Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26A, założony , wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem w dn r. Numer REGON: , numer NIP: Dane dotyczące członków Zarządu: 1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie 2. Robert Cyglicki wiceprezes zarządu, zamieszkały w Szczecinie 3. Krzysztof Smolnicki wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu 4. Ewa Ligęza - Sieniarska, członek zarządu, zamieszkała w Warszawie 5. Paweł Grzybowski członek zarządu, zamieszkały w Wilkowicach * W wyniku Walnego Zebrania ZS PZS w dn r. został wybrany nowy zarząd na trzyletnia kadencję w składzie: 1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie 2. Krzysztof Smolnicki wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu 3. Krzysztof Wychowałek - wiceprezes zarządu, zamieszkały w Łodzi Cele statutowe stowarzyszenia: Celem Związku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach nie-zarobkowych, a w szczególności: a) podejmowanie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; b) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju; c) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; d) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska; e) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich; f) wzmacnianie ruchu ekologicznego; g) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego; h) promowanie i organizacja wolontariatu; i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; j) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; k) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów; l) powszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej; b) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem c) prowadzenie działalności doradczej, 1

2 d) prowadzenie działalności szkoleniowej; e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych; f) pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i finansową organizacjom o celach nie-zarobkowych; g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju; h) Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi; i) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego; j) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą; Działania te były prowadzone wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działania zrealizowane w roku 2009 W roku 2009 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania / programy: A. Fundusze dla zrównoważonego rozwoju A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce B. Akcja dla Globalnego Południa B.1.. Projekt Budowa studni i wsparcie rolników na obszarach wiejskich Tafi Todzi. B.2. Kampania społeczna Dla klimatu przeciw ubóstwu B.3. Cykliczne wydarzenie promujące współpracę rozwojową z Afryką NOC DLA AFRYKI. B.4. Uczestnictwo w grupie monitoringowej działającej przy platformie organizacji pozarządowych działających zagranicą Grupa Zagranica. C. Program Dla Klimatu C.1. Od Poznania do Kopenhagi Polscy kampanierzy dla klimatu. C.2. Kampanierzy klimatyczni w Europie Środkowej D. Kampania Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują Świat. D.1 Kupuj odpowiedzialnie zabawki kampania na rzecz etycznej konsumpcji i sprawiedliwego handlu w przemyśle zabawkarskim w Polsce D.2 Akademia 3R pilotażowy program edukacyjny na rzecz kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych wśród młodzieży E. Zielone Partnerstwo w Europie Wschodniej E.1. Rozwój lokalnych strategii zrównoważonego Rozwoju w trzech gminach wiejskich na Białorusi F. Rozwój instytucjonalny Polskiej Zielonej Sieci F.1. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją. F.2. Profesjonalizacja zarządzania w Polskiej Zielonej Sieci 2

3 OPISY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ A. FUNDUSZE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce Celem działań podejmowanych w ramach CEE Bankwatch Network jest doprowadzenie do bardziej efektywnego i przyjaznego środowisku wydatkowania funduszy zarządzanych przez międzynarodowe instytucje finansowe (a w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), jak również funduszy Unii Europejskiej. Partnerzy: CEE Bankwatch Network jest siecią organizacji pozarządowych z 12 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Macedonii. Działania: Głównymi obszarami zainteresowania w 2009 było monitorowanie wydatkowania funduszy unijnych i funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Polsce, w tym i przeciwdziałanie projektom negatywnie oddziaływującym na środowisko. Monitorowaliśmy także działania rozwojowe EBI w krajach rozwijających się oraz tworzenie polityki klimatycznej. PZS koordynował Koalicję Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych. Kontynuowaliśmy działania w ramach Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce. Działania dotyczące funduszy Unii Europejskiej Polska Zielona Sieć w 2009 kontynuowała prowadzenie sekretariatu Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych, która zajmuje się monitorowaniem wpływu tych środków na środowisko oraz promocją dobrych projektów i zasad partnerstwa. Na początku 2009 zorganizowano spotkanie Koalicji, ponadto komunikacji służyła lista owa, telekonferencje oraz stale aktualizowany serwis W styczniu 2009 Koalicja opracowała stanowisko dotyczące tzw. działań antykryzysowych związanych z funduszami UE, w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciel Polskiej Zielonej Sieci uczestniczył w dwóch spotkania międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych SF Team, w ramach której kontynuowano wymianę doświadczeń na temat dobrych projektów finansowanych ze środków unijnych oraz promocji zasady partnerstwa i udziału NGO we wdrażaniu tych funduszy. Przygotowany został również wkład w publikację SF team na temat praktyki realizacji zasady partnerstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2009 rozwinięto współpracę z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, której Polska Zielona Sieć jest członkiem, w kwestiach związanych z funduszami UE, zwłaszcza 3

4 dotyczących wsparcia i aktywizacji przedstawicieli NGO w Komitetach Monitorujących. Przedstawiciel PZS wziął udział w warsztatach dotyczących problemów związanych z wdrażaniem funduszy UE w województwie mazowieckim, zorganizowanym przez OFOP. W ramach sieci CEE Bankwatch Network kontynuowany był monitoring kontrowersyjnych projektów współfinansowanych przez UE. Jednym z sektorów, którego dotyczył monitoring była gospodarka odpadami, a w szczególności planowane projekty budowy spalarni odpadów komunalnych w 12 polskich miastach. Polska Zielona Sieć udzielała konsultacji mieszkańcom Krakowa, zainteresowanym udziałem w procedurze oddziaływania na środowisko dla projektu budowy spalarni w tym mieście. Jednocześnie Polska Zielona Sieć zgłosiła się jako strona w tym postępowaniu i przygotowała uwagi do przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko. Inne szczegółowo monitorowane projekty tego rodzaju to spalarnie w Warszawie i Bydgoszczy. Ponadto, w oparciu o uzyskane analizy JASPERS dokonano przeglądu zagadnień związanych z występowaniem pomocy publicznej w planowanych projektach budowy spalarni. Kontrowersje dotyczące oddziaływania poszczególnych projektów, jak również przekrojowe zagadnienia związane z konsekwencjami budowy spalarni dla przyszłości systemu gospodarki odpadami w Polsce, w tym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiły temat spotkania koordynatora Bankwatch z Komisją Europejską w listopadzie Na powyższy temat opracowano szereg materiałów na strony internetowe Bankwatch, w tym aktualizację mapy kontrowersyjnych projektów finansowanych przez UE (kwiecień 2009). Innym sektorem, w którym Polska Zielona Sieć, w ramach współpracy z Bankwatch szczegółowo monitorowała wydatkowanie funduszy unijnych była energetyka w szczególności dotyczyło to działań związanych z odnawialnymi źródłami energii i wspieraniem efektywności energetycznej. Koordynator Bankwatch przygotował analizę dotyczącą aktualnego stanu absorpcji środków oraz przyczyn występujących opóźnień, która włączona została do opracowania Bankwatch dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przedstawiono następnie na konferencji w Parlamencie Europejskim w listopadzie Ponadto, koordynatorzy Bankwatch kontynuowali monitoring projektów transportowych, z zakresu infrastruktury drogowej i lotniskowej. W roku 2009 udało się doprowadzić, po wieloletniej kampanii, do zmiany przebiegu dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce i ustalenia nowego przebiegu Via Baltica. PZS uczestniczył również w postępowaniu dotyczącym decyzji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa (grudniowa decyzja RDOŚ w Białymstoku uwzględniła postulaty PZS i innych organizacji pozarządowych). Braliśmy udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi nr 8 na odcinku Katrynka- Przewalanka w granicach Puszczy Knyszyńskiej (obszar Natura 2000). Interweniowaliśmy w sprawie planowanych zmian (odstąpienie od kompensacji i zakazu solenia w granicach obszaru chronionego) w decyzji środowiskowej dla odcinka Białystok-Katrynka w ciągu drogi krajowej nr 8. 4

5 Koordynator Bankwatch podejmował kroki na szczeblu krajowym i ponadkrajowym w sprawie planowanych lotnisk regionalnych, m.in. składając uwagi do raportu oddziaływania na środowiska dla podlaskiego lotniska regionalnego. Koordynatorzy Bankwatch uczestniczyli w spotkaniach z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych na temat możliwości współpracy na rzecz przyspieszenia absorpcji środków unijnych na modernizację linii kolejowych, gdzie często występującym problemem są niewłaściwie przygotowane raporty z oceny oddziaływania na środowisko. Koordynatorzy Bankwatch pracowali w Komitecie Monitorującym Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny oraz Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli także w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Fundusz Spójności Ponadto, w 2009 kontynuowano realizację projektu Fundusze europejskie dla NGO w praktyce, mającego na celu promocję wykorzystania funduszy na projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. W ramach projektu odbyło się 16 seminariów regionalnych Nowe szanse dla organizacji - potencjalnych beneficjentów funduszy UE, ponadto rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy projekt w każdym z 16 województw. Przygotowano wystawę prezentującą zwycięskie projekty, którą można było zobaczyć w miejscach publicznych w każdym województwie. Działania dotyczące funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego W pierwszej połowie roku zorganizowany został okrągły stół zatytułowany "European development finance: the way to go. European development policy and the EIB" z udziałem polskich decydentów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz Azji Centralnej. Celem spotkania była dyskusja o ograniczeniach EBI w finansowaniu projektów rozwojowych oraz architekturze finansowej europejskiej pomocy rozwojowej. Na potrzeby dyskusji została zlecona i przygotowana ekspertyza autorstwa Peter a Sachy Silvy na temat roli instrumentów finansowych w efektywności pomocy rozwojowej. W ramach podnoszenia świadomości na temat działalności EBI zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami departamentów Ministerstwa Finansów, podczas którego zaprezentowany został raport o rajach podatkowych oraz przedstawione komentarze do Polityki Udostępniania Informacji Publicznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także przeprowadzono szkolenie dla wolontariuszy Amnesty dotyczącego EBI, jego roli w rozwoju oraz projekcie West African Gas Pipeline finansowanego przez międzynarodowe instytucje finansowe w Delcie Nigru, w Nigerii. W ramach monitorowania potencjalnie zagrażających środowisku projektów stworzony został system monitorowania pokazujących się na stronie EBI projektów w ramach którego informowano członków sieci CEE Bankwatch o potencjalnych projektach zagrażających środowisku. Przygotowano też uwagi do raportu oddziaływani na środowisko dla projektu współfinansowanego przez EBI, dotyczącego budowy kotła na biomasę w Szczecinie. 5

6 Działania dotyczące polityki klimatycznej UE W ramach monitorowania polityki klimatycznej zlecona została ekspertyza dotycząca potrzeby modernizacji sieci przesyłowych w Polsce, nad której kształtem pracował program Bankwatch wraz Koalicja Klimatyczną. Ekspertyza i jej wyniki zaprezentowano na konferencji prasowej Koalicji Klimatycznej, która odbyła się przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze, i w której uczestniczyli decydenci, media oraz organizacje pozarządowe. Rezultaty (1)Uwagi do raportów oddziaływania na środowisko: - dla budowy kotła na biomasę (Szczecin, dofinansowanie EBI) - dla spalarni w Krakowie, w efekcie raport został przedstawiony do zaopiniowania Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko - dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Katrynka-Przewalanka, wydana w efekcie decyzja obniża parametry przedsięwzięcia tak, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura dla budowy obwodnicy Augustowa, wydana w efekcie decyzja wskazuje na taki przebieg obwodnicy, w którym nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura dla budowy podlaskiego lotniska regionalnego (Tykocin, dofinansowanie UE) (2) Udział w konsultacjach społecznych nowego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego przebiegu dróg ekspresowych, w efekcie wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Via Baltica zostały w tym rozporządzeniu uwzględnione (Via Baltica biec będzie przez Łomżę) (3) Przygotowanie ekspertyzy dotycząca instrumentów finansowych i ich wpływu na politykę rozwojową oraz opublikowana ekspertyza o potrzebie modernizacji sieci przesyłowych. (4) Spotkanie z przedstawicielami departamentów Ministerstwa Finansów, podczas którego zaprezentowany został raport o rajach podatkowych oraz przedstawione komentarze do Polityki Udostępniania Informacji Publicznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. (5) Okrągły stół "European development finance: the way to go. European development policy and the EIB" z udziałem polskich decydentów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz Azji Centralnej. (6) Lista owa, serwis Koalicji Polskich POE Na Rzecz Funduszy Unijnych (7) Stanowisko w sprawie działań antykryzysowych dotyczących funduszy UE (8) Publikacje Bankwatch: mapa kontrowersyjnych projektów, broszura nt. wdrażania środków unijnych na wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (9) Publikacja SF Team nt. realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy unijnych w Europie Środkowej i Wschodniej (10) 16 seminariów regionalnych Nowe szanse dla organizacji pozarządowych (11) Wystawa Najlepsze projekty zaprezentowana w 16 województwach Źródła finansowania: - ze środków CEE Bankwatch Network, kwota dofinansowania: ,50 zł 6

7 - ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programu PO Pomoc Techniczna, kwota dofinansowania: ,34 zł - ze środków C.S. Mott Foundation w ramach programu Partnerships for Sustainable Development in Central Europe IV, kwota dofinansowania: ,54 zł B. PROGRAM AKCJA DLA GLOBALNEGO POŁUDNIA B.1. Projekt Budowa studni i wsparcie rolników na obszarach wiejskich Tafi Todzi. Cel Celem strategicznym projektu była redukcja ubóstwa oraz zrównoważony i trwały rozwój terenów wiejskich poprzez zapewnienie wybranym wspólnotom wody poprzez budowę i renowację studni, wsparcie rozwoju plantacji ananasów w miejscowościach Vakpo Todzi i Tafi Mador, wsparcie nieformalnych grup pszczelarzy w Tafi Mador i Tafi Abuipe oraz badania terenowe w zakresie ochrony i korzystania z zasobów środowiska. Partnerzy Projekt pt. "Budowa studni i wsparcie rolników w obszarach wiejskich Tafi-Todzi został przygotowany i zrealizowany w partnerstwie z Friends of the Earth-Ghana - organizacją, z którą Polska Zielona Sieć współpracuje od 2005 roku, a także z 5 wspólnotami z obszaru Tafi- Todzi, w regionie Volta w Ghanie. Działania i rezultaty - Budowa studni w Tafi Mador Konstrukcja nowej studni miała za zadanie zapewnienie 3000 mieszkańców wspólnoty Tafi Mador, w której istniała tylko jedna, słabo funkcjonująca studnia, stałego dostępu do wody pitnej. Budowę studni poprzedziły badania poziomu wód w wybranych przez wspólnotę miejscach, na podstawie których zidentyfikowano najbardziej korzystną lokalizację oraz określono głębokość studni. Po wywierceniu studni o głębokości 75 metrów, pobrano próbki gleby z różnej głębokości, które następnie zostały poddane badaniom. Po otrzymaniu wyników, potwierdzających wcześniejsze ustalenia co do optymalnej głębokości studni, wylano betonową podstawę oraz zamontowano pompę. Studnia została oficjalnie przekazana wspólnocie, która określiła wcześniej zasady utrzymania oraz sposobu pokrycia kosztów ewentualnych usterek. Ponadto miejscowy mechanik został przeszkolony przez pracowników firmy oraz zaopatrzony w potrzebne do ewentualnej naprawy narzędzia. - Renowacja 2 studni w Tafi Mador i Abuipe. Po konsultacjach ze wspólnotami oraz analizie ekspertów zlokalizowano dwie studnie, priorytetowe dla wspólnot i możliwe do naprawy, w Tafi Mador oraz Tafi Abuipe. Rekonstrukcje studni poprzedziła techniczna analiza usterek. Zbadano głębokość studni oraz poziom wód. Przyczyną usterek był wadliwy lub źle zamontowany sprzęt. W obu studniach usunięto całą wadliwą konstrukcję pomp i zastąpiono nowym sprzętem. Przeszkolono miejscowych mechaników jak postępować w przypadku ewentualnych uszkodzeń. Dodatkowo w Tafi Abuipe podwyższono wylewkę w celu sprawniejszego funkcjonowania studni. Przed oddaniem wspólnotom studni pracownicy PZS oraz FOE przeprowadzili z wspólnotami rozmowy dotyczące zasad utrzymania studni oraz wyznaczenia odpowiedzialnych za nie osób. - Wsparcie rozwoju plantacji ananasów w Vakpo-Todzi Celem działania było rozszerzenie plantacji ananasów przez stowarzyszenie lokalnych rolników z Vakpo Todzi. Rolnicy otrzymali asystę trenera J.D.Amefa oraz przygotowali ziemię pod rozszerzenie plantacji. W ramach rozszerzania plantacji został przygotowany nowy grunt. Po nastaniu pory suchej, sadzonki zostały umieszczone na terenie przeznaczonym pod 7

8 rozszerzenie plantacji. Sadzonki na rozszerzenie plantacji pochodziły z plantacji pilotażowej, która została założona przez stowarzyszenie przy wsparciu Polskiej Zielonej Sieci w 2008 roku. W realizację działania zaangażowanych było 15 członków stowarzyszenia rolników z Vakpo Todzi. - Utworzenie plantacji ananasów należącej do wspólnoty Tafi Abuipe W sierpniu 2009r. miały miejsce spotkania z liderami wspólnoty w celu ustalenia możliwości współpracy ze wspólnotą Tafi Abuipe oraz rozmowy na temat wyasygnowania terenu pod założenie plantacji. We wrześniu 2009 powstała grupa, która została przeszkolona przez J.D.Amefa. Od września do grudnia trwał kompleks prac przygotowawczych terenu oraz umieszczanie sadzonek. Po czynnościach przygotowawczych oraz umieszczeniu sadzonek ananasa typu MD2 rozpoczął się okres pielęgnacji. Zbiory planowane są na drugą połowę pory deszczowej 2010 roku (wrzesień 2010 r.). Jednocześnie wolontariusz PZS wspierał grupę rolników w przygotowaniu oraz rejestracji stowarzyszenia. - Wsparcie nieformalnych grup pszczelarzy w Tafi Mador i Tafi Abuipe W 2008 roku w ramach projektu realizowanego przez PZS powstały 2 nieformalne grupy pszczelarzy w Tafi Mador i Tafi Abuipe. W ramach niniejszego projektu od września do grudnia 2009 r. grupy otrzymały asystę trenera B.Asante. Celem działania było przypomnienie zasad utrzymania uli, ich lokalizacji oraz zbierania miodu. Dzięki podpisaniu umowy z trenerem B. Asante obejmującej opiekę nad grupami pszczelarzy, grupom zapewniono asystę w prowadzeniu pasiek. Ponadto trener zobowiązał się do pomocy w sprzedaży miodu oraz skontaktował grupy z potencjalnymi odbiorcami. W trakcie trwania projektu pasieka w Tafi Abuipe musiała zmienić lokalizację. W znalezieniu nowej lokalizacji pomagał również zatrudniony trener. - Badania terenowe - ochrona i korzystanie z zasobów środowiska Badania terenowe przeprowadzono na obszarze terenów wspólnot Tafi Todzi w sierpniu 2009r. Przeprowadzone zostały badania wody i gleby w wytypowanych miejscach regionu, wywiad dotyczący sposobów postępowania z odpadami, warunków sanitarnych (rodzaj używanych toalet, dostęp do wody) we wszystkich wspólnotach objętych projektem, badania dotyczące eksploatacji gruntów a także eksploatacji terenów lesistych przez wspólnoty. Na podstawie przeprowadzonych działań zostało stworzone opracowanie stanowiące aneks do istniejącej Strategii rozwoju obszaru (stworzona z inicjatywy PZS w 2008r.), załączone do niniejszego raportu. W opracowaniu zawarto nie tylko informacje będące rezultatem badań, lecz również rekomendacje dla dalszych możliwych działań w regionie. Ekspertami przeprowadzającymi badania byli dr Michał Kupiec, pracownik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, współpracujący z PZS przy okazji realizacji projektu w Ghanie od 2008 roku oraz Robert Cyglicki, socjolog, koordynator projektów rozwojowych w Ghanie. - Dokumentacja i ewaluacja projektu. W trakcie pobytu w Ghanie wolontariusze PZS wykonali kilkaset zdjęć będących świadectwem realizowanych działań w obszarze Tafi Todzi. Zostały także zarejestrowane filmy oraz dźwięki. W końcowej fazie projektu została przeprowadzona jego ewaluacja wśród koordynatorów, partnerów, zatrudnionych ekspertów i beneficjentów projektu. Tworzony został formularz ewaluacji zawierający osiem pytań otwartych z zakresu oceny efektów projektu w odniesieniu do problemu rozwojowego, weryfikacji założeń projektu i możliwości dalszej współpracy. Na podstawie zebranych informacji przygotowany został raport z ewaluacji projektu. Zdjęcia, filmy zrobione w trakcie tych pobytów posłużyły za materiał na podstawie, którego wykonano 3 krótkie filmy, informujące w ciekawy i atrakcyjny sposób o projekcie PZS wspieranego ze środków Polskiej Pomocy. Dodatkowo, wybrane zdjęcia zostały wydrukowane w większych formatach wraz z opisem, co umożliwi ich prezentację przy okazji promocji działań pomocowych w Polsce. 8

9 Rezultaty 1. Szkolenia i udzielona pomoc rzeczowa dla wspólnot stworzyła realną możliwość długofalowej poprawy warunków materialnych dla w sumie 70 rodzin, których sytuacja ekonomiczna i możliwości rozwoju powiększą się w wyniku kontynuacji i podejmowania nowych działań; pośrednio projekt wpłynie pozytywnie na 5000 osób; 2. Projekt będzie polepszał sytuację społeczną i ekonomiczną kobiet, które zyskają więcej czasu na edukację i działalność zarobkową (łatwy dostęp do wody); 3. promocja współpracy rozwojowej na przykładzie raportowanego projektu; 4. promocja programu Polskiej Pomocy przy wykorzystaniu filmików, które powstały jako dokumentacja projektu; filmiki będą promowane w internecie, na stronach Polskiej Zielonej Sieci oraz pokazywane w ramach spotkań informacyjnych i edukacyjnych; Kontynuacja w następnym roku/latach Współpraca PZS w regionie Volta jest prowadzona od 2006r.i działa w oparciu o przygotowaną wspólnie Strategię rozwoju regionu. Aktywność PZS jest planowana nadal w obszarach: promocji zrównoważonego rolnictwa jako sposobu na zdobycie dochodów na terenach wiejskich, promocja mikroprzedsiębiorczości, zapobieganie malarii. Źródła finansowania - ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc 2009, kwota dofinansowania: ,88 zł B.2. Kampania społeczna Dla klimatu przeciw ubóstwu Cel Kampania społeczna ma na celu szerzenie świadomości wśród wybranych grup społecznych, na temat dramatycznego i przybierającego na sile wpływu zmian klimatu na życie najbiedniejszych na świecie społeczności. Efektem projektu ma być przede wszystkim zrozumienie dramatycznej sytuacji wielu krajów rozwijających się i przychylna atmosfera społeczna dla intensywnych działań politycznych związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz wsparciem krajów biedniejszych w adaptowaniu się do skutków zmian klimatu. Partnerzy Kampania prowadzona jest we współpracy z Oxfam Germany, Oxfam France i niemiecką Fundacją Heinricha Boella. Działania i rezultaty - Współpraca z mediami, konferencje prasowe 2 grudnia 2009r.odbyła się konferencja prasowa Polskiej Zielonej Sieci i Koalicji Klimatycznej, w trakcie której zaprezentowano stanowisko org. ekologicznych dotyczące oczekiwań wobec szczytu klimatycznego w Kopenhadze, a także zwrócono uwagę na dramatyczną sytuację krajów rozwijających się. Wzięło w niej udział 15 osób z organizacji pozarządowych oraz mediów. Ponadto w trakcie 3 konferencji zorganizowanych podczas spływu tratwą przedstawiono prezentację dotyczącą dramatycznego wpływu zmian klimatu na społeczeństwa krajów rozwijających się. Na dwóch z tych konferencji obecny był Duński ambasador, w jednej uczestniczył wiceminister Środowiska. - briefingi dla mediów 9

10 W 2009r. przygotowane zostały 3 briefingi dla mediów, które dystrybuowane były w czerwcu, listopadzie i grudniu 2009r. Informacje pojawiły się w: "Biznes i Ekologia", "Kropla" dwa razy,"azja i Pacyfik", "THINK TANK", ESTILO. Briefingi/pakiety informacyjne dotyczyły aktualnych informacji o negocjacjach klimatycznych, wpływu zmian klimatu na kraje rozwijające się, technicznych aspektów adaptacji oraz stanowiska polskich organizacji pozarządowych na temat oczekiwanych przez nie rezultatów szczytu klimatycznego w Kopenhadze. Briefingi były rozsyłane do bazy mediów oraz dystrybuowane w trakcie organizowanych wydarzeń: warsztatu dla dziennikarzy oraz konferencji prasowej. - komunikaty prasowe W ciągu 2009 roku trzy razy wysłano do dziennikarzy pakiety informacyjne oraz 10 komunikatów prasowych związanych ze spływem tratwą, negocjacjami klimatycznymi oraz organizowaną w grudniu konferencją. W rezultacie w mediach regionalnych i ogólnopolskich pojawiło się ponad 160 artykułów. - warsztat dla dziennikarzy 13 listopada 2009 odbył się w Warszawie 1 warsztat dla dziennikarzy w formie śniadania prasowego. Wzięło w nim udział 16 dziennikarzy. Specjalnymi gośćmi warsztatu byli: zaproszeni przez PZS do Polski świadkowie zmian klimatu N.Woldemedhin z Etiopii, W.Permpibul z Tajlandii, A.Opele z Nigerii i J.Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Celem spotkania było nawiązanie relacji oraz pogłębianie wiedzy dziennikarzy w zakresie wpływu zmian klimatu na kraje pogłębiające się, wysłuchanie relacji bezpośrednich świadków zmian klimatu. W trakcie warsztatu dziennikarze również otrzymali zaktualizowane informacje na temat planowanego w grudniu szczytu klimatycznego w Kopenhadze oraz dostarczono im na CD bazę materiałów, wyprodukowanych w trakcie trwania kampanii, związanych ze zmianami klimatu. - Wizyta świadków zmian klimatu Dwa spotkania zostały zorganizowane w ramach wizyty Świadkowie zmian klimatu na kilkanaście dni przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze. Goście z Tajlandii, Etiopii i Nigerii spotkali się z przedstawicielami mediów oraz organizacji pozarządowych, by mówić o obserwowanym w ich krajach wpływie zmian klimatu, a także by zaprezentować punkt widzenia krajów rozwijających się na toczące się właśnie negocjacje i rolę Unii Europejskiej. Poruszane kwestie dotyczyły nie tylko dramatycznej sytuacji lokalnych społeczności w krajach Afryki i południowej Azji (obszarów szczególnie wrażliwych na nieprzewidywalne zmiany schematów pogodowych, katastrofy naturalne i niedobory wody spowodowane suszami bądź powodziami), lecz także coraz bardziej widocznej porażki negocjacji klimatycznych. Jedno spotkanie stanowiło warsztat dla 16 dziennikarzy, zaś kolejne było spotkaniem z przedstawicielami środowiskowych oraz rozwojowych organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział 36 osób w tym p. Andrzej Łupina z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Publiczne spotkania z ekspertami W trakcie trwania kampanii przy okazji organizacji spotkań publicznych mieliśmy okazję rozmawiać z wieloma ekspertami i osobami mającymi wpływ na działania Polski w zakresie pomocy krajom uboższym. Celem tych spotkań było wyjaśnienie mechanizmu tak kontrowersyjnych dziś zmian klimatu i tego, jak wpływają one na wiele krajów, które w obliczu swojej biedy nie mogą szybko zaadaptować się do coraz bardziej nieprzewidywalnych skutków zmian klimatu. W trakcie spotkań publicznych z gośćmi z Nigerii, Etiopii, Tajlandii uczestnicy mieli okazję wysłuchać bezpośrednich relacji świadków, którzy mówili również o samym procesie negocjacji klimatycznych i jego wpływu na ich kraje, ponadto w trakcie tych spotkań stanowisko organizacji pozarządowych ekologicznych i rozwojowych przedstawiali 10

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu merytorycznego Źródeł za rok 2013

Prezentacja raportu merytorycznego Źródeł za rok 2013 Prezentacja raportu merytorycznego Źródeł za rok 2013 Walne zebranie członkiń i członków Łódź, 04.04.2014 Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź Stowarzyszenie ODE Źródła od 20

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r.

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. (Jedlina Zdrój) Podczas dwudniowych spotkań z partnerami projektu (Polska,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Klimatyczna - Informacja o wynikach projektu

II Ogólnopolska Konferencja Klimatyczna - Informacja o wynikach projektu II Ogólnopolska Konferencja Klimatyczna - Informacja o wynikach projektu Warszawa, 18.05.2015 Per Markus Tornberg Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

polska pomoc rozwojowa przestrzeń dla pracy naukowej Agata Czaplińska program polskiej pomocy finansowanie dwustronnej działalności pomocowej Polski na rzecz krajów rozwijających się i przechodzących transformację

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Dominik Sudoł Członek Zarządu, Koordynator kampanii

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie: Warszawa, 8maja 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 15 CZERWCA 2012 R. DO 17 MAJA 2013 R. (sprawozdanie jest sporządzone za okres inny niż pełen rok kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Kancelaria Doradcza EGIDA jest konsultingowa firmą specjalizującą się w organizacji współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Ukrainy, Białorusi,

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r.

Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r. Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r. Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Wojciech Stawiany ekspert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

EKO-HERKULES. przykład programu aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju W imieniu zespołu Instytutu na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg

EKO-HERKULES. przykład programu aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju W imieniu zespołu Instytutu na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg EKO-HERKULES przykład programu aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju W imieniu zespołu Instytutu na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg Program EkoHerkules jest dofinansowany ze środków: Patron

Bardziej szczegółowo

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Krzysztof Kwatera, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie wizyty studialnej dla trenerów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Organizacje ekologiczne wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Organizacje ekologiczne wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Organizacje ekologiczne wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Krzysztof Smolnicki / Fundacja EkoRozwoju (PZS) Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Teraz My! na lata 2014-15

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji CentrumCSR.PL za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2012

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji CentrumCSR.PL za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2012 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji CentrumCSR.PL za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa w Polsce. Krzysztof Kwatera. Trener FAOW

Partnerstwa w Polsce. Krzysztof Kwatera. Trener FAOW Partnerstwa w Polsce Krzysztof Kwatera Trener FAOW Instytucje i programy w Polsce Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Fundusz Współpracy) Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005 1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Społeczny Instytut Ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Seminarium Spójność polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i suwerenności Ŝywnościowej

Seminarium Spójność polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i suwerenności Ŝywnościowej Seminarium Spójność polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i suwerenności Ŝywnościowej 16-18 listopada 2010, Warszawa Głód dotyka prawie miliard osób na świecie, głównie rolników i ich rodziny. Świat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy

O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy Okres realizacji: 01.05.2013 30.09.2014 Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt Partnerzy projektu: Fundacja Miejsc

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów.

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów. Scenariusz konferencji 27 września 2010 roku, godz. 10.00 Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Tratwą na ratunek klimatowi. prezentacja spływu tratwą po Wiśle oraz dalszych działań PZS

Tratwą na ratunek klimatowi. prezentacja spływu tratwą po Wiśle oraz dalszych działań PZS Tratwą na ratunek klimatowi prezentacja spływu tratwą po Wiśle oraz dalszych działań PZS Spływ tratwą po Wiśle z Krakowa do Gdańska akcja Ostatni dzwonek dla Klimatu (10 lipca 8 sierpnia 2009) Kraków -

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo