prezentacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prezentacja www.qualitywatch.pl"

Transkrypt

1 Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. prezentacja Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 1

2 Cel i sposób realizacji ekspertyzy Cele projektu Głównym celem ekspertyzy była ocena działań informacyjnych i promocyjnych, podejmowanych przez podmioty generujące podaż turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, oraz wpływu tych działań na przekaz i opinię o turystycznej ofercie obszarów wiejskich przez obecnych i potencjalnych klientów, a także stworzenie wytycznych pozwalających na stworzenie spójnej koncepcji promocji obszarów wiejskich. Cele szczegółowe: 1) Identyfikacja działań informacyjnych i promocyjnych, podejmowanych przez podmioty generujące podaż turystyki, z uwzględnieniem unikalnych propozycji sprzedażowych. 2) Diagnoza turystycznej oferty obszarów wiejskich poprzez pryzmat stosowanych działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych przez podmioty generujące podaż turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. 3) Ocena trafności i efektywności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych obecnych i potencjalnych klientów. 4) Uzyskanie rekomendacji dla przyszłych działań promujących turystykę wiejską w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od 2014 r. i innych polityk. 5) Identyfikacja motywacji i oczekiwanych korzyści, skłaniających klientów do wyboru turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, jako formy odpoczynku. 6) Określenie szans i zagrożeń dla opracowania i wdrożenia spójnej koncepcji promocji obszarów wiejskich, a także możliwości minimalizacji zagrożeń. 7) Rozpoznanie procesu podejmowania decyzji o sposobie i miejscu wypoczynku oraz identyfikacja zwyczajów związanych z poszukiwaniem informacji turystycznych w toku tego procesu. Ocena trafności doboru form i kanałów komunikacyjnych z perspektywy zwyczajów odbiorców. 2

3 Cel i sposób realizacji ekspertyzy Wprowadzenie i tło projektu Definicja Turystyki wiejskiej W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą definicję Turystyki wiejskiej 1 : Turystyka wiejska to turystyka: zlokalizowana na obszarach wiejskich, wieloraka, oddająca złożoność wiejskiego środowiska, gospodarki, historii i położenia, funkcjonalnie wiejska - budowana na podstawie charakterystycznych dla świata wsi specyficznych właściwości, takich jak: drobna przedsiębiorczość, otwarta przestrzeń, kontakt z przyrodą i dziedzictwem kulturalnym, tradycyjne społeczności i ich zwyczaje, wiejska w skali zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i miejscowości a zatem zazwyczaj na małą skalę, tradycyjna w swoim charakterze, rozwijająca się powoli i w sposób ograniczony oraz związana z miejscowymi rodzinami; często będzie ona w dużym stopniu kontrolowana przez środowisko lokalne i rozwijana z myślą o długofalowym pożytku dla danego obszaru. Agroturystyka natomiast jest pojęciem węższym. Zyskała powszechną popularność jako rodzaj turystyki wiejskiej. Charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z czynnym gospodarstwem rolnym, którego rytm życia stanowi o niepowtarzalności i unikalności tej formy wypoczynku. 1. Za: Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych. Materiał opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, listopad 2012 r., str. 8 3

4 Cel i sposób realizacji ekspertyzy Metodologia Schemat badania W projekcie wykorzystano jakościowe i ilościowe techniki badawcze. Projekt został zrealizowany zgodnie z poniższym schematem: 4

5 Cel i sposób realizacji ekspertyzy Metodologia Źródła informacji, próba Materiały zastane: Analizie poddanych zostało: 5 raportów, analiz i opracowań poświęconych tematyce turystyki wiejskiej 15 stron internetowych krajowych, regionalnych i lokalnych podmiotów generujących podaż turystyki wiejskiej 30 drukowanych materiałów reklamowych. Strona podażowa - przedstawiciele podmiotów generujących podaż ofert turystyki wiejskiej: Próba badawcza wśród podmiotów generujących podaż turystyki wiejskiej (badanie CAWI i CATI) wynosiła N=200. Badanie objęło przedstawicieli organizacji o zróżnicowanym zasięgu działania: krajowym, regionalnym (regionalne organizacje turystyczne lub ośrodki doradztwa rolniczego, regionalne sekretariaty Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i lokalnym (lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia turystyki wiejskiej, lokalne grupy działania, lokalne grupy rybackie). Zasięg działania Liczebność Krajowe 4 Regionalne 49 Lokalne 147 5

6 Cel i sposób realizacji ekspertyzy Metodologia Strona popytowa badanie jakościowe FGI. Przeprowadzone zostały 2 wywiady FGI - w badaniu jakościowym wzięło udział łącznie 16 respondentów, w tym: 8 klientów turystyki wiejskiej oraz 8 potencjalnych klientów. Wywiady zostały przeprowadzone w Warszawie i w Białymstoku. Kryteria rekrutacyjne: Cechy demograficzne: Respondenci byli zróżnicowani pod względem wieku, płci oraz sytuacji rodzinnej. Samodzielne podejmowanie lub udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej sposobu i miejsca wypoczynku oraz gromadzenie potrzebnych informacji. Korzystanie z turystyki wiejskiej łączne spełnianie poniższych warunków: Klienci 1) Osoby, które przynajmniej raz w ciągu ostatnich 3 lat korzystały z turystyki wiejskiej*. 2) Osoby, które są zdecydowane na skorzystanie z turystyki wiejskiej w tym roku. Potencjalni Klienci 1) Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z turystyki wiejskiej*. 2) Osoby, które uważają, że turystyka wiejska jest atrakcyjną formą wypoczynku i nie wykluczają skorzystania z niej w przyszłości. *Przez korzystanie z turystyki wiejskiej rozumiane jest spełnianie kryterium: Korzystanie z odpłatnego wypoczynku na obszarze wiejskim, w otoczeniu przyrody, w gospodarstwie prowadzonym przez miejscową rodzinę, jeśli istotą wypoczynku jest przynajmniej 1 z elementów: Uczestnictwo w życiu gospodarstwa rolnego. Poznawanie lokalnej przyrody. Kontakt z dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej i poznawanie jej zwyczajów. Strona popytowa badanie ilościowe PAPI Badanie ilościowe PAPI zostało zrealizowane na próbie o liczebności N=200: Klienci turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki: N=122, Potencjalni klienci turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki N= 78. W badaniu ilościowym przyjęto te same kryteria doboru klientów i potencjalnych klientów turystyki wiejskiej, które zostały zastosowane w badaniu jakościowym. Badanie zostało zrealizowane w formie sondażu ulicznego w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin. 6

7 WYNIKI EKSPERTYZY 7

8 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Wizerunek wsi i turystyki wiejskiej kreowany w przekazach promocyjno-informacyjnych Najczęściej podkreślanymi korzyściami i zaletami turystyki wiejskiej są: szeroko rozumiana atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich oraz możliwość obcowania z przyrodą i podziwiania piękna naturalnego krajobrazu. Jakie zalety i korzyści z korzystania z turystyki wiejskiej są w największym stopniu pokazywane w prowadzonych przez Państwa kampaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących turystyki wiejskiej, skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów? Proszę wskazać 1-3 korzyści, które najsilniej są podkreślane w Państwa działaniach. N=200, Na wykresie przedstawiono odpowiedzi udzielone przez co najmniej 4% respondentów. Przedstawiono wyłącznie odpowiedzi dotyczące korzyści komunikowanych w działaniach promocyjnoinformacyjnych skierowanych do strony popytowej. 8

9 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Wizerunek wsi i turystyki wiejskiej kreowany w przekazach promocyjno-informacyjnych Przekazy promocyjno-informacyjne kreują spójny wizerunek wsi jako miejsca zapewniającego kontakt z naturą, spokój i ciszę, możliwość aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Turystyka wiejska jest łączona z domową, zdrową kuchnią, przyjazną atmosferą i poczuciem bezpieczeństwa. W kreowanym wizerunku wyraźny jest aspekt tradycji ludowej oraz historii. W niektórych przekazach podkreślany jest przystępny koszt wypoczynku. Chcesz się odstresować? Masz dość zgiełku i szybkiego tempa życia w mieście? Masz dość ludzi, znajomych, szefostwa? Szukasz miejsca, w którym mógłbyś się bezpiecznie zaszyć z dala od wszystkiego? ( ) dla tych, którzy cenią sobie naturalny krajobraz, aktywny wypoczynek na łonie przyrody oraz niezwykłą gościnność miejscowych kwaterodawców. ( )w otoczeniu dziewiczej przyrody i z dala od cywilizacji można odnaleźć dla siebie spokojny zakątek( ) bezpieczny i spokojny wypoczynek w bezpośrednim kontakcie z naturą dla pragnących wyciszenia, skupienia, takiego spojrzenia w siebie, by usłyszeć własne myśli 9

10 Wizerunek wsi jako miejsca wypoczynku Wyobrażenia na temat turystyki wiejskiej Wizerunek turystyki wiejskiej jest spójny z przekazami marketingowymi na ten temat. Turystyka wiejska jest przez klientów utożsamiana z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu, na łonie natury z dala od dużych skupisk ludzkich oraz nasilonego ruchu turystycznego. Gwarantuje ciszę i spokój oraz kontakt z przyrodą, możliwość obserwowania zwierząt i życia wsi. Istotnym elementem jest także możliwość korzystania z domowej kuchni regionalnej oraz produktów wyrabianych na miejscu przez gospodarzy. Zauważalne są różnice pomiędzy wyobrażeniami obecnych i potencjalnych klientów turystyki wiejskiej: Klienci turystyki wiejskiej: większa koncentracja na możliwości poznawania tradycyjnej lokalnej i regionalnej kultury ludowej historii, gwary, strojów ludowych oraz obyczajów. Potencjalni klienci: tendencja do silniejszej koncentracji na walorach wynikających z naturalnego środowiska i kontaktu z przyrodą, a także korzystaniu z ciszy i spokoju. Świadomość istnienia unikalnych produktów turystyki wiejskiej jest wśród klientów i potencjalnych klientów niska. Nie są one elementem wizerunku turystyki wiejskiej. 10

11 Charakterystyka kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Identyfikacja działań promocyjno-informacyjnych Wykorzystywane kanały i narzędzia Jakie narzędzia marketingowe były wykorzystywane w prowadzonych przez Państwa działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących turystyki wiejskiej roku 2012? Proszę wskazać wszystkie narzędzia, jakie Państwo wykorzystywali. Portal/strona internetowa Udział w imprezach wystawienniczych i targach Wydawanie materiałów drukowanych Organizacja eventów promocyjnych Udział w eventach promocyjnych Internetowa baza ofert turystycznych Gadżety promocyjne Artykuły prasowe o charakterze działań Public Relations Aktywność marketingowo -promocyjna na portalach społecznościowych Reklama zewnętrzna - np. bilboardy Internetowy marketing bezpośredni (newslettery) Programy telewizyjne o charakterze działań Public Relations Płatne ogłoszenia prasowe Ogłoszenia za pośrednictwem Infokiosków Prowadzenie blogu internetowego Tworzenie aplikacji turystycznych na urządzenia mobilne 86% 78% 88% 80% 92% 76% 72% 86% 67% 65% 61% 66% 63% 45% 69% 51% 49% 52% 45% 18% 54% 40% 43% 39% 31% 29% 33% 27% 20% 30% 21% 20% 20% 20% 35% 16% 20% 27% 18% 14% 12% 14% Ogół, N=200 6% 8% 5% Organizacje regionalne, N=49 6% 6% Organizacje lokalne, N=147 5% Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami marketingowymi w zakresie promocji turystyki wiejskiej są: portale i strony internetowe zawierające informacje o krajowej, regionalnej lub lokalnej turystyce wiejskiej imprezy wystawiennicze i targi materiały drukowane (broszury, foldery, ulotki) Często wykorzystywane są też eventy promocyjne W przypadku organizacji o zasięgu lokalnym dość częste jest także wykorzystanie gadżetów promocyjnych. Bardzo rzadko wykorzystywane są nowoczesne narzędzia marketingowe, takie jak: aplikacje na urządzenia mobilne, blogi internetowe, infokioski. 11

12 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Współpraca w zakresie działań promocyjno-informacyjnych Wyraźna jest tendencja do podejmowania współpracy z innymi podmiotami w szczególności lokalnymi. Oprócz współdziałania w zakresie przedsięwzięć marketingowych, współpraca obejmuje także wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji. W 2012 roku połowa działań promocyjno-informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, skierowanych do finalnych odbiorców, była podejmowana we współpracy z innymi instytucjami. (Pytanie zadawane dla każdego działania promocyjno-informacyjnego dotyczącego turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, skierowanego do finalnych odbiorców) Proszę określić, czy było to działanie: (możliwy wybór jednej odpowiedzi): Ogólne Instytucje ogólnopolskie Realizowane samodzielnie przez Państwa instytucję Realizowane we współpracy z innymi instytucjami Wsparcie udzielone indywidualnym ofertodawcom Instytucje regionalne Instytucje lokalne N wszystkie działania, jakie były podejmowane w 2012 roku Ze względu na niską liczebność próby, wyniki dla organizacji ogólnopolskich mają charakter wyłącznie orientacyjny 12

13 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Koordynacja działań promocyjno-informacyjnych Słabą stroną działań marketingowych dotyczących turystyki wiejskiej jest brak ich koordynacji. Nie jest możliwe zidentyfikowanie jednego podmiotu, który pełni funkcję koordynatora działań promocyjnoinformacyjnych w zakresie turystyki wiejskiej. Jeśli występują tacy liderzy, to ich rola jest ograniczona do poszczególnych rejonów lub konkretnych akcji marketingowych. Przedstawiciele podmiotów nie potrafią też wskazać, jaki podmiot powinien pełnić taką rolę. Jaki podmiot pełni funkcję koordynatora? Czy możliwe jest wskazanie podmiotu, który pełni funkcję koordynatora działań informacyjno-promocyjnych dotyczących turystyki wiejskiej, skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów na rynku lokalnym, regionalnym lub ogólnopolskim? NIE Nie wiem/trudno powiedzieć Regionalna Organizacja Turystyczna Samorządy TAK wewnętrzny departament/pracownik naszej instytucji/wydział promocji Lokalna Grupa Działania 50% 51% Ośrodek Doradztwa Rolniczego N=200 Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" Organizacja Turystyczna (ogólne) 24% 11% 29% 13% 6% 16% 11% 11% 11% 9% 20% 5% 9% 6% 11% 14% 6% 8% Ogólnie 8% 17% 4% 3% 7% 6% 7% 8% 7% Podmiot regionalny Podmiot lokalny Na wykresie przedstawiono odpowiedzi, które zostały udzielone przez co najmniej 5% respondentów 13

14 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Cel działań promocyjno-informacyjnych Działania promocyjne są skoncentrowane na kształtowaniu pozytywnego wizerunku konkretnego obszaru: wsi, gminy, powiatu lub regionu. Prawie w co 3 przypadku głównym celem była budowa marki wiejskiego produktu turystycznego. Badanie z udziałem strony popytowej pokazało jednak, że takie działania są niewystarczająco intensywne lub mało skuteczne. Rozwój turystyki wiejskiej wymaga zaproponowania klientom wartości dodatkowej. Działania promocyjnoinformacyjne powinny w większym stopniu koncentrować się na budowaniu marki wiejskiego produktu turystycznego i zwiększaniu świadomości marki. Zbyt duży jest udział działań skoncentrowanych na promocji indywidualnych ofert. Bazy kwater są też informacjami, które najczęściej pojawiają się w działaniach (wskazanie 31% podmiotów). Jaki był główny cel kampanii/działania? Proszę wybrać jedną odpowiedź (Pytanie dotyczyło kampanii realizowanych przez podmiot, uważanych przez respondenta za najważniejsze). N=213; (liczba wszystkich działań, które zostały wskazane jako najważniejsze dla badanych podmiotów. Każdy respondent mógł wskazać 1-3 najważniejsze działania 14

15 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Unikalne propozycje sprzedażowe w obsarze turystyki wiejskiej W niniejszym opracowaniu przyjęto następujące kryteria unikalności produktów turystyki wiejskiej: spójność propozycji sprzedażowej (poświęcenie jej określonej tematyce przewodniej lub skierowanie do określonej grupy odbiorców, np. osób w określonym wieku), wykorzystanie szerszego kontekstu, na przykład dziedziny gospodarki charakterystycznej dla danego regionu, cennego elementu środowiska przyrodniczego, historii czy tradycji specyficznej dla regionu. współpraca pomiędzy podmiotami. Zidentyfikowano szereg unikalnych propozycji sprzedażowych, które zostały podzielone na trzy grupy: Oferty kierowane do ściśle określonej grupy odbiorców Oferty wykorzystujące wyjątkowość lokalnej historii, tradycji lub produktów Oferty oparte na unikalności zasobów przyrodniczych i geograficznych regionu Przynależność do grupy została określona na podstawie przewodniego motywu oferty lub też sposobu jej przedstawienia. W istocie omawiane produkty są często złożone i łączą poszczególne elementy Oferty zaklasyfikowane jako unikalne charakteryzują się specyfiką przekazu. Osią przewodnią danej oferty jest unikalny produkt; w przekazach na pierwszym planie pojawia się informacja na temat pewnego bogactwa, oferowanej atrakcji. Różnorodność wykorzystywanych tematów i motywów pokazuje, że możliwości kreowania takich produktów są szerokie i praktycznie każdy obszar ma potencjał do ich tworzenia. 15

16 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Unikalne propozycje sprzedażowe w obsarze turystyki wiejskiej Oferty kierowane do ściśle określonej grupy odbiorców: W opisach ofert podkreśla się możliwość takiego spędzania wolnego czasu, który odpowiada oczekiwaniom wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Obiekty wchodzące w skład takich ofert są odpowiednio wyposażone, stosownie do grupy adresatów. Gospodarze mają doświadczenie lub cechy charakteru niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i udanego wypoczynku swoim gościom. Podmioty wchodzące w skład propozycji sprzedażowej mogą oferować zniżki dla danej grupy odbiorców. Obecność ofert kierowanych do ściśle określonej grupy odbiorców jest przejawem realizacji II fazy wskazanej w dokumencie Kierunki rozwoju turystyki do 2015r., Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008r. Przykłady: Małopolska wieś dla dzieci, Małopolska Wieś dla Seniorów, Wioska Zdrowego Życia 16

17 Sposoby wykorzystania instrumentów komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Unikalne propozycje sprzedażowe w obsarze turystyki wiejskiej Oferty wykorzystujące wyjątkowość lokalnej tradycji lub lokalnych produktów. Oferty oparte na specyfice lokalnych tradycji lub zabytków, na bazie których stworzono ofertę tematycznie do nich nawiązującą. W ofertach podkreśla się możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy (wartość edukacyjna), zakupu zdrowej żywności (zdrowy tryb życia) czy przedmiotów wytworzonych przez ludzi wykonujących ginące zawody (wartość kolekcjonerska). Przykłady: Małopolska wieś pachnąca ziołami, Małopolska miodowa kraina, Szlak żelaza i kowalskich tradycji, Wakacyjna Wioska Bałtów, Wioska Końca Świata, Przysiółek szlachecki, Rybia góra, Wieś ducha puszczy. Oferty oparte na unikalności zasobów przyrodniczych i geograficznych regionu. Specyfika tych propozycji sprzedażowych wiąże się z unikalnymi cechami geograficznymi lub przyrodniczymi, które stanowią rdzeń produktu. Oferty zawierają także inne elementy np. edukację kulturalną. Przykłady: Sielska Kraina. Kraina Lessowych Wąwozów, Ekomuzeum Noteci. 17

18 Opinie i oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów Oczekiwania w stosunku do oferty turystyki wiejskiej Kluczowymi korzyściami, decydującymi o wyborze turystyki wiejskiej jako formy odpoczynku, są: kontakt z naturą, spokój i cisza. Dla prawie połowy klientów oraz potencjalnych klientów istotne znaczenie ma także wyżywienie w oparciu o produkty wiejskie. W przypadku klientów dosyć istotną korzyścią jest też poznawanie tradycji wiejskiej oraz życia wsi. Jakie zalety i korzyści z turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w największym stopniu zachęcają Panią/Pana do korzystania z tej formy wypoczynku? MOŻLIWE 3 ODPOWIEDZI Kontakt z naturą, wypoczynek na świeżym powietrzu 91% 87% Cisza, spokój, mały ruch turystyczny 70% 68% Wyżywienie w oparciu o produkty wiejskie Poznawanie tradycji i kultury wiejskiej oraz życia wsi 15% 34% 48% 45% Rozwój wiedzy przyrodniczej, poznawanie zwierząt i/lub roślin 30% 21% Niskie ceny Inne 3% 6% 25% 23% Klienci, N=122 Potencjalni Klienci N=78 18

19 Opinie i oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów Oczekiwania w stosunku do oferty turystyki wiejskiej Wyobrażenia na temat oferty turystycznej obszarów wiejskich odpowiadają obecnym podstawowym oczekiwaniom formułowanym przez obecnych i potencjalnych klientów (kontakt z naturą, cisza i spokój). Jednocześnie jednak dostrzegane przez klientów atrybuty turystyki wiejskiej nie są unikatowe i nie zapewniają regionom i ofertom przewagi konkurencyjnej. Wiedza na temat produktów turystyki wiejskiej jest dość fragmentaryczna i niepełna. Informacje o takich atrakcjach nieraz są pozyskiwane dopiero na miejscu, w przypadkowy sposób. W efekcie w ograniczonym stopniu wykorzystywany jest potencjał takich produktów do przyciągania nowych turystów. Wśród osób korzystających z turystyki wiejskiej, uwidacznia się oczekiwanie wartości dodatkowej w stosunku do dotychczasowej oferty na przykład funkcji edukacyjnej, zorganizowanego czasu dnia, urozmaiconych aktywności. Można przyjąć, że tendencja ta będzie się nasilać. Odpowiedzią na te oczekiwania powinien być dalszy rozwój unikalnych produktów turystycznych oraz ich intensywniejsza promocja. Będą one sprzyjać także konkurencyjności polskiej turystyki wiejskiej na rynku międzynarodowym. Jak ktoś zmęczony jedzie na 3 dni, to chciałby w jednym miejscu posiedzieć, na spacery pójść. Ale jeśli jest to dłuższy pobyt, no to ten odpoczynek może już być męczący - jeśli by się tylko siedziało i praktycznie jadło i nic nie robiło. Region powinien być turystycznie ciekawy, nie można się zaszyć tak zupełnie, żeby podwórko oglądać. Powinien mieć do zaoferowania jakieś zabytki, walory kulturowe, estetyczne. Chciałbym się dowiedzieć, co w danym regionie zdarzyło się w przeszłości, dzieciom przekazać tak samo. Oprócz tego coś zrobić samemu na przykład w skansenie jakieś przedmioty, które kiedyś były użytkowane w domu. Po pierwsze to miejsce, w które pojedziemy, powinno mieć to coś, o czym będziemy rozmawiać po powrocie. To mogą być stroje, elementy tych strojów, jak je się zakłada, wykonywanie naczyń, porcelany, poznawanie kultury danego regionu. Bo każdy region ma do zaoferowania co innego. 19

20 Opinie i oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów Proces decyzyjny dotyczący wyjazdu Wybór regionu/ obszaru Poszukiwanie i analiza kwater i/ lub indywidualnych ofert turystyki wiejskiej w danym regionie/na danym obszarze Wybór konkretnej kwatery/oferty Poszukiwanie atrakcji turystycznych 1. Wybór regionu/ obszaru W wielu przypadkach oparty na wiedzy o walorach geograficzno-turystycznych, wyobrażeniach na temat regionu lub przyzwyczajeniach (powtarzalność wyboru). Wybierane są najchętniej regiony nadmorskie, górskie i pojezierza. Dla pozostałych regionów szansą jest kreowanie atrakcyjnych produktów turystycznych w tych regionach oraz rozpowszechnianie wiedzy o nich. 2. Poszukiwanie i analiza kwater i/ lub indywidualnych ofert turystyki wiejskiej w danym regionie/na danym obszarze Dopiero na tym etapie następuje zatem poszukiwanie informacji. Turyści korzystają z baz kwater lub baz ofert. Wykorzystywane są portale o najlepszym pozycjonowaniu w wyszukiwarce. 3. Wybór konkretnej kwatery lub szerzej oferty Wybór ten oparty jest o indywidualne potrzeby i preferencje, decydujące o przyjmowanych kryteriach wyboru. Jednak to, jakie oferty są brane pod uwagę, zależy też od sposobu ich prezentacji. Preferowane są oferty przyciągające uwagę zdjęciami pozwalającymi na szybką ocenę warunków pobytu oraz zapewnianych atrakcji. 4. Poszukiwanie atrakcji turystycznych Informacje na temat dostępnych na danym obszarze atrakcji turystycznych w tym produktów turystycznych są stosunkowo rzadko poszukiwane na etapie wyboru. W części przypadków poszukiwanie lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych odbywa się już po przyjeździe na miejsce w oparciu o dostępne tam materiały promocyjno-informacyjne oraz informacje przekazywane ustnie przez gospodarzy/kwaterodawców. 20

21 Opinie i oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów Proces decyzyjny dotyczący wyjazdu Źródła informacji Zdecydowanie najczęściej wybieranym, a zarazem najbardziej preferowanym źródłem informacji na temat ofert turystyki wiejskiej jest Internet. Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat oferty turystyki wiejskiej, kiedy wybiera Pani/Pan miejsce wypoczynku? MOŻLIWE 3 ODPOWIEDZI Skąd chciałby Pani/Pan w przyszłości czerpać informacje na temat oferty turystyki wiejskiej, wybierając miejsce wypoczynku? MOŻLIWE 3 ODPOWIEDZI Internet 92% Internet 89% 100% Znajomi 46% Znajomi 42% 38% Telewizja 35% Telewizja 35% 29% Prasa Punkty informacji turystycznej Targi turystyki wiejskiej i agroturystyki Wystawy i targi regionalne 25% 9% 3% 2% Klienci N=122 Prasa Wystawy i targi regionalne Punkty informacji turystycznej Targi turystyki wiejskiej i agroturystyki Portale społecznościowe 32% 17% 7% 5% 7% 10% 5% 6% 0% 1% Klienci, N=122 Potencjalni klienci, N=78 21

22 Opinie i oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów Oczekiwania dotyczące narzędzi i sposobu formułowania komunikatu Oczekiwania w stosunku do narzędzi komunikacji informacyjno-promocyjnej Oczekiwana jest pełna dostępność informacji w Internecie - w postaci jednego portalu poświęconego turystyce wiejskiej, gromadzącego wyczerpujące i aktualne informacje z regionów, dotyczące zarówno konkretnych ofert, jak i atrakcji na danym obszarze/w danym regionie. Występuje zapotrzebowanie na działania, które będą rozpowszechniać wiedzę o regionach i ich unikalnych propozycjach sprzedażowych. Duży potencjał będą tutaj miały programy i artykuły o charakterze public relations. Pozwolą na dotarcie do osób, które nie poszukują informacji w sposób aktywny. Jeśli chodzi o dotarcie z informacją do osób, które wypoczywają na danym obszarze, wciąż duża jest rola materiałów drukowanych mapek, broszur z informacjami o okolicznych atrakcjach. Wraz z dalszą popularyzacją urządzeń mobilnych i mobilnego Internetu, wzrastać będzie zapotrzebowanie na portale internetowe oraz aplikacje na urządzenia mobilne z informacjami o atrakcjach i produktach dostępnych na danym obszarze. 22

23 Opinie i oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów Oczekiwania dotyczące narzędzi i sposobu formułowania komunikatu Oczekiwania w stosunku do portalu internetowego Zakres informacji Informacje regionach (w tym walory przyrodnicze, atrakcje i produkty turystyczne) Informacje na temat ofert (między innymi: cena, wyżywienie, warunki lokalowe, miejsca parkingowe, udogodnienia, atrakcje i produkty) Architektura informacji Oczekiwano obecności mapy na stronie głównej, dającej możliwość wyboru regionu (przekierowanie na podstronę regionu). Na podstronach powinny być zwięzłe informacje. Dokładniejsze opisy powinny być dostępne pod linkami. W ramach każdego regionu powinna być dostępna baza ofert. Elementy i funkcjonalności Zdjęcia i filmy Atrakcyjne nagłówki i wstępy Mapy (z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, dojazdem). Mapa powinna stanowić też element nawigacji po portalu. Zaawansowana wyszukiwarka ofert Kontakt mailowy z ofertodawcą Kalendarz dostępności miejsc, możliwość rezerwacji lub nabycia miejsca. Pozycjonowanie Dobre pozycjonowanie strony w wyszukiwarce 23

24 Ocena skuteczności narzędzi i działań informacyjno-promocyjnych Świadomość istnienia unikalnych produktów turystyki wiejskiej jest wśród klientów i potencjalnych klientów niska. Wskazuje to na niedostateczną intensywność lub niską skuteczność przekazów marketingowych promujących te produkty. Brakuje systematycznej analizy skuteczności i efektywności podejmowanych działań i wykorzystywanych narzędzi promocji turystyki wiejskiej przedstawiciele badanych podmiotów nie potrafią trafnie ocenić skuteczności działań. Skuteczność jednych z najczęściej wykorzystywanych działań, tj. imprez wystawienniczych, targów i eventów oraz gadżetów promocyjnych jest niska, na co wskazują: Niski stopień dotarcia Relatywnie niska ocena przydatności i potencjału do zachęcenia dokonana przez klientów (na tle innych działań Skuteczność narzędzi promocyjno-informacyjnych należy rozpatrywać w kontekście ich funkcji: 1. Działania informacyjne adresowane do osób zdecydowanych na turystykę wiejską, poszukujących ofert w tym zakresie. 2. Działania promocyjne mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku turystyki wiejskiej i marki produktu, adresowane do ogółu potencjalnych i aktualnych klientów. 24

25 Ocena skuteczności narzędzi i działań informacyjno-promocyjnych 1. Działania informacyjne adresowane do osób zdecydowanych na turystykę wiejską, poszukujących ofert w tym zakresie. Najskuteczniejszym narzędziem są tu portale i strony internetowe w tym szczególnie te, które zawierają bazy ofert: Są one oceniane przez obecnych i potencjalnych klientów jako przydatne i zachęcające. Internet jest najczęściej wykorzystywanym i preferowanym źródłem informacji. Są to też narzędzia o największym stopniu dotarcia. 2. Działania promocyjne mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku turystyki wiejskiej i marki produktu, adresowane do ogółu potencjalnych i aktualnych klientów. W tej grupie najskuteczniejszymi działaniami są artykuły prasowe i programy telewizyjne: Ich stopień dotarcia jest wysoki (spotkała się z nimi około połowa klientów i potencjalnych klientów). Przez klientów i potencjalnych klientów bardzo wysoko jest też oceniany ich potencjał do zachęcenia do skorzystania z oferty. Działania te są jednak stosunkowo rzadko podejmowane (artykuły prasowe w 2012r. wykorzystało 40% podmiotów, a programy telewizyjne 20%). Podmioty zajmujące się działaniami promocyjnymi w zakresie turystyki wiejskiej oceniają te narzędzia zbyt nisko pod kątem skuteczności i efektywności, postrzegając je jako mniej efektywne niż np. eventy promocyjne, imprezy wystawiennicze i targi. 25

26 Ocena skuteczności narzędzi i działań informacyjno-promocyjnych Proszę ocenić, na ile poniższe działania informacyjno-promocyjne dotyczące turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, są lub byłyby dla Pani/Pana przydatne bądź zachęcające podczas podejmowania decyzji o takiej formie wypoczynku. Programy telewizyjne poświęcone turystyce wiejskiej Internetowa baza ofert turystycznych Artykuły prasowe nt. turystyki wiejskiej Portal z ogólnymi inf. nt turystyki wiejskiej i produktów turystycznych Materiały drukowane np.: broszury, foldery, ulotki 71% 79% 65% 70% 65% 29% 20% 33% 29% 31% Płatne ogłoszenia telewizyjne 54% 35% Gadżety promocyjne 51% 39% Płatne ogłoszenia prasowe 55% 34% Reklama zewnętrzna np. bilboardy 51% 38% Imprezy wystawiennicze i targi 52% 32% Eventy promocyjne 50% 30% Newslettery wysyłane na skrzynkę mailową 42% 37% Zdecydowanie zachęca Blog internetowy prowadzony przez organizację turystyczną 36% 36% Raczej zachęca Aplikacja turystyczna na urządzenia mobilne Ogłoszenia za pośrednictwem Infokiosków Fanpage na portalach społecznościowych 33% 31% 23% 34% 28% 29% N=200; Wyniki pokazano łącznie dla klientów i potencjalnych klientów ze względu na znaczną zbieżność wyników 26

27 Ocena skuteczności narzędzi i działań informacyjno-promocyjnych Proszę wskazać wszystkie typy działań informacyjno-promocyjnych dotyczących turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, z jakimi się Pani/Pan kiedykolwiek spotkała. Proszę wskazać tylko te, które odnosiły się do turystyki wiejskiej i agroturystyki. Portal z ogólnymi inf. nt lokalnej/regionalnej/ogólnopolskiej TW i produktów turystycznych Internetowa baza ofert turystycznych Artykuły prasowe poświęcone turystyce wiejskiej Programy telewizyjne poświęcone turystyce wiejskiej Materiały drukowane Reklama zewnętrzna np. bilboardy Płatne ogłoszenia prasowe Imprezy wystawiennicze i targi Eventy promocyjne Płatne ogłoszenia telewizyjne Newslettery wysyłane na skrzynkę mailową Ogłoszenia za pośrednictwem Infokiosków Fanpage na portalach społecznościowych Gadżety promocyjne Aplikacja turystyczna na urządzenia mobilne Blog internetowy prowadzony przez organizację turystyczną 90% 95% 89% 92% 58% 47% 48% 58% 54% 44% 37% 44% 39% 33% 38% 33% 39% 29% 27% 29% 25% 29% 25% 15% 16% 22% 16% 18% 16% 12% Klienci, N=122 12% 13% Potencjalni Klienci, N=78 27

28 Określenie szans i zagrożeń dla opracowania i wdrożenia koncepcji promocji obszarów wiejskich Opracowanie i efektywne wdrożenie jednolitej koncepcji promocji obszarów wiejskich musi być wspierane przez lokalne, regionalne i ogólnopolskie podmioty, które realizują działania promocyjno-informacyjne dotyczące turystyki wiejskiej. Kluczowe znaczenie ma ich gotowość do współpracy, a także podporządkowania się wytycznym zawartym w koncepcji. Podporządkowanie się koncepcji zależeć będzie od szeregu czynników, w szczególności od eliminacji zidentyfikowanych ograniczeń i zagrożeń takich jak: negatywne postawy podmiotów związane z niezrozumieniem idei oraz brakiem świadomości korzyści, brak uwzględnienia w koncepcji zróżnicowanych interesów i wizji rozwoju regionów i obszarów, brak koordynacji działań, bariery komunikacyjne, brak środków na realizację działań wynikających z koncepcji. 28

29 Określenie szans i zagrożeń dla opracowania i wdrożenia koncepcji promocji obszarów wiejskich Istotną rolę będzie odgrywać komunikowanie korzyści na etapie poprzedzającym opracowanie i wdrożenie tej koncepcji. Powinno ono stanowić etap przygotowawczy. Ważne jest takie komunikowanie idei koncepcji, które będzie ją pokazywać w kategoriach szans, a nie zagrożeń dla lokalnych i regionalnych interesów oraz wizji rozwoju. Opracowywanie i wdrażanie spójnej koncepcji promocji turystyki wiejskiej powinno być oparte na współpracy. W proces opracowywania i wdrażania koncepcji powinni być zaangażowani przedstawiciele regionalnych i lokalnych podmiotów realizujących działania marketingowe z zakresu turystyki wiejskiej. Pozwoli to na uwzględnienie lokalnych i regionalnych punktów widzenia, doświadczeń i interesów. Wśród respondentów silna była obawa, że koncepcja nie będzie uwzględniała zróżnicowania i strategii regionalnych. 29

30 Określenie szans i zagrożeń dla opracowania i wdrożenia koncepcji promocji obszarów wiejskich Należy dążyć do tego, aby funkcję koordynatora prac nad opracowaniem i wdrożeniem koncepcji przejął jeden podmiot, działający centralnie. Istotną rolę ma dwustronna komunikacja, dlatego należy przygotować struktury, które będą ją zapewniać, kaskadując wiedzę oraz zbierając informacje płynące od podmiotów lokalnych i regionalnych. Kluczowa jest jasna, dwustronna komunikacja, spójność przekazów dotyczących koncepcji oraz równy dostęp do informacji na jej temat. Braki w tym zakresie stanowią zagrożenie dla wdrażania koncepcji. Ważną kwestią jest finansowanie działań promocyjnych wynikających z przyjęcia koncepcji. Dofinansowanie tych działań będzie z pewnością dla podmiotów znaczącą zachętą do ich podejmowania. Może stanowić narzędzie monitorowania jej realizacji, poprzez finansowanie lub współfinansowanie tylko tych działań, które z niej wynikają. 30

31 REKOMENDACJE I ZALECENIA 31

32 Rekomendacje i zalecenia 1. Należy dążyć do koordynacji działań marketingowych dotyczących turystyki wiejskiej. Optymalnym rozwiązaniem będzie kaskadowanie koordynacji działań wyznaczenie instytucji, które będą koordynowały działania w skali regionalnej, współpracując z podmiotami lokalnymi. Jednocześnie potrzebny jest podmiot centralnie koordynujący działania w skali kraju. 2. Ważne jest wspieranie współpracy i partnerstw pomiędzy podmiotami i zachęcanie ich do sieciowania produktów. Inicjatywy tego typu powinny być objęte wsparciem finansowym. 3. Przekazy marketingowe powinny koncentrować się na unikalności ofert, budując świadomość marek produktów turystyki wiejskiej. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej od 2014 roku i innych polityk należy uwzględnić możliwość udzielania wparcia finansowego dla tworzenia oraz promocji pakietowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Ważne jest, aby wspierany był rozwój i promocja przede wszystkim tych produktów i ofert, które bazują na specyfice lub specjalizacji danego obszaru np. nawiązują do jego unikalnych tradycji lub produktów. Kryterium branym pod uwagę powinno być także poszanowanie środowiska naturalnego. 4. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk należy wspierać finansowo wyłącznie te działania promocyjno informacyjne, które realizują długofalowe strategie marketingowe 32

33 Rekomendacje i zalecenia 5. Należy rozważyć wsparcie finansowe dla instytucji, która będzie realizowała działania o charakterze public relations promujące turystykę wiejską. Rekomendowane jest szersze wykorzystanie artykułów i programów telewizyjnych przybliżających sylwetki obszarów i regionów. Oferty powinny być prezentowane także na portalach tematycznych poświęconych określonej tematyce (np. na portalu skupiającym osoby zainteresowane zdrowym trybem życia). 6. Należy rozważyć wspieranie wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych szczególnie portali społecznościowych. Wskazane jest monitorowanie zainteresowanie klientów wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne. Ważne, aby dostosować działania do zmieniających się oczekiwań odbiorców. 7. Warto rozważyć wzmacnianie roli Centrów i Punktów Informacji Turystycznej oraz targów turystyki wiejskiej poprzez ich promowanie. 8. Należy rozważyć finansowanie lub współfinansowanie ogólnego portalu, który będzie skupiał wszystkie informacje z poszczególnych regionów. Rekomendowane jest wsparcie rozwoju jednego w portali już istniejących, cieszących się dużą popularnością. W zbieranie i aktualizowanie informacji zaangażowane powinny być wszystkie instytucje i organizacje działające lokalnie. Portal ten powinien zawierać zarówno informacje o atrakcjach turystycznych regionów, jak i bazę ofert wyposażoną w zaawansowaną wyszukiwarkę. Należy zadbać o dobrą pozycję portalu w przeglądarkach. 33

34 Rekomendacje i zalecenia 9. Należy rozważyć zobowiązanie podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego działań promocyjnych dotyczących turystyki wiejskiej do prowadzenia analizy skuteczności i efektywności tych działań. 10. Rekomendowane jest także wspieranie finansowe badań nad skutecznością i efektywnością podejmowanych działań w wykorzystywanych narzędzi komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej. 11. Wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk powinno być prowadzone nie tylko w formie finansowej, ale również poprzez przekazywanie wiedzy. 12. Należy rozwijać komunikację skierowaną do społeczności wiejskiej (uświadamianie korzyści z kultywowania wartości ludowych oraz zachowywania tradycyjnego charakteru wsi). Działania takie mogą być realizowane poprzez różne instytucje, w tym: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, sekretariaty Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także lokalnych liderów opinii. 34

35 Rekomendacje i zalecenia 13. W kryteriach udzielania wsparcia finansowego na działania promocyjne, należy uwzględniać warunki wskazane w dokumencie Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku : pewność wyboru przedstawiona oferta powinna być rzetelna i nie może operować informacjami nieprawdziwymi zindywidualizowane podejście oferta generalna może być elastycznie dostosowywana, w ramach możliwości, do oczekiwań konkretnego klienta, wzbogacana o kolejne elementy, lub korygowana zgodnie z możliwościami finansowymi klienta. bezpieczeństwo korzystanie z oferty turystycznej nie może pociągać za sobą niebezpieczeństwa: turyści nie mogą być narażeni na zagrożenia związane z przestępczością czy wypadkami. Poczucie bezpieczeństwa było często wskazywane przez klientów i potencjalnych klientów jako istotna korzyść z turystyki wiejskiej. 35

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Cel i sposób realizacji ekspertyzy Charakterystyka kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej

Spis treści Cel i sposób realizacji ekspertyzy Charakterystyka kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. W sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013 Wyniki warsztatów GRUPA 2:: Rola organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY ROLNICZEJ 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: 623-15-75, fax.: 623-16-27 SSO zsa-mt-212-15/14 Warszawa, 8 października 2014

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku. Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: Osoba do kontaktu: od: (DD/MM/RRRR) do: (DD/MM/RRRR) Imię i nazwisko: Instytucja: Numer telefonu: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Marszałek Województwa Mazowieckiego Plan prezentacji: Plan prezentacji: 1.Przypomnienie głównych celów projektu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej FREE ARTICLE Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej Luty 2009 Podobnie jak kultury społeczne świata różnią się od siebie, tak też jest w przypadku kultury biznesowej

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Telefony, akcesoria, doładowania

Telefony, akcesoria, doładowania Telefony, akcesoria, doładowania Listopad 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Kwiecień 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo