16. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 17. PHP5. Tworzenie stron WWW. 18. Ajax. Zaawansowane programowanie / Pi kny kod. Tajemnice mistrzów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 17. PHP5. Tworzenie stron WWW. 18. Ajax. Zaawansowane programowanie /11. 19. Pi kny kod. Tajemnice mistrzów"

Transkrypt

1

2 Ksià ka wciàgajàce morze informacji, pot na fala inspiracji. Nie ma ciekawszej przygody, ni podró w g àb wiedzy informatycznej! Mo esz byç pewien, e wyêlemy Ci w nià z najlepszymi przewodnikami. Przygotuj si zatem na wielki po ów cennych rad, praktycznych wskazówek i najlepszych rozwiàzaƒ! Plan podró y w g àb wiedzy 1. Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyç fortun online /03 2. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II /03 3. Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiç elastycznoêç z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II /04 4. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla poczàtkujàcych webmasterów po (X) HTML, CSS i grafice /04 5. CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II /05 6. RailsSpace. Tworzenie spo ecznoêciowych serwisów internetowych w Ruby on Rails /05 7. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 uj ç Scotta Kelby ego /06 8. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe uj cia Scotta Kelbyego /06 9. Photoshop CS3 PL / Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podr cznik / Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV / Java. Podstawy. Wydanie VIII / JavaServer Faces. Wydanie II / JavaScript. Podr cznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II / AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych / PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie / PHP5. Tworzenie stron WWW. åwiczenia praktyczne. Wydanie III / Ajax. Zaawansowane programowanie / Pi kny kod. Tajemnice mistrzów programowania / AutoCAD 2008 i 2008 PL / Joomla! Podr cznik administratora systemu / Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeƒstwo danych / C# i. NET / J zyk C++. Szko a programowania. Wydanie V / C++. Wykorzystaj pot g aplikacji graficznych / J zyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych / MacPodr cznik / Po prostu optymalizacja Windows Vista PL / ABC sam naprawiam komputer / Linux. Programowanie systemowe / Excel 2007 PL. Biblia / ABC Word 2007 PL /18 Regulamin G bi wiedzy /19 02

3 Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyç fortun online Autor: Scott C. Fox ISBN: Stron: 336 Cena ksià ki: z z Ta ksià ka jest dla tych, którzy chcà dowiedzieç si, jak przy niewielkim bud ecie stworzyç profesjonalnie wyglàdajàcà witryn internetowà, sklep czy biuletyn, i szukajà trików marketingowych, które przyciàgnà mas klientów, a ponadto chcà sprawdziç, jak inni osiàgali zyski dzi ki Internetowi. To praktyczny przewodnik, który b dzie stanowi dla Ciebie opok, inspiracj oraz niewyczerpane êród o porad i wskazówek prowadzàcych Ci niczym GPS po autostradzie sukcesu. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II Autor: Shari Thurow ISBN: Stron: 352 Cena ksià ki: z z Zobacz jak to si robi w wyszukiwarkach! Oto drugie wydanie bestsellerowego podr cznika dla webmasterów, programistów, webdesignerów i specjalistów marketingu online, którzy chcà tworzyç popularne i dochodowe witryny. Dzi ki tej lekturze poznasz skuteczne sposoby na osiàganie najwy szej pozycji w wyszukiwarkach, oraz uzyskasz praktyczne porady i wskazówki u atwiajàce projektowanie i tworzenie stron. GRUBE RYBY e-biznesu 03

4 Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiç elastycznoêç z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II Autor: Dan Cederholm ISBN: Stron: 328 Cena ksià ki: z 39,00 z Ksià ka opisuje techniki tworzenia niemal doskona- ych witryn WWW. Doskona ych bo wyglàdajàcych równie dobrze w ka dej przeglàdarce i przy ka dej rozdzielczoêci ekranu, atwych w nawigacji i prostych w rozbudowie. Poznasz najnowsze standardy XHTML i CSS, nauczysz si pozycjonowaç elementy strony i budowaç mechanizmy nawigacyjne. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla poczàtkujàcych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Autor: Jennifer Niederst Robbins ISBN: Stron: 488 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z z Oto ksià ka przeznaczona dla osób niemajàcych adnej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych, a które chcia yby takà stron od podstaw zbudowaç! Dodatkowym atutem ksià ki jest jej przejrzystoêç i atwo przyswajalny j zyk oraz liczne przyk ady i çwiczenia, które pozwalajà lepiej przyswoiç materia. PO KNIJ HACZYK WEBMASTERSTWA! 04

5 CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III Autor: Eric A. Meyer ISBN: Stron: 528 Cena ksià ki: z z Oto trzecie wydanie podr cznika o kaskadowych arkuszach stylów autorstwa guru CSS -- Erica Meyera. W tym wyczerpujàcym przewodniku poznasz wszystkie aspekty stosowania kaskadowych arkuszy stylów zgodnie z najnowszymi specyfikacjami konsorcjum W3C -- CSS2 oraz CSS2.1. Czytajàc jà, dowiesz si, jak definiowaç style dla tekstu, formatowaç tabele i tworzyç funkcjonalne interfejsy u ytkownika. RailsSpace. Tworzenie spo ecznoêciowych serwisów internetowych w Ruby on Rails Autor: Michael Hartl, Aurelius Prochazka ISBN: Stron: 552 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z z Oto praktyczny kurs tworzenia interaktywnego serwisu spo ecznoêciowego zaczynajàc od statycznej strony g ównej, przez utworzenie mechanizmu rejestracji i uwierzytelnienia u ytkowników, koƒczàc na dynamicznej stronie WWW, z mo liwoêcià przesy- ania obrazów, prowadzenia blogów, oraz systemie dodawania znajomych. 05

6 Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 uj ç Scotta Kelby ego Autor: Scott Kelby ISBN: Stron: 232 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z 32,90 z Ju ponad sprzedanych egzemplarzy! Ta niezwyk a ksià ka autorstwa Scotta Kelbiego uznawanego za Êwiatowe guru fotografii cyfrowej, pe na jest profesjonalnych porad, dzi ki którym nauczysz si robiç zdj cia najwy szej jakoêci! To skarbnica wiedzy m.in. o tym, jak zapewniaç zdj ciom ostroêç, jak poprawnie fotografowaç rozmaite przedmioty, sytuacje i ludzi. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe uj cia Scotta Kelbyego Autor: Scott Kelby ISBN: Stron: 240 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z 32,90 z Druga cz Êç bestsellerowego podr cznika Scotta Kelby wype niona jest ciekawostkami, radami i wskazówkami, które pozwolà Ci robiç zdj cia na profesjonalnym poziomie. Nauczysz si m. in. zasad kompozycji we wn trzach, portretowania ludzi, robienia urzekajàcych zbli eƒ, makrofotografii i stosowania Êwiat a modelujàcego. Zawiera przepisy na gotowe zdj cia Êlubne, krajobrazów i z podró y. KARMAZYNOWY 06

7 Photoshop CS3 PL Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: Stron: 504 Oprawa: twarda Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z 89,00 z Kompletny, bogato ilustrowany podr cznik, dzi ki któremu nauczysz si wykorzystywaç magiczne mo liwoêci Photoshopa CS3. Dowiesz si, jak pracowaç na warstwach, na czym polega maskowanie i w jaki sposób korygowaç kontrast czy jasnoêç obrazu. Dzi ki temu podr cznikowi nauczysz si udoskonalaç cyfrowe fotografie oraz malowaç i tworzyç oryginalne projekty graficzne. BONUS! Do ksià ki do àczone sà podr czne tablice ze skrótami klawiaturowymi! Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podr cznik Autor: Adobe Creative Team ISBN: Stron: 352 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: ,90 z Ten podr cznik pokazuje krok po kroku jak pracowaç z grafikami, filmami video i jak tworzyç w asne animacje. Oprócz opisu podstawowych koncepcji i funkcji programu, ksià ka zawiera równie nowoêci, takie jak metody pracy z Action Script 3.0, wykorzystanie nowych komponentów do usprawnienia projektów, importowanie symboli z warstw programu Adobe Illustrator oraz do àczanie materia ów wideo. PRZYP YW INSPIRACJI 07

8 Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV Autor: Bruce Eckel ISBN: Stron: 1256 Oprawa: twarda Cena ksià ki: ,90 z Âwiatowy bestseller, który zyska zas u onà s aw najlepszego podr cznika do nauki Javy! Wzbudzi entuzjazm i uznanie programistów przede wszystkim dzi ki wyjàtkowej przejrzystoêci, przemyêlanej strukturze i trafnie dobranym przyk adom. Ksià ka przeznaczona jest zarówno dla poczàtkujàcych programistów jak i dla ekspertów. Dzi ki niej, krok po kroku poznajemy prawdziwà Jav uniwersalnà, czytelnà, niezale nà od platformy systemowej. Java. Podstawy. Wydanie VIII Autor: Cay S. Horstmann, Gary Cornell ISBN: Stron: 888 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 79,00 z Autorzy ksià ki przedstawiajà tu za o enia przyj te przy tworzeniu tej platformy. Dowiesz si, jakie prawa rzàdzà programowaniem obiektowym oraz jak wykorzystaç interfejsy i obs ug wyjàtków. Dodatkowo b dziesz mieç mo liwoêç zapoznania si z elementami projektowania i tworzenia interfejsu u ytkownika. W ostatnim rozdziale autorzy omówià dla Ciebie wielowàtkowoêç oraz sposób zastosowania tego typu rozwiàzaƒ w codziennej pracy programisty j zyka Java. REKINY PROGRAMOWANIA 08

9 JavaServer Faces. Wydanie II Autor: David Geary, Cay S. Horstmann ISBN: Stron: 648 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 79,00 z Ta ksià ka to doskona y, usystematyzowany zbiór najlepszych praktyk budowy oprogramowania, minimalizowania trwale kodowanych elementów i maksymalizacji produktywnoêci! Zawiera gruntownie zaktualizowanà wiedz o JSF oraz wyczerpujàce omówienie najnowszych udoskonaleƒ mechanizmów wià àcych t technologi z platformà Java EE 5, a tak e dog bnà analiz rozszerzeƒ interfejsów API. Dzi ki temu nauczysz si budowaç zaawansowane i sprawne aplikacje! JavaScript. Podr cznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II Autor: Dave Thau ISBN: Stron: 592 Cena ksià ki: z z Kompleksowy przeglàd mo liwoêci j zyka JavaScript. Poznasz podstawy j zyka JavaScript, metody wykrywania typu przeglàdarki, sterowania ramkami i oknami przeglàdarki, sprawdzania danych z formularzy oraz tworzenia map obrazkowych. Dowiesz si, jak korzystaç z plików cookie i dynamicznego HTML. 09

10 AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych Autor: praca zbiorowa ISBN: Stron: 328 Przyk ady na ftp: 278 kb Cena ksià ki: z 39,90 z Przewodnik po technologii AJAX i jej mo liwoêciach. Dzi ki jej lekturze nauczysz si pisaç wydajny i atwy w konserwacji kod AJAX-a, àczyç t technik z j zykiem PHP i bazà danych MySQL oraz tworzyç systemy wielowàtkowe. Dowiesz si, jak budowaç aplikacje WWW, opanujesz wykorzystanie mo liwoêci j zyków SVG i XML do kreowania interaktywnych i dynamicznych elementów witryn WWW. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie III Autor: Luke Welling, Laura Thomson ISBN: Stron: 912 Oprawa: twarda Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: z 89,00 z Kolejne wydanie bestsellerowego podr cznika opisujàcego wszystkie aspekty projektowania stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL. Znajdziesz w niej m.in. szczegó owe omówienie mo liwoêci najnowszych wersji obu narz dzi: programowania obiektowego, obs ugi wyjàtków, biblioteki SimpleXML oraz procedur sk adowanych. DYNAMICZNE 10

11 PHP5. Tworzenie stron WWW. åwiczenia praktyczne. Wydanie III Autor: Andrzej Kierzkowski ISBN: Stron: 272 Przyk ady na ftp: 617 kb Cena ksià ki: z 21,90 z sprzedanych egzemplarzy poprzednich wydaƒ podr cznika Ty te przejdê szybki i skuteczny kurs PHP! Wykonujàc poszczególne çwiczenia, dowiesz si, jak przeprowadzaç operacje na zmiennych oraz w jaki sposób definiowaç funkcje i u ywaç ich. Napiszesz w asne skrypty oraz nauczysz si dodawaç rekordy do bazy, tworzyç formularze, galeri zdj ç, forum dyskusyjne, a tak e unikatowe nazwy dokumentów serwera. Ajax. Zaawansowane programowanie Autor: Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett ISBN: Stron: 432 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 59,90 z Ksià ka opisuje mo liwoêci technologii i sposoby tworzenia aplikacji internetowych z jej zastosowaniem. Czytajàc jà, dowiesz si, jak powsta Ajax i gdzie jest wykorzystywany. Zrozumiesz, na czym polega technika ukrytej ramki i pobierania danych w tle, a tak e poznasz wzorce projektowe dla aplikacji budowanych w oparciu o Ajax. Nauczysz si przetwarzaç pliki XML, pobieraç kana y RSS i tworzyç us ugi sieciowe wykorzystujàce protokó SOAP. MORZE MO LIWOÂCI 11

12 Pi kny kod. Tajemnice mistrzów programowania Autor: Andy Oram, Greg Wilson ISBN: Stron: 608 Cena ksià ki: z 79,00 z Lektura obowiàzkowa dla wszystkich ambitnych programistów! W aênie w tej ksià ce prawdziwi mistrzowie programowania podzielà si z Tobà swoimi do- Êwiadczeniami, przemyêleniami i spostrze eniami dotyczàcymi tworzenia profesjonalnych rozwiàzaƒ. Znajdziesz tu praktyczne informacje i porady dotyczàce pisania kodu, rozwiàzywania problemów, projektowania architektury, tworzenia interfejsów u ytkownika i pracy w zespole projektowym. AutoCAD 2008 i 2008 PL Autor: Andrzej Pikoƒ ISBN: Stron: 528 Cena ksià ki: z 59,90 z To ju klasyka gatunku! Literatura pi kna ambitnych projektantów i lektura obowiàzkowa przysz ych in ynierów kultowy podr cznik do nauki AutoCAD-a! Ta ksià ka to wyczerpujàce omówienie najnowszej wersji tej aplikacji dla ka dego, bez wzgl du na stopieƒ zaawansowania. Nauczysz si mi dzy innymi tworzyç i modyfikowaç rysunki, korzystaç z warstw, bloków i stylów oraz drukowaç projekty. Poznasz zasady modelowania bry owego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie aksonometrycznym. 12

13 Joomla! Podr cznik administratora systemu Autor: Pawe Frankowski, Marcin Szumaƒski ISBN: Stron: 456 Cena ksià ki: z 59,00 z Oto podr cznik zarówno dla osób, które dopiero poznajà ten system, jak i dla zaawansowanych u ytkowników. Dzi ki niemu nauczysz si tworzyç strony wizerunkowe, domowe oraz rozbudowane serwisy komercyjne. Poznasz rozwiàzania, które pozwolà na u ycie szablonów, które u atwià Ci realizacj oryginalnych pomys ów. Ta ksià ka to swoisty niezb dnik, który powinien mieç pod r kà ka dy, kto chce zostaç administratorem strony internetowej, przyciàgajàcej nie tylko uwag, ale i rzesze u ytkowników! Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeƒstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: Stron: 160 Cena ksià ki: z 29,90 z Praktyczny przewodnik dla administratorów sieci firmowych, którzy zajmujà si wdra aniem rozwiàzaƒ umo liwiajàcych prac na odleg oêç. Opisuje wszystkie aspekty konfigurowania tuneli VPN z wykorzystaniem protoko ów SSL i IPSec w systemach Linux i Windows. Czytajàc jà, poznasz standard SSL, zasady generowania certyfikatów oraz metody implementacji sieci VPN. Nauczysz si otwieraç zdalny dost p do sieci korporacyjnej i àczyç oddzia y firmy za pomocà IPSec. SIECI PE NE BESTSELLERÓW 13

14 C# i.net Autor: Stephen C. Perry ISBN: Stron: 912 Oprawa: twarda Przyk ady na ftp: 304 kb Cena ksià ki: z 89,00 z Podr cznik przedstawia mo liwoêci platformy. NET i napisanego specjalnie dla niej j zyka C#. Opisuje elementy platformy, sk adni i mo liwoêci j zyka C# oraz zagadnienia zwiàzane z tworzeniem programów za ich pomocà. Omawia zasady pisania aplikacji Window Forms i techniki stosowania klas graficznych z biblioteki GDI+. Przeczytasz tak e o technologii ADO. NET, korzystaniu z plików XML, przetwarzaniu wielowàtkowym oraz tworzeniu wydajnych aplikacji internetowych w technologii ASP. NET. J zyk C++. Szko a programowania. Wydanie V Autor: Stephen Prata ISBN: Stron: 1306 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 89,00 z Autor ksià ki Stephen Prata przedstawia C++ w sposób idealnie nadajàcy si dla poczàtkujàcych programistów chcàcych opanowaç tajniki tego j zyka. Czytajàc jà, poznasz najwa niejsze elementy j zyka C, dowiesz si, czym ró ni si programowanie proceduralne od obiektowego i jak stosowaç te dwie techniki, korzystajàc z C++. Nauczysz si definiowaç klasy i obiekty, przydzielaç zasoby pami ci dla aplikacji, korzystaç ze wskaêników i implementowaç mechanizmy obs ugi plików i strumieni wejêcia-wyjêcia. SZEROKIE WODY 14

15 C++. Wykorzystaj pot g aplikacji graficznych Autor: Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek ISBN: Stron: 448 Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: z 32,90 z Ksià ka opisuje tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem bibliotek wxwidgets oraz Qt. Nauczysz si stosowaç kontrolki i komponenty, budowaç menu i interfejsy, obs ugiwaç zdarzenia i implementowaç operacje graficzne. Przeczytasz tak e o aplikacjach bazodanowych i sieciowych. Ka de z zagadnieƒ omówiono zarówno w kontekêcie biblioteki wxwidgets, jak i biblioteki Qt, dzi ki czemu poznasz dwie metody rozwiàzywania tych samych zadaƒ programistycznych. J zyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Autor: Stanis aw Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski ISBN: Stron: 456 Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: ,90 z Oto szczegó owy opis najnowszej specyfikacji tego j zyka w kontekêcie zastosowania go w procesie wytwarzania oprogramowania. Zawiera omówienie elementów j zyka UML oraz zasad projektowania obiektowego. Przedstawia sposoby prezentacji kolejnych etapów projektowania systemu za pomocà diagramów oraz ró nice pomi dzy modelowaniem analitycznym i biznesowym. PROGRAMOWANIA 15

16 MacPodr cznik Autor: Piotr Wróblewski ISBN: Stron: 288 Cena ksià ki: z 31,90 z Twój obowiàzkowy MacPodr cznik odkryje przed Tobà wszystkie tajniki pracy z komputerem Apple. Dowiesz si m. in. jak wybraç zestaw optymalny do Twoich potrzeb i skonfigurowaç go. Opanujesz tak e sprawnà obs ug najnowszego systemu operacyjnego Mac OS Leopard. W ksià ce znajdziesz informacje o efektywnym korzystaniu z multimediów, poczty elektronicznej, przeglàdarki WWW i nagrywaniu p yt CD i DVD. Po prostu optymalizacja Windows Vista PL Autor: Piotr Czarny ISBN: Stron: 256 Cena ksià ki: z 29,90 z Ta ksià ka podejmuje wszystkie zagadnienia zwiàzane z konfiguracjà i optymalizacjà systemu Windows Vista. Dowiesz si, w jaki sposób zwi kszyç szybkoêç, stabilnoêç i bezpieczeƒstwo systemu, nauczysz si optymalizowaç po àczenie internetowe i przeczytasz o przywracaniu systemu po awariach. Nauczysz si tak e optymalizowaç konfiguracj po àczenia internetowego, modyfikowaç rejestr systemowy i rozwiàzywaç problemy zwiàzane z uruchamianiem gier w Êrodowisku Windows Vista. ZANURZ SI W SYSTEMIE 16

17 ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: Stron: 416 Cena ksià ki: z 34,90 z Ten podr cznik to Twój osobisty konsultant ds. napraw komputera! Poznaj budow komputera i naucz si sprawdzaç jego dzia anie za pomocà programów diagnostycznych. Przeczytaj, jak poprawnie skonfigurowaç i zaktualizowaç BIOS. Przeczytaj o przyczynach najcz Êciej spotykanych problemów zwiàzanych z dzia aniem komputera i aplikacji i sposoby radzenia sobie z nimi. Dowiesz si tak e, jak odzyskaç skasowane pliki i partycje oraz które programy diagnostyczne Ci si przydadzà. Linux. Programowanie systemowe Autor: Robert Love ISBN: Stron: 400 Cena ksià ki: z 49,90 z Czytajàc ksià k, dowiesz si, jak utworzyç oprogramowanie, które jest niskopoziomowym kodem, komunikujàcym si bezpoêrednio z jàdrem oraz g ównymi bibliotekami systemowymi. Opisany zosta tu sposób dzia ania standardowych i zaawansowanych interfejsów zdefiniowanych w Linuksie. Po lekturze napiszesz inteligentniejszy i szybszy kod, który dzia a we wszystkich dystrybucjach Linuksa, oraz nauczysz si budowaç poprawne oprogramowanie i maksymalnie je wykorzystywaç. 17

18 Excel 2007 PL. Biblia Autor: John Walkenbach ISBN: Stron: 920 Oprawa: twarda Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: z 89,90 z Kompletny podr cznik omawiajàcy wszystkie aspekty najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego. Dzi ki niemu nie tylko poznasz podstawy Excela niezb dne w codziennej pracy, ale tak e dowiesz si, jak u ywaç zaawansowanych funkcji. Zobaczysz tak e, jak pisaç w j zyku VBA programy oraz skrypty, które pozwalajà znacznie zwi kszyç mo liwoêci arkuszy kalkulacyjnych i dostosowaç Excela do w asnych potrzeb. ABC Word 2007 PL Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: Stron: 256 Cena ksià ki: z 24,90 z Dzi ki tej ksià ce szybko nauczysz si sprawnie korzystaç z tej aplikacji. Poznasz jej interfejs u ytkownika oraz zasady pracy z dokumentami. Dowiesz si, jak wprowadzaç i formatowaç tekst, drukowaç dokumenty i dodawaç do nich takie elementy, jak numery stron, nag ówki i stopki. Nauczysz si wstawiaç do tekstu ilustracje i tabele oraz korzystaç ze stylów i szablonów. Przeczytasz tak e o tworzeniu skorowidzów, spisów treêci, wykazów ilustracji i przypisów. JAK RYBA w Wordzie 18

19 Regulamin G bi wiedzy 1. Organizatorem akcji marketingowej G bia wiedzy, zwanej dalej Promocjà, jest Helion SA, z siedzibà w Gliwicach na ul. KoÊciuszki 1c. 2. Promocja trwa od r. do r. 3. Uczestnikiem promocji mo e byç ka da osoba, która w wyznaczonym okresie przed o y niniejszà ksià eczk rabatowà w kasie ksi garni uczestniczàcej w Promocji. Uprawnia ona do zakupu wybranych ksià ek wydawnictwa Helion SA w promocyjnych cenach, okreêlonych w ksià eczce rabatowej. 4. Promocja obowiàzuje wy àcznie w ksi garniach bioràcych udzia w Promocji, których lista i adresy znajdujà si na ok adce ksià eczki rabatowej. 5. Promocja obowiàzuje do wyczerpania zapasów. 6. WartoÊci rabatów nie podlegajà wymianie na gotówk. 19

20 Lista ksi garƒ Ksi garnie prywatne: Be chatów, MEDYK, ul. 19 Stycznia 1. Bia ystok, Ksi garnia AKCENT, ul. Rynek KoÊciuszki 17. Bielsko Bia a: Ksi garnia Akademicka, ul. Willowa 2; Ksi garnia Ekonomiczno Informatyczna, ul. Przechód Dworcowy 3; Ksi garnia KLIMCZOK, ul. Cyniarska 11; Ksi garnia STANKIEWICZ 2, ul. 3 Maja 9. Brzeg, Ksi garnia SOWA, Rynek 6. Chorzów: Ksi garnia S OWO, ul. WolnoÊci 15; Ksi garnia, Al. Henryka 40. Gdaƒsk: Ksi garnia MUZA, ul. Podbielaƒska 18 (wejêcie od ul. Korzennej); Ksi garnia MUZA, ul. D ugie Ogrody 11. Gdynia: Gdaƒski Dom Ksià kiksi garnia nr 72, ul. Starowiejska 35; Ksi garnia Vademecum, ul. Âwi tojaƒska 5/7. Gliwice, Ksi garnia MERCURIUS, ul. Prymasa S. Wyszyƒskiego 14b. G ogów, Ksi garnia FENIKS, ul. Grodzka 2. Gorzów Wlkp: Ksi garnia, CYMELIA, ul. Sikorskiego 106; Ksi garnia DANIEL, ul. Chrobrego 9; Ksi garnia DANIEL, ul. Górczyƒska; Ksi garnia, ul. Hawelaƒska 9/10. Jelenia Góra, Ksi garnia Mr Book, ul. Druciana 2 (wejêcie od ul. Krótkiej). Katowice, SKALA, ul. Miko owska 20. Kielce: KSI GARZ, ul. Sienkiewicza 30; Centrum Ksià ki WIEDZA, ul. I. Paderewskiego 19/25. Kraków: Ksi garnia Informatyczna COMPLAN, Plac Matejki 2; Ksi garnia TECHNICZNA, ul. Karmelicka 36; G ówna Ksi garnia Naukowa, ul. Podwale 6; Ksi garnia SKARB- NICA, Os. Centrum C bl. 1. Legnica: Ksi garnia ADRIANA, Rynek 33; Ksi garnia Exlibris, ul. Z otoryjska 23. ódê: Ksi garnia Naukowo Medyczna, ul. Piotrkowska 102 a; Ksi garnia Techniczna, Plac Komuny Paryskiej 5A; Ksi garnia LINK przy WSInf Budynek A lok. 4, ul. Rzgowska 17a; Ksi garnia PEGAZ, ul. Piotrkowska 47; Ksi garnia PWN, ul. Kopciƒskiego 31. MyÊlenice, Ksi garnia POD ARKADAMI, ul. Rynek 16. Olsztyn, Ksi garnia Popularno Naukowa, pl. Jana Paw a II 2/3. Opole: Opolska Ksi garnia Naukowo Literacka, Plac Kopernika 10; Ksi garnia SUPLEMENT, ul. KoÊnego 18; Ksi garnia SU- PLEMENT, ul. Bytnara Rudego 3 c. Ostrów Wielkopolski, Ksi garnia OMEGA, ul. Rynek 9. Piotrków Trybunalski, Ksi garnia Na Rogu, ul. S owackiego 1. Poznaƒ: Poznaƒska Ksi garnia Akademicka, ul. Fredry 10, Poznaƒska Ksi garnia Akademicka, ul. Piotrowo 3; Ksi garnia Powszechna, ul. Stary Rynek 63 / Kozia 20; Dom Ksià ki, ul. Pó wiejska 28; Ksi garnia Techniczno Ekonomiczna, ul. G ogowska 41. Racibórz, Ksi gania OFICYNA, ul. Odrzaƒska 1; Radom, FAKTOR, ul. Janusza Kusociƒskiego 16; Ksi garnia Naukowo Techniczna BIS, ul. 25 Czerwca 26/32. Rzeszów: Podkarpacka Ksi gania Techniczna, ul. Dàbrowskiego 58; Ksi garnia Naukowa EPOKA,ul. 3 Maja 2, Ksi garnia IRENA CH EUROPA, ul. Pi sudskiego 34; Ksi garnia NOVA nr 208, ul. Dàbrowskiego 58A. Siedlce, Ksi garnia Âwiat Zofii Akademia Podlaska, ul. 3-Maja 54. Sieradz, Ksi garnia SZKOLNA, ul. Jana Paw a II 52/7. Skierniewice, Ksi garnia EUREKA, Rynek 27. S upsk, Ksi garnia RATUSZOWA, ul. Filmowa 5. Szczecin: Ksi garnia NAUKOWA, ul. Wyszyƒskiego 7; Ksi garnia ZAMKOWA, pl. Ho du Pruskiego 8; Ksi garnia Techniczna, Al. Piastów 53/1. Âwidnica, Ksi garnia EMPIK, Rynek Tarnów, Ksi garnia OÊwiatowa, ul. Sobieskiego 3. Toruƒ, Ksi garnia CENTRUM, ul. Che miƒska 4. Tychy, Ksi garnia PIM DH BARON II pi tro, ul. Jana Paw a II 11c. Warszawa: Ksi garnia Studencka Gmach Pol. Warszawskiej, Pl. Politechniki 1; Ksi garnia Techniczna, ul. Kaliskiego 15; Traffic Club, ul. Bracka 25; ALCOM D. H. Sezam (podziemia), ul. Marsza kowska 126/134; Ksi garnia BIT- BAJT, ul. Polna 13, BOX 47; Ksi garnia PWN, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 62. Wieluƒ, Ksi garnia GLOBUS, ul. Kaliska 12. W oc awek, Ksi garnia ak, ul. KoÊciuszki 5. Wroc aw: Ksi garnia BETA, ul. Horbaczewskiego 4-6, Ksi garnia DELTA, Pl. Grunwaldzki 8; Traffic Club, ul. Powstaƒców Âlàskich 2-4. Zawiercie, Dom Ksià ki, ul. 3 Maja nr 11. Zgierz, Z prawdziwego zdarzenia, ul. Ga czyƒskiego 30A. Salony Kolporter: Bia ystok: Salon Multimedialny C. H. Zielone Wzgórza, ul. Wroc awska 20; Salon Multimedialny Kolporter Galeria Podlaska, ul. W adys awa Wysockiego 67; Salon Multimedialny Kolporter C. H. Alfa, ul. Âwi tojaƒska 15. Bielsko Bia a, Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, ul. Warszawska 180. Bydgoszcz, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Glinki, Al. Jana Paw a II 115. Gdaƒsk: Salon Multimedialny Kolporter C. H. Manhattan, Al. Grunwaldzka 82; Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, ul. Cienista 30. Gliwice, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Forum, ul. Lipowa 1. Gniezno, Salon Multimedialny Kolporter Galeria Gnieênieƒska, ul. Pa ucka 2. Gorzów Wielkopolski, Salon Multinedialny Kolporter C. H. Askana, Al. Konstytucji 3 Maja 102. Kalisz, Salon Multimedialny Kolporter Galeria Kalisz, ul. Poznaƒska Kielce, Salon Multimedialny Kolporter Pasa Âwi tokrzyski, ul. Massalskiego 3. agów (Zgorzelec), Salon Multimedialny Kolporter C. H. Eden, ul. Jeleniogórska 40. ódê, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Pasa ódzki, Al. Jana Paw a II 30. Opole, Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, ul. Ozimska 72. Ostrowiec Âwi tokrzyski, Salon Multimedialny Kolporter Galeria Handlowa Ostrowiec, ul. Mickiewicza 32. Poznaƒ, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Pestka, Al. Solidarno- Êci 47. Rzeszów, Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, al. Powstaƒców Warszawy 13. Szczecin: Salon Multimedialny Kolporter C. H. Gryf, ul. Wiosenna 32; Salon Multimedialny Kolporter C. H. Turzyn, ul. Boh. Warszawy 42. Warszawa, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Reduta, Al. Jerozolimskie 148. Wroc aw, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Marino, ul. Paprotna 7. Sklepy ElectroWorld: Gdaƒsk, Electro World, ul. Z ota Karczma 26. Katowice, Elektro World, Al. Roêdzieƒskiego Walentego 93. Kobierzyce, Elektro World, Ul. Czekoladowa 22. ódê, Electro World, ul. Karskiego 5. Warszawa, Electro World, ul. Ostrobamska 75C. Warszawa Janki, Electro World, Plac Szwedzki 3. Warszawa Targówek, Electro World, ul. Malborska 49. Partnerzy promocji:

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

10% rabatu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego na szkolenia grupowe

10% rabatu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego na szkolenia grupowe Wrocław, 19 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo. Od momentu powstania firmy w 2003 r. organizujemy zaawansowane szkolenia komputerowe. Przeszkoliliśmy już ponad 1600 osób z firm, urzędów pracy, fundacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Integracja jest to całokształt działao zmierzających do scalenia różnych rozwiązao informatycznych. W miarę rozwoju nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

E-BIZNES. RELACJE Z KLIENTEM

E-BIZNES. RELACJE Z KLIENTEM Uwaga! Rusza podróż do wymarzonego celu! Bez względu na to, jaki kierunek wskazuje Twój wewnętrzny kompas przyszłości zajmij wygodne miejsce i zapnij mocno pasy, bo czekają Cię szybkie efekty i niepohamowane

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY: 50.000 ZŁ WPŁACONY KRS 0000267182 REGON: 0140703061 NIP

ZAKŁADOWY: 50.000 ZŁ WPŁACONY KRS 0000267182 REGON: 0140703061 NIP FORMATY SZKOŁY 3W WEBSTARTER (DAJE PODSTAWY DO EGZAMINU ECDL WEBSTARTER*) 1. HTML + CSS 12 9 8 2. PODSTAWY GRAFIKI (GIMP, PHOTOSHOP) 4 3 2 razem 16 12 10 Cena 400 549 649 *Egzamin moŝliwy w Akademii WWW

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik informatyk na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik informatyk na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik informatyk na rok szkolny 2015/2016 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: INF.351203.M1.J1.Narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

JavaScript Dokładnie, od Podstaw Szkolenie dla webdeveloperów, freelancerów, webdesignerów

JavaScript Dokładnie, od Podstaw Szkolenie dla webdeveloperów, freelancerów, webdesignerów JavaScript Dokładnie, od Podstaw Szkolenie dla webdeveloperów, freelancerów, webdesignerów Poznaj JavaScript od podstaw w ramach zupełnie innowacyjnej formy szkoleń. Ucz się na bieżąco i systematycznie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...?

Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...? Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...? Łukasz Jachowicz lukasz@jachowicz.com Polska Grupa Użytkowników Linuksa Ruch Wolnego Oprogramowania serwis informacyjny 7thGuard.net Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria O czym będziemy dziś rozmawiać? 1. Kilka słów o Symetrii 2. 3 drogi do sukcesu 3. Obserwacja rynku 4. Różnice

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)

Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning) Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/7405/5787 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 23,33 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa

www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa Szkieletowa Sieć Światłowodowa Szkieletowa siećświatłowodowa o łącznej długości 5000km Koszalin Słupsk Gdynia Tczew Starogard i Standard 7 lub 8 rur

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk.

Office 2010 PL. Seria praktyk. Office 2010 PL. Seria praktyk. Autor: Michael Price Wykorzystaj potencjał najlepszego pakietu biurowego! Jak zainstalować Office 2010 i rozpocząć pracę z tym pakietem? Jak przygotować elegancki dokument

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP GDAŃSK, 14-17.06.2016 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 PROGRAM POBYTU REPREZENTACJI WOJEWÓDZTW W GDAŃSKU 14.06.2016 (wtorek) Przyjazd reprezentacji szkolnych w miejsce zakwaterowań

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo