Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI WYMAGANIA SYSTEMU ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA OGÓLNE WYMAGANIA SYSTEMU ROLE W SYSTEMIE TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM PRAC TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM PRAC MODUŁ SYSTEMU MODUŁ LOGOWANIA I REJESTRACJI Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ MODYFIKACJA KONTA Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ WNIOSKODAWCY Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu

3 6.3.3 Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ SZABLONÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ NABORÓW KONKURSOWYCH Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania Zakres danych MODUŁ ADMINISTRACJI SYSTEMEM Główny cel modułu Podstawowe akcje i funkcje modułu Scenariusz działania MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM CENTRALNYM SL Główny cel modułu Scenariusz działania SERWISOWANIE SYSTEMU I GWARANCJA obowiązki w ramach umowy serwisowej asysta techniczna Gwarancja BEZPIECZEŃSTWO, AUDYT, DOKUMENTACJA

4 8.1 BEZPIECZEŃSTWO AUDYT DOKUMENTACJA KODY ŹRÓDŁOWE I LICENCJE SZKOLENIA

5 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ POJĘCIE OPIS LSI Lokalny system informatyczny dla perspektywy finansowej LSI KSI SIMIK Lokalny system informatyczny dla Instytucji Zarządzającej, którego zadaniem będzie wspieranie wdrażanie regionalnego programu operacyjnego w perspektywie finansowej Centralny system informatyczny wspierający wdrażanie funduszy europejskich w latach SL2014 MIR IZ RPO POKL EFRR EFS Wnioskodawca Centralny system informatyczny, którego zadaniem będzie wspieranie wdrażania funduszy europejskich w latach , oraz inne systemy będące jego elementami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Podmiot realizujący projekt w ramach programów operacyjnych realizowanych w ramach funduszy UE na podstawie stosownej umowy podpisanej przez instytucję systemu wdrażania Użytkownik Pracownik Instytucji Zarządzającej oraz beneficjent realizujący projekt, który posiadać będzie konto w systemie LSI Wykonawca Podmiot wytwarzający oprogramowanie wchodzące w skład LSI

6 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI Głównym celem LSI jest: umożliwienie Wnioskodawcom składanie wniosków aplikacyjnych; wspomaganie zarządzania, wdrażania, informacji, komunikacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; integracja LSI z systemem centralnym SL2014 wdrażanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; automatyzacja wybranych procesów. 3. WYMAGANIA SYSTEMU 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA Dostarczony system i infrastruktura teleinformatyczna, w której będzie działać LSI muszą być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na ich działanie i realizowaną funkcjonalność na dzień złożenia oferty, w szczególności z: Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 526), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 6

7 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926), 3.2 OGÓLNE WYMAGANIA SYSTEMU LSI będzie spełniał następujące wymagania: LSI i jego nowe wersje mają być dostarczane w wersji polskojęzycznej. Interfejs użytkownika będzie w pełni obsługiwać polskie znaki (kodowanie polskich znaków UTF-8). LSI będzie dostępny w trybie 24/7 (z wyłączeniem czasu przeznaczonego na czynności serwisowe) poprzez sieć Internet za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego (https) przy użyciu protokołu SSL. LSI będzie kompatybilny z przeglądarkami: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnych wersjach. LSI do poprawnego działania nie będzie wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. LSI będzie poprawnie działać na wszystkich systemach operacyjnych wspierających wyżej wymienione przeglądarki. LSI musi zapewnić czytelny, przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika wykonany z zastosowaniem technik RWD (Responsive Web Design), w przypadku niższych rozdzielczości nie wszystkie elementy Systemu musza być dostępne. LSI musi zapewnić modułowość umożliwiającą łatwą rozbudowę w przyszłości warstwy aplikacyjnej i bazodanowej według wymogów określonych przez Zamawiającego. LSI musi udostępnić samodzielną rejestrację konta Wnioskodawcy. LSI musi udostępnić pomoc kontekstową dla pól określonych przez Zamawiającego. Pomoc kontekstowa będzie zawarta w postaci słownika edytowalnego przez Administratora. LSI musi umożliwić edytowanie list słownikowych osobom uprawnionym. LSI po wyświetleniu danych musi pozwolić na sortowanie po każdej kolumnie. LSI musi stosować zaawansowane mechanizmy wyszukiwania danych (ze względu na wartość kilku pól). LSI musi posiadać mechanizmy złożonej walidacji, komunikatów i alertów ograniczających ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych. 7

8 LSI musi pozwolić na automatyczne wypełnianie formularzy danymi ze słowników lub zebranymi na wcześniejszych etapach procesowania. LSI musi zapewniać mechanizm oznaczania dokumentów sumą kontrolną. Suma kontrolna będzie stosowana do: o wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, o wersji papierowej (wydruk) wniosku o dofinansowanie. LSI musi pozwalać na obsługę wniosków o dofinansowanie w zakresie wprowadzania, rejestracji, korekt, eksporcie danych do SL2014. LSI w zakresie obsługi projektu musi posiadać: o o o o o wersjonowanie wniosków; opcję auto-zapisu formularza; automatyczną weryfikację poprawności formularza; system śledzenia stanu realizacji projektu; generowanie dokumentów na podstawie formularzy. LSI musi posiadać wzory szablony wniosków o dofinansowanie. Wzory szablonów zostaną zdefiniowane przez Zamawiającego. Będzie możliwość edycji szablonu przez osoby upoważnione. LSI musi zapewnić opcję formatowania tekstu dla wybranych pól. LSI musi pozwolić na jednoczesną pracę w systemie wielu Wnioskodawcom (wypełnianie wniosków o dofinansowanie), Operatorom (podgląd, rejestracja wniosków) oraz Administratorom bez spadku wydajności systemu, przewidywana minimalna liczba Wnioskodawców jednocześnie wypełniających wnioski o dofinansowanie wynosi LSI musi logować wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników w systemie. Log zawierał będzie np. rodzaj operacji, czas wykonania, login, adres IP, id dokumentu. LSI umożliwi odtworzenie pełnej historii aktywności użytkownika w dowolnym okresie. Użytkownicy będą mieli dostęp do LSI po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Login dla każdego użytkownika LSI jest unikatowy, tzn. nie będzie można utworzyć kolejnego konta z tym samym loginem. Użytkownik nie ma możliwości zmiany loginu. 8

9 LSI musi spełniać następujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące hasła do konta: o hasło składa się z co najmniej 8 znaków; o zawiera małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne; o system wymusza zmianę hasła co 30 dni. LSI musi rejestrować wszystkie logowania użytkowników oraz ich nieudane próby. Dane zapisywane do bazy zawierać będą dokładny czas i datę, adres IP, login. Po trzech błędnych próbach logowania przy każdej kolejnej próbie dodatkowe pole weryfikacji przy zastosowaniu captcha. LSI po zalogowaniu użytkownika udostępnia informację o ostatniej udanej i nieudanej próbie logowania, podając dokładny czas, datę, adres IP. LSI automatycznie zamyka sesję po upływie czasu określonego w konfiguracji systemu, od przerwania pracy w LSI LSI musi umożliwić podział użytkowników na grupy i przypisywanie praw dostępu do określonych grup. Jeden użytkownik może być członkiem wielu grup. LSI musi umożliwić monitorowanie obciążenia systemu i bazy danych. LSI musi zapewnić sprawny i bezpieczny mechanizm wykonywania kopii bezpieczeństwa. LSI umożliwi tworzenie raportów w oparciu o zapytania SQL oraz umożliwi eksportowanie wybranych danych (format eksportu PDF, TXT, XLS, DOC, XML). LSI musi zapewnić współpracę z zewnętrznymi systemami (m.in. SL2014, Rejestr REGON) z zastosowaniem mechanizmów komunikacji poprzez Web Services, zapewniając bezpieczny transfer danych za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL. LSI umożliwi na podstawie podanego numeru REGON odpytanie Rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego i automatycznie uzupełnienie danych podmiotu/wnioskodawcy w LSI LSI będzie wykorzystywał Web Services udostępniony przez GUS. Na tą chwilę GUS nie dostarcza tego rozwiązania, dlatego możliwe rozwiązanie, to parsowanie strony wyszukiwarki dostępnej na stronie https://www.stat.gov.pl/regon z przekazaniem captcha do wprowadzenia przez użytkownika. Dane będą przechowywane w relacyjnej bazie danych. 9

10 System będzie spełniać wymogi WCAG 2.0 na poziome AA zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia KRI 1. LSI zapewni zegar systemowy, który będzie wyznacznikiem terminu przekazywania wniosku o dofinansowanie. Zegar systemowy będzie zgodny z oficjalnym serwerem NTP dostarczającym urzędowy czas UTC(PL) w Polsce. 4. ROLE W SYSTEMIE Użytkownikami LSI będą pracownicy/przedstawiciele Wnioskodawcy i pracownicy UMWK-P. Ze względu na wykonywane czynności w LSI użytkownikom można określić następujące role: Administrator Systemu posiada pełne uprawnienia pozwalające na: o wgrywanie poprawek, aktualizację, modyfikację, instalację Systemu; o hosting i serwisowanie LSI ; o zakładanie i nadawanie uprawnień dla konta Administrator. Administrator administrator IZ ma nieograniczone uprawnienia do wszystkich funkcji i modułów LSI Konfiguruje, modyfikuje parametry możliwe do zdefiniowania w module administracji systemu. Zarządza kontami pracowników IZ (Operator), Wnioskodawców. Operator przeznaczona dla pracownika IZ zajmującego się obsługą wniosków o dofinansowanie w IZ. Posiada uprawnienia do podglądu/edytowania naborów oraz wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawca posiada pełne uprawnienia do modułu logowania i rejestracji oraz modułu wnioskodawcy. Szczegółowy opis i zakres ról w systemie zostanie określony na etapie wdrożenia LSI Dla wyszczególnionych ról zostaną zdefiniowane domyślne uprawnienia. Administrator będzie miał możliwość: modyfikowania uprawnień indywidualnie każdemu z użytkowników; 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U nr 0 poz

11 tworzenia grup uprawnień i przypisywanie ich użytkownikom lub określonej grupie użytkowników. 5. TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM PRAC 5.1 TERMIN REALIZACJI Zgodnie z działem III SIWZ i wzorem umowy. 5.2 HARMONOGRAM PRAC Wszystkie moduły LSI muszą zostać sporządzone na podstawie Specyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i załącznikami. System będzie realizowany etapami, w następującej kolejności: moduł logowania i rejestracji, moduł naborów konkursowych, moduł szablonu wniosków o dofinansowanie, moduł wnioskodawcy, moduł modyfikacja konta, moduł administracji systemem, moduł integracji z system centralnym SL2014. W ramach realizacji każdego etapu Wykonawca przygotuje: koncepcję graficzną modułu, analizę funkcjonalną modułu, dokumentację systemu dla modułu (struktury bazy danych wraz z opisem przeznaczenia tabel i pól), wersje testową modułu. Podczas realizacji każdego etapu Wykonawca będzie przeprowadzał konsultacje z Zamawiającym. Zamawiający będzie miał prawo do zgłaszania uwag i błędów. Błędy będą 11

12 rejestrowane w systemie zgłaszania błędów, który zapewni Wykonawca. Wykonawca będzie mieć obowiązek poprawy wszystkich błędów. Dany etap wykazany w harmonogramie będzie uważany za zakończony w momencie zaakceptowania go przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje etap, jeżeli Wykonawca wykonał go prawidłowo lub zrealizował prawidłowo wszystkie uwagi i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego. 6. MODUŁ SYSTEMU LSI będzie posiadał jednolity interfejs, jednak zakres prezentowanych danych oraz dostępnych funkcji LSI będzie zależny od roli jaką posiada zalogowany użytkownik. Zapisy rozdziału należy traktować jedynie jako wskazówkę co do zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych. Zamawiający będzie oczekiwał dokonania pełnej analizy zakresu danych i funkcjonalności LSI przez Wykonawcę na etapie wdrożenia. 6.1 MODUŁ LOGOWANIA I REJESTRACJI Główny cel modułu Moduł umożliwi użytkownikom logowanie/odzyskiwanie hasła do LSI , oraz w przypadku Wnioskodawców założenie i rejestrację nowego konta. Konta pracowników Instytucji Zarządzającej będą zakładane w LSI przez Administratora Podstawowe akcje i funkcje modułu W zależności od roli użytkownika w LSI dostępne będą akcje: logowanie, odzyskiwanie hasła dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających login i hasło; rejestracja dostępne dla Wnioskodawców. W ramach modułu LSI udostępni: formularz logowania, który po podaniu prawidłowego loginu i hasła umożliwi zalogowanie się i dostęp do LSI w zakresie nadanych wcześniej uprawnień; link do formularza rejestracji Wnioskodawcy, który umożliwi przejście do formularza rejestracji konta; link do formularza odzyskiwania hasła lub przypomnienia loginu, pozwoli użytkownikowi na samodzielny reset hasła lub przypomnienie loginu użytkownika do LSI ; 12

13 formularz do wysłania linka aktywującego konto Scenariusz działania Po wpisaniu w oknie przeglądarki adresu strony pod którą dostępny będzie LSI , wyświetli się formularz logowania, dostępne będą również linki do formularzy rejestracji konta Wnioskodawcy oraz odzyskiwania hasła. Logowanie formularz logowania Podczas logowania do LSI użytkownik podaje login i hasło. Login będzie składać się z trzech pierwszych liter imienia i nazwiska użytkownika (bez polskich znaków). W przypadku gdy podczas rejestracji/zakładania konta okaże się, że już taki login występuje, LSI automatycznie zaproponuje inny login poprzez dodanie kolejnej litery nazwiska lub imienia w celu otrzymania unikatowego loginu. Po poprawnym uwierzytelnieniu i autoryzacji użytkownik ma dostęp do LSI zgodnie z nadanymi wcześniej uprawnieniami. W przypadku nieudanej próby logowania lub zablokowaniu konta przez Administratora użytkownik otrzymuje zrozumiały i czytelny komunikat. W przypadku gdy konto jest zablokowane informacja powinna dodatkowo zawierać czas i datę zablokowania, przyczynę zablokowania, oraz adres do kontaktu w celu przesłania wyjaśnień lub wniosku o odblokowanie. LSI rejestruje wszystkie próby logowania użytkowników oraz gromadzi i przechowuje następujące informacje: dokładny czas i datę, adres IP, login, rezultat uwierzytelniania (powodzenie/niepowodzenie). Po trzech błędnych próbach logowania przy każdej kolejnej próbie pojawia się dodatkowe pole weryfikacji z zastosowaniem mechanizmu Captcha. Rejestracja konta Wnioskodawcy Po wybraniu w oknie logowania do LSI linku rejestracja konta Wnioskodawcy, LSI wyświetli komunikat dotyczący wyrażenia zgody rejestrującej się osoby na przetwarzanie danych osobowych (akceptacja przez pole wyboru), opcjonalnie dostępny będzie regulamin Użytkownika LSI z akceptacją przez pole wyboru. Akceptacja pozwala rozpocząć właściwy etap rejestracji (LSI odnotuje akceptację klauzuli o ochronie danych osobowych i opcjonalnie regulaminu w momencie zakładania konta Wnioskodawcy w LSI ). LSI uniemożliwi użytkownikowi utworzenie konta w przypadku gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub opcjonalnie nie zaakceptuje regulaminu. 13

14 Z poziomu formularza rejestracji Wnioskodawca wypełnia pola wymagane podczas rejestracji. W formularzu będzie użyty mechanizm Captcha. Poprawna weryfikacja danych pozwala na rejestrację konta, użytkownik otrzymuje stosowny komunikat. Dodatkowo na podany podczas rejestracji adres przesyłana jest wiadomość zawierająca link aktywujący konto do LSI , oraz login, czas i datę rejestracji. Link aktywujący konto będzie aktywny tylko przez 24 godziny od wysłania wiadomości z linkiem. Wnioskodawca po kliknięciu na link aktywacyjny zostanie przeniesiony na stronę LSI , gdzie zostanie wyświetlony komunikat o aktywacji konta. Wnioskodawca będzie miał możliwość ponownego przesłania linka do aktywacji konta. W tym celu Wnioskodawca w formularzu do wysłania linka aktywującego konto wprowadzi adres podany podczas rejestracji konta. Powyższe będzie miało zastosowanie w przypadku gdy: Wnioskodawca nie otrzymał z linkiem aktywacyjnym podczas rejestracji konta. Wnioskodawca będzie chciał ponownie otrzymać dostęp do LSI , po wcześniejszej rezygnacji z potwierdzenia regulaminu lub rezygnacji ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wówczas podczas aktywacji konta Wnioskodawca będzie musiał ponownie zaakceptować regulamin lub wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku kiedy konto jest już aktywne Wnioskodawca otrzyma stosowny komunikat. W formularzu rejestracji po podaniu numeru REGON, LSI automatyczne uzupełnieni formularz rejestracji danymi podmiotu/wnioskodawcy. Dane będą pobierane z Rejestru REGON poprzez parsowanie strony wyszukiwarki dostępnej na stronie https://www.stat.gov.pl/regon z przekazaniem captcha do wprowadzenia przez użytkownika, lub wykorzystując web services w momencie udostępnienia tej usługi przez GUS. Odzyskiwanie hasła, przypomnienie identyfikatora użytkownika LSI umożliwia odzyskanie hasła do konta. Na formularzu dostępne są dwa pola do wypełnienia: adres , użytkownik musi podać taki sam adres jaki jest powiązany z kontem użytkownika w LSI ; pole zabezpieczające typu Captcha. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza LSI przeprowadza walidację wprowadzonych danych. W przypadku wystąpienia błędów LSI ponownie wyświetli formularz z wprowadzonymi danymi i komunikatem ze wskazaniem pól/pola do poprawy. 14

15 Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych na podany podczas odzyskiwania hasła adres , automatycznie przesyłana jest wiadomość zawierająca link do formularza umożliwiającego zmianę hasła w LSI Zmiana hasła będzie możliwa tylko w okresie 24h od wysłania wiadomości z linkiem. LSI rejestruje wszystkie zmiany hasła oraz nieudane próby. Dane zapisywane do bazy zawierać będą dokładny czas i datę, adres IP, login, adres , rezultat zmiany hasła (powodzenie/niepowodzenie). LSI umożliwia przypomnienie identyfikatora użytkownika. Formularz jest taki sam jak w przypadku odzyskiwania hasła do konta. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, na adres podany podczas rejestracji konta, przesłany zostanie identyfikator użytkownika Zakres danych Minimalny zakres gromadzonych danych podczas procesu rejestracji konta Wnioskodawcy: login - unikatowy, sprawdzana jest zajętość loginu; adres ( zawsze jest unikatowy) walidacja poprawności adresu ; hasło - weryfikacja złożoności hasła; imię; nazwisko; nazwa podmiotu/wnioskodawcy; numer REGON podmiotu/wnioskodawcy; numer NIP podmiotu/wnioskodawcy; numer i nazwa dokumentu rejestrowego; forma prawna; województwo/powiat/gmina; miejscowość/kod pocztowy ulica/nr domu/nr lokalu; nr telefonu weryfikacja ilości znaków min

16 6.2 MODUŁ MODYFIKACJA KONTA Główny cel modułu Głównym zadaniem modułu jest umożliwienie użytkownikowi LSI zarządzanie własnym kontem Podstawowe akcje i funkcje Użytkownicy LSI z poziomu modułu będą mogli wykonać następujące akcje: zmiana hasła; zmiana swoich danych wprowadzonych podczas rejestracji lub podczas pracy z modułem modyfikacja konta. W ramach modułu LSI udostępni formularz zawierający wszystkie informacje o użytkowniku z możliwością edycji. Z poziomu formularza będzie również możliwość rezygnacji z potwierdzenia akceptacji regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Scenariusz działania Użytkownik po zalogowaniu do LSI i wybraniu opcji moje ustawienia będzie miał dostęp do funkcjonalności modułu modyfikacja konta. Użytkownik w formularzu będzie miał możliwość podglądu oraz zmiany swoich danych z wyjątkiem loginu użytkownika, oraz danych, które automatycznie rejestrowane są przez LSI (np. ostatnie nieudane logowanie). Z poziomu formularza będzie również możliwa zmiana hasła i rezygnacja z potwierdzenia akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych lub z potwierdzenia akceptacji regulaminu skutkować będzie automatycznym blokowaniem konta użytkownika. Każda modyfikacja danych w module jest rejestrowana w logach LSI , dodatkowo użytkownik otrzymuje na adres wiadomość tekstową informującą o wprowadzonych zmianach Zakres danych Minimalny zakres danych gromadzonych w module modyfikacja konta: Dane edytowalne przez użytkownika LSI : imię; nazwisko; adres ; hasło; 16

17 powtórzenie hasła; nazwa podmiotu/wnioskodawcy; numer REGON podmiotu/wnioskodawcy; numer NIP podmiotu/wnioskodawcy; numer i nazwa dokumentu rejestrowego podmiotu/wnioskodawcy; forma prawna podmiotu/wnioskodawcy; województwo/powiat/gmina; miejscowość/kod pocztowy; ulica/nr domu/nr lokalu; nr telefonu; potwierdzenie akceptacji regulaminu; potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane nieedytowalne przez użytkownika LSI : login; data pierwszego udanego logowania; data ostatniego udanego logowania do systemu; data ostatniego nieudanego logowania do systemu; data utworzenia konta; identyfikator użytkownika, który utworzył konto; data ostatniej aktualizacji danych użytkownika; identyfikator użytkownika, który aktualizował dane użytkownika; data ostatniej zmiany hasła; identyfikator użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany hasła; czas pracy w systemie podczas ostatniego udanego logowania do systemu; łączny czas pracy użytkownika w systemie. 6.3 MODUŁ WNIOSKODAWCY Główny cel modułu Celem modułu jest umożliwienie Wnioskodawcy w LSI : Wprowadzenie i obsługę wniosków o dofinansowanie Podstawowe akcje i funkcje modułu Moduł będzie udostępniony dla Wnioskodawców, posiadających konto w LSI W zależności od przydzielonych uprawnień, Wnioskodawcy będą mogli dokonywać następujących akcji: 17

18 Tworzenie, edycja, usuwanie/przywracanie, podgląd, kopiowanie, wydruk, dodawanie/usuwanie załączników w formie plików, przekazanie, generowanie pliku PDF dla wniosku o dofinansowanie. W ramach modułu LSI udostępni: Formularz ogólny naborów, który zapewni dostęp do listy dostępnych i aktualnych naborów. W formularzu ogólnym użytkownik będzie mógł włączać/wyłączać zdefiniowane wcześniej kolumny z informacjami opisującymi nabór. Formularz szczegółowy naboru konkursowego, który zapewni dostęp do szczegółowych informacji dotyczących konkursu, załączników elektronicznych oraz do wniosku o dofinansowanie powiązanego z danym naborem. Formularz ogólny wniosków, który pełnić będzie rolę rejestru utworzonych przez Wnioskodawcę oraz udostępnionych dla Wnioskodawcy wniosków o dofinansowanie. Formularz szczegółowy wniosku, który zapewni dostęp do szczegółowych informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, historii wniosku oraz wykazu zmian między poszczególnymi wersjami. Wyszukiwarkę, która umożliwi wyszukiwanie po kluczowych polach oraz łączenie warunków Scenariusz działania Wnioskodawca po zalogowaniu do LSI , będzie miał możliwość w formularzu ogólnym naborów przegląd aktualnych naborów. LSI umożliwi Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu kluczowego oraz w trybie naboru konkursowego. Wniosek o dofinansowanie projektu kluczowego będzie dostępny w formularzu ogólnym naborów dla wybranych Wnioskodawców. Przypisanie wniosku do wybranego Wnioskodawcy dokonuje administrator w module naborów. Uprawniony Wnioskodawca po wybraniu naboru będzie miał możliwość sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie w postaci interaktywnego formularza. Po wybraniu wniosku część pól zostanie automatycznie uzupełniona danymi z innych modułów i słowników LSI (pola zostaną określone na etapie wdrożenia), wniosek zostanie automatycznie zapisany w wersji roboczej. Dla wniosków, które będą gotowe do zgłoszenia w IZ, Wnioskodawca będzie miał możliwość wygenerowania pliku PDF oraz eksportu danych do pliku w formacie XML zgodnego ze strukturą XML Schema SL

19 Dla wniosków ze statusem wersja robocza i wycofany na każdej stronie wygenerowanego pliku PDF będzie umieszczony napis "WERSJA ROBOCZA WNIOSKU". Podczas edycji formularza wniosku o dofinansowanie będzie: przeprowadzana dla poszczególnych pól walidacja oraz dostępna pomoc kontekstowa; wykonywany automatyczny zapis wniosku co określony interwał czasu (np. 10min, opcjonalnie możliwość zmiany okresu przez Administratora w ustawieniach systemowych); wykonywany automatyczny zapis wniosku przy przechodzeniu pomiędzy zakładkami formularza; możliwy dostęp do historii zmian wniosku, przegląd poprzednich wersji wniosku, możliwość dodania/usuwania wymaganych do wniosku załączników w formie plików; dostępna informacja o ilości pozostałego czasu do zakończenia naboru. LSI dla dodawanych do formularza załączników w formie plików zapewni: automatyczne liczenie sumy kontrolnej pliku bezpiecznym algorytmem haszującym i zapisywanie jej do metadanych załączonego pliku; wersjonowanie załączanych plików; możliwość zdefiniowania obowiązkowych pól do wypełnienia metadanymi dodawanych plików; możliwość definiowania limitu wielkości oraz akceptowanych rozszerzeń dodawanego pliku przez Administratora. Wnioskodawca w każdej chwili może przerwać edycję wniosku i zapisać wniosek jako wersję roboczą lub anulować zmiany. Zapisany wniosek dostępny będzie na liście wniosków w formularzu ogólnym wniosków. Wniosek będzie miał status wersja robocza. Po zakończeniu prac nad wnioskiem o dofinansowanie uprawniony Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia wniosku do IZ. Zgłoszenie wniosku do IZ oznacza zakończenie prac nad wnioskiem. W momencie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie do IZ w LSI : automatycznie dla wniosku generowana jest suma kontrolna (widoczna również na wydruku wniosku); zmienia się status wniosku na zgłoszony; wniosek jest blokowany do edycji dla Wnioskodawcy; 19

20 generowany jest plik XML Schema, zgodny ze strukturą XML Schema SL2014; generowany jest plik PDF. W przypadku konieczności korekty zgłoszonego wniosku przez Wnioskodawcę będzie możliwość utworzenia kopii tego wniosku. Kopia wniosku automatycznie otrzymuje status wersja robocza i jest możliwa edycja i ponowne zgłoszenie wniosku do IZ. Po pozytywnej ocenie formalnej pracownik IZ zmienia status wniosku na w trakcie oceny, automatycznie nadawany jest numer wniosku zgodny ze standardem przyjętym w SL2014. Następnie pracownik IZ rejestruje wniosek w SL2014 (wykorzystując eksport danych). Możliwe statusy wniosku o dofinansowanie: wersja robocza, zgłoszony, w trakcie oceny, odrzucony, zatwierdzony, lista rezerwowa/warunkowy, wycofany. Dla wniosków zarejestrowanych w systemie centralnym SL2014 status wniosku w LSI będzie aktualizowany z wykorzystaniem webserwisu. Wnioskodawca będzie miał możliwość wycofania zgłoszonego wniosku do IZ. Wycofany wniosek będzie można ponownie edytować i ponownie zgłosić do IZ. Niemożliwe będzie wycofanie wniosku w przypadku gdy minął termin zgłaszania wniosków do naboru, którego ten wniosek dotyczył. W formularzu ogólnym wniosków Wnioskodawca będzie miał dostęp do własnych wniosków oraz do udostępnionych wniosków utworzonych przez innych użytkowników. Wnioskodawca będzie miał możliwość udostępniania utworzonych przez siebie wniosków. Możliwe będzie udostępnianie w trybach tylko do odczytu lub odczyt, edycja i zapis. W formularzu ogólnym wniosków Wnioskodawca będzie miał dostęp do rejestru plików załączonych do wniosku. Wnioskodawca będzie miał możliwość podglądu, dodani i usunięcia plików w tym rejestrze, uwzględniając uprawnienia jakie będzie posiadał Wnioskodawca dla wybranego wniosku Zakres danych Minimalny zakres danych gromadzonych w module wnioskodawcy musi zawierać dane opisane w Załączniku nr 2. Minimalny zakres danych dla WND wersja 1.0.pdf oraz informacji wynikających z potrzeb IZ. W Załączniku nr 4. Wniosek o dofinansowanie_efs.pdf znajduje się wykaz pól dla wniosku o dofinansowanie projektu POKL. Minimalny zakres danych zawiera wszystkie informacje jakie będą musiały się znaleźć w XML Schema dla wniosku o dofinansowanie. Minimalny zakres danych gromadzonych dla załączanych plików: nazwa pliku; 20

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo