N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku"

Transkrypt

1 N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International Conference Linnaeus University, Kalmar, Sweden, September 2011 This conference investigates the relations between people and places, focusing on the role of stories in constructing meaning and affecting human emotions. Both rural and urban landscapes contain numerous locations that become meaningful places through their association with stories. These stories may be told orally by narrators or by material design; they may be permanent or temporary. The stories may be linked, for example, to the vegetation, the geology, the wild life, the cultural heritage, the mundane built environment, or metaphysical creatures. Whether such stories are historically accurate, purposefully invented or created entirely in residents or visitors minds is however less important than their potential to touch human beings. Conference homepage with further information: You are welcome to contribute to one of the conference s 18 sessions. Deadline for paper abstracts to be submitted to session organizers: 7 March. Conference homepage with further information: Conference Organizing Committee: Cornelius Holtorf (archaeology/heritage studies), Elisabeth Brandin (human geography), Eva Cronquist (art history/visual culture), Per Pettersson Löfquist (sociology/tourism). All enquiries are to be sent to Linda Hansson at Information source: Per Pettersson-Löfquist, Lecturer in Tourism Studies (Sociology), School of Business and Economics (Kalmar), Linnaeus University, Kalmar, data: Źródło: Tourism Research Information Network (TRINET), data dostępu Informacje Zobacz również pozostałe zaproszenia na konferencje pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji naukowych pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji branżowych pod adresem: NOWOŚCI WYDAWNICZE Socjologia kultury fizycznej Socjologia kultury fizycznej / red. nauk. Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2011, 490 s.; ISBN Seria: Wydawnictwa Dydaktyczne Ze wstępu. Oddajemy do rąk Czytelnika podręcznik zatytułowany Socjologia kultury fizycznej, który został przygotowany pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego i Zbigniewa Krawczyka staraniem Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Niniejszy podręcznik kierowany jest do dość zróżnicowanego pod względem merytorycznych kompetencji grona odbiorców uczestniczących w procesie kształcenia na poziomie wyższym, ale także do licznego grona pracowników szeroko rozumianej kultury fizycznej, a mianowicie nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, dziennikarzy sportowych, menedżerów sportu, organizatorów sportu i turystyki, a także do osób pragnących poznać społeczne funkcje interesującej nas dziedziny. 1

2 Socjologia kultury fizycznej jest młodą subdyscypliną socjologiczną zajmującą ugruntowaną pozycję w akademiach wychowania fizycznego, ale także na uniwersytetach i uczelniach niepublicznych, które prowadzą proces kształcenia na kierunkach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki, sportu oraz rehabilitacji ruchowej. Jest obecna na studiach socjologicznych, podczas których studenci w mniejszym lub większym wymiarze zapoznają się z zagadnieniami omawianej subdyscypliny. Uwzględniana jest także na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, antropologia, pedagogika, marketing, kulturoznawstwo. Socjologia kultury fizycznej jest nauką zajmującą się opisywaniem oraz wyjaśnianiem związków jakie zachodzą między życiem społecznym i kulturą a kulturą fizyczną. Z uwagi na dużą różnorodność podejmowanych zagadnień, socjologia kultury fizycznej często przekracza wyznaczone granice naukowej eksploracji i wchodzi na obszar pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak filozofia, historia, antropologia, kulturoznawstwo, pedagogika i politologia. W sposób niejako naturalny czerpie z ustaleń historii, filozofii i pedagogiki kultury fizycznej, ale również teorii wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i sportu. Niniejszy podręcznik jest próbą systematyzacji dorobku socjologii kultury fizycznej. Występują w nim zarówno aspekty teoretyczne jak i empiryczne. Podręcznik został skonstruowany przez pryzmat podstawowych pojęć i kategorii, mających ugruntowane miejsce w socjologii ogólnej i różnych subdyscyplinach socjologicznych, które jednocześnie w sposób najpełniejszy zakreślają obszar socjologii kultury fizycznej. Zostały w nim wykorzystane eksplicite bądź implicite różnorodne teorie wypracowane na gruncie socjologii, ale także charakterystyczne dla interesującej nas socjologii kultury fizycznej. Formułowane twierdzenia charakteryzuje różny poziom ogólności. Dotyczy to także interpretacji faktów, których znaczenie ma charakter lokalny bądź globalny. [ ] Zbigniew Dziubiński Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Zbigniew Krawczyk Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Sprzedaż publikacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie: Ewa Druzda, tel. (22) wew Adres do korespondencji: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, skr. pocz. 55, Warszawa, z dopiskiem Dział Nauki i Wydawnictw Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, data dostępu Turystyka polonijna: zarys problemu Turystyka polonijna: zarys problemu / red nauk. Witold Rybczyński. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010, 322 s.; ISBN Turystyka polonijna to nie tylko sentymentalne wojaże do dawnej ojczyzny, ale również okazja do nawiązania kontaktów i współpracy w wielu dziedzinach. Niezwykle istotne i obustronnie korzystne mogą być podróże do Starego Kraju przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, m.in.: lekarzy, inżynierów, przedsiębiorców czy naukowców. Turystów polonijnych fascynują m.in. organizowane w kraju polonijne festiwale teatrów oraz zimowe czy letnie igrzyska sportowe. Kulturowa, gospodarcza i promocyjna rola turystyki polonijnej jest ważnym elementem tożsamości narodowej. Jest to także ogromny potencjał, dotychczas nie w pełni jeszcze wykorzystany. Nie można wszakże zapominać, że Polonię szacuje się na około 20 mln osób. W obrębie samej Polonii też zachodzą zmiany zaczyna przeważać emigracja zarobkowa, a nie jak wcześniej polityczna. Samo wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło niedostępne dotąd kraje Europy Zachodniej w otwarty rynek pracy. Nowe fale emigracji, a więc tworzenie nowych Polonii, skutkują potrzebą wypracowania nowych form współpracy. Powstaje więc potrzeba zdefiniowania nowej polityki wobec Polonii, jej aktywizacja, uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu oraz promocja polskiego dziedzictwa w nowoczesny, interesujący sposób. Te kluczowe zadania wymagają współpracy wielu instytucji społecznych, rządowych, ale i edukacyjnych. M.in. specjalnego znaczenia nabiera tu potrzeba przygotowywania kadr obsługujących ruch turystyczny ze specjalnością Polonia i Polacy z zagranicy. Wydaje się też bardzo potrzebne zwiększenie badań naukowych w tym obszarze, nie tylko z historii turystyki polonijnej, ale co będzie przydatne badań dla współczesnego biznesu turystycznego dotyczącego turystyki polonijnej. Dotychczasowe działania instytucji rządowych, Polskiej Organizacji Turystycznej, środowisk turystycznych i polonijnych w celu zbliżenia Polonii do Macierzy zasługują na poparcie. Jednak brak było do tej pory ściślejszej wymiany informacji pomiędzy teoretykami a praktykami, między naukowcami a przedsiębiorcami organizatorami turystyki polonijnej. Doceniając powagę zjawiska, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a zwłaszcza Panią Minister Katarzyną Sobierajską, oraz Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki, zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Naukową Turystyka Polonij- 2

3 na stan i potrzeby. Celem konferencji było wypracowanie rozwiązań służących rozwojowi różnych form turystyki polonijnej zarówno przyjazdowej, jak i wyjazdowej. Konferencja zgromadziła blisko stu przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji państwowych, organów samorządowych, mediów oraz bezpośrednio zainteresowanych tematem przedstawicieli branży turystycznej z kraju i ze świata. W licznych wystąpieniach zdefiniowano pojęcie turystyki polonijnej, określono jej funkcje, przedstawiono opisujące ją dane statystyczne, scharakteryzowano główne ośrodki Polonii na świecie, wskazano motywy, jakimi kieruje się Polonia odwiedzając Polskę oraz Polacy podróżując do skupisk polonijnych, wreszcie wypracowano rekomendacje dotyczące aktywizacji i rozwoju branży turystycznej w odniesieniu do rodaków mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej. ALMAMER, kontynuując badania nad Polonią, przygotowała publikację Turystyka polonijna. Zarys problemu. Wydawnictwo to wpisuje się w szersze działania, celem których jest przedstawienie działań i planów jednostek odpowiedzialnych za współpracę z Polonią, w tym organizacje polonijne promujące Ojczyznę wśród Polonii. Autorzy artykułów zgodnie zauważają, że turystyka polonijna jest wielką szansą na zwiększenie liczby przyjazdów gości do Polski. Ma ona przecież charakter nie tylko społeczny i rodzinny, ale również i ekonomiczny. Przyczynia się do propagowania w świecie Polski jako nowoczesnego, rozwijającego się kraju środkowej Europy. W obliczu dokonującej się na wielu płaszczyznach postępującej modernizacji Polski oraz rosnącej świadomości podmiotów branży turystycznej nadarza się wyjątkowa okazja do zainteresowania Polską jeszcze szerszego kręgu odbiorców. Pragnę zatem wyrazić nadzieję, że ta konferencja i ta publikacja są zwiastunami dalszych badań nad turystyką polonijną, a wnioski z nich płynące zostaną wykorzystane przez branżę turystyczną do podtrzymania więzi Polonii z Ojczyzną. Janusz Merski Spis treści i wstęp znajdziesz tutaj: Więcej o konferencji Turystyka polonijna stan i potrzeby znajdziesz tutaj: Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, adresowana jest do osób i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki polonijnej. Kontakt: Rafał Wilczkowski, naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Międzynarodowych w Turystyce, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 12, drugie piętro, Warszawa, tel.: , fax.: , Źródło: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, data dostępu Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej / Grzegorz Bielec, Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Kraków: Proksenia, 2011, 192 s.; ISBN Podręcznik adresowany do studentów i nauczycieli poszukujących podstawowej wiedzy z zakresu rekreacji. Omówiono uwarunkowania rozwoju rekreacji na świecie i ziemiach polskich, przedstawiono zwięźle teorię rekreacji ruchowej traktując ją jako dziedzinę kultury fizycznej. W rozdziale metodyka rekreacji ruchowej opisano zasady, metody i formy stosowanych zajęć rekreacyjnych. Znajdziemy tu również scenariusze zajęć rekreacyjnych opis formy aktywności ruchowej dla osób starszych. Publikacja jest użyteczna dla obecnych i przyszłych specjalistów rekreacji ruchowej (instruktorów, nauczycieli, animatorów czasu wolnego), poszerzającą zasób ich wiedzy merytorycznej w zakresie teorii oraz metodyki wychowania fizycznego i rekreacji. Z recenzji wydawniczej. Przedłożony do recenzji podręcznik jest godny polecenia i promocji w środowisku specjalistów rekreacji, turystyki, sportu i wychowania fizycznego, a także w środowisku akademickim. Bezdyskusyjnie będzie to opracowanie wykorzystywane, zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Bardzo ciekawy i dobrze napisany jest rozdział oparty na przykładach praktycznych realizacji zajęć rekreacyjnych. Bardzo wysoko oceniam przykłady scenariuszy zajęć. Gratuluję autorom podjęcia trudu napisania podręcznika, wierząc, że będzie on stanowił znaczące uzupełnienie istniejących już na rynku wydawniczym publikacji z zakresu teorii i metodyki rekreacji. Prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta Źródło: Zygmunt Kruczek, korespondencja nadesłana

4 Kuchnia marokańska Kuchnia marokańska / Roman Dawid Tauber, Romuald Wawrzyniak; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, s. : il. kolor.; 25 cm. Bibliogr. s ISBN Zamówienia realizuje Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, ul. Nieszawska 19, Poznań, kontakt: Alicja Sampara, tel./fax , Źródło: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, data dostępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zobacz również pozostałe ekspertyzy i wyniki badań pod adresem: Sprawdź również: Turyści zagraniczni w bazie noclegowej : listopad 2010 roku Publikacja w formacie XLS: pobierz (88,00 KB): Data publikacji: Turyści zagraniczni korzystający z bazy noclegowej i udzielone noclegi turystom zagranicznym według wybranych krajów Archiwum publikacji : Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu Turyści chętniej odwiedzają Małopolskę W piątek, 4 lutego 2011 roku, podczas konferencji prasowej, przedstawiono najnowszy raport na temat badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2010 roku, przygotowany przez firmę PBS DGA. O wynikach badań, wnioskach, jakie można wyciągnąć z raportu oraz o tym, jak sprawić, aby jeszcze więcej turystów odwiedzało nasz region mówili Witold Latusek - członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Elżbieta Kantor - dyrektor departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego, Marcin Spławski - kierownik projektów firmy PBS DGA i Ewa Ciechanowska z firmy PBS DGA. W roku 2010 Małopolskę odwiedziło 11,4 mln osób, w tym 8,7 mln turystów - o 1,9 proc. więcej niż w roku 2009 (odwiedzających o 4,6 proc. więcej). Małopolska jest obszarem atrakcyjnym turystycznie, a turystyka jest ważnym obszarem gospodarki. Chcemy cały czas ulepszać naszą ofertę turystyczną. Badania pozwolą nam znaleźć te obszary, które możemy udoskonalić podkreślał Witold Latusek. To, co zwróciło naszą uwagę, to wzrost przyjazdów turystów ze Słowacji zaznaczył Marcin Spławski. Spośród gości z zagranicy region najchętniej odwiedzali w ubiegłym roku Brytyjczycy (24,8%), Niemcy (11,5%), Słowacy (7,6%), Włosi (6,6%), Irlandczycy (5,4%). Turyści krajowi przyjeżdżają głownie z województw: śląskiego oraz mazowieckiego. Szacowane wpływy z turystyki w 2010 roku to 9,3 mld zł. Polscy turyści wybierają najczęściej przyjazdy do Małopolski z 1-3 noclegami (np. pobyty weekendowe) 39,3%, na tydzień (16,1%), powyżej 10 dni (10,2%). Turyści zagraniczni najczęściej deklarowali pobyt z 3 noclegami (17,4%), 5 noclegami (15,8%) lub 4 noclegami (13,3%). Zdecydowana większość (prawie 80%) respondentów poleciłaby znajomym lub rodzinie przyjazd do Małopolski. W skali 10 punktowej zarówno odwiedzający krajowi, jak i zagraniczni wskazali bardzo dobrą ocenę oferty turystycznej Małopolski (średnio powyżej 8 punktów), w tym: bazy noclegowej, gastronomicznej oraz bezpieczeństwa. Jako główne atuty polscy turyści odwiedzający nasz region wymieniali przede wszystkim piękne zbytki, ciekawe miejsca i obiekty do zwiedzania, ładne widoki, tereny, bogactwo naturalne regionu oraz 4

5 sprzyjającą pogodę. Natomiast turyści zagraniczni doceniali również miłych i gościnnych ludzi, uroki miast, smaczne jedzenie oraz dobrą atmosferę w miejscach, w których przebywali. Witold Latusek i Elżbieta Kantor podkreślali, że głównie działania władz Województwa idą w kierunku wzmacniania marki regionu. Małopolska stawia na rozwój strategicznych, markowych produktów turystycznych: turystyki kulturowej i pielgrzymkowej (Szlak Architektury Drewnianej, ponadregionalny projekt Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski, szlaki papieskie), turystyki rekreacyjnej, aktywnej i uzdrowiskowej, turystyki na terenach wiejskich (Małopolska Agroturystyka, Małopolska Wieś dla dzieci, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami) oraz turystyki biznesowej. W tym roku zakończymy przygotowania projektu, którego wartość wynosi ponad 19 mln zł, z czego większość będzie pochodzić z dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie to wzmocni przekaz informacyjny dotyczący atrakcji Małopolski przekonywał Witold Latusek. Chodzi tu o Małopolski System Informacji Turystycznej, nowatorskie przedsięwzięcie, pierwsze na tak dużą skalę w Polsce, mające na celu zintegrowanie informacji turystycznej w województwie. Projekt realizowany jest przez lidera - Województwo Małopolskie wraz z 25 partnerami: małopolskimi gminami I powiatami. Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2010 roku prezentacja: 20WM.pdfhttp:/www.malopolskie.pl/Pliki/2011/2011_PREZENTACJA_Badanie%20Ruchu%20Turystyczneg o%20w%20wm.pdf Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2010 roku skrót raportu: 20w%20WM.pdf Ruch turystyczny w Małopolsce w 2010 roku materiał prasowy: Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, data dostępu Hotele Orbis nikną w oczach W roku 1990 pod marką Orbis funkcjonowały 53 hotele, w połowie ostatniej dziesięciolatki było ich 23, obecnie działa ich już tylko ok. 12 (piąta część wszystkich obiektów działających w ramach Grupy Hotelowej Orbis) z czego część pod nazwami własnymi. Większość obiektów po modernizacji lub gruntownej przebudowie przyjęła jedną z marek partnera, a obecnie głównego udziałowca spółki Orbis SA - sieci Accor i dziś funkcjonuje pod markami: Sofitel, Mercure, czy Etap. Pozostałe zostały sprzedane lub wyburzone (więcej: ). W ostatnich trzech latach los taki spotkał 9 hoteli. Obecnie w kolejce do sprzedaży czekają Prosna w Kaliszu i Francuski w Krakowie. Czy marka Orbis, ongiś najbardziej rozpoznawalna w Polsce i jedna z najbardziej znanych polskich marek za granicą, zejdzie zupełnie z rynku? I tak, i nie. Z planów spółki Orbis SA wynika, że szyldy i neony z napisem Orbis wkrótce znikną z budynków hoteli ostatecznie. Jednak Orbis, jako nazwa spółki, ma pozostać. Marka Orbis jako nazwa firmy pozostaje i obecnie nie ma powodu, by to zmieniać. Kojarzy się bardzo pozytywnie. Przechodząc do Orbisu jako marki hotelowej, czy też produktu hotelowego, taki produkt musi posiadać kilka elementów, które go wyróżniają: odpowiednią segmentację klientów, dobrze zdefiniowany produkt, jednolity standard, politykę marketingową i efektywne kanały dystrybucji. Pod tym względem marka hotelowa Orbis nie jest dla nas przyszłościową i nie będziemy jej rozwijać, budując czy kupując hotele. Już teraz analizujemy możliwość rebrandingu hoteli działających obecnie pod marką Orbis głównie do marki Mercure, powiedział Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis SA., w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi Hotelarstwo. Argumentacja jest jak najbardziej uzasadniona z biznesowego punktu widzenia, jednak szkoda, że w erze globalizacji nie ma już miejsca, na tradycyjne i cieszące się jednak popularnością u znacznej grupy klientów marki. Wszak Orbis mógłby funkcjonować dalej ramach giełdowej spółki, np. jako jedna z marek franczyzowych adresujących swą ofertę przede wszystkim do gościa krajowego. Tym bardziej, że sam Accor reaktywuje czasem marki, które wcześniej zlikwidował, jak np. Pullman. Źródło: e-hotelarstwo, dokment online: b0ac62d5eaa8, data dostepu

6 Raporty PricewaterhouseCoopers na temat wielkich miast Polski Przez dziesięciolecia polskie miasta borykały się z problemem braku środków finansowych, niesprzyjającymi warunkami rozwoju, regulacjami prawnymi hamującym lokalną aktywność i przedsiębiorczość obywateli. Nasze ośrodki mogły tylko patrzeć z zazdrością na metropolie Zachodniej Europy, aktywnie poszukujące sposobów rozwiązania swoich problemów i poprawy jakości życia mieszkańców. Wszelkie działania, podejmowane do niedawna przez polskie miasta, miały znikome szanse by w zasadniczym stopniu zmienić ich oblicze. Zapoznaj się z nową edycją raportów na temat 11 wielkich miast Polski w 2010 roku: Cały artykuł znajdziesz tutaj: PricewaterhouseCoopers, dokument online: data dostępu Gdy Egipt i Tunezja tracą turystów inni zyskują. Nie musi być drożej Turcja, Hiszpania i Grecja już odbierają turystów Egiptowi i Tunezji. Ostatnie zamieszki tylko wzmocnią ten trend, choć Egipt i tak pozostanie ulubionym miejscem wyjazdów wakacyjnych Polaków. Alternatywne lokalizacje nie muszą być jednak droższe. - Polacy mają w czym wybierać. W tym roku notujemy więcej ofert dla wczasów w Turcji niż w Egipcie mówi Andrzej Glapiak z portalu turystycznego EasyGo.pl i Wakacje.pl. Jego zdaniem to właśnie Turcja jest obok Hiszpanii krajem, który może zyskać na czasowym osłabieniu Tunezji i Egiptu. Już po styczniowych statystykach widać, że Turcja i Hiszpania zyskują i zajmują kolejno 2 i 3 miejsce miesięcznego podsumowania sprzedażowego. Trend ten powinien się utrzymywać. Egipt, jako niekwestionowany lider kierunkowy (rok proc. wszystkich dokonanych rezerwacji) ma jednak na tyle dużą przewagę nad kolejnymi w zestawieniu kierunkami, że jeszcze przez jakiś czas wciąż pozostanie na pierwszej pozycji dodaje Glapiak. Pod warunkiem jednak, szybkiego uspokojenia nastrojów w tym kraju. O sukcesie Turcji i Hiszpanii decydują nie tylko ceny i wysoka jakość oferty, lecz również łatwość dojazdu. Kraje te dysponują bogatą ofertą połączeń lotniczych z Polską. Ponadto w krajach tych operuje wielu polskich tour operatorów. W przypadku Turcji jest to 13 a Hiszpanii 11 biur podróży. Turcja Miejsca wylotowe do danych krajów w sezonie letnim 2011 roku Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław Hiszpania Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa Źródło: portal turystyczny Wakacje.pl Według danych EasyGo dotyczących sprzedaży internetowej wycieczek, w styczniu ubiegłego roku Turcję wybrało nieco ponad 8,5 proc. klientów biur podróży a Hiszpanię 7 procent. W tym samym czasie Egipt i Tunezja zajmowały dwie pierwsze pozycje z udziałem w sprzedaży wynoszącym odpowiednio 56 i 11 procent. Duży wzrost notuje także Grecja. Dane: portal turystyczny EasyGo.pl 6

7 Obecnie udział Tunezji jest już dwukrotnie niższy a Egiptu skurczył się do niecałych 37,5 procent. Za to na drugim i trzecim miejscu plasują się właśnie Turcja i Hiszpania notując odpowiednio 16,3 i 12,7 procent. Dane: portal turystyczny EasyGo.pl Lepsze wyniki Hiszpanii są efektem przemyślanych działań, jakie w ostatnich latach poczynił ten kraj. Przede wszystkim obniżono ceny hoteli, przez co oferta wycieczek stała się bardziej przystępna. Ponadto to pierwszy kraj, który wprowadził dla Polaków program promocyjny 55+. To dobrze, że wreszcie zostaliśmy potraktowani, jak reszta Europy. Ludzie po 50. generują 1/3 ruchu turystycznego na naszym kontynencie. To że mieszkają również w Polsce było do niedawna ignorowane. Jeszcze w ubiegłym sezonie podobne ruchy zrobiły Tunezja i Cypr mówi Andrzej Glapiak. Tunezja i Egipt nie zawsze najtańsza. Dotychczasowa popularność Tunezji wynikała przede wszystkim z atrakcyjnych cen wycieczek. O ile na wyjazd do Egiptu czy Turcji trzeba przeznaczyć przynajmniej około 1,2-1,7 tys. złotych, to tunezyjskie oferty zdarzają się już na poziomie niecałego 1 tys. złotych. Z analizy na podstawie danych serwisu Wakacje.pl wynika jednak, że Turcja może być w niektórych przypadkach tańsza od Tunezji i wcale nie musi być droższa od Egiptu. Pod uwagę wzięto tu porównywalne w kategoryzacji standardu hotele, zlokalizowane w podobnej scenerii w Tunezji i Turcji. Porównanie jest na teraz, na czerwiec i na lipiec. Porównanie ofert o zbliżonym standardzie w Tunezji i Turcji Miesiąc Turcja Tunezja Egipt Luty Sea Gull zł Miramar zł Hurghada zł Czerwiec Sea Gull zł Bahia Beach zł Hurghada zł Lipiec Sea Gull zł Bahia Beach zł Hurghada zł Dane: portal turystyczny Wakacje.pl - Turcja może być więc tańsza od Tunezji, mimo że oferuje zdecydowanie wyższą jakość usług pobytowych. To w końcu Turcy spopularyzowali, a często mówi się nawet, że wymyślili pakiety All Inclusive i rodzinne wakacje z dziećmi w hotelach, które swoją infrastrukturą i organizacją często przypominają małe parki rozrywki z np. własnymi Aqua Parkami. mówi Andrzej Glapiak. Jak dodaje, branża liczy jednak na to, że problemy w Egipcie są tylko chwilowe i sytuacja szybko wróci tam do normy. Będzie to miało decydujące znaczenie dla kondycji finansowej biur podróży. Paweł Szygulski Źródło: e-money, dokument online: byc;drozej,129,0, html#, data dostępu

8 Wakacje.pl i EasyGo.pl: analiza turystycznych wyborów internautów w styczniu 2011 roku Nie zaczęło się dobrze. Po dwóch trudnych latach branża turystyczna liczyła na rok odbicia. Tymczasem już w pierwszym miesiącu mamy kolejne problemy. Ze sprzedaży czasowo wypadły dwa z pięciu topowych kierunków, Egipt i Tunezja. W dodatku wszystko dzieje się w najważniejszym miesiącu przedsprzedaży oferty letniej, kiedy zazwyczaj touroperatorzy potrafią i chcą sprzedać nawet 30 proc. swojej oferty. Jak to wpłynęło na styczniowe wybory turystyczne klientów internetowych? Czy Egipt wciąż pozostaje kierunkowym liderem sprzedaży? Portale turystyczne Wakacje.pl i EasyGo.pl, jak co miesiąc dokonały analizy wyborów zakupowych swoich klientów. Zapraszamy do lektury. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2010 roku Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2010 roku / Michał Strzeszewski. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 2011, 14 s.; tab., wykr. Od początku lat dziewięćdziesiątych Centrum Badania Opinii Społecznej systematycznie monitoruje wyjazdy dorosłych Polaków na wypoczynek poza miejsce zamieszkania. W latach przedmiotem zainteresowania były tylko wyjazdy dłuższe, co najmniej siedmiodniowe, związane zazwyczaj z dorocznym urlopem lub wakacjami. Od roku 2003 badaniem objęto także drugi typ wyjazdów wyjazdy kilkudniowe, trwające mniej niż siedem dni, związane najczęściej z weekendami. Całe opracowanie dostępne jest nieodpłatnie tutaj: dokument online: data dostępu Wynagrodzenia pracowników w branży hotelarskiej i gastronomicznej w 2010 roku (streszczenie) Artykuł jest podsumowaniem wyników VIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które w 2010 roku przeprowadzonego przez firmę Wynagrodzenia.pl Sedlak & Sedlak z największymi polskimi portalami. W badaniu uczestniczyło osób. Przedstawiono w nim zarobki osób z branży usług hotelarskich i gastronomicznych. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła PLN. Najwyższe zarobki klasycznie zanotowano w województwie mazowieckim PLN. Spośród stanowisk specjalistycznych najniższe pensje pobierali kelnerzy. Połowa z nich zarabiała w przedziale 1350 PLN PLN. Ponadto dokonano analizy płac pod względem wykształcenia pracowników, ich wieku, stażu pracy oraz zróżnicowania wynagrodzeń osób o różnej płci na poszczególnych szczeblach. Artykuł zawiera 1 tabelę i 7 wykresów. Monika Tomczyk (data publikacji artykułu , objętość tekstu znaków ) Dostęp do powyższego materiału jest bezpłatny a wymaga jedynie zalogowania się na stronie. Jeśli jeszcze nie mają Państwo u nas swojego konta to prosimy o dokonanie bezpłatnej rejestracji: Źródło: Wynagrodzenia.pl : Sedlak & Sedlak, data dostępu Ruch lotniczy w podziale na przewoźników W 2010 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 17 mln 360 tys. pasażerów w ruchu regularnym, tj. o 7,8% więcej aniżeli w 2009 roku. Wciąż największym partnerem dla polskich lotnisk był PLL LOT wraz z EUROLOT. Pasażerowie grupy stanowili ponad 29% ogółu obsłużonych w tym segmencie ruchu. W pierwszej piątce największych przewoźników znaleźli się jeszcze: WIZZAIR (22,6%), RYANAIR (21,5%), Lufthansa (7,1%) oraz EASYJET (3,1%). Na polskim rynku lotniczym widoczny jest powolny wzrost koncentracji przewozów wokół największych linii lotniczych. Od 2005 r. udział pięciu największych przewoźników stale rośnie. Zauważalna jest stabilizacja udziału w rynku tzw. przewoźników niskokosztowych. Od roku 2007 udział ten oscyluje na poziomie nieco ponad 50%, chociaż liczba tego typu przewoźników operujących z/do polskich portów lotniczych spadła w tym czasie z 15 do 9. Warto odnotować również fakt zatrzymania utraty 8

9 udziałów w rynku (począwszy od 2008 roku) przewoźnika narodowego PLL LOT, chociaż dystans między nim a kolejnymi przewoźnikami konsekwentnie się zmniejsza. Ruch czarterowy. W minionym roku segment rynku czarterowego zwiększył się o 9,9% w stosunku do roku 2009, osiągając 3 mln 283 tys. obsłużonych pasażerów. Zdecydowanie największym operatorem na rynku był PLL LOT S.A., którego pasażerowie stanowili w polskich portach lotniczych 15,7%. Wśród największych pięciu przewoźników znaleźli się także kolejno: Travel Service (8,5%), Eurocypria (7,1%), AMC Airlines (7,0%) oraz Air Italy Polska (6,8%). W przeciwieństwie do ruchu regularnego, segment czarterów charakteryzuje się dość dużym rozproszeniem - ponad 80% rynku przewozów czarterowych obsłużyło piętnastu przewoźników, w przypadku ruchu regularnego było ich jedynie pięciu. Warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost udziału polskich przewoźników czarterowych w tym segmencie. W stosunku do roku 2009 zwiększył się on o 7,5 pkt. proc., co przełożyło się na wzrost liczby przewiezionych pasażerów o prawie 50%. Temu wzrostowi sprzyjało pojawienie się nowej polskiej linii lotniczej Enter Air, która w pierwszym roku swojej działalności obsłużyła ponad 200 tys. pasażerów i stała się szóstym graczem na rynku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi statystykami. Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu regularnym według przewoźnika faktycznego w roku 2010: plik do pobrania Kb : Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu czarterowym według przewoźnika faktycznego w roku 2010, plik do pobrania Kb. : Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, data dostępu Informacje o o o o o o o Dziennik Turystyczny: codzienne informacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy: Instytut Turystyki, informacje o publikacjach: Euromonitor International: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zobacz również pozostałe informacje dla fachowców pod adresem: Sprawdź również narzędzia informacji naukowej pod adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pod adresem: Aktualności 07 do 13 lutego 2011 roku Po co do Polski przyjeżdżają cudzoziemcy? Po nowy uśmiech i na zakupy W ubiegłym roku odwiedziło nas 58 mln zagranicznych gości, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupą turystów byli Rosjanie. Cała informacja dostępna tutaj: ch_i_na_zakupy.html Egipt ucierpi na ucieczce turystów Tylko biuro podróży TUI szacuje straty wynikające z niepokojów społecznych w Afryce Północnej na prawie 50 mln dol. Zamieszki w Egipcie mogą spowodować zmniejszenie zainteresowania turystów, a tym samym znaczny spadek dochodu narodowego brutto. Sektor turystyki (szacowany na ok. 11 proc. dochodu narodowego brutto) w 2009 roku był wart 11,6 mld dol. Cała informacja dostępna tutaj: Spokojne Wyspy Kanaryjskie Wyspy Kanaryjskie mogą zyskać na niepokojach społecznych w krajach Afryki Północnej. Na tym należącym do Hiszpanii archipelagu na Atlantyku spodziewają się napływu turystów, którzy odwołali pobyt w Tunezji lub Egipcie ze względu na zamieszki w tych krajach. Cała informacja dostępna tutaj: Jeśli nie do Egiptu to dokąd? Wszystko wskazuje, że Egipt i Tunezja na jakiś czas znikną z turystycznej mapy. FRU.PL - internetowy serwis rezerwacji biletów - przygotował propozycje wyjazdów w miejsca, które są świetną i atrakcyjną cenowo alternatywą dla tych kierunków. Sami konstruując wakacje przeżyjemy nieza- 9

10 pomnianą przygodę i praktycznie do ostatniej chwili możemy je odwołać nie tracąc pieniędzy. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Rok Turystyki Rodzinnej PTTK inauguracja, Sosnowiec, 18 lutego 2011 roku Konferencja inaugurująca Rok turystyki Rodzinnej odbędzie się w piątek 18 lutego 2011 roku o godz. 11:30 podczas Międzynarodowych Targów INTOUREX, w sali konferencyjnej na terenie hali Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124. W programie konferencji: Tradycje turystyki rodzinnej w PTTK Lech Drożdżyński, prezes ZG PTTK. Odznaka Turystyczna rodzinka Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej. Odznaka Turystyki Rodzinnej Mama, tata, rower i ja UM Zawiercie. Informacja o działaniach podejmowanych przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rodzinnej Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych. Oferta dla rodzin na przykładzie spływów kajakowych organizowanych przez spółkę PTTK Mazury. Prosimy o potwierdzenie obecności do roku pod nr telefonu: lub wew. 204 lub 221, Pobierz zaproszenie: Więcej informacji o Roku Turystyki Rodzinnej PTTK znajdziesz tutaj: Źródło: Rok Turystyki Rodzinnej PTTK, data dostępu Aktualne problemy prawa turystycznego seminarium naukowo-praktyczne, Kraków, 21 luty 2011 roku Organizator: Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Program g , dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Wprowadzenie Referaty z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego mgr D. Wolski (Uniwersytet Śląski), Status przewodnika turystycznego i jego odpowiedzialność w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych dr Piotr Cybula (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych Referaty związane z problemami prawnymi powstałymi w związku z sytuacją w Egipcie dr Paweł Czubik (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej), Zakres ochrony konsularnej w kontekście ostatnich wydarzeń w Egipcie dr Piotr Cybula (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Pojęcie siły wyższej i skutki jej wystąpienia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w świetle ustawy o usługach turystycznych g , Dyskusja i podsumowanie dr Jerzy Raciborski (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), moderator Seminarium odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (al. Jana Pawła II 78), w sali D, 21 lutego 2011 roku, godz.17,15 Prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres: Źródło: Piotr Cybula, korespondencja nadesłana Prezentacja wyników badań ruchu turystycznego w Łodzi i województwie w 2010 roku 17. Międzynarodowe Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, Łódź, 25 lutego 2011 roku Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą badania ankietowe ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku. Głównym celem badań było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w naszym regionie, określenie jego struktury, dynamiki, efektów finansowych oraz zmian jakie zaszły w stosunku do roku ubiegłego. Konferencja odbędzie się podczas XVII Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w piątek 25 lutego 2011 roku o godzinie w sali konferencyjnej nr 1. Projekt realizowany jest jako zadanie zlecone Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Urzędu Miasta Łodzi. Źródło: Międzynarodowe Targi Łódzkie, data dostępu

11 Senat za ratyfikacją Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS Senatorowie uznali, że wymiana studentów, doktorantów i naukowców między krajami Europy Środkowej w ramach programu CEEPUS powinna być kontynuowana. 4 lutego 2011 roku jednogłośnie poparli ustawę, upoważniająca prezydenta do ratyfikacji porozumienia w tej sprawie. Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III ma zastąpić obecnie funkcjonujący program wymiany CEEPUS II, w którym - obok Polski - biorą udział Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) polega na wymianie studentów, stażystów i wykładowców w ramach międzyuczelnianych sieci, składających się ze szkół wyższych z co najmniej trzech krajów. Studenci i wykładowcy mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich na część studiów, kursy językowe, praktyki i staże. Koszty pobytu stypendystów za granicą finansowane są przez kraj gospodarza, który co roku musi zadeklarować pewną liczbę miesięcy stypendialnych i zaplanować w budżecie środki na ich sfinansowanie. W ramach tej puli osoby z krajów partnerskich mogą ubiegać się o udział w wymianie. Podróż natomiast jest finansowana przez kraj wysyłający stypendystę. W programie CEEPUS II uczestniczy co roku ok. 400 polskich studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Nowy program będzie działał na tych samych zasadach, ale będą mogli z niego skorzystać nie tylko ci, którzy chcą za granicą uczyć się lub prowadzić zajęcia, ale też ci, którzy będą prowadzić badania naukowe. Dzięki przystąpieniu Polski do Porozumienia ustanawiającego Program CEEPUS III utrzymane zostaną korzystne i stabilne warunki pozwalające na bardziej intensywny rozwój współpracy w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego z krajami Europy Środkowej i południowej. Polskie szkoły wyższe i jednostki naukowe będą miały zagwarantowaną możliwość kontynuowania współpracy, pogłębiania nawiązanych kontaktów i prowadzenia wymiany z partnerami zagranicznymi. (...) Realizacja Programu CEEPUS III (...) wpłynie na podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i rozwój młodej kadry naukowej - napisano w uzasadnieniu do ustawy, upoważniającej prezydenta do ratyfikacji umowy. Program CEEPUS, ustanowiony porozumieniem podpisanym w Budapeszcie w grudniu 1993 roku, był pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Zastąpił go CEEPUS II, podpisany w marcu 2003 roku w Zagrzebiu. Porozumienie w sprawie Programu CEEPUS III zostało podpisane w marcu 2010 roku w Budvie w Czarnogórze. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu Ranking Webometrics: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Wrocławska wśród 500 najlepszych uczelni na świecie Pod względem poziomu szkolnictwa wyższego Polska zajmuje 39. miejsce na świecie - wynika z rankingu Webometrics przeprowadzonego przez hiszpańską organizację CSIC. Tylko dwie polskie uczelnie znalazły się wśród 500 najlepszych na świecie - Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Wrocławska. Światowy Ranking Uczelni Webometrics (Webometrics Ranking of World's Universities) jest przygotowywany dwa razy w roku przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - CSIC) - największą hiszpańską organizację przeprowadzającą badania. W tym roku ranking Webometrics objął ponad 12 tys. szkół wyższych na całym świecie, w tym ponad 400 z całej Polski. Najlepszymi szkołami wyższymi świata okazały się tym razem amerykańskie Massachusetts University of Technology (MIT) oraz Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Stanforda. Według tego zestawienia, Uniwersytet Jagielloński (UJ) uplasował się na 371. miejscu, a Politechnika Wrocławska (PWr)- na 430. Od poprzedniego zestawienia, w czerwcu 2010 roku, UJ spadła o 8 pozycji, a PWr awansowała o 41 miejsc. Zgodnie z zasadami tworzenia rankingów, pierwsza pięćsetka jest np. podstawą do wyliczenia siły akademickiej kraju. Polska w tym zestawieniu zajęła 39. miejsce. Wśród polskich szkół w najnowszym rankingu kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Wrocławski (548. miejsce), Akademia Górniczo-Hutnicza (549.miejsce), Uniwersytet Adama Mickiewicza (562. miejsce) i Uniwersytet Warszawski (589. miejsce). W pierwszym tysiącu najlepszych uczelni znalazło się 16 polskich szkół wyższych. Ranking Webometrics kładzie nacisk przede wszystkim na komunikację uczelni za pośrednictwem internetu. Nie skupia się więc na analizowaniu osiągnięć naukowych, ale bazuje raczej na materiałach udostępnianych w internecie przez poszczególne uczelnie. Pod uwagę są brane m.in. rozwój komunikacji między naukowcami w sieci, np. za pomocą wydawnictw internetowych, czy repozytoriów wiedzy, znaczenie przedsięwzięć typu Open Access, aktywność uczelni i naukowców w sieci, pozycjonowanie stron uczelni w sieci. Ranking można znaleźć na stronie: Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu:

12 Stypendia Fulbrighta na rok akademicki Komisja Fulbrighta ogłosiła programy stypendialne na rok oraz terminy przyjmowania zgłoszeń do programów. Stypendia adresowane są do pracowników naukowych i doktorantów oraz dla studentów polskich wyższych uczelni. Dodatkowo, studentom ostatnich lat studiów magisterskich i absolwentom polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich w roku akademickim , oferujemy dofinansowanie I roku studiów. Bardzo prosimy o przekazanie informacji o stypendiach Fulbrighta pracownikom i studentom Państwa uczelni. Aktualne programy International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Graduate Students - Pełne finansowanie pierwszych 3 lat studiów doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Stypendia dla wyróżniających się absolwentów i studentów w polskich uczelniach wyższych. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje strona amerykańska, Komisja Fulbrighta może rekomendować 2 kandydatów. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia Fulbright Graduate Student Awards - Finansowanie I roku studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich.stypendia dla absolwentów i studentów ostatnich lat w polskich uczelniach wyższych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia Fulbright Graduate Student Top-Up Awards - Stypendium, w wysokości $10,000, jest przeznaczone dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia Fulbright Advanced Research Awards - stypendia badawcze dla pracowników naukowodydaktycznych z tytułem doktora oraz dla uczestników studiów doktoranckich. Przewidywana ilość stypendiów: 10 po doktoracie, 10 przed doktoratem. Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipca Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: We wszystkich kategoriach stypendiów Program Fulbrighta zapewnia dodatkowo wizę J-1, opłatę ubezpieczenia i podroży do USA. Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisję Fulbrighta będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu. Nadesłał: Andrzej Dakowski Źródło: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu Ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenia w turystyce to bardzo istotny aspekt prowadzenia działalności organizatora turystyki jak i samego podróżowania. Postanowiłem zebrać w tym miejscu informacje dotyczące ubezpieczeń turystycznych dla biur podróży oraz indywidualnych ubezpieczeń dla turystów. Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży. Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki i pośrednik turystyczny są zobowiązani zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana, poprzez: a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy Zdecydowanie najbardziej popularnym mechanizmem zabezpieczenia finansowego jest ujęte w pkt a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Pozostałe dwa warianty są trudno dostępne (umowy ubezpieczenia na rzecz klientów) lub mało atrakcyjne dla przedsiębiorców (rachunek powierniczy). Ustawa o usługach turystycznych reguluje określenie osobnymi rozporządzeniami zarówno wysokość minimalnych sum ubezpieczeniowych jak i wzorów umów ubezpieczenia, a przedsiębiorcy pozostaje wybrać odpowiedni produkt z szerokiej gamy prezentowanych na rynku usług. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Źródło: Prawo turystyczne - blog, data dostępu

13 Inwestycje w turystyce : RAPORT Fundusze strukturalne Środki europejskie na inwestycje w turystyce powoli się wyczerpują Unijne euro topnieją. Dlatego warto o nie teraz powalczyć Ten rok nie będzie zbyt łaskawy dla inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. W większości województw nabór wniosków jest już zakończony, a kwoty dostępnych pieniędzy niestety maleją. Dla tych, którzy pragną pozyskać pieniądze z Unii, może to być ostatni dzwonek przed wielką niewiadomą po 2013 roku. Przedstawiciele branży chętnie korzystają z funduszy, są bardzo zainteresowani ich pozyskiwaniem, brakuje im jednak czasu i wiedzy na zajmowanie się przygotowywaniem i rozliczaniem projektów. Takie wnioski płyną z doświadczeń firm konsultingowych, z usług których korzystają przedsiębiorcy. Inwestorzy są zainteresowani kompleksową obsługą wniosków, gdyż sami nie mają możliwości czasowych, aby się tym zajmować informuje Michał Dąbrowski, prezes firmy doradczej European Project Groups. W ramiona konsultantów pchają ich konkretne problemy związane z pozyskaniem dotacji, podobne do tych, z którymi borykają się przedstawiciele innych gałęzi biznesu. Procedury, choć uproszczone, są nadal zbyt absorbujące, stąd popularność firm zajmujących się obsługą dotacji od A do Z. Często jesteśmy zatrudniani nie tylko w fazie projektu, ale też przy rozliczaniu dotacji mówi Katarzyna Żurawska z firmy ZAGA Fundusze Europejskie. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Wiadomości Turystyczne, data dostępu O duchu ustawy i innych przyczynach rozbieżności między definicją przewodnika turystycznego i określeniem jego zadań w ustawie o usługach turystycznych W ustawie o usługach turystycznych mamy zarówno definicję przewodnika turystycznego, jak i określenie jego zadań. Zgodnie z definicją (art. 3 pkt 7a) przez przewodnika turystycznego należy rozumieć osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielającą o nich fachowej informacji oraz sprawującą nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy. Natomiast do jego zadań zaliczono (art. 20 ust. 2): oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu. Już na pierwszy rzut oka widać, że definicja ta nie jest zharmonizowana z zadaniami przewodnika turystycznego. Innym problemem jest moim zdaniem zupełnie nietrafne określenie, że tylko podczas prowadzenia turystów w górach do zadań przewodnika turystycznego należy troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu. Po pierwsze, dlaczego tylko turystów a nie również odwiedzających?! Po drugie, nie jest jasne czym taka troska o bezpieczeństwo różni się od opieki, zwłaszcza, że pojęcia te często traktuje się jako synonimy. Po trzecie, czy rzeczywiście przewodnik turystyczny powinien troszczyć się o bezpieczeństwo turysty (i odwiedzającego?) tylko w przypadku prowadzenia turystów w górach? Szerzej te kwestie przedstawię na zbliżającym się I Forum Przewodnictwa Turystycznego (http://www.bialystok.pttk.pl/fpt.php), jak i w późniejszej publikacji. Piotr Cybula Cały artykuł czytaj tutaj: dokument online: data dostępu Polska partnerem Targów ITB: szanse i korzyści Za niecały miesiąc rozpoczną się długo oczekiwane Targi ITB najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie branży turystycznej w Europie i na świecie. W tym roku dla Polski berlińskie targi nabiorą szczególnej wagi nastąpi oficjalne uhonorowanie wieloletniej, współpracy pomiędzy Polską a targami: Polska pełnić będzie rolę oficjalnego Partnera Targów ITB. Nadwiślański kraj w Niemczech zaprezentowany zostanie w niezwykły i oryginalny sposób, co, miejmy nadzieję, pozwoli światu zobaczyć Polskę w nowym, jaśniejszym świetle. Pięć stworków, zaprojektowanych specjalnie na tę okazję, promować będzie nasz kraj nie tylko podczas pokazu na terenie targów, ale także w mieście ponad trzymetrowe postaci rozstawione zostaną w różnych częściach Berlina. Wizję targowej prezentacji wypracował wraz ze swoim zespołem, nominowany do Oskara, Tomasz Bagiński, autor słynnej Katedry. Użyte zostaną niespotykane dotąd elementy. Zastosowana zostanie także technologia 3D. 13

14 Podczas oficjalnego widowiska odbędą się również występy profesjonalnej grupy tanecznej, przygotowane przez znanego choreografa - Agustina Egurrolę. W tle szalejących na scenie tancerzy pojawią się ich dwudziestometrowe kopie. Będzie oryginalnie i nowocześnie. Polska przygotowała wielki SHOW. Z pewnością będzie to coś, czego do tej pory nie zrobił jeszcze nikt. Damy się poznać jako nowatorski kraj, po granice wypełniony potencjałem. O innowacyjnej formie promocji i szansach dla Polski rozmawiamy z dr Bartłomiejem Walasem, Wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Krzysztofem Celuchem, Kierownikiem Convention Bureau of Poland. Zmiany na lepsze. Zaczyna się nowy rozdział w promocji naszego kraju, nowy roździał dla polskiej branży turystycznej a także nowy roździał dla przemysłu spotkań. Polska otrzymała szansę, Polska Organizacja Turystyczna stara się jak najlepiej ją wykorzystać. Nastąpiła zmiana sposobu komunikacji. Region jest tylko pretekstem. Naszym atutem jesteśmy my sami uważa Bartłomiej Walas. - W 2011 Polska Organizacja Turystyczna bardzo silnie promuje wszystkie sektory turystyki potwierdza Krzystof Celuch. - Oczywiście przemysł spotkań na tym skorzysta. Fakt, że będziemy widoczni jako kraj partnerski na tak dużych targach jak ITB na pewno pozwoli zwrócić na Polskę jeszcze większą uwagę. Liczymy na to, że obecni na tym wydarzeniu planiści skontaktują się bezpośrednio z Convention Bureau of Poland lub spotkają się z nami podczas prezentacji, które organizujemy w 2011 w Niemczech, tudzież na majowych targach. Korzyści z partnerstwa. Targi ITB to spotkanie branży całego świata. W jednym miejscu i jednej chwili pojawiają się potencjalni partnerzy biznesowi ze wszystkich zakątków świata. Wydarzenie to jest adresowane stricte do branży, do osób zainteresowanych, dlatego korzyści z partnerstwa są niebotyczne. Status partnera oferuje wiele przywilejów. Wśród nich wymienić można: - liczne możliwości ekspozycji - prawo do otwarcia; spotkanie z VIPami (40 minut) - możliwości zaprezentowania się ważnym osobistościom (np. ministrowie) - dodatkowe możliwości wystawiennicze (w drugiej hali) - elementy komunikacji wizualnej na terenie całych targów Profity dla biznesu. Na targach obecne będą wszystkie regiony Polski. Podwoiła się liczba zgłoszonych wystawców (przedsiębiorców) - w stosunku do ubiegłego roku. Wszyscy chcą wykorzystać szum, jaki wywoła otwarcie. Wszyscy pragną zainteresować hosted buyers i zwiedzających, porozmawiać i jak najlepiej zaprezentować swoją ofertę. Kampania wizerunkowa ma za zadanie skupić uwagę międzynarodowych wystawców i przyciągnąć ich na Polskie stoisko. Hasło kampanii: Move your imagination ma intrygować mówi Bartłomiej Walas. Miasta i przedsiębiorcy dostaną narzędzia jak je wykorzystają - zależy od nich. Oczy świata zwrócone na Polskę. Materiały promocyjne Polski w materiałach targowych dystrybuowane są od marca Od roku pojawia się oficjalna informacja, że Polska jest partnerem targów. W Berlinie Polska przez klika dni skupiać będzie na sobie uwagę światowej branży turystycznej. Pytany czy będzie to jedynie nasze pięć minut, czy raczej pięć minut, które zapoczątkuje nową erę, dr Walas przychyla się do stwierdzenia, że rozpoczyna się nowy okres zarówno w polskiej turystyce jak i w sposobie promowania naszego kraju. - Zmieniamy linię promocji Polski mówi Bartłomiej Walas. Fakt ten swoje odzwierciedlenie znajdzie również w przemyśle spotkań. - Im więcej będzie się mówiło o Polsce tym częściej organizatorzy będą stawiali na nasze unikalne miejsca, fachowy personel i serdeczną gościnność uważa Krzysztof Celuch. Co dalej? Promocja Polski, która rozpocznie się na targach ITB w Berlinie, będzie miała swoją kontynuację. Kampania multimedialna Polski w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii ruszy w czerwcu i trwać będzie dwa lata. Po tym okresie Polska ze swoim komunikatem marketingowym dotrzeć ma do kolejnych krajów Europy. To jednak dopiero początek i wciąż wiele pozostaje do zrobienia. - Zaczyna się nowy kierunek twierdzi Wiceprezes POT. Targi ITB odbędą się Berlinie i trwać będą od 9 do13 marca. Przygotowała Paulina Król Źródło: Konferencje.pl, data dostępu

15 Kielce: 12 tys. woluminów z zasobów PTTK dla biblioteki miejskiej O blisko 12 tys. woluminów z zasobów regionalnej pracowni krajoznawczej świętokrzyskiego oddziału PTTK wzbogaci się Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. Trafią doń cenne książki, roczniki czasopism, zbiory dokumentów, materiały organizacyjne i pamiątki. Zgodnie z podpisaną w środę w Kielcach umową w tej sprawie, zasoby książek, czasopism i innych wydawnictw o Kielecczyźnie i regionie świętokrzyskim - gromadzone od stulecia przez kilka pokoleń miejscowych pasjonatów turystyki i krajoznawstwa - zostaną zabezpieczone i zachowane. Po zinwentaryzowaniu i skatalogowaniu będą ogólnie dostępne - zapowiedział dyrektor kieleckiej książnicy Andrzej Maćkowski. Kielecka biblioteka przejmie najpełniejszy z istniejących zbiór wydawnictw o tematyce turystycznokrajoznawczej, poświęconych Świętokrzyskiemu - ocenił Robert Kulak z zarządu wojewódzkiego PTTK w Kielcach. Oprócz blisko 8 tys. pozycji książkowych - w tym kompletu wydawnictw sygnowanych przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Kielcach - są w nim m.in. roczniki miesięcznika Radostowa z lat redagowanego przez Edmunda Massalskiego ( ) - pedagoga, działacza społecznego, krajoznawcę i popularyzatora turystyki związanego z Kielcami. Część zbioru regionaliów stanowią wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które działało od 1908 roku. Bogaty księgozbiór regionalnej pracowni krajoznawczej w Kielcach zmieni właściciela ponieważ u dotychczasowego nie ma już warunków i możliwości do eksponowania zgromadzonych zasobów. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach zagwarantowała, że przejęty księgozbiór ocali od zapomnienia i uchroni przed rozproszeniem. W przyszłym tygodniu rozpocznie się jego przekazywanie. Udostępniony ma być po całkowitym opracowaniu, prawdopodobnie za kilka lub kilkanaście miesięcy. Źródło: Portal księgarski, data dostępu: instytutów naukowych digitalizuje książki w ramach projektu RCIN 25 tys. książek i dokumentów z 16 ważnych polskich instytutów naukowych i ich bibliotek zostanie zdigitalizowanych w ramach działań Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN). Projekt zakończy się w 2014 roku. Głównym celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego wielodyscyplinarnego, internetowego repozytorium wiedzy. W jego skład wejdą m.in. zdigitalizowane publikacje naukowe, monografie, czasopisma naukowe, mapy, atlasy, materiały archiwalne czy dokumentacje badań wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek. W projekcie uczestniczy 16 ważnych instytutów naukowych, reprezentujących różne dziedziny wiedzy - zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne. W działaniach RCIN bierze udział 15 instytutów PAN, m.in. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Matematyczny, Badań Literackich, Historyczny, Archeologii i Etnologii, Podstawowych Problemów Techniki czy Chemii Organicznej. Oprócz wybranych jednostek PAN, w projekcie RCIN uczestniczy też Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Jak poinformowano na stronie projektu, w ramach RCIN planowana jest cyfryzacja ponad 25 tys. pozycji ze zbiorów bibliotek i instytutów uczestniczących w projekcie, co stanowi jedynie niewielką część księgozbiorów tych jednostek. W bibliotekach tych zmagazynowano bowiem ok. 2 mln woluminów. Uczestnicy projektu zapowiadają, że jego realizacja będzie dopiero początkiem pracy czekającej instytuty. Wśród materiałów przeznaczonych do digitalizacji są stare druki, książki i mapy, rękopisy, czasopisma, zdjęcia, kartoteki, niekiedy zachowane tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na świecie. Dzięki projektowi materiały te zostaną zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, a dostęp do nich będzie miał każdy zainteresowany. Udostępnione prace mają być przydatne zarówno dla finansistów, jak i geodetów, drogowców, farmaceutów i innych specjalistów. Projekt RCIN jest realizowany od marca 2010 roku, a zakończy się w marcu 2014 roku i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na czele projektu stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dlibra, który jest standardem obecnie używanym w Polsce. Informacje o projekcie są dostępne tutaj: Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu

16 Szukaj w sieci treści na licencjach CC Creative Commons oraz Mozilla wypuściły nowy produkt. Genialnie prosty i szalenie użyteczny. Jest nim Open Attribute [http://openattribute.com/] - eksperymentalna wtyczka do przeglądarek internetowych (w tym momencie Firefoxa i Chrome a). Służy wykrywaniu czy dana strona WWW posiada zawartość dostępną na licencji Creative Commons. To duża zaleta, ale nie jedyna. Dla osób, które chcą wykorzystywać treści na licencjach CC, wtyczka ułatwia odpowiednie oznaczenie autorstwa i licencji. Używanie licencji jest proste, jednak wykorzystywanie treści na licencjach CC wiąże się z określonymi zasadami oznaczania autorstwa. Z Open Attribute to kwestia jednego kliknięcia. Po zainstalowaniu wtyczki, w pasku URL pojawia się ikonka CC zawsze wtedy, kiedy strona jest udostępniana na jednej z licencji CC. Po kliknięciu na ikonkę wyświetla się informacja ze szczegółami licencji oraz możliwością skopiowania oznaczenia autorstwa i licencji (w postaci tekstu lub kodu HTML). Wtyczka została opracowana w ramach projektu Mozilla Drumbeat, zapoczątkowanego na festiwalu Learning, Freedom and the Web w Barcelonie. Karolina Grodecka Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji, data dostępu Prośba o wzajemność Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego czasopisma informacyjnego, czyli o nadsyłanie informacji: planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej), o nowościach wydawniczych z zakresu nauk o turystyce, w tym o materiałach pokonferencyjnych będę wdzięczny za elektroniczną wersje: okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu, zakończonych badaniach naukowych, zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych. innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą w turystyce. Zapewniam rozpowszechnienie informacji: w formie listów elektronicznych (Komunikatów Konfraterni Turystycznej ), umieszczenie ich na blogu Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wojciech Rozwadowski Bieżące informacje Konfraterni Turystycznej znajdziesz pod adresem: Patronat merytoryczny: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wydawca: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Redakcja Konfraterni Turystycznej. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Biblioteka Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Gospodarki Turystycznej; Karolina Buczkowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki; Julian Bystrzanowski Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa; Mirosław Czerny Centrum Turystyki Wodnej PTTK; Krzysztof R. Mazurski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury; Katedra Planowania Przestrzennego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłodzku, Katedra Turystyki; Magdalena Rusin Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada Konfraternia Turystyczna dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule. 16

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik o badaniach i dydaktyce w turystyce R.9: 2011, nr 43 (340) 5 grudnia 2011 roku Aktualne wiadomości na stronie Konfraterni na Facebooku Aktualności od 28

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży 27 listopada 2013, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Organizator: Wiadomości Turystyczne, dwutygodnik branży turystycznej www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 Reklama Reklama Reklama Reklama Drodzy Czytelnicy, Od redakcji Bezpłatny magazyn Redaktor

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo