DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK

2 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr K O M U N I K A C JJ A W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-KWI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwiczenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, teoriami i modelami komunikacji w internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Internet a inne media. 2. Komunikacja elektroniczna. Wpływ rewolucji technicznej na komunikację międzyludzką. 3. Właściwości komunikacji internetowej (komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, ustne i pisane). 4. Typy nadawców i odbiorców internetowych. Typy sytuacji komunikacyjnej w internecie. 5. Tekst w internecie. 6. Rola internetu w komunikacji społecznej. Wpływ komunikacji internetowej na język ogólny. 7. Komunikatory, twitter i portale społecznościowe. 8. Edukacja, wymiana plików i inne praktyczne zastosowania internetu. 9. Interakcje komunikacyjne w grach komputerowych. 10. Wielokulturowość i globalizacja w internecie. 11. Modele procesu komunikacji w internecie. METODY KSZTAŁCENIA: Opis wyjaśniający, opis uzasadniający.

3 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna na poziomie rozszerzonym terminologię w języku polskim z zakresu podstaw teorii komunikowania i komunikacji w internecie student ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach i szkołach badawczych w zakresie teorii komunikacji student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem literatury naukowej i poddawać ją krytyce student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: aktywny udział w zajęciach OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa M. Castels, Społeczeństwo sieci, Warszawa B. Dobek Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski. Wrocław 1993 i nast.(tu: F. Nieckula, Język ustny a język pisany, D. Zdunkiewicz, Akty mowy, M. Marcjanik, Etykieta językowa). 5. M. Ejsmont, E-prasa, e-książka. Gutenberg w notebooku, w: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń, s T. Globan-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005 (tu: Glokalizacja, czyli globalne z lokalnym, s ). 7. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa S. Iskierka, J. Krzemiński, Z. Weżgowiec, Portale społecznościowe jako forma współczesnego komunikowania się, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.

4 11. V. Krawczyńska-Wasilewska, Internet jako narzędzie komunikacji globalnej, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań L. Manovich, Język nowych mediów, tł. P. Cypryański, Warszawa Z. Płoszyński, Uzależnienie od Internetu, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zdunak, s , Poznań Religia a internet: o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, red. Piotr Siuda, Warszawa N. Stępnicka, Społeczności internetowe i ich udział w procesie komunikowania na przykładzie wybranych serwisów On-Line, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań Tekst (w) sieci: t. 1, Tekst, język, gatunki, t. 2, Literatura społeczeństwo, komunikacja, Warszawa D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), multimedia, Wrocław M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk. 4. D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa U. Żydek Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005 (tu rozdz. I: Wprowadzenie do teorii komunikacji). UWAGI: znajomość treści omawianych podczas zajęć obowiązuje podczas egzaminu z przedmiotu język w internecie.

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O JJ E K T O W A N I E I O B S Ł U G A S T R O N W W W Kod przedmiotu: 11.0-WH-FP-WWW-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ dr inż. Jacek Tkacz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 II zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 4 Laboratorium 18 - II zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest nauczenie projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii, trendów w tej dziedzinie; pokazanie, jak projektować strony internetowe, jak wybrać odpowiednie narzędzia do tworzenia witryn oraz jak optymalizować źródło strony. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Struktura i znaczniki języka XHTML; elementy struktury XHTML; umieszczanie animacji i innych elementów stron; formatowanie tekstu; tworzenie formularzy i pola edycji; pozycjonowanie elementów stron; arkusze stylów CSS; układ strony oparty na arkuszach stylów CSS; techniki CSS; konstruowanie dostępnych stron internetowych zgodnych z WCAG i wymaganiami W3C; wykorzystanie CMSów do realizacji własnych projektów stron; grafika stron internetowych, jej optymalizacja i tworzenie galerii internetowych; tworzenie tekstowych katalogów zbiorów; umieszczanie stron w Internecie. METODY KSZTAŁCENIA: Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie. Zadania laboratoryjne obejmują projektowanie stron internetowych i obsługę właściwych narzędzi programistycznych oraz użytkowanie aplikacji programowych.

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma wiedzę na temat projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów w tej dziedzinie student potrafi zaprojektować i opublikować stronę WWW student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności z zakresu informatyki, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jaj stopień zaawansowania student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i grupowych), przedstawienie końcowego projektu strony WWW. Przyjęte kryteria oceny to 10% pre-produkcja (koncepcja, materiały referencyjne), 30% produkcja (opracowanie treści strony), 10% dokumentacja, 50% post-produkcja (integracja mediów, synchronizacja, testowanie). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie projektu 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie projektu 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: J. N. Robbins, Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice, Gliwice D. Schultz, C, Cook, HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice M. Kasperski, A. Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice J. Nielsen, Funkcjonalność stron WWW : 50 witryn bez sekretów, Gliwice R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Podczas zajęć studenci wykorzystują przykładowe materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych.

7 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr JJ Ę Z Y K W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-JWI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Monika Kaczor dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 III egzamin Studia niestacjonarne 4 Ćwiczenia 18 - III egzamin CEL PRZEDMIOTU: Analiza zachowań komunikacyjnych i językowych w internecie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji języka i tekstu przekazów internetowych. Analizowanie wyznaczników interakcji, interaktywności oraz strategii językowych wykorzystywanych w wypowiedziach internetowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie przedmiotu komunikacja w internecie. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Język w mediach media w języku. Poprawność językowa w tekstach internetowych. Charakterystyka gramatyczno-stylistyczna przekazów internetowych. Naruszenie normy językowej w przekazach internetowych. Grzeczność, niegrzeczność i agresja językowa w internecie. METODY KSZTAŁCENIA: dyskusja, prezentacja EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie pojęcia: potoczność, wulgaryzacja, agresja, grzeczność językowa, aksjologizacja, perswazja, moda językowa erystyka, manipulacja, spontaniczność, mediatyzacja student potrafi samodzielnie analizować teksty poświęcone różnym aspektom użycia języka w internecie pod względem środków wyrazu i formy (zasobów leksykalnych i sposobów organizacji gramatyczno-stylistycznej tekstu, właściwych swobodnej mowie potocznej); poddawać ocenie wydarzenia negatywne,

8 zjawiska przemocy, agresji, zjawiska opisywane za pomocą rażąco dosadnych środków językowych; potrafi wskazać przykłady tekstów, które mają wpływ na zachowania komunikacyjne Polaków w życiu społecznym i prywatnym; potrafi wskazać niepożądane cechy języka w internecie; podać przykłady tekstów, które upowszechniają wzorową polszczyznę student zdobywa kompetencje pozwalające rozpoznać formy stosowane w przekazach internetowych, świadomie dobierać informacje i je selekcjonować; dostrzegać ukryte i podstępne oddziaływanie cyberprzestrzeni na nieświadomego odbiorcę, które mają na celu ukształtowanie pewnych postaw, określonych zachowań WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Udział w zajęciach; prezentacja wybranego zjawiska językowego na przykładzie przekazu internetowego, zdanie egzaminu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do egzaminu 1,0 5 Przystąpienie do egzaminu 0,2 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do egzaminu 1,0 5 Przystąpienie do egzaminu 0,2 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa Bugajski M., Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej, Prace Filologiczne, t. 45, 2000, s Język a kultura. Tom jubileuszowy, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław Język w komunikacji, pod red, G. Habrajskiej, t. 1-3, Łódź Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Walońskiej, Warszawa Język w mediach, (w:) Polszczyzna 2000, por red. W. Pisarka, Kraków 1999, s Polszczyzna Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, pod red. K. Handke, H. Dalewskiej Greń, Warszawa Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbkowski, Warszawa Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Łódź Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek Kłosińskiej, Warszawa 2001.

9 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Egzamin końcowy z przedmiotu obejmuje także treści programowe omawiane w czasie zajęć z zakresu komunikacji w internecie.

10 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr G R A F I K A K O M P U T E R O W A Kod przedmiotu: 11.0-WH-FP-GRK-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ dr inż. Jacek Tkacz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 III zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - III zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień grafiki komputerowej, przedstawienie metod i algorytmów stosowanych w grafice komputerowej oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Studenci mają za zadanie nabyć umiejętności i kompetencje w zakresie: obsługi systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego, modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Historia grafiki komputerowej. Grafika komputerowa jako narzędzie powszechnie stosowane w nauce, technice, kulturze oraz rozrywce. Podstawy cyfrowej komunikacji wizualnej człowiekkomputer. Generowanie obrazów oraz wizualizacja rzeczywistych danych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Przekształcenia geometryczne. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Modelowanie geometrii i materiałów dla obiektów trójwymiarowych. Modelowanie oświetlenia. Fotorealizm i interaktywna grafika trójwymiarowa. METODY KSZTAŁCENIA: Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie. Zadania obejmują projektowanie i obsługę mediów, użytkowanie aplikacji programowych oraz środowisk grafiki komputerowej.

11 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o grafice komputerowej jako narzędziu powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze i rozrywce student zna podstawową terminologię z zakresu grafiki komputerowej student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zagadnienia grafiki komputerowej student ma umiejętności w zakresie: programowania systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego oraz modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu grafiki komputerowej student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji wszystkich zadań. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen cząstkowych (z każdego ćwiczenia). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, Second Ed. B. Fraser, C. Murphy, F. Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą, wydanie II, Gliwice A. Tomaszewska-Adamerek, R. Zimek, ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice 2007 W. Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej, Warszawa J. Birn, Cyfrowe oświetlenie i rendering, wyd. II, Gliwice C. McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Gliwice B. Flemming, D. Dobbs, Animacja cyfrowych twarzy, Gliwice LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Podczas zajęć studenci wykorzystują materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych.

12 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I P R A K T Y K A H I P E R T E K S T U Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-HIP-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne ćwiczenia 30 2 IV zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 ćwiczenia 18 - IV zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: W wyniku zajęć student zna podstawowe pojęcia związane z teorią i praktyką hipertekstu, zna historię powstania hipertekstu i wie, jakie jest jego zastosowanie. Rozumie struktury budowy sieci hipertekstowej i potrafi je praktycznie analizować. Student umie wskazać zastosowania teorii hipertekstu. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Historia i definicje. Hipertekst a intertekstualność. Literackie korzenie hipertekstu. Cyberprzestrzeń, wirtualna rzeczywistość i sztuka. Hipertekst i okolice. Leksja i linki szkielet hipertekstu. Hipertekst jako narzędzie poznawcze. Narodziny społeczeństwa otwartego. Architektura inteligencji. Gatunki hipertekstu. METODY KSZTAŁCENIA: opis wyjaśniający, dyskusja, prezentacja EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z teorią i praktyką hipertekstu student zna historię powstania hipertekstu i wie, jakie jest jego zastosowanie student rozumie struktury budowy sieci hipertekstowej i potrafi je praktycznie analizować student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organi-

13 zować proces uczenia się innych osób student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z internetu jako medium przekazu różnych tekstów kultury WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa Dróżdż A., Od liber mundi do hipertekstu, Warszawa Ekrany piśmienności: [o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów], red. nauk. A. Gwóźdź, Warszawa Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa Maciejewski M., Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej: analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Poznań Pisarski M., Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, Porównania, nr 8, Strona internetowa: Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu: esej o przemianach tekstu i lektury, przekł. A. Sawisz, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Skórka S., Użytkownicy systemów hipertekstowych: strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, Kraków UWAGI:

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr W A R S Z T A T Y D Z I E N N I K A R S T W A I N T E R N E T O W E G O Kod przedmiotu: 15.1-WH-FP-WDI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr Magdalena Steciąg mgr Kaja Rostkowska zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne laboratorium 30 2 IV zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 4 laboratorium 18 - IV zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa internetowego i profilem dziennikarza internetowego, a także z technikami opracowywania, tworzenia, prezentowania, zamieszczania i obudowywania multimediami informacji internetowych; poznanie i zrozumienie przez studenta różnic między tekstem a hipertekstem, wypowiedzią monologową a interaktywną, wyćwiczenie logiki hipertekstu. Kształcenie i rozwijanie umiejętności porządkowania i hierarchizowania treści w hipertekście oraz poprawnego logicznie i językowo, atrakcyjnego dla szerokiego odbiorcy przedstawiania faktów i opinii w formie pisemnej; nabycie umiejętności zamieszczania tekstów z obudową multimedialną na stronie internetowej. Uwrażliwienie studenta na potrzeby współczesnego tubylca sieciowego i patologie forów internetowych, uświadomienie wagi sieciowego dziennikarstwa obywatelskiego, problemu granic wolności słowa i własności intelektualnej w Internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Dziennikarstwo internetowe jako rzemiosło. Specyfika pracy dziennikarza internetowego źródła informacji. Dziennikarstwo obywatelskie w internecie. Hipertekst stowarzyszony z multimediami jako narzędzie komunikowania o rzeczywistości. Język i kompozycja materiałów dziennikarskich w internecie. Multimedialne sposoby wzbogacania informacji. Interaktywność strony internetowej korzyści i problemy. Reguły funkcjonowania wspólnoty sieciowej: między netykietą a patologią forów internetowych

15 METODY KSZTAŁCENIA: Warsztaty obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące kompetencje dziennikarskie (językowe, stylistyczne, kompozycyjne, argumentacyjne, konwersacyjne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje internetowe portfolio plik multimedialny, w którym gromadzi najlepsze materiały internetowe. Może on służyć jako jego wizytówka dla przyszłego pracodawcy. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o warsztacie dziennikarskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych pisemnych tekstów dziennikarskich w języku polskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych wypowiedzi ustnych dziennikarskich w języku polskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada podstawowe umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami student z wytrwałością realizuje zadania związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza i pracą w instytucjach medialnych student dostrzega problemy etyczne i moralne w pracy dziennikarza i działalności medialnej oraz postępuje zgodnie z ogólnymi i przyjętymi w tym zakresie zasadami etycznymi student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena kolejnych materiałów internetowych, ocena internetowego port folio. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie port folio 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie port folio 0,8 100 Razem 4

16 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków M. Ziomecki, K. Skowroński, T. Lis, ABC dziennikarstwa, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków W. Pisarek, Język w mediach, media w języku, Kraków L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa W. Godzic, Internet nie jest śmietnikiem ani Disneylandem, w: Znak, nr 497/1996. UWAGI:

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia internetu 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cyberpsychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ SPECJALNOŚCI Administracja systemami informatycznymi Nazwa Programowanie obiektowe 2 Nazwa w j. ang. Object Oriented Programming 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Negocjacje i komunikowanie Kod przedmiotu: międzynarodowe Przedmiot w języku angielskim: Negotiations and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Wprowadzenie do interakcji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji Rodzaj zajęć: wykład I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo