Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI WYMAGANIA SYSTEMU ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA OGÓLNE WYMAGANIA SYSTEMU ROLE W SYSTEMIE TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM PRAC TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM PRAC MODUŁ SYSTEMU MODUŁ LOGOWANIA I REJESTRACJI Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ MODYFIKACJA KONTA Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ WNIOSKODAWCY Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu

3 6.3.3 Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ SZABLONÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ NABORÓW KONKURSOWYCH Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ ADMINISTRACJI SYSTEMEM Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM CENTRALNYM SL Główny cel modułu Scenariusz działania SERWISOWANIE SYSTEMU I GWARANCJA obowiązki w ramach umowy serwisowej asysta techniczna Gwarancja BEZPIECZEŃSTWO, AUDYT, DOKUMENTACJA

4 8.1 BEZPIECZEŃSTWO AUDYT DOKUMENTACJA KODY ŹRÓDŁOWE I LICENCJE SZKOLENIA

5 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ POJĘCIE OPIS LSI Lokalny system informatyczny dla perspektywy finansowej LSI KSI SIMIK Lokalny system informatyczny dla Instytucji Zarządzającej, którego zadaniem będzie wspieranie wdrażanie regionalnego programu operacyjnego w perspektywie finansowej Centralny system informatyczny wspierający wdrażanie funduszy europejskich w latach SL2014 MIR IZ RPO POKL EFRR EFS Wnioskodawca Centralny system informatyczny, którego zadaniem będzie wspieranie wdrażania funduszy europejskich w latach , oraz inne systemy będące jego elementami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Podmiot realizujący projekt w ramach programów operacyjnych realizowanych w ramach funduszy UE na podstawie stosownej umowy podpisanej przez instytucję systemu wdrażania Użytkownik Pracownik Instytucji Zarządzającej oraz beneficjent realizujący projekt, który posiadać będzie konto w systemie LSI Wykonawca Podmiot wytwarzający oprogramowanie wchodzące w skład LSI

6 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI Głównym celem LSI jest: umożliwienie Wnioskodawcom składanie wniosków aplikacyjnych; wspomaganie zarządzania, wdrażania, informacji, komunikacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; integracja LSI z systemem centralnym SL2014 wdrażanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; automatyzacja wybranych procesów. 3. WYMAGANIA SYSTEMU 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA Dostarczony system i infrastruktura teleinformatyczna, w której będzie działać LSI muszą być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na ich działanie i realizowaną funkcjonalność na dzień złożenia oferty, w szczególności z: Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 526), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 6

7 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926), 3.2 OGÓLNE WYMAGANIA SYSTEMU LSI będzie spełniał następujące wymagania: LSI i jego nowe wersje mają być dostarczane w wersji polskojęzycznej. Interfejs użytkownika będzie w pełni obsługiwać polskie znaki (kodowanie polskich znaków UTF-8). LSI będzie dostępny w trybie 24/7 (z wyłączeniem czasu przeznaczonego na czynności serwisowe) poprzez sieć Internet za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego (https) przy użyciu protokołu SSL. LSI będzie kompatybilny z przeglądarkami: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnych wersjach. LSI do poprawnego działania nie będzie wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. LSI będzie poprawnie działać na wszystkich systemach operacyjnych wspierających wyżej wymienione przeglądarki. LSI musi zapewnić czytelny, przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika wykonany z zastosowaniem technik RWD (Responsive Web Design), w przypadku niższych rozdzielczości nie wszystkie elementy Systemu musza być dostępne. LSI musi zapewnić modułowość umożliwiającą łatwą rozbudowę w przyszłości warstwy aplikacyjnej i bazodanowej według wymogów określonych przez Zamawiającego. LSI musi udostępnić samodzielną rejestrację konta Wnioskodawcy. LSI musi udostępnić pomoc kontekstową dla pól określonych przez Zamawiającego. Pomoc kontekstowa będzie zawarta w postaci słownika edytowalnego przez Administratora. LSI musi umożliwić edytowanie list słownikowych osobom uprawnionym. LSI po wyświetleniu danych musi pozwolić na sortowanie po każdej kolumnie. LSI musi stosować zaawansowane mechanizmy wyszukiwania danych (ze względu na wartość kilku pól). LSI musi posiadać mechanizmy złożonej walidacji, komunikatów i alertów ograniczających ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych. 7

8 LSI musi pozwolić na automatyczne wypełnianie formularzy danymi ze słowników lub zebranymi na wcześniejszych etapach procesowania. LSI musi zapewniać mechanizm oznaczania dokumentów sumą kontrolną. Suma kontrolna będzie stosowana do: o wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, o wersji papierowej (wydruk) wniosku o dofinansowanie. LSI musi pozwalać na obsługę wniosków o dofinansowanie w zakresie wprowadzania, rejestracji, korekt, eksporcie danych do SL2014. LSI w zakresie obsługi projektu musi posiadać: o o o o o wersjonowanie wniosków; opcję auto-zapisu formularza; automatyczną weryfikację poprawności formularza; system śledzenia stanu realizacji projektu; generowanie dokumentów na podstawie formularzy. LSI musi posiadać wzory szablony wniosków o dofinansowanie. Wzory szablonów zostaną zdefiniowane przez Zamawiającego. Będzie możliwość edycji szablonu przez osoby upoważnione. LSI musi zapewnić opcję formatowania tekstu dla wybranych pól. LSI musi pozwolić na jednoczesną pracę w systemie wielu Wnioskodawcom (wypełnianie wniosków o dofinansowanie), Operatorom (podgląd, rejestracja wniosków) oraz Administratorom bez spadku wydajności systemu, przewidywana minimalna liczba Wnioskodawców jednocześnie wypełniających wnioski o dofinansowanie wynosi LSI musi logować wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników w systemie. Log zawierał będzie np. rodzaj operacji, czas wykonania, login, adres IP, id dokumentu. LSI umożliwi odtworzenie pełnej historii aktywności użytkownika w dowolnym okresie. Użytkownicy będą mieli dostęp do LSI po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Login dla każdego użytkownika LSI jest unikatowy, tzn. nie będzie można utworzyć kolejnego konta z tym samym loginem. Użytkownik nie ma możliwości zmiany loginu. 8

9 LSI musi spełniać następujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące hasła do konta: o hasło składa się z co najmniej 8 znaków; o zawiera małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne; o system wymusza zmianę hasła co 30 dni. LSI musi rejestrować wszystkie logowania użytkowników oraz ich nieudane próby. Dane zapisywane do bazy zawierać będą dokładny czas i datę, adres IP, login. Po trzech błędnych próbach logowania przy każdej kolejnej próbie dodatkowe pole weryfikacji przy zastosowaniu captcha. LSI po zalogowaniu użytkownika udostępnia informację o ostatniej udanej i nieudanej próbie logowania, podając dokładny czas, datę, adres IP. LSI automatycznie zamyka sesję po upływie czasu określonego w konfiguracji systemu, od przerwania pracy w LSI LSI musi umożliwić podział użytkowników na grupy i przypisywanie praw dostępu do określonych grup. Jeden użytkownik może być członkiem wielu grup. LSI musi umożliwić monitorowanie obciążenia systemu i bazy danych. LSI musi zapewnić sprawny i bezpieczny mechanizm wykonywania kopii bezpieczeństwa. LSI umożliwi tworzenie raportów w oparciu o zapytania SQL oraz umożliwi eksportowanie wybranych danych (format eksportu PDF, TXT, XLS, DOC, XML). LSI musi zapewnić współpracę z zewnętrznymi systemami (m.in. SL2014, Rejestr REGON) z zastosowaniem mechanizmów komunikacji poprzez Web Services, zapewniając bezpieczny transfer danych za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL. LSI umożliwi na podstawie podanego numeru REGON odpytanie Rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego i automatycznie uzupełnienie danych podmiotu/wnioskodawcy w LSI LSI będzie wykorzystywał Web Services udostępniony przez GUS. Na tą chwilę GUS nie dostarcza tego rozwiązania, dlatego możliwe rozwiązanie, to parsowanie strony wyszukiwarki dostępnej na stronie https://www.stat.gov.pl/regon z przekazaniem captcha do wprowadzenia przez użytkownika. Dane będą przechowywane w relacyjnej bazie danych. 9

10 System będzie spełniać wymogi WCAG 2.0 na poziome AA zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia KRI 1. LSI zapewni zegar systemowy, który będzie wyznacznikiem terminu przekazywania wniosku o dofinansowanie. Zegar systemowy będzie zgodny z oficjalnym serwerem NTP dostarczającym urzędowy czas UTC(PL) w Polsce. 4. ROLE W SYSTEMIE Użytkownikami LSI będą pracownicy/przedstawiciele Wnioskodawcy i pracownicy UMWK-P. Ze względu na wykonywane czynności w LSI użytkownikom można określić następujące role: Administrator Systemu posiada pełne uprawnienia pozwalające na: o wgrywanie poprawek, aktualizację, modyfikację, instalację Systemu; o hosting i serwisowanie LSI ; o zakładanie i nadawanie uprawnień dla konta Administrator. Administrator administrator IZ ma nieograniczone uprawnienia do wszystkich funkcji i modułów LSI Konfiguruje, modyfikuje parametry możliwe do zdefiniowania w module administracji systemu. Zarządza kontami pracowników IZ (Operator), Wnioskodawców. Operator przeznaczona dla pracownika IZ zajmującego się obsługą wniosków o dofinansowanie w IZ. Posiada uprawnienia do podglądu/edytowania naborów oraz wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawca posiada pełne uprawnienia do modułu logowania i rejestracji oraz modułu wnioskodawcy. Szczegółowy opis i zakres ról w systemie zostanie określony na etapie wdrożenia LSI Dla wyszczególnionych ról zostaną zdefiniowane domyślne uprawnienia. Administrator będzie miał możliwość: modyfikowania uprawnień indywidualnie każdemu z użytkowników; 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U nr 0 poz

11 tworzenia grup uprawnień i przypisywanie ich użytkownikom lub określonej grupie użytkowników. 5. TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM PRAC 5.1 TERMIN REALIZACJI Zgodnie z działem III SIWZ i wzorem umowy. 5.2 HARMONOGRAM PRAC Wszystkie moduły LSI muszą zostać sporządzone na podstawie Specyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i załącznikami. System będzie realizowany etapami, w następującej kolejności: moduł logowania i rejestracji, moduł naborów konkursowych, moduł szablonu wniosków o dofinansowanie, moduł wnioskodawcy, moduł modyfikacja konta, moduł administracji systemem, moduł integracji z system centralnym SL2014. W ramach realizacji każdego etapu Wykonawca przygotuje: koncepcję graficzną modułu, analizę funkcjonalną modułu, dokumentację systemu dla modułu (struktury bazy danych wraz z opisem przeznaczenia tabel i pól), wersje testową modułu. Podczas realizacji każdego etapu Wykonawca będzie przeprowadzał konsultacje z Zamawiającym. Zamawiający będzie miał prawo do zgłaszania uwag i błędów. Błędy będą 11

12 rejestrowane w systemie zgłaszania błędów, który zapewni Wykonawca. Wykonawca będzie mieć obowiązek poprawy wszystkich błędów. Dany etap wykazany w harmonogramie będzie uważany za zakończony w momencie zaakceptowania go przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje etap, jeżeli Wykonawca wykonał go prawidłowo lub zrealizował prawidłowo wszystkie uwagi i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego. 6. MODUŁ SYSTEMU LSI będzie posiadał jednolity interfejs, jednak zakres prezentowanych danych oraz dostępnych funkcji LSI będzie zależny od roli jaką posiada zalogowany użytkownik. Zapisy rozdziału należy traktować jedynie jako wskazówkę co do zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych. Zamawiający będzie oczekiwał dokonania pełnej analizy zakresu danych i funkcjonalności LSI przez Wykonawcę na etapie wdrożenia. 6.1 MODUŁ LOGOWANIA I REJESTRACJI Główny cel modułu Moduł umożliwi użytkownikom logowanie/odzyskiwanie hasła do LSI , oraz w przypadku Wnioskodawców założenie i rejestrację nowego konta. Konta pracowników Instytucji Zarządzającej będą zakładane w LSI przez Administratora Podstawowe akcje i funkcje modułu W zależności od roli użytkownika w LSI dostępne będą akcje: logowanie, odzyskiwanie hasła dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających login i hasło; rejestracja dostępne dla Wnioskodawców. W ramach modułu LSI udostępni: formularz logowania, który po podaniu prawidłowego loginu i hasła umożliwi zalogowanie się i dostęp do LSI w zakresie nadanych wcześniej uprawnień; link do formularza rejestracji Wnioskodawcy, który umożliwi przejście do formularza rejestracji konta; link do formularza odzyskiwania hasła lub przypomnienia loginu, pozwoli użytkownikowi na samodzielny reset hasła lub przypomnienie loginu użytkownika do LSI ; 12

13 formularz do wysłania linka aktywującego konto Scenariusz działania Po wpisaniu w oknie przeglądarki adresu strony pod którą dostępny będzie LSI , wyświetli się formularz logowania, dostępne będą również linki do formularzy rejestracji konta Wnioskodawcy oraz odzyskiwania hasła. Logowanie formularz logowania Podczas logowania do LSI użytkownik podaje login i hasło. Login będzie składać się z trzech pierwszych liter imienia i nazwiska użytkownika (bez polskich znaków). W przypadku gdy podczas rejestracji/zakładania konta okaże się, że już taki login występuje, LSI automatycznie zaproponuje inny login poprzez dodanie kolejnej litery nazwiska lub imienia w celu otrzymania unikatowego loginu. Po poprawnym uwierzytelnieniu i autoryzacji użytkownik ma dostęp do LSI zgodnie z nadanymi wcześniej uprawnieniami. W przypadku nieudanej próby logowania lub zablokowaniu konta przez Administratora użytkownik otrzymuje zrozumiały i czytelny komunikat. W przypadku gdy konto jest zablokowane informacja powinna dodatkowo zawierać czas i datę zablokowania, przyczynę zablokowania, oraz adres do kontaktu w celu przesłania wyjaśnień lub wniosku o odblokowanie. LSI rejestruje wszystkie próby logowania użytkowników oraz gromadzi i przechowuje następujące informacje: dokładny czas i datę, adres IP, login, rezultat uwierzytelniania (powodzenie/niepowodzenie). Po trzech błędnych próbach logowania przy każdej kolejnej próbie pojawia się dodatkowe pole weryfikacji z zastosowaniem mechanizmu Captcha. Rejestracja konta Wnioskodawcy Po wybraniu w oknie logowania do LSI linku rejestracja konta Wnioskodawcy, LSI wyświetli komunikat dotyczący wyrażenia zgody rejestrującej się osoby na przetwarzanie danych osobowych (akceptacja przez pole wyboru), opcjonalnie dostępny będzie regulamin Użytkownika LSI z akceptacją przez pole wyboru. Akceptacja pozwala rozpocząć właściwy etap rejestracji (LSI odnotuje akceptację klauzuli o ochronie danych osobowych i opcjonalnie regulaminu w momencie zakładania konta Wnioskodawcy w LSI ). LSI uniemożliwi użytkownikowi utworzenie konta w przypadku gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub opcjonalnie nie zaakceptuje regulaminu. 13

14 Z poziomu formularza rejestracji Wnioskodawca wypełnia pola wymagane podczas rejestracji. W formularzu będzie użyty mechanizm Captcha. Poprawna weryfikacja danych pozwala na rejestrację konta, użytkownik otrzymuje stosowny komunikat. Dodatkowo na podany podczas rejestracji adres przesyłana jest wiadomość zawierająca link aktywujący konto do LSI , oraz login, czas i datę rejestracji. Link aktywujący konto będzie aktywny tylko przez 24 godziny od wysłania wiadomości z linkiem. Wnioskodawca po kliknięciu na link aktywacyjny zostanie przeniesiony na stronę LSI , gdzie zostanie wyświetlony komunikat o aktywacji konta. Wnioskodawca będzie miał możliwość ponownego przesłania linka do aktywacji konta. W tym celu Wnioskodawca w formularzu do wysłania linka aktywującego konto wprowadzi adres podany podczas rejestracji konta. Powyższe będzie miało zastosowanie w przypadku gdy: Wnioskodawca nie otrzymał z linkiem aktywacyjnym podczas rejestracji konta. Wnioskodawca będzie chciał ponownie otrzymać dostęp do LSI , po wcześniejszej rezygnacji z potwierdzenia regulaminu lub rezygnacji ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wówczas podczas aktywacji konta Wnioskodawca będzie musiał ponownie zaakceptować regulamin lub wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku kiedy konto jest już aktywne Wnioskodawca otrzyma stosowny komunikat. W formularzu rejestracji po podaniu numeru REGON, LSI automatyczne uzupełnieni formularz rejestracji danymi podmiotu/wnioskodawcy. Dane będą pobierane z Rejestru REGON poprzez parsowanie strony wyszukiwarki dostępnej na stronie https://www.stat.gov.pl/regon z przekazaniem captcha do wprowadzenia przez użytkownika, lub wykorzystując web services w momencie udostępnienia tej usługi przez GUS. Odzyskiwanie hasła, przypomnienie identyfikatora użytkownika LSI umożliwia odzyskanie hasła do konta. Na formularzu dostępne są dwa pola do wypełnienia: adres , użytkownik musi podać taki sam adres jaki jest powiązany z kontem użytkownika w LSI ; pole zabezpieczające typu Captcha. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza LSI przeprowadza walidację wprowadzonych danych. W przypadku wystąpienia błędów LSI ponownie wyświetli formularz z wprowadzonymi danymi i komunikatem ze wskazaniem pól/pola do poprawy. 14

15 Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych na podany podczas odzyskiwania hasła adres , automatycznie przesyłana jest wiadomość zawierająca link do formularza umożliwiającego zmianę hasła w LSI Zmiana hasła będzie możliwa tylko w okresie 24h od wysłania wiadomości z linkiem. LSI rejestruje wszystkie zmiany hasła oraz nieudane próby. Dane zapisywane do bazy zawierać będą dokładny czas i datę, adres IP, login, adres , rezultat zmiany hasła (powodzenie/niepowodzenie). LSI umożliwia przypomnienie identyfikatora użytkownika. Formularz jest taki sam jak w przypadku odzyskiwania hasła do konta. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, na adres podany podczas rejestracji konta, przesłany zostanie identyfikator użytkownika Zakres danych Minimalny zakres gromadzonych danych podczas procesu rejestracji konta Wnioskodawcy: login - unikatowy, sprawdzana jest zajętość loginu; adres ( zawsze jest unikatowy) walidacja poprawności adresu ; hasło - weryfikacja złożoności hasła; imię; nazwisko; nazwa podmiotu/wnioskodawcy; numer REGON podmiotu/wnioskodawcy; numer NIP podmiotu/wnioskodawcy; numer i nazwa dokumentu rejestrowego; forma prawna; województwo/powiat/gmina; miejscowość/kod pocztowy ulica/nr domu/nr lokalu; nr telefonu weryfikacja ilości znaków min

16 6.2 MODUŁ MODYFIKACJA KONTA Główny cel modułu Głównym zadaniem modułu jest umożliwienie użytkownikowi LSI zarządzanie własnym kontem Podstawowe akcje i funkcje Użytkownicy LSI z poziomu modułu będą mogli wykonać następujące akcje: zmiana hasła; zmiana swoich danych wprowadzonych podczas rejestracji lub podczas pracy z modułem modyfikacja konta. W ramach modułu LSI udostępni formularz zawierający wszystkie informacje o użytkowniku z możliwością edycji. Z poziomu formularza będzie również możliwość rezygnacji z potwierdzenia akceptacji regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Scenariusz działania Użytkownik po zalogowaniu do LSI i wybraniu opcji moje ustawienia będzie miał dostęp do funkcjonalności modułu modyfikacja konta. Użytkownik w formularzu będzie miał możliwość podglądu oraz zmiany swoich danych z wyjątkiem loginu użytkownika, oraz danych, które automatycznie rejestrowane są przez LSI (np. ostatnie nieudane logowanie). Z poziomu formularza będzie również możliwa zmiana hasła i rezygnacja z potwierdzenia akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych lub z potwierdzenia akceptacji regulaminu skutkować będzie automatycznym blokowaniem konta użytkownika. Każda modyfikacja danych w module jest rejestrowana w logach LSI , dodatkowo użytkownik otrzymuje na adres wiadomość tekstową informującą o wprowadzonych zmianach Zakres danych Minimalny zakres danych gromadzonych w module modyfikacja konta: Dane edytowalne przez użytkownika LSI : imię; nazwisko; adres ; hasło; 16

17 powtórzenie hasła; nazwa podmiotu/wnioskodawcy; numer REGON podmiotu/wnioskodawcy; numer NIP podmiotu/wnioskodawcy; numer i nazwa dokumentu rejestrowego podmiotu/wnioskodawcy; forma prawna podmiotu/wnioskodawcy; województwo/powiat/gmina; miejscowość/kod pocztowy; ulica/nr domu/nr lokalu; nr telefonu; potwierdzenie akceptacji regulaminu; potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane nieedytowalne przez użytkownika LSI : login; data pierwszego udanego logowania; data ostatniego udanego logowania do systemu; data ostatniego nieudanego logowania do systemu; data utworzenia konta; identyfikator użytkownika, który utworzył konto; data ostatniej aktualizacji danych użytkownika; identyfikator użytkownika, który aktualizował dane użytkownika; data ostatniej zmiany hasła; identyfikator użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany hasła; czas pracy w systemie podczas ostatniego udanego logowania do systemu; łączny czas pracy użytkownika w systemie. 6.3 MODUŁ WNIOSKODAWCY Główny cel modułu Celem modułu jest umożliwienie Wnioskodawcy w LSI : Wprowadzenie i obsługę wniosków o dofinansowanie Podstawowe akcje i funkcje modułu Moduł będzie udostępniony dla Wnioskodawców, posiadających konto w LSI W zależności od przydzielonych uprawnień, Wnioskodawcy będą mogli dokonywać następujących akcji: 17

18 Tworzenie, edycja, usuwanie/przywracanie, podgląd, kopiowanie, wydruk, dodawanie/usuwanie załączników w formie plików, przekazanie, generowanie pliku PDF dla wniosku o dofinansowanie. W ramach modułu LSI udostępni: Formularz ogólny naborów, który zapewni dostęp do listy dostępnych i aktualnych naborów. W formularzu ogólnym użytkownik będzie mógł włączać/wyłączać zdefiniowane wcześniej kolumny z informacjami opisującymi nabór. Formularz szczegółowy naboru konkursowego, który zapewni dostęp do szczegółowych informacji dotyczących konkursu, załączników elektronicznych oraz do wniosku o dofinansowanie powiązanego z danym naborem. Formularz ogólny wniosków, który pełnić będzie rolę rejestru utworzonych przez Wnioskodawcę oraz udostępnionych dla Wnioskodawcy wniosków o dofinansowanie. Formularz szczegółowy wniosku, który zapewni dostęp do szczegółowych informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, historii wniosku oraz wykazu zmian między poszczególnymi wersjami. Wyszukiwarkę, która umożliwi wyszukiwanie po kluczowych polach oraz łączenie warunków Scenariusz działania Wnioskodawca po zalogowaniu do LSI , będzie miał możliwość w formularzu ogólnym naborów przegląd aktualnych naborów. LSI umożliwi Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu kluczowego oraz w trybie naboru konkursowego. Wniosek o dofinansowanie projektu kluczowego będzie dostępny w formularzu ogólnym naborów dla wybranych Wnioskodawców. Przypisanie wniosku do wybranego Wnioskodawcy dokonuje administrator w module naborów. Uprawniony Wnioskodawca po wybraniu naboru będzie miał możliwość sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie w postaci interaktywnego formularza. Po wybraniu wniosku część pól zostanie automatycznie uzupełniona danymi z innych modułów i słowników LSI (pola zostaną określone na etapie wdrożenia), wniosek zostanie automatycznie zapisany w wersji roboczej. Dla wniosków, które będą gotowe do zgłoszenia w IZ, Wnioskodawca będzie miał możliwość wygenerowania pliku PDF oraz eksportu danych do pliku w formacie XML zgodnego ze strukturą XML Schema SL

19 Dla wniosków ze statusem wersja robocza i wycofany na każdej stronie wygenerowanego pliku PDF będzie umieszczony napis "WERSJA ROBOCZA WNIOSKU". Podczas edycji formularza wniosku o dofinansowanie będzie: przeprowadzana dla poszczególnych pól walidacja oraz dostępna pomoc kontekstowa; wykonywany automatyczny zapis wniosku co określony interwał czasu (np. 10min, opcjonalnie możliwość zmiany okresu przez Administratora w ustawieniach systemowych); wykonywany automatyczny zapis wniosku przy przechodzeniu pomiędzy zakładkami formularza; możliwy dostęp do historii zmian wniosku, przegląd poprzednich wersji wniosku, możliwość dodania/usuwania wymaganych do wniosku załączników w formie plików; dostępna informacja o ilości pozostałego czasu do zakończenia naboru. LSI dla dodawanych do formularza załączników w formie plików zapewni: automatyczne liczenie sumy kontrolnej pliku bezpiecznym algorytmem haszującym i zapisywanie jej do metadanych załączonego pliku; wersjonowanie załączanych plików; możliwość zdefiniowania obowiązkowych pól do wypełnienia metadanymi dodawanych plików; możliwość definiowania limitu wielkości oraz akceptowanych rozszerzeń dodawanego pliku przez Administratora. Wnioskodawca w każdej chwili może przerwać edycję wniosku i zapisać wniosek jako wersję roboczą lub anulować zmiany. Zapisany wniosek dostępny będzie na liście wniosków w formularzu ogólnym wniosków. Wniosek będzie miał status wersja robocza. Po zakończeniu prac nad wnioskiem o dofinansowanie uprawniony Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia wniosku do IZ. Zgłoszenie wniosku do IZ oznacza zakończenie prac nad wnioskiem. W momencie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie do IZ w LSI : automatycznie dla wniosku generowana jest suma kontrolna (widoczna również na wydruku wniosku); zmienia się status wniosku na zgłoszony; wniosek jest blokowany do edycji dla Wnioskodawcy; 19

20 generowany jest plik XML Schema, zgodny ze strukturą XML Schema SL2014; generowany jest plik PDF. W przypadku konieczności korekty zgłoszonego wniosku przez Wnioskodawcę będzie możliwość utworzenia kopii tego wniosku. Kopia wniosku automatycznie otrzymuje status wersja robocza i jest możliwa edycja i ponowne zgłoszenie wniosku do IZ. Po pozytywnej ocenie formalnej pracownik IZ zmienia status wniosku na w trakcie oceny, automatycznie nadawany jest numer wniosku zgodny ze standardem przyjętym w SL2014. Następnie pracownik IZ rejestruje wniosek w SL2014 (wykorzystując eksport danych). Możliwe statusy wniosku o dofinansowanie: wersja robocza, zgłoszony, w trakcie oceny, odrzucony, zatwierdzony, lista rezerwowa/warunkowy, wycofany. Dla wniosków zarejestrowanych w systemie centralnym SL2014 status wniosku w LSI będzie aktualizowany z wykorzystaniem webserwisu. Wnioskodawca będzie miał możliwość wycofania zgłoszonego wniosku do IZ. Wycofany wniosek będzie można ponownie edytować i ponownie zgłosić do IZ. Niemożliwe będzie wycofanie wniosku w przypadku gdy minął termin zgłaszania wniosków do naboru, którego ten wniosek dotyczył. W formularzu ogólnym wniosków Wnioskodawca będzie miał dostęp do własnych wniosków oraz do udostępnionych wniosków utworzonych przez innych użytkowników. Wnioskodawca będzie miał możliwość udostępniania utworzonych przez siebie wniosków. Możliwe będzie udostępnianie w trybach tylko do odczytu lub odczyt, edycja i zapis. W formularzu ogólnym wniosków Wnioskodawca będzie miał dostęp do rejestru plików załączonych do wniosku. Wnioskodawca będzie miał możliwość podglądu, dodani i usunięcia plików w tym rejestrze, uwzględniając uprawnienia jakie będzie posiadał Wnioskodawca dla wybranego wniosku Zakres danych Minimalny zakres danych gromadzonych w module wnioskodawcy musi zawierać dane opisane w Załączniku nr 2. Minimalny zakres danych dla WND wersja 1.0.pdf oraz informacji wynikających z potrzeb IZ. W Załączniku nr 4. Wniosek o dofinansowanie_efs.pdf znajduje się wykaz pól dla wniosku o dofinansowanie projektu POKL. Minimalny zakres danych zawiera wszystkie informacje jakie będą musiały się znaleźć w XML Schema dla wniosku o dofinansowanie. Minimalny zakres danych gromadzonych dla załączanych plików: nazwa pliku; 20

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 2007-2013 2014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne Systemy informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Zielona Góra, 11.09.2015 r. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.4) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r. INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Niniejsza Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom korzystania z Generatora Wniosków. Generator

Bardziej szczegółowo

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Generator wniosków o dofinansowanie www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 25 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika LSI 2014+ zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe po stronie serwera

Wymagania systemowe po stronie serwera 1 z 6 30-06-2011 11:15 Specyfikacja Oprogramowanie do zarządzania wnioskami poręczeniowymi Szczegółowe funkcjonalności oprogramowania do zarządzania wnioskami poręczeniowymi Spis treści 1 Wstęp 2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

- umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki,

- umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki, Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie leasingu, obsługującej proces udzielania poręczeń leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

WYGENEROWANIE NOWEGO HASŁA DO SYSTEMU NA ADRES e-mail skrócona instrukcja

WYGENEROWANIE NOWEGO HASŁA DO SYSTEMU NA ADRES e-mail skrócona instrukcja WYGENEROWANIE NOWEGO HASŁA DO SYSTEMU NA ADRES e-mail skrócona instrukcja W systemie SZOI / SNRL wprowadzony został nowy mechanizm wykorzystywany do awaryjnej zmiany hasła. Niniejsza funkcjonalność umożliwia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo