Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej"

Transkrypt

1 Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2012

2 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków, ul. Wybickiego 3A, tel.: , faks: Organizacja Pożytku Publicznego KRS: Nr konta Autor Aneta Pierzchała-Tolak ISBN Kraków 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja rozpowszechniana nieodpłatnie. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego udostępnia publikacje na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0. Oznacza to, iż przy zachowaniu informacji o autorstwie utwór ten można publikować bądź rozpowszechniać w całości lub we fragmentach na dowolnym nośniku oraz tworzyć z niego utwory zależne. Szczegółowa licencja dostępna jest pod adresem: http;//creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

3 Spis treści Po co jest ten podręcznik?...5 Czym jest dostępność?...6 Dlaczego warto zajmować się problematyką dostępności?...7 Kto może prowadzić takie szkolenie?...7 Kogo dotyczy dostępność?...8 Kilka słów o e-wykluczeniu...9 Prawny aspekt dostępności informacji i dokumentów elektronicznych...11 Regulacje krajowe:...11 Regulacje międzynarodowe...12 Standaryzacja stron WWW na rzecz poprawy dostępności informacji...14 Zalecenia W3C odrobina teorii...15 Szkolenie uwagi, podpowiedzi, wskazówki...19 Wstęp...19 Cel szkolenia...21 Program szkolenia nr Scenariusz szkolenia Konspekt szkolenia Program szkolenia nr Konspekt szkolenia nr Przykłady ćwiczeń szkoleniowych...45 Słowniczek...49

4 4 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

5 Po co jest ten podręcznik? W gronie osób skupionych wokół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego pojawił się pomysł, by z informacją o dostępności informacji i dokumentów elektronicznych oraz gwarantującą dostępność standaryzacją sieci wyjść poza Internet. W specjalnie zaaranżowanej do tego przestrzeni szkoleniowej informować, przekonywać i umożliwić doświadczanie nierówności w dostępie do informacji. Przyjęto, że szkoleniowcy, zajmujący się różnorodną problematyką, zainteresują się również kwestią dostępności informacji, serwisów WWW, systemów teleinformatycznych i zaczną popularyzować tę wiedzę wśród uczestników szkoleń. Założono, że szkoleniowiec zainteresowany tą tematyką nie musi być informatykiem, wystarczy, że zna temat, zdaje sobie sprawę z nierówności w dostępie do informacji oraz jest przekonany o potrzebie standaryzacji informacji, a tym samym stron WWW i dokumentów elektronicznych, a co za tym idzie uczynienie ich dostępnymi dla każdego. Zrozumiałym jest, że takich szkoleniowców na rynku aktualnie jest niewielu, stąd pomysł opracowania dla nich podręcznika na temat dostępności informacji. Podręcznik, zgodnie z filozofią naszej Fundacji, publikowany jest na tzw. otwartej licencji. Może być wykorzystywany przez każdego, z prawem do swobodnej modyfikacji zaproponowanego scenariusza szkolenia pod warunkiem pozostawienia go na otwartej licencji oraz dalszego publikowania na otwartej licencji. Naszym życzeniem jest, aby podręcznik miał formułę otwartą i rozrastał się o nowe treści merytoryczne i metodykę (scenariusze spotkań, propozycje ćwiczeń). Idea otwartych licencji pozwala wszystkim współtworzyć coś, co służy innym, z zachowaniem prawa twórcy do informacji o nim jako autorze. Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 5

6 Czym jest dostępność? Dostępność WWW (ang. web accessibility) dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem, zajmująca się problematyką tworzenia stron internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu ( 12 prac webmastera, opracowanie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 2012). Spełnianie wymogów dostępności WWW to takie tworzenie stron, by zapewniały dostęp do informacji i funkcji w nich zawartych wszystkim potencjalnym użytkownikom. Dostępność stron internetowych dotyczy możliwości przeglądania stron przez wszystkich, którzy chcą z nich korzystać, bez dyskryminowania użytkowników, m.in. niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób mających problemy z posługiwaniem się myszką lub używających mniej popularnego, choć zgodnego ze standardami oprogramowania i sprzętu. Problematyka standaryzacji stron WWW, w aspekcie zagwarantowania dostępności informacji tam zamieszczonych, analizowana i ujednolicana jest od lat przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). W3C skupia organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, organy administracji publicznej oraz sektor komercyjny. Misją konsorcjum jest doprowadzenie systemów teleinformatycznych do ich pełnego potencjału. Zajmuje się ono przede wszystkim tworzeniem standardów sieciowych, standardów tworzenia i przesyłu stron WWW standardów, które zapewniają równoprawny dostęp do zasobów Internetu dla wszystkich. W ramach W3C powołano do życia inicjatywę WAI (Web Accessibility Initiative Inicjatywa na rzecz Dostępności Sieci). WAI poświęciło się pracy nad opracowaniem zbioru zasad, według których powinny być tworzone dostępne strony i aplikacje internetowe. Powstał dokument będący po dziś dzień biblią dostępności i stanowiący punkt odniesienia dla wszystkich zajmujących się zagadnieniem dostępności stron internetowych. Dokument ten to WCAG (Web Content Accessibility Guidelines Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). W związku z rozwojem technologii dokument ma charakter otwarty i prace nad nim trwają nieustannie. W skład zespołu badawczego, który prowadzi badania, wchodzą przedstawiciele największych światowych firm oferujących nowoczesne technologie (m.in. IBM, Microsoft, Adobe, Sony), ośrodków naukowych (m.in. CERN, ETRI, University of Oxford) i organizacji pozarządowych. Obecnie obowiązującą jest wersja WCAG 2.0 z grudnia 2008 roku. Aby ułatwić życie programistom i zachęcić ich do stosowania standardów dostępności przy tworzeniu stron WWW, wydano tzw. listę kontrolną, czyli ujęty w tabelę wykaz zaleceń dotyczących tworzenia dostępnego serwisu WWW. Tym właśnie dokumentem powinni kierować się wszyscy tworzący serwisy internetowe, systemy teleinformatyczne, tak by spełniały standardy dostępności i nie dyskryminowały żadnego użytkownika. Stopień, w jakim serwis WWW czy system teleinformatyczny spełnia standardy dostępności, ujęto w trzech poziomach (tzw. kryteria sukcesu opisane na kolejnych stronach): serwis spełniający standardy na poziomie minimalnym, koniecznym określa się jako poziom A ( musi być ), serwis spełniający standardy na poziomie satysfakcjonującym i zapewniającym pełną dostępność określa się oznaczeniem AA ( powinno być ), serwisy, w których zastosowano wszystkie zalecane rozwiązania i narzędzia określany jest jako poziom AAA ( znakomicie, że jest ). 6 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

7 Dlaczego warto zajmować się problematyką dostępności? Problematyka dostępności informacji dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas nieświadomie przełamuje bariery dostępności, dotyczące m.in. niewystarczających rozmiarów czcionki, natłoku animacji, kolorowego tła, złego kontrastu, mrugania elementów (blinking) lub błysku (flash), braku napisów w pliku audio-video lub wskazówek, gdzie aktualnie znajdujemy się na stronie WWW. Osoba dotknięta tzw. e-wykluczeniem doda do tego brak sprawności w obsłudze klawiatury czy myszki, obawę przed nowymi technologiami i popełnieniem błędu, a właściwie jego nieodwracalnością. Osoby niepełnosprawne wymienią zapewne jeszcze niemożność wysłuchania treści mówionych, zobaczenia wizualizacji, fotografii, stanowiących podstawę informacji w sieci (pomimo korzystania z programów odczytu ekranu lub innych technologii wspierających), utrudniony dostęp do treści strony WWW lub danych systemu teleinformatycznego ze względu na ich format (treść w formie obrazu dokumentu, kody CAPTHA). W podręczniku prezentujemy problematykę dostępności informacji elektronicznej nie tylko jako obowiązku prawnego, ale także z perspektywy realizacji wartości społecznych oraz korzyści płynących z poszerzenia grona adresatów odbiorców informacji publikowanej w sieci. Dostępność informacji jest jednym z praw człowieka, gwarantowanym przez Konstytucję i regulacje międzynarodowe. Wszelkie ograniczenia dostępności informacji stanowią ograniczenie wolności praw, a tym samym rodzą nierówność społeczną, na co współczesne społeczeństwa obywatelskie nie mogą przystać. Kto może prowadzić takie szkolenie? Włączając się w światowy nurt popularyzacji dostępności informacji, uważamy, że szkolenie może być prowadzone przez każdego, kto jest szkoleniowcem czującym potrzebę propagowania tej wiedzy oraz rozumiejącym trudności, jakie napotykają osoby korzystające Internetu przy poszukiwaniu informacji. Szkoleniowcem może być każdy trener, który, w oparciu o swoją wiedzę i poglądy, podejmie się przekonania uczestników spotkania co do słuszności zaleceń dotyczących dostępności informacji, opracowanych przez społeczność międzynarodową konsorcjum W3C. Stosując struktury prezentacji PAR problem analiza rozwiązanie, każdy, kto dostrzega bariery dostępności informacji, jest gotów sprostać zadaniu. Zadaniem szkoleniowca/edukatora jest popularyzacja problematyki dostępności z wykorzystaniem języka korzyści. Idealnym rozwiązaniem będzie prowadzenie szkolenia przez parę trenerską, w której jednym z trenerów jest osoba niepełnosprawna, np. niewidoma lub niedowidząca. W sytuacji prowadzenia szkolenia samodzielnie przez osobę widzącą, może ona posiłkować się materiałami z dołączonej do podręcznika płyty CD. Zamieściliśmy na niej specjalne programy symulujące świat Internetu widziany przez osoby niewidome oraz odwzorowujące sposób, w jaki niewidomi czytają informacje. Zaproponowany w podręczniku scenariusz szkolenia zawiera gotowe konspekty, które można swobodnie modyfikować (np. dokonując podziału zadań w parze trenerskiej lub dodając nowe treści w ramach dodatkowych modułów, wydłużając szkolenie, np. do dwóch dni, itp.). Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 7

8 Kogo dotyczy dostępność? Problematyka dostępności informacji i dokumentów elektronicznych dotyczy każdego poszukującego informacji, korzystającego ze swoich praw i wolności w zakresie prawa do wiedzy, informacji i ich dalszego rozpowszechniania. Projektując strony WWW, należy zadbać o to, by treści w nich zawarte były dostępne dla jak największej liczby użytkowników, bez względu na posiadany przez nich sprzęt, oprogramowanie, wiek czy niepełnosprawność. Szeroko popularyzowana standaryzacja stron WWW pozwala uniknąć projektowania kilku wersji zgodnych z różnymi przeglądarkami i wersji mobilnych. Znika również problem dostosowania strony do przeglądania jej przez osoby niepełnosprawne, korzystające z różnych urządzeń. Dostępność informacji łączy się z powiększeniem liczby adresatów oferty, co przedkłada się na wymierne zyski firm czy zmianę pozycji organizacji non-profit i not-for-profit. W tym miejscu warto podkreślić, że Internet adresowany jest do wszystkich, a zatem korzystają z niego również osoby niepełnosprawne z różnymi typami dysfunkcji, które stanowią od 8% do 10% populacji. Dotyczy to między innymi: osób niewidomych bądź niedowidzących, osób mogących mieć problem z postrzeganiem kolorów, korzystających z programów, które odczytują na głos zawartość strony internetowej (screenreadery), osób niepełnosprawnych fizycznie, korzystających z komputera przy pomocy specjalnych urządzeń rozpoznających ruchy gałki ocznej, obsługując go za pomocą ust, języka, bądź tylko i wyłącznie z klawiatury, osób głuchych czy niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mogą mieć problem z przyswajaniem informacji (kwestia upraszczania komunikatu). Dostępność informacji dotyczy w równym stopniu osób wykluczonych cyfrowo (e -wykluczenie), w wieku podeszłym (50+), osób z niższym lub inaczej ukierunkowanym wykształceniem, obcokrajowców oraz osób korzystających z mobilnych lub mało popularnych przeglądarek. Kolejną grupą są użytkownicy przestarzałego sprzętu czy powolnych łączy internetowych oraz użytkownicy wykorzystujący ultra nowoczesne technologie, np. ipad-y. W związku z uznaniem powszechnego prawa do informacji za oczywistość, opracowane zostały wytyczne dotyczące dostępności, które wychodzą naprzeciw różnorodnym grupom interesu. Ich przestrzeganie umożliwia niemal pełną realizację prawa człowieka do wiedzy. Zaproponowane zasady dostępności informacji zawierają ogólne wytyczne, mierzalne kryteria sukcesu, wymagane i rekomendowane techniki oraz przykłady najczęściej występujących błędów. 8 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

9 Kilka słów o e-wykluczeniu E-wykluczenie, inaczej wykluczenie cyfrowe, początkowo definiowano jako podział społeczeństwa ze względu na dostęp lub brak dostępu do Internetu. Obecnie termin rozumiany jest znacznie szerzej, jako: brak dostępu do Internetu, brak fizycznych możliwości zapoznania się z informacją w Internecie, brak dostępnej formy informacji, brak standaryzacji lub konsekwencji w jej stosowaniu, przestarzałe technologie, powolne łącza internetowe, technologie mobilne. Wykluczenie cyfrowe obejmuje: 1. Osoby niepełnosprawne a) Osoby z dysfunkcją wzroku (niewidomi, słabowidzący i głuchoniewidomi) konieczność korzystania ze specjalistycznych technologii adaptujących wyświetlane na ekranie treści w sposób adekwatny do ich percepcji np.: programów odczytu ekranu, syntetycznym głosem oznajmiających treść wyświetlaną na ekranie, programów powiększających, dostosowujących kolorystycznie wybraną część ekranu, linijek i monitorów brajlowskich, prezentujących wyświetlane na ekranie treści w piśmie brajla. b) Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. różne porażenia, niedowłady, ale także tzw. niepełnosprawność czasowa, np. złamania) konieczność korzystania tylko i wyłącznie z klawiatury lub ze specjalnych urządzeń wskazujących, zastępujących myszkę i klawiaturę, a umożliwiających np. sterowanie komputerem za pomocą mrugnięć powiek, języka lub tylko jednego palca. c) Osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z niższym wykształceniem, obcokrajowcy, osoby głuche, dla których język polski jest językiem obcym (językiem naturalnym dla głuchego użytkownika jest polski język migowy PJM) konieczność korzystania z tzw. uproszczonego tekstu. d) Osoby z wadami słuchu (głusi, niedosłyszący) odpowiednia adaptacja materiałów audio-video (napisy, język migowy). 2. Osoby starsze Fakt ten związany jest z następującymi czynnikami, dotykającymi w/w grupy odbiorców: a) brak umiejętności, b) brak świadomości korzyści płynących z dostępu do Internetu, c) obawa przed porażką i konsekwencją błędu, jego nieodwracalnością, d) dolegliwości pojawiające się z wiekiem, przenoszące część seniorów do grupy z punktu Osoby niezamożne i mieszkające poza strefą szerokopasmowego dostępu do Internetu a) osoby, których nie stać na nowoczesne technologie, Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 9

10 Kilka słów o e-wykluczeniu b) osoby, których nie stać na szerokopasmowy dostęp do Internetu, c) osoby, u których nie jest możliwe podłączenie szerokopasmowego Internetu. 4. Osoby korzystające z mobilnych technologii Do tej grupy zaliczyć należy grupę użytkowników, borykających się z następującymi trudnościami: a) mobilne wersje stron internetowych posiadają ograniczone możliwości w stosunku do pełnych wersji serwisów, b) aplikacje mobilne realizują tylko część możliwości oferowanych przez pełne wersje serwisów internetowych, c) mobilny dostęp do Internetu jest zbyt powolny, d) mobilne technologie wykorzystują tylko najpopularniejsze standardy (np. brak obsługi technologii Flash). Obecnie, gdy większość otaczającego świata posiada wirtualny odpowiednik w Internecie, wykluczenie cyfrowe ma wiele aspektów. Osoby wykluczone nie są w stanie skorzystać z jego następujących wymiarów: społecznego w Internecie kształtują się mody i trendy. Do języka potocznego przechodzą sformułowania używane w Internecie, zrozumiałe tylko dla użytkowników sieci. Utrzymywanie i zawieranie nowych znajomości jest o wiele łatwiejsze w wirtualnym świecie. W migrujących społeczeństwach komunikacja przez Internet jest najtańszą, a często jedyną formą podtrzymywania więzi, również rodzinnych. e-usług bankowość elektroniczna, media internetowe, usługi administracyjne). informacyjnego dostęp do bibliotek elektronicznych, prasy, informacji publicznej, lokalnych komunikatów. zawodowego tysiące ludzi pracuje zdalnie przykładowo w Szwecji około 30%. kulturowego dostęp do muzyki, filmów i książek z całego świata, a także możliwość śledzenia wydarzeń na żywo (koncerty, rozgrywki sportowe). edukacyjnego e-learning, e-podręczniki. 10 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

11 Regulacje krajowe: 1. Konstytucja RP Prawny aspekt dostępności informacji i dokumentów elektronicznych Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA Artykuł 32 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 54 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Artykuł 61 Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Artykuł 69 Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198). 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243), regulująca zasady korzystania przez jednostki uprawnione z pomocy osób mających wspierać je w kontaktach z instytucjami publicznymi, służbami ratowniczymi i służbą zdrowia oraz zasady finansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych do kontaktowania się z instytucjami w imieniu osób głuchoniemych lub kosztów nauki języka migowego. 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64 poz. 565). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619). Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 11

12 Prawny aspekt dostępności informacji i dokumentów elektronicznych 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U nr 0 poz. 526). 19 W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 22 w/w rozporządzenia określa termin realizacji tej wytycznej na nie później niż 3 lata od wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 1 czerwca 2015 roku. 7. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 roku Karta Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13 sierpnia 1997 roku nr 50 poz. 475). Regulacje międzynarodowe 1. Konwencja ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia /06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (A/RES/61/106). Polska podpisała Konwencję w marcu 2007 roku. Artykuł 9 Dostępność 1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadach równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi do: ( ) b) informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych. 2. Państwa Strony podejmą również odpowiednie środki w celu: ( ) b) zapewnienia, by instytucje prywatne, które oferują urządzenia i usługi ogólnie dostępne lub powszechnie zapewniane, uwzględniały wszystkie aspekty ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Artykuł 21 Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadach równości z innymi osobami i poprzez wszelkie 12 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

13 formy komunikacji według ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej Konwencji, między innymi poprzez: ( ) a) dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu ludzi, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów, ( ) Prawny aspekt dostępności informacji i dokumentów elektronicznych c) nakłanianie instytucji prywatnych, które świadczą usługi dla ogółu ludzi, w tym przez Internet, do dostarczania informacji i usług w formie dostępnej i użytecznej dla osób niepełnosprawnych; 2. Europejska Agenda Cyfrowa ((KOM 2010)245) 2.6. Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego Dostępność i możliwości wykorzystania są również problemem dla niepełnosprawnych Europejczyków. Niwelowanie przepaści cyfrowej może zwiększyć szanse osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych na uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym na równych prawach (w tym na korzystanie z usług, które ich bezpośrednio dotyczą, takich jak e-kształcenie, e-administracja, e-zdrowie), a przez to poprawić ich sytuację poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy. Umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi jest więc jedną z ośmiu kluczowych kompetencji, które mają fundamentalne znaczenie dla osób funkcjonujących w społeczeństwie opartym na wiedzy. Do porównania: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Usługi cyfrowe sprzyjające włączeniu społecznemu Istnieje również potrzeba wspólnych działań, gwarantujących osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do nowych treści elektronicznych. W szczególności publiczne strony internetowe i usługi internetowe w UE, które są ważne dla pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, powinny zostać dostosowane do międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych. 3. Inicjatywa eeurope i plan działań 2002 Komisji Europejskiej Założono, że wszystkie organizacja publiczne i prywatne powinny zapewnić równy dostęp do informacji, bez dyskryminowania użytkowników, co oznacza, ze strony WWW muszą być dostosowywane również do wymagań osób niepełnosprawnych, dając im dostęp do opublikowanych informacji. Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 13

14 Standaryzacja stron WWW na rzecz poprawy dostępności informacji Pojęcie standardów sieciowych jest różnie interpretowane, dla jednych spełnia je strona bez tabel, a dla innych strona przechodząca test walidacji. Jednak w obu tych przypadkach musi istnieć zgodność z podstawowymi standardami (HTML, XHTML, XML, CSS, XSLT, DOM, MathML, SVG itd.). Winny być również spełnione ogólnie przyjęte zasady dobrego projektowania. Projekt standardów sieciowych (The Web Standards Project) powstał w 1998 roku. Poprzez zmuszenie największych firm do stosowania określonych standardów, zakończył tzw. wojnę przeglądarek, niosąc ze sobą korzyści zarówno dla właścicieli stron internetowych, jak i wszystkich ich użytkowników. Standardy sieciowe dla różnych ludzi mogą oznaczać coś innego, jednak w rezultacie dotyczą tego samego, czyli przejrzystych, czystych, opartych na Kaskadowych Arkuszach Stylów i semantycznym kodzie XHTML, przyjaznych dla przeglądarek internetowych usług internetowych. Standardy sieciowe oznaczają szybsze ładowanie się plików, kod dostępny dla większej liczby użytkowników i urządzeń (bez konieczności kodowania pod konkretne urządzenie), efektywniejsze utrzymanie strony, a przede wszystkim konkurencyjność na rynku. Konsorcjum W3C, opracowując zasady WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) wersja 2.0, wprowadziło zasady standaryzujące projektowanie stron WWW i udostępnianie informacji w wersji elektronicznej w systemach teleinformatycznych. Opracowano cztery zasady ogólne, które stanowią fundament dostępności stron WWW: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i rzetelność. Do zasad opracowano dwanaście wytycznych definiujących podstawowe cele, jakie stoją przed osobami projektującymi strony internetowe, aby ich zawartość była dostępna dla każdego, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne nie są mierzalne, ale stanowią ramy ogólnych założeń, co pozwala zrozumieć kryteria sukcesu oraz ułatwia wdrażanie technik. Kryteria sukcesu aby umożliwić zastosowanie wytycznych WCAG 2.0 tam, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności z wymaganiami, np. przy opracowaniu specyfikacji projektu strony, w projektowaniu regulacji prawnych oraz w umowach handlowych, dla każdej wytycznej opracowane zostały mierzalne kryteria sukcesu (efektywności). Przewidziano trzy poziomy zgodności: A (najniższy), AA oraz AAA (najwyższy), o czym szerzej w dalszej części tekstu. Techniki wymagane i rekomendowane dla każdej wytycznej oraz kryterium sukcesu opracowano techniki rekomendowane, wybiegające ponad to, co jest wymagane przez dane kryteria sukcesu. Wybrane techniki rekomendowane odnoszą się do barier w dostępności, które nie zostały ujęte w mierzalnych kryteriach sukcesu. Wszystkie poziomy (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wymagane i rekomendowane) uzupełniają się wzajemnie, dostarczając wskazówek dotyczących sposobów projektowania dostępnej zawartości stron internetowych. Podkreślić należy fakt, iż zawartość, która uplasowana jest na najwyższym (AAA) poziomie zgodności, nie będzie dostępna dla osób ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, przy problemach z uczeniem się oraz zrozumieniem języka. 14 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

15 Standaryzacja stron WWW na rzecz poprawy dostępności informacji Zalecenia W3C odrobina teorii Według zaleceń WCAG 2.0 dostępna strona WWW powinna być: 1. Postrzegalna, czyli możliwa do odczytania przez każdą odwiedzającą ją osobę, bez względu na posiadaną przez nią przeglądarkę graficzną czy tekstową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na wykorzystanie kolorów podczas projektowania stron oraz pamiętać o odpowiednikach tekstowych do każdego zamieszczonego obrazka (podpis i opis). 2. Łatwa w obsłudze (funkcjonalność), by interfejs strony był dostępny dla każdego (m. in. używanie prawdziwych odnośników, a nie tzw. pseudo linków, które wykonują część kodu JavaScript należy w tym wypadku pomyśleć o osobach, które używają przeglądarek nie obsługujących języka Java). Łatwość w nawigacji można uzyskać poprzez umieszczenie na stronie elementów, które ułatwią poruszanie się po niej i pozwolą szybciej orientować w dostępnych na niej treściach. Podstawą każdej strony jest określenie jej struktury poprzez użycie prawdziwych tagów, nagłówków kolejnych poziomów <h1>, <h2>, <h3>, co pozwala na odpowiednie zinterpretowanie jej struktury, m.in. przez programy udźwiękawiające. Znacznym ułatwieniem jest również umieszczenie tytułów przy zamieszczonych na naszej stronie linkach, dzięki czemu korzystający ze strony orientuje się, dokąd link prowadzi, jeszcze zanim na niego kliknie. Należy również pamiętać, by nie wymuszać otwierania się linków w nowych oknach przeglądarki. Decyzję w tym zakresie należy pozostawić użytkownikowi. Obecność menu nawigacyjnego, pozwalającego użytkownikowi zorientować się, gdzie aktualnie znajduje się na stronie (pomagają w tym tzw. okruszki breadcrumps ), niewątpliwie należy uznać za pożyteczne. 3. Zrozumiała. Zarówno zawarte w niej treści, jak i sam sposób poruszania się po niej powinny być jak najbardziej przystępne. Już na wstępie musimy poinformować zarówno użytkownika, jak i jego oprogramowanie o wykorzystanym przez nas języku. 4. Solidna (rzetelność). Projektując stronę z wykorzystaniem technologii i obowiązujących standardów, zapewnimy jej współdziałania z aktualnymi i przyszłymi przeglądarkami, technikami wspomagającymi dostęp. Wytyczne WCAG 2.0 podają tzw. punkty kontrolne, z których każdy ma swój priorytet. Priorytet 1 oznacza, że twórca stron internetowych musi spełnić wskazane tam wymogi, gdyż w przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup użytkowników nie będzie mogła uzyskać dostępu do informacji w dokumencie prezentowanym online. Priorytet 2 oznacza, że twórca stron internetowych powinien spełnić wskazane tam wymogi, gdyż w przeciwnym razie jedna lub więcej grup napotka trudności w dostępie do dokumentu. Priorytet 3 oznacza, że twórcy stron internetowych mogą stosować się do założeń tego punktu kontrolnego, gdyż w przeciwnym razie jedna lub więcej grup użytkowników może mieć pewne kłopoty z dostępem do zawartych w dokumencie informacji. W oparciu o prezentowane wytyczne i wynikające z nich zalecenia możemy zapewnić użytkownikom dostęp do dokumentów elektronicznych, grafiki, materiałów audio i video. Pełna lista zaleceń znajduje się w dokumencie WCAG 2.0, którego polskie tłumaczenie zamieszczono na płycie CD dołączonej do podręcznika. Wybrane zasady prezentujemy poniżej. 1. Zapewnij właściwe odpowiedniki dla zawartości dźwiękowej i wizualnej Ważne jest zapewnienie tekstowego odpowiednika dla zawartych na stronie treści nietekstowych (obrazy, ścieżki dźwiękowe, audio-video), co umożliwi przeglądanie naszej witryny osobom korzystającym z przeglądarek tekstowych i programów udźwiękawiających oraz osobom, które wyłączyły pobieranie grafiki w związku z ograniczonym transferem danych, korzystaniem z dostępu Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 15

16 Standaryzacja stron WWW na rzecz poprawy dostępności informacji do Internetu przez sieć komórkową itp. Zalecenie obejmuje opis alternatywny i podpis do grafiki, teksty do nagrań audio-video, w tym napisy intrajęzykowe. Wszelkie grafiki służące do dekoracji lub pozycjonowania elementów na stronie powinny być oznaczone artybutem alt, tak by były ignorowane podczas przetwarzania. 2. Nie przekazuj informacji samym tylko kolorem Projektując stronę WWW, powinniśmy upewnić się, czy zachowaliśmy odpowiedni kontrast pomiędzy kolorami tła i elementu umieszczonego na stronie oraz że treści zawarte na naszej stronie są zrozumiałe również w przypadku nieużywania kolorów. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku ludzi niepotrafiących ich rozróżniać, osób słabowidzących. Zaprojektowane zostały narzędzia pozwalające ocenić kontrast na stronie WWW i jego zgodność z obowiązującymi standardami, np.: Dodatkowo, oprócz koloru zastosować możemy inny wyróżnik w kodzie strony (nagłówki) lub typograficzny (pochylenie czcionek, podkreślenie). 3. Przedstaw się, jakim językiem mówisz Za pomocą odpowiednich znaczników lub nagłówków, na początku dokumentu należy wskazać główny język, w jakim jest on napisany oraz zaznaczyć wszelkie jego zmiany, aby programy udźwiękawiające mogły automatycznie przełączyć się na inny język oraz by strona była bardziej dostępna dla użytkowników wielojęzycznych. Użyte w dokumentach znaczniki określające język ułatwiają wyszukiwarkom odnalezienie szukanych słów, zwiększając jednocześnie czytelność strony WWW. Błędnie stosowane oznaczenia języka mogą utrudnić lub uniemożliwić działanie translatorom językowym. 4. Używając nowszych technik, zadbaj o czytelność w starszych przeglądarkach O dostępności strony WWW mówimy, gdy jest ona wyświetlana z zachowaniem funkcjonalności w różnych przeglądarkach oraz na różnych urządzeniach. Projektując stronę, należy zadbać o to, by przy wyłączeniu funkcji graficznej strony tekst pozostawał łatwy do nawigowania dla użytkowników z dysfunkcją wzroku, korzystających z programów czytających strony i powiększających jej elementy (dotyczy to arkuszy stylów, skryptów bądź apletów). 5. Zapewnij użytkownikowi kontrolę nad zmieniającą się w czasie zawartością Należy unikać animowanych przycisków, przesuwających się tekstów itp., chyba że istnieje możliwość ich zatrzymania lub wstrzymania. Stronę mogą odwiedzić osoby mające problemy poznawcze lub wzrokowe, kłopoty z odczytaniem poruszającego się tekstu, który dodatkowo będzie niepotrzebnie rozpraszał uwagę. Często nie ma możliwości odtworzenia takiego tekstu przez specjalistyczne oprogramowanie wspomagające 1. 1 Technologie asystujące (wspomagające) oferują alternatywny sposób prezentacji treści (np. mowa syntetyczna lub powiększenie obrazu), alternatywne sposoby wprowadzania danych (np. za pomocą głosu), dodatkowe mechanizmy nawigacji i orientacji oraz transformacji treści. Technologie asystujące skierowane są do osób z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności, dzięki czemu wsparcie jest wyspecjalizowane i ukierunkowane na użytkownika z konkretnymi potrzebami. Przykłady: 1. Powiększalniki ekranu i inne programy wspomagające czytanie wzrokowe, oferujące poprawę czytelności wyświetlanego tekstu i obrazów. 2. Czytniki ekranu używane przez osoby niewidome do odczytu treści tekstowych za pomocą mowy syntetycznej lub brajla. 3. Syntezatory mowy przekształcające tekstu w mowę syntetyczną. 4. Programy rozpoznające mowę, używane przez niektóre osoby niepełnosprawne fizycznie. 5. Specjalne klawiatury symulujące standardową klawiaturę. 6. Specjalne wskaźniki symulujące kursor myszy i naciskania przycisków (tłumaczenie własne WCAG 2.0). 16 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

17 Wykorzystanie efektów migotania lub błyskania może również wywoływać u chorych ataki epilepsji. WCAG odradza stosowanie rozwiązań, które powodują zmiany w treści bez świadomego udziału użytkownika. Przykładem jest zmiana zawartości formularza pod wpływem umieszczenia nad jakimś obiektem kursora myszy lub wpisania wartości w polu edycyjnym. Dodatkowo nie zaleca się stosowania tzw. wygasających sesji, wyświetlania informacji przez tylko przez określony czas lub odliczanie do końca. Użytkownicy pracują w różnym tempie i nie zawsze zdążą z wykonaniem zadań w przyznanym limicie czasu. 6. Projektuj stronę w sposób niezależny od sprzętu i tak jakby nie wynaleziono myszki Dostęp do serwisu powinien być niezależny od urządzenia. Powinniśmy użyć metod, które zapewnią aktywację elementów strony przy użyciu dowolnego urządzenia wejściowego lub wyjściowego. Ważniejsze odnośniki bądź pola formularza powinny mieć przypisane skróty klawiszowe Access key. Nawigowanie po treści, wypełnianie formularzy, odtwarzanie filmów wszystko to powinno dostępne z poziomu klawiatury. Za szczególny błąd należy uznać sytuację, gdy kursor zostanie uwięziony w jakimś miejscu i nie da się go przesuwać dalej. Nie każdy użytkownik chce i może używać myszy. 7. Zapewnij przejrzyste mechanizmy nawigacji Strona powinna zawierać informacje o ogólnej budowie strony, m.in. spis treści, paski nawigacyjne bądź mapę strony, które ułatwią orientację na stronie i pomogą szybciej odnaleźć. Wykorzystane na stronie odnośniki powinny być przejrzyście określone, a ich tekst powinien być zwięzły i zachowywać właściwe znaczenie. Odnośniki, które są ze sobą powiązane w jakiś sposób, należy pogrupować, natomiast wykorzystane na stronie funkcje przeszukiwania muszą uwzględniać umiejętności i potrzeby użytkowników. Złą praktyką są wyszukiwarki na stronach Biuletynów Informacji Publicznej, które nie reagują na wyrażenia tylko na pojedyncze słowa, jako wynik podają nawet po kilkadziesiąt odnośników niezwiązanych z poszukiwana treścią. 8. Upewnij się, że dokumenty są przejrzyste i proste Standaryzacja stron WWW na rzecz poprawy dostępności informacji Powinniśmy pamiętać o używaniu jak najbardziej przejrzystego i zrozumiałego języka, a w razie potrzeby wzbogacać tekst, m.in. grafiką czy audio-video, z zachowaniem zasady opisanej w pkt 1, i pod warunkiem, że pomoże to przyswoić informacje. Należy sobie zdawać sprawę, że ze strony korzystały będą również osoby z zaburzeniami poznawczymi, mające trudności w uczeniu się lub problemy z czytaniem. Więcej wskazówek w materiale 12 prac webmastera, zamieszczonym na płycie CD dołączonej do podręcznika. Wykorzystując do tworzenia stron i udostępniania informacji, w tym dokumentów elektronicznych, zalecenia W3C, sprawiamy, że ich zawartość jest dostępna dla większej liczby ludzi, za pośrednictwem szerszego asortymentu oprogramowania i sprzętu. Odwrotny efekt otrzymamy, stosując technologie licencjonowane, związane z konkretnym producentem, co uniemożliwia dostęp do zawartości ludziom niekorzystającym z tej technologii. Dla każdej wytycznej WCAG 2.0, o czym już wspominaliśmy, opracowane zostały mierzalne kryteria sukcesu (efektywności), tzw. stopnie. Strony internetowe zgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności oznacza się jednym z trzech stopni zgodności: Stopień zgodności A, który oznacza, że spełnione zostały wszystkie założenia punktów kontrolnych o priorytecie 1. Stopień zgodności AA (Double-A), który oznacza, że spełnione zostały wszystkie założenia punktów kontrolnych o priorytetach 1 i 2. Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 17

18 Standaryzacja stron WWW na rzecz poprawy dostępności informacji Stopień zgodności AAA (Triple-A) oznaczający, że zostały spełnione wszystkie założenia punktów kontrolnych o priorytetach 1, 2 i 3. Przykładowo rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dla publicznych systemów teleinformatycznych uznało za satysfakcjonujący poziom Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

19 Szkolenie uwagi, podpowiedzi, wskazówki Wstęp W podręczniku zaprezentowany został program szkolenia świadomościowego, adresowanego do każdego, kto interesuje się problematyką budowania stron WWW, prawami człowieka w zakresie dostępności informacji, redaktorów serwisów informacyjnych, blogerów, działaczy pozarządowych, dziennikarzy, pracowników sektora rządowego, samorządowego oraz biznesu, czyli osób mających styczność z publikacją informacji w wersji elektronicznej. Szkolenie Dostępność informacji i dokumentów elektronicznych jest warsztatem opierającym się na pracy na postawach. Chcemy, by osoby uczestniczące w szkoleniu doświadczyły, a poprzez to uświadomiły sobie trudności napotykane przez osoby korzystające z Internetu, z dokumentów elektronicznych opublikowanych w serwisach WWW. W szkoleniu ważne jest emocjonalne zaangażowanie uczestników, wykazanie osobistych korzyści ze zwiększenia albo zapewnienia pełnej dostępności informacji. Dlatego istotne jest umiejętne zaprezentowanie grupy, której dotyczy e-wykluczenie. Ważne jest danie przestrzeni na doświadczenie ograniczenia dostępności oraz doświadczenia przełamania takiej bariery. Zaproponowany w niniejszym podręczniku program szkolenia, stawia przed prowadzącym zadanie pokazania związków problematyki technicznej publikacji informacji w serwisach WWW oraz w systemach teleinformatycznych z ich dostępnością dla każdego, ze szczególnym naciskiem na dostęp dla osób z wybranymi ograniczeniami zdrowotnymi itp. Popularyzowane w ramach warsztatu standardy sieciowe stanowią odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i problemy w korzystaniu z serwisów WWW, systemów teleinformatycznych i dostępności informacji w nich zawartych. Prowadzenie szkoleń z dostępności informacji publikowanej w serwisach WWW oraz dostępności dokumentów elektronicznych to rozwojowe przedsięwzięcie. Tego typu tematykę możemy swobodnie wplatać w szkolenia, w których się specjalizujemy i które prowadzimy na co dzień. Prawdą jest, że wszyscy odpowiadamy za dostępność informacji. Materiały opracowywane i udostępniane przez trenerów podczas szkoleń powinny spełniać standard dostępności dla wszystkich. Prowadząc szkolenie z tej tematyki, należy zadbać o to, by elektroniczne wersje materiałów były odczytywalne przez screenreadery, slajdy prezentacji dostępne w wersji do odczytania przez osoby słabowidzące, zaś materiały graficzne opatrzone podpisami i opisem. Zachęcamy do twórczego eksperymentowania z zaprezentowanym programem szkolenia i łączenia popularyzowanych w nim treści z innymi wartkimi tematami warsztatów. Dodatkowo, na końcu podręcznika zaproponowaliśmy kilka ćwiczeń, pozwalających uczestnikom szkolenia doświadczyć wykluczenia, ograniczenia dostępu z propozycją równoczesnego doświadczenia przełamania bariery, względnie wyjaśnienia, jak takie przeszkody można sprawnie pokonać. Szkolenie składa się z sześciu modułów. Moduł nr 1 Wstęp Służy zintegrowaniu uczestników, przełamaniu lodów, zbudowaniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa, co pozwala uczestnikom aktywnie, bez obaw uczestniczyć w ćwiczeniach. Tworzy się platforma do wymiany myśli, doświadczeń i generowania rozwiązań. Przedstawianie się, przebiegające z wykorzystaniem wylosowanych wyrazów, odwołujących się do problematyki szkolenia, pozwala Podręcznik dla szkoleniowców. Dostępność informacji elektronicznej 19

20 Szkolenie uwagi, podpowiedzi, wskazówki uczestnikom już na etapie integracji wejść w temat dostępności. Osiągnięciu maksymalnych korzyści z udziału w szkoleniu sprzyja również zakontraktowanie treści szkolenia, celów, oczekiwań i zasad pracy. Moduł nr 2 Dostępność informacji Realizacja celu szkolenia na trzech poziomach: wiedza, umiejętności i postawy. Energizer pozwala uczestnikom na oderwanie się od problematyki szkolenia, daje tzw. oddech i nową energię do pracy. Ćwiczenia powalają doświadczyć barier dostępności oraz wypracować sposób na ich przełamanie. Moduł nr 3 Prawne aspekty dostępności stron internetowych Realizacja celu szkolenia na poziomie: wiedza. Prezentacja wiedzy z wykorzystaniem wykładu i dyskusji. Dyskusja umożliwia uczestnikom na projektowanie zastosowania wiedzy w praktyce oraz pozwala odnieść się do doświadczenia, przykładów z życia. Moduł nr 4 Standaryzacja stron WWW Realizacja celu szkolenia na trzech poziomach: wiedza, umiejętności i postawy. Dla szkolenia nr 1 moduł realizowany jest jako prezentacja zasad z przykładami bariery i sposobu jej przełamania dzięki stosowaniu wytycznych. Dla szkolenia nr 2 to moment kluczowy. Uczestnicy zapoznają się z wytycznymi krok po kroku, generują przykłady na ich zastosowanie. Metody: prezentacja, demonstracja, wykład, dyskusja. Moduł nr 5 Jak szybko sprawdzić, czy serwis jest dostępny? Realizacja celu szkolenia na dwóch poziomach: wiedza, umiejętności. Prezentacja narzędzi do walidacji stron WWW oceny spełnienia zasad dostępności. Demonstracja dobrej i złej praktyki. Możliwość doświadczenia pracy z walidatorem, wymiany poglądów. Moduł nr 6 Podsumowanie i zakończenie Przed zakończeniem spotkania proponujemy odwołać się do zebranych w Module 1 oczekiwań i przedstawionych obaw. Podsumowujemy treści szkoleniowe. Dopytujemy o poziom satysfakcji. Uczestnicy: Szkolenie nr 1: adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką informacji i dostępności, osób odpowiedzialnych za publikację informacji, w tym dokumentów w wersji elektronicznej, jak również do osób, które wytwarzają informacje i publikują ją za pomocą systemów teleinformatycznych, stron WWW, przy czym nie odpowiadają za techniczny aspekt publikacji. Szkolenie nr 2: adresowane jest do osób projektujących systemy teleinformatyczne, strony WWW, odpowiedzialnych za techniczny aspekt publikacji informacji, w tym dokumentów w wersji elektronicznej. Liczebność zaleca się szkolenie dla grup do 15 uczestników. Instrukcje do ćwiczeń wskazówki ogólne Powinno się używać prostego języka i zwięzłej formy. Należy określić cel ćwiczenia, sposób realizacji zadania, opis działania, dostępne pomoce oraz limit czasu. Przy realizacji ćwiczeń ważna jest umiejętność aktywnego i efektywnego słuchania z wykorzystaniem parafrazy. 20 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regulacjami prawnymi. Raport Fundacji Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo