REGULAMIN SZKOŁY. Uczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOŁY. Uczeń"

Transkrypt

1 1. Uczniowie mają prawo do: REGULAMIN SZKOŁY 1 Uczeń a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, b) poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły, c) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, d) rozwijania zdolności i zainteresowań, e) udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych na zasadach powszechnej dostępności, f) korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie konsultacji przedmiotowych. a) przestrzegania prawa szkolnego (Statut Gimnazjum nr 19, Regulamin Szkoły), b) chronienia własnego życia i zdrowia, przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, c) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły d) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, e) uczestnictwa w organizowanych przez szkołę uroczystościach i przyczyniać się do ich pomyślnego przebiegu. 1. Uczniowie mają prawo do: 2 Samorząd Uczniowski a) przedstawienia projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie, Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 1

2 b) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów Samorządu, c) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna Samorządu. a) traktowania wyborów do władz Samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne (zgodnie z regulaminem Samorządu), b) respektowania uchwał władz Samorządu. 1. Uczniowie mają prawo do: 4 Lekcja a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, c) wspierania uzdolnień i zainteresowań. a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, c) uzupełniania braków wynikających z absencji. 1. Uczniowie mają prawo do: 5 Sala lekcyjna a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą, b) kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. a) bezwzględnego przestrzegania regulaminu sal przedmiotowych, b) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, c) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, d) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 2

3 6 Prace domowe 1. Uczniowie mają prawo do wyjaśnienia przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe. 2. Uczniowie mają obowiązek starannego i systematycznego odrabiania prac domowych w wyznaczonych przez nauczycieli formach i terminach 7 Zeszyt przedmiotowy 1. Uczniowie mają prawo do informacji o sposobie prowadzenia zeszytu przedmiotowego. a) posiadania zeszytu na każdej lekcji, b) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli, c) systematycznego uzupełniania notatek i zadań domowych, d) okazywania zeszytu na każde życzenie nauczyciela. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Statut Gimnazjum nr Procedury lekcyjne Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z organizacji pracy szkoły, zajęcia mogą rozpoczynać się o godzinie 7.10, tzw. lekcji zerowej. Ze względu na organizację pracy szkoły oraz bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli ustanawia się następujące procedury lekcyjne: 1. Wejście do klasy: a) uczniowie ustawiają się przed klasą w zorganizowanej grupie zapewniającej bezpieczeństwo i porządek, b) po wejściu do klasy wszyscy uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie, c) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, zajmuje miejsce w ławce nie zakłócając toku lekcji, wyjaśnienia składa nauczycielowi po zakończeniu zajęć. Do żadnej z sal lekcyjnych uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela. 2. Zachowanie w czasie lekcji: a) uczeń podczas lekcji nie ma prawa jeść, pić, żuć gumy, korzystać z telefonu komórkowego, Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 3

4 b) na ławce trzyma rzeczy, przybory szkolne wymagane przez nauczyciela przedmiotu, c) podczas lekcji uczeń wyłącza wszystkie posiadane przez siebie urządzenia elektroniczne, d) jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, witają go, ponownie siadają na polecenie nauczyciela. 3. Zakończenie lekcji: a) lekcja kończy się na wyraźny komunikat nauczyciela, nie na dzwonek, b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, którzy wychodzą jako ostatni z sali. 4. Zastępstwa: a) uczniowie zobowiązani są do przygotowania się do zapowiedzianego zastępstwa, b) uczniowie mają obowiązek zapoznawania się ze zmianami na tablicy zastępstw, c) przewodniczący zespołów klasowych są zobowiązani do powiadomienia Wicedyrektora o sytuacjach, w których klasa nie ma opiekuna na zajęciach. 5. Pracownie przedmiotowe: Szczególne zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej, laboratorium językowy i bibliotece oraz w sali gimnastycznej określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pomieszczeniach. 1. Nieobecności: 9 Procedury inne niż lekcyjne a) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia wyłącznie w zeszycie kontaktowym formie dzienniczka ucznia, nie ma możliwości usprawiedliwiania telefonicznego i na kartkach, b) uczeń zobowiązany jest do codziennego noszenia zeszytu kontaktowego i udostępniania go na każde polecenie nauczyciela, dyrekcji lub obsługi szkoły, c) wszystkie nieobecności ucznia muszą być usprawiedliwione do 4 dni po powrocie ucznia do szkoły, w przeciwnym wypadku nieobecności będą nieusprawiedliwione, d) usprawiedliwienie spóźnienia u nauczyciela powinno nastąpić zaraz po zakończonej lekcji, na którą uczeń się spóźnił lub pisemnie u wychowawcy w zeszycie kontaktowym, e) ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy, Dyrektor, Wicedyrektor. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców, f) rodzice są niezwłocznie informowani przez wychowawców o każdej dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 3 dni), g) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mają obowiązek przebywania w tym czasie w biblioteki, Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 4

5 h) uczeń, który przebywa w szkole przed planowanym rozpoczęciem zajęć, udaje się do biblioteki. 2. Strój szkolny i wygląd: a) w dni uroczyste uczniowie przychodzą w szkolnym stroju galowym - obowiązuje biała koszula, marynarka sweter, spodnie lub spódnica (te części stroju w kolorze granatowym lub czarnym), b) w pozostałe dni chodzą ubrani schludnie i estetycznie i niewyzywająco (zakryty brzuch i ramiona, zakryty dekolt, spódnica i krótkie spodenki do kolan), c) w szkole zakazuje się makijażu, farbowania włosów, ekstrawaganckich fryzur, d) dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, kolczyki dozwolone są tylko w uszach, e) przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje zmiana obuwia na sportowe i strój sportowy, f) w czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje szkolny strój galowy, g) okrycie wierzchnie i nakrycie głowy uczeń pozostawia w szatni. 3. Savoir-vivre: a) uczeń w sposób kulturalny i z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły, b) nie używa wulgaryzmów, c) nie stosuje żadnej formy przemocy, d) nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej, e) nie zaśmieca korytarzy, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie szkoły, f) nie biega po korytarzach i klatkach schodowych, g) wszyscy są zobowiązani do przeciwdziałania wandalizmowi w szkole, h) uczeń ponosi odpowiedzialność za zniszczone przez siebie mienie szkolne, i) w szkole nie wolno nosić nakryć głowy. 1. Nagrody: 10 Nagrody i kary a) za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy lub szkoły, b) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców, c) uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową, Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 5

6 d) uczeń może także otrzymać nagrodę specjalną szkoły (kryteria przyznania nagród zawarte są w Statucie Gimnazjum nr 19), e) Dyrektor Szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów. 2. Kary: a) za zniszczenie i uszkodzenie mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi karę dyscyplinarną a jego rodzice (opiekunowie) odpowiedzialność materialną (finansową). O ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć wyrządzoną szkodę. b) za złe zachowanie uczniowie otrzymują upomnienie ustne lub pisemne w dzienniku lekcyjnym, zeszycie kontaktowym lub karną pracę społeczną po godzinach lekcyjnych, bądź na tzw. godzinie zerowej rozpoczynającej się o c) za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę lub powołuje komisję wychowawczą, d) decyzją wychowawcy uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi, e) uczeń ma obowiązek wykonania zleconych prac społecznych na rzecz szkoły. O stosowaniu nagród i kar decyduje nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog lub Dyrektor Szkoły, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub komisji wychowawczej. 11 Inne ważne ustalenia 1. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego i wychodzić na nie jedynie od strony sali gimnastycznej, w przeciwnym przypadku nie wolno opuszczać budynku szkolnego. 2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 3. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora, upoważnionego przez Dyrektora szkoły. 4. Uczniowie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego. 5. Posiadacze telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 oraz podobnego sprzętu elektronicznego wyłączają go na czas lekcji, w przeciwnym przypadku nauczyciel ma prawo skonfiskowania go. Skonfiskowany sprzęt elektroniczny zostaje zamknięty w sejfie i może być zwrócony jedynie rodzicowi (opiekunowi) ucznia. 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności na cenne przedmioty osobiste uczniów, w tym sprzęt elektroniczny oraz za okrycia wierzchnie pozostawione poza szatnią. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 6

7 7. Wejście na salę gimnastyczną możliwe jest tylko w obuwiu sportowym, w korytarzu przed salą gimnastyczną mogą przebywać uczniowie realizujący lekcje w-f. 8. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin. 9. Na terenie całej Szkoły oraz w czasie organizowanych przez nią zajęć zakazuje się palenia papierosów w tym tzw. papierosów elektronicznych oraz zażywania środków szkodliwych dla zdrowia (konsekwencje szczegółowo omówione w Statucie). 10. Rodzice nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, kontaktują się z nauczycielem w wyznaczonym terminie. 11. Niewłaściwy strój lub niezgodny z niniejszym regulaminem wygląd i uwagi o złym zachowaniu uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Uczeń może być trzykrotnie w ciągu semestru odnotowany w dzienniku bez konsekwencji w ocenie z zachowania. Przekroczenie tego limitu powoduje obniżenie oceny z zachowania. 12 Przepisy końcowe 1. Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku. 3. Regulamin powinien być podany do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 7

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH

REGULAMIN SZKOŁY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH REGULAMIN SZKOŁY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH 1. Uczeń. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Nowej Wsi

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Nowej Wsi REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Nowej Wsi Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 W POZNANIU Prawa i obowiązki Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki. 1. Uczniowie mają prawo do:

Prawa i obowiązki. 1. Uczniowie mają prawo do: REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. Jana Pawła II w Sanoku Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szkoły Podstawowej nr 92. w Warszawie. (obowiązujący od dnia 2 września 2001r.)

REGULAMIN. Szkoły Podstawowej nr 92. w Warszawie. (obowiązujący od dnia 2 września 2001r.) REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie (obowiązujący od dnia 2 września 2001r.) PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO Niniejszy regulamin stanowi niezbędne uzupełnienie treści Statutu Szkoły, określa zasady współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły na Ostrogu

Regulamin Szkoły na Ostrogu Regulamin Szkoły na Ostrogu Aktualizacja wrzesień 2017r. Część pierwsza: Prawa i obowiązki uczniów I. Prawa i obowiązki ucznia - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

01.09.2015. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8. w Suwałkach.

01.09.2015. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8. w Suwałkach. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Regulamin szkoły 1 1. Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły na Ostrogu

Regulamin Szkoły na Ostrogu Regulamin Szkoły na Ostrogu Regulamin Szkoły na Ostrogu Część pierwsza: Prawa i obowiązki uczniów. Aktualizacja grudzień 2013r. I. Prawa i obowiązki ucznia. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi Regulamin Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki uczniów, niektóre obowiązki nauczycieli i wychowawców oraz

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY. im. JANA BRZECHWY w Szczecinku

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY. im. JANA BRZECHWY w Szczecinku REGULAMIN SZKOLNY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. JANA BRZECHWY w Szczecinku Obejmuje następujące działy: Wstęp I. Prawa i obowiązki ucznia. II. Procedury lekcyjne. III. Procedury inne niż lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach Opracowany na podstawie statutu szkoły

Regulamin Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach Opracowany na podstawie statutu szkoły Regulamin Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach Opracowany na podstawie statutu szkoły Określa prawa i obowiązki oraz reguły współżycia w szkole I Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń właściwie zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY Załącznik nr 5 do Statutu REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 Gimnazjum Niepublicznego Nr 13 Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6 02-743 Warszawa ul. J. S. Bacha 2 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu. Rozdział I Prawa i obowiązki ucznia

Regulamin Gimnazjum Nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu. Rozdział I Prawa i obowiązki ucznia Regulamin Gimnazjum Nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu Podstawia prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w SKOPANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w SKOPANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w SKOPANIU Prawa i obowiązki Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki ucznia. Z ich przestrzegania rozliczani są uczniowie. Uczeń/Uczennica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

REGULAMIN SZKOŁY I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA REGULAMIN SZKOŁY Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.(Dz.U. z 2004r. Nr 256 z późniejszymi zmianami), Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczecinie I. PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY A.Uczeń 1.Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

REGULAMIN SZKOŁY A.Uczeń 1.Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, REGULAMIN SZKOŁY A.Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i swojego imienia, rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WARSZAWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WARSZAWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WARSZAWIE I. Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. im. WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIECIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. im. WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIECIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIECIU A. UCZEŃ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin szkoły został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2015 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32. im.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2015 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32. im. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2015 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 im. Karola Wojtyły W ŁODZI 1 1) UCZEŃ I. PRAWA I OBOWIĄZKI a) właściwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN SZKOŁY Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN SZKOŁY Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia 1 Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, b) poszanowania swojej

Bardziej szczegółowo

II. Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia szkoły III. Wymagania dotyczące stroju szkolnego.

II. Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia szkoły III. Wymagania dotyczące stroju szkolnego. Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko, Prywatnego Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta, Prywatnego Liceum Profilowanego im. św. Jana Bosko I. Ogólne zasady zachowania 1. Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ZASADY REGULUJĄCE ŻYCIE SZKOŁY Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców. LEKCJA Uczniowie mają prawo do: A. znajomości celów

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół 1. Uczeń ma prawo do: a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami systemu oceniania, b) właściwie zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH. I. Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH. I. Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Uczniowie mają prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY obowiązujący w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PORZĄDKOWY obowiązujący w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PORZĄDKOWY obowiązujący w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w statucie i innych dokumentach regulujących pracę szkoły.

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Wstęp Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły. I. Zasady porządkowe 1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY zaktualizowany dnia 30 września 2010 r.

REGULAMIN SZKOŁY zaktualizowany dnia 30 września 2010 r. REGULAMIN SZKOŁY zaktualizowany dnia 30 września 2010 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 1 UCZEŃ Uczeń ma prawo do: - właściwie zorganizowanego procesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE Załącznik nr 13 do Statutu KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE I. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W ALEKSANDROWIE KUJ. Wstęp

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W ALEKSANDROWIE KUJ. Wstęp REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W ALEKSANDROWIE KUJ. Wstęp Regulamin gimnazjum określa zasady współpracy uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY OPRACOWANO NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 07.09.1991r (ze zmianami) ORAZ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE Załącznik nr 13 do Statutu KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE I. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 24. im. J. Sulimy - Kamińskiego. uchwalony 15 marca 2007 r.,

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 24. im. J. Sulimy - Kamińskiego. uchwalony 15 marca 2007 r., Załącznik nr 2 REGULAMIN GIMNAZJUM NR 24 im. J. Sulimy - Kamińskiego uchwalony 15 marca 2007 r., Regulamin gimnazjum podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY POSTAWOWEJ im. K. MAKUSZYŃSKIEGO w WIERZCHUCINIE

REGULAMIN SZKOŁY POSTAWOWEJ im. K. MAKUSZYŃSKIEGO w WIERZCHUCINIE REGULAMIN SZKOŁY POSTAWOWEJ im. K. MAKUSZYŃSKIEGO w WIERZCHUCINIE UCZEŃ Uczeń ma prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu zwana dalej Szkołą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ I. Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu

Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz.542 z późn. zm.) oraz Statuty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie

Regulamin Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie Regulamin Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie Regulamin Szkoły został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w dniu 13. 04. 2010r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do statutu REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. JANA PAWŁA II W NOWYM SĄCZU

Załącznik nr 3 do statutu REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. JANA PAWŁA II W NOWYM SĄCZU Załącznik nr 3 do statutu REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. JANA PAWŁA II W NOWYM SĄCZU 1 A Uczeń 1. PRAWA UCZNIA Wszyscy członkowie społeczności uczniowskiej są jednakowo ważni i mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W TORZYMIU

REGULAMIN PORZĄDKOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W TORZYMIU REGULAMIN PORZĄDKOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W TORZYMIU OBJAŚNIENIA Ilekroć w tekście jest mowa o: 1. Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin Porządkowy Zespołu Szkół w Torzymiu. 2. Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY. GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Warszawa, ul Bartnicza 8

REGULAMIN SZKOŁY. GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Warszawa, ul Bartnicza 8 REGULAMIN SZKOŁY GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO Warszawa, ul Bartnicza 8 Tekst znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej zatwierdzony dnia 30 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE Regulamin zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zobowiązuje uczniów do pilnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY tekst jednolity (obowiązujący od dnia r.)

REGULAMIN SZKOŁY tekst jednolity (obowiązujący od dnia r.) 1. Prawa i obowiązki ucznia: REGULAMIN SZKOŁY tekst jednolity (obowiązujący od dnia 05.02.2016 r.) A Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu I. Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole Poszanowania swojej godności i dobrego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych /wyciąg ze statutu/

Regulamin Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych /wyciąg ze statutu/ Regulamin Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych /wyciąg ze statutu/ 1. Obowiązki i prawa ucznia. a) przestrzegania prawa szkolnego zapisanego w niniejszym regulaminie b) ochrony własnego życia i zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego

Regulamin Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego Regulamin Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach Głównymi celami niniejszego regulaminu są: 1. Zapewnienie uczniom

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Społecznej Szkoły Podstawowej. Społecznego Towarzystwa Oświatowego. w Mikołajkach

Regulamin. Społecznej Szkoły Podstawowej. Społecznego Towarzystwa Oświatowego. w Mikołajkach Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach 1 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin szkoły opiera się na statucie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE Każdy członek szkolnej społeczności jako człowiek bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swej godności, swego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowiązki ucznia

I. Prawa i obowiązki ucznia Regulamin Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie 1 I. Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do : właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole; dostosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej

Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej Niniejszy Regulamin opisuje, wypracowane wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli i przyjęte do realizacji postępowania i zasady zachowania uczniów na terenie szkoły.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LĘBORKU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LĘBORKU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LĘBORKU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ 1. UCZEŃ MA PRAWO : do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły (Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną nauczycielami)

Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły (Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną nauczycielami) Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły (Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną nauczycielami) obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR REGULAMIN GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 95 IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IM. M. KOPERNIKA W NIDKU. - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nidku.

REGULAMIN IM. M. KOPERNIKA W NIDKU. - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nidku. REGULAMIN ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO IM. M. KOPERNIKA W NIDKU Regulamin ten został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 07.09.1991r. O Systemie Oświaty z póź. zm., - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ Regulamin szkoły określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE

REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE POBYT UCZNIA W SZKOLE Uczeń ma obowiązek zachowania się w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą w sposób godny człowieka, poszanowania dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN.

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum im. Karola Wierzgonia w Bieruniu KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. I. PRAWA UCZNIA 1.1. Uczeń ma prawo do: - właściwie

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Uczniowska

Konstytucja Uczniowska PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Konstytucja Uczniowska Hucisko 2012 r. 1 WSTĘP Status prawny ucznia określają przepisy międzynarodowe, państwowe i szkolne; są to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY. Prawa i obowiązki ucznia. A. Uczeń. 1. Uczniowie mają prawo do:

REGULAMIN SZKOŁY. Prawa i obowiązki ucznia. A. Uczeń. 1. Uczniowie mają prawo do: Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN SZKOŁY A. Uczeń a) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 7

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 7 Regulamin Szkoły Podstawowej nr 7 O poranku Klasy I III 1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 8:00 ustawiają się na małym boisku szkolnym (godz. 7:50) i wchodzą do Szkoły (szatni) na polecenie

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Gliwicach

REGULAMIN SZKOLNY Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Gliwicach REGULAMIN SZKOLNY Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Gliwicach Wstęp Niniejszy Regulamin Szkolny Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 26 czerwca 2013 r. REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich Każdy członek społeczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3 Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3 Każdy członek społeczności szkolnej uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice uczniów jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do: poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w statucie i innych dokumentach regulujących pracę szkoły. 2. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) ucznia obowiązani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach

Regulamin Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach Załącznik nr 2 do uchwały nr 4 2011/2012 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach z dnia 6 września 2011 roku. Regulamin Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Podstawa prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdział I Wybory Rzecznika Praw Ucznia 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE 1 ORGANIZACJA I ZACHOWANIE W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się dzwonkiem, a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 1. 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole; 2. Zapewnienie porządku i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE ROZDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma obowiązek: dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet właściwie zachować się podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolny. Prawa i obowiązki ucznia

Regulamin szkolny. Prawa i obowiązki ucznia Regulamin szkolny Regulamin szkolny określa prawa i obowiązki uczniów. Swoim zasięgiem obejmuje on wszystkich członków społeczności szkolnej. Wyznacza zasady współżycia uczniów i nauczycieli oraz rodziców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1 IM.

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1 IM. REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Regulamin podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Spis treści 1. [PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY] 2 2. [DEFINICJA] 2 3. [ZOBOWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA załącznik nr 7 REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Prawa Uczeń ma prawo do: 1) korzystania w szkole

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU 48 ust. 1 pkt 1 PRAWA UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie zmieniony (zgodnie ze Statutem ZSO) i zatwierdzony na radzie pedagogicznej dnia 23. 06. 2010 Prawa ucznia: Uczeń ma prawo do: poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH Regulamin Szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu ze zmianami z dnia r., r. oraz r.

Regulamin wewnętrzny szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu ze zmianami z dnia r., r. oraz r. Regulamin wewnętrzny szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21.01.1991 ze zmianami z dnia 24.09.1996 r., 1.09.2006 r. oraz 14.09.2016 r. I. Organizacja pobytu uczniów w szkole przed zajęciami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu

REGULAMIN. Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu REGULAMIN Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu szczegółowo określa prawa i obowiązki ucznia oraz wynikające z nich uprawnienia Rady Pedagogicznej. Zobowiązuje do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej. Nr 2 w Pszowie

Regulamin Szkoły Podstawowej. Nr 2 w Pszowie Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszowie Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie, zwana dalej Szkołą, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni Regulamin Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni zwana dalej Szkołą, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie Zespół Szkół Nr 1 Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie

Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie Zespół Szkół Nr 1 Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie Zespół Szkół Nr 1 Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 IM. WINCENTEGO WIERNIKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY. Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 IM. WINCENTEGO WIERNIKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY. Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 IM. WINCENTEGO WIERNIKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego w Bydgoszczy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA 2015 Rozdział I. Prawa ucznia 1 1. Uczeń ma prawo do: 1)

Bardziej szczegółowo