UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Dokument informacyjny został sporządzony na dzień 21 listopada 2011 roku Autoryzowany Doradca Auxilium S.A. 1

2 1. WSTĘP Dane Emitenta: Firma: UBOAT - LINE Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: UBOAT - LINE S.A. Adres siedziby: Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60 A-3, lok. 122 Forma prawna: Spółka Akcyjna Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Dane Autoryzowanego Doradcy: Firma: AUXILIUM Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: AUXILIUM S.A. Adres siedziby: Kraków Al. Pokoju 84 Forma prawna: Spółka Akcyjna Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna oraz oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie. Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do Alternatywnego Sytemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) każda (dwa miliony pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) każda. 2

3 1.4.Spis treści. 1. Wstęp Dane Emitenta Dane Autoryzowanego Doradcy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna oraz oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie Spis treści 3 2. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótką działalnością Emitenta Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta Ryzyko związane z infrastrukturą teleinformatyczną Emitenta Ryzyko utraty kluczowych pracowników Emitenta Ryzyko związane z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników Emitenta Ryzyko związane z umowami zawieranymi przez Emitenta Ryzyko wpływu znaczących akcjonariuszy na decyzję organów Emitenta Ryzyko zachowania płynności finansowej Emitenta Ryzyko związane z tworzeniem nowych Oddziałów i Spółek Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz ochroną danych osobowych Ryzyko związane ze zmniejszeniem popularności serwisów Emitenta Ryzyko związane z rynkiem reklamy internetowej w Polsce Ryzyko związane z rozwojem rynku, na których działa Emitent Ryzyko związane z tworzeniem konkurencyjnych serwisów Ryzyko związane z tworzeniem sieci Internet w Polsce Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej w Polsce Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego Ryzyko zmian w przepisach podatkowych Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi objętymi emisją Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta Ryzyko zmniejszenia udziałów w spółce w wyniku kolejnych emisji akcji Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń, co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect Uprzywilejowanie akcji Emitenta, zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta Ograniczenia wynikające ze statutu 16 3

4 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o ofercie publicznej Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Organ uprawniony do emisji instrumentów finansowych Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem ich treści Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Prawa majątkowe związane z akcjami emitenta Prawa korporacyjne związane z akcjami emitenta Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odpowiedzialność płatnika podatku Dane o Emitencie Dane teleadresowe Wskazanie czasu trwania emitenta Przepisy prawa, na podstawie, których został utworzony emitent Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer KRS Opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnienia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich, co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 48 4

5 5.12. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach emitenta, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług, albo, jeżeli jest to istotne poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowe obszary działalności emitenta Zatrudnienie Otoczenie rynkowe Emitenta Analiza SWOT Wyniki finansowe Strategia rozwoju Emitenta Prognozy finansowe Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszelkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych włącznie w wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący, co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenia stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelakich istotnych zmian sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta Zarząd Rada Nadzorcza Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariat Umowy lock up Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe na dzień r. Załączniki Odpis z właściwego dla emitenta rejestru Ujednolicony aktualny statut Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki, niezarejestrowanych przez Sąd Definicje i objaśnienia 166 5

6 1. CZYNNIKI RYZYKA 2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z krótką działalnością Emitenta: Emitent został założony w formie spółki akcyjnej w 16 sierpnia 2010 r. po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa w rozumieniu art k.c., działającego pod firmą UBOAT LINE Grzegorz Misiąg z siedzibą w Gdyni w dniu 30 listopada 2010 r. kontynuuje działalność gospodarczą w zakresie przedsiębiorstwa. W związku z krótką historią działalności Emitenta brakuje historycznych danych finansowych do dokonania właściwej oceny działalności w dłuższym okresie czasu. Jednakże prowadzona działalność operacyjna jest kontynuacją działalności przedsiębiorstwa w rozumieniu art k.c., w związku z czym i przejęła nie tylko własność nieruchomości inwestycyjnych, ruchomości (w tym środków trwałych), zapasy, należności krótkoterminowe i długoterminowe w wysokości wartości niematerialnych i prawnych, ale i renomę i know how Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta: Działania Emitenta są nakierowane na dalszy rozwój Spółki. Istnieje ryzyko, że pomimo podjęcia stosownych działań przez Emitenta przyjęta strategia okaże się nierentowna. Emitent w odpowiedzi na reakcję rynku systematycznie poszerza ofertę o nowe formy usług logistyczno transportowych zarówno drogą morską, jak i lotniczą. Zaznaczyć należy, iż fracht morski i lotniczy niesie ze sobą ryzyko obiektywnych zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora połączenia, jak i wybranego przewoźnika Ryzyko związane z infrastrukturą teleinformatyczną Emitenta: System rezerwacji biletów opiera się na sieci internetowej oraz niezbędnej infrastrukturze komputerowej. Ewentualna awaria systemów komputerowych może spowodować czasowy brak dostępu do danych elektronicznych, a tym samym spowodować krótkotrwałe obniżenie jakości świadczonych usług oraz ma bezpośredni wpływ na osiągany przez Emitenta przychód. Emitent w celu eliminacji w/w ryzyka dokonuje systematycznej kontroli stanu technicznego posiadanej serwerowni. W miarę pozyskanych środków Emitent zamierza zbudować własną serwerownię Ryzyko utraty kluczowych pracowników Emitenta: Emitent, świadcząc swoje usługi, wykorzystuje przede wszystkim wiedzę i doświadczenie pracowników, stanowiących jeden z głównych aktywów Spółki. Pracownicy Emitenta posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał Spółki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w Spółce zatrudnionych jest 8 osób. Emitent stara się zminimalizować ryzyko utraty pracowników poprzez tworzenie odpowiednich systemów motywacyjnych. 6

7 Ryzyko związane z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników Emitenta: Istnieje ryzyko, że po wygaśnięciu stosunku pracy w Spółce byli pracownicy mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec Emitenta, wykorzystując informacje i kontakty zdobyte w trakcie trwania stosunku pracy. W okresie po wygaśnięciu stosunku pracy z Emitentem, byli pracownicy mogą prowadzić każdą działalność. Nie wiąże ich zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, jednakże byli pracownicy Emitenta nie będą mogli przy prowadzeniu swojej działalności wykorzystywać informacji, które mają charakter tajemnicy służbowej przedsiębiorstwa Ryzyko związane z umowami zawieranymi przez Emitenta: Emitent zawiera umowy z głównymi przewoźnikami a także firmami szerzącymi usługi interesujące Emitenta, u których to negocjuje warunki zakupu biletów. W związku z faktem, iż z początkiem roku zakupuje duży pakiet biletów u poszczególnych przewoźników i firm otrzymuje atrakcyjne ceny biletów, którymi może konkurować na rynku. Powoduje to, iż w pierwszej połowie roku ponosi zawsze większe koszty działalności, a zysk jest wypracowywany w II połowie roku obrachunkowego. Starając się uniezależnić od jednego armatora Emitent podpisuje umowy z wieloma przewoźnikami Ryzyko wpływu znaczącego akcjonariusza na decyzje organów Emitenta: UBOAT LINE S.A. posiada jednego znaczącego akcjonariusza którym jest Grzegorz Misiąg, na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego posiada pakiet akcji serii A i B dający 75,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie znaczący akcjonariusz jest Prezesem Zarządu Emitenta. Akcjonariusz ma realny i znaczny wpływ na funkcjonowanie oraz kierunki rozwoju Spółki Ryzyko zachowania płynności finansowej Emitenta: Istnieje ryzyko, iż pomimo działań podjętych przez Emitenta celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących oraz planowanych celów strategicznych może wystąpić zachwianie płynności finansowej, w szczególności zachodzi różnica pomiędzy zakupem biletów a ich sprzedażą. Emitent korzysta z factoringu, z kosztów którego pragnie zrezygnować. W bezpośrednim stopniu przełoży się to na lepszy wynik finansowy Emitenta Ryzyko związane z tworzeniem nowych oddziałów i Spółek Emitent zakłada rozwój poprzez pozyskanie nowych klientów poprzez rozbudowę sieci oddziałów oraz Spółek prawa miejscowego w zależności od wysokości kosztów, jakie wiązałyby się z daną inwestycją. Sama obecność w Internecie nie jest wystarczająca dla przekonania Klientów Emitenta do skorzystania z jego usług. Przekonać mają go blisko działające Oddziały lub Spółki. Poza zaznaczeniem swojej obecności tworzenie i utrzymanie placówek immanentnie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. 7

8 Na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego Emitent posiada dwa oddziały w Gliwicach oraz w Bielsku Białej. W dniu 21 czerwca 2011r. we Frankfurcie nad Odrą Spółka UBOAT LINE Spółka Akcyjna, założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Uboat Line GmbH z siedzibą w Hamburgu CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z bezpieczeństwem w internecie oraz ochroną danych osobowych: Działalność Emitenta narażona jest na potencjalne zagrożenie związane z przestępstwami dokonywanymi w Internecie włamania do systemu komputerowego Emitenta, zniszczenie lub uszkodzenie danych użytkowników zarejestrowanych w portalach lub dokonujących rezerwacji. Emitent dokłada wszelkich starań, by zminimalizować w/w ryzyko, używając zaawansowanych zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej oraz systemów antywirusowych Ryzyko związane ze zmniejszeniem popularności serwisów Emitenta: Emitent zdobywa zlecenia poprzez serwis internetowy oraz poprzez oddziały oraz zakładane Spółki, których utrzymanie wiąże się z określonymi kosztami. Uboat Line S.A. czyni wysiłki, aby jak najwyżej pozycjonować na stronach internetowych Spółkę. Podjął działalność z agencją reklamową, która poprzez działania public relations przyczynia się do silniejszego kreowania wizerunku Emitenta i rozpoznawalności marki Spółki na rynku oraz w sieci Ryzyko związanie działalnością wyszukiwarki i systemu rezerwacji biletów on-line w Polsce: Zwiększenie dostępności wyszukiwarki i systemu rezerwacji biletów on-line jest uwarunkowane dostępnością do szerokopasmowego Internetu. Brak postępu w rozbudowie sieci teleinformatycznych może spowodować zmniejszenie się dynamiki rozwoju sieci Internet w Polsce, co wpłynie negatywnie na rozwój reklamy on-line. Emitent, dywersyfikując źródła pozyskania przychodów oraz ponosząc koszt utrzymania oddziałów Spółki, zabezpiecza się przez spadkiem sprzedaży biletów w sieci, a co za tym idzie, zmniejszeniem przychodów Spółki Ryzyko związane z rozwojem rynków, na których działa Emitent: Rynkiem działalności Emitenta jest rynek frachtu morskiego i lotniczego i drogowego. Jeżeli nastąpi jakiekolwiek zaburzenia w ich funkcjonowaniu lub wystąpią w nich ograniczenia znajdzie to odzwierciedlenie w osiąganych przez Emitenta wynikach finansowych. 8

9 Ryzyko związane z tworzeniem konkurencyjnych serwisów: Pewne ryzyko związane jest z tworzeniem przez inne podmioty i osoby prywatne wyszukiwarek lub systemu rezerwacji biletów, których działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, co mogłoby się przełożyć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Spółka dąży do skupienia wokół siebie jak największej ilości klientów i użytkowników serwisów oraz oferowania im szerokiego zakresu usług. Ponadto Emitent stara się stworzyć innowacyjny system kluczowych produktów, tak aby stać się liderem w prowadzonej działalności Ryzyko związane z rozwojem sieci Internet w Polsce: Działalność Emitenta uzależniona jest w znacznym stopniu od rozwoju sieci Internet w Polsce oraz dostępności do sieci. Głównymi barierami do szybkiego rozwoju powszechnej dostępności do sieci Internet są: niedostatecznie rozbudowana infrastruktura telekomunikacyjna, wysokie koszty dostępu do sieci dla użytkowników, koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz średni stopień edukacji informatycznej społeczeństwa. Ryzyko to jest niezależne od Emitenta, jednakże należy podkreślić, że nie istnieje praktycznie możliwość regresu w rozwoju istniejącej sieci teleinformatycznej, największym ryzykiem pozostaje w tej dziedzinie spowalnianie rozwoju sieci. Zmniejszenie ryzyka wiąże się z wymogami nałożonymi przez Unię Europejską oraz dążeniem do podwyższenia standardów teleinformatycznych Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej Polski Działalność Emitenta, zwłaszcza w zakresie frachtu morskiego jest w dużej mierze zależna od koniunktury światowej oraz sytuacji gospodarczej poszczególnych państwa. Fracht opiera się o konieczność transportu różnego rodzaju surowców oraz półproduktów, w związku z czym załamanie gospodarcze, zwłaszcza w zakresie obniżenia popytu na określone usługi, niewypłacalności przedsiębiorstw czy zmian inflacyjnych, może oznaczać znaczące zmniejszenie popytu na świadczone usługi. Czynniki makroekonomiczne takie jak poziom inflacji, bezrobocia, wzrostu PKB mają nadzwyczaj istotne znaczenie dla efektywności każdej prowadzonej działalności. Utrzymująca się obecnie dobra koniunktura sprawia, że podmioty gospodarcze chętniej inwestują w nowe rozwiązania techniczne, w tym w oprogramowanie. W przypadku pogorszenia się tych warunków popyt na te rozwiązania wyraźnie spada, co może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta. W związku z tym istotnym jest, że Emitent skupił się na stworzeniu takiej gamy produktów, aby przeprowadzona w ten sposób dywersyfikacja zapobiegała skutkom kryzysu w jednej dziedzinie transportu. Połączenie w ofercie usług w zakresie transportu lotniczego, morskiego oraz drogowego, a także rozszerzenie zakresu świadczonych usług również na sprzedaż winiet, pozwala zmniejszyć ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej. Ponadto rozszerzenie oferty na usługi świadczone w związku z frachtem morskim pozwala na rozszerzenie usług Emitenta o usługi związane z eksportem i importem towarów poza Unię Europejską. Tym samym Emitent stanie się mniej zależny od sytuacji makroekonomicznej w Europie. 9

10 Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego Bardzo duża dynamika zmian polskiego prawa powoduje dla działalności Emitenta dodatkowe ryzyko. Tempo zmian wynika z szybkiego przystosowywania i harmonizacji prawa polskiego do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zmiany przepisów prawa gospodarczego wpływają istotnie na sytuację prawno-finansową Spółki, zaś szybkość zmian powoduje niejednoznaczność przepisów, co z kolei rodzi problemy interpretacyjne i niespójne orzecznictwo sądów. Prowadzi to do zwiększenia kosztów działalności Emitenta oraz do utrudnień w procesach decyzyjnych. Emitent będzie starał się ograniczać to ryzyko m.in. poprzez korzystanie z niezbędnej obsługi prawnej Ryzyko zmian w przepisach podatkowych Częste zmiany przepisów prawa podatkowego są cechą charakterystyczną polskiego systemu podatkowego. Dodatkowo przepisy te nie są formułowane w sposób jednoznaczny i precyzyjny, brak jest także ich jasnej i jednolitej wykładni. Zaś ich interpretacje dokonywane przez organy są zmienne, podobnie też orzeczeniom sądów administracyjnych brak jest jednolitości. Zmiany przepisów przyśpiesza także przynależność Polski do Unii Europejskiej, gdyż powoduje to ich nowelizację, często pośpieszną a przez to niedokładną. Emitent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian przepisów prawa podatkowego ani ich konsekwencji CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z art. 78 ust. 2 4 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2 Regulaminu ASO: 10

11 Na wniosek Emitenta, Jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 16 ust. 1 Regulaminu ASO stanowi, że jeśli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może: Upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, Zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, Wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 (czas zawieszenia może przekraczać 3 miesiące). Jeżeli informacje przekazane przez Emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Giełdę jako organizatora alternatywnego systemu obrotu notowań tych instrumentów w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: Na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, Jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, Wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: W przypadkach określonych przepisami prawa, Jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, W przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 11

12 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć 3 miesiące. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Giełdy jako organizatora alternatywnego systemu obrotu Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta. Inwestorzy nabywający akcje Emitenta, muszą wziąć pod uwagę następujące istotne czynniki ryzyka, związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku NewConnect. Akcje notowane na rynku NewConnect, mogą podlegać znacznym wahaniom cen w krótkim okresie czasu. Inwestorzy powinni również uwzględnić ryzyko niskiej płynności walorów, wynikające zarówno z niskiego poziomu rozproszenia akcji, jak i mniejszego zainteresowania rynkiem NewConnect wśród inwestorów niż w przypadku głównego parkietu Giełdy. Może mieć to duże znaczenie w przypadku chęci kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty, w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów wartościowych i ich sprzedaży po cenie niższej, niż wyniosła cena ich zakupu Ryzyko zmniejszenia udziałów w Spółce w wyniku kolejnych emisji akcji. Emitent planuje, w celu osiągnięcia zakładanej strategii rozwoju pozyskanie dodatkowych środków poprzez przeprowadzenie kolejnych emisji akcji. Istnieje ryzyko, że planowane do przeprowadzenia emisje akcji, mogą być przeprowadzone w mniej korzystnych warunkach, co może wpłynąć na obniżenie wartości księgowej lub rynkowej akcji znajdujących się obrocie giełdowym. Jednocześnie, przeprowadzenie kolejnych emisji wpłynie na rozwodnienie kapitału, zmniejszenie udziału w Spółce przez dotychczasowych inwestorów, co może wpłynąć na obniżenie zakładanej przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji. 12

13 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM EMITENT. Firma: Nazwa skrócona: Siedziba: UBOAT - LINE Spółka Akcyjna UBOAT - LINE S.A. Gdynia Adres siedziby: Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60 A-3, lok. 122 Forma prawna: Spółka Akcyjna Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Osoby działające w imieniu Emitenta: Grzegorz Misiąg Tomasz Wacięga Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w Dokumencie Informacyjnym niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Gdynia, dnia 21 listopada 2011 roku 13

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo