DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK

2 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr K O M U N I K A C JJ A W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-KWI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwiczenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, teoriami i modelami komunikacji w internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Internet a inne media. 2. Komunikacja elektroniczna. Wpływ rewolucji technicznej na komunikację międzyludzką. 3. Właściwości komunikacji internetowej (komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, ustne i pisane). 4. Typy nadawców i odbiorców internetowych. Typy sytuacji komunikacyjnej w internecie. 5. Tekst w internecie. 6. Rola internetu w komunikacji społecznej. Wpływ komunikacji internetowej na język ogólny. 7. Komunikatory, twitter i portale społecznościowe. 8. Edukacja, wymiana plików i inne praktyczne zastosowania internetu. 9. Interakcje komunikacyjne w grach komputerowych. 10. Wielokulturowość i globalizacja w internecie. 11. Modele procesu komunikacji w internecie. METODY KSZTAŁCENIA: Opis wyjaśniający, opis uzasadniający.

3 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna na poziomie rozszerzonym terminologię w języku polskim z zakresu podstaw teorii komunikowania i komunikacji w internecie student ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach i szkołach badawczych w zakresie teorii komunikacji student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem literatury naukowej i poddawać ją krytyce student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: aktywny udział w zajęciach OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa M. Castels, Społeczeństwo sieci, Warszawa B. Dobek Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski. Wrocław 1993 i nast.(tu: F. Nieckula, Język ustny a język pisany, D. Zdunkiewicz, Akty mowy, M. Marcjanik, Etykieta językowa). 5. M. Ejsmont, E-prasa, e-książka. Gutenberg w notebooku, w: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń, s T. Globan-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005 (tu: Glokalizacja, czyli globalne z lokalnym, s ). 7. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa S. Iskierka, J. Krzemiński, Z. Weżgowiec, Portale społecznościowe jako forma współczesnego komunikowania się, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.

4 11. V. Krawczyńska-Wasilewska, Internet jako narzędzie komunikacji globalnej, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań L. Manovich, Język nowych mediów, tł. P. Cypryański, Warszawa Z. Płoszyński, Uzależnienie od Internetu, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zdunak, s , Poznań Religia a internet: o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, red. Piotr Siuda, Warszawa N. Stępnicka, Społeczności internetowe i ich udział w procesie komunikowania na przykładzie wybranych serwisów On-Line, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majrzchak, A. Zduniak, s , Poznań Tekst (w) sieci: t. 1, Tekst, język, gatunki, t. 2, Literatura społeczeństwo, komunikacja, Warszawa D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), multimedia, Wrocław M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk. 4. D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa U. Żydek Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005 (tu rozdz. I: Wprowadzenie do teorii komunikacji). UWAGI: znajomość treści omawianych podczas zajęć obowiązuje podczas egzaminu z przedmiotu język w internecie.

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O JJ E K T O W A N I E I O B S Ł U G A S T R O N W W W Kod przedmiotu: 11.0-WH-FP-WWW-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ dr inż. Jacek Tkacz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 II zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 4 Laboratorium 18 - II zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest nauczenie projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii, trendów w tej dziedzinie; pokazanie, jak projektować strony internetowe, jak wybrać odpowiednie narzędzia do tworzenia witryn oraz jak optymalizować źródło strony. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Struktura i znaczniki języka XHTML; elementy struktury XHTML; umieszczanie animacji i innych elementów stron; formatowanie tekstu; tworzenie formularzy i pola edycji; pozycjonowanie elementów stron; arkusze stylów CSS; układ strony oparty na arkuszach stylów CSS; techniki CSS; konstruowanie dostępnych stron internetowych zgodnych z WCAG i wymaganiami W3C; wykorzystanie CMSów do realizacji własnych projektów stron; grafika stron internetowych, jej optymalizacja i tworzenie galerii internetowych; tworzenie tekstowych katalogów zbiorów; umieszczanie stron w Internecie. METODY KSZTAŁCENIA: Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie. Zadania laboratoryjne obejmują projektowanie stron internetowych i obsługę właściwych narzędzi programistycznych oraz użytkowanie aplikacji programowych.

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma wiedzę na temat projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów w tej dziedzinie student potrafi zaprojektować i opublikować stronę WWW student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności z zakresu informatyki, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jaj stopień zaawansowania student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i grupowych), przedstawienie końcowego projektu strony WWW. Przyjęte kryteria oceny to 10% pre-produkcja (koncepcja, materiały referencyjne), 30% produkcja (opracowanie treści strony), 10% dokumentacja, 50% post-produkcja (integracja mediów, synchronizacja, testowanie). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie projektu 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie projektu 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: J. N. Robbins, Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice, Gliwice D. Schultz, C, Cook, HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice M. Kasperski, A. Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice J. Nielsen, Funkcjonalność stron WWW : 50 witryn bez sekretów, Gliwice R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Podczas zajęć studenci wykorzystują przykładowe materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych.

7 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr JJ Ę Z Y K W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-JWI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Monika Kaczor dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Ćwiczenia 30 2 III egzamin Studia niestacjonarne 4 Ćwiczenia 18 - III egzamin CEL PRZEDMIOTU: Analiza zachowań komunikacyjnych i językowych w internecie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji języka i tekstu przekazów internetowych. Analizowanie wyznaczników interakcji, interaktywności oraz strategii językowych wykorzystywanych w wypowiedziach internetowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie przedmiotu komunikacja w internecie. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Język w mediach media w języku. Poprawność językowa w tekstach internetowych. Charakterystyka gramatyczno-stylistyczna przekazów internetowych. Naruszenie normy językowej w przekazach internetowych. Grzeczność, niegrzeczność i agresja językowa w internecie. METODY KSZTAŁCENIA: dyskusja, prezentacja EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie pojęcia: potoczność, wulgaryzacja, agresja, grzeczność językowa, aksjologizacja, perswazja, moda językowa erystyka, manipulacja, spontaniczność, mediatyzacja student potrafi samodzielnie analizować teksty poświęcone różnym aspektom użycia języka w internecie pod względem środków wyrazu i formy (zasobów leksykalnych i sposobów organizacji gramatyczno-stylistycznej tekstu, właściwych swobodnej mowie potocznej); poddawać ocenie wydarzenia negatywne,

8 zjawiska przemocy, agresji, zjawiska opisywane za pomocą rażąco dosadnych środków językowych; potrafi wskazać przykłady tekstów, które mają wpływ na zachowania komunikacyjne Polaków w życiu społecznym i prywatnym; potrafi wskazać niepożądane cechy języka w internecie; podać przykłady tekstów, które upowszechniają wzorową polszczyznę student zdobywa kompetencje pozwalające rozpoznać formy stosowane w przekazach internetowych, świadomie dobierać informacje i je selekcjonować; dostrzegać ukryte i podstępne oddziaływanie cyberprzestrzeni na nieświadomego odbiorcę, które mają na celu ukształtowanie pewnych postaw, określonych zachowań WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Udział w zajęciach; prezentacja wybranego zjawiska językowego na przykładzie przekazu internetowego, zdanie egzaminu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do egzaminu 1,0 5 Przystąpienie do egzaminu 0,2 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do egzaminu 1,0 5 Przystąpienie do egzaminu 0,2 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa Bugajski M., Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej, Prace Filologiczne, t. 45, 2000, s Język a kultura. Tom jubileuszowy, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław Język w komunikacji, pod red, G. Habrajskiej, t. 1-3, Łódź Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Walońskiej, Warszawa Język w mediach, (w:) Polszczyzna 2000, por red. W. Pisarka, Kraków 1999, s Polszczyzna Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, pod red. K. Handke, H. Dalewskiej Greń, Warszawa Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbkowski, Warszawa Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Łódź Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek Kłosińskiej, Warszawa 2001.

9 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Egzamin końcowy z przedmiotu obejmuje także treści programowe omawiane w czasie zajęć z zakresu komunikacji w internecie.

10 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr G R A F I K A K O M P U T E R O W A Kod przedmiotu: 11.0-WH-FP-GRK-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ dr inż. Jacek Tkacz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 III zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - III zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień grafiki komputerowej, przedstawienie metod i algorytmów stosowanych w grafice komputerowej oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Studenci mają za zadanie nabyć umiejętności i kompetencje w zakresie: obsługi systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego, modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Historia grafiki komputerowej. Grafika komputerowa jako narzędzie powszechnie stosowane w nauce, technice, kulturze oraz rozrywce. Podstawy cyfrowej komunikacji wizualnej człowiekkomputer. Generowanie obrazów oraz wizualizacja rzeczywistych danych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Przekształcenia geometryczne. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Modelowanie geometrii i materiałów dla obiektów trójwymiarowych. Modelowanie oświetlenia. Fotorealizm i interaktywna grafika trójwymiarowa. METODY KSZTAŁCENIA: Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie. Zadania obejmują projektowanie i obsługę mediów, użytkowanie aplikacji programowych oraz środowisk grafiki komputerowej.

11 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o grafice komputerowej jako narzędziu powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze i rozrywce student zna podstawową terminologię z zakresu grafiki komputerowej student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zagadnienia grafiki komputerowej student ma umiejętności w zakresie: programowania systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego oraz modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu grafiki komputerowej student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji wszystkich zadań. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen cząstkowych (z każdego ćwiczenia). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, Second Ed. B. Fraser, C. Murphy, F. Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą, wydanie II, Gliwice A. Tomaszewska-Adamerek, R. Zimek, ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice 2007 W. Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej, Warszawa J. Birn, Cyfrowe oświetlenie i rendering, wyd. II, Gliwice C. McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Gliwice B. Flemming, D. Dobbs, Animacja cyfrowych twarzy, Gliwice LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: UWAGI: Podczas zajęć studenci wykorzystują materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych.

12 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I P R A K T Y K A H I P E R T E K S T U Kod przedmiotu: 15.0-WH-FP-HIP-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr Piotr Kładoczny zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne ćwiczenia 30 2 IV zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 ćwiczenia 18 - IV zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: W wyniku zajęć student zna podstawowe pojęcia związane z teorią i praktyką hipertekstu, zna historię powstania hipertekstu i wie, jakie jest jego zastosowanie. Rozumie struktury budowy sieci hipertekstowej i potrafi je praktycznie analizować. Student umie wskazać zastosowania teorii hipertekstu. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Historia i definicje. Hipertekst a intertekstualność. Literackie korzenie hipertekstu. Cyberprzestrzeń, wirtualna rzeczywistość i sztuka. Hipertekst i okolice. Leksja i linki szkielet hipertekstu. Hipertekst jako narzędzie poznawcze. Narodziny społeczeństwa otwartego. Architektura inteligencji. Gatunki hipertekstu. METODY KSZTAŁCENIA: opis wyjaśniający, dyskusja, prezentacja EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z teorią i praktyką hipertekstu student zna historię powstania hipertekstu i wie, jakie jest jego zastosowanie student rozumie struktury budowy sieci hipertekstowej i potrafi je praktycznie analizować student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organi-

13 zować proces uczenia się innych osób student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z internetu jako medium przekazu różnych tekstów kultury WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 10 Udział w konsultacjach 0,4 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa Dróżdż A., Od liber mundi do hipertekstu, Warszawa Ekrany piśmienności: [o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów], red. nauk. A. Gwóźdź, Warszawa Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa Maciejewski M., Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej: analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Poznań Pisarski M., Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, Porównania, nr 8, Strona internetowa: Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu: esej o przemianach tekstu i lektury, przekł. A. Sawisz, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Skórka S., Użytkownicy systemów hipertekstowych: strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, Kraków UWAGI:

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr W A R S Z T A T Y D Z I E N N I K A R S T W A I N T E R N E T O W E G O Kod przedmiotu: 15.1-WH-FP-WDI-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marian Bugajski Prowadząc y: dr Magdalena Steciąg mgr Kaja Rostkowska zajęć zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne laboratorium 30 2 IV zaliczenie z oceną - projekt Studia niestacjonarne 4 laboratorium 18 - IV zaliczenie z oceną - projekt CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa internetowego i profilem dziennikarza internetowego, a także z technikami opracowywania, tworzenia, prezentowania, zamieszczania i obudowywania multimediami informacji internetowych; poznanie i zrozumienie przez studenta różnic między tekstem a hipertekstem, wypowiedzią monologową a interaktywną, wyćwiczenie logiki hipertekstu. Kształcenie i rozwijanie umiejętności porządkowania i hierarchizowania treści w hipertekście oraz poprawnego logicznie i językowo, atrakcyjnego dla szerokiego odbiorcy przedstawiania faktów i opinii w formie pisemnej; nabycie umiejętności zamieszczania tekstów z obudową multimedialną na stronie internetowej. Uwrażliwienie studenta na potrzeby współczesnego tubylca sieciowego i patologie forów internetowych, uświadomienie wagi sieciowego dziennikarstwa obywatelskiego, problemu granic wolności słowa i własności intelektualnej w Internecie. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Dziennikarstwo internetowe jako rzemiosło. Specyfika pracy dziennikarza internetowego źródła informacji. Dziennikarstwo obywatelskie w internecie. Hipertekst stowarzyszony z multimediami jako narzędzie komunikowania o rzeczywistości. Język i kompozycja materiałów dziennikarskich w internecie. Multimedialne sposoby wzbogacania informacji. Interaktywność strony internetowej korzyści i problemy. Reguły funkcjonowania wspólnoty sieciowej: między netykietą a patologią forów internetowych

15 METODY KSZTAŁCENIA: Warsztaty obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące kompetencje dziennikarskie (językowe, stylistyczne, kompozycyjne, argumentacyjne, konwersacyjne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje internetowe portfolio plik multimedialny, w którym gromadzi najlepsze materiały internetowe. Może on służyć jako jego wizytówka dla przyszłego pracodawcy. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o warsztacie dziennikarskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych pisemnych tekstów dziennikarskich w języku polskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych wypowiedzi ustnych dziennikarskich w języku polskim z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami (internet) student posiada podstawowe umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego z uwzględnieniem specyfiki i podstawowych różnic między poszczególnymi mediami student z wytrwałością realizuje zadania związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza i pracą w instytucjach medialnych student dostrzega problemy etyczne i moralne w pracy dziennikarza i działalności medialnej oraz postępuje zgodnie z ogólnymi i przyjętymi w tym zakresie zasadami etycznymi student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązywania WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena kolejnych materiałów internetowych, ocena internetowego port folio. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie port folio 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 20 Przygotowanie do zajęć 0,8 20 Przygotowanie port folio 0,8 100 Razem 4

16 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków M. Ziomecki, K. Skowroński, T. Lis, ABC dziennikarstwa, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków W. Pisarek, Język w mediach, media w języku, Kraków L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa W. Godzic, Internet nie jest śmietnikiem ani Disneylandem, w: Znak, nr 497/1996. UWAGI:

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ

Bardziej szczegółowo

Język w mediach - opis przedmiotu

Język w mediach - opis przedmiotu Język w mediach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język w mediach Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP- JME-Ć-S14_pNadGenYIQAF Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-EWBN Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PJ-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I)

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Kod modułu: 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ ALINA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Ortografia i interpunkcja polska Kod przedmiotu

Ortografia i interpunkcja polska Kod przedmiotu Ortografia i interpunkcja polska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortografia i interpunkcja polska Kod przedmiotu 09.3-WH-FOIEP-OI-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Kod przedmiotu 09.3-WA- P-SZR-S16

Bardziej szczegółowo

Podstawy retoryki - opis przedmiotu

Podstawy retoryki - opis przedmiotu Podstawy retoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy retoryki Kod przedmiotu 15.0-WH-LPKSGP-PR-L-S15_pNadGenT7S3O Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Literatura popularna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-OMnDiM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-UIN-Ć-S14_pNadGenY8NI8 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania I - opis przedmiotu

Języki programowania I - opis przedmiotu Języki programowania I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania I Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-JP1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Emisja głosu i kultura języka Kod przedmiotu 05.9-WH-WP-EGKJ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wypowiedzi dziennikarskiej. Kierunek: filologia polska. specjalność: dziennikarska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Język wypowiedzi dziennikarskiej. Kierunek: filologia polska. specjalność: dziennikarska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ Typ przedmiotu/ Język wypowiedzi dziennikarskiej obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/ Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Rzeźba - opis przedmiotu

Rzeźba - opis przedmiotu Rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rzeźba Kod przedmiotu 03.1-WA-AWP-RZBA-Ć-S14_pNadGenJK25U Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-FP-A-Ć-S12_pNadGen2LXO7

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PKP-RTN-L-S14_pNadGenDURJ5

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wydział: Politologia. Politologia

Wydział: Politologia. Politologia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Inga Oleksiuk Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedeutologii Kod przedmiotu

Wprowadzenie do pedeutologii Kod przedmiotu Wprowadzenie do pedeutologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do pedeutologii Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDP-WDP-Ć-S14_pNadGenNACMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą KARTA KURSU Biologia z przyrodą (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Emisja głosu Voice emission Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator mgr Katarzyna Lange Zespół dydaktyczny mgr Katarzyna Lange Opis

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Teoria informacji - opis przedmiotu

Teoria informacji - opis przedmiotu Teoria informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria informacji Kod przedmiotu 08.9-WH- P-BP-JWI-Ć-S14_pNadGenLUSKK Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia polska Profil

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia internetu 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cyberpsychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu

Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PCZUWA-Ć-14_pNadGen9QHNM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarys historii Polski i świata Kod przedmiotu 08.3-WH-DiksP-ZHI-Ć-S14_pNadGen2UUH1 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Projektowanie i edytorstwo komputerowe

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika zabawy Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDP-PZA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek i rzeźba Kod przedmiotu 06.4-WI-P-r.rz.01-2014-L-S14_pNadGen2AETO Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu 11.1-WK-IDP-PLAI-W-S14_pNadGenC99R6 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Kontrola administracji - opis przedmiotu

Kontrola administracji - opis przedmiotu Kontrola administracji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kontrola administracji Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-KA-K-14_pNadGenVPUEZ Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_pNadGen23AUL Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo