Rozprawa habilitacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozprawa habilitacyjna"

Transkrypt

1 Rozprawa habilitacyjna Produkt, Marka, Otoczenie projektowanie holistyczne całościowe zarządzanie wzornictwem Andrzej Śmiałek, 2013 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych

2 rozprawa habilitacyjna Wprowadzenie Podstawą niniejszej pracy habilitacyjnej są całościowe projekty nowych marek konsumenckich łącznie z kolekcjami produktów i środkami wsparcia rynkowego zrealizowane dla trzech różnych producentów. Wspólnym mianownikiem prezentowanych rozwiązań jest duża złożoność i wieloetapowość procesu projektowego, znacznie wykraczająca poza możliwości i zakres kompetencji pojedynczego projektanta. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich przypadkach wynikiem współpracy producenta z zespołem projektowym była zmiana strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Prezentowane projekty realizowane były przez zespół Ergo:Design, w którym autor niniejszej pracy pełnił rolę dyrektora kreatywnego oraz projekt managera. Projekty stanowią tło zaprezentowanej stosowanej metodyki, dzięki której możliwe było wykorzystanie potencjału zespołu do zaprojektowania spójnego wizerunku nowej marki, kolekcji produktów oraz komunikacji rynkowej. W niniejszej pracy szczególną uwagę zwrócono na praktyczny wymiar zarządzania projektami wzorniczymi (zwłaszcza zarządzania zespołem oraz procesem projektowym). Opisane metody i narzędzia bazują na istniejącej wiedzy z zakresu kreacji nowych marek oraz managementu, które zostały w twórczy sposób zaadaptowane i dostosowane do specyfiki zarządzania wzornictwem przemysłowym. Można więc uznać, że są twórczym wkładem autora oraz zespołu Ergo:Design w rozwój metodyki zarządzania wzornictwem. 002

3 spis treści 1. Zespół projektowy Ocena potencjału zespołu projektowego Predyspozycje osobowościowe Wiedza, doświadczenie i umiejętności Funkcje w zespole projektowym Doskonalenie Całościowe zarządzanie wzornictwem Proces projektowania holistycznego Analiza celowości wprowadzenia nowej marki lub produktu na rynek Strategia wizerunkowa Faza realizacji Produkt Marka Otoczenie Studia przypadków Avionaut Hagsen Navington Podsumowanie Bibliografia

4 andrzej śmiałek Część 1. Zespół projektowy Projektowanie rozprzestrzeniło się obecnie na niemal wszystkie obszary ludzkiej działalności. Zdecydowanie wykracza poza zakres sztuki użytkowej, której wytworem są unikatowe przedmioty artystyczne i staje się kluczowym elementem procesu rozwoju nowego produktu: od koncepcji projektowej poprzez wdrożenie aż po opiekę w miejscu sprzedaży. Design odgrywa także coraz większą rolę w złożonych procesach rynkowych towarzyszących budowaniu strategii dla marek i usług. Tym samym więc projektowanie wywiera wpływ na indywidualne zachowania i potrzeby ludzi, kształtuje nasze otoczenie oraz w dużym zakresie procesy społeczne. W związku z tym przestrzeń, w której poruszają się projektanci staje się także coraz bardziej wielobiegunowa. W projektowaniu produktów, marek, czy usług właściwie nie zdarza się już, by samotnie działający, niezależny projektant mógł zrealizować wszystkie etapy procesu rozwoju nowego produktu. Sformułowanie założeń, poszukiwanie rozwiązań, a następnie opracowanie pełnej dokumentacji nawet pozornie prostego wyrobu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności wykraczających z reguły poza kompetencje pojedynczej osoby. Złożoność współczesnych procesów planowania strategii rynkowych, różnorodność dostępnych technologii oraz konieczność ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami rozmaitych branż sprawiają, że zasadnicza większość projektów realizowana jest w intencjonalnie powoływanych interdyscyplinarnych zespołach projektowych rozliczanych z efektów swojej pracy na jej poszczególnych etapach. Aby sprostać oczekiwaniom zleceniodawców, należy już w momencie rekrutacji członków zespołu projektowego zwracać uwagę zarówno na kompetencje i doświadczenie zawodowe, jak i na cechy osobowościowe uczestników projektu. Doświadczenie wyniesione z praktyki zawodowej pokazuje, że zespoły o niższych kompetencjach merytorycznych, ale dobrze zarządzane i dopasowane pod względem cech osobowościowych, są znacznie bardziej skuteczne niż grupy niezależnych specjalistów, których praca koordynowana jest przez menadżera projektu. Opisane w tym rozdziale metody tworzenia zespołów projektowych zostały opracowane i są stosowane w Ergo:Design. Służą one poznaniu indywidualnych możliwości i ograniczeń, a następnie wskazaniu ról dla każdego potencjalnego członka zespołu tak, by przydzielone mu zadania i kompetencje najlepiej odpowiadały jego projektowym predyspozycjom. Odnoszą się one do trzech obszarów o kluczowym znaczeniu dla efektywności pracy zespołu : - cech osobowościowych - wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności - motywacji i podziału zadań Punktem wyjścia stanowiącym uzasadnienie dla budowania interdyscyplinarnych zespołów projektowych, w których kluczową rolę odgrywają projektanci wzornictwa mogą stanowić efekty badań prowadzonych na Uniwersytecie w Tokio przez prof. Noriaki Kano. Dowodzą one, że z punktu widzenia satysfakcji końcowego użytkownika istotna jest jakość proponowanych rozwiązań projektowych, czyli stosunek funkcjonalności produktu do jego piękna (walorów estetycznych). 004

5 andrzej śmiałek Tzw. przestrzeń Kano ilustruje rolę projektantów wzornictwa w procesie powstawania funkcjonalnych produktów (marek lub usług) oraz wpływ ich pracy na satysfakcję użytkowników. Praktyka dowodzi, że w zespołach, w których rolę kierownika projektu sprawuje dizajner (posiadający również kwalifikacje menadżerskie) powstają najlepsze produkty. Zasady stosowane przy formowaniu zespołów zadaniowych zostaną opisane w dalszej części niniejszej pracy. 005

6 andrzej śmiałek Część 2. Marka Produkt Otoczenie Całościowe zarządzanie wzornictwem Całościowe zarządzanie wzornictwem stanowi istotną wartość dodaną złożonego procesu wprowadzania na rynek nowego produktu marki lub usługi. To coś znacznie więcej niż suma trzech obszarów projektowania skupionych w rękach (i w głowach) jednego zespołu projektowego. Holistyczne łaczenie wielu specjalności w ramach jednego złożonego przedsięwzięcia powoduje, że zacierają się granice pomiędzy poszczególnymi rodzajami projektowania. Coraz bardziej anachronicznym wydaje się XX-wieczny podział na projektantów 2D i 3D, specjalistów od mebli, AGD, czy środków komunikacji. Właściwie większość złożonych zadań projektowych to projekty systemowe, obejmujące różne obszary projektowania, wymagające w związku z tym rozległych kompetencji od członków zespołów projektowych. Coraz częściej więc projektanci przestają ograniczać się do jednej wybranej, traktowanej w sposób niezależny dziedziny projektowania, a stają się projektantami systemów. W projektowaniu systemowym rola każdego członka zespołu zmienia się zależnie od obszaru i fazy, w której dany projekt sie znajduje. Coraz bardziej, oprócz umiejętności technicznych i wiedzy z zakresu swojej specjalności zaczynają się liczyć, predyspozycje, doświadczenie i umiejętności wykraczające poza tradycyjne ramy zawodu projektanta. Zazwyczaj odpowiedzialność za każdy z kluczowych obszarów wymagających współpracy z dizajnerami powierza się oddzielnemu, wyspecjalizowanemu zespołowi (lub niezależnemu projektantowi), a poszczególne działy firmy odpowiadają za zgodność przyjmowanych rozwiązań z przyjęta strategią rynkową. Efekty takiej współpracy nie zawsze sa zadowalające. W praktyce zarządzanie projektami oddzielnie dla marki, produktu i otoczenia powoduje znaczne rozciągniecie w czasie całego przedsięwzięcia. Może rodzić wiele nieporozumień pomiędzy grupami projektowymi, ale przede wszystkim niejednokrotnie stanowi źródło konfliktu między działami: marketingu, sprzedaży i R&D. Przejęcie odpowiedzialności za całość prac projektowych przez jeden zespół przynosi wymierne efekty ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów prac wdrożeniowych i wyższej jakości proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie, zasadniczo zwiększa szansę na ekonomiczny sukces marki. Opisany zakres prac oraz metodyka odnoszą się przede wszystkim do projektowania produktów, marek, czy usług które w zamierzeniu mają odnieść sukces rynkowy, czyli przynieść zysk inwestorom. Zatem w każdym z omawianych obszarów szczególny nacisk kładzie się na efektywne zarządzanie założeniami projektowymi w odniesieniu do użyteczności proponowanych rozwiązań, aspektów ekonomicznych i technicznej wykonalności. Prezentowane metody i narzędzia mają służyć projektantom. Zostały opracowane przede wszystkim z myślą o realizacji zamierzeń komercyjnych. Z powodzeniem mogą jednakże znaleźć zastosowanie w innych rodzajach aktywności projektowej, np. w projektowaniu zrównoważonym czy też wprojektach zaangażowanych społecznie. 006

7 rozprawa habilitacyjna 2.1 Proces projektowania holistycznego Analiza rynku oraz proces planowania strategicznego dla marek i produktów tradycyjnie stanowią domenę działów marketingu lub wyspecjalizowanych firm konsultingowych. Jednak praktyka dowodzi, że dizajnerzy, dzięki twórczemu podejściu do rozwiązywania problemów, nazywanym myśleniem projektowym, mogą brać odpowiedzialność również za te obszary, które pozornie wykraczają po za zakres ichkompetencji. Coraz częściej przedsiębiorcy zlecają zespołom projektantów opracowanie strategii wraz z nowa marką, kolekcją produktów i pomysłem na ich rynkową ekspancję. Efektem takiej współpracy są silne, wyraziste marki oraz funkcjonalne, dobrze zaprojektowane, a przede wszystkim chętnie kupowane produkty. Impuls do rozpoczęcia wielowątkowej współpracy pomiędzy producentem a zespołem projektowym stanowi zazwyczaj idea na nowy produkt lub grupę produktów. Źródło takiej idei znajdować się może w równym stopniu po stronie producenta(przedsiębiorcy) jak projektantów i przeważnie dotyczy produktów innowacyjnych lub takich, których nie ma dotychczas w portfolio marki aktualnie przez producenta posiadanej. Innym powodem rozpoczęcia współpracy może być również chęć pozyskania nowych rynków lub dotarcia do nowych użytkowników. Tradycyjnie marka, produkt oraz materiały wsparcia rynkowego traktowane są oddzielnie, a przedsiębiorcy powierzają ich projektowanie wyspecjalizowanym zespołom projektowym. Idea projektowania holistycznego opracowana przez Ergo:Design, zakłada równoległe prowadzenie prac we wszystkich trzech obszarach w ramach przyjętej strategii przez jeden multidyscyplinarny zespół. Proces projektowania holistycznego realizowany jest trójfazowo, a każdą fazę zamyka opracowanie wytycznych, które stanowiących punkt odniesienia do realizacji kolejnego etapu. Proces ten nie kończy się z chwilą wprowadzenia marki i produktów na rynek. Zespół projektowy współpracuje z producentem (właścicielem marki) analizując otoczenie rynkowe i zmieniające się potrzeby użytkowników. Efektami takiej analizy najcz e sciej są: poszerzanie portfolio marki o nowe produkty, korekta wzornicza istniejących produktów, korekta lub zmiana kolorystyki i/lub komunikacji, zmiana pozycjonowania, a nawet koncepcja budowania nowej marki. Czy warto tworzyć nową markę? Czy nowa marka znajdzie swoje miejsce na rynku? Jaka wizja i wartości są wspólne dla 3 obszarów? (marka, produkt, otoczenie) Jak przełożyć wytyczne zawarte w strategii na markę produkty i otoczenie? Trójfazowy proces całościowej opieki nad marką produktami i otoczeniem 007

8 rozprawa habilitacyjna Analiza celowości wprowadzania nowej marki lub produktu na rynek Czy warto tworzyć nową markę? Czy nowa marka znajdzie swoje miejsce na rynku? Odpowiedź na powyższe pytania jest kluczowa z punktu widzenia przedsiębiorcy. Opisana w tej części pracy metodyka ułatwia umieszczenie produktu w odniesieniu do wyrobów i marek konkurencyjnych. Pozwala także na wskazanie istotnych cech osobowościowych i demograficznych potencjalnej grupy docelowej użytkowników. Dobrze przygotowana analiza jest podstawą do formułowania strategii wizerunkowej dla wszystkich trzech obszarów (marki, produktu i otoczenia). Zasadniczo zmniejsza również ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji biznesowej. Należy zwrócić uwagę, że prezentowana metodyka nie jest prostym narzędziem, które samo wykona pracę na podstawie dostarczonych danych. Aby przeprowadzić prawidłową i, co najważniejsze, twórczą analizę, niezbędne jest duże doświadczenie oraz zespół o wysokich określonych wcześniej kompetencjach. Na tym etapie projektowania istotna jest wiedza o rynku, umiejętność dostrzegania potrzeb przyszłych użytkowników, a przede wszystkim intuicja oraz zdolność twórczego odniesienia zadania projektowego do zebranych danych. Efektem tej fazy pracy jest opracowany w formie graficznej i opisowej, zbiór atrybutów marki. Na jego podstawie formułuje się poszczególne strategie. 008

9 rozprawa habilitacyjna Metodyka Zespół Ergo:Design w autorski sposób wykorzystał elementy stosowanych aktualnie metod ułatwiających twórcze rozwiązywanie problemów oraz budowania przewagi konkurencyjnej marek i produktów. Wybrano i przetestowano metody najbardziej efektywne w przypadku projektowania marek i produktów, a następnie wprowadzono je do procesu projektowego. Metodykę usystematyzowano w formie kart wzorowanych na kartach IDEO*. * karty IDEO opracowany przez firmę IDEO zestaw kart z opisem metod ułatwiających twórcze rozwiazywanie problemów projektowych. 009

10 rozprawa habilitacyjna Profil użytkownika Profil potencjalnego użytkownika powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące jego zainteresowań, aspiracji, systemu wartości, zamożności, przynależności kulturowej i miejsca zamieszkania. Opracowanie profili osobowościowych wymaga dużej intuicji i umiejętnej obserwacji. Konieczne jest zebranie, a następnie przeanalizowanie danych antropologicznych, socjologicznych i kulturowych. Z uwagi na efektywność komunikowana się projektantów z przedsiębiorcą pisemny opis zredukowano do niezbędnego minimum. Analizy i obserwacje przełożone są na język przekazu wizualnego. Podczas prezentacji profili osobowościowych zespół Ergo:Design posługuje się odpowiednio opracowanym materiałem graficznym prezentowanym na planszach. Model osobowościowy stanowi jeden z istotnych elementów wykorzystywanych przy tworzeniu strategii wizerunkowej. 010

11 rozprawa habilitacyjna Przegląd rynku Analizie i ocenie poddawane są przede wszystkim cechy wizualne produktów i niewerbalne komunikaty marek konkurencyjnych. Ocena obejmuje trzy obszary: opis, cechy formalne i odczucia. Prezentację i wizualizację wniosków ułatwia narzędzie wykorzystujące wirtualne potencjometry. Mapa pozycjonowania to klasyczne narzędzie stosowane w marketingu. Graficzna prezentacja ułatwia wpisanie nowej marki i produktów w otoczenie konkurencyjne. Możemy zatem stwierdzić, jak bardzo nasycony jest rynek w danym segmencie, a następnie sformułować wytyczne cenowe dla nowego produktu. przykład: mapy pozycjonowania ze względu na cenę opracowane na podstawie analizy polskiego rynku wózków dziecięcych 011

12 rozprawa habilitacyjna przykład: Atrybuty oraz analiza PCK dla marki FETCO Atrybuty marki Punktem wyjścia do formułowania strategii dla wszystkich obszarów projektowania jest zbiór atrybutów marki. Są to przede wszystkim: misja, wizja i wartości marki zaprezentowane w formie przekazu wizualnego. W kolejnych etapach cechy te pozwolą wskazać pożądane kierunki rozwoju projektów. Jednocześnie umożliwią weryfikację zgodności proponowanych rozwiązań z ogólną ideą marki. Opracowanie atrybutów marki zamyka część przygotowawczą i daje szansę podjęcia decyzji w zakresie formułowania strategii. przykład: Atrybuty nowej marki fotelików dziecięcych 012

13 rozprawa habilitacyjna Strategia wizerunkowa Całościowo budowana strategia formułowana jest równolegle zarówno dla marki, produktów jak i ich rynkowego otoczenia. Takie podejście ułatwia tworzenie silnej i wyrazistej tożsamości wizualnej. Ten etap procesu jest kontynuacją części analitycznej, a zatem punktem odniesienia oraz jednocześnie kryterium oceny strategii proponowanych w poprzednim etapie prac. Współczesne marki traktowane są poniekąd jak żywy organizm, posiadający rozbudowane funkcje i podlegający prawom ewolucji. Efektem budowania strategii dla wszystkich kategorii jest tzw DNA marki rdzeń, wokół którego skupione są charakterystyczne cechy marki. Wyznacza on charakterystyczny sposób komponowania wszystkich komunikatów wizualnych i werbalnych zawartych w marce, produktach oraz ich otoczeniu. DNA marki znacznie wykracza poza poziom funkcjonalny. Odnosi się również do elementów symbolicznych, sensorycznych oraz do emocji. 013

14 rozprawa habilitacyjna strategia wizerunkowa marki personalizacja marki mood board archetypy kluczowy przekaz idea marki strategia wizerunkowa produktów założenia funkcjonalne założenia estetyczne branding linie produktowe S strategia wizerunkowa dla marki i produktów w otoczeniu rynkowym analiza rynku strategia marketingowa strategia sprzedażowa kluczowe komunikaty wytyczne projektowe 014

15 rozprawa habilitacyjna Strategia wizerunkowa marki Personalizacja marki ułatwia przekazanie i zrozumienie ducha marki, jej wartości i atrybutów Mood board to graficzne przedstawienie obszarów, pojęć i otoczenia które tworzą klimat marki. Podstawowym celem tego etapu procesu projektowego jest wskazanie wartości, na podstawie których formułowany jest główny komunikat marki. Wartości powinny być oparte o atrybuty marki sformułowane na podstawie wcześniejszej analizy. Istotnym elementem tego etapu jest określenie wytycznych dla nazwy marki, logotypu oraz założeń komunikacji wizualnej. W strategii powinna zostać wskazana aura otaczająca markę oraz obietnica główna myśl zawarta w przekazie do użytkowników. Spójne i przejrzyście zdefiniowane założenia stanowią podstawę do zaprojektowania tożsamości i komunikacji wizualnej marki. Zrozumienie Dodefiniowanie Pozycjonowanie Istota marki Założenia projektowe Nadanie marce osobowości pozwala umieścić ją w środowisku rynkowym. Stanowi rodzaj drogowskazu wyznaczającego pożądany kierunek rozwoju. W metodzie wykorzystano 12 modeli osobowości opisanych przez Carla Junga. Kluczowy przekaz zawiera wartości na podstawie których konstruowana będzie tożsamość wizualna marki. Wskazanie istotnych cech marki i produktów dla każdej wartości ułatwia zrozumienie ducha marki. 015

16 rozprawa habilitacyjna Warsztaty twórczego rozwiązywania problemów to metoda ułatwiająca zamianę obserwacji oraz danych z rynku na propozycje rozwiązań. Znacznie przyśpiesza proces budowania założeń funkcjonalnych. Strategia wizerunkowa produktów Produkty, które wejdą w skład tzw. portfolio marki, muszą być zgodne z ideą zawartą w jej głównym komunikacie. Formułując strategię wizerunkową bierze się pod uwagę nie tylko charakterystyczne cechy wzornicze i funkcjonalne, ale również emocje i odczucia jakie produkty mają wzbudzać u użytkowników, a także to, czym powinny się wyróżniać i czy produkty danej marki mają tworzyć linię wzorniczą. Jeśli tak, należy określić wspólne elementy. wytyczne funkcjonalne Określają, jakie cechy użytkowe stanowić będą wartość dodaną produktu. Kierunek poszukiwań powinna wyznaczać określona wcześniej idea marki. Przy formułowaniu wytycznych odnoszących się do estetyki produktu stosowana jest metoda porównywania oraz oceny cech wzorniczych pod kątem pożądanych wartości marki. założenia estetyczne Odnoszą się do emocji i wrażeń jakie produkt powinien wywoływać u użytkowników. Określają w jakim stopniu forma produktu powinna komunikować jego funkcję. Mogą definiować także preferowaną kolorystykę oraz miejsce i sposób oznakowania graficznego. linie produktowe Jeżeli przewiduje się projektowanie linii wzorniczych, należy opisać ich istotne różnice oraz cechy wspólne dla danej linii, jak również określić czy dopuszczalne jest wprowadzanie linii wzorniczych, które charakteryzuje odmienny sposób kształtowania. 016

17 rozprawa habilitacyjna Wytyczne powinny wskazywać pożądane konteksty dla budowania przekazu wizerunkowego zgodnie z duchem marki. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko błędnej interpretacji założeń. Analiza rynku Kluczowe komunikaty Obszary wsparcia Zasada budowania przekazu Wytyczne projektowe Analiza skuteczności różnych nośników informacji pozwala na wskazanie preferowanych materiałów komunikacji wizerunkowej, a także obszarów otoczenia rynkowego w których powinny pojawić się informacje o marce i produktach. Strategia wizerunkowa dla marki i produktów w otoczeniu rynkowym Współczesny rynek przesycony jest produktami i markami, które konkurują o względy użytkowników. Nawet najlepiej zaprojektowane produkty zginą na sklepowych półkach, jeżeli nie będzie otaczać ich odpowiednia aura marki oraz przekaz pozwalający im skutecznie komunikować z potencjalnymi użytkownikami. Dotyczy to zarówno materiałów bezpośrednio związanych z produktem (takich jak: instrukcja obsługi, oznakowanie, opakowanie), ale również otoczenia, w którym produkt jest prezentowany w miejscu sprzedaży oraz materiałów reklamowych. Materiały wsparcia rynkowego powinny nie tylko oddawać ducha marki i informować o unikatowych cechach produktu, ale również podlegać ewolucji wynikającej ze zmieniających się potrzeb rynku. Dlatego bardzo ważną jest stała opieka projektantów nad marką i jej produktami, obejmująca cały cykl życia produktu. W obszarze rynkowego wsparcia strategia wizerunkowa powinna zawierać opis preferowanych form, materiałów, barw i zasad oznakowania materiałów POS i salonów firmowych. Należy również wskazać sposób budowania przekazu wizualnego na opakowaniach produktów, ich oznakowania oraz zasadę projektowania materiałów informacyjnych (ulotki,metki, katalogi, instrukcje obsługi etc.) tak, aby w pełni oddać ducha marki. 017

18 rozprawa habilitacyjna PRODUKT projektowanie/wdrożenie Dobrze zaprojektowany, rynkowy produkt, powinien spełniać potrzeby użytkowników być technicznie wykonalny i ekonomicznie uzasadniony. Ale przede wszystkim musi być zgodny z ideą marki. MARKA identyfikacja/komunikacja Tożsamość marki powinna być oparta na przemyślanej strategii wynikającej z twórczego podejścia zespołu projektowego do zebranych wcześniej danych i informacji. OTOCZENIE opakowanie/informacja/posm Ekonomiczny sukces marki usługi lub produktu w znacznej mierze zależy od skuteczności materiałów służących do wsparcia sprzedaży i budowania ich rynkowego wizerunku. Dotyczy to nawet najlepiej zaprojektowanych produktów, marek czy usług. 2.2 Faza realizacji Opisany wcześniej proces budowania strategii wizerunkowej dla produktów i marek miał na celu wskazanie jej wytycznych oraz kryteriów oceny proponowanych przez dizajnerów rozwiązań. Nie zawsze bowiem projektowanie konkretnego produktu (marki czy usługi) przebiega równocześnie z projektowaniem jego komunikacji wizualnej. Ten pierwszy proces jest z reguły znacznie dłuższy i wymaga od przedsiębiorcy zaangażowania większych środków. Oczywiście jeżeli strategia została opracowana wcześniej nic nie stoi na przeszkodzie w rozpoczynaniu prac w dowolnej kolejności. Opisane w kolejnych rozdziałach procesy oraz metodyka odnoszą się do skoordynowanej realizacji zamierzeń zawartych w strategii wizerunkowej. Pominięto zatem niektóre etapy projektowania, istotne z punktu widzenia rozwoju nowego produktu, marki lub ich wsparcia sprzedaży, nie mające jednak bezpośredniego wpływu na wizerunek. Natomiast każdy z wymienionych na załączonym schemacie obszarów projektowania, choć opierający się w zależności od etapu prac na różnych kompetencjach członków zespołu, powinien zmierzać w jednym kierunku: zachowania w obrębie marki spójności między wzornictwem, a komunikacją. 018

19 rozprawa habilitacyjna Produkt proces projektowy założenia koncepcja projekt wzorniczy konstrukcja wyrobu prototyp projekt końcowy zarządzanie wizerunkiem w procesie rozwoju nowego produktu P Cechy zdefiniowane w strategii wizerunkowej produktów stanowią punkt odniesienia i ważne kryterium oceny dla wszystkich proponowanych rozwiązań projektowych. 019

20 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Zarządzanie tożsamością wizualną w Procesie Rozwoju Nowego Produktu Projektowanie oraz wdrażanie do produkcji nowego wyrobu jest efektywne, czyli realizuje zakładane cele, (miedzy innymi odnośnie strategii wizerunkowej), tylko wtedy, gdy proces rozwoju nowego produktu prowadzony jest prawidłowo. W opracowanym przez Ergo:Design zapisie procesu projektowego uporządkowano kolejność etapów i zadań, zamieszczono instrukcje wykorzystywania metod i narzędzi, a także przypisano funkcje poszczególnym członkom zespołu (STEAM). Do każdej czynności wskazane zostają osoby, którym wyznacza się konkretne role w realizowanym zadaniu. Metoda ułatwia ustalenie, który z członków zespołu odpowiada za prawidłowe wykonanie danej czynności, a także pomaga wykorzystać wiedzę i umiejętności pozostałych uczestników projektu. Zapis procesu składa się z kolejnych pętli, oddzielnych dla każdego etapu pracy realizowanej we wcześniej opisanym układzie tzw. 4 kroków: Zaplanuj/Wykonaj/Oceń/Doskonal. Każda faza projektu realizowana jest na podstawie oddzielnych założeń, które podlegają aktualizacji po zakończeniu etapu poprzedzającego i obejmują wytyczne do następnego. Dla zachowania zgodności cech wzorniczych z przyjętą strategią wizerunkową kluczowe znaczenie ma wskazanie w założeniach, preferowanych form, kształtów, znaczeń, barw i materiałów. Powinny zostać zapisane w formularzu DQM* razem z wytycznymi dotyczącymi doboru technologii, zakładanej ceny produktu oraz jego cech funkcjonalnych jako podstawa do oceny zgodności proponowanych rozwiązań z przyjętą strategią dla produktu. Założenia należy weryfikować adekwatnie do postępu prac. Częstym błędem jest przyjmowanie zbyt wielu założeń już na etapie koncepcji. * opis metody DQM (Design Quality Management) znajduje się w dalszej części pracy Podział projektu wzorniczego na etapy wg przyjętego procesu głównego.powyższy schemat nie zawiera konstrukcji wyrobu i prac wdrożeniowych. 020

21 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Zarządzanie założeniami Prawidłowe sformułowanie wytycznych, umiejętne nimi zarządzanie, a przede wszystkim możliwość wiarygodnej oceny proponowanych rozwiązań mają zasadniczy wpływ na zgodność projektu z przyjętą strategią wizerunkwą. Częstokroć zdarza się, że dużą trudnością jest takie zbudowanie założeń, by możliwa była klasyfikacja danych wejściowych oraz ewaluacja wypracowanych rozwiązań. Opracowując własną metodykę zarządzania założeniami zespół Ergo:Design posłużył się wspomnianą w pierwszej części pracy przestrzenią KANO. Teoria ta odnosi się do wpływu jakości zastosowanych rozwiązań na satysfakcję użytkowników. Potrzeby użytkowników podzielono na trzy kategorie: Wymagania podstawowe, czyli takie, które musza być spełnione. W przeciwnym wypadku projekt traci sens. Wymagania istotne, czyli takie które powinny być spełnione. Zazwyczaj odnoszą się one do rozwiązań technicznych, mogą podlegać modyfikacji. Wartość dodana, czyli pożądane wymagania. Ich nie zrealizowanie nie dyskwalifikuje projektu, niemniej ich wypełnienie zwiększa atrakcyjność produktu. Powyższe wymagania powinny wynikać z briefu projektowego. Dla tego w momencie jego opracowywania należy zwrócić uwagę by nie zawierał on oczekiwań wzajemnie sprzecznych. Przyjęcie błędnych założeń może prowadzić do nieporozumień pomiędzy zleceniodawcą, a projektantami. Jest też najczęstszą przyczyną opóźnień w realizacji projektu. Również zbyt duża ilość danych wejściowych narzuca projektantom całe spektrum ograniczeń, przez co ich praca jest mniej efektywna. Dobra praktyka pokazuje, jak ważny jest podział prac na możliwie krótkie etapy, a także przypisywanie tym etapom adekwatnych założeń. Przestrzeń KANO można wykorzystać jako punkt wyjścia do zobrazowania wpływu zarządzania założeniami w procesie rozwoju nowego produktu. Powyższe wnioski posłużyły zespołowi Ergo:Design do opracowania formularza DQM, podstawowego narzędzia do zarządzania założeniami oraz oceny proponowanych rozwiązań w procesie rozwoju nowego produktu. 021

22 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Debrief Debrief to zbiór metod, które pomagają projektantom skonfrontować wytyczne sformułowane w strategii wizerunkowej z oczekiwaniami użytkowników oraz możliwościami producenta. Celem debriefu jest poszukiwanie hipotez na rozwój produktu lub pomysłu na nowy produkt w zgodzie z duchem marki oraz potrzebami użytkowników. Efektem debriefu powinny być uzgodnione z klientem założenia i/lub hipotezy na rozwój produktu, szkice, wstępne modele ilustrujące pomysł na produkt. OKREŚLENIE PRZESTRZENI PROBLEMU ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO (w kontekście przestrzeni problemu) ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW (obserwacja zachowania, zmieniające się potrzeby, etc.) ROZKŁADANIE PROBLEMU NA CZYNNIKI PIERWSZE GENEROWANIE HIPOTEZY ROZWIĄZANIA PROBLEMU WYBÓR NAJLEPSZEJ HIPOTEZY (poprzez falsyfikację) ROZBUDOWANIE WYBRANEJ HIPOTEZY (poprzez analizę otoczenia rynkowego) OPISANIE HIPOTEZY (w postaci spriorytetyzowanych założeń, DQM) Debrief autorstwa Ergo:Design etapy 022

23 rozprawa habilitacyjna/projektowanie holistyczne/realizacja/produkt Metody wykorzystywane przez zespół Ergo:Design podczas opracowywania założeń: Analiza otoczenia rynkowego: Badania marketingowe są jedną z form pozyskiwania informacji do twórczego budowania założeń. Projektanci współpracują z działami marketingu przedsiębiorców, stawiają i weryfikują hipotezy powstałe w procesie tworzenia założeń. Celem badań marketingowych jest wykrycie potrzeb konsumentów, a zatem zwiększenie szansy na sukces rynkowy produktu. Alternatywą dla badań jest poszukiwanie sektorów, w których możliwe jest zastosowanie produktu lub innych technik heurystycznych. Techniki twórczego myślenia. Burze mózgów są przeprowadzane z użyciem narzędzi opracowanych przez zespół psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierujemy się przy nich następującymi zasadami: 1. ZASADA RÓŻNORODNOŚCI Na każdym etapie myślenia nad problemem należy dbać o wytwarzanie jak największą ilość różnorodnych pomysłów, nie troszcząc się z góry o to, czy każdy z nich okaże się przydatny (w myśl zasady: Ilość rodzi jakość ). to nie ma prawa działać; to głupie; to bez sensu. 3. ZASADA RACJONALNEJ IRRACJONALNOŚCI Polega na swobodnym korzystaniu z intuicji, przeczuć, paradoksów i nonsensów, kierowaniu się własnymi uczuciami i preferencjami w momencie wytwarzania pomysłów. Rozumem kierujemy się natomiast w chwili oceniania przydatności rozwiązań. 4. ZASADA KOMPETENTNEJ NIEKOMPETENCJI Oznacza, że każdy człowiek może skutecznie rozwiązywać problemy, na których się nie zna, jeśli tylko zostanie zapewniona kontrola ze strony specjalisty. 5. ZASADA ZABAWY (ludyczności) Zadanie, które stało się nudne, prawie nigdy nie da dobrych rezultatów. Jeśli rozwiązywanie problemu nas nudzi, trzeba wymyślić sposób na jego urozmaicenie. 6. ZASADA AKTUALNOŚCI W twórczym rozwiązywaniu problemu liczy się to, co tu i teraz. Powinniśmy chwilowo zapomnieć o istnieniu świata zewnętrznego, jego ograniczeniach i koniecznościach. 2. ZASADA ODROCZONEGO WARTOŚCIOWANIA Ocena pomysłu nie może zachodzić natychmiast, musi być odroczona. Najpierw gromadzimy wszystkie pomysły, a dopiero potem wybieramy te najlepsze i poddajemy je ocenie. W fazie rzucania pomysłów wystrzegamy się stwierdzeń typu: to nie jest dobre; 023

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENADŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie 2007 Metody i narzędzia komunikacji marketingowej Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menadżerska

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo