Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni

2 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzioskiego Kraków tel. (12) , (12) ; faks (12) WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Prodziekan Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika Dziekanatu prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Budynek A, pok dr Anna Frątczak Budynek A, pok dr Dariusz Baran Budynek A, pokój mgr Joanna Prysak Budynek A, pok. 017 mgr Beata Szyjka Budynek A, pok

3 Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 3 Informacje o kierunku: Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej został utworzony 19 czerwca 2002 roku. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna uruchomiono w roku akademickim 2009/2010. Studia trwają 6 semestrów (stacjonarne i niestacjonarne). Obecnie, na studiach I stopnia student może wybrad kształcenie w ramach dwóch specjalności (wybieranych na II roku): - Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne - Public Relations Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają profil praktyczny. Koncepcja kształcenia: Koncepcja kształcenia została podporządkowana strategicznym celom edukacji narodowej określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2011) oraz postulatom ujętym w Deklaracji Bolooskiej (1999), a także ustaleniom Rady Europy (1996). Program studiów spełnia wymogi określone w standardach kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie uniwersyteckim o profilu praktycznym. Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma charakter interdyscyplinarny. W planie studiów mocno zaznaczono proces postępującego w kolejnych semestrach ukierunkowania oraz powiązanie teorii z praktyką. Ukooczenie studiów zostaje potwierdzone dyplomem licencjata. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, pozytywnie zdany egzamin dyplomowy oraz odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin. Specjalnośd Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne przygotowuje studentów do pracy w charakterze dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji i nowych mediach. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczne aspekty dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Oprócz warsztatu, studenci poznają zasady redagowania programów radiowych i telewizyjnych, uczą się realizacji zdjęd, dźwięku i montażu radiowego i telewizyjnego. Pozwoli im to na podjęcie pracy także w charakterze dziennikarzy internetowych. Większośd zajęd specjalnościowych odbywa się w uczelnianych pracowniach komputerowych i studiach: radiowym i telewizyjnym, gdzie studenci mają możliwośd poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Kształcenie na specjalności Public Relations ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy specjalisty ds. public relations, zarówno w sferze publicznej jak i komercyjnej oraz w instytucjach kultury. Program kształcenia obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których studenci poznają poszczególne obszary praktycznego realizowania działao z zakresu public relations, m.in. zarządzania sytuacją kryzysową, budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych i organizacji konferencji prasowych. Studenci poznają także specyfikę funkcjonowania public relations w sferze publicznej (administracja publiczna rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) i komercyjnej (korporacje, podmioty gospodarcze). Praktyczny wymiar tej specjalności, prowadzonej przez specjalistów praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej pracę w działach PR organizacji publicznych, firm, korporacji, instytucji i organizacji pozarządowych; przygotowuje też do pracy w agencjach PR, co oznacza łączenie obszarów PR publicznego i komercyjnego. W ramach współpracy Krakowskiej Akademii z uczelniami partnerskimi, studenci po ukooczeniu pierwszego roku mogą podjąd studia zagraniczne na bazie programu Erasmus w Austrii

4 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 4 (Fachhochschule St. Polten), Holandii (Radboud Universiteit Nijmegen), Szwecji (Hogskolan Dalarna, Falun), Anglii (University of Hull), Włoszech (Universita degli Studi del Molise). Uczelnia wydaje również Suplement do Dyplomu w kilku językach obcych. Jego celem jest dostarczenie obiektywnych i pełnych informacji dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Na podstawie umów o współpracy studenci Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej odbywają praktykę w organach samorządowych, administracji paostwowej, organizacjach gospodarczych i społecznych, redakcjach wysokonakładowych pism, ogólnopolskich stacjach radiowych czy portalach internetowych, a także agencjach reklamowych. Istnieje również możliwośd odbycia praktyk w studenckim magazynie Mixer (ukazuje się od 2002 w nakładzie 2000 egz.). Magazyn redagowany jest przez studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej; redaktorką naczelną od 2010 r. jest Pani Dorota Zdechlikiewicz. Na łamach tego miesięcznika ukazują się teksty poświęcone życiu studenckiemu, relacje z ważnych wydarzeo w Krakowie i Małopolsce, szczególnie wiele miejsca na łamach pisma zajmuje polityka i kultura, w tym recenzje sztuk teatralnych. Od 2007 roku, kiedy zostało uruchomione studenckie Radio Frycz (oferuje słuchaczom ambitne programy muzyczne, informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie oraz dyskusje na najbardziej aktualne tematy) studenci mają możliwośd kształcenia warsztatu i odbywania praktyk radiowych pod okiem redaktora naczelnego Marcina Muchy (absolwenta Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej). Przy Wydziale działa również Studio Telewizyjne u Frycza (od 2006 r.) oraz Krakowska Telewizja Internetowa (od 2008 r.). Telewizję tworzą młodzi ludzie wśród nich wielu studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej KA, którzy pod wprawnym okiem redaktora Jacka Przybylskiego i redaktorki Anny Cieślak uczą się dziennikarstwa, operatorki, realizacji dźwięku i montażu. Ważnym miejscem pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i współdziałania jest działające przy Wydziale Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy, którego pracami kieruje Pan Bernard Szatkowski. W ramach koła uruchomione zostały trzy sekcje: politologiczna (opiekun dr Anna Frątczak), dziennikarska (opiekun dr Dariusz Baran) oraz filmowa (opiekun dr Joanna Preizner). Struktura programu wraz z liczbą punktów: Opis poszczególnych przedmiotów System ECTS został wprowadzony na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2003/2004, co oznacza, że Europejskim Systemem Transferu Punktów objęte są wszystkie roczniki studentów studiujących na Wydziale. Skróty literowe zamieszczone w tabelach opisujących strukturę programu wszystkich typów studiów realizowanych na Wydziale w roku akademickim 2011/2012 oznaczają: Sposób realizacji przedmiotu: W przedmiot realizowany w formie wykładu Ć przedmiot realizowany w formie dwiczeo w grupach dwiczeniowych K przedmiot realizowany w formie konwersatorium Forma zaliczenia przedmiotu: E egzamin; ZO zaliczenie

5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 5 Rok III, semestr VI, studia stacjonarne PRZEDMIOT E LEAR- NING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Etyka dziennikarska E/ZO 3 Marketing polityczny E 3 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów ZO 1 Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych ZO 1 Przedmioty do wyboru specjalnościowe (należy zebrad 4 pkt. ECTS): 1. Projektowanie stron www ZO 1 2. Podstawy sztuki montażu TV ZO 1 3. Brokering informacyjny ZO 1 4. Warsztaty operatorskie ZO 1 5. Warsztat internetowy - gazeta on line 20% 6. Reżyseria i realizacja telewizyjna i filmowa 7. Akademia polskiego filmu (konw. 30g. 2 pkt ECTS) Przedmioty do wyboru kierunkowe (minimum trzy): 1. Polityka antydyskryminacyjna UE 20% 2. Psychologia mediów 30 g ZO 1 3. Dziennikarstwo kulturalne ZO 1 4. Sondaże opinii i badania odbioru mediów ZO 1 Przedmiot w j. ang.: 1. Facing "The Others" - on Fear and respect ZO 1 Projektowanie kariery zawodowej ZO 1 Praktyka zawodowa 6 tyg. ZAL 4 E / ZO PUNKTY ECTS Seminarium dyplomowe ZO 1 Egzamin dyplomowy /w tym obrona pracy dyplomowej/ E 8 WYKŁAD w j. ang. fakultatywnie 30 E/ZO 3/2 kierunek bez specjalności

6 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 6 Rok III, semestr VI, studia niestacjonarne PRZEDMIOT E LEAR- NING OGÓŁEM GODZIN W Ć K Etyka dziennikarska E/ZO 4 Marketing polityczny E 3 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów ZO 3 Warsztaty do wyboru (minimum jeden): 1. Brokering informacyjny ZO 2 2. Warsztat internetowy - gazeta on line 20% ZO 2 Przedmioty kierunkowe: 1. Dziennikarze a dziennikarstwo w świecie nowoczesności Przedmiot w j. ang.: E / ZO PUNKTY ECTS ZO 2 1. Facing "The Others" on fear and respect ZO 1 Język angielski E/ZO 1 Praktyka zawodowa 6 tyg. ZAL 4 Seminarium dyplomowe ZO 1 Egzamin dyplomowy /w tym obrona pracy dyplomowej/ E 8 kierunek bez specjalności

7 Etyka dziennikarska DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 7 KATALOG PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Etyka dziennikarska Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz / dr Anna Frątczak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 (15 g. wykład + 15 g. konwersatorium) Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne 3, niestacjonarne - 4 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze standardami etycznymi w dziennikarstwie oraz najważniejszymi kodeksami etyki dziennikarskiej (międzynarodowymi i polskimi). W trakcie kursu studenci powinni nabyd umiejętnośd rozpoznawania istoty dylematu etycznego i prawidłowego rozstrzygania zawodowych dylematów moralnych, a także zwrócenie uwagi na znaczenie etyki zawodowej w kontekście współczesnych doktryn medialnych. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: wie jak ważną rolę odgrywa etyka w pracy dziennikarskiej, zna i rozumie wymogi profesjonalizmu zawodowego, zna główne kodeksy międzynarodowe i polskie, organizacje zawodowe i zasady działalności ciał zajmujących się dbaniem o przestrzeganie zasad etycznych przez media i dziennikarz, wie na czym polegają dylematy etyczne w pracy dziennikarza. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi interpretowad poszczególne zasady etyki dziennikarskiej, umie radzid sobie z dylematami etycznymi, potrafi dopasowad zasady do konkretnych przypadków, dzięki czemu podejmuje właściwe decyzje. Potrafi także rozwiązywad sytuacje problemowe, powołując się na właściwe zasady. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: analizuje konkretne sytuacje odnosząc się do zasad etyki dziennikarskiej, samodzielnie podejmuje decyzje zgodne z etyką zawodową, jest przygotowany do dyskusji i podejmuje ją w sytuacjach problemowych, ocenia i objaśnia własne decyzje powołując się na odpowiednie zasady. Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, rozwiązywania kazusów, dyskusja. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu konkretnego dylematu etycznego (50%). Zaliczenie konwersatorium na podstawie aktywności i obecności na zajęciach (50%). Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium, wykład 30 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 30 Przygotowanie się do egzaminu 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 (stac.), 4 (niest.) 90 godzin Treści merytoryczne przedmiotu (wykład): 1. Profesjonalizm zawodowy: rola etyki we współczesnych koncepcjach dziennikarstwa. Norma prawna a norma etyczna. Prawa i obowiązki dziennikarzy (4 godz.) 2. Kodeksy etyki dziennikarskiej i problemy z ich stosowaniem w praktyce. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, Karta Etyczna Mediów, kodeksy polskich stowarzyszeo dziennikarskich i wydawców prasy, Kodeks Etyki TVP (5 godz.) 3. Omawianie kontrowersyjnych przypadków etycznych (case study) opracowanych przez Europejskie Centrum Dziennikarstwa (w tym: korupcja, konflikt interesów, relacje dziennikarzy z politykami i informatorami, prawda i odpowiedzialnośd, uczciwośd, poszanowanie godności, prywatnośd) (6 godz.)

8 Etyka dziennikarska DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8 Treści merytoryczne przedmiotu (konwersatorium): 1. Moralnośd-etyka ogólna-etyka zawodowa (2 godz.) 2. Prawda, wolnośd i odpowiedzialnośd, uczciwośd (4 godz.) 3. Poszanowanie godności. Tolerancja (4 godz.) 4. Dyskryminacja (5 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. C.J. Bertrand, Deontologia mediów, Warszawa K. Pokorna-Ignatowicz, Doktryny medialne i etyka zawodowa, [w:] K. Wolny-Zmorzyoski, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, *w:+ Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer i E. Chudzioski, Kraków Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków (wybrane hasła). 3. K. Pokorna-Ignatowicz, Problemy zawodowe polskich dziennikarzy u progu XXI wieku, Studia Medioznawcze 2001, nr 3 (4), str Journalistic Decision-taking in Europe, EJC, Maastricht 1997.

9 Marketing polityczny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 9 Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny Stopieo, imię i nazwisko: dr Marta du Vall Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 30, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 3 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Przemiany polityczne i społeczne ostatniego półwiecza skłaniają do zastanowienia się, w jakim kierunku zmierza ewolucja współczesnej sceny politycznej. Wykład ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę dot. metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w działaniach marketingu politycznego. Zapoznanie studentów z różnorodnymi sposobami kreacji wizerunku politycznego. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o strukturach politycznych, współczesnym paostwie i władzy. Dysponuje wiedzą z zakresu marketingu politycznego w zakresie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w działaniach marketingowych. Zna różnorodne sposoby kreacji wizerunku politycznego i potrafi rozpoznad owe kreacje na polskiej arenie politycznej. Ma wiedzę na temat roli mediów w paostwie i społeczeostwie. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi posługiwad się terminologią z zakresu marketingu politycznego. Potrafi analizowad i wyjaśniad zachowania polityczne wybranych aktorów (polityków, partii politycznych). Potrafi analizowad współczesny dyskurs publiczny. Posiada umiejętnośd rozpoznania technik deformujących postrzeganie rzeczywistości politycznej przez zwykłych obywateli POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: zachowuje krytycyzm i skłonnośd do weryfikowania pozyskiwanych informacji. W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu marketingu politycznego. Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności. Odznacza się odpowiedzialnością za wykonanie powierzonych mu zadao. Jest przygotowany do samodzielnej pracy, wykazuje inicjatywę i umiejętnośd samoorganizacji oraz zarządzania czasem. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (50%) i konwersatoryjny (50%). Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin będący rozliczeniem projektu o charakterze grupowym (liczebnośd zespołu projektowego zależna od ilości wszystkich studentów na zajęciach, z założeniem że grupy projektowe nie mogą przekraczad 6 osób w zespole), ukierunkowany na zbadanie: a) stopnia i jakości wykorzystania technik marketingowych w kampaniach politycznych i wyborczych, b) wpływu marketingu politycznego na jakośd polityki, c) stanu polskiej/międzynarodowej sceny politycznej. W toku realizacji projekt wymaga: a) poszukiwania i nabycia nowej wiedzy i umiejętności, b) wykorzystania wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku dotychczasowego procesu kształcenia. Projekt słabo ustrukturyzowany; zespoły projektowe maja sporą swobodę w wyborze tematu, sposobu określenia problemu. Celem jest uzyskanie wyników prezentujących różnorodne punkty widzenia. Dodatkowe warunki (pomocnicze): obecnośd, aktywnośd. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 30 godzin (st.) 20 godzin (niest.) Przygotowanie się do egzaminu Przygotowanie referatu, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 90 godzin 90 godzin

10 Marketing polityczny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 10 Treści merytoryczne przedmiotu: 1/ Czym jest marketing polityczny, jak możemy modelowo ująd pole zainteresowania przedmiotu? 2/ Co na scenie politycznej stanowi produkt? 4/ Czy można mówid o środkach emocjonalnego oddziaływania w polityce? 5/ Czy odnajdujesz relację między marketingiem politycznym a kultura polityczną? 6/ Czy zgadzasz się z twierdzeniem, iż współcześnie mamy do czynienia z tzw. demokracją sondażową? 7/ Czy potrafisz wskazad wpływ marketingu politycznego na zachowania wyborcze? 8/ Które z twierdzeo wydaje się byd trafniejsze: media to czwarta władza czy teza mówiąca o tzw. mediokracji? 9/ Czy hipoteza mówiąca o kryzysie przywództwa w dobie marketingu politycznego jest prawdziwa/fałszywa? 10/ Czy zjawiska typu infotainment, politainment są syndromem naszych czasów/ewolucji życia politycznego czy oznaką kryzysu polityki? Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 1. Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wrocław Współczesna przestrzeo polityczna. Ewolucja czy rewolucja, red. M. Majorek, M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków Stare i nowe media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Propaganda i PR w polityce. Kampanie wyborcze. Marketing i reklama polityczna, Warszawa - Bielsko-Biała Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruo B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN W. Jabłooski, Kreowanie informacji. Media relations, PWN W. Jabłooski (red), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław Materiały filmowe, medialne.

11 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 11 Nazwa przedmiotu: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Stopieo, imię i nazwisko: dr Agnieszka Gałkowska Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ideą rozwiązywania sporów bez użycia przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o negocjacjach i ich znaczeniu w życiu społecznym. Skupia się na trenowaniu konkretnych umiejętności istotnych dla uzyskiwania swoich celów drogą wypracowywania wspólnych rozwiązao satysfakcjonujących dla obu stron porozumienia. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: definiuje poprawnie główne terminy z zakresu negocjacji, mediacji, arbitrażu etc., opisuje uwarunkowania zjawisk występujących w czasie konfliktu, rozpoznaje główne fazy, style i najważniejsze sposoby postępowania w negocjacjach. Zna style negocjacji wraz z ich ograniczeniami. Ma wiedzę o przyczynach powstawania i rozwoju konfliktów i sposobach ich ograniczania. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot potrafi przygotowad się do negocjacji i przeprowadzid je. Poddaje analizie przebieg procesu negocjacji i wychwytuje główne błędy. Stosuje co najmniej kilka podstawowych technik negocjacyjnych. Wskazuje stanowiska oraz interesy stron i ocenia ich realizację w konkretnym porozumieniu. Stosuje rzeczowy styl negocjacji. Uargumentowuje swoje propozycje KOMPETENCJE/POSTAWY: Zajęcia zmierzają do ukształtowania potrzeby poszukiwania obszarów porozumienia, nawet gdy istnieją sprzeczności w stanowiskach stron, uwrażliwiają na nietożsamośd werbalizowanych stanowisk z rzeczywistymi potrzebami stron konfliktu. Student faktycznie korzystający z zajęd zyskuje też otwartośd na wspólne poszukiwanie rożnych twórczych rozwiązao konfliktowych sytuacji, jest empatyczny w stosunku do partnerów negocjacyjnych, przekonany o korzyściach stosowania współpracy w sytuacjach problemowych i negatywnych skutkach manipulowania innymi. Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, odgrywanie scenek negocjacyjnych, analiza przypadków, identyfikowanie stosowanych technik, kwestionariusze diagnozujące preferencje w zakresie rozwiązywania konfliktów, dyskusja, etc. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne w formie analizy przedstawionej sytuacji negocjacyjnej. Punktowana jest trafnośd analizy - wskazanie faz, technik, popełnionych błędów etc, znajomośd i rozumienie używanych pojęd, zaproponowane rozwiązanie oraz samodzielnośd i oryginalnośd myślenia. Uzyskanie zaliczenia możliwe jest gdy student uzyska 51% punktów przewidzianych kluczem. Aktywnośd i stuprocentowa obecnośd podnoszą ocenę z zaliczenia o pół stopnia. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godzin Przygotowanie się do egzaminu 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 35 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Negocjacje jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy. Konflikty i różnice między ludźmi. Sposoby definiowania, przyczyny, rozwój sytuacji konfliktowych Różne style zachowao w sytuacjach konfliktowych. Możliwości postępowania podczas konfliktu. Idea rozwiązywania sporów bez użycia przemocy. Postawy i umiejętności ważne w praktycznym stosowaniu ww idei. Wartośd współpracy w stosunkach międzyludzkich. Czynniki zwiększające i zmniejszające prawdopodobieostwo współpracy stron (4 godz.)

12 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Przygotowanie do negocjacji. Pojęcie negocjacji. Rodzaje negocjacji. Elementy procesu negocjacyjnego. Fazy i dynamika negocjacji Określanie interesów, celów, stanowisk, poziomu aspiracji. Pojęcie i znaczenie BATNA. Zbieranie informacji. Zasady formułowania oferty wstępnej/ pierwszej propozycji i zachowania w fazie wymiany stanowisk. Zasady ustępowania (4 godz.) 3. Style negocjacji. Harwardzki projekt negocjacyjny. Zasady negocjacji merytorycznych. Diagnoza własnych tendencji w rozwiązywaniu konfliktów. Techniki poszukiwania najlepszych rozwiązao. Uruchomianie myślenia twórczego. Techniki stymulacji kreatywności (5 godz.) 4. Psychologiczny wymiar negocjacji. Obraz innych i typowe błędy w ocenie partnerów negocjacyjnych lub stron konfliktu. ludzi. Dobór odpowiedniej argumentacji i wykorzystanie reguł wpływu społecznego - przypomnienie wiadomości z psych. społecznej z uwzględnieniem specyfiki konfliktu i negocjacji. Emocje w procesie negocjacji. Kontrola emocjonalna i empatia (4 godz.) 5. Komunikacja w negocjacjach. Niewerbalne aspekty zachowao w negocjacjach. Użyteczne techniki komunikacyjne. Klasyka zagadnienia i specyfika negocjacyjna. Rola i rodzaje pytao w negocjacjach (4 godz.) 6. Techniki negocjacyjne. Pozycja negocjacyjna a skutecznośd różnych technik. Techniki charakterystyczne dla poszczególnych faz negocjacji. Manipulacje w negocjacjach, rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie z nimi (5 godz.) 7. Trudne sytuacje negocjacyjne. Strategie przełamywania i radzenie sobie z blokowaniem, atakami i trikami. Finalizacja negocjacji. Różnice kulturowe w negocjacjach z partnerami zagranicznymi(4 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. R. Fischer, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków W. Ury, Odchodząc od nie, PWE, Warszawa R. Myśliwiec, Triki i taktyki negocjacyjne, AGH, Warszawa M. Deutch, P. Coleman, Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Wyd. UJ, Kraków 2009 Literatura uzupełniająca: 1. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (zbior.), Harvard Business Review, Helion, Gliwice R. A. Rządca, Negocjacje w interesach, R. A. Rządca, P. Wujec, Negocjacje, PWE, Warszawa B. Lunden, L. Rosell, Techniki negocjacji, BL Info, 2006 (dodruk 2009) 5. A. Winch, S. Winch, Negocjacje. Jednostka. Organizacja. Kultura. Difin, 2010 (wyd. drugie) 6. P. Boski, Kulturowe ramy zachowao społecznych, PWN, Warszawa 2010

13 Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 13 Nazwa przedmiotu: Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowa Typ przedmiotu: obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi regulującymi kwestie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych w kontekście działalnośd mediów w Polsce. Wykład obejmuje problematykę dóbr osobistych w prawie cywilnym prawie autorskim i prawie prasowym. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: Znajomośd norm regulujących ochronę dóbr osobistych przed naruszeniami ze strony mediów. UMIEJĘTNOŚCI: Umiejętnośd wykładni. norm regulujących ochronę dóbr osobistych przed naruszeniami ze strony mediów. POSTAWY: Świadomośd istnienia ochrony prawnej dóbr osobistych i dostosowanie metod pracy dziennikarza do wymogów prawnych Metody dydaktyczne: wykład Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: wykład 15 godzin Przygotowanie się do egzaminu 15 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Wolnośd prasy i swoboda wypowiedzi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 2. Naruszenia dóbr osobistych przez prasę: a. Koncepcja ochrony dóbr osobistych, b. Godnośd człowieka, c. Prywatnośd, d. Wizerunek, e. Głos, f. Tajemnica komunikowania; 3. Okoliczności wyłączające bezprawnośd działania dziennikarza: a. zgoda uprawnionego, b. społecznie uzasadniony interes, c. prawo tzw. krytyki ogólnej; 4. Kryterium rzetelności i staranności dziennikarskiej; 5. Kryterium prawdziwości: a. wypowiedzi opisowe, b. wypowiedzi ocenne, 5. Granice dozwolonej krytyki medialnej: a. przedmiot krytyki, b. użytecznośd społeczna informacji, c. rzetelnośd przekazu, d. etyka dziennikarska i dobre obyczaje, 6. Dopuszczalnośd satyry 7. Prawo relacjonowania (zapisu prasowego): a. kryterium prawdy, b. kryterium zawartości przekazu, c. użytecznośd społeczna, 7. Okoliczności usprawiedliwiające rozpowszechnianie danych ze sfery prywatności: a. zgoda uprawnionego, b. informacje związane bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby, c. wolnośd mediów a prawa osobiste osób publicznych; 8. Okoliczności uzasadniające rozpowszechnianie wizerunku: a. zgoda osoby widniejącej na wizerunku, b. szczególne zasady rozpowszechniania wizerunku bez zgody uprawnionego, c. osoby publiczne, 9. Sprawozdawczośd sądowa: a. dostęp dziennikarzy do akt sprawy, b. dobra osobiste uczestników postępowania; 10. Dobra osobiste osób prawnych

14 Ochrona dóbr osobistych w przekazach medialnych DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 14 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 1. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009; 2. K. Święcka, Okoliczności wyłączające bezprawnośd naruszenia dóbr osobistych przez prasę, Warszawa I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2006, 4. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.),prawo mediów, Warszawa 2004; 5. J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa - Poznao 2000.

15 Projektowanie stron WWW DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 15 Nazwa przedmiotu: Projektowanie stron WWW Stopieo, imię i nazwisko: doc. dr Maciej Pękala Formuła zajęd: laboratorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodyką realizacji strony internetowej oraz pogłębienie wiadomości o narzędziach stosowanych przy budowie stron WWW. Przygotowanie studentów do samodzielnego zaprojektowania, przygotowania i utrzymania strony WWW. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna zasady projektowania stron WWW, zna prosty program do tworzenia stron WWW, zna podstawy programu Macromedia Flash UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: zaprojektuje strony WWW i potrafi je samodzielnie utworzyd i przygotowad do umieszczenia w Internecie, potrafi je aktualizowad i utrzymywad. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: samodzielnie przygotuje stronę WWW i umieści ją w Internecie, wykorzysta umiejętności do utrzymania jej w aktualności. Metody dydaktyczne: Dwiczenia praktyczne z wykorzystaniem laboratorium komputerowego w projektowaniu, przygotowaniu i realizacji strony WWW. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ocenie podlega projekt i realizacja strony WWW na zadany temat. 1. Samodzielne przygotowanie projektu - 50%, 2. samodzielne wykonanie strony wg projektu - 50%. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: laboratorium komputerowe 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 10 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 (st.) 40 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1.Metodyka tworzenia stron WWW: projekt merytoryczny, graficzny, wybór technologii (2 godz.) 2. Przygotowanie wspólnego projektu przez studentów. Wspólny projekt strony WWW jako wynik dyskusji. Tematem strony będzie np. życie studenta (2 godz.) 3. Prosty program tworzenia strony. Zapoznanie z prostym programem do tworzenia stron WWW np. Zajączek i utworzenie w nim strony zaprojektowanej na poprzedzających zajęciach (2 godz.) 4. Zaawansowane narzędzie tworzenia stron. Zapoznanie studentów z programem Macromedia Flash. Utworzenie w nim strony zaprojektowanej na zajęciach nr 2 (4 godz.) 5. Realizacja strony WWW (10 godz. studia stacjonarne, 5 godz. - niestacjonarne): pogłębienie wiedzy o programie do tworzenia stron WWW. Wykonanie poniższych czynności w celu realizacji indywidualnej strony studenta zgodnie z zadanym tematem: a. zgromadzenie materiałów i zapewnienie dostępu do aktualizacji b. dostosowania materiałów do projektu graficznego c. realizacja poszczególnych elementów stron w wybranych narzędziach d. testowanie zbudowanych stron e. usunięcie usterek f. dokumentacja technologii i instrukcja utrzymania aktualności g. publikacja stron.

16 Projektowanie stron WWW DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 16 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. B. Czyżkowski, Tworzenie stron WWW, wyd. MIKOM Warszawa V. DeBolt, HTML i CSS, wyd. MIKOM Warszawa J. English, Macromedia Flash 8. Oficjalny podręcznik. wyd. Helion Warszawa J. Makar, D. Patterson, Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podręcznik. Helion Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca: Dowolne książki o projektowaniu, tworzeniu i kodowaniu stron WWW

17 Podstawy sztuki montażu telewizyjnego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 17 Nazwa przedmiotu: Podstawy sztuki montażu telewizyjnego Stopieo, imię i nazwisko: mgr Wojciech Andrzejewski Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: zaliczony V semestr studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy o montażu form telewizyjnych, a także umiejętności posługiwania się programem Final Cut Pro Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: zna zasady i technologię montażu telewizyjnego, a także działanie programu do montażu Final Cut Pro UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: samodzielnie zmontuje prostą formę telewizyjną w programie Final Cut Pro KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: będzie umiał współpracowad z pozostałymi członkami ekipy realizacyjnej, będzie świadom konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy na temat montażu, będzie wiedział gdzie szukad na ten temat informacji, będzie otwarty na nowe trendy w montażu Metody dydaktyczne: Omawianie zagadnieo teoretycznych będzie połączone z dwiczeniami praktycznymi przy stanowiskach montażowych Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Szczegółowy opis form zaliczenia: kolokwium pisemne polegające na analizie montażowej wybranej audycji telewizyjnej (30%), aktywnośd na zajęciach (30%), obecnośd na zajęciach (30%) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 20 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 5 Przygotowanie się do egzaminu 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 (st.) 40 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. O montażu: omówienie rodzajów i zasad montażu, metod montażowych na przykładzie Newsa (2 godz.) 2. Nauka programu Final Cut Pro: - uruchomienie programu Final Cut Pro i stworzenie projektu (1 godz.) - zaimportowanie klipów video do stworzonego projektu (1 godz.) - przegląd materiału pod względem treści i ujęd (2 godz.) - wybranie "setek" i przeniesienie ich na oś czasu (2 godz.) - nauka rejestrowania dźwięku w Final Cut Pro przez urządzenie wejściowe (mikrofon) (1 godz.) - ułożenie szkieletu newsa (offy i setki) (2 godz.) - przykrycie Newsa obrazkami z uwzględnieniem zasad montażu (2 godz.) - użycie prostych przejśd między ujęciami (1 godz.) - dodanie prostej grafiki typu belki, plansze loga, dodanie napisów i podpisów (2 godz.) - prosta korekcja kolorów (1 godz.) - korekcja dźwięku (2 godz.) - eksport Newsa do pożądanego formatu (1 godz.)

18 Podstawy sztuki montażu telewizyjnego DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 18 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. T. Lanier, Filmowanie. Podręcznik dla młodych, Warszawa E. Nurczyoska-Fidelska, Kino bez tajemnic, Warszawa S. D. Katz, Reżyseria filmowa ujęcie o ujęciu, Warszawa W. Murch, W mgnieniu oka, Warszawa D. Weynand, Final Cut Pro 7, USA 2010

19 Brokering informacyjny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 19 Nazwa przedmiotu: Brokering informacyjny Stopieo, imię i nazwisko: dr Aneta Januszko-Szakiel Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20, studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 3 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne 1, niestacjonarne - 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: specjalnościowe Typ przedmiotu: fakultatywny Cele przedmiotu: Celem zajęd jest: zapoznanie studentów z tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji z różnych dyscyplin wiedzy, rozwijanie umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w systemach informacyjnowyszukiwawczych, kształtowanie umiejętności weryfikacji (oceny i selekcji) informacji pertynentnej, kształtowanie kompetencji w zakresie tworzenia raportów informacyjnych, wskazanie na wpływ przestrzegania zasad kodeksu etyki pracy infobrokerskiej na rozwój profesji oraz ocenę satysfakcji klientów usług infobrokerskich. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot: definiuje pojęcie informacja, wiedza, źródło informacji, infobrokering, opisuje zawód infobrokera i działalnośd firm infobrokerskich, charakteryzuje źródła informacji, ocenia ich przydatnośd w odniesieniu do potrzeb informacyjnych klienta (zleceniodawcy), zna narzędzia i metody pracy infobrokera, wymienia zasady etyki infobrokerskiej, zna zasady sporządzania raportu informacyjnego oraz innych form prezentacji informacji (notatki, streszczenia, diagramy, tabele, schematy organizacyjne, wykresy, spisy, indeksy, bazy danych, serwisy informacyjne www, etc.), rozumie zagadnienia prawa własności intelektualnych, zna zasady powoływania się na źródła informacji, stosuje normatywne opisy bibliograficzne informacji z różnych źródeł. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: analizuje dostępne uniwersalne i dziedzinowe źródła informacji, wyszukuje informacje za pomocą operatorów logicznych Boole'a, stosuje maski, ograniczniki i filtry, wyszukuje w zasobach ukrytego Internetu, w cyfrowych repozytoriach, bibliotekach, archiwach, stosuje wyszukiwarki i multiwyszukiwarki, wyszukuje w uniwersalnych i dziedzinowych bazach danych, portalach, wortalach i serwisach o kontrolowanej jakości (subject gateways), ocenia, interpretuje informacje potrzebne do realizacji konkretnych zleceo, zaprojektuje i wykona raport informacyjny bądź inną formę prezentacji zgromadzonych informacji, obsłuży komputer i posłuży się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w zakresie aplikacji przydatnych w pracy infobrokera. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: udowodni zdolnośd stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, jest świadomy potrzeby edukacji permanentnej, prezentuje postawę elastyczną w obliczu zachodzących zmian społecznych, gospodarczych, prawnych, także zmian organizacyjnych i personalnych w miejscu pracy, nauki, etc., jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, do sprawnego rozwiązywania sytuacji problemowych, ma świadomośd znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny. Metody dydaktyczne: Metody słuchowo-oglądowe - elementy wykładu, prezentacja multimedialna, pogadanka. Metody problemowe dyskusja. Metody praktyczne - realizacja usług informacyjnych - wyszukiwanie i przetwarzanie informacji. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Realizacja projektu zaliczeniowego, jego prezentacja i omówienie Obciążenie pracą studenta (forma aktywności oraz średnia liczba godzin na jej zrealizowanie): Godziny kontaktowe: dwiczenia 20 godzin (st.) 15 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury 10 Przygotowanie projektu zaliczeniowego Przygotowanie się do omówienia projektu 5 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 (st.) 2 (niest.) 45 godzin 55 godzin

20 Brokering informacyjny DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 20 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Informacja, wiedza, źródła informacji, społeczeostwo informacji i wiedzy, potrzeba informacyjna, raport informacyjny, infobrokering, broker informacji, agencje infobrokerskie, etc. rozważania definicyjne (2 godz.) 2. Kodeks etyki infobrokerskiej, zagadnienia własności intelektualnej, normy cytowao bibliograficznych (2 godz.) 3. Źródła informacji - aparat wyszukiwawczy: indeksy, spisy, aneksy, operatory logiczne (2 godz.) 4. Uniwersalne źródła informacji: maski wyszukiwawcze, kryteria wyszukiwania (4 godz.) 5. Dziedzinowe źródła informacji: maski wyszukiwawcze, kryteria wyszukiwania (4 godz.) 6. Raporty informacyjne, formy prezentacji informacji (4 godz.) 7. Omówienie i prezentacja prac zaliczeniowych (2 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. K. Wolny-Zmorzyoski, Źródła informacji dla dziennikarza, WSiP Warszawa Źródła: niech czytelnik wie, skąd co wziąłeś. *W:+ Zasady i tajniki dziennikarstwa. (red.) M. F. Mallette, Wydawnictwo Nowoczesnośd, Warszawa M. Karciarz, M. Dutko, Informacja w Internecie, Warszawa A. Szczepaoska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. Przegląd Biblioteczny, 2007, z. 2, s A. Januszko-Szakiel, Dezinformacja jako narzędzie medialnej manipulacji świadomością *W:+ Interdyscyplinarne aspekty manipulacji. (red.) J. Aksman. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s K. R. Fijałkowski, Broker informacji - definicja misji. [W:] Informacja w sieci: problemy, metody, technologie. Wydawnictwo SBP, Warszawa, s E. P. Nowak, Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1(86), s B. Szczepaoska, Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości? Biuletyn EBIB *on-line] 2002, nr 11 (40) *dostęp 10 września A. Waśkiewicz, Infobroker jako zawód. *W:+ Infobrokerstwo *on-line *dostęp 20 października I. Wielicka, Łowcy wiedzy. Infobrokerstwo - nowa dziedzina, nowa profesja, nowy rynek. [W:] e-fakty. [dostęp www.e-fakty.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4804&Itemid=73 Literatura uzupełniająca: 1. T. Wojewódzki, Infobroker w organizacji. *W:+ Infobrokerstwo *on-line *dostęp 18 listopada T. Wojewódzki, Komandosi wiedzy. *W:+ Infobrokerstwo *on-line *dostęp 28 listopada T. Wojewódzki, Permanentny Kurs Infobrokera Systemowego. W: Infobrokerstwo *on-line+. *dostęp 21 listopada 2007].

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-OMnDiM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-EWBN Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU ZINTEGOWANE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0067 Negocjacje Negotiations

Z-ZIP-0067 Negocjacje Negotiations KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0067 Negocjacje Negotiations Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2 Nazwa w j. ang. Education for sustainable development 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SYLABUS PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA STUDIACH I STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SYLABUS PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA STUDIACH I STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SYLABUS PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA STUDIACH I STOPNIA Moduł/Przedmiot: Technologie informacyjne Kod modułu: xxx Koordynator

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo