskiej (miasto Oława) i gminy wiejskiej oraz powiatu ziemskiego. Populacja miasta wynosi około Prawa miejskie Oława uzyskała w Miasto leży na głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin - Wrocław Kraków i w bezpośrednim sąsiedztwie połączeń drogowych granic z Niemcami i Czechami z centrum kraju. Prowadzą przez nie droga krajowa K 94 i wojewódzka nr 396, Odrzańska Droga Wodna, w pobliżu przebiega autostrada A4. W mieście znajduje się przeprawa mostowa na Odrze. Miasto posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne z aglomeracją wrocławską (kolejowe i drogowe). Oława posiada bogatą tradycję historyczną i kulturową, czego symbolem jest unikatowy herb miasta- galijski kogut. Posiada również kilka ciekawych zabytków m.in. Kościół Matki Bożej Pocieszenia, pałac księżnej Luizy von Anhalt, w którym mieszkał również syn Jana III Sobieskiego Jakub oraz ratusz z zegarem figuralnym. W mieście znajduje się Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 21 S t r o n a

22 Oława rozbudowuje swoją bazę turystyczno kulturalną: powstaje kryta pływalnia, obok istniejącego już basenu odkrytego, prowadzona jest modernizacja stadionu w ramach starań o uzyskania prawa do lokalizacji centrum pobytowego Euro 2012, rewitalizacja rynku. Planowane są inwestycje związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjno turystycznej: kino, teren rekreacyjny piaski oraz budowa przystani na Odrze. W krótkim odstępie czasu w mieście przybyło miejsc hotelowych o wysokim standardzie, niedługo ruszy budowa następnego hotelu przy ul. Sportowej. Oferta kulturalna miasta obejmuje kilka imprez o charakterze ponad lokalnym: Dni Koguta Wielka Majówka Europejskie Spotkania Muzykujących Rodzin Międzynarodowy Plener malarsko-rzeźbiarski KOGUT - akwarela, pastel, drewno Konfrontacje Instrumentów Dętych Międzynarodowy Festiwal Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Oławy Ponadto w mieście odbywają się imprezy kulturalne w ramach festiwali organizowanych we Wrocławiu np. Vratislavia Cantans. Na terenie miasta działa także kilkanaście klubów i organizacji sportowych. 22 S t r o n a

23 Miasto Położenie Promocja Infrastruktura Atrakcje Dostępność Klimat hasło miejska historyc komunikacyjna społeczny zne OŁAWA BRZEG OLEŚNICA STRZELIN TRZEBNICA Legenda: 2 niedostateczny, 3 dostateczny, 4 dobry, 5 bardzo dobry Oława na tle porównywalnych miast położonych w podobnej odległości od Wrocławia w wielu aspektach prezentuje zbliżony poziom. Podstawowym wyróżnikiem jest zagospodarowanie istniejącego potencjału rekreacyjnego, infrastruktury miejskiej oraz jakość połączeń z metropolią. Z analizy wynika, że bezpośrednimi konkurentami Oławy o porównywalnym potencjale są Brzeg i Oleśnica. Oba miasta posiadają walory historyczne przewyższające pozycję Oławy, jeśli skoncentrujemy się na zachowanych zabytkach, ich klasie i znaczeniu historycznym. Poza tym infrastruktura rekreacyjna przemawia także na korzyść konkurencyjnych ośrodków miejskich. W tym przypadku Oława nadrabia stracony czas rozpoczynając inwestycję budowy krytej pływalni, czy modernizacji stadionu i rewitalizacji rynku. Oba miasta posługują się powszechnie przyjętymi formami komunikacji, czyli strategią promocji, wyrażającej się w formie symbolicznej hasłem i logiem. W tym przypadku Oława jest jedynym miastem, które nie podjęło jeszcze działań zmierzających do implementacji tej formy kreowania wizerunku i komunikacji z otoczeniem. 23 S t r o n a

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU strategia komunikacji marketingowej Rybnik 2012 1 Wprowadzenie W ostatnich latach, Rybnik przystąpił aktywnie do promocji terenów inwestycyjnych. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE POSTRZEGANIE PROMOCJI KULTUROWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

NOWOCZESNE POSTRZEGANIE PROMOCJI KULTUROWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Artykuł zamieszczony w publikacji: KULTURA I TURYSTYKA WSPÓLNIE ZYSKAĆ. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Stasiaka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009. Str. 335-360 dr Zygmunt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80 227 Gdańsk tel.: 58 524 49 00 fax: 58 524 49 08 www.ibngr.pl

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80 227 Gdańsk tel.: 58 524 49 00 fax: 58 524 49 08 www.ibngr.pl Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80 227 Gdańsk tel.: 58 524 49 00 fax: 58 524 49 08 www.ibngr.pl Marcin Nowicki (red.) Anna Hildebrandt Przemysław Susmarski Maciej Tarkowski Marcin

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Płocka do 2016 r.

Strategia promocji Płocka do 2016 r. Strategia promocji Płocka do 2016 r. 0 Spis treści 1. Wstęp 2 str. 2. Najważniejsze wnioski z poprzednich badań wizerunkowych Płocka 3 str. 3. Trendy w turystyce 6 str. 4. Dokumenty strategiczne miasta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo