Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie"

Transkrypt

1 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków ul. Jagiellońska 5 Nr sprawy: ZP 6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie Kraków październik 2013 r.

2 1. Zamawiający: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków ul. Jagiellońska 5 REGON Administracja Teatru pracuje od poniedziałku do piątku w godz.8 16,00 2. Tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z póz. zm. ) 3. Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Lampy i oprawy oświetleniowe Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu zgodnie z poniższym wykazem: 1) Przenośny komputer z zewnętrzną przejściówką USB-DMX z możliwością samodzielnego sterowania światłem, obrazem Video HD jak również pracy jako konsoleta backupowa w pełni kompatybilna z pulpitem oświetleniowym opisanym w drugim punkcie. Parametry komputera: system Mac OS X obudowa laptop ekran 13,3" LED nominalna rozdzielczość 1280 x 800 pikseli procesor i7 2 rdzenie pamięć RAM 8GB pojemność dysku HDD:750GB w komplecie zewnętrzna karta graficzna SDI/HDMI (przełączalna) zapewniająca w czasie rzeczywistym streaming obrazów HD. 2) Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy typu CHAMSYS MAGICQ 60 posiadający programową możliwość pracy równoczesnej w 12 środowiskach DMX, łącznie kanałów DMX. możliwość zapamiętania 1000 CUE, 3096 palet i 1000 grup. Ilość show - nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obsługi media serwerów. Wbudowane: 8 enkoderów, 12 faderów, 36 przycisków playback, 4 porty sieciowe, 4 porty USB, 4 zwyjścia DMX, 1 wyjście dla monitorów, Wyposażenie w 1 lampkę LED do podświetlania konsoli,, Wbudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN), Wbudowany ciekłokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z możliwością dołączania zewnętrznych dodatkowych pól manualnych playback. Wyposażanie w klawiaturę zewnętrzną, mysz i pokrowiec przeciw kurzowy. Obudowa w kolorze niebieskim, Dostawa wraz z oryginalnym case transportowym i monitorem dotykowym 15,6" panoramicznym, w pełni kompatybilnym z konsoletą, oraz routerem bezprzewodowym i tabletem 7" do sterowania bezprzewodowego. 2

3 W cenę wliczona dostawa i uruchomienie oraz dwudniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego. 3) Reflektor automatyczny typu ruchoma głowa na lampie wyładowczej HRI 280W, o parametrach nie gorszych niż określone : Lampa wyładowcza OSRAM Sirius HRI 280W Żywotność źródła światła co najmniej 2000h Odbłyśnik zintegrowany ze źródłem światła Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i/lub Ethernet Możliwość resetowania poszczególnych atrybutów Elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania V AC,50/60Hz Wysokiej klasy układ optyczny z dwoma trybami płynnego zoom, tryb BEAM od 2,5-10 i tryb SPOT od 5-20 z rozdzielczością 8 lub 16 bit Zdalnie ustawiana ostrość z rozdzielczością 8 lub 16 bit Tarcza 13 kolorów + biały łatwo wymiennych przy użyciu podstawowych narzędzi Pozycjonowanie tarczy kolorów z rozdzielczością 8 lub 16 bit Tracza 14 gobo stałych dla tryby BEAM, wymiennych bez użycia narzędzi, Pozycjonowanie tarczy gobo 8 lub 16 bit Tarcza 9 gobo rotacyjnych dla trybu SPOT, indeksowalnych, wymiennych bez użycia narzędzi Rotacja i indeksowanie gobo 8 lub 16 bit Pryzma 8 krotna okrągłą indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach Pryzma 6 krotna liniowa indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach Niezależny efekt FROST płynny Dimmer z rozdzielczością 8 lub 16 bit Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit w PAN i 270 w TILT Wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT Blokada mechaniczna ruchu PAN 3 i 5 pin złącza XLR Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM Trzy tryby pracy w DMX - 16, 24 kanały Możliwość programowania lokalnego: 3 programy po 99 kroków każdy Tryb pracy Stand Alone System RNS2 z kolorowym ekranem dotykowym QVGA, umożliwiającym wyświetlanie grafiki i wielowyrazowych haseł Wbudowany analizator błędów oraz pamięć z log RTC Waga do 16 kg Cztery pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia urządzenia Dedykowane punkty do założenia linki zabezpieczającej W komplecie: lampa oraz 2 uchwyty typu OMEGA Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami. W komplecie case transportowy z kołami wyposażonymi w hamulce i wgłębienia na pokrywach do piętrowania. W komplecie dwa uchwyty oświetleniowe na rurę 50mm i atestowana linka zabezpieczająca. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Całość sprzętu objętego niniejszym postępowaniem musi spełniać wymogi normy CE. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesięce od dnia odebrania ich przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo- odbiorczego. 3

4 Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji do 24 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w niniejszej SIWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 6. Termin wykonania całości zamówienia : 7 dni od dnia zawarcia umowy 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień, których przedmiotem była dostawa oświetlenia scenicznego o wartości nie mniejszej niż netto oraz załączyć dokumenty, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt.5 ustawy. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 8 siwz, według formuły spełnia / nie spełnia, 4

5 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 3. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zamówienia zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Ponadto zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: a/ Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 3 do SIWZ. b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio ( 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 Poz. 1817), że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokumenty wystawione lub sporządzone z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W/w oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Formę dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226 poz. 1817). 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wadium Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający i wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 5

6 potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem faxu pisma oraz czytelność przesłanego faxu. Zmawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami : p. Paweł Papiernik tel wew. 108 w godz Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do siedziby zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań i odpowiedzi zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 12. Termin związania ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert.bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim trwałą i czytelną techniką. 2. Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w SIWZ. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu 3. Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą SIWZ. 4. Każda zapisana strona oferty musi być kolejno ponumerowana. Wymagane jest spięcie kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 5. Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być czytelnie podpisane przez wykonawcę. 6. W przypadku gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub kserokopia uwierzytelniona notarialnie. 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 8. Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki. 9. Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu z adresem Zamawiającego OFERTA NA: Zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie oraz oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy. 10. Do oferty należy dołączyć : wyłącznie dokumenty wymagane niniejszą SIWZ. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Kraków ul. Jagiellońska 5 Sekretariat do godz do dnia 05 listopada 2013 r. 6

7 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego o godz w dniu 05 listopada 2013 r 3. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone i odnotowane w protokole postępowania następujące informacje w nich zawarte: Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, ceny ofert, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 15. Opis sposobu obliczenia ceny ofert 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena ustalona na zasadach określonych wyżej i zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie podlega waloryzacji 16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową w oparciu o niżej podane kryteria w skali 100 pkt dla każdej części oddzielnie cena 100 % P = C min /C b x 100 pkt gdzie: P ocena punktowa oferty C min najniższa cena ze wszystkich badanych ofert C b Cena badanej oferty Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, siwz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria. 2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (a) Warunki na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawiera wzór umowy stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ. (b) Zaparafowany przez wykonawcę, na każdej zapisanej stronie, wzór umowy stanowi załącznik do składanej oferty. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 7

8 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 4. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego 5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Kraków, dnia r. Kierownik Zamawiającego Załączniki: Zał. Nr 1 Formularz Oferty Zał. Nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 4 Wzór umowy Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 8

9 Nr sprawy: ZP - 6/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy.. miejscowość i data. Nr telefonu oraz nr faksu Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 5 FORMULARZ OFERTOWY 1. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym w dniu r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za następujące wynagrodzenie:..... zł brutto, (słownie:...), w tym: - cena netto wynosi... zł (słownie:...) - podatek VAT w wysokości... % wynosi...zł (słownie:... Rodzaj sprzętu Przenośny komputer z zewnętrzną przejściówką USB-DMX z możliwością samodzielnego sterowania światłem, obrazem Video HD jak również pracy jako konsoleta backupowa w pełni kompatybilna z pulpitem oświetleniowym Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy typu CHAMSYS MAGICQ Reflektor automatyczny typu ruchoma głowa na lampie wyładowczej HRI 280W Cena netto za komplet [zł] Cena brutto za komplet [zł] 9

10 2. Przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, siłami własnymi/ przy udziale podwykonawców(odpowiednie skreślić): (wskazać zakres powierzony do wykonania podwykonawcom). 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Udzielamy gwarancji dla przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy Uwaga: Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy: ZP - 6/2013 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Nazwa firmy:... Adres:... REGON:... NIP:... Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie oświadczam, że: 1. Posiadam wiedzę i doświadczenie. 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (miejsce i data) ( podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 11

12 Nr sprawy: ZP - 6/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Nazwa firmy:... Adres:... REGON:... NIP:... Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (miejsce i data) ( podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 12

13 Nr sprawy: ZP - 6/2013 Załącznik 5 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw Nazwa firmy:... Adres:... REGON:... NIP:... Lp. Opis Przedmiotu Zamówienia Wartość zamówienia Data wykonania zamówienia Nazwa, adres, tel. Zamawiającego 1 2 Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie (miejsce i data) ( podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo