SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala"

Transkrypt

1 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości euro Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM:

2 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 1. Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31202), ul. Prądnicka 80, tel , strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ, zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej kwoty euro. Gdziekolwiek w specyfikacji przytoczona jest ustawa lub przepis bez podania dalszego wyjaśnienia należy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3, będący integralną częścią SIWZ. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania, Wykonawcy uprawnieni są do przeprowadzenia wizji lokalnej jeśli wprost wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ. Osoby delegowane przez zainteresowane podmioty proszone są o telefoniczne ustalenie terminu wizji w Dziale Inżynierii Klinicznej, Osoby kontaktowe: Pan Paweł Bździuch (012) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-13:00. CPV: PAKIET I Zestaw do próby czynnościowej układu oddechowego metodą pletyzmografii z opcją dyfuzji DLCO 1 szt. CPV: PAKIET II Zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią 1 szt. CPV: PAKIET III Lampa operacyjna dla Sali Operacyjnej Chirurgii Naczyń 1 sz. CPV: PAKIET IV Drobny sprzęt medyczny CPV: PAKIET V Wózki medyczne CPV: PAKIET VI Sprzęt ochrony medycznej CPV: PAKIET VII Stojak na fartuchy RTG 2 szt. CPV: PAKIET VIII Kardiomonitory (15 szt.) z centralami (2 sztuki) CPV: Opis części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7. 6. Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia 4 tygodnie od daty podpisania umowy, 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - 2 -

3 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie Zamówienia 5) Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 9. Kształt i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia: Pełnomocnictwo do podpisania i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru handlowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone 1 do ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 2 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 3 do wykluczenia Załącznik nr 1 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 1 a do SIWZ. 5 Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ. 6 Wypełniony formularz cenowy Załącznik nr 4 do SIWZ. Do należy dołączyć katalogi lub ulotki informacyjne producenta dotyczące zaoferowanego 7 produktu w języku polskim lub - jeśli wprost wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ. Do należy dołączyć deklarację zgodności dla oferowanego produktu w języku polskim lub 8. Wymagane w pakiecie-jeśli wprost wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca - 3 -

4 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 10.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, Dział Zamówień Publicznych We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/88/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 11.1 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Patrycja Niedośpiał Dział Zamówień Publicznych tel. (012) od poniedziałku do piątku godz , Osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Mateusz Pająk Dział Inżynierii Klinicznej, tel. 12/ , od poniedziałku do piątku w godz Wadium Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 14.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy Oferta powinna być: - sporządzona w formie pisemnej, - sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką, - złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: - 4 -

5 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11: Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Ceny muszą być podane w złotych polskich, zgodnie z załącznikami do SIWZ. Ceny powinny zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, a także ewentualne rabaty Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Wprowadzanie zmian do i jej wycofanie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana lub wycofanie. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 15.1 Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) do dnia roku do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80, w Krakowie, o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle mu informację z otwarcia ofert. 16. Opis sposobu obliczania ceny 16.1 Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 do SIWZ Ogólny wzór do obliczania ceny: Ilość X cena jednostkowa netto X współczynnik stawki podatku VAT = wartość brutto Współczynnik podatku VAT wynosi odpowiednio: 1,23 dla 23% stawki podatku VAT 1,08 dla 8% stawki podatku VAT; itd

6 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Na przykład: Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8% VAT, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi: 25 X 134,56 X 1,08 = 3 633,12 PLN 16.3 Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich (PLN). 18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 18.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert. Proponowane kryteria oceny ofert i ich znaczenie: L.p. 1. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium (R j ) Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena R 1 = 70 % 70 punktów 2. Parametry techniczne R 2 = 30 % 30 punktów suma: 100 % Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max ) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: gdzie: kryterium cena W = C + T C = R 1 x C min / C b C min cena najtańszej C b cena badanej R 1 znaczenie procentowe kryterium cena kryterium parametry techniczne T = R 2 x T b / T max T max przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R 2 T b liczba punktów badanej R 2 znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne - 6 -

7 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala WZORY 1. Wzór określający zależność wprost proporcjonalną min. 1+ x * A = ilość punktów max. min. gdzie: x wartość zaoferowana danego parametru min. wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Oferentów A = 1, jeżeli przedział [1,2] A = 2, jeżeli przedział [1,3] A = 4, jeżeli przedział [1,5] W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Oferent otrzymuje 1 punkt. 2. Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną max. x 1+ max. min. * A = ilość punktów gdzie: x wartość zaoferowana danego parametru min. wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Oferentów max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego A = 1, jeżeli przedział [2,1] A = 2, jeżeli przedział [3,1] A = 4, jeżeli przedział [5,1] W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Oferent otrzymuje 1 punkt. Sposób dokonania wyboru najwyższa punktacja za cały pakiet. UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19.1 Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku - 7 -

8 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala postępowania o udzielenie zamówienia 22.1 Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: - nie zawiera braków formalnych, - uiszczono wpis Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego

9 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 23. Załączniki Załącznik nr 1: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1a: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4: Formularz cenowy ZATWIERDZAM: - 9 -

10 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala NAZWA WYKONAWCY: ADRES: TEL: / FAX / www: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala oświadczam, że: - spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych., dnia Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

11 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Załącznik 1 a Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala NAZWA WYKONAWCY: ADRES: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dnia Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

12 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Załącznik 2 Wzór umowy na jednorazową dostawę Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez: lek. med. Krzysztofa Bederskiego Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa - pełnomocnika zwanym dalej Zamawiającym, a:... zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej euro postępowanie nr. o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:..., dalej zwanego przedmiotem zamówienia. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są załączniku nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 3. Szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy odbędą się w terminach uzgodnionych przez Strony, (dotyczy pakietów, w których, Zamawiający wyszczególnił w SIWZ obowiązek szkolenia). 4. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2 Cena i termin warunki wykonania umowy 1. Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie... brutto (słownie:... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie z najwyższą starannością. 2. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. 3. Dostawa i rozładunek sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawa, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy

13 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 3 Odbiór i warunki płatności. 1. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 2. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego wykonania. 3. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek. 4. Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według załącznika nr 3 do SIWZ. 4 Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w 2 ust W razie nieterminowego wykonania obowiązku uruchomienia przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14- dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia. 3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków określonych wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5 Postanowienia dodatkowe 1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w 1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów i akcesoriów określonych w załączniku nr 1 do umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich. 6 Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu umowy, warunków płatności oraz terminów w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

14 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. Załączniki stanowią integralną część umowy: a. załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron ( podpis Wykonawcy ) ( podpis Zamawiającego)

15 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Załącznik 3 Opis przedmiotu zamówienia DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Uwaga: Wykonawca sporządzając ofertę winien wypełnić kolumnę Parametry oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy w kolumnie Parametr graniczny/wartość występuje zapis TAK Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa TAK w kolumnie Parametry oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy w kolumnie Parametr graniczny/wartość występuje zapis podać, opisać, wymienić, itp. Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia parametrów dla zaoferowanego urządzenia. Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny/wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I - Zestaw do próby czynnościowej układu oddechowego metodą pletyzmografii z opcją dyfuzji DLCO - 1 szt. CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji Parametry ogólne 5 Moduł umożliwiający wykonanie badania spirometrycznego: - spirometri spokojnej VC i składowych - spirometri natęzonej FVC i składowych - maksymalna wentylacja dowolna MVV 6 Moduł umozliwiający wykonanie pletyzmografi całego ciała 7 Moduł umozliwiający pomiar oporu dróg oddechowych metodą okluzji Moduł umozliwiający pomiar oporu dróg oddechowych - parametry sraw / sgaw, wegług wyliczenia metodą Ulmer (srtot), Matthys (sreff) i DuBois (sr0,5) oraz przybliżony pomiar oporu górnych dróg oddechowych z wykorzystaniem zastawki okluzyjnej - parametr Rint Moduł umożliwiający wykonanie badania pojemności dyfuzyjnej płuc metodą pojedynczego oddechu (CH4 lub He / CO) Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7 i 8.1, z interfejsem użytkownika i raportami w języku polskim Głowica (pneumotachograf) Pneumotachograf z możliwością całościowej dezynfekcji lub sterylizacji oraz pracy z wykorzystaniem filtrów bakteriologicznych, brak elementów elektronicznych i obrotowych TAK, podać TAK, podać

16 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 13 zakres pomiaru objętości min [l] TAK, podać [1,3] 14 zakres pomiary przepływu min [l/s] TAK, podać [1,3] 15 dokładność pomiaru objętości min. 3[%] TAK, podać [1,3] Weryfikacja liniowości pneumotachografu w trzech zakresach przepływu, zgodnie z zaleceniami 16 ATS/ERS TAK/NIE 1/0 17 Trend wyników kalibracji dla oceny stopnia zużycia pneumotachografu TAK/NIE 1/0 Kabina 18 Kabina wykonana z bezpiecznego szkła klejonego, ściany boczne i sufit przeszklone TAK/NIE 1/0 19 Objętość kabiny min. 800[l] TAK, podać [1,3] 20 Siedzisko na ruchomym obrotowym ramieniu wysuwanym z kabiny o nośności do min. 150 kg TAK/NIE 1/0 Drzwi kabiny zamykane i uszczelnianie elektromagnetycznie, otwierane z zewnątrz i wewnątrz 21 kabiny bez elementów docisku mechanicznego (klamek, zamków) lub pneumatycznego TAK/NIE 1/0 22 Interkom komunikacyjny do porozumiewania się z pacjentem DLCO 23 Elektrochemiczny lub optyczny analizator CO TAK, podać analizator CO elektrochemicz ny - 2 pkt., analizator CO optyczny - 0 pkt. 24 Zakres pomiarowy dla CO min. 0-0,3% TAK, podać [1,3] Gaz dyfuzyjny, podczas badania DLCO jest podawany, za pośrednictwem specjalnego zaworu, 25 bezpośrednio z butli, bez konieczności używania worków do gromadzenia gazu System dyfuzyjny nie wymagający worków do gromadzenia gazu zarówno wdechowego jak również wydechowego. Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech Po wykonaniu badania dyfuzyjnego programowanie automatycznie odlicza czas do momentu, kiedy można bezpiecznie wykonać kolejną próbę. Odrzucana z pomiaru objętość wydechu 750 ml zgodnie z zaleceniami ATS/ERS, z możliwością ręcznej zmiany do min. 500 ml Domyślna wartość Hb dla mężczyzn i kobiet oraz automatyczne przeliczanie wyników po wprowadzeniu rzeczywistej wartości Oprogramowanie Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru TAK, podać TAK, podać TAK/NIE 1/0 32 Programy motywacyjne (animacje) wspomagające wykonanie spirometrii - min. 2 programy. TAK, podać [1,3] 33 Aparat wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. 34 Pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym min. TV, VC, ERV, IC, FEV1, FVC, FEV1%VC, FEV1%FVC, MEF, PEF TAK, podać 35 Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika

17 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 36 Możliwość wygenerowania raportu w formie min.: 1) wydruk na drukarce podłączonej do komputera 2) w formie pliku PDF TAK, podać 37 Dowolne wybieranie najlepszego manewru pomiarowego bez konieczności usuwania pozostałych 38 Automatyczna interpretacja badania co najmniej zgodnie z kryteriami ATS/ERS 39 Prezentacja wartości należnych według wybranych zbiorów 40 Automatyczna procedura weryfikacji stałej czasowej kabiny oraz kalibracji przetwornika ciśnienia 41 Możliwość rozbudowy o moduł do oscylacji wymuszonych TAK/NIE 1/0 42 Gromadzenie danych badań - baza danych aparatu, na szpitalnym urządzeniu serwerowym. Oprogramowanie aparatu pracujące jako klient instalacji serwerowej, TAK/NIE 2/ Wyposażenie dodatkowe W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna do wykonywania kalibracji objętości Wszystkie elementy stacji lekarskiej oraz analizator gazów zamontowane na dedykowanym wózku jezdnym z bezpiecznym zasilaniem klasy medycznej (zgodnie z EN ) Jednostka komputerowa w obudowie kompaktowej typu SF (small factor) z procesorem min. Intel Pentium i5, pamięcią 4 GB RAM i 500 GB HDD wraz z systemem operacyjnym Windows 7 lub wyższym TAK, podać 46 Monitor LCD min. 22 TAK, podać 47 Kolorowa drukarka laserowa TAK, podać Wykonawca dostarczy 3 szt. elementów sterylizowanych głowicy pneumotachograficznej oraz szt. filtro-ustników jednorazowych niezbędnych do przeprowadzenia badania TAK, podać Wykonawca dostarczy zwrotną butle z gazem oraz wszystkimi potrzebnymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania pełnego badania. Wykonawca dokona instalacji butli z gazem pomiarowym oraz przeprowadzi badanie testowe jako element procesu instalacji. W zestawie z aparatem zintegrowany czujnik warunków pomiarowych otoczenia, co najmniej temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego. Pomiary warunków otoczenia automatycznie przekazywane do oprogramowania pomiarowego w celu korekcji zgodnie z BTPS i ATPD. Warunki gwarancji i serwisu 51 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] TAK, podać 52 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta TAK, podać 53 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 54 gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy TAK, podać 55 dostępna infolinia z serwisem w celu ustalenia wstępnej diagnozy lub zdalnej naprawy TAK, podać nr telefonu 56 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać

18 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Inne do należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego 57 urządzenia w języku polskim lub do dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie W ramach Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i instalacji sprzętu w wskazanym pomieszczeniu Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego oraz do odebrania opakowań transportowych po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. Wszelkie koszty związane z dostawą, instalacją i kalibracją dostarczonego urzadzenia ponosi Wykonawca Wykonawca zapewni pełną, dwukierunkową komunikację HL7 z systemem Szpitalnym HIS InfoMedica (ASSECO) posiadanym przez Zamawiającego, tj. przesyłanie zleceń z systemu Infomedica i odbiór wyników badania (skrócony opis diagnosty, link/url z dostępem do pełenego raportu, który będzie zapisywany na zasobie sieciowym udostępnionym przez Zamawiającego) wraz z wdrożeniem. Wykonawca w ramach składanej skalkuluje wszelkie koszty integracji ze szpitalnym systemem InfoMedica firmy Asseco (w szczególności koszty interfejsu komunikacyjnego Asseco, jego komunikacji i konfiguracji) i uwzględni je w swojej ofercie (w ramach pakietu nr I) PAKIET II - Zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią- 1 szt. CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji Moduł pacjenta 5 wymiary obudowy modułu max. 15 x 10 x 5 [cm] TAK, podać mocowanie do pacjenta na pasie biodrowym w położeniu poziomym lub pionowym, dł. Pasa min [cm], szer. min 3,0 [cm] TAK, podać przetwarzanie sygnału analogowego EKG oraz konwersja A/C z szybką szeregową komunikacją w 7 standardzie USB 8 wymienny przewód pacjenta mocowany w gnieździe modułu pacjenta Bieżnia 9 stabilna i wytrzymała konstrukcja mechaniczna z nośnością do min. 225 kg TAK, podać [1,2] 10 wymiary pasa ruchomego min. 55 x 160 [cm] TAK, podać 11 wysokość pasa ruchomego max. 20 [cm] nad podłogą TAK, podać [2,1] 12 samoczynne pozycjonowanie pasa 13 podparcie pasa: płyta dwustronna, samosmarowana, amortyzowana 14 regulowane położenie wałka tylnego i przedniego

19 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 15 bezszczotkowy silnik 16 Zakres prędkości pasa min. 0,20 km/h - 19,0 [km/h] TAK, podać [1,2] 17 zakres kąta nachylenia pasa min. 0-25% TAK, podać [1,2] 18 funkcja szybkiego startu i łagodnego hamowania pasa bieżni 19 Materiał pasa antystatyczny dwuwarstwowy polyester z powłoką teskturowaną PVC 20 wyłącznik awaryjny z prawej lub lewej strony na ramie przedniej 21 rozmiary mieszczące się na podłodze o wymiarach max. 85 x 200 cm TAK, podać 22 Zasilanie V, 50/60 Hz, 15 A 23 samoczynna kalibracja prędkości i kąta materiał konstrukcyjny bieżni - rama stalowa, bieżnia wyposażona w relingi, składane do 24 transportu Akwizycja EKG 25 aplikacja medyczna: badania wysiłkowe EKG z uzyciem 10 lub 14 elektrodowego przewodu pacjenta, badanie mikrowoltowego alternansu załamka T (MTWA) metodą spektralną 26 układy odprowadzeń: standardowy 12 odprowadzeniowy wg. Manson-Likard, standardowy 12 odprowadzeniowy i ortogonalny XYZ wg. Franka, 15 odprowadzeniowy z pozycjami F1, H, M, E. Zgodność z normą automatyczna detekcja braku podłączenia elektrody zabezpieczenie przed wielokrotnym impulsem defibrylacji do 400 [J] i 5000 [V] z czasem powrotu 28 sygnału do 8 [s] TAK, podać 29 precyzja wzmocnienia +/-3% w stos. do wejścia TAK, podać 30 dokładność kalibracji +/-5% w stos. do wejścia TAK, podać 31 zakres liniowości sygnału wejściowego min. +/-5 [mv] TAK, podać 32 zakres składowej stałej sygnału wejściowego min. +/-300 [mv] TAK, podać 33 współczynnik CMRR min. 90[dB] TAK, podać 34 impedancja wejściowa 10 [MOhm] przy 60 [Hz] 35 szybkość narastania min. 300 [mv/s] TAK, podać [1,2] 36 poziom szumów < 15 uvpp przy obciążeniu wejścia 10 [kohm], <25 [uvpp] przy obciażeniu wejścia 51 [kohm] TAK, podać 37 pasmo przenoszenia sygnału DC [Hz] (+1, -3 [db]) TAK, podać 38 częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] dla każdego kanału 39 detekcja impulsów stymulacji w oknie 0,5-2 [ms] i [mv] TAK, podać 40 Rozdzielczość amplitudowa 2,5 [uv] (LSB) Przetwarzanie sygnału

20 Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala 41 adaptacyjna filtracja zakłóceń sieciowych 50 [Hz] (49,9-50,05) lub 60 [Hz] (59,9-60,06) 42 filtr dolnoprzepustowy liniowo-fazowy 40 [Hz] filtracja ustawiana oddzielnie i niezależnie dla zapisu na drukarce oraz dla wyświetlania zapisu na 43 monitorze 44 automatyczne pozycjonowanie linii izolektrycznej detekcja pobudzeń serca na podstawie prędkości filtrowanego pasmowo bezwzględnego 45 przestrzennego wektora elektrycznego. Automatyczna substytucja niedostępnych odprowadzeń. 46 pomiar HR w zakresie min BPM z błędem < 5% TAK, podać [1,2] wyliczanie median inkrementacyjne z wyłączeniem ektopii komorowej, artefaktów i aberracji we 47 wszystkich odprowadzeniach identyfikacja pobudzeń techniką korelacji wzajemnej z wyłączaniem morfologii o korelacji mniejszej niż 90% i przedwczesności większej niż 10% automatyczna detekcja punktu J z możliwością korekcji ręcznej w czasie badania. Informacja o położeniu punktu J aktualizowana w sposób ciągły na podstawie prędkości bezwzględnego przestrzennego wektora elektrycznego mediany automatyczna detekcja położenia linii izoelektrycznej aktualizowana w sposób ciągły na podstawie prędkości bezwzględnego przestrzennego wektora elektrycznego mediany automatyczny pomiar średniego położenia odcinka ST-T względem linii izoelektrycznej aktualizowany w sposób ciągły automatyczne wyznaczanie największego odchylenia odcinka St-T względem linii izoelektrycznej z możliwością wyłączenia dowolnych odprowadzeń EKG automatyczny pomiar nachylenia odcinka ST-T na podstawie największego ujemnego nachylenia w każdym 40 [ms] segmencie odcinka, pomiedzy punktem J i J+80 [ms] pomiar alternansu załamka T metodą mikrowoltową spektralną opatentowanym algorytmem, 54 posiadającym akceptację FDA oraz walidacje kliniczne i zgodnym z zaleceniami AHA/ESC 55 wyznaczanie wartości produktu podwójnego RPP (HR x SYS / 100) 56 Automatyczne wyznaczanie wartości METS w funkcji prędkości i nachylenia (dla bieżni) z interpolacją w trakcie etapu i ustawianą przez operatora stałą czasową interpolacji. Algorytm automatycznej kalkulacji METS Prezentacja badania na monitorze Prezentacja w czasie rzeczywistym z diagnostycznym odwzorowaniem prezentowanego zapisu 57 (skalibrowana siatka 1 [mm]) 58 prędkość przesuwu EKG 25 [mm/s] i 50 [mm/s] (+/-5%) TAK, podać 59 wzmocnienia EKG min. 5, 10, 20 [mm/mv] (+/-5%) TAK, podać [1,2] 60 Pasmo częstotliwościowe prezentowanego sygnału EKG min. 0, [Hz] TAK, podać [1,2] Panel median zawierający wszystkie odprowadzenia z medianą bieżącą oraz wyjściową oraz możliwością powiększenia i ręcznej zmiany położenia znaczników pomiarowych (punk J, punkt ST) Prezentacja w czasie badania nazwy protokołu, fazy badania, oznaczenia i czasu trwania etapu, czasu trwania fazy wysiłku, parametry obciążenia (moc i obroty lub prędkość i nachylenie), METS, bieżący HR, wartość docelowa oraz wykres kołowy % HR docelowego, wartość bieżącego i poprzedniego pomiarów ciśnienia, wartości ST Formaty wydruków i raportów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo