DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK

2 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr K O M U N I K A C JJ A W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-KWI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwiczenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, teoriami i modelami komunikacji w internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Internet a inne media. 2. Komunikacja elektroniczna. Wpływ rewolucji technicznej na komunikację międzyludzką. 3. Właściwości komunikacji internetowej (komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, ustne i pisane). 4. Typy nadawców i odbiorców internetowych. Typy sytuacji komunikacyjnej w internecie. 5. Tekst w internecie. 6. Rola internetu w komunikacji społecznej. Wpływ komunikacji internetowej na język ogólny. 7. Komunikatory, twitter i portale społecznościowe. 8. Edukacja, wymiana plików i inne praktyczne zastosowania internetu. 9. Interakcje komunikacyjne w grach komputerowych. 10. Wielokulturowość i globalizacja w internecie. 11. Modele procesu komunikacji w internecie. METODY KSZTAŁCENIA: Opis wyjaśniający, opis uzasadniający.

3 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna na poziomie rozszerzonym terminologię w języku polskim z zakresu podstaw teorii komunikowania i komunikacji w internecie student ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach i szkołach badawczych w zakresie teorii komunikacji student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem literatury naukowej i poddawać ją krytyce student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: aktywny udział w zajęciach OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa M. Castels, Społeczeństwo sieci, Warszawa B. Dobek Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski. Wrocław 1993 i nast.(tu: F. Nieckula, Język ustny a język pisany, D. Zdunkiewicz, Akty mowy, M. Marcjanik, Etykieta językowa). 5. M. Ejsmont, E-prasa, e-książka. Gutenberg w notebooku, w: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń, s T. Globan-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005 (tu: Glokalizacja, czyli globalne z lokalnym, s ). 7. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa S. Iskierka, J. Krzemiński, Z. Weżgowiec, Portale społecznościowe jako forma współczesnego komunikowania się, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.

4 11. V. Krawczyńska-Wasilewska, Internet jako narzędzie komunikacji globalnej, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań L. Manovich, Język nowych mediów, tł. P. Cypryański, Warszawa Z. Płoszyński, Uzależnienie od Internetu, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zdunak, s , Poznań Religia a internet: o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, red. Piotr Siuda, Warszawa N. Stępnicka, Społeczności internetowe i ich udział w procesie komunikowania na przykładzie wybranych serwisów On-Line, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań Tekst (w) sieci: t. 1, Tekst, język, gatunki, t. 2, Literatura społeczeństwo, komunikacja, Warszawa D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), multimedia, Wrocław M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk. 4. D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa U. Żydek Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005 (tu rozdz. I: Wprowadzenie do teorii komunikacji). UWAGI: znajomość treści omawianych podczas zajęć obowiązuje podczas egzaminu z przedmiotu język w internecie.

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O JJ E K T O W A N I E I O B S Ł U G A S T R O N W W W Kod przedmiotu: 11.0-WH-FP-WWW-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ dr inż. Jacek Tkacz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 II zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 4 Laboratorium 18 - II zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest nauczenie projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii, trendów w tej dziedzinie; pokazanie, jak projektować strony internetowe, jak wybrać odpowiednie narzędzia do tworzenia witryn oraz jak optymalizować źródło strony. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Struktura i znaczniki języka XHTML; elementy struktury XHTML; umieszczanie animacji i innych elementów stron; formatowanie tekstu; tworzenie formularzy i pola edycji; pozycjonowanie elementów stron; arkusze stylów CSS; układ strony oparty na arkuszach stylów CSS; techniki CSS; konstruowanie dostępnych stron internetowych zgodnych z WCAG i wymaganiami W3C; wykorzystanie CMSów do realizacji własnych projektów stron; grafika stron internetowych, jej optymalizacja i tworzenie galerii internetowych; tworzenie tekstowych katalogów zbiorów; umieszczanie stron w Internecie. METODY KSZTAŁCENIA: Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie. Zadania laboratoryjne obejmują projektowanie stron internetowych i obsługę właściwych narzędzi programistycznych oraz użytkowanie aplikacji programowych.

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma wiedzę na temat projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów w tej dziedzinie student potrafi zaprojektować i opublikować stronę WWW student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności z zakresu informatyki, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jaj stopień zaawansowania student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i grupowych), przedstawienie końcowego projektu strony WWW. Przyjęte kryteria oceny to 10% pre-produkcja (koncepcja, materiały referencyjne), 30% produkcja (opracowanie treści strony), 10% dokumentacja, 50% post-produkcja (integracja mediów, synchronizacja, testowanie). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie projektu 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie projektu 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: J. N. Robbins, Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice, Gliwice D. Schultz, C, Cook, HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice M. Kasperski, A. Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice J. Nielsen, Funkcjonalność stron WWW : 50 witryn bez sekretów, Gliwice R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Podczas zajęć studenci wykorzystują przykładowe materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych.

7 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr JJ Ę Z Y K W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-JWI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Monika Kaczor dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 III egzamin Studia niestacjonarne 4 Ćwiczenia 18 - III egzamin CEL PRZEDMIOTU: Analiza zachowań komunikacyjnych i językowych w internecie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji języka i tekstu przekazów internetowych. Analizowanie wyznaczników interakcji, interaktywności oraz strategii językowych wykorzystywanych w wypowiedziach internetowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie przedmiotu komunikacja w internecie. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Język w mediach media w języku. Poprawność językowa w tekstach internetowych. Charakterystyka gramatyczno-stylistyczna przekazów internetowych. Naruszenie normy językowej w przekazach internetowych. Grzeczność, niegrzeczność i agresja językowa w internecie. METODY KSZTAŁCENIA: dyskusja, prezentacja EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie pojęcia: potoczność, wulgaryzacja, agresja, grzeczność językowa, aksjologizacja, perswazja, moda językowa erystyka, manipulacja, spontaniczność, mediatyzacja student potrafi samodzielnie analizować teksty poświęcone różnym aspektom użycia języka w internecie pod względem środków wyrazu i formy (zasobów leksykalnych i sposobów organizacji gramatyczno-stylistycznej tekstu, właściwych swobodnej mowie potocznej); poddawać ocenie wydarzenia negatywne,

8 zjawiska przemocy, agresji, zjawiska opisywane za pomocą rażąco dosadnych środków językowych; potrafi wskazać przykłady tekstów, które mają wpływ na zachowania komunikacyjne Polaków w życiu społecznym i prywatnym; potrafi wskazać niepożądane cechy języka w internecie; podać przykłady tekstów, które upowszechniają wzorową polszczyznę student zdobywa kompetencje pozwalające rozpoznać formy stosowane w przekazach internetowych, świadomie dobierać informacje i je selekcjonować; dostrzegać ukryte i podstępne oddziaływanie cyberprzestrzeni na nieświadomego odbiorcę, które mają na celu ukształtowanie pewnych postaw, określonych zachowań WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Udział w zajęciach; prezentacja wybranego zjawiska językowego na przykładzie przekazu internetowego, zdanie egzaminu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do egzaminu 1,0 5 Przystąpienie do egzaminu 0,2 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do egzaminu 1,0 5 Przystąpienie do egzaminu 0,2 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa Bugajski M., Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej, Prace Filologiczne, t. 45, 2000, s Język a kultura. Tom jubileuszowy, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław Język w komunikacji, pod red, G. Habrajskiej, t. 1-3, Łódź Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Walońskiej, Warszawa Język w mediach, (w:) Polszczyzna 2000, por red. W. Pisarka, Kraków 1999, s Polszczyzna Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, pod red. K. Handke, H. Dalewskiej Greń, Warszawa Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbkowski, Warszawa Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Łódź Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek Kłosińskiej, Warszawa 2001.

9 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Egzamin końcowy z przedmiotu obejmuje także treści programowe omawiane w czasie zajęć z zakresu komunikacji w internecie.

10 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr G R A F I K A K O M P U T E R O W A Kod przedmiotu: 11.0-WH-FP-GRK-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ dr inż. Jacek Tkacz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 III zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - III zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień grafiki komputerowej, przedstawienie metod i algorytmów stosowanych w grafice komputerowej oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Studenci mają za zadanie nabyć umiejętności i kompetencje w zakresie: obsługi systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego, modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Historia grafiki komputerowej. Grafika komputerowa jako narzędzie powszechnie stosowane w nauce, technice, kulturze oraz rozrywce. Podstawy cyfrowej komunikacji wizualnej człowiekkomputer. Generowanie obrazów oraz wizualizacja rzeczywistych danych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Przekształcenia geometryczne. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Modelowanie geometrii i materiałów dla obiektów trójwymiarowych. Modelowanie oświetlenia. Fotorealizm i interaktywna grafika trójwymiarowa. METODY KSZTAŁCENIA: Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie. Zadania obejmują projektowanie i obsługę mediów, użytkowanie aplikacji programowych oraz środowisk grafiki komputerowej.

11 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o grafice komputerowej jako narzędziu powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze i rozrywce student zna podstawową terminologię z zakresu grafiki komputerowej student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zagadnienia grafiki komputerowej student ma umiejętności w zakresie: programowania systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego oraz modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu grafiki komputerowej student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji wszystkich zadań. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen cząstkowych (z każdego ćwiczenia). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, Second Ed. B. Fraser, C. Murphy, F. Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą, wydanie II, Gliwice A. Tomaszewska-Adamerek, R. Zimek, ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice 2007 W. Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej, Warszawa J. Birn, Cyfrowe oświetlenie i rendering, wyd. II, Gliwice C. McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Gliwice B. Flemming, D. Dobbs, Animacja cyfrowych twarzy, Gliwice LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Podczas zajęć studenci wykorzystują materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych.

12 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I P R A K T Y K A H I P E R T E K S T U Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-HIP-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne ćwiczenia 30 2 IV zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 ćwiczenia 18 - IV zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: W wyniku zajęć student zna podstawowe pojęcia związane z teorią i praktyką hipertekstu, zna historię powstania hipertekstu i wie, jakie jest jego zastosowanie. Rozumie struktury budowy sieci hipertekstowej i potrafi je praktycznie analizować. Student umie wskazać zastosowania teorii hipertekstu. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Historia i definicje. Hipertekst a intertekstualność. Literackie korzenie hipertekstu. Cyberprzestrzeń, wirtualna rzeczywistość i sztuka. Hipertekst i okolice. Leksja i linki szkielet hipertekstu. Hipertekst jako narzędzie poznawcze. Narodziny społeczeństwa otwartego. Architektura inteligencji. Gatunki hipertekstu. METODY KSZTAŁCENIA: opis wyjaśniający, dyskusja, prezentacja EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z teorią i praktyką hipertekstu student zna historię powstania hipertekstu i wie, jakie jest jego zastosowanie student rozumie struktury budowy sieci hipertekstowej i potrafi je praktycznie analizować student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organi-

13 zować proces uczenia się innych osób student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z internetu jako medium przekazu różnych tekstów kultury WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa Dróżdż A., Od liber mundi do hipertekstu, Warszawa Ekrany piśmienności: [o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów], red. nauk. A. Gwóźdź, Warszawa Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa Maciejewski M., Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej: analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Poznań Pisarski M., Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, Porównania, nr 8, Strona internetowa: Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu: esej o przemianach tekstu i lektury, przekł. A. Sawisz, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Skórka S., Użytkownicy systemów hipertekstowych: strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, Kraków UWAGI:

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr W A R S Z T A T Y D Z I E N N I K A R S T W A I N T E R N E T O W E G O Kod przedmiotu: 15.1-WH-FP-WDI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr Magdalena Steciąg mgr Kaja Rostkowska zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne laboratorium 30 2 IV zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 4 laboratorium 18 - IV zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa internetowego i profilem dziennikarza internetowego, a także z technikami opracowywania, tworzenia, prezentowania, zamieszczania i obudowywania multimediami informacji internetowych; poznanie i zrozumienie przez studenta różnic między tekstem a hipertekstem, wypowiedzią monologową a interaktywną, wyćwiczenie logiki hipertekstu. Kształcenie i rozwijanie umiejętności porządkowania i hierarchizowania treści w hipertekście oraz poprawnego logicznie i językowo, atrakcyjnego dla szerokiego odbiorcy przedstawiania faktów i opinii w formie pisemnej; nabycie umiejętności zamieszczania tekstów z obudową multimedialną na stronie internetowej. Uwrażliwienie studenta na potrzeby współczesnego tubylca sieciowego i patologie forów internetowych, uświadomienie wagi sieciowego dziennikarstwa obywatelskiego, problemu granic wolności słowa i własności intelektualnej w Internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Dziennikarstwo internetowe jako rzemiosło. Specyfika pracy dziennikarza internetowego źródła informacji. Dziennikarstwo obywatelskie w internecie. Hipertekst stowarzyszony z multimediami jako narzędzie komunikowania o rzeczywistości. Język i kompozycja materiałów dziennikarskich w internecie. Multimedialne sposoby wzbogacania informacji. Interaktywność strony internetowej korzyści i problemy. Reguły funkcjonowania wspólnoty sieciowej: między netykietą a patologią forów internetowych

15 METODY KSZTAŁCENIA: Warsztaty obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące kompetencje dziennikarskie (językowe, stylistyczne, kompozycyjne, argumentacyjne, konwersacyjne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje internetowe portfolio plik multimedialny, w którym gromadzi najlepsze materiały internetowe. Może on służyć jako jego wizytówka dla przyszłego pracodawcy. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o warsztacie dziennikarskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych pisemnych tekstów dziennikarskich w języku polskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych wypowiedzi ustnych dziennikarskich w języku polskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada podstawowe umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami student z wytrwałością realizuje zadania związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza i pracą w instytucjach medialnych student dostrzega problemy etyczne i moralne w pracy dziennikarza i działalności medialnej oraz postępuje zgodnie z ogólnymi i przyjętymi w tym zakresie zasadami etycznymi student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena kolejnych materiałów internetowych, ocena internetowego port folio. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie port folio 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie port folio 0,8 100 Razem 4

16 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków M. Ziomecki, K. Skowroński, T. Lis, ABC dziennikarstwa, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków W. Pisarek, Język w mediach, media w języku, Kraków L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa W. Godzic, Internet nie jest śmietnikiem ani Disneylandem, w: Znak, nr 497/1996. UWAGI:

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo