w I edycji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.instytut-zarzadzania.pl w I edycji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału"

Transkrypt

1 Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Program adresowany jest do: Szpitali; Przychodni i ośrodków zdrowia; Praktyk zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów; Aptek; Sanatoriów uzdrowiskowych; Firm farmaceutycznych/producentów wyrobów medycznych; Dystrybutorów wyrobów medycznych; Jednostek transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego; Laboratoriów medycznych Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2014 r. Gala finałowa Programu i uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędą się w styczniu 2015 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Program i konkurs "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" jest inicjatywą środowisk akademickich. Projekt adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych jednostek działających na rynku medycznym, które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach ze swoimi interesariuszami (pacjentami, klientami, kontrahentami etc.). W ramach Programu Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Komisja Ekspercka złożona z naukowców reprezentujących środowisko medyczne oraz nauki o zarządzaniu dokona oceny uczestników Programu i przyzna podmiotom, które spełniają określone regulaminem kryteria, prestiżowe certyfikaty Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia. Certyfikat stanowi znak jakości, potwierdzający przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie działalności na rynku medycznym.

2 Istota Certyfikatu Komisja Ekspertów Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia ma charakter środowiskowego godła jakości i może być wykorzystywany w działalności marketingowej i promocyjnej wyróżnionych placówek, w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku medycznym, w procesie kreowania zaufania w relacjach z pacjentami, klientami czy kontrahentami, jak również w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów jakości bywa dodatkowo punktowane. Certyfikaty przyznaje niezależne gremium ekspertów, których opinia posiada niekwestionowaną rangę. W Komisji zasiądą m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Danuta Kokocińska), Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. Piotr Tyszko) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Maciej Urbaniak). Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością). PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY:

3 Korzyści z uzyskania Certyfikatu -Placówki wyróżnione w Programie "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" otrzymują PRESTIŻOWY CERTYFIKAT, potwierdzający spełnianie wysokich standardów w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością). -Przyznany certyfikat i znak jakości placówka może wykorzystać w swojej KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ (np. na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym itp.). Certyfikat pomaga zbudować lub wzmocnić pozytywny wizerunek ocenionej jednostki, wyróżniać się na tle innych, pozycjonować placówkę na rynku jako nowoczesną i dbającą o wysokie standardy w działalności medycznej. Wartość symboliczna i praktyczna Certyfikatu -Posiadanie certyfikatów jakości WZMACNIA MOŻLIWOŚCI I SZANSE PLACÓWKI w staraniach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie). We wnioskach aplikacyjnych najczęściej należy wykazać posiadane certyfikaty, co przekłada się na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. -Udział w postępowaniu certyfikacyjnym pozwala placówce UZYSKAĆ WAŻNĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ na temat jakości jej działań w zakresie, którego dotyczy certyfikacja. Eksperci oceniający placówkę formułują bowiem szczegółowe recenzje z przeprowadzonej oceny, dzięki czemu menadżerowie uzyskują cenne wskazówki i rekomendacje pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających procesy zarządzania. -Wręczenie certyfikatów ma CHARAKTER UROCZYSTY I NASTĘPUJE PODCZAS GALI FINAŁOWEJ organizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Gala stanowi okazję do promocji certyfikowanych placówek w skali ogólnopolskiej, prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy menadżerami sektora medycznego a przedstawicielami świata nauki. Kamila Ruta, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości: Program Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia posiada wiele oryginalnych, niespotykanych w innych projektach certyfikacyjnych cech. Ocena podmiotów występujących o nadanie certyfikatu dokonywana jest przez uznane autorytety ze środowisk nauk medycznych i nauk o zarządzaniu, co nadaje Programowi elitarny i prestiżowy charakter. Certyfikacja dokonywana jest w oparciu o metodologię oceny wykorzystującą przede wszystkim metody jakościowe, a nie ilościowe. Dzięki temu do każdej placówki biorącej udział w Programie eksperci podchodzą indywidualnie, uwzględniając jej specyfikę. Program łączy w sobie aspekt promocyjny (wizerunkowy) i merytoryczny (jakościowy). Uzyskanie certyfikatu może bowiem pomóc w wykreowaniu nowoczesnej marki placówki (np. szpitala, przychodni, praktyki lekarskiej, firmy medycznej), ale pozwala także uzyskać informację ekspercką możliwą do wykorzystania w praktyce zarządzania placówką w celu podnoszenia efektywności tegoż zarządzania. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszym Projekcie.

4 Cele certyfikacji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia : Promocja placówek branży medycznej -Identyfikowanie i promowanie podmiotów branży medycznej, które opracowały wysokie standardy w zakresie polityki jakości, -Promowanie jednostek, które - świadcząc usługi medyczne lub dostarczając produkty wykorzystywane w takich usługach - wykazują się nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, wpływającym na efektywność i skuteczność w realizowaniu celów, -Promowanie podmiotów branży medycznej inwestujących w nowoczesną bazę materialną w postaci sprzętu, technologii, zasobów lokalowych etc. -Promowanie podmiotów branży medycznej, które w swojej działalności akcentują rolę personelu (kapitału ludzkiego) o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, -Wyróżnianie placówek o szczególnych osiągnięciach w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych (europejskich, pozarządowych) na realizację celów z zakresu świadczenia usług medycznych lub dostarczania produktów wykorzystywanych w takich usługach, -Promowanie podmiotów sektora ochrony zdrowia kierujących się w swojej działalności zasadami etyki, profesjonalizmu, uczciwości, rzetelności i służby publicznej, -Upowszechnianie dobrych praktyk w ochronie zdrowia oraz wyróżnianie jednostek, które w swojej codziennej działalności wdrażają rozwiązania uznane za dobre praktyki w tej dziedzinie, Podnoszenie jakości świadczonych usług -Zapewnianie podmiotom branży medycznej możliwości ewaluacji działań w obszarze zarządzania poprzez opinie ekspertów zewnętrznych - specjalistów w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, -Zapewnianie certyfikowanym jednostkom informacji zwrotnej na temat skuteczności i efektywności ich działań w obszarze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością, -Budowanie wizerunku certyfikowanych podmiotów jako placówek nowoczesnych, przyszłościowych, przestrzegających zasad profesjonalizmu i etyki w działalności publicznej i/lub rynkowej, -Promowanie menadżerów ochrony zdrowia o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie organizacji i zarządzania, -Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych jednostkach, -Zapewnianie certyfikowanym podmiotom możliwości wymiany doświadczeń i kontaktu służącego transferowi wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia.

5 Gala Finałowa Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia : Uroczystość wręczenia Certyfikatów: Oficjalne wręczenie przyznanych w ramach Programu certyfikatów i wyróżnień następuje podczas uroczystej Gali Finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie Gali prezentowane są uzasadnienia Komisji Ekspertów oraz dobre praktyki w zarządzaniu placówkami i firmami sektora branży medycznej, które zostały dostrzeżone i najwyżej ocenione w toku certyfikacji. Gala Finałowa jest okazją do spotkania przedstawicieli środowisk medycznych i naukowych, dyskusji, wymiany spostrzeżeń i opinii na bieżące tematy dotyczące ochrony zdrowia. Uroczystość finałowa daje ponadto możliwość bezpośredniej dyskusji przedstawicieli certyfikowanych jednostek z ekspertami recenzentami dokonującymi oceny w Programie Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia. Gala Finałowa Programu odbędzie się z początkiem 2015 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego najstarszej polskiej uczelni kształcącej na kierunkach medycznych. Początki Wydziału Lekarskiego UJ sięgają 12 maja 1364 r., kiedy to król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską i powołał do życia Studium Generale, które obejmowało trzy fakultety: medycynę, prawo i filozofię. Uroczystość Finałowa Programu Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia odbędzie się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego sali, w której mają miejsce uroczystości inauguracyjne każdego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, promocje doktorskie i najważniejsze polskie kongresy i konferencje, w tym kongresy medyczne. W auli Collegium Novum można podziwiać m.in. oryginalny obraz pędzla Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Collegium Novum to siedziba rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miejsce uroczystej Gali Programu Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia podkreśla akademicki wymiar certyfikacji, akcentuje rangę wydarzenia i jego prestiżowy charakter. Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najbardziej reprezentacyjną salą akademicką krakowskiej uczelni i jednym z najpiękniejszych tego rodzaju obiektów w Polsce Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest salą zabytkową, w której znajduje się m.in. oryginalny obraz pędzla Jana Matejki

6 Procedura certyfikacji: Tryb nadawania Certyfikatów Podmioty uczestniczące w Programie wypełniają specjalną ankietę samooceny, w której prezentują swoją działalność i osiągnięcia w dziedzinie zarządzania i podnoszenia jakości świadczonych usług. Eksperci Programu (naukowcy reprezentujący wybrane polskie uczelnie) analizują i recenzują przygotowane ankiety, a następnie kolejni eksperci uzupełniają oraz weryfikują przedstawione w nich informacje. Jeśli w wyniku tej oceny uczestnicy Programu otrzymają przewidzianą regulaminem liczbę punktów (co najmniej 75 na 110 możliwych do uzyskania), Instytut przyznaje im certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia. Zgłoszenia i ankiety dostępne są na stronie internetowej Instytutu: Adresaci Programu O certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia można się ubiegać w jednej z 9 kategorii: 1. Szpital, 2. Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 3. Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty, 4. Sanatorium uzdrowiskowe, 5. Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych, 6. Dystrybutor wyrobów medycznych, 7. Apteka, 8. Transport sanitarny i ratownictwo medyczne, 9. Laboratorium medyczne. Organizatorzy nie ujawniają nazw ani innych danych uczestników Programu, którzy nie otrzymają certyfikatu. Organizatorzy mają prawo podać jedynie liczbę uczestników danej edycji Programu oraz nazwy uczestników, którym przyznano certyfikat. Ewentualny negatywny wynik certyfikacji nie będzie więc ujawniony publicznie.

7 Przyznawane certyfikaty: Rodzaje nadawanych Certyfikatów -Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia certyfikat otrzymują podmioty sektora branży medycznej, które w toku oceny (certyfikacji) otrzymają wymaganą Regulaminem liczbę punktów rankingowych. -Wyróżnienie Grand Quality wyróżnienie otrzymują te spośród certyfikowanych placówek, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu. Wyróżnienie Grand Quality potwierdza dodatkowo wysoki wynik na liście rankingowej. -Wyróżnienie Laur Nowoczesności wyróżnienie otrzymują menadżerowie (osoby zarządzające) certyfikowanymi placówkami medycznymi, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych. -Certyfikat srebrny Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia otrzymują go podmioty, które po raz trzeci uzyskują certyfikat zwykły. -Certyfikat złoty Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia otrzymują go podmioty, które po raz szósty uzyskują certyfikat zwykły. -Certyfikat platynowy Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia otrzymują go podmioty, które po raz ósmy uzyskują certyfikat zwykły. Harmonogram Programu i ważne terminy Kalendarium Konkursu: -maj 2014 r. ogłoszenie I edycji Programu, udostępnienie dokumentów aplikacyjnych, regulaminu itp. -Do 10 października 2014 r. przyjmowanie zgłoszeń i wypełnionych ankiet certyfikacyjnych; -Do 20 października 2014 r. analiza i ocena formalna zgłoszeń/ankiet; -Do 20 listopada 2014 r. przeprowadzenie pierwszego etapu certyfikacji; -Do 20 grudnia 2014 r. przeprowadzenie drugiego etapu certyfikacji i poinformowanie uczestników Programu o wyniku certyfikacji; -styczeń 2015 r. Gala Finałowa Programu oficjalne ogłoszenie wyników, promocja laureatów.

8 Opłaty: Koszty związane z uzyskaniem Certyfikatu Opłata certyfikacyjna jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w programach i konkursach akredytacyjnych oraz certyfikacyjnych, które kończą się nadaniem znaku jakości (np. ISO, akredytacja Ministra Zdrowia, DNV DIAS, IQNET, Czysty Szpital etc.). Niemal wszystkie polskie i międzynarodowe programy certyfikacji przewidują opłaty w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Uczestnicy większości alternatywnych programów zobligowani są do wniesienia opłat wpisowych (weryfikacyjnych) przed rozpoczęciem procedury certyfikacji (jest to warunek udziału w postępowaniu). Co więcej, wiele programów certyfikacyjnych przewiduje kilka opłat na różnych etapach procedury oceny. W przypadku certyfikacji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia przyjęliśmy inne, korzystniejsze dla uczestników Programu rozwiązanie w naszym projekcie obowiązuje wyłącznie jednorazowa opłata certyfikacyjna, wnoszona przez placówki (jednostki), które uzyskają certyfikat (procedura oceny zakończy się dla nich wynikiem pozytywnym). Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie (w takim przypadku koszty certyfikacji pokrywane są ze środków Organizatora, tj. funduszy na działalność statutową Instytutu). Opłata certyfikacyjna wnoszona przez uczestnika pokrywa w szczególności: koszty merytoryczne i organizacyjne pracy ekspertów Komisji Certyfikacyjnej, koszty związane z organizacją Gali Finałowej Programu, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji certyfikacyjnej, koszty pracy Sekretariatu Programu. Placówka, która uzyska certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia zobowiązana jest do wniesienia jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w wysokości zależnej od kategorii konkursowej. Opłata certyfikacyjna wnoszona jest po zakończeniu procedury certyfikacji na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Organizatora. Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie wnoszą opłaty. Ustala się następującą wysokość opłat certyfikacyjnych: -Szpital do 400 łóżek - opłata jednorazowa w wysokości 3600 zł netto -Szpital powyżej 400 łóżek - opłata jednorazowa w wysokości 5000 zł netto -Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych - opłata jednorazowa w wysokości 3000 zł netto -Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty - opłata jednorazowa w wysokości 1000 zł netto -Sanatorium uzdrowiskowe - opłata jednorazowa w wysokości 3900 zł netto -Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych opłata jednorazowa w wysokości 6400 zł netto -Dystrybutor wyrobów medycznych - opłata jednorazowa w wysokości 2200 zł netto -Apteka - opłata jednorazowa w wysokości 2500 zł netto -Transport sanitarny i ratownictwo medyczne - opłata jednorazowa w wysokości 2800 zł netto -Laboratorium medyczne - opłata jednorazowa w wysokości 1500 zł netto

9 Jak zgłosić się do Programu? Tryb przystąpienia do Programu certyfikacji Aby wziąć udział w Programie Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia, należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu Programu w terminie do 10 października 2014 roku kartę zgłoszeniową oraz wypełnioną ankietę certyfikacyjną (odpowiednią dla danej kategorii konkursowej). Zgłoszenie i ankiety dostępne są do pobrania na stronie Zgłoszenie i ankietę należy przesłać w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) na adres: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości ul. Wolnego 4/ Katowice W przypadku zgłoszenia i ankiety w formie tradycyjnej o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego. Do ankiety można (choć nie jest to obligatoryjnie wymagane) dołączyć dokumenty (materiały) dodatkowe, uzupełniające lub potwierdzające informacje przedstawione w ankiecie (np. szczegółowy opis polityki i procedur jakości, foldery informacyjne, strategię rozwoju placówki itp.). Ewentualne załączniki do ankiety powinny być przesłane wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) drogą pocztową w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika placówki zgłaszanej do Programu. Informacje dodatkowe i pomoc w wypełnieniu ankiety Kontakt: W przypadku pytań dotyczących treści zgłoszenia lub ankiety oraz zasad ich wypełnienia, uprzejmie prosimy o kontakt z Sekretariatem Programu: Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. ul. Wolnego 4/ Katowice tel. /32/ , tel. kom

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl administracja@janski.edu.pl tel. 851 28 88 do 90; fax 851 28 87 Seria EK1000. Wolumen I E Projekt normy etyczności pracy EK 1000 K 1 0 0 Warszawa, 2

Bardziej szczegółowo