Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni

2 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzioskiego Kraków tel. (12) , (12) ; faks (12) WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Prodziekan Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika Dziekanatu prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Budynek A, pok dr Anna Frątczak Budynek A, pok dr Dariusz Baran Budynek A, pokój mgr Joanna Prysak Budynek A, pok. 017 mgr Beata Szyjka Budynek A, pok

3 Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 3 Informacje o kierunku: Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej został utworzony 19 czerwca 2002 roku. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna uruchomiono w roku akademickim 2009/2010. Studia trwają 6 semestrów (stacjonarne i niestacjonarne). Obecnie, na studiach I stopnia student może wybrad kształcenie w ramach dwóch specjalności (wybieranych na II roku): - Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne - Public Relations Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają profil praktyczny. Koncepcja kształcenia: Koncepcja kształcenia została podporządkowana strategicznym celom edukacji narodowej określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2011) oraz postulatom ujętym w Deklaracji Bolooskiej (1999), a także ustaleniom Rady Europy (1996). Program studiów spełnia wymogi określone w standardach kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie uniwersyteckim o profilu praktycznym. Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma charakter interdyscyplinarny. W planie studiów mocno zaznaczono proces postępującego w kolejnych semestrach ukierunkowania oraz powiązanie teorii z praktyką. Ukooczenie studiów zostaje potwierdzone dyplomem licencjata. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, pozytywnie zdany egzamin dyplomowy oraz odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin. Specjalnośd Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne przygotowuje studentów do pracy w charakterze dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji i nowych mediach. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczne aspekty dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Oprócz warsztatu, studenci poznają zasady redagowania programów radiowych i telewizyjnych, uczą się realizacji zdjęd, dźwięku i montażu radiowego i telewizyjnego. Pozwoli im to na podjęcie pracy także w charakterze dziennikarzy internetowych. Większośd zajęd specjalnościowych odbywa się w uczelnianych pracowniach komputerowych i studiach: radiowym i telewizyjnym, gdzie studenci mają możliwośd poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Kształcenie na specjalności Public Relations ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy specjalisty ds. public relations, zarówno w sferze publicznej jak i komercyjnej oraz w instytucjach kultury. Program kształcenia obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których studenci poznają poszczególne obszary praktycznego realizowania działao z zakresu public relations, m.in. zarządzania sytuacją kryzysową, budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych i organizacji konferencji prasowych. Studenci poznają także specyfikę funkcjonowania public relations w sferze publicznej (administracja publiczna rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) i komercyjnej (korporacje, podmioty gospodarcze). Praktyczny wymiar tej specjalności, prowadzonej przez specjalistów praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej pracę w działach PR organizacji publicznych, firm, korporacji, instytucji i organizacji pozarządowych; przygotowuje też do pracy w agencjach PR, co oznacza łączenie obszarów PR publicznego i komercyjnego. W ramach współpracy Krakowskiej Akademii z uczelniami partnerskimi, studenci po ukooczeniu pierwszego roku mogą podjąd studia zagraniczne na bazie programu Erasmus w Austrii

4 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4 (Fachhochschule St. Polten), Holandii (Radboud Universiteit Nijmegen), Szwecji (Hogskolan Dalarna, Falun), Anglii (University of Hull), Włoszech (Universita degli Studi del Molise). Uczelnia wydaje również Suplement do Dyplomu w kilku językach obcych. Jego celem jest dostarczenie obiektywnych i pełnych informacji dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Na podstawie umów o współpracy studenci Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej odbywają praktykę w organach samorządowych, administracji paostwowej, organizacjach gospodarczych i społecznych, redakcjach wysokonakładowych pism, ogólnopolskich stacjach radiowych czy portalach internetowych, a także agencjach reklamowych. Istnieje również możliwośd odbycia praktyk w studenckim magazynie Mixer (ukazuje się od 2002 w nakładzie 2000 egz.). Magazyn redagowany jest przez studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej; redaktorką naczelną od 2010 r. jest Pani Dorota Zdechlikiewicz. Na łamach tego miesięcznika ukazują się teksty poświęcone życiu studenckiemu, relacje z ważnych wydarzeo w Krakowie i Małopolsce, szczególnie wiele miejsca na łamach pisma zajmuje polityka i kultura, w tym recenzje sztuk teatralnych. Od 2007 roku, kiedy zostało uruchomione studenckie Radio Frycz (oferuje słuchaczom ambitne programy muzyczne, informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie oraz dyskusje na najbardziej aktualne tematy) studenci mają możliwośd kształcenia warsztatu i odbywania praktyk radiowych pod okiem redaktora naczelnego Marcina Muchy (absolwenta Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej). Przy Wydziale działa również Studio Telewizyjne u Frycza (od 2006 r.) oraz Krakowska Telewizja Internetowa (od 2008 r.). Telewizję tworzą młodzi ludzie wśród nich wielu studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej KA, którzy pod wprawnym okiem redaktora Jacka Przybylskiego i redaktorki Anny Cieślak uczą się dziennikarstwa, operatorki, realizacji dźwięku i montażu. Ważnym miejscem pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i współdziałania jest działające przy Wydziale Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy, którego pracami kieruje Pan Bernard Szatkowski. W ramach koła uruchomione zostały trzy sekcje: politologiczna (opiekun dr Anna Frątczak), dziennikarska (opiekun dr Dariusz Baran) oraz filmowa (opiekun dr Joanna Preizner). Struktura programu wraz z liczbą punktów: Opis poszczególnych przedmiotów System ECTS został wprowadzony na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2003/2004, co oznacza, że Europejskim Systemem Transferu Punktów objęte są wszystkie roczniki studentów studiujących na Wydziale. Skróty literowe zamieszczone w tabelach opisujących strukturę programu wszystkich typów studiów realizowanych na Wydziale w roku akademickim 2011/2012 oznaczają: Sposób realizacji przedmiotu: W przedmiot realizowany w formie wykładu Ć przedmiot realizowany w formie dwiczeo w grupach dwiczeniowych K przedmiot realizowany w formie konwersatorium Forma zaliczenia przedmiotu: E egzamin; ZO zaliczenie

5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 5 Rok III, semestr VI, studia stacjonarne PRZEDMIOT E LEAR- NING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Etyka dziennikarska E/ZO 3 Marketing polityczny E 3 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów ZO 1 Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych ZO 1 Przedmioty do wyboru specjalnościowe (należy zebrad 4 pkt. ECTS): 1. Projektowanie stron www ZO 1 2. Podstawy sztuki montażu TV ZO 1 3. Brokering informacyjny ZO 1 4. Warsztaty operatorskie ZO 1 5. Warsztat internetowy - gazeta on line 20% 6. Reżyseria i realizacja telewizyjna i filmowa 7. Akademia polskiego filmu (konw. 30g. 2 pkt ECTS) Przedmioty do wyboru kierunkowe (minimum trzy): 1. Polityka antydyskryminacyjna UE 20% 2. Psychologia mediów 30 g ZO 1 3. Dziennikarstwo kulturalne ZO 1 4. Sondaże opinii i badania odbioru mediów ZO 1 Przedmiot w j. ang.: 1. Facing "The Others" - on Fear and respect ZO 1 Projektowanie kariery zawodowej ZO 1 Praktyka zawodowa 6 tyg. ZAL 4 E / ZO PUNKTY ECTS Seminarium dyplomowe ZO 1 Egzamin dyplomowy /w tym obrona pracy dyplomowej/ E 8 WYKŁAD w j. ang. fakultatywnie 30 E/ZO 3/2 kierunek bez specjalności

6 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 6 Rok III, semestr VI, studia niestacjonarne PRZEDMIOT E LEAR- NING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Etyka dziennikarska E/ZO 4 Marketing polityczny E 3 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów ZO 3 Warsztaty do wyboru (minimum jeden): 1. Brokering informacyjny ZO 2 2. Warsztat internetowy - gazeta on line 20% ZO 2 Przedmioty kierunkowe: 1. Dziennikarze a dziennikarstwo w świecie nowoczesności Przedmiot w j. ang.: E / ZO PUNKTY ECTS ZO 2 1. Facing "The Others" on fear and respect ZO 1 Język angielski E/ZO 1 Praktyka zawodowa 6 tyg. ZAL 4 Seminarium dyplomowe ZO 1 Egzamin dyplomowy /w tym obrona pracy dyplomowej/ E 8 kierunek bez specjalności

7 Etyka dziennikarska DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 7 KATALOG PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Etyka dziennikarska Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz / dr Anna Frątczak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 (15 g. wykład + 15 g. konwersatorium) Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne 3, niestacjonarne - 4 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze standardami etycznymi w dziennikarstwie oraz najważniejszymi kodeksami etyki dziennikarskiej (międzynarodowymi i polskimi). W trakcie kursu studenci powinni nabyd umiejętnośd rozpoznawania istoty dylematu etycznego i prawidłowego rozstrzygania zawodowych dylematów moralnych, a także zwrócenie uwagi na znaczenie etyki zawodowej w kontekście współczesnych doktryn medialnych. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: wie jak ważną rolę odgrywa etyka w pracy dziennikarskiej, zna i rozumie wymogi profesjonalizmu zawodowego, zna główne kodeksy międzynarodowe i polskie, organizacje zawodowe i zasady działalności ciał zajmujących się dbaniem o przestrzeganie zasad etycznych przez media i dziennikarz, wie na czym polegają dylematy etyczne w pracy dziennikarza. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi interpretowad poszczególne zasady etyki dziennikarskiej, umie radzid sobie z dylematami etycznymi, potrafi dopasowad zasady do konkretnych przypadków, dzięki czemu podejmuje właściwe decyzje. Potrafi także rozwiązywad sytuacje problemowe, powołując się na właściwe zasady. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: analizuje konkretne sytuacje odnosząc się do zasad etyki dziennikarskiej, samodzielnie podejmuje decyzje zgodne z etyką zawodową, jest przygotowany do dyskusji i podejmuje ją w sytuacjach problemowych, ocenia i objaśnia własne decyzje powołując się na odpowiednie zasady. Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, rozwiązywania kazusów, dyskusja. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu konkretnego dylematu etycznego (50%). Zaliczenie konwersatorium na podstawie aktywności i obecności na zajęciach (50%). Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium, wykład 30 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 30 Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 (stac.), 4 (niest.) 90 godzin Treści merytoryczne przedmiotu (wykład): 1. Profesjonalizm zawodowy: rola etyki we współczesnych koncepcjach dziennikarstwa. Norma prawna a norma etyczna. Prawa i obowiązki dziennikarzy (4 godz.) 2. Kodeksy etyki dziennikarskiej i problemy z ich stosowaniem w praktyce. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, Karta Etyczna Mediów, kodeksy polskich stowarzyszeo dziennikarskich i wydawców prasy, Kodeks Etyki TVP (5 godz.) 3. Omawianie kontrowersyjnych przypadków etycznych (case study) opracowanych przez Europejskie Centrum Dziennikarstwa (w tym: korupcja, konflikt interesów, relacje dziennikarzy z politykami i informatorami, prawda i odpowiedzialnośd, uczciwośd, poszanowanie godności, prywatnośd) (6 godz.)

8 Etyka dziennikarska DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8 Treści merytoryczne przedmiotu (konwersatorium): 1. Moralnośd-etyka ogólna-etyka zawodowa (2 godz.) 2. Prawda, wolnośd i odpowiedzialnośd, uczciwośd (4 godz.) 3. Poszanowanie godności. Tolerancja (4 godz.) 4. Dyskryminacja (5 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. C.J. Bertrand, Deontologia mediów, Warszawa K. Pokorna-Ignatowicz, Doktryny medialne i etyka zawodowa, [w:] K. Wolny-Zmorzyoski, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, *w:+ Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer i E. Chudzioski, Kraków Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków (wybrane hasła). 3. K. Pokorna-Ignatowicz, Problemy zawodowe polskich dziennikarzy u progu XXI wieku, Studia Medioznawcze 2001, nr 3 (4), str Journalistic Decision-taking in Europe, EJC, Maastricht 1997.

9 Marketing polityczny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 9 Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny Stopieo, imię i nazwisko: dr Marta du Vall Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 30, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Przemiany polityczne i społeczne ostatniego półwiecza skłaniają do zastanowienia się, w jakim kierunku zmierza ewolucja współczesnej sceny politycznej. Wykład ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę dot. metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w działaniach marketingu politycznego. Zapoznanie studentów z różnorodnymi sposobami kreacji wizerunku politycznego. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o strukturach politycznych, współczesnym paostwie i władzy. Dysponuje wiedzą z zakresu marketingu politycznego w zakresie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w działaniach marketingowych. Zna różnorodne sposoby kreacji wizerunku politycznego i potrafi rozpoznad owe kreacje na polskiej arenie politycznej. Ma wiedzę na temat roli mediów w paostwie i społeczeostwie. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi posługiwad się terminologią z zakresu marketingu politycznego. Potrafi analizowad i wyjaśniad zachowania polityczne wybranych aktorów (polityków, partii politycznych). Potrafi analizowad współczesny dyskurs publiczny. Posiada umiejętnośd rozpoznania technik deformujących postrzeganie rzeczywistości politycznej przez zwykłych obywateli POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zachowuje krytycyzm i skłonnośd do weryfikowania pozyskiwanych informacji. W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu marketingu politycznego. Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności. Odznacza się odpowiedzialnością za wykonanie powierzonych mu zadao. Jest przygotowany do samodzielnej pracy, wykazuje inicjatywę i umiejętnośd samoorganizacji oraz zarządzania czasem. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%) i konwersatoryjny (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin będący rozliczeniem projektu o charakterze grupowym (liczebnośd zespołu projektowego zależna od ilości wszystkich studentów na zajęciach, z założeniem że grupy projektowe nie mogą przekraczad 6 osób w zespole), ukierunkowany na zbadanie: a) stopnia i jakości wykorzystania technik marketingowych w kampaniach politycznych i wyborczych, b) wpływu marketingu politycznego na jakośd polityki, c) stanu polskiej/międzynarodowej sceny politycznej. W toku realizacji projekt wymaga: a) poszukiwania i nabycia nowej wiedzy i umiejętności, b) wykorzystania wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku dotychczasowego procesu kształcenia. Projekt słabo ustrukturyzowany; zespoły projektowe maja sporą swobodę w wyborze tematu, sposobu określenia problemu. Celem jest uzyskanie wyników prezentujących różnorodne punkty widzenia. Dodatkowe warunki (pomocnicze): obecnośd, aktywnośd. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 30 godzin (st.) 20 godzin (niest.) Przygotowanie się do egzaminu Przygotowanie referatu, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 90 godzin 90 godzin

10 Marketing polityczny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 10 Treści merytoryczne przedmiotu: 1/ Czym jest marketing polityczny, jak możemy modelowo ująd pole zainteresowania przedmiotu? 2/ Co na scenie politycznej stanowi produkt? 4/ Czy można mówid o środkach emocjonalnego oddziaływania w polityce? 5/ Czy odnajdujesz relację między marketingiem politycznym a kultura polityczną? 6/ Czy zgadzasz się z twierdzeniem, iż współcześnie mamy do czynienia z tzw. demokracją sondażową? 7/ Czy potrafisz wskazad wpływ marketingu politycznego na zachowania wyborcze? 8/ Które z twierdzeo wydaje się byd trafniejsze: media to czwarta władza czy teza mówiąca o tzw. mediokracji? 9/ Czy hipoteza mówiąca o kryzysie przywództwa w dobie marketingu politycznego jest prawdziwa/fałszywa? 10/ Czy zjawiska typu infotainment, politainment są syndromem naszych czasów/ewolucji życia politycznego czy oznaką kryzysu polityki? Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 1. Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wrocław Współczesna przestrzeo polityczna. Ewolucja czy rewolucja, red. M. Majorek, M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków Stare i nowe media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Propaganda i PR w polityce. Kampanie wyborcze. Marketing i reklama polityczna, Warszawa - Bielsko-Biała Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruo B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN W. Jabłooski, Kreowanie informacji. Media relations, PWN W. Jabłooski (red), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław Materiały filmowe, medialne.

11 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 11 Nazwa przedmiotu: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Stopieo, imię i nazwisko: dr Agnieszka Gałkowska Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ideą rozwiązywania sporów bez użycia przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o negocjacjach i ich znaczeniu w życiu społecznym. Skupia się na trenowaniu konkretnych umiejętności istotnych dla uzyskiwania swoich celów drogą wypracowywania wspólnych rozwiązao satysfakcjonujących dla obu stron porozumienia. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: definiuje poprawnie główne terminy z zakresu negocjacji, mediacji, arbitrażu etc., opisuje uwarunkowania zjawisk występujących w czasie konfliktu, rozpoznaje główne fazy, style i najważniejsze sposoby postępowania w negocjacjach. Zna style negocjacji wraz z ich ograniczeniami. Ma wiedzę o przyczynach powstawania i rozwoju konfliktów i sposobach ich ograniczania. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot potrafi przygotowad się do negocjacji i przeprowadzid je. Poddaje analizie przebieg procesu negocjacji i wychwytuje główne błędy. Stosuje co najmniej kilka podstawowych technik negocjacyjnych. Wskazuje stanowiska oraz interesy stron i ocenia ich realizację w konkretnym porozumieniu. Stosuje rzeczowy styl negocjacji. Uargumentowuje swoje propozycje KOMPETENCJE/POSTAWY: Zajęcia zmierzają do ukształtowania potrzeby poszukiwania obszarów porozumienia, nawet gdy istnieją sprzeczności w stanowiskach stron, uwrażliwiają na nietożsamośd werbalizowanych stanowisk z rzeczywistymi potrzebami stron konfliktu. Student faktycznie korzystający z zajęd zyskuje też otwartośd na wspólne poszukiwanie rożnych twórczych rozwiązao konfliktowych sytuacji, jest empatyczny w stosunku do partnerów negocjacyjnych, przekonany o korzyściach stosowania współpracy w sytuacjach problemowych i negatywnych skutkach manipulowania innymi. Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, odgrywanie scenek negocjacyjnych, analiza przypadków, identyfikowanie stosowanych technik, kwestionariusze diagnozujące preferencje w zakresie rozwiązywania konfliktów, dyskusja, etc. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne w formie analizy przedstawionej sytuacji negocjacyjnej. Punktowana jest trafnośd analizy - wskazanie faz, technik, popełnionych błędów etc, znajomośd i rozumienie używanych pojęd, zaproponowane rozwiązanie oraz samodzielnośd i oryginalnośd myślenia. Uzyskanie zaliczenia możliwe jest gdy student uzyska 51% punktów przewidzianych kluczem. Aktywnośd i stuprocentowa obecnośd podnoszą ocenę z zaliczenia o pół stopnia. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godzin Przygotowanie się do egzaminu 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 35 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Negocjacje jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy. Konflikty i różnice między ludźmi. Sposoby definiowania, przyczyny, rozwój sytuacji konfliktowych Różne style zachowao w sytuacjach konfliktowych. Możliwości postępowania podczas konfliktu. Idea rozwiązywania sporów bez użycia przemocy. Postawy i umiejętności ważne w praktycznym stosowaniu ww idei. Wartośd współpracy w stosunkach międzyludzkich. Czynniki zwiększające i zmniejszające prawdopodobieostwo współpracy stron (4 godz.)

12 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Przygotowanie do negocjacji. Pojęcie negocjacji. Rodzaje negocjacji. Elementy procesu negocjacyjnego. Fazy i dynamika negocjacji Określanie interesów, celów, stanowisk, poziomu aspiracji. Pojęcie i znaczenie BATNA. Zbieranie informacji. Zasady formułowania oferty wstępnej/ pierwszej propozycji i zachowania w fazie wymiany stanowisk. Zasady ustępowania (4 godz.) 3. Style negocjacji. Harwardzki projekt negocjacyjny. Zasady negocjacji merytorycznych. Diagnoza własnych tendencji w rozwiązywaniu konfliktów. Techniki poszukiwania najlepszych rozwiązao. Uruchomianie myślenia twórczego. Techniki stymulacji kreatywności (5 godz.) 4. Psychologiczny wymiar negocjacji. Obraz innych i typowe błędy w ocenie partnerów negocjacyjnych lub stron konfliktu. ludzi. Dobór odpowiedniej argumentacji i wykorzystanie reguł wpływu społecznego - przypomnienie wiadomości z psych. społecznej z uwzględnieniem specyfiki konfliktu i negocjacji. Emocje w procesie negocjacji. Kontrola emocjonalna i empatia (4 godz.) 5. Komunikacja w negocjacjach. Niewerbalne aspekty zachowao w negocjacjach. Użyteczne techniki komunikacyjne. Klasyka zagadnienia i specyfika negocjacyjna. Rola i rodzaje pytao w negocjacjach (4 godz.) 6. Techniki negocjacyjne. Pozycja negocjacyjna a skutecznośd różnych technik. Techniki charakterystyczne dla poszczególnych faz negocjacji. Manipulacje w negocjacjach, rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie z nimi (5 godz.) 7. Trudne sytuacje negocjacyjne. Strategie przełamywania i radzenie sobie z blokowaniem, atakami i trikami. Finalizacja negocjacji. Różnice kulturowe w negocjacjach z partnerami zagranicznymi(4 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. R. Fischer, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków W. Ury, Odchodząc od nie, PWE, Warszawa R. Myśliwiec, Triki i taktyki negocjacyjne, AGH, Warszawa M. Deutch, P. Coleman, Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Wyd. UJ, Kraków 2009 Literatura uzupełniająca: 1. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (zbior.), Harvard Business Review, Helion, Gliwice R. A. Rządca, Negocjacje w interesach, R. A. Rządca, P. Wujec, Negocjacje, PWE, Warszawa B. Lunden, L. Rosell, Techniki negocjacji, BL Info, 2006 (dodruk 2009) 5. A. Winch, S. Winch, Negocjacje. Jednostka. Organizacja. Kultura. Difin, 2010 (wyd. drugie) 6. P. Boski, Kulturowe ramy zachowao społecznych, PWN, Warszawa 2010

13 Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 13 Nazwa przedmiotu: Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowa Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi kwestie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych w kontekście działalnośd mediów w Polsce. Wykład obejmuje problematykę dóbr osobistych w prawie cywilnym prawie autorskim i prawie prasowym. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: Znajomośd norm regulujących ochronę dóbr osobistych przed naruszeniami ze strony mediów. UMIEJĘTNOŚCI: Umiejętnośd wykładni. norm regulujących ochronę dóbr osobistych przed naruszeniami ze strony mediów. POSTAWY: Świadomośd istnienia ochrony prawnej dóbr osobistych i dostosowanie metod pracy dziennikarza do wymogów prawnych Metody dydaktyczne: wykład Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 15 godzin Przygotowanie się do egzaminu 15 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Wolnośd prasy i swoboda wypowiedzi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 2. Naruszenia dóbr osobistych przez prasę: a. Koncepcja ochrony dóbr osobistych, b. Godnośd człowieka, c. Prywatnośd, d. Wizerunek, e. Głos, f. Tajemnica komunikowania; 3. Okoliczności wyłączające bezprawnośd działania dziennikarza: a. zgoda uprawnionego, b. społecznie uzasadniony interes, c. prawo tzw. krytyki ogólnej; 4. Kryterium rzetelności i staranności dziennikarskiej; 5. Kryterium prawdziwości: a. wypowiedzi opisowe, b. wypowiedzi ocenne, 5. Granice dozwolonej krytyki medialnej: a. przedmiot krytyki, b. użytecznośd społeczna informacji, c. rzetelnośd przekazu, d. etyka dziennikarska i dobre obyczaje, 6. Dopuszczalnośd satyry 7. Prawo relacjonowania (zapisu prasowego): a. kryterium prawdy, b. kryterium zawartości przekazu, c. użytecznośd społeczna, 7. Okoliczności usprawiedliwiające rozpowszechnianie danych ze sfery prywatności: a. zgoda uprawnionego, b. informacje związane bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby, c. wolnośd mediów a prawa osobiste osób publicznych; 8. Okoliczności uzasadniające rozpowszechnianie wizerunku: a. zgoda osoby widniejącej na wizerunku, b. szczególne zasady rozpowszechniania wizerunku bez zgody uprawnionego, c. osoby publiczne, 9. Sprawozdawczośd sądowa: a. dostęp dziennikarzy do akt sprawy, b. dobra osobiste uczestników postępowania; 10. Dobra osobiste osób prawnych

14 Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 14 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 1. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009; 2. K. Święcka, Okoliczności wyłączające bezprawnośd naruszenia dóbr osobistych przez prasę, Warszawa I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2006, 4. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.),prawo mediów, Warszawa 2004; 5. J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa - Poznao 2000.

15 Projektowanie stron WWW DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 15 Nazwa przedmiotu: Projektowanie stron WWW Stopieo, imię i nazwisko: doc. dr Maciej Pękala Formuła zajęd: laboratorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodyką realizacji strony internetowej oraz pogłębienie wiadomości o narzędziach stosowanych przy budowie stron WWW. Przygotowanie studentów do samodzielnego zaprojektowania, przygotowania i utrzymania strony WWW. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna zasady projektowania stron WWW, zna prosty program do tworzenia stron WWW, zna podstawy programu Macromedia Flash UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: zaprojektuje strony WWW i potrafi je samodzielnie utworzyd i przygotowad do umieszczenia w Internecie, potrafi je aktualizowad i utrzymywad. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: samodzielnie przygotuje stronę WWW i umieści ją w Internecie, wykorzysta umiejętności do utrzymania jej w aktualności. Metody dydaktyczne: Dwiczenia praktyczne z wykorzystaniem laboratorium komputerowego w projektowaniu, przygotowaniu i realizacji strony WWW. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ocenie podlega projekt i realizacja strony WWW na zadany temat. 1. Samodzielne przygotowanie projektu - 50%, 2. samodzielne wykonanie strony wg projektu - 50%. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: laboratorium komputerowe 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 10 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 (st.) 40 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1.Metodyka tworzenia stron WWW: projekt merytoryczny, graficzny, wybór technologii (2 godz.) 2. Przygotowanie wspólnego projektu przez studentów. Wspólny projekt strony WWW jako wynik dyskusji. Tematem strony będzie np. życie studenta (2 godz.) 3. Prosty program tworzenia strony. Zapoznanie z prostym programem do tworzenia stron WWW np. Zajączek i utworzenie w nim strony zaprojektowanej na poprzedzających zajęciach (2 godz.) 4. Zaawansowane narzędzie tworzenia stron. Zapoznanie studentów z programem Macromedia Flash. Utworzenie w nim strony zaprojektowanej na zajęciach nr 2 (4 godz.) 5. Realizacja strony WWW (10 godz. studia stacjonarne, 5 godz. - niestacjonarne): pogłębienie wiedzy o programie do tworzenia stron WWW. Wykonanie poniższych czynności w celu realizacji indywidualnej strony studenta zgodnie z zadanym tematem: a. zgromadzenie materiałów i zapewnienie dostępu do aktualizacji b. dostosowania materiałów do projektu graficznego c. realizacja poszczególnych elementów stron w wybranych narzędziach d. testowanie zbudowanych stron e. usunięcie usterek f. dokumentacja technologii i instrukcja utrzymania aktualności g. publikacja stron.

16 Projektowanie stron WWW DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 16 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. B. Czyżkowski, Tworzenie stron WWW, wyd. MIKOM Warszawa V. DeBolt, HTML i CSS, wyd. MIKOM Warszawa J. English, Macromedia Flash 8. Oficjalny podręcznik. wyd. Helion Warszawa J. Makar, D. Patterson, Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podręcznik. Helion Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca: Dowolne książki o projektowaniu, tworzeniu i kodowaniu stron WWW

17 Podstawy sztuki montażu telewizyjnego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 17 Nazwa przedmiotu: Podstawy sztuki montażu telewizyjnego Stopieo, imię i nazwisko: mgr Wojciech Andrzejewski Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: zaliczony V semestr studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy o montażu form telewizyjnych, a także umiejętności posługiwania się programem Final Cut Pro Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna zasady i technologię montażu telewizyjnego, a także działanie programu do montażu Final Cut Pro UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: samodzielnie zmontuje prostą formę telewizyjną w programie Final Cut Pro KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: będzie umiał współpracowad z pozostałymi członkami ekipy realizacyjnej, będzie świadom konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy na temat montażu, będzie wiedział gdzie szukad na ten temat informacji, będzie otwarty na nowe trendy w montażu Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznych będzie połączone z dwiczeniami praktycznymi przy stanowiskach montażowych Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Szczegółowy opis form zaliczenia: kolokwium pisemne polegające na analizie montażowej wybranej audycji telewizyjnej (30%), aktywnośd na zajęciach (30%), obecnośd na zajęciach (30%) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 5 Przygotowanie się do egzaminu 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 (st.) 40 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. O montażu: omówienie rodzajów i zasad montażu, metod montażowych na przykładzie Newsa (2 godz.) 2. Nauka programu Final Cut Pro: - uruchomienie programu Final Cut Pro i stworzenie projektu (1 godz.) - zaimportowanie klipów video do stworzonego projektu (1 godz.) - przegląd materiału pod względem treści i ujęd (2 godz.) - wybranie "setek" i przeniesienie ich na oś czasu (2 godz.) - nauka rejestrowania dźwięku w Final Cut Pro przez urządzenie wejściowe (mikrofon) (1 godz.) - ułożenie szkieletu newsa (offy i setki) (2 godz.) - przykrycie Newsa obrazkami z uwzględnieniem zasad montażu (2 godz.) - użycie prostych przejśd między ujęciami (1 godz.) - dodanie prostej grafiki typu belki, plansze loga, dodanie napisów i podpisów (2 godz.) - prosta korekcja kolorów (1 godz.) - korekcja dźwięku (2 godz.) - eksport Newsa do pożądanego formatu (1 godz.)

18 Podstawy sztuki montażu telewizyjnego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 18 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. T. Lanier, Filmowanie. Podręcznik dla młodych, Warszawa E. Nurczyoska-Fidelska, Kino bez tajemnic, Warszawa S. D. Katz, Reżyseria filmowa ujęcie o ujęciu, Warszawa W. Murch, W mgnieniu oka, Warszawa D. Weynand, Final Cut Pro 7, USA 2010

19 Brokering informacyjny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 19 Nazwa przedmiotu: Brokering informacyjny Stopieo, imię i nazwisko: dr Aneta Januszko-Szakiel Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20, studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne 1, niestacjonarne - 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem zajęd jest: zapoznanie studentów z tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji z różnych dyscyplin wiedzy, rozwijanie umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w systemach informacyjnowyszukiwawczych, kształtowanie umiejętności weryfikacji (oceny i selekcji) informacji pertynentnej, kształtowanie kompetencji w zakresie tworzenia raportów informacyjnych, wskazanie na wpływ przestrzegania zasad kodeksu etyki pracy infobrokerskiej na rozwój profesji oraz ocenę satysfakcji klientów usług infobrokerskich. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot: definiuje pojęcie informacja, wiedza, źródło informacji, infobrokering, opisuje zawód infobrokera i działalnośd firm infobrokerskich, charakteryzuje źródła informacji, ocenia ich przydatnośd w odniesieniu do potrzeb informacyjnych klienta (zleceniodawcy), zna narzędzia i metody pracy infobrokera, wymienia zasady etyki infobrokerskiej, zna zasady sporządzania raportu informacyjnego oraz innych form prezentacji informacji (notatki, streszczenia, diagramy, tabele, schematy organizacyjne, wykresy, spisy, indeksy, bazy danych, serwisy informacyjne www, etc.), rozumie zagadnienia prawa własności intelektualnych, zna zasady powoływania się na źródła informacji, stosuje normatywne opisy bibliograficzne informacji z różnych źródeł. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: analizuje dostępne uniwersalne i dziedzinowe źródła informacji, wyszukuje informacje za pomocą operatorów logicznych Boole'a, stosuje maski, ograniczniki i filtry, wyszukuje w zasobach ukrytego Internetu, w cyfrowych repozytoriach, bibliotekach, archiwach, stosuje wyszukiwarki i multiwyszukiwarki, wyszukuje w uniwersalnych i dziedzinowych bazach danych, portalach, wortalach i serwisach o kontrolowanej jakości (subject gateways), ocenia, interpretuje informacje potrzebne do realizacji konkretnych zleceo, zaprojektuje i wykona raport informacyjny bądź inną formę prezentacji zgromadzonych informacji, obsłuży komputer i posłuży się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w zakresie aplikacji przydatnych w pracy infobrokera. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: udowodni zdolnośd stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, jest świadomy potrzeby edukacji permanentnej, prezentuje postawę elastyczną w obliczu zachodzących zmian społecznych, gospodarczych, prawnych, także zmian organizacyjnych i personalnych w miejscu pracy, nauki, etc., jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, do sprawnego rozwiązywania sytuacji problemowych, ma świadomośd znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny. Metody dydaktyczne: Metody słuchowo-oglądowe - elementy wykładu, prezentacja multimedialna, pogadanka. Metody problemowe dyskusja. Metody praktyczne - realizacja usług informacyjnych - wyszukiwanie i przetwarzanie informacji. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Realizacja projektu zaliczeniowego, jego prezentacja i omówienie Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 20 godzin (st.) 15 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury 10 Przygotowanie projektu zaliczeniowego Przygotowanie się do omówienia projektu 5 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 (st.) 2 (niest.) 45 godzin 55 godzin

20 Brokering informacyjny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 20 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Informacja, wiedza, źródła informacji, społeczeostwo informacji i wiedzy, potrzeba informacyjna, raport informacyjny, infobrokering, broker informacji, agencje infobrokerskie, etc. rozważania definicyjne (2 godz.) 2. Kodeks etyki infobrokerskiej, zagadnienia własności intelektualnej, normy cytowao bibliograficznych (2 godz.) 3. Źródła informacji - aparat wyszukiwawczy: indeksy, spisy, aneksy, operatory logiczne (2 godz.) 4. Uniwersalne źródła informacji: maski wyszukiwawcze, kryteria wyszukiwania (4 godz.) 5. Dziedzinowe źródła informacji: maski wyszukiwawcze, kryteria wyszukiwania (4 godz.) 6. Raporty informacyjne, formy prezentacji informacji (4 godz.) 7. Omówienie i prezentacja prac zaliczeniowych (2 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. K. Wolny-Zmorzyoski, Źródła informacji dla dziennikarza, WSiP Warszawa Źródła: niech czytelnik wie, skąd co wziąłeś. *W:+ Zasady i tajniki dziennikarstwa. (red.) M. F. Mallette, Wydawnictwo Nowoczesnośd, Warszawa M. Karciarz, M. Dutko, Informacja w Internecie, Warszawa A. Szczepaoska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. Przegląd Biblioteczny, 2007, z. 2, s A. Januszko-Szakiel, Dezinformacja jako narzędzie medialnej manipulacji świadomością *W:+ Interdyscyplinarne aspekty manipulacji. (red.) J. Aksman. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s K. R. Fijałkowski, Broker informacji - definicja misji. [W:] Informacja w sieci: problemy, metody, technologie. Wydawnictwo SBP, Warszawa, s E. P. Nowak, Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1(86), s B. Szczepaoska, Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości? Biuletyn EBIB *on-line] 2002, nr 11 (40) *dostęp 10 września A. Waśkiewicz, Infobroker jako zawód. *W:+ Infobrokerstwo *on-line *dostęp 20 października I. Wielicka, Łowcy wiedzy. Infobrokerstwo - nowa dziedzina, nowa profesja, nowy rynek. [W:] e-fakty. [dostęp www.e-fakty.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4804&Itemid=73 Literatura uzupełniająca: 1. T. Wojewódzki, Infobroker w organizacji. *W:+ Infobrokerstwo *on-line *dostęp 18 listopada T. Wojewódzki, Komandosi wiedzy. *W:+ Infobrokerstwo *on-line *dostęp 28 listopada T. Wojewódzki, Permanentny Kurs Infobrokera Systemowego. W: Infobrokerstwo *on-line+. *dostęp 21 listopada 2007].

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011

Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Spis treści: A. Idea kształcenia profilowanego... 1 B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo