Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta"

Transkrypt

1 Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

2 Wstęp - informacje ogólne Pierwsza Polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku (uchwała Nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 roku w sprawie przyjęcia zasad polityki transportowej dla Krakowa). Generalny cel polityki transportowej stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ograniczającego uciążliwość dla środowiska, przemieszczania się osób i towarów. Generalny postulat priorytet transportu zbiorowego w inwestycjach oraz w ruchu (pasy ulic, torowiska i ulice wyłącznie dla ruchu autobusów i tramwajów, pierwszeństwo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną). Zaktualizowana Polityka transportowa dla miasta Krakowa przyjęta została w 2007 roku (uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata ).

3 Cele i założenia Polityki Transportowej. Głównym celem przekształceń i rozwoju oraz funkcjonowania systemu transportu Krakowa jest stworzenie warunków dla sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania osób i towarów, przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska, a przez to poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta oraz z terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju. Z celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe: 1. zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu transportu miasta jako zrównoważonego w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym, 2. dalsze wzmacnianie roli i poprawa jakości transportu zbiorowego, 3. wykształcenie zintegrowanego systemu metropolitalnego, zapewniającego dostępność w układzie regionu, kraju i Europy.

4 Zadania dla osiągnięcia zakładanych celów Cel 1: Zrównoważenie systemu transportu wymaga podjęcia następujących zadań: w zakresie planowania: uwzględniania zasad oceny transportochłonności i mobilności w każdym aspekcie planowania przestrzennego i finansowego, gospodarki komunalnej oraz elementów współdziałania podsystemów transportowych, w zakresie zarządzania: koordynacji działań wszystkich służb miasta dla integracji podejmowanych decyzji wpływających na poprawę zrównoważenia systemu transportu włącznie z wykorzystaniem miękkich instrumentów (w tym systemu sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

5 Zadania dla osiągnięcia zakładanych celów Cel 2: Wzmacnianie roli transportu publicznego wymaga podjęcia następujących zadań: w zakresie planowania: uwzględnienia zasady intensywnego rozwoju podsystemu dla stworzenia dobrej jakości i poprawy konkurencyjności względem transportu indywidualnego, w zakresie zarządzania: wprowadzania nowoczesnych środków technicznych i organizacyjnych dla nadania tej formie transportu priorytetu w ruchu oraz dla integracji wewnętrznej i zewnętrznej podsystemu, jak również zwiększenia efektywności ekonomicznej i sprawności operacyjnej, także z wykorzystaniem zasad gospodarki rynkowej i konkurencji.

6 Zadania dla osiągnięcia zakładanych celów Cel 3: Wykształcenie zintegrowanego systemu metropolitalnego wymaga podjęcia następujących zadań: w zakresie planowania: doprowadzenie do przyjęcia planu i strategii funkcjonowania obszaru metropolitalnego, w zakresie zarządzania: objecie roli lidera w integracji w podejmowaniu decyzji w obrębie obszaru metropolitalnego, w tym utworzenie związku międzygminnego lub zawarcie porozumień międzygminnych oraz zawarcie umów.

7 Ocena zgodności Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez GMK z Polityką Transportową Miasta została określona w zarządzeniu Prezydenta Krakowa nr 220/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku (dyskusja). Przy tworzeniu procedury wykorzystano eksperckie opracowanie Jana Friedberga Cele i metoda ustalania mierników realizacji polityki transportowej dla Miasta Krakowa (Kraków 2008) w ocenie eksperckiej słabe uporządkowanie kryteriów szczegółowych. Artykuł Próba oceny zgodności działań gminy z polityką transportową na przykładzie Krakowa (W. Starowicz) Transport Miejski i Regionalny nr 12/2012 poprawione uporządkowanie kryteriów szczegółowych Kryteria oceny przyjęto w 9 obszarach tematycznych, które są ściśle powiązane ze środkami realizacji Polityki planowania przestrzennego (6 kryteriów), transportu publicznego (12 kryteriów), rozbudowy układu drogowego i organizacji ruchu (7 kryteriów), parkowania (8 kryteriów), dróg rowerowych i ciągów pieszych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych (9 kryteriów), zarządzania systemem transportowym (5 kryteriów), ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców (9 kryteriów), monitorowania podróży, oddziaływania na zachowania transportowe oraz komunikowania się z mieszkańcami oraz edukacji społecznej (8 kryteriów), polityki finansowej i fiskalnej (5 kryteriów).

8 Ocena zgodności Przyjęto czterostopniową skalę ocen eksperckich pojedynczych działań (69) 0 brak realizacji polityki transportowej, 1 niski stopień realizacji polityki transportowej, 2 średni stopień realizacji polityki transportowej, 3 wysoki stopień realizacji polityki transportowej. Wyniki ocen określono 0 30% - polityka transportowa nie jest realizowana, 31% 50% - zagrożenie realizacji polityki transportowej, 51% 70% - polityka transportowa realizowana wystarczająco, > 71% - polityka transportowa realizowana właściwie.

9 Wyniki oceny ŚREDNIA OCENA EKSPERTÓW 46 %

10 Środki realizacji przykłady. 1. W zakresie planowania przestrzennego rozwoju miasta. Rezerwowanie w planach miejscowych pasów terenu na: trasy szynowe i drogowe, dworce i pętle transportu zbiorowego, parkingi, w tym przesiadkowe w systemie Park & Ride (zaparkuj i jedź transportem publicznym), lokalizowane głównie w bezpośrednim sąsiedztwie trzeciej obwodnicy. 134 MPZP obowiązujące (48,1%), 48 MPZP sporządzane Ochrona rezerw komunikacyjnych ujętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania systemu transportu Zarządzenie Nr 2522/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad współdziałania komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie ochrony przed zabudową rezerw terenowych pod planowane inwestycje komunikacyjne. - Powiązanie uruchamiania działalności inwestycyjnej ze sprawnością układu transportowego poprzez wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla nowych obiektów uwzględniających istniejącą lub możliwą do osiągnięcia dostępność komunikacyjną Umowy pomiędzy zarządem drogi a inwestorem inwestycji nie drogowych (art. 16 ustawy o drogach publicznych)

11 Środki realizacji przykłady. 2. W zakresie transportu publicznego. Wprowadzenie na najbardziej zatłoczonych ciągach o znaczeniu podstawowym dla komunikacji autobusowej wydzielonych pasów autobusowych (ewentualnie wspólnych z torowiskami i przystankami tramwajowymi) oraz wprowadzenie dla nich priorytetów w ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

12 Środki realizacji przykłady. Wprowadzanie zaawansowanych systemów sterowania dyspozytorskiego dla pojazdów komunikacji zbiorowej, w celu racjonalnego wykorzystania taboru i jak najlepszego sprostania potrzebom podróżnych z wdrażaniem nowoczesnych technologii pozycjonowania pojazdów. Aktualnie w Krakowie działa 314 tablic informacyjnych w korytarzu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i w ścisłym centrum. Zadaniem tablic jest informowanie podróżnych o czasie pozostałym do przyjazdu tramwaju oraz o ewentualnych utrudnieniach w mieście. Lepsze dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb pasażerów, poprzez dostosowywanie usługi do indywidualnych potrzeb podróżnych w wybranych obszarach miasta (z wykorzystaniem pojazdów o małej pojemności). Usługa tele-busa pojawiła się w Krakowie w lipcu 2007 r. i było to jedno z zadań unijnego programu Caravel Civitas II. Tele-busy kursują w określonym obszarze miasta, na terenie Rybitw, Przewozu i Płaszowa. Inspirowanie wymiany taboru autobusowego przez miejskiego przewoźnika na pojazdy niskopodłogowe, ekologiczne; promowanie wykorzystywania przez przewoźników pojazdów zasilanych gazem i innymi czystymi paliwami 29 kwietnia 2014 r. uruchomienie pierwszej w Polsce regularnej linii autobusowej obsługiwanej przez pojazdy elektryczne (linia 154) 30 czerwca 2014 r. zarząd MPK S.A. w Krakowie podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej, w ramach Programu Operacyjnego i Środowisko (36 fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych oraz 40 automatów Krakowskiej Karty Miejskiej). 29 grudnia 2014 pierwszy hybrydowy pojazd MPK na linii 501

13 Środki realizacji przykłady. 3. W zakresie układu drogowego i organizacji ruchu. Budowa nowych elementów sieci drogowo ulicznej. Budowa wschodniej obwodnicy Krakowa trasa S-7 w. Bieżanów w. Rybitwy kolejny odcinek - w. Rybitwy w.igołomska w budowie (wiosna 2017r.) Przygotowywanie do budowy brakującego fragmentu III obwodnicy Trasa Łagiewnicka, jak również kolejnych odcinków Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka Wprowadzanie systemu informowania podróżnych (kierujących) o warunkach panujących w sieci drogowo ulicznej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu prowadzi stały monitoring dróg na terenie miasta z wykorzystaniem kamer oraz prowadząc całodobowy dyżur telefoniczny. Zebrane informacje przekazywane są odpowiednim służbom miejskim, oraz są wyświetlane na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta. Aktualnie w mieście działa 14 tego typu tablic.

14 Środki realizacji przykłady. 4. W zakresie parkowania. - Ustalenie priorytetów zaspakajania potrzeb parkingowych na obszarach deficytu miejsc postojowych oraz racjonalizacja wykorzystania istniejących miejsc parkingowych - Wprowadzanie i egzekwowanie (przy wydawaniu pozwoleń na budowę) normatywu parkingowego ustalającego maksymalną lub minimalną liczbę miejsc parkingowych, 29 sierpnia 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa. - Budowa parkingów wielopoziomowych (w tym podziemnych) w śródmieściu w celu przywracania pierwotnej funkcji ulic. 9 grudnia 2009 roku został oddany pierwszy parking podziemny dwukondygnacyjny na 600 miejsc przy Placu na Groblach. Parking zbudowany został w systemie koncesji gdzie wynagrodzeniem dla koncesjonariusza jest oddanie parkingu w użytkowanie na 70 lat. Oprócz budowy parkingu koncesjonariusz (hiszpańska firma ASCAN EMPRESA Y DE GESTION) dokonał odbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wykonał remont nawierzchni ulic, chodników i zieleńców otaczających Plac Na Groblach. W listopadzie 2014 r. został otwarty parking na 150 miejsc koło Muzeum Narodowego przy Alejach Trzech Wieszczów. Budowa obiektu trwała dwa lata i kosztowała 15 mln zł. Aktualnie miasto prowadzi działania zmierzające do realizacji kolejnych parkingów w trybie koncesji w następujących lokalizacjach: Pl. Inwalidów, Nowy Kleparz, rejon hali sportowej KS Korona, ul. Dietla ( Olimpijka )

15 Środki realizacji przykłady. 5. W zakresie dróg rowerowych i ciągów pieszych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Intensywna rozbudowa sieci dróg rowerowych zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej oraz studium rozwoju sieci dróg rowerowych. Obecnie w Krakowie jest około 156 km wyznaczonych dróg rowerowych, w tym ok. 10 km kontrapasów. Budowa miejsc postojowych dla rowerów, w tym parkingów strzeżonych, Tworzenie systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Miasto Kraków jest pierwszym miastem w Polsce które uruchomiło jesienią 2008 r. bezobsługową wypożyczalnię rowerów miejskich. KMK Bike udostępnia w sumie 34 stacji i 300 rowerów. - Budowa kładek nad rzekami oraz kładek i przejść podziemnych pod liniami kolejowymi, ulicami. W 2010 r. do użytku oddana została kładka pieszo rowerowa łącząca Krakowski Kazimierz z Podgórzem. - Poprawa dostosowania sygnalizacji świetlnej do potrzeb ruchu rowerowego i pieszego

16 Środki realizacji przykłady. 6. W zakresie zarządzania systemem transportowym. Integracja zarządzania całym systemem transportowym (drogi, torowiska, zarządzanie ruchem, transport zbiorowy) w jednej jednostce organizacyjnej. W Krakowie funkcję takiej jednostki sprawuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Dążenie do demonopolizacji rynku usług przewozowych, z przestrzeganiem reguł uczciwej konkurencji; Usługi przewozowe na terenie Krakowa świadczy dwóch operatorów: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (MPK S.A.) Mobilis Sp. z o.o. - Pozyskiwanie kapitału prywatnego do realizacji inwestycji publicznych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Parking przy Placu na Groblach Planowane: Parking podziemny Olimpijka w Krakowie Parking podziemny Nowy Kleparz w Krakowie Parking podziemny Plac Inwalidów w Krakowie

17 Środki realizacji przykłady. 7. W zakresie ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców. Dążenie do zwiększenia w realizowanych podróżach udziału komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego). Zintegrowany system biletowo - taryfowy Systematyczna modernizacja taboru tramwajowego i autobusowego Wspólne przystanki tramwajowo autobusowe Priorytety dla komunikacji zbiorowej w sterowaniu ruchem Przenoszenie stanów zatłoczenia ruchem na obszary o mniejszej wrażliwości środowiskowej, Poprawa płynności ruchu z wykorzystaniem zaawansowanych systemów zarządzania ruchem. Przygotowanie i realizacja elementów III i IV obwodnicy Wdrażanie obszarowego systemu sterowania ruchem Stosowanie zabezpieczeń przeciw negatywnemu oddziaływaniu infrastruktury transportowej na środowisko urządzenia ochrony akustycznej (np. ekrany akustyczne), pasy zieleni izolacyjnej

18 Środki realizacji przykłady. 8. W zakresie monitorowania podróży, oddziaływania na zachowania transportowe oraz komunikowania się z mieszkańcami i edukacji społecznej. Informowanie mieszkańców na szeroką skalę przez utworzenie platformy informacyjnej o planowanych inwestycjach transportowych. Strony Opracowanie procedury udziału społeczności lokalnej w konsultowaniu i opiniowaniu planowanych rozwiązań transportowych oraz poprawa standardu przekazu informacji i komunikowania się ze społecznością lokalną. Funkcjonowanie serwisu poświęconego konsultacjom społecznym Na stronie można znaleźć informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki zakończonych konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób można mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich w Krakowie. - Monitorowanie zmian zachowań komunikacyjnych, wielkości ruchu drogowego oraz przewozów W 2013 r. przeprowadzono Kompleksowe Badania Ruchu, które swym zasięgiem objęły Kraków i 33 gminy wchodzące w skład Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

19 Środki realizacji przykłady. 9. W zakresie polityki finansowej i fiskalnej. - Opracowywanie, aktualizowanie i uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych i programów zapewniających środki finansowe dla ugruntowania stabilnych warunków funkcjonowania i rozwoju transportu Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata Intensyfikacja pozyskiwania środków zewnętrznych na cele rozwoju systemu transportowego, aktywne pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz tworzenie warunków dla absorpcji tych środków. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków Nowa Huta Przyszłości Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska ul. Wielicka) CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning PUSH & PULL - poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową STARS Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools VeloCitta skupienie się na systemach typu bike-sharing (systemie samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych)

20 Dziękuję za uwagę Łukasz Szewczyk Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo