16. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 17. PHP5. Tworzenie stron WWW. 18. Ajax. Zaawansowane programowanie / Pi kny kod. Tajemnice mistrzów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 17. PHP5. Tworzenie stron WWW. 18. Ajax. Zaawansowane programowanie /11. 19. Pi kny kod. Tajemnice mistrzów"

Transkrypt

1

2 Ksià ka wciàgajàce morze informacji, pot na fala inspiracji. Nie ma ciekawszej przygody, ni podró w g àb wiedzy informatycznej! Mo esz byç pewien, e wyêlemy Ci w nià z najlepszymi przewodnikami. Przygotuj si zatem na wielki po ów cennych rad, praktycznych wskazówek i najlepszych rozwiàzaƒ! Plan podró y w g àb wiedzy 1. Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyç fortun online /03 2. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II /03 3. Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiç elastycznoêç z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II /04 4. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla poczàtkujàcych webmasterów po (X) HTML, CSS i grafice /04 5. CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II /05 6. RailsSpace. Tworzenie spo ecznoêciowych serwisów internetowych w Ruby on Rails /05 7. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 uj ç Scotta Kelby ego /06 8. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe uj cia Scotta Kelbyego /06 9. Photoshop CS3 PL / Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podr cznik / Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV / Java. Podstawy. Wydanie VIII / JavaServer Faces. Wydanie II / JavaScript. Podr cznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II / AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych / PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie / PHP5. Tworzenie stron WWW. åwiczenia praktyczne. Wydanie III / Ajax. Zaawansowane programowanie / Pi kny kod. Tajemnice mistrzów programowania / AutoCAD 2008 i 2008 PL / Joomla! Podr cznik administratora systemu / Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeƒstwo danych / C# i. NET / J zyk C++. Szko a programowania. Wydanie V / C++. Wykorzystaj pot g aplikacji graficznych / J zyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych / MacPodr cznik / Po prostu optymalizacja Windows Vista PL / ABC sam naprawiam komputer / Linux. Programowanie systemowe / Excel 2007 PL. Biblia / ABC Word 2007 PL /18 Regulamin G bi wiedzy /19 02

3 Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyç fortun online Autor: Scott C. Fox ISBN: Stron: 336 Cena ksià ki: z z Ta ksià ka jest dla tych, którzy chcà dowiedzieç si, jak przy niewielkim bud ecie stworzyç profesjonalnie wyglàdajàcà witryn internetowà, sklep czy biuletyn, i szukajà trików marketingowych, które przyciàgnà mas klientów, a ponadto chcà sprawdziç, jak inni osiàgali zyski dzi ki Internetowi. To praktyczny przewodnik, który b dzie stanowi dla Ciebie opok, inspiracj oraz niewyczerpane êród o porad i wskazówek prowadzàcych Ci niczym GPS po autostradzie sukcesu. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II Autor: Shari Thurow ISBN: Stron: 352 Cena ksià ki: z z Zobacz jak to si robi w wyszukiwarkach! Oto drugie wydanie bestsellerowego podr cznika dla webmasterów, programistów, webdesignerów i specjalistów marketingu online, którzy chcà tworzyç popularne i dochodowe witryny. Dzi ki tej lekturze poznasz skuteczne sposoby na osiàganie najwy szej pozycji w wyszukiwarkach, oraz uzyskasz praktyczne porady i wskazówki u atwiajàce projektowanie i tworzenie stron. GRUBE RYBY e-biznesu 03

4 Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiç elastycznoêç z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie II Autor: Dan Cederholm ISBN: Stron: 328 Cena ksià ki: z 39,00 z Ksià ka opisuje techniki tworzenia niemal doskona- ych witryn WWW. Doskona ych bo wyglàdajàcych równie dobrze w ka dej przeglàdarce i przy ka dej rozdzielczoêci ekranu, atwych w nawigacji i prostych w rozbudowie. Poznasz najnowsze standardy XHTML i CSS, nauczysz si pozycjonowaç elementy strony i budowaç mechanizmy nawigacyjne. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla poczàtkujàcych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Autor: Jennifer Niederst Robbins ISBN: Stron: 488 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z z Oto ksià ka przeznaczona dla osób niemajàcych adnej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych, a które chcia yby takà stron od podstaw zbudowaç! Dodatkowym atutem ksià ki jest jej przejrzystoêç i atwo przyswajalny j zyk oraz liczne przyk ady i çwiczenia, które pozwalajà lepiej przyswoiç materia. PO KNIJ HACZYK WEBMASTERSTWA! 04

5 CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III Autor: Eric A. Meyer ISBN: Stron: 528 Cena ksià ki: z z Oto trzecie wydanie podr cznika o kaskadowych arkuszach stylów autorstwa guru CSS -- Erica Meyera. W tym wyczerpujàcym przewodniku poznasz wszystkie aspekty stosowania kaskadowych arkuszy stylów zgodnie z najnowszymi specyfikacjami konsorcjum W3C -- CSS2 oraz CSS2.1. Czytajàc jà, dowiesz si, jak definiowaç style dla tekstu, formatowaç tabele i tworzyç funkcjonalne interfejsy u ytkownika. RailsSpace. Tworzenie spo ecznoêciowych serwisów internetowych w Ruby on Rails Autor: Michael Hartl, Aurelius Prochazka ISBN: Stron: 552 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z z Oto praktyczny kurs tworzenia interaktywnego serwisu spo ecznoêciowego zaczynajàc od statycznej strony g ównej, przez utworzenie mechanizmu rejestracji i uwierzytelnienia u ytkowników, koƒczàc na dynamicznej stronie WWW, z mo liwoêcià przesy- ania obrazów, prowadzenia blogów, oraz systemie dodawania znajomych. 05

6 Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 uj ç Scotta Kelby ego Autor: Scott Kelby ISBN: Stron: 232 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z 32,90 z Ju ponad sprzedanych egzemplarzy! Ta niezwyk a ksià ka autorstwa Scotta Kelbiego uznawanego za Êwiatowe guru fotografii cyfrowej, pe na jest profesjonalnych porad, dzi ki którym nauczysz si robiç zdj cia najwy szej jakoêci! To skarbnica wiedzy m.in. o tym, jak zapewniaç zdj ciom ostroêç, jak poprawnie fotografowaç rozmaite przedmioty, sytuacje i ludzi. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe uj cia Scotta Kelbyego Autor: Scott Kelby ISBN: Stron: 240 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z 32,90 z Druga cz Êç bestsellerowego podr cznika Scotta Kelby wype niona jest ciekawostkami, radami i wskazówkami, które pozwolà Ci robiç zdj cia na profesjonalnym poziomie. Nauczysz si m. in. zasad kompozycji we wn trzach, portretowania ludzi, robienia urzekajàcych zbli eƒ, makrofotografii i stosowania Êwiat a modelujàcego. Zawiera przepisy na gotowe zdj cia Êlubne, krajobrazów i z podró y. KARMAZYNOWY 06

7 Photoshop CS3 PL Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: Stron: 504 Oprawa: twarda Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: z 89,00 z Kompletny, bogato ilustrowany podr cznik, dzi ki któremu nauczysz si wykorzystywaç magiczne mo liwoêci Photoshopa CS3. Dowiesz si, jak pracowaç na warstwach, na czym polega maskowanie i w jaki sposób korygowaç kontrast czy jasnoêç obrazu. Dzi ki temu podr cznikowi nauczysz si udoskonalaç cyfrowe fotografie oraz malowaç i tworzyç oryginalne projekty graficzne. BONUS! Do ksià ki do àczone sà podr czne tablice ze skrótami klawiaturowymi! Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podr cznik Autor: Adobe Creative Team ISBN: Stron: 352 Ksià ka w kolorze Cena ksià ki: ,90 z Ten podr cznik pokazuje krok po kroku jak pracowaç z grafikami, filmami video i jak tworzyç w asne animacje. Oprócz opisu podstawowych koncepcji i funkcji programu, ksià ka zawiera równie nowoêci, takie jak metody pracy z Action Script 3.0, wykorzystanie nowych komponentów do usprawnienia projektów, importowanie symboli z warstw programu Adobe Illustrator oraz do àczanie materia ów wideo. PRZYP YW INSPIRACJI 07

8 Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV Autor: Bruce Eckel ISBN: Stron: 1256 Oprawa: twarda Cena ksià ki: ,90 z Âwiatowy bestseller, który zyska zas u onà s aw najlepszego podr cznika do nauki Javy! Wzbudzi entuzjazm i uznanie programistów przede wszystkim dzi ki wyjàtkowej przejrzystoêci, przemyêlanej strukturze i trafnie dobranym przyk adom. Ksià ka przeznaczona jest zarówno dla poczàtkujàcych programistów jak i dla ekspertów. Dzi ki niej, krok po kroku poznajemy prawdziwà Jav uniwersalnà, czytelnà, niezale nà od platformy systemowej. Java. Podstawy. Wydanie VIII Autor: Cay S. Horstmann, Gary Cornell ISBN: Stron: 888 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 79,00 z Autorzy ksià ki przedstawiajà tu za o enia przyj te przy tworzeniu tej platformy. Dowiesz si, jakie prawa rzàdzà programowaniem obiektowym oraz jak wykorzystaç interfejsy i obs ug wyjàtków. Dodatkowo b dziesz mieç mo liwoêç zapoznania si z elementami projektowania i tworzenia interfejsu u ytkownika. W ostatnim rozdziale autorzy omówià dla Ciebie wielowàtkowoêç oraz sposób zastosowania tego typu rozwiàzaƒ w codziennej pracy programisty j zyka Java. REKINY PROGRAMOWANIA 08

9 JavaServer Faces. Wydanie II Autor: David Geary, Cay S. Horstmann ISBN: Stron: 648 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 79,00 z Ta ksià ka to doskona y, usystematyzowany zbiór najlepszych praktyk budowy oprogramowania, minimalizowania trwale kodowanych elementów i maksymalizacji produktywnoêci! Zawiera gruntownie zaktualizowanà wiedz o JSF oraz wyczerpujàce omówienie najnowszych udoskonaleƒ mechanizmów wià àcych t technologi z platformà Java EE 5, a tak e dog bnà analiz rozszerzeƒ interfejsów API. Dzi ki temu nauczysz si budowaç zaawansowane i sprawne aplikacje! JavaScript. Podr cznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II Autor: Dave Thau ISBN: Stron: 592 Cena ksià ki: z z Kompleksowy przeglàd mo liwoêci j zyka JavaScript. Poznasz podstawy j zyka JavaScript, metody wykrywania typu przeglàdarki, sterowania ramkami i oknami przeglàdarki, sprawdzania danych z formularzy oraz tworzenia map obrazkowych. Dowiesz si, jak korzystaç z plików cookie i dynamicznego HTML. 09

10 AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych Autor: praca zbiorowa ISBN: Stron: 328 Przyk ady na ftp: 278 kb Cena ksià ki: z 39,90 z Przewodnik po technologii AJAX i jej mo liwoêciach. Dzi ki jej lekturze nauczysz si pisaç wydajny i atwy w konserwacji kod AJAX-a, àczyç t technik z j zykiem PHP i bazà danych MySQL oraz tworzyç systemy wielowàtkowe. Dowiesz si, jak budowaç aplikacje WWW, opanujesz wykorzystanie mo liwoêci j zyków SVG i XML do kreowania interaktywnych i dynamicznych elementów witryn WWW. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie III Autor: Luke Welling, Laura Thomson ISBN: Stron: 912 Oprawa: twarda Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: z 89,00 z Kolejne wydanie bestsellerowego podr cznika opisujàcego wszystkie aspekty projektowania stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL. Znajdziesz w niej m.in. szczegó owe omówienie mo liwoêci najnowszych wersji obu narz dzi: programowania obiektowego, obs ugi wyjàtków, biblioteki SimpleXML oraz procedur sk adowanych. DYNAMICZNE 10

11 PHP5. Tworzenie stron WWW. åwiczenia praktyczne. Wydanie III Autor: Andrzej Kierzkowski ISBN: Stron: 272 Przyk ady na ftp: 617 kb Cena ksià ki: z 21,90 z sprzedanych egzemplarzy poprzednich wydaƒ podr cznika Ty te przejdê szybki i skuteczny kurs PHP! Wykonujàc poszczególne çwiczenia, dowiesz si, jak przeprowadzaç operacje na zmiennych oraz w jaki sposób definiowaç funkcje i u ywaç ich. Napiszesz w asne skrypty oraz nauczysz si dodawaç rekordy do bazy, tworzyç formularze, galeri zdj ç, forum dyskusyjne, a tak e unikatowe nazwy dokumentów serwera. Ajax. Zaawansowane programowanie Autor: Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett ISBN: Stron: 432 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 59,90 z Ksià ka opisuje mo liwoêci technologii i sposoby tworzenia aplikacji internetowych z jej zastosowaniem. Czytajàc jà, dowiesz si, jak powsta Ajax i gdzie jest wykorzystywany. Zrozumiesz, na czym polega technika ukrytej ramki i pobierania danych w tle, a tak e poznasz wzorce projektowe dla aplikacji budowanych w oparciu o Ajax. Nauczysz si przetwarzaç pliki XML, pobieraç kana y RSS i tworzyç us ugi sieciowe wykorzystujàce protokó SOAP. MORZE MO LIWOÂCI 11

12 Pi kny kod. Tajemnice mistrzów programowania Autor: Andy Oram, Greg Wilson ISBN: Stron: 608 Cena ksià ki: z 79,00 z Lektura obowiàzkowa dla wszystkich ambitnych programistów! W aênie w tej ksià ce prawdziwi mistrzowie programowania podzielà si z Tobà swoimi do- Êwiadczeniami, przemyêleniami i spostrze eniami dotyczàcymi tworzenia profesjonalnych rozwiàzaƒ. Znajdziesz tu praktyczne informacje i porady dotyczàce pisania kodu, rozwiàzywania problemów, projektowania architektury, tworzenia interfejsów u ytkownika i pracy w zespole projektowym. AutoCAD 2008 i 2008 PL Autor: Andrzej Pikoƒ ISBN: Stron: 528 Cena ksià ki: z 59,90 z To ju klasyka gatunku! Literatura pi kna ambitnych projektantów i lektura obowiàzkowa przysz ych in ynierów kultowy podr cznik do nauki AutoCAD-a! Ta ksià ka to wyczerpujàce omówienie najnowszej wersji tej aplikacji dla ka dego, bez wzgl du na stopieƒ zaawansowania. Nauczysz si mi dzy innymi tworzyç i modyfikowaç rysunki, korzystaç z warstw, bloków i stylów oraz drukowaç projekty. Poznasz zasady modelowania bry owego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie aksonometrycznym. 12

13 Joomla! Podr cznik administratora systemu Autor: Pawe Frankowski, Marcin Szumaƒski ISBN: Stron: 456 Cena ksià ki: z 59,00 z Oto podr cznik zarówno dla osób, które dopiero poznajà ten system, jak i dla zaawansowanych u ytkowników. Dzi ki niemu nauczysz si tworzyç strony wizerunkowe, domowe oraz rozbudowane serwisy komercyjne. Poznasz rozwiàzania, które pozwolà na u ycie szablonów, które u atwià Ci realizacj oryginalnych pomys ów. Ta ksià ka to swoisty niezb dnik, który powinien mieç pod r kà ka dy, kto chce zostaç administratorem strony internetowej, przyciàgajàcej nie tylko uwag, ale i rzesze u ytkowników! Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeƒstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: Stron: 160 Cena ksià ki: z 29,90 z Praktyczny przewodnik dla administratorów sieci firmowych, którzy zajmujà si wdra aniem rozwiàzaƒ umo liwiajàcych prac na odleg oêç. Opisuje wszystkie aspekty konfigurowania tuneli VPN z wykorzystaniem protoko ów SSL i IPSec w systemach Linux i Windows. Czytajàc jà, poznasz standard SSL, zasady generowania certyfikatów oraz metody implementacji sieci VPN. Nauczysz si otwieraç zdalny dost p do sieci korporacyjnej i àczyç oddzia y firmy za pomocà IPSec. SIECI PE NE BESTSELLERÓW 13

14 C# i.net Autor: Stephen C. Perry ISBN: Stron: 912 Oprawa: twarda Przyk ady na ftp: 304 kb Cena ksià ki: z 89,00 z Podr cznik przedstawia mo liwoêci platformy. NET i napisanego specjalnie dla niej j zyka C#. Opisuje elementy platformy, sk adni i mo liwoêci j zyka C# oraz zagadnienia zwiàzane z tworzeniem programów za ich pomocà. Omawia zasady pisania aplikacji Window Forms i techniki stosowania klas graficznych z biblioteki GDI+. Przeczytasz tak e o technologii ADO. NET, korzystaniu z plików XML, przetwarzaniu wielowàtkowym oraz tworzeniu wydajnych aplikacji internetowych w technologii ASP. NET. J zyk C++. Szko a programowania. Wydanie V Autor: Stephen Prata ISBN: Stron: 1306 Oprawa: twarda Cena ksià ki: z 89,00 z Autor ksià ki Stephen Prata przedstawia C++ w sposób idealnie nadajàcy si dla poczàtkujàcych programistów chcàcych opanowaç tajniki tego j zyka. Czytajàc jà, poznasz najwa niejsze elementy j zyka C, dowiesz si, czym ró ni si programowanie proceduralne od obiektowego i jak stosowaç te dwie techniki, korzystajàc z C++. Nauczysz si definiowaç klasy i obiekty, przydzielaç zasoby pami ci dla aplikacji, korzystaç ze wskaêników i implementowaç mechanizmy obs ugi plików i strumieni wejêcia-wyjêcia. SZEROKIE WODY 14

15 C++. Wykorzystaj pot g aplikacji graficznych Autor: Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek ISBN: Stron: 448 Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: z 32,90 z Ksià ka opisuje tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem bibliotek wxwidgets oraz Qt. Nauczysz si stosowaç kontrolki i komponenty, budowaç menu i interfejsy, obs ugiwaç zdarzenia i implementowaç operacje graficzne. Przeczytasz tak e o aplikacjach bazodanowych i sieciowych. Ka de z zagadnieƒ omówiono zarówno w kontekêcie biblioteki wxwidgets, jak i biblioteki Qt, dzi ki czemu poznasz dwie metody rozwiàzywania tych samych zadaƒ programistycznych. J zyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Autor: Stanis aw Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski ISBN: Stron: 456 Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: ,90 z Oto szczegó owy opis najnowszej specyfikacji tego j zyka w kontekêcie zastosowania go w procesie wytwarzania oprogramowania. Zawiera omówienie elementów j zyka UML oraz zasad projektowania obiektowego. Przedstawia sposoby prezentacji kolejnych etapów projektowania systemu za pomocà diagramów oraz ró nice pomi dzy modelowaniem analitycznym i biznesowym. PROGRAMOWANIA 15

16 MacPodr cznik Autor: Piotr Wróblewski ISBN: Stron: 288 Cena ksià ki: z 31,90 z Twój obowiàzkowy MacPodr cznik odkryje przed Tobà wszystkie tajniki pracy z komputerem Apple. Dowiesz si m. in. jak wybraç zestaw optymalny do Twoich potrzeb i skonfigurowaç go. Opanujesz tak e sprawnà obs ug najnowszego systemu operacyjnego Mac OS Leopard. W ksià ce znajdziesz informacje o efektywnym korzystaniu z multimediów, poczty elektronicznej, przeglàdarki WWW i nagrywaniu p yt CD i DVD. Po prostu optymalizacja Windows Vista PL Autor: Piotr Czarny ISBN: Stron: 256 Cena ksià ki: z 29,90 z Ta ksià ka podejmuje wszystkie zagadnienia zwiàzane z konfiguracjà i optymalizacjà systemu Windows Vista. Dowiesz si, w jaki sposób zwi kszyç szybkoêç, stabilnoêç i bezpieczeƒstwo systemu, nauczysz si optymalizowaç po àczenie internetowe i przeczytasz o przywracaniu systemu po awariach. Nauczysz si tak e optymalizowaç konfiguracj po àczenia internetowego, modyfikowaç rejestr systemowy i rozwiàzywaç problemy zwiàzane z uruchamianiem gier w Êrodowisku Windows Vista. ZANURZ SI W SYSTEMIE 16

17 ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: Stron: 416 Cena ksià ki: z 34,90 z Ten podr cznik to Twój osobisty konsultant ds. napraw komputera! Poznaj budow komputera i naucz si sprawdzaç jego dzia anie za pomocà programów diagnostycznych. Przeczytaj, jak poprawnie skonfigurowaç i zaktualizowaç BIOS. Przeczytaj o przyczynach najcz Êciej spotykanych problemów zwiàzanych z dzia aniem komputera i aplikacji i sposoby radzenia sobie z nimi. Dowiesz si tak e, jak odzyskaç skasowane pliki i partycje oraz które programy diagnostyczne Ci si przydadzà. Linux. Programowanie systemowe Autor: Robert Love ISBN: Stron: 400 Cena ksià ki: z 49,90 z Czytajàc ksià k, dowiesz si, jak utworzyç oprogramowanie, które jest niskopoziomowym kodem, komunikujàcym si bezpoêrednio z jàdrem oraz g ównymi bibliotekami systemowymi. Opisany zosta tu sposób dzia ania standardowych i zaawansowanych interfejsów zdefiniowanych w Linuksie. Po lekturze napiszesz inteligentniejszy i szybszy kod, który dzia a we wszystkich dystrybucjach Linuksa, oraz nauczysz si budowaç poprawne oprogramowanie i maksymalnie je wykorzystywaç. 17

18 Excel 2007 PL. Biblia Autor: John Walkenbach ISBN: Stron: 920 Oprawa: twarda Zawiera CD-ROM Cena ksià ki: z 89,90 z Kompletny podr cznik omawiajàcy wszystkie aspekty najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego. Dzi ki niemu nie tylko poznasz podstawy Excela niezb dne w codziennej pracy, ale tak e dowiesz si, jak u ywaç zaawansowanych funkcji. Zobaczysz tak e, jak pisaç w j zyku VBA programy oraz skrypty, które pozwalajà znacznie zwi kszyç mo liwoêci arkuszy kalkulacyjnych i dostosowaç Excela do w asnych potrzeb. ABC Word 2007 PL Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: Stron: 256 Cena ksià ki: z 24,90 z Dzi ki tej ksià ce szybko nauczysz si sprawnie korzystaç z tej aplikacji. Poznasz jej interfejs u ytkownika oraz zasady pracy z dokumentami. Dowiesz si, jak wprowadzaç i formatowaç tekst, drukowaç dokumenty i dodawaç do nich takie elementy, jak numery stron, nag ówki i stopki. Nauczysz si wstawiaç do tekstu ilustracje i tabele oraz korzystaç ze stylów i szablonów. Przeczytasz tak e o tworzeniu skorowidzów, spisów treêci, wykazów ilustracji i przypisów. JAK RYBA w Wordzie 18

19 Regulamin G bi wiedzy 1. Organizatorem akcji marketingowej G bia wiedzy, zwanej dalej Promocjà, jest Helion SA, z siedzibà w Gliwicach na ul. KoÊciuszki 1c. 2. Promocja trwa od r. do r. 3. Uczestnikiem promocji mo e byç ka da osoba, która w wyznaczonym okresie przed o y niniejszà ksià eczk rabatowà w kasie ksi garni uczestniczàcej w Promocji. Uprawnia ona do zakupu wybranych ksià ek wydawnictwa Helion SA w promocyjnych cenach, okreêlonych w ksià eczce rabatowej. 4. Promocja obowiàzuje wy àcznie w ksi garniach bioràcych udzia w Promocji, których lista i adresy znajdujà si na ok adce ksià eczki rabatowej. 5. Promocja obowiàzuje do wyczerpania zapasów. 6. WartoÊci rabatów nie podlegajà wymianie na gotówk. 19

20 Lista ksi garƒ Ksi garnie prywatne: Be chatów, MEDYK, ul. 19 Stycznia 1. Bia ystok, Ksi garnia AKCENT, ul. Rynek KoÊciuszki 17. Bielsko Bia a: Ksi garnia Akademicka, ul. Willowa 2; Ksi garnia Ekonomiczno Informatyczna, ul. Przechód Dworcowy 3; Ksi garnia KLIMCZOK, ul. Cyniarska 11; Ksi garnia STANKIEWICZ 2, ul. 3 Maja 9. Brzeg, Ksi garnia SOWA, Rynek 6. Chorzów: Ksi garnia S OWO, ul. WolnoÊci 15; Ksi garnia, Al. Henryka 40. Gdaƒsk: Ksi garnia MUZA, ul. Podbielaƒska 18 (wejêcie od ul. Korzennej); Ksi garnia MUZA, ul. D ugie Ogrody 11. Gdynia: Gdaƒski Dom Ksià kiksi garnia nr 72, ul. Starowiejska 35; Ksi garnia Vademecum, ul. Âwi tojaƒska 5/7. Gliwice, Ksi garnia MERCURIUS, ul. Prymasa S. Wyszyƒskiego 14b. G ogów, Ksi garnia FENIKS, ul. Grodzka 2. Gorzów Wlkp: Ksi garnia, CYMELIA, ul. Sikorskiego 106; Ksi garnia DANIEL, ul. Chrobrego 9; Ksi garnia DANIEL, ul. Górczyƒska; Ksi garnia, ul. Hawelaƒska 9/10. Jelenia Góra, Ksi garnia Mr Book, ul. Druciana 2 (wejêcie od ul. Krótkiej). Katowice, SKALA, ul. Miko owska 20. Kielce: KSI GARZ, ul. Sienkiewicza 30; Centrum Ksià ki WIEDZA, ul. I. Paderewskiego 19/25. Kraków: Ksi garnia Informatyczna COMPLAN, Plac Matejki 2; Ksi garnia TECHNICZNA, ul. Karmelicka 36; G ówna Ksi garnia Naukowa, ul. Podwale 6; Ksi garnia SKARB- NICA, Os. Centrum C bl. 1. Legnica: Ksi garnia ADRIANA, Rynek 33; Ksi garnia Exlibris, ul. Z otoryjska 23. ódê: Ksi garnia Naukowo Medyczna, ul. Piotrkowska 102 a; Ksi garnia Techniczna, Plac Komuny Paryskiej 5A; Ksi garnia LINK przy WSInf Budynek A lok. 4, ul. Rzgowska 17a; Ksi garnia PEGAZ, ul. Piotrkowska 47; Ksi garnia PWN, ul. Kopciƒskiego 31. MyÊlenice, Ksi garnia POD ARKADAMI, ul. Rynek 16. Olsztyn, Ksi garnia Popularno Naukowa, pl. Jana Paw a II 2/3. Opole: Opolska Ksi garnia Naukowo Literacka, Plac Kopernika 10; Ksi garnia SUPLEMENT, ul. KoÊnego 18; Ksi garnia SU- PLEMENT, ul. Bytnara Rudego 3 c. Ostrów Wielkopolski, Ksi garnia OMEGA, ul. Rynek 9. Piotrków Trybunalski, Ksi garnia Na Rogu, ul. S owackiego 1. Poznaƒ: Poznaƒska Ksi garnia Akademicka, ul. Fredry 10, Poznaƒska Ksi garnia Akademicka, ul. Piotrowo 3; Ksi garnia Powszechna, ul. Stary Rynek 63 / Kozia 20; Dom Ksià ki, ul. Pó wiejska 28; Ksi garnia Techniczno Ekonomiczna, ul. G ogowska 41. Racibórz, Ksi gania OFICYNA, ul. Odrzaƒska 1; Radom, FAKTOR, ul. Janusza Kusociƒskiego 16; Ksi garnia Naukowo Techniczna BIS, ul. 25 Czerwca 26/32. Rzeszów: Podkarpacka Ksi gania Techniczna, ul. Dàbrowskiego 58; Ksi garnia Naukowa EPOKA,ul. 3 Maja 2, Ksi garnia IRENA CH EUROPA, ul. Pi sudskiego 34; Ksi garnia NOVA nr 208, ul. Dàbrowskiego 58A. Siedlce, Ksi garnia Âwiat Zofii Akademia Podlaska, ul. 3-Maja 54. Sieradz, Ksi garnia SZKOLNA, ul. Jana Paw a II 52/7. Skierniewice, Ksi garnia EUREKA, Rynek 27. S upsk, Ksi garnia RATUSZOWA, ul. Filmowa 5. Szczecin: Ksi garnia NAUKOWA, ul. Wyszyƒskiego 7; Ksi garnia ZAMKOWA, pl. Ho du Pruskiego 8; Ksi garnia Techniczna, Al. Piastów 53/1. Âwidnica, Ksi garnia EMPIK, Rynek Tarnów, Ksi garnia OÊwiatowa, ul. Sobieskiego 3. Toruƒ, Ksi garnia CENTRUM, ul. Che miƒska 4. Tychy, Ksi garnia PIM DH BARON II pi tro, ul. Jana Paw a II 11c. Warszawa: Ksi garnia Studencka Gmach Pol. Warszawskiej, Pl. Politechniki 1; Ksi garnia Techniczna, ul. Kaliskiego 15; Traffic Club, ul. Bracka 25; ALCOM D. H. Sezam (podziemia), ul. Marsza kowska 126/134; Ksi garnia BIT- BAJT, ul. Polna 13, BOX 47; Ksi garnia PWN, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 62. Wieluƒ, Ksi garnia GLOBUS, ul. Kaliska 12. W oc awek, Ksi garnia ak, ul. KoÊciuszki 5. Wroc aw: Ksi garnia BETA, ul. Horbaczewskiego 4-6, Ksi garnia DELTA, Pl. Grunwaldzki 8; Traffic Club, ul. Powstaƒców Âlàskich 2-4. Zawiercie, Dom Ksià ki, ul. 3 Maja nr 11. Zgierz, Z prawdziwego zdarzenia, ul. Ga czyƒskiego 30A. Salony Kolporter: Bia ystok: Salon Multimedialny C. H. Zielone Wzgórza, ul. Wroc awska 20; Salon Multimedialny Kolporter Galeria Podlaska, ul. W adys awa Wysockiego 67; Salon Multimedialny Kolporter C. H. Alfa, ul. Âwi tojaƒska 15. Bielsko Bia a, Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, ul. Warszawska 180. Bydgoszcz, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Glinki, Al. Jana Paw a II 115. Gdaƒsk: Salon Multimedialny Kolporter C. H. Manhattan, Al. Grunwaldzka 82; Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, ul. Cienista 30. Gliwice, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Forum, ul. Lipowa 1. Gniezno, Salon Multimedialny Kolporter Galeria Gnieênieƒska, ul. Pa ucka 2. Gorzów Wielkopolski, Salon Multinedialny Kolporter C. H. Askana, Al. Konstytucji 3 Maja 102. Kalisz, Salon Multimedialny Kolporter Galeria Kalisz, ul. Poznaƒska Kielce, Salon Multimedialny Kolporter Pasa Âwi tokrzyski, ul. Massalskiego 3. agów (Zgorzelec), Salon Multimedialny Kolporter C. H. Eden, ul. Jeleniogórska 40. ódê, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Pasa ódzki, Al. Jana Paw a II 30. Opole, Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, ul. Ozimska 72. Ostrowiec Âwi tokrzyski, Salon Multimedialny Kolporter Galeria Handlowa Ostrowiec, ul. Mickiewicza 32. Poznaƒ, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Pestka, Al. Solidarno- Êci 47. Rzeszów, Salon Multimedialny Kolporter Hipermarket Tesco, al. Powstaƒców Warszawy 13. Szczecin: Salon Multimedialny Kolporter C. H. Gryf, ul. Wiosenna 32; Salon Multimedialny Kolporter C. H. Turzyn, ul. Boh. Warszawy 42. Warszawa, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Reduta, Al. Jerozolimskie 148. Wroc aw, Salon Multimedialny Kolporter C. H. Marino, ul. Paprotna 7. Sklepy ElectroWorld: Gdaƒsk, Electro World, ul. Z ota Karczma 26. Katowice, Elektro World, Al. Roêdzieƒskiego Walentego 93. Kobierzyce, Elektro World, Ul. Czekoladowa 22. ódê, Electro World, ul. Karskiego 5. Warszawa, Electro World, ul. Ostrobamska 75C. Warszawa Janki, Electro World, Plac Szwedzki 3. Warszawa Targówek, Electro World, ul. Malborska 49. Partnerzy promocji:

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl

Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl 1. 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo