Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26A, założony , wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem w dn r. Numer REGON: , numer NIP: Dane dotyczące członków Zarządu: 1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie 2. Robert Cyglicki wiceprezes zarządu, zamieszkały w Szczecinie 3. Krzysztof Smolnicki wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu 4. Ewa Ligęza - Sieniarska, członek zarządu, zamieszkała w Warszawie 5. Paweł Grzybowski członek zarządu, zamieszkały w Wilkowicach * W wyniku Walnego Zebrania ZS PZS w dn r. został wybrany nowy zarząd na trzyletnia kadencję w składzie: 1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie 2. Krzysztof Smolnicki wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu 3. Krzysztof Wychowałek - wiceprezes zarządu, zamieszkały w Łodzi Cele statutowe stowarzyszenia: Celem Związku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach nie-zarobkowych, a w szczególności: a) podejmowanie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; b) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju; c) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; d) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska; e) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich; f) wzmacnianie ruchu ekologicznego; g) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego; h) promowanie i organizacja wolontariatu; i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; j) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; k) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów; l) powszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej; b) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem c) prowadzenie działalności doradczej, 1

2 d) prowadzenie działalności szkoleniowej; e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych; f) pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i finansową organizacjom o celach nie-zarobkowych; g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju; h) Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi; i) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego; j) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą; Działania te były prowadzone wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działania zrealizowane w roku 2009 W roku 2009 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania / programy: A. Fundusze dla zrównoważonego rozwoju A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce B. Akcja dla Globalnego Południa B.1.. Projekt Budowa studni i wsparcie rolników na obszarach wiejskich Tafi Todzi. B.2. Kampania społeczna Dla klimatu przeciw ubóstwu B.3. Cykliczne wydarzenie promujące współpracę rozwojową z Afryką NOC DLA AFRYKI. B.4. Uczestnictwo w grupie monitoringowej działającej przy platformie organizacji pozarządowych działających zagranicą Grupa Zagranica. C. Program Dla Klimatu C.1. Od Poznania do Kopenhagi Polscy kampanierzy dla klimatu. C.2. Kampanierzy klimatyczni w Europie Środkowej D. Kampania Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują Świat. D.1 Kupuj odpowiedzialnie zabawki kampania na rzecz etycznej konsumpcji i sprawiedliwego handlu w przemyśle zabawkarskim w Polsce D.2 Akademia 3R pilotażowy program edukacyjny na rzecz kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych wśród młodzieży E. Zielone Partnerstwo w Europie Wschodniej E.1. Rozwój lokalnych strategii zrównoważonego Rozwoju w trzech gminach wiejskich na Białorusi F. Rozwój instytucjonalny Polskiej Zielonej Sieci F.1. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją. F.2. Profesjonalizacja zarządzania w Polskiej Zielonej Sieci 2

3 OPISY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ A. FUNDUSZE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce Celem działań podejmowanych w ramach CEE Bankwatch Network jest doprowadzenie do bardziej efektywnego i przyjaznego środowisku wydatkowania funduszy zarządzanych przez międzynarodowe instytucje finansowe (a w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), jak również funduszy Unii Europejskiej. Partnerzy: CEE Bankwatch Network jest siecią organizacji pozarządowych z 12 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Macedonii. Działania: Głównymi obszarami zainteresowania w 2009 było monitorowanie wydatkowania funduszy unijnych i funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Polsce, w tym i przeciwdziałanie projektom negatywnie oddziaływującym na środowisko. Monitorowaliśmy także działania rozwojowe EBI w krajach rozwijających się oraz tworzenie polityki klimatycznej. PZS koordynował Koalicję Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych. Kontynuowaliśmy działania w ramach Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce. Działania dotyczące funduszy Unii Europejskiej Polska Zielona Sieć w 2009 kontynuowała prowadzenie sekretariatu Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych, która zajmuje się monitorowaniem wpływu tych środków na środowisko oraz promocją dobrych projektów i zasad partnerstwa. Na początku 2009 zorganizowano spotkanie Koalicji, ponadto komunikacji służyła lista owa, telekonferencje oraz stale aktualizowany serwis W styczniu 2009 Koalicja opracowała stanowisko dotyczące tzw. działań antykryzysowych związanych z funduszami UE, w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciel Polskiej Zielonej Sieci uczestniczył w dwóch spotkania międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych SF Team, w ramach której kontynuowano wymianę doświadczeń na temat dobrych projektów finansowanych ze środków unijnych oraz promocji zasady partnerstwa i udziału NGO we wdrażaniu tych funduszy. Przygotowany został również wkład w publikację SF team na temat praktyki realizacji zasady partnerstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2009 rozwinięto współpracę z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, której Polska Zielona Sieć jest członkiem, w kwestiach związanych z funduszami UE, zwłaszcza 3

4 dotyczących wsparcia i aktywizacji przedstawicieli NGO w Komitetach Monitorujących. Przedstawiciel PZS wziął udział w warsztatach dotyczących problemów związanych z wdrażaniem funduszy UE w województwie mazowieckim, zorganizowanym przez OFOP. W ramach sieci CEE Bankwatch Network kontynuowany był monitoring kontrowersyjnych projektów współfinansowanych przez UE. Jednym z sektorów, którego dotyczył monitoring była gospodarka odpadami, a w szczególności planowane projekty budowy spalarni odpadów komunalnych w 12 polskich miastach. Polska Zielona Sieć udzielała konsultacji mieszkańcom Krakowa, zainteresowanym udziałem w procedurze oddziaływania na środowisko dla projektu budowy spalarni w tym mieście. Jednocześnie Polska Zielona Sieć zgłosiła się jako strona w tym postępowaniu i przygotowała uwagi do przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko. Inne szczegółowo monitorowane projekty tego rodzaju to spalarnie w Warszawie i Bydgoszczy. Ponadto, w oparciu o uzyskane analizy JASPERS dokonano przeglądu zagadnień związanych z występowaniem pomocy publicznej w planowanych projektach budowy spalarni. Kontrowersje dotyczące oddziaływania poszczególnych projektów, jak również przekrojowe zagadnienia związane z konsekwencjami budowy spalarni dla przyszłości systemu gospodarki odpadami w Polsce, w tym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiły temat spotkania koordynatora Bankwatch z Komisją Europejską w listopadzie Na powyższy temat opracowano szereg materiałów na strony internetowe Bankwatch, w tym aktualizację mapy kontrowersyjnych projektów finansowanych przez UE (kwiecień 2009). Innym sektorem, w którym Polska Zielona Sieć, w ramach współpracy z Bankwatch szczegółowo monitorowała wydatkowanie funduszy unijnych była energetyka w szczególności dotyczyło to działań związanych z odnawialnymi źródłami energii i wspieraniem efektywności energetycznej. Koordynator Bankwatch przygotował analizę dotyczącą aktualnego stanu absorpcji środków oraz przyczyn występujących opóźnień, która włączona została do opracowania Bankwatch dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przedstawiono następnie na konferencji w Parlamencie Europejskim w listopadzie Ponadto, koordynatorzy Bankwatch kontynuowali monitoring projektów transportowych, z zakresu infrastruktury drogowej i lotniskowej. W roku 2009 udało się doprowadzić, po wieloletniej kampanii, do zmiany przebiegu dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce i ustalenia nowego przebiegu Via Baltica. PZS uczestniczył również w postępowaniu dotyczącym decyzji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa (grudniowa decyzja RDOŚ w Białymstoku uwzględniła postulaty PZS i innych organizacji pozarządowych). Braliśmy udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi nr 8 na odcinku Katrynka- Przewalanka w granicach Puszczy Knyszyńskiej (obszar Natura 2000). Interweniowaliśmy w sprawie planowanych zmian (odstąpienie od kompensacji i zakazu solenia w granicach obszaru chronionego) w decyzji środowiskowej dla odcinka Białystok-Katrynka w ciągu drogi krajowej nr 8. 4

5 Koordynator Bankwatch podejmował kroki na szczeblu krajowym i ponadkrajowym w sprawie planowanych lotnisk regionalnych, m.in. składając uwagi do raportu oddziaływania na środowiska dla podlaskiego lotniska regionalnego. Koordynatorzy Bankwatch uczestniczyli w spotkaniach z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych na temat możliwości współpracy na rzecz przyspieszenia absorpcji środków unijnych na modernizację linii kolejowych, gdzie często występującym problemem są niewłaściwie przygotowane raporty z oceny oddziaływania na środowisko. Koordynatorzy Bankwatch pracowali w Komitecie Monitorującym Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny oraz Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli także w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Fundusz Spójności Ponadto, w 2009 kontynuowano realizację projektu Fundusze europejskie dla NGO w praktyce, mającego na celu promocję wykorzystania funduszy na projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. W ramach projektu odbyło się 16 seminariów regionalnych Nowe szanse dla organizacji - potencjalnych beneficjentów funduszy UE, ponadto rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy projekt w każdym z 16 województw. Przygotowano wystawę prezentującą zwycięskie projekty, którą można było zobaczyć w miejscach publicznych w każdym województwie. Działania dotyczące funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego W pierwszej połowie roku zorganizowany został okrągły stół zatytułowany "European development finance: the way to go. European development policy and the EIB" z udziałem polskich decydentów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz Azji Centralnej. Celem spotkania była dyskusja o ograniczeniach EBI w finansowaniu projektów rozwojowych oraz architekturze finansowej europejskiej pomocy rozwojowej. Na potrzeby dyskusji została zlecona i przygotowana ekspertyza autorstwa Peter a Sachy Silvy na temat roli instrumentów finansowych w efektywności pomocy rozwojowej. W ramach podnoszenia świadomości na temat działalności EBI zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami departamentów Ministerstwa Finansów, podczas którego zaprezentowany został raport o rajach podatkowych oraz przedstawione komentarze do Polityki Udostępniania Informacji Publicznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także przeprowadzono szkolenie dla wolontariuszy Amnesty dotyczącego EBI, jego roli w rozwoju oraz projekcie West African Gas Pipeline finansowanego przez międzynarodowe instytucje finansowe w Delcie Nigru, w Nigerii. W ramach monitorowania potencjalnie zagrażających środowisku projektów stworzony został system monitorowania pokazujących się na stronie EBI projektów w ramach którego informowano członków sieci CEE Bankwatch o potencjalnych projektach zagrażających środowisku. Przygotowano też uwagi do raportu oddziaływani na środowisko dla projektu współfinansowanego przez EBI, dotyczącego budowy kotła na biomasę w Szczecinie. 5

6 Działania dotyczące polityki klimatycznej UE W ramach monitorowania polityki klimatycznej zlecona została ekspertyza dotycząca potrzeby modernizacji sieci przesyłowych w Polsce, nad której kształtem pracował program Bankwatch wraz Koalicja Klimatyczną. Ekspertyza i jej wyniki zaprezentowano na konferencji prasowej Koalicji Klimatycznej, która odbyła się przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze, i w której uczestniczyli decydenci, media oraz organizacje pozarządowe. Rezultaty (1)Uwagi do raportów oddziaływania na środowisko: - dla budowy kotła na biomasę (Szczecin, dofinansowanie EBI) - dla spalarni w Krakowie, w efekcie raport został przedstawiony do zaopiniowania Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko - dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Katrynka-Przewalanka, wydana w efekcie decyzja obniża parametry przedsięwzięcia tak, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura dla budowy obwodnicy Augustowa, wydana w efekcie decyzja wskazuje na taki przebieg obwodnicy, w którym nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura dla budowy podlaskiego lotniska regionalnego (Tykocin, dofinansowanie UE) (2) Udział w konsultacjach społecznych nowego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego przebiegu dróg ekspresowych, w efekcie wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Via Baltica zostały w tym rozporządzeniu uwzględnione (Via Baltica biec będzie przez Łomżę) (3) Przygotowanie ekspertyzy dotycząca instrumentów finansowych i ich wpływu na politykę rozwojową oraz opublikowana ekspertyza o potrzebie modernizacji sieci przesyłowych. (4) Spotkanie z przedstawicielami departamentów Ministerstwa Finansów, podczas którego zaprezentowany został raport o rajach podatkowych oraz przedstawione komentarze do Polityki Udostępniania Informacji Publicznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. (5) Okrągły stół "European development finance: the way to go. European development policy and the EIB" z udziałem polskich decydentów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz Azji Centralnej. (6) Lista owa, serwis Koalicji Polskich POE Na Rzecz Funduszy Unijnych (7) Stanowisko w sprawie działań antykryzysowych dotyczących funduszy UE (8) Publikacje Bankwatch: mapa kontrowersyjnych projektów, broszura nt. wdrażania środków unijnych na wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (9) Publikacja SF Team nt. realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy unijnych w Europie Środkowej i Wschodniej (10) 16 seminariów regionalnych Nowe szanse dla organizacji pozarządowych (11) Wystawa Najlepsze projekty zaprezentowana w 16 województwach Źródła finansowania: - ze środków CEE Bankwatch Network, kwota dofinansowania: ,50 zł 6

7 - ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programu PO Pomoc Techniczna, kwota dofinansowania: ,34 zł - ze środków C.S. Mott Foundation w ramach programu Partnerships for Sustainable Development in Central Europe IV, kwota dofinansowania: ,54 zł B. PROGRAM AKCJA DLA GLOBALNEGO POŁUDNIA B.1. Projekt Budowa studni i wsparcie rolników na obszarach wiejskich Tafi Todzi. Cel Celem strategicznym projektu była redukcja ubóstwa oraz zrównoważony i trwały rozwój terenów wiejskich poprzez zapewnienie wybranym wspólnotom wody poprzez budowę i renowację studni, wsparcie rozwoju plantacji ananasów w miejscowościach Vakpo Todzi i Tafi Mador, wsparcie nieformalnych grup pszczelarzy w Tafi Mador i Tafi Abuipe oraz badania terenowe w zakresie ochrony i korzystania z zasobów środowiska. Partnerzy Projekt pt. "Budowa studni i wsparcie rolników w obszarach wiejskich Tafi-Todzi został przygotowany i zrealizowany w partnerstwie z Friends of the Earth-Ghana - organizacją, z którą Polska Zielona Sieć współpracuje od 2005 roku, a także z 5 wspólnotami z obszaru Tafi- Todzi, w regionie Volta w Ghanie. Działania i rezultaty - Budowa studni w Tafi Mador Konstrukcja nowej studni miała za zadanie zapewnienie 3000 mieszkańców wspólnoty Tafi Mador, w której istniała tylko jedna, słabo funkcjonująca studnia, stałego dostępu do wody pitnej. Budowę studni poprzedziły badania poziomu wód w wybranych przez wspólnotę miejscach, na podstawie których zidentyfikowano najbardziej korzystną lokalizację oraz określono głębokość studni. Po wywierceniu studni o głębokości 75 metrów, pobrano próbki gleby z różnej głębokości, które następnie zostały poddane badaniom. Po otrzymaniu wyników, potwierdzających wcześniejsze ustalenia co do optymalnej głębokości studni, wylano betonową podstawę oraz zamontowano pompę. Studnia została oficjalnie przekazana wspólnocie, która określiła wcześniej zasady utrzymania oraz sposobu pokrycia kosztów ewentualnych usterek. Ponadto miejscowy mechanik został przeszkolony przez pracowników firmy oraz zaopatrzony w potrzebne do ewentualnej naprawy narzędzia. - Renowacja 2 studni w Tafi Mador i Abuipe. Po konsultacjach ze wspólnotami oraz analizie ekspertów zlokalizowano dwie studnie, priorytetowe dla wspólnot i możliwe do naprawy, w Tafi Mador oraz Tafi Abuipe. Rekonstrukcje studni poprzedziła techniczna analiza usterek. Zbadano głębokość studni oraz poziom wód. Przyczyną usterek był wadliwy lub źle zamontowany sprzęt. W obu studniach usunięto całą wadliwą konstrukcję pomp i zastąpiono nowym sprzętem. Przeszkolono miejscowych mechaników jak postępować w przypadku ewentualnych uszkodzeń. Dodatkowo w Tafi Abuipe podwyższono wylewkę w celu sprawniejszego funkcjonowania studni. Przed oddaniem wspólnotom studni pracownicy PZS oraz FOE przeprowadzili z wspólnotami rozmowy dotyczące zasad utrzymania studni oraz wyznaczenia odpowiedzialnych za nie osób. - Wsparcie rozwoju plantacji ananasów w Vakpo-Todzi Celem działania było rozszerzenie plantacji ananasów przez stowarzyszenie lokalnych rolników z Vakpo Todzi. Rolnicy otrzymali asystę trenera J.D.Amefa oraz przygotowali ziemię pod rozszerzenie plantacji. W ramach rozszerzania plantacji został przygotowany nowy grunt. Po nastaniu pory suchej, sadzonki zostały umieszczone na terenie przeznaczonym pod 7

8 rozszerzenie plantacji. Sadzonki na rozszerzenie plantacji pochodziły z plantacji pilotażowej, która została założona przez stowarzyszenie przy wsparciu Polskiej Zielonej Sieci w 2008 roku. W realizację działania zaangażowanych było 15 członków stowarzyszenia rolników z Vakpo Todzi. - Utworzenie plantacji ananasów należącej do wspólnoty Tafi Abuipe W sierpniu 2009r. miały miejsce spotkania z liderami wspólnoty w celu ustalenia możliwości współpracy ze wspólnotą Tafi Abuipe oraz rozmowy na temat wyasygnowania terenu pod założenie plantacji. We wrześniu 2009 powstała grupa, która została przeszkolona przez J.D.Amefa. Od września do grudnia trwał kompleks prac przygotowawczych terenu oraz umieszczanie sadzonek. Po czynnościach przygotowawczych oraz umieszczeniu sadzonek ananasa typu MD2 rozpoczął się okres pielęgnacji. Zbiory planowane są na drugą połowę pory deszczowej 2010 roku (wrzesień 2010 r.). Jednocześnie wolontariusz PZS wspierał grupę rolników w przygotowaniu oraz rejestracji stowarzyszenia. - Wsparcie nieformalnych grup pszczelarzy w Tafi Mador i Tafi Abuipe W 2008 roku w ramach projektu realizowanego przez PZS powstały 2 nieformalne grupy pszczelarzy w Tafi Mador i Tafi Abuipe. W ramach niniejszego projektu od września do grudnia 2009 r. grupy otrzymały asystę trenera B.Asante. Celem działania było przypomnienie zasad utrzymania uli, ich lokalizacji oraz zbierania miodu. Dzięki podpisaniu umowy z trenerem B. Asante obejmującej opiekę nad grupami pszczelarzy, grupom zapewniono asystę w prowadzeniu pasiek. Ponadto trener zobowiązał się do pomocy w sprzedaży miodu oraz skontaktował grupy z potencjalnymi odbiorcami. W trakcie trwania projektu pasieka w Tafi Abuipe musiała zmienić lokalizację. W znalezieniu nowej lokalizacji pomagał również zatrudniony trener. - Badania terenowe - ochrona i korzystanie z zasobów środowiska Badania terenowe przeprowadzono na obszarze terenów wspólnot Tafi Todzi w sierpniu 2009r. Przeprowadzone zostały badania wody i gleby w wytypowanych miejscach regionu, wywiad dotyczący sposobów postępowania z odpadami, warunków sanitarnych (rodzaj używanych toalet, dostęp do wody) we wszystkich wspólnotach objętych projektem, badania dotyczące eksploatacji gruntów a także eksploatacji terenów lesistych przez wspólnoty. Na podstawie przeprowadzonych działań zostało stworzone opracowanie stanowiące aneks do istniejącej Strategii rozwoju obszaru (stworzona z inicjatywy PZS w 2008r.), załączone do niniejszego raportu. W opracowaniu zawarto nie tylko informacje będące rezultatem badań, lecz również rekomendacje dla dalszych możliwych działań w regionie. Ekspertami przeprowadzającymi badania byli dr Michał Kupiec, pracownik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, współpracujący z PZS przy okazji realizacji projektu w Ghanie od 2008 roku oraz Robert Cyglicki, socjolog, koordynator projektów rozwojowych w Ghanie. - Dokumentacja i ewaluacja projektu. W trakcie pobytu w Ghanie wolontariusze PZS wykonali kilkaset zdjęć będących świadectwem realizowanych działań w obszarze Tafi Todzi. Zostały także zarejestrowane filmy oraz dźwięki. W końcowej fazie projektu została przeprowadzona jego ewaluacja wśród koordynatorów, partnerów, zatrudnionych ekspertów i beneficjentów projektu. Tworzony został formularz ewaluacji zawierający osiem pytań otwartych z zakresu oceny efektów projektu w odniesieniu do problemu rozwojowego, weryfikacji założeń projektu i możliwości dalszej współpracy. Na podstawie zebranych informacji przygotowany został raport z ewaluacji projektu. Zdjęcia, filmy zrobione w trakcie tych pobytów posłużyły za materiał na podstawie, którego wykonano 3 krótkie filmy, informujące w ciekawy i atrakcyjny sposób o projekcie PZS wspieranego ze środków Polskiej Pomocy. Dodatkowo, wybrane zdjęcia zostały wydrukowane w większych formatach wraz z opisem, co umożliwi ich prezentację przy okazji promocji działań pomocowych w Polsce. 8

9 Rezultaty 1. Szkolenia i udzielona pomoc rzeczowa dla wspólnot stworzyła realną możliwość długofalowej poprawy warunków materialnych dla w sumie 70 rodzin, których sytuacja ekonomiczna i możliwości rozwoju powiększą się w wyniku kontynuacji i podejmowania nowych działań; pośrednio projekt wpłynie pozytywnie na 5000 osób; 2. Projekt będzie polepszał sytuację społeczną i ekonomiczną kobiet, które zyskają więcej czasu na edukację i działalność zarobkową (łatwy dostęp do wody); 3. promocja współpracy rozwojowej na przykładzie raportowanego projektu; 4. promocja programu Polskiej Pomocy przy wykorzystaniu filmików, które powstały jako dokumentacja projektu; filmiki będą promowane w internecie, na stronach Polskiej Zielonej Sieci oraz pokazywane w ramach spotkań informacyjnych i edukacyjnych; Kontynuacja w następnym roku/latach Współpraca PZS w regionie Volta jest prowadzona od 2006r.i działa w oparciu o przygotowaną wspólnie Strategię rozwoju regionu. Aktywność PZS jest planowana nadal w obszarach: promocji zrównoważonego rolnictwa jako sposobu na zdobycie dochodów na terenach wiejskich, promocja mikroprzedsiębiorczości, zapobieganie malarii. Źródła finansowania - ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc 2009, kwota dofinansowania: ,88 zł B.2. Kampania społeczna Dla klimatu przeciw ubóstwu Cel Kampania społeczna ma na celu szerzenie świadomości wśród wybranych grup społecznych, na temat dramatycznego i przybierającego na sile wpływu zmian klimatu na życie najbiedniejszych na świecie społeczności. Efektem projektu ma być przede wszystkim zrozumienie dramatycznej sytuacji wielu krajów rozwijających się i przychylna atmosfera społeczna dla intensywnych działań politycznych związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz wsparciem krajów biedniejszych w adaptowaniu się do skutków zmian klimatu. Partnerzy Kampania prowadzona jest we współpracy z Oxfam Germany, Oxfam France i niemiecką Fundacją Heinricha Boella. Działania i rezultaty - Współpraca z mediami, konferencje prasowe 2 grudnia 2009r.odbyła się konferencja prasowa Polskiej Zielonej Sieci i Koalicji Klimatycznej, w trakcie której zaprezentowano stanowisko org. ekologicznych dotyczące oczekiwań wobec szczytu klimatycznego w Kopenhadze, a także zwrócono uwagę na dramatyczną sytuację krajów rozwijających się. Wzięło w niej udział 15 osób z organizacji pozarządowych oraz mediów. Ponadto w trakcie 3 konferencji zorganizowanych podczas spływu tratwą przedstawiono prezentację dotyczącą dramatycznego wpływu zmian klimatu na społeczeństwa krajów rozwijających się. Na dwóch z tych konferencji obecny był Duński ambasador, w jednej uczestniczył wiceminister Środowiska. - briefingi dla mediów 9

10 W 2009r. przygotowane zostały 3 briefingi dla mediów, które dystrybuowane były w czerwcu, listopadzie i grudniu 2009r. Informacje pojawiły się w: "Biznes i Ekologia", "Kropla" dwa razy,"azja i Pacyfik", "THINK TANK", ESTILO. Briefingi/pakiety informacyjne dotyczyły aktualnych informacji o negocjacjach klimatycznych, wpływu zmian klimatu na kraje rozwijające się, technicznych aspektów adaptacji oraz stanowiska polskich organizacji pozarządowych na temat oczekiwanych przez nie rezultatów szczytu klimatycznego w Kopenhadze. Briefingi były rozsyłane do bazy mediów oraz dystrybuowane w trakcie organizowanych wydarzeń: warsztatu dla dziennikarzy oraz konferencji prasowej. - komunikaty prasowe W ciągu 2009 roku trzy razy wysłano do dziennikarzy pakiety informacyjne oraz 10 komunikatów prasowych związanych ze spływem tratwą, negocjacjami klimatycznymi oraz organizowaną w grudniu konferencją. W rezultacie w mediach regionalnych i ogólnopolskich pojawiło się ponad 160 artykułów. - warsztat dla dziennikarzy 13 listopada 2009 odbył się w Warszawie 1 warsztat dla dziennikarzy w formie śniadania prasowego. Wzięło w nim udział 16 dziennikarzy. Specjalnymi gośćmi warsztatu byli: zaproszeni przez PZS do Polski świadkowie zmian klimatu N.Woldemedhin z Etiopii, W.Permpibul z Tajlandii, A.Opele z Nigerii i J.Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Celem spotkania było nawiązanie relacji oraz pogłębianie wiedzy dziennikarzy w zakresie wpływu zmian klimatu na kraje pogłębiające się, wysłuchanie relacji bezpośrednich świadków zmian klimatu. W trakcie warsztatu dziennikarze również otrzymali zaktualizowane informacje na temat planowanego w grudniu szczytu klimatycznego w Kopenhadze oraz dostarczono im na CD bazę materiałów, wyprodukowanych w trakcie trwania kampanii, związanych ze zmianami klimatu. - Wizyta świadków zmian klimatu Dwa spotkania zostały zorganizowane w ramach wizyty Świadkowie zmian klimatu na kilkanaście dni przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze. Goście z Tajlandii, Etiopii i Nigerii spotkali się z przedstawicielami mediów oraz organizacji pozarządowych, by mówić o obserwowanym w ich krajach wpływie zmian klimatu, a także by zaprezentować punkt widzenia krajów rozwijających się na toczące się właśnie negocjacje i rolę Unii Europejskiej. Poruszane kwestie dotyczyły nie tylko dramatycznej sytuacji lokalnych społeczności w krajach Afryki i południowej Azji (obszarów szczególnie wrażliwych na nieprzewidywalne zmiany schematów pogodowych, katastrofy naturalne i niedobory wody spowodowane suszami bądź powodziami), lecz także coraz bardziej widocznej porażki negocjacji klimatycznych. Jedno spotkanie stanowiło warsztat dla 16 dziennikarzy, zaś kolejne było spotkaniem z przedstawicielami środowiskowych oraz rozwojowych organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział 36 osób w tym p. Andrzej Łupina z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Publiczne spotkania z ekspertami W trakcie trwania kampanii przy okazji organizacji spotkań publicznych mieliśmy okazję rozmawiać z wieloma ekspertami i osobami mającymi wpływ na działania Polski w zakresie pomocy krajom uboższym. Celem tych spotkań było wyjaśnienie mechanizmu tak kontrowersyjnych dziś zmian klimatu i tego, jak wpływają one na wiele krajów, które w obliczu swojej biedy nie mogą szybko zaadaptować się do coraz bardziej nieprzewidywalnych skutków zmian klimatu. W trakcie spotkań publicznych z gośćmi z Nigerii, Etiopii, Tajlandii uczestnicy mieli okazję wysłuchać bezpośrednich relacji świadków, którzy mówili również o samym procesie negocjacji klimatycznych i jego wpływu na ich kraje, ponadto w trakcie tych spotkań stanowisko organizacji pozarządowych ekologicznych i rozwojowych przedstawiali 10

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2006 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo