STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA czerwiec S t r o n a

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Podejście marketingowe Wnioski z sytuacji zastanej DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU MARKI MIASTA OŁAWA 2.1 Marka miasta Oława Wizerunek miasta a jego misja Marketingowa analiza SWOT Problemy i wyzwania stojące przed Oławą Analiza potencjału marketingowego konkurencyjnych wobec Oławy miast Stworzenie silnej marki miasta Oława Potencjał promocyjny miasta Oława PROPOZYCJA TOŻSAMEGO Z OŁAWĄ KIERUNKU PROMOCJI System Identyfikacji Wizualnej Tożsamość marki miasta Oława Pozycjonowanie marki miasta Oława REALIZACJA STRATEGII PROMOCJI MIASTA OŁAWA Realizacja celów ZASTOSOWANIE I MONITORING PROPONOWANYCH NARZĘDZI PROMOCJI Środki promocji Monitoring i ewaluacja ZAŁĄCZNIKI Badanie opinii mieszkańców Oławy dotyczące problemów środowiska lokalnego i wizerunku Raport z badania opinii mieszkańców Oławy dotyczącego problemów środowiska lokalnego i wizerunku Raport z badania opinii mieszkańców wraz z komentarzem System Identyfikacji Wizualnej 2 S t r o n a

3 1. WSTĘP Strategia promocji miasta to fundamentalne narzędzie skutecznego i nowoczesnego kreowania wizerunku miasta. Właściwie przygotowana strategia nakreśla plan działania na lata, jest drogowskazem, pokazuje kierunki działań, które realizowane konsekwentnie, oparte na przyjętych założeniach, w określonym przedziale czasu prowadzą do maksymalizacji korzyści i realizacji przyjętego celu. Strategia promocji jest jednym z narzędzi strategii rozwoju. Jej oddziaływanie musi odbywać się w dwóch kierunkach. Odbiorcami jest zarówno środowisko: 1. Zewnętrzne potencjalni inwestorzy, turyści i nowi mieszkańcy 2. Wewnętrzne społeczność lokalna, jej integracja - zgodnie z zasadą, że zadowoleni ze swojego miasta mieszkańcy promują je najlepiej 1.1 Podejście marketingowe Właściwie skonstruowane strategia promocji powinna także uwzględnić podejście marketingowe, traktujące miasto i jego ofertę, jako produkt skierowany do klientów. Jednostki miejskie już od dawna konkurują o fundusze unijne, inwestorów, organizacje imprez o charakterze ponad lokalnym. Według tego podejścia miasto to firma, które podlega regułom gry rynkowej Miasto, tak jak przedsiębiorstwo, wytwarza określone produkty i świadczy usługi, reaguje i dostosowuje do zmian zachodzących na rynku, gdzie panuje rywalizacja, walka z konkurencją, która oferuje podobne produkty i usługi. Największe korzyści odnosi ten, którego oferta będzie się wyróżniać na tle konkurencji, tak jak w biznesie będzie posiadać walor atrakcyjności i korzystnej ceny. Podejście rynkowe w przypadku miast i regionów nazywa się marketingiem miejskim lub terytorialnym. Miasto posiada pewne trwałe cechy stałe, na które nie ma wpływu i które trwale kształtują jego wizerunek w powszechnej świadomości. 3 S t r o n a

4 Historia, położenie, system komunikacji, tradycje kulturowe są to atrybuty na trwałe wpisane w pejzaż miejski. Są silnie związane z historią miasta, formą jego rozwoju i płynącymi z tego konsekwencjami dla jego obecnego wizerunku. Miasto może jednak świadomie i celowo kształtować swoją ofertę dóbr konsumpcyjnych, kreowanych przez siebie, dostarczanych odbiorcom w różnej formie odpłatności. Tak, jak przedsiębiorstwo może reagować na pojawiające się potrzeby i maksymalizować zyski wynikające z ich realizacji. Odpowiednie połączenie tych dwóch aspektów tworzy program, pomysł, realizację, kierunek działań prowadzących do przyjętego celu. Strategia musi być wypadkową cech trwałych miasta i tych tworzonych, kreowanych na potrzeby jego celu. W takim ujęciu promocja, nie jest celem samym w sobie, ale systemem komunikacji odbywającej się na linii producent klient, z której obie strony czerpią korzyści. Oferowany produkt maksymalizuje zysk producenta i oczekiwania klienta. Dlatego promocja miasta musi opierać się na strategicznej analizie potencjału, wyciągniętych z tej analizy założeń, a następnie zbudowanym na tych założeniach planie działania. W promowaniu miasta, jak każdego innego produktu, niezbędna jest strategia promocji, która powinna opierać się na trzech fazach: analizy, planowania i kontroli. 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej Strategia nie jest dokumentem, który zapewnia odpowiedzi na wszystkie pytania i sama nie zrealizuje założonego celu. Jest raczej ukierunkowanym planem działań, które muszą być nie tylko realizowane przez jednostki samorządu, ale oparte także na aktywności, kooperacji i kreatywności realizujących je podmiotów. Przygotowanie strategii promocji zostało poprzedzone diagnozą promocji miasta na podstawie materiałów źródłowych oraz badaniem wizerunku miasta Oława. 4 S t r o n a

5 Na potrzeby badania opinii mieszkańców Oławy został opracowany kwestionariusz skategoryzowany, zawierający 22 pytania główne oraz 8 w metryczce. Kwestionariusz został przetestowany w badaniu próbnym (pilotażu) na grupie fokusowej. Badanie opinii mieszkańców Oławy wykonano na kwotowej próbie reprezentatywnej 503 dorosłych mieszkańców miasta w przedziałach wiekowych: lat, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej. Zapytaliśmy oławian o zdanie m.in. w sprawie najważniejszych problemów, z jakimi się borykają, jakości życia w mieście, ich aktywności obywatelskiej czy form spędzania wolnego czasu. Badania miały walor użyteczno-praktyczny, służący poznaniu i ujednoliceniu opinii o naszym mieście przekazanych przez samych mieszkańców w różnym wieku i różnym statusie zawodowym i społecznym. W dotychczasowej promocji Oławy, nie udało się wykreować oczekiwanego wizerunku miasta, który skutecznie odróżniałby go od bezpośrednich konkurentów. Znamienne jest, że Oława nie posiada jeszcze podstawowych form promocyjnych w formie semantycznej i wizualnej, jak hasło i logo. Każde miasto posiada pewien potencjał promocyjny, ale brak jego ujednolicenia, sprecyzowania i analizy nie pozwoli na jego skuteczną ekspozycję. Dlatego niezbędne jest posiadanie jednolitej, spójnej strategii promocyjnej. Po stronie miasta in plus należy zapisać funkcjonowanie wydziału odpowiedzialnego za koordynację działań promocyjnych miasta. Niewystarczająca wydaje się jednak współpraca między wszystkimi jednostkami partycypującymi w realizację działań promocyjnych. Brak przyjętej strategii promocji powoduje też nieskuteczność oferty promocyjnej, która pozbawiona wyraźnie określonych celów prowadzi do rywalizacji podmiotów prowadzących działalność promocyjną. Trudno wskazać jest drogę, jaką zmierza 5 S t r o n a

6 miasto, co chce osiągnąć, jakie są grupy docelowe, w jaki sposób mierzona jest efektywność promocji. Analiza materiałów promocyjnych, wydawnictw sygnowanych przez miasto, ale także jednostek jemu podległych, pokazuje nie stosowanie zasad spójności wizualnej i merytorycznej. Wnioski z diagnozy promocji miasta Oławy wskazują niezbędne działania do realizacji w pierwszej kolejności: 1. Zidentyfikowanie celów strategicznych i grup docelowych odbiorców komunikatów promocyjnych 2. Opracowanie i przyjęcie, charakterystycznego dla Oławy systemu tożsamości wizualnej miasta (SIW), przygotowanie ujednoliconej symboliki marki miasta Oława, które będą wykorzystywane przez jednostki samorządowe 3. Przygotowanie konceptu działań wyróżniających markę Oława na tle konkurencyjnych marek terytorialnych 4. Opracowanie systemu komunikacji z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, przyjęcie form komunikacji marketingowej, prowadzącej do maksymalizacji założonego celu, zgodnie z założeniami marketingu terytorialnego Wszystkie w/w elementy składowe zostały przedstawione w strategii promocji. Przede wszystkim pragnęliśmy, aby przygotowana strategia oddawała charakter miasta, a w percepcji społecznej była możliwa nie tylko do akceptacji, ale także realizacji. Proponowana Strategia Promocji Miasta Oława jest spójna z innymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju Miasta Oława: Strategią Rozwoju Miasta Oława 2007, Strategią Rozwoju Turystyki w mieście Oława na tle Subregionu 6 S t r o n a

7 Kraina Grądów Odrzańskich, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Dla Miasta Oławy Na Lata S t r o n a

8 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU MIASTA OŁAWA 2.1 Marka miasta Oława Wizerunek miasta ujęliśmy w kategorii wizerunku marki. W przypadku miasta, marka opisuje swoją tożsamość i konkurencyjność wobec innych miast. Ponadto przekazuje mieszkańcom podstawowe elementy ich tożsamości. Sprawnie zarządzana marka miejska musi być oparta na racjonalnych podstawach, przy zastosowaniu narzędzi komunikacyjnych zgodnych z aktualnym ich rozwojem. Posiadanie marki przynosi miejscu szereg korzyści w odniesieniu zarówno do odbiorców marki, osób odpowiedzialnych za promocję i marketing oraz całej społeczności lokalnej. Świadome tworzenie marki podnosi rangę i znaczenie miasta, umożliwia kierunkowy rozwój oraz skuteczną rywalizację z innymi markami miejskimi. Kreowanie wizerunku musi być procesem racjonalnym wynikającym z przyjętego planu działania. Musi także uwzględnić zdolność do szybkiego reagowania, zgodnie z założeniem, że pozytywny wizerunek miasta jest wartością nadrzędną. Jednostka odpowiedzialna za markę powinna nieustannie sprawdzać, czy odbiór proponowanego komunikatu jest zgodny z przyjętymi oczekiwaniami. Zamierzony stopień percepcji proponowanego wizerunku powinien uwzględnić działania związane z komunikacją: 1. Wizerunkową - opinia o mieście na podstawie ogólnych informacji o mieście, czy miasto kojarzy się pozytywnie, czy negatywnie. 2. Wewnętrzną samopoczucie mieszkańców miasta, jak się czują w swoim mieście. 3. Marketingową związaną z rozwojem przedsiębiorczości, napływem inwestycji i turystyką. 8 S t r o n a

9 2.2 Wizerunek miasta a jego misja Formułując wizerunek miasta na poziomie misji, należy uwzględnić spójność misji z obowiązującą Strategią rozwoju, która wyznacza kilkunastoletnią perspektywę dla najistotniejszych działań gospodarczych i społecznych. Strategia rozwoju miasta Oława jest oparta na trzech filarach: tradycja wynikająca z położenia i historii Oławy, które determinowały jej rozwój infrastrukturalny, obecny układ architektoniczny i urbanistyczny mieszkańcy poziom i jakość życia w mieście, opinia mieszkańców o mieście, zadowolenie wynikające z zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz możliwości realizacji potrzeb wyższego rzędu związanych z rozwojem zawodowym, edukacją, realizacją zainteresowań, niematerialną sferą życia rozwój gospodarczy konkurencyjność biznesowa miasta wobec innych miast regionu, warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury z uwzględnieniem nowych technologii 9 S t r o n a

10 WIZJA MIASTA OŁAWA WG. STRATEGII ROZWOJU Harmonijny rozwój miasta ku zadowoleniu mieszkańców MISJA ROZWOJU MIASTA WG.STRATEGII ROZWOJU Tworzenie warunków do systematycznego zrównoważonego rozwoju miasta poprzez wspieranie przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz dążenie do podniesienia jakości życia mieszkańców przy zachowaniu wartości kulturowych. CELE STRATEGICZNE Cel 1. Infrastruktura miasta wizytówką Oławy i regionu Cel 2. Przedsiębiorczość motorem napędowym gospodarki w mieście Cel 3.Zadowolenie i bezpieczeństwo każdego mieszkańca 2.3 Marketingowa analiza SWOT Miernikiem pozycji strategicznej jednostki terytorialnej jest metoda SWOT. Za jej pośrednictwem analizie poddane zostaje zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne miasta. W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji przygotowano marketingową analizę SWOT. 10 S t r o n a

11 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY 1. Bliska odległość od metropolii wrocławskiej i dobre połączenia komunikacyjne 2. Położenie miasta w obrębie europejskich szlaków komunikacyjnych 3. Miasto powiatowe 4. Położenie nad dwiema rzekami, w tym spławną Odrą 5. Środowisko naturalne, tereny zielone 6. Historia miasta trwale związana z dziejami Śląska, symbioza kultur państwowych, religijnych i etnicznych 7. Wzrost liczby inwestycji zagranicznych w regionie, funkcjonowanie Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej 1. Brak wyrazistej marki Oławy 2. Brak SIW i hasła promocyjnego 3. Niewystarczająca ilość miejsc do spędzania wolnego czasu (badania kwestionariuszowe stanowiące załącznik do strategii pyt. 9,12) 4. Brak obwodnicy miejskiej 5. Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna 6. Niedoinwestowana struktura do działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 7. Nisko oceniana przez mieszkańców oferta kulturalna (badania kwestionariuszowe stanowiące załącznik do strategii pyt. 9,12) Invest Park 8. Różnorodność podmiotów gospodarczych 11 S t r o n a

12 SZANSE 1. Atrakcyjna miejsce pobytu dla podróżujących oraz krótkich wyjazdów turystycznych 2. Tranzytowość miasta, miasto po drodze (bliskość lotniska i autostrady A4) 3. Moda na prowincjonalizm w kulturze, turystyce i stylu życia 4. Tendencja do osiedlania się poza dużymi ośrodkami miejskimi 5. Realizowane inwestycje będące atrakcjami turystycznymi aquapark, modernizacja stadionu, rewitalizacja rynku 6. Ośrodek Współpracy Europejskiej Gallus - sala widowiskowa, centrum multimedialne 7. Potencjał do rozwoju turystyki ZAGROŻENIA 1. Konkurencja ze strony sąsiednich miast, korzystniejsza w porównaniu z Oławą oferta promocyjna 2. Brak centrum spotkań, miejsca tworzenia więzi społecznych 3. Niedrożność układu komunikacyjnego( Strategia Rozwoju Miasta Oława analiza SWOT) 4. Niewykorzystanie potencjału turystycznego wynikającego z położenia i walorów środowiska naturalnego 5. Niezadawalający poziom uczestnictwa w proponowanych imprezach kulturalnych 6. Bliskość metropolii wrocławskiej aktywnej: pieszej, rowerowej, kajakowej, quadowej, wędkarskiej 8. Wzrost świadomości ekologicznej 12 S t r o n a

13 i roli aktywnego wypoczynku 9. Stale rosnąca atrakcyjność turystyczna i promocja Dolnego Śląska 10. Wzrost inwestycji zagranicznych 11. Niski poziom bezrobocia 2.4 Problemy i wyzwania stojące przed miastem Oława Problemy Oławę, jak większość miast tego rodzaju, zamieszkują ludzie o różnych oczekiwaniach wobec funkcji miasta. Starsi mieszkańcy cenią bezpieczeństwo, stabilizację, jakość usług komunalnych i zdrowotnych. Młodsi z kolei postrzegają Oławę, jako miejsce mało atrakcyjne do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. Bliskie położenie metropolii wrocławskiej jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Nisko oceniana oferta kulturalna oraz niewystarczająca infrastruktura sportowo rekreacyjna sprawiają, że Oława może stać się miastem dysfunkcjonalnym wobec oczekiwań części mieszkańców. Istotnym zagrożeniem jest migracja zarobkowa oraz wyobcowanie i ucieczka od "szarej rzeczywistości" życia w małym mieście. Miasto w niewystarczającym stopniu wyróżnia się na mapie Dolnego Śląska, nie wyrobiło sobie unikatowej, rozpoznawalnej marki. Brakuje imprez kulturalnych będących atrakcjami turystycznymi o znaczeniu ponadlokalnym (interesujących np. dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej), a jeśli już są organizowane, muszą być poprzedzone działania reklamowymi z odpowiednim wyprzedzeniem. Ograniczona rola rynku ze względu na dominację instytucji finansowych nie pełni 13 S t r o n a

14 funkcji centrum, integrującego mieszkańców, łączącego funkcję kulturalną, rozrywkową i handlową. Poza tym Oława musi zmierzyć się z narastającym ruchem drogowym w granicach miasta, który już teraz generuje korki, zatłoczonymi ulicami oraz dalece niezadowalającą ilością miejsc parkingowych. W pracach nad promocją Oławy należy pamiętać, aby nie redukować problemów miasta jedynie do kwestii wizerunkowych. Dlatego intensywną promocję wyprzedzać musi szereg działań infrastrukturalnych podnoszących rzeczywistą atrakcyjność Oławy w oczach mieszkańców, inwestorów i gości. Wyzwania Przed miastem stoi wyzwanie integracji jego mieszkańców wokół wypracowanej koncepcji rozwoju i promocji marki Oławy. Poprawa wizerunku Oławy w oczach samych mieszkańców. Wykreowanie unikatowej marki Oławy w oparciu o określoną wizję, która będzie zarówno inspiracją do działania i budzącą pozytywne skojarzenia z miastem ideą. W tym ujęciu kluczowe wydają się relacje miasta Oława władz miejskich, instytucji publicznych i kulturalnych, organizacji pozarządowych itp. z: mieszkańcami miasta metropolią wrocławską konkurencyjnymi ośrodkami miejskimi miastami partnerskimi Nie powiedzie się realizacja zamierzonego celu promocyjnego bez udziału, zaangażowania, ale przede wszystkim identyfikacji mieszkańców ze swoim miastem. Promocja wewnętrzna skierowana do ludzi zamieszkujących obszar miejski jest równie istotna, jak ta skierowana na zewnątrz. To przekonanie mieszkańców, że żyją w interesującym miejscu, jest najlepszą reklamą. Zgodnie z założeniami marketingu 14 S t r o n a

15 szeptanego bardziej ufamy opiniom konsumentów, którzy użytkowali dany produkt niż reklamom. Z przeprowadzonych badań wynika, że oławianie utożsamiają się ze swoim miastem, ale nie zapewnia im ono możliwości rozwoju i aktywnego spędzania wolnego czasu. Widoczny jest brak idei jednoczącej mieszkańców wokół wspólnego działania. Taki spoiwem może stać się strategia promocji, która zaprezentuje ambitną wizję łączącą pokolenia. Wrocław jest strategicznym obszarem promocji Oławy na zewnątrz. Oława musi dążyć do maksymalizacji korzyści płynących z dogodnego położenia i istniejących połączeń z metropolią wrocławską. Przyciąganie turystyki weekendowej, aktywnej i edukacyjnej, aktywne lobbowanie na rzecz dystrybucji środków rozwojowych, współpracy w zakresie wspólnego organizowania imprez kulturalnych i sportowych, wykorzystujących atut położenia Oławy i istniejących terenów rekreacyjnych. Ponadto Oława jest atrakcyjnym miejscem dla osiedlania się nowych mieszkańców, związanych zawodowo z Wrocławiem. Infrastruktura miejska musi uwzględnić potrzeby spędzania wolnego czasu, kultury i rozrywki dla mieszkańców napływowych oraz stworzenie możliwości, jak najszybszej ich integracji z pozostałymi mieszkańcami. Promocja Oławy powinna także dążyć do minimalizacji zagrożeń związanych z procesami metropolitalnymi, satelickiego charakteru Oławy, pasywności mieszkańców w życiu społecznym. 2.5 Analiza potencjału marketingowego miast konkurencyjnych wobec Oławy Analizie poddaliśmy miasta, które rywalizują z Oławą z racji swojego położenia o statut zaplecza hotelowego dla Wrocławia, miejsca weekendowego wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia i okolic. Oława jest jednym z kilku miast śląskich, położonych w podobnej odległości 15 S t r o n a

16 od Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska pełni funkcję centrum, wokół którego znajdują sie miasta, swoją historią, tradycją bezpośrednio związane z Wrocławiem. Taka relacja ma też determinujący wpływ na rozwój miast oraz ich działania promocyjne, których celem jest jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie własnej oferty. W wielu aspektach miejscowości wymienione poniżej są do siebie podobne. Największe korzyści, przeliczane w liczbie odwiedzających je osób, napływie inwestycji, pozytywnej opinii w otoczeniu zewnętrznym osiągną ci, którzy stworzą zgodny z zasadami marketingu produkt, który będzie: atrakcyjny, wypromowany, dostępny w niskiej cenie. Analizie poddaliśmy Oleśnicę, Trzebnicę, Brzeg i Strzelin. Oleśnica Populacja około mieszkańców. Prawa miejskie uzyskała w 1255r. Posiada bogatszą ofertę zabytkową m.in. zachowany zamek książąt oleśnickich, mury miejskie i bazylikę. Ze względu na dominujące w panoramie miasta wieże Oleśnica jest często nazywana miastem pięciu wież. Oleśnica położona jest 30 km od Wrocławia, od Oławy dzieli ją 33km. Znajduje się na szlaku łączącym Wrocław z Poznaniem i Pomorzem. W niedalekiej odległości od miasta przebiegać będzie trasa drogi ekspresowej S5, która połączy Wrocław z Pomorzem Zachodnim. Oleśnica ma także swoją obwodnicę, która jest częścią drogi S 8 relacji Wrocław - Warszawa. Prace zakończą się w Miasto organizuje kilka imprez kulturalnych, o których warto wspomnieć: Dni Europy Festiwal Jazz na Kanapie Dni Oleśnicy Ponadto w mieście funkcjonuje kino, w którym seanse odbywają się, co 2-3 dni oraz wielofunkcyjna sala widowiskowa na 305 miejsc, park wodny Atol i nowoczesna hala 16 S t r o n a

17 sportowa. Miasto inwestuje także w modernizację swoich parków i stawów. Od 2008 rynku w Oleśnicy znajdują się hotspoty usytuowane w kilku miejscach. W urzędzie miejskim nie ma wydziału, który zajmowałby się promocją miasta. Oleśnica zleciła firmom zewnętrznym przygotowanie strategii promocji. Komunikat promocyjny oparto na haśle: Oleśnica miasto w dobrym stylu Trzebnica Miasto liczy około mieszkańców, jest stolicą powiatu trzebnickiego, siedzibą gminy Trzebnica oraz władz powiatowych. Prawa miejskie uzyskała w roku Miasto położone jest wśród Pasma Wzgórz Trzebnickich, w odległości 24 km na północ od Wrocławia. Trzebnica leży przy drodze krajowej nr 5, na głównej trasie Wrocław Poznań, przy trasie planowanej drogi ekspresowej S5. Obwodnica miasta w znacznym stopniu usprawnia komunikację. Trzebnica znajduje się na szlaku komunikacyjnym łączącym Świecie Bydgoszcz Poznań Wrocław Lubawka (przejście graniczne z Czechami). W okolicach miasta, na zboczach Winnej Góry (popularnie zwanej "Kocią Górą") znaleziono najstarsze obozowisko ludzkie na terenie Polski, datowane na lat. W 1202 r. Henryk Brodaty ufundował tu kościół i klasztor, do którego w 1203 r. wprowadziły się przybyłe z Bambergu cysterki. Opactwo trzebnickie było pierwszym żeńskim klasztorem cysterskim na ziemiach polskich. Największym atutem Trzebnicy jest jej położenie wśród Wzgórz Trzebnickich, bliskość Doliny Baryczy, unikatowe znaleziska archeologiczne, okoliczne sady oraz historyczna moc i znaczenie opactwa. Ponadto Trzebnica akcentuje także tradycję lokalnego uzdrowiska. W mieście działa także kino weekendowe. W 2009 r. rozpoczęła się 17 S t r o n a

18 inwestycja budowy parku wodnego. W tym samym roku, po 18 latach, wznowione zostało połączenie kolejowe Wrocław Trzebnica Wrocław, które obsługują szyno busy. Oddział Chirurgii Replantacyjnej powiatowego szpitala w Trzebnicy pełni całodobowy dyżur ogólnopolski. Miasto realizuje strategię promocji opartą na haśle: Bogactwo historii i potencjał przyszłości Podobnie, jak inne miasta w regionie, zamierza promować aktywną turystykę pieszą, rowerową, stać się miejscem weekendowych wypadów za miasto dla mieszkańców aglomeracji. Ponadto Trzebnica staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, szczególnie dla tych wrocławian, którzy pracują w położonych na północy dzielnicach miasta. Na niekorzyść Trzebnicy przemawia niskiej jakości połączenie drogowe z Wrocławiem oraz ograniczone połączenie kolejowe nowoczesnym szyno busem. Trzebnica organizuje kilka wartych wspomnienia imprez: Trzebnickie święto sadów święto miasta Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Ogólnopolski Bieg Sylwestrowy. Strzelin Strzelin jest gminą miejsko wiejską. Ludność miasta wynosi w przybliżeniu mieszkańców. Strzelin uzyskał prawa miejskie 1292 r., leży 37 km na południe od Wrocławia, na szlaku magistrali kolejowej Warszawę Wrocław - Praga, w odległości ok. 23 km od zjazdu na autostradę A4. Jest położony na krawędzi Wzgórz Strzelińskich, stanowiących część Przedgórza Sudeckiego i Równiny Wrocławskiej. Najwyższym wzniesieniem Wzgórz Strzelińskich jest Gromnik 395 m n.p.m. W Strzelinie znajduje się najgłębsze 18 S t r o n a

19 wyrobisko granitu w Europie metry. W pobliżu znajdują się Niemcza oraz opactwo w Henrykowie o wielkim znaczeniu dla kultury i państwowości polskiej, a także ośrodek turystyczny w miejscowości Biały Kościół. Wzgórza Strzelińskie stanowią obszar dogodny dla rozwoju turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej. Miasto i gmina dysponuje bardzo skromną bazą noclegową zaledwie jeden hotel w Strzelinie, Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele dysponujący miejscami noclegowymi w sezonie letnim w domkach kempingowych. Strzelin zlecił opracowanie strategii, która opiera się na haśle: Strzelin zmierza do celu Brak identyfikacji wizualnej z hasłem oraz niepropagowanie hasła na materiałach www oraz innych formach promocji sugeruje, że strategia nie jest realizowana lub jej realizacja została odłożona. Strzelin organizuje m. in.: Lato ze Strzelcem Ogólnopolskie spotkania wokalne Stare Po Nowemu Ogólnopolski konkurs poetycki o granitową strzałę. Brzeg Położony w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem. W niemal równej odległości od obu miast wojewódzkich - 42km. Populacja miasta wynosi około Lokacja Brzegu nastąpiła na mocy wydanego pomiędzy 1246 a 1248 r., a potwierdzonego w 1250 r. prawa lokacyjnego. Brzeg był w średniowieczu siedzibą księstwa, w którego skład wchodziła także Oława. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Biegnie tędy międzynarodowa magistrala kolejowa Szczecin-Kijów oraz bezpośrednia linia kolejowa do Nysy. Miasto znajduje się na tych samych szlakach komunikacyjnych, co Oława, ma podobne położenie. W mieście także 19 S t r o n a

20 znajduje się przeprawa przez Odrę. W wielu aspektach jest miastem bardzo zbliżonym do Oławy. Przewagą Brzegu jest znaczenie i klasa jego zabytków m.in.: Zamek Piastów Śląskich z XIII-XIV zwany "Śląskim Wawelem". Mimo, że miasto jest historycznie związane z Wrocławiem, w wyniku reform administracyjnych znalazło się w województwie opolskim. Brzeg oferuje urozmaiconą ofertę naukową. W mieście znajdują się Wyższa Szkoła Humanistyczno Pedagogiczna oraz specjalistyczne szkoły średnie: technikum renowacji zabytków, hotelarskie i elektroniczne. Brzeg planuje także szereg inwestycji, które mają poprawić ofertę turystyczno rekreacyjną. Zabiega o lokalizację jednego z centrów pobytowych podczas Euro W tym celu pozyskał fundusze unijne na przebudowę stadionu miejskiego, zgodnie z zaleceniami UEFA. Stadion miejski będzie posiadał trybuny na 2000 miejsc, zadaszone, czego brakuje w Oławie. W mieście znajduje się już kryta pływalnia i kino. Oferta kulturalna miasta obejmuje kilka imprez o wymiarze ogólnopolskim: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Różnych Form "Theatron" Muzyczną Scenę Młodych "Bariery Kariery" (obecnie Brzeskie Konfrontacje Muzyczne) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Corda Cordi" Festiwal Piosenki Angielskiej "FACE THE MUSIC" Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej "BuskerBus" Wrocław - Brzeg - Jelenia Góra - Zielona Góra Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej Dni Księstwa Brzeskiego. Brzeg posiada grający w Ekstraklasie zespół koszykówki żeńskiej - Cukierki Odra Brzeg. Mecze ligowe transmituje stacja telewizyjna TVP Sport, dostępna w sieciach kablowych, poza tym informacje o zespole przekazuje ogólnopolska prasa 20 S t r o n a

21 sportowa. Bardzo uboga jest baza hotelowa, w Brzegu nie ma miejsc noclegowych o podwyższonym standardzie. Lukę tę może wypełnić planowana budowa hotelu w ramach projektu Euro Jednakże w mieście można znaleźć noclegi na tańszą kieszeń. Brzeg posiada strategię promocji gminy miejskiej Brzeg na lata W komunikacji ze swoim otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym posługuje się hasłem: Nareszcie Brzeg W warstwie graficznej i semantycznej hasło nawiązuje zarówno do położenia nad Odrą, herbu miejskiego z charakterystycznymi kotwicami oraz nazwy. Oława Położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego nad rzeką Oławą i Odrą, 27 km na południowy wschód od Wrocławia. Jest siedzibą dwóch gmin: gminy miejskiej (miasto Oława) i gminy wiejskiej oraz powiatu ziemskiego. Populacja miasta wynosi około Prawa miejskie Oława uzyskała w Miasto leży na głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin - Wrocław Kraków i w bezpośrednim sąsiedztwie połączeń drogowych granic z Niemcami i Czechami z centrum kraju. Prowadzą przez nie droga krajowa K 94 i wojewódzka nr 396, Odrzańska Droga Wodna, w pobliżu przebiega autostrada A4. W mieście znajduje się przeprawa mostowa na Odrze. Miasto posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne z aglomeracją wrocławską (kolejowe i drogowe). Oława posiada bogatą tradycję historyczną i kulturową, czego symbolem jest unikatowy herb miasta- galijski kogut. Posiada również kilka ciekawych zabytków m.in. Kościół Matki Bożej Pocieszenia, pałac księżnej Luizy von Anhalt, w którym mieszkał również syn Jana III Sobieskiego Jakub oraz ratusz z zegarem figuralnym. W mieście znajduje się Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 21 S t r o n a

22 Oława rozbudowuje swoją bazę turystyczno kulturalną: powstaje kryta pływalnia, obok istniejącego już basenu odkrytego, prowadzona jest modernizacja stadionu w ramach starań o uzyskania prawa do lokalizacji centrum pobytowego Euro 2012, rewitalizacja rynku. Planowane są inwestycje związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjno turystycznej: kino, teren rekreacyjny piaski oraz budowa przystani na Odrze. W krótkim odstępie czasu w mieście przybyło miejsc hotelowych o wysokim standardzie, niedługo ruszy budowa następnego hotelu przy ul. Sportowej. Oferta kulturalna miasta obejmuje kilka imprez o charakterze ponad lokalnym: Dni Koguta Wielka Majówka Europejskie Spotkania Muzykujących Rodzin Międzynarodowy Plener malarsko-rzeźbiarski KOGUT - akwarela, pastel, drewno Konfrontacje Instrumentów Dętych Międzynarodowy Festiwal Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Oławy Ponadto w mieście odbywają się imprezy kulturalne w ramach festiwali organizowanych we Wrocławiu np. Vratislavia Cantans. Na terenie miasta działa także kilkanaście klubów i organizacji sportowych. 22 S t r o n a

23 Miasto Położenie Promocja Infrastruktura Atrakcje Dostępność Klimat hasło miejska historyc komunikacyjna społeczny zne OŁAWA BRZEG OLEŚNICA STRZELIN TRZEBNICA Legenda: 2 niedostateczny, 3 dostateczny, 4 dobry, 5 bardzo dobry Oława na tle porównywalnych miast położonych w podobnej odległości od Wrocławia w wielu aspektach prezentuje zbliżony poziom. Podstawowym wyróżnikiem jest zagospodarowanie istniejącego potencjału rekreacyjnego, infrastruktury miejskiej oraz jakość połączeń z metropolią. Z analizy wynika, że bezpośrednimi konkurentami Oławy o porównywalnym potencjale są Brzeg i Oleśnica. Oba miasta posiadają walory historyczne przewyższające pozycję Oławy, jeśli skoncentrujemy się na zachowanych zabytkach, ich klasie i znaczeniu historycznym. Poza tym infrastruktura rekreacyjna przemawia także na korzyść konkurencyjnych ośrodków miejskich. W tym przypadku Oława nadrabia stracony czas rozpoczynając inwestycję budowy krytej pływalni, czy modernizacji stadionu i rewitalizacji rynku. Oba miasta posługują się powszechnie przyjętymi formami komunikacji, czyli strategią promocji, wyrażającej się w formie symbolicznej hasłem i logiem. W tym przypadku Oława jest jedynym miastem, które nie podjęło jeszcze działań zmierzających do implementacji tej formy kreowania wizerunku i komunikacji z otoczeniem. 23 S t r o n a

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY dr Agata Bornikowska, dr Mirosław Barcicki, dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia 19 Hotel Nadmorski Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok HADEX S.A. / Hotel Nadmorski**** Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Strategia marketingowa i identyfikacja wizualna 2012 Whizbrand Group został

Bardziej szczegółowo

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl Marka regionu (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek m.florek@ae.poznan.pl Zielona Góra, 15.12. 2008 marka czyli co? MIKSTURA CHEMICZNA? PEWNOŚĆ SIEBIE marka regionu strona funkcjonalna: konkretne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Miejsce na logo, zdjęcie, itp. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Zofia Stompor www.viaregiaplus.eu DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

Yatenga to innowacyjne centrum kultury, nauki, rekreacji i rozrywki z bazą restauracyjno-hotelowo-handlową

Yatenga to innowacyjne centrum kultury, nauki, rekreacji i rozrywki z bazą restauracyjno-hotelowo-handlową Yatenga miejsce unikalne pod względem architektury i zadań, w którym architektura i działalność będą się wzajemnie uzupełniać i współdziałać. Yatenga to innowacyjne centrum kultury, nauki, rekreacji i

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja:

Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja: Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja: 16.10 15.11.2010 11.10.2010 Założenia Kampania ma na celu realizację zadania polegającego na utrwaleniu wizualizacji logotypu oraz

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego.

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. To odpowiedź na pytanie Jakie Śląskie? TAKIE? Czy może takie? TAKIE? Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy. 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Armin Mikos v. Rohrscheidt Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Marka w turystyce MARKA: nazwa, symbol lub termin służący dla oznaczenia produktu rzeczowego, usługi lub firmy na rynku (Altkorn

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Ankieta promocji gminy Skoczów

Ankieta promocji gminy Skoczów Ankieta promocji gminy Skoczów Szanowni Państwo. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym promocji gminy Skoczów. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych: mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus.

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus. Space for your logo, a photograph etc. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Jan Roga www.viaregiaplus.eu Szlak Via Regia Via

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo