IIIY wybryk 8ascha. nna. DNEJPART JI. Poniedziałek dnia 24 sierpnia 1925 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIIY wybryk 8ascha. nna. DNEJPART JI. Poniedziałek dnia 24 sierpnia 1925 r."

Transkrypt

1 DNEJPART JI. Poniedziałek dnia 24 sierpnia 1925 r. nna.,go,~n;sk",.<oop~~por P1'8iCY.'pr~ 04śWiehm.lu.fiSlrbą.ści&1s~tku;<z,pra.w~j ąl'awi~ ~ ~. inltol'la 'ł"~,,: Na' pas~~ "V:~~>~J:~~~~~~.:~I)re,.ooc,J)ęcW1i~"~a-w'Ilat'oo{ftwyC~)~ ';~y~li l reli- Jlyd~t senatu Saib1tn;. wygł~iłw'~t~eg:ó.~~~w ~gij~h mnie~fitnde hędzi~,::zezcl: d~,tego,. Qbszea.n~ ~&hy.~nyjatcle wołw~g() miasta":~i'~6du sweg{}. w twego sen-a.tu. ~ N&;,w,a:~P$e' p.sailim ~p~r~lll"ze'ilt(r ; ehodzeriiii;.1rehgjj.,' lubprzekon.,,:bylius1jczupleni w '!WY sanat ooojm~j~.awoje. rzatly.,'.'w,.;~'sb~~~. swych: pfa~&ch, 'lub ogra.nic~i 'w.swej działalnośeiętkim, w... c~~.~~'eig~ u.p:a;dkn:t:~~czttł ct~ S'enlWt' "Wgtępowa~ -~i~' rlłelbj,przeciwko:wszel-. go wolllle8u ;Il>4AA~J~~OŚWi~t\Cz~~~,~\' ".. kim n.acjo~~ąistycmym p~a{til Ó:in". ~ którejkqi- "Pod względ~~~ę~rzno -pa~it;~~nyan,wo- ~.' sąaiedn1eir ~~~fp~tej.. muszt\.. J>-~.~~~~~ wiedwy ~y OO~ }Xlch:od'ziły.'l Dalej' deklara;cja sen8!tu. ~~xa: "Traktaty :De 'takie &t$unt~l ~1ttOlrebYUW~l~i~Y..' w»j~ wyt,wqrzyły ścisłą łą.c2illjośćpomi~zy tyd.em gospo. potrzeby go\spod~c~ę. Senat w now~,'~~~~zie'i~r,darcwm Gdańska. ipolsiq, ro~~~emy ~az n~ljewyr.a.mi~ i 101"',~:.s:rnn.cie S't6Stmx5w, S1~. s.z.emu. gorącemu.ży:czenhl~:~y wg+lczęta zootała rzonycb przez".... "",dkii uil}:owę,zaw..?()żli'wietychł{)sia~apou~ka. ce1~~;.ddlildosł~ g,prapgmięo.zy G~~~;~P.wską dla w:ykooauia. t:~apodiziału..doohod6w cę1~eh~'zie jak ::uę tego.łr~taltu. Od l'~d~~lłaeizypospoutej P(}Isk~eloczekm.-s~~ięV\:-amy,wkrótoo roz.wiąz$p~;': drodze przyj~ ~na.tgmlast8e!),8;t"pos~bjiww3ńda.-p.a.ństw,(;),~fsa- : nago. ~o:&ujnieni& Interesy Gd:a.Mk,c3", pokry'nają.c ~:cxkiemoąci?~~.ł jeg;o.niemieęki-e.g? ebaa"ąkte-a;ięwzupeidości z mteresa;mi P01słl, wymagają szyb ru~ 'umanegq'i~ti:~;~ówy i pra.~~< mf~zylnł,rod~ ;. klej' i odip.owiatla,jącej nowoo'zoouym potrzebom ko :w~.j~o,tet 1l~8j, ~~j~<)ści w' WykQlIla:tk~Itl()~ m:uiii jk:acyjnym rozbudo'wynow g(}portu, jak-o też po :w14ł.ą'ą;eyeh mnqw., W'yłaniające'$lę ~l~4, pier&3mef ~yde gospod,a.rcze polityki kqlejo.wo-taryc SiW~z~c.h,prĘeztl'Jailttaty, kw.es~j.e Sl.e,.Ę\:~ c f{);wel W d>8lj.szym ciągu' de'klaraeja, senatu fjilllawia ~e(r~wi~~wać. ~mliwie nmszyl1~~,:'~'~ ro1tid&w ządania sana.tu w dzibd'ziniepolityki WJe: JQze to~o!wan mi~zy: oliti- gtr()nami) p.r~w~;f1yjij..,w wnętrmej,. p.odkre lają,ckoil1iee ;()ść roorga.ni,za,cji i ml ~ue~u,'prz'.' '~;?,:;i~w'..,.. fć.\~.\~<. 'l'ootu\:cjif\!pb.r<ttu admiiłlistraeyjltiego., fl pr.wdewszyst :. " '~'... ".,.'"trte: -~elig.a Narod{,w'~1'ej bijtt.nki.em reorga.nizacji polinji, paezem. wypowiada się ej"l.o~.w"'vo. ~ti?po~a.ttiu swedj.. 'Y{}~~,.~.. m. za 8~OOzinny~.dni.~~.~ l'fhcdyk'lza r~~~~::gą~ u:::~~,~~ka r~~ę2t8jchgwyw,a1~$iębezstr~ie.isp~.dl1wstwascrelajnego~-ttl~. e 8.1'8!c]-..uv JV w~ew.i~ł\s~ l:l~ć :~zie,za.." S:WÓj.J)b(}Wi~k przyjęło' strorunictwo koo1i~yj;ne Qr~z. ~t~ące po~~: 'Obr''i!nę'~i~~~cl:iw> kl.lltu.r.alxłgos.ta.ntl :ę&sia,~, niemireko ~ g~ska part]a ludowa.,. o.,ąd1apo;parc~.~iv.taty,~~tuk~iwi~y,~rzy'li1yvi~ barck()zycznwie~,..'. wy,ch wystą-,łiędz.ie.sei~e'~~tjl1rajd.e 8~unki,~'. ~~~m.,nie-wytóoola. się ona bowiem 00 programo' aiecl,im. ' pl Ąn.~ A"..,Jvch.c,Z.aB{)l'w.egQ '" n.acjoraali.styc. znego senaltu, SII>O. '., '" U'V'I.-" ' '.", ".. '. ŚlJWG WiiJ;ł6J W~,wc~:~~wi.:,~a.cj.a. - se.uat k<>.in.ym i rz.e~wj~ w;o.~ ~.. n'oiśc i łącz.oo9ć mtejree6w PoiJ!vki'j' G~ka 'Senatgdjalński. po" r~ 'pi~szystwierd_ pa... Dlic~ie,,:tę :lvy~a.źn.i~ji01a~\ilie' s~ m gr1jlllfcie. trak _ tatu wers.ajskieg-o i.' wnów, ~tyjc'hz Pols'ką" Orpi2: pier\vszy.' dekil.aruje OIbowiązielk 1. prza..:.trzeglainia. pr&w, przysłtigują.cych' 'IUdllH)Ści,po]slldej "V'IolalIegO' miaat,a, a. :rówa1'o'cześd,ie z;ruporwi;aiłą Z1W&eW1Thie Wsze1kiejIlilt' c}oill8jils,tyicznej p~d;, kjfjór.a..,tyje jiuż nieprzy. jemności przyrntotsl1ai wolnemu. mitasltu, ~truw;9!jąc,~ k.ażd'elj. dziedzinie stosooki Polsko- gd!ańsk,i;e. ~ 'zes koła Polskiego w VolkSt8.gIu gdaińskim Or., M'Oczyil.ski, z,apytany p~ez pr:zedst;awicielap., A.T. '.~ B'tOSlUtmk kota. polskiego do nowego', se.n4wu, 0świa4.. (-ii,.że kqlo polskie przyjęlo'~cję rządu ty.. czlhvie, za.chow.a jedtl1akwooocilliowjego s~u:narazie 8'tiainowisko Wyczekujące. DalSzy.awój st(!eune'k. dlo senatu l17j8j.ezill!1a. kolo' polside ~ póetępcrivan:~ jego WO~ ludności polskiej W.()llneg{),~~ krz~ dzofilej na k.a'idym kr'aklu przez' rz~z,ą~h.~o. ~edawn.a woi:nem m ~astron n.a:cjoii1ali'sltów ruemi~dl. Ludność, polska. _zatl{{}~;cz)? dr. Moo.zyński ;. ~ kuje. od senatu wypelatiania z<ll.bow1ą.zeil, ~:r:.. wobec niej i zagw.ar.antaw;3irlyeh t.r,ak~. Slkim iumowąza,w.a.r~ z, Polską., '~.'.. IIIY wybryk 8ascha. p) WystęPy V. Ba&cl}~, ~o ~'węgiem1ti~ ltt&ry.stale kiqlrzy:sta. ' z gdisciuy.. w. "L ere, oouven~, i char.akterem swym me wywołują Już ~.egą~ ~'.. wienia; wog61e nie było Wal'to ZWł'.a.c~ ll&i:.~e, c, ą-, wagę, gdyby nie fakt, że artykulyte dr.uik()w.ane: q wjja...~ie 'p~z "L'eJ.'iQ' nouvehe'" (}rg,anl..,;~ pofllrzędo,,'ym ze względu na. ŚCłsłY.Z,.. ;. ~~;,l m.inistrem slgrurbu, Calillaux~... ';~.:>:~., Obecni;e w n.umloo.'ze "L'ere D!OfUiV&ę" ~.l~{~imp,~w ~~ ~o 1',~4W~ ~~

2 ~b ~jmuje Bit łj)rawą.pa.ktu bezjpiecwństvt'a. Jest to wediług B~hłł, rzecz do uregulow&nia. mi~cl~. ~ją. a. Ni~c~~ którym p.at~je ll"iitte.iu:,owro-i-e ~lj3~ NpJe:ty $twiedzićł CIęg'O tą4a ~ja. i N~y~ by~uroi1lćj (l He ~e fił~ wi.. <jgk$ mwarcilgt gakłu.. Fq'~lIUCją pragnie tyl<ko b&~lliae~twa; 4~iś w~ ~w~n~ania. pr:.cz Ni~.cy IWooi-.cl: fttllu, ł~ oo7.pi~~.tw.a. tq fl0cz l}ięllqtó~$ Jl~ta ~ł ~d; wyłw"e~y wloo} by FI' ID.~la~ił{ł, ~wą,pqutjk~ pok()ł~wą ze ~bo!wiąza>'ll>mni w~bee Pmski i c.~tw~ł~w:<\&ii, ~ ~ ~z~ko ~tl~, }ui' W JWząd ku,. CHl-U tą~ Ni~'.Nie Ź~:ł14łł OIllą...,.:. pisze Basqn "f'l'!p leczłfułtj~ ~i1elję, ze ~~t ~'9i Czeń.. s.twa wytworzy ~tfuosferę) w której 9Ji..res okupacji '~'lem niem~ltl!eb 1l'll9~ ~.".rqcłt. Ni~ ftąd.tlj~ o lecz,prag.ną, by S'J)rz-ymier'l.lOOli ni1ł odbierali. im "wielo kiej o,blldi*~ojqwąnil.} o.,,, ", nter,sów pr~ęsilejlit,l. nadziei na. rewizję, 4~ą PQK9jQ" "\. zr~zta.~aktatu wersalskiego. Wreśzele Niemcy on:i;e żą.dajtb ~~~;~l\~ię ~wnq <!ęmrilm~ 'że.ł:!fłg~!e ~ ki6r d.yś pozwolone przyłą.czyć Au.s.trje. '. ~roiillne nadzieje i domysły ~ skrmnn.e Praoo~ O:ia,.. niepra.wdalż 'l StosUlIlek do lllicb ~1 Nii ~~wwa m:a tad.ny ( 'l. ni-edoo:nówi~ń, 8iutor art y kulu oświadcza. ho,,'lem wyraźnie:.f,t~ pr~~~ Ni~ęc_.l.mw~!~.;,.~~ie up~wniqua pęd, j~ym.jl~~~. by F.".. o c.ja."mogła cz~~ię *.~~ '~100~.Prl. '. wytrwale PQ!k{,llj!!W~' Wolę ~iem!ęc~" '. R twizj&':~~iy w~ski~fj A~w 1'_a 'prog.t:a!, W'prąw~i~Nięrmeam ~~() tylko.mi~ i i tr WYPADEK SAMOCHODOVl'{ PRZYCZYNA to-au" ŚMIERCI :.które zdobyly< O!P-ł dnlffą or.; DECYDUJĄCY GŁOS ZABIORA STANY ZJEDNOOZON& dio!tlc~f'to AlJ~jli i niema.l w c~i (l;iam p-p_k~~b, ~le u.lę doty~%1 Pary! 23 ł1tnmią "('Dat) o G~ńske.j.Kł~jp~1 Oli pisl$l~ 'Naradv ll.lim,~a fmllv ".,.WiD;iQ'S~' wi~c 'pr{l'sty~ I)(l~ N~om AJJ~t,rję ~.Wt;ndst()nem LllUl'ehUlłttn be;;...,ł. Ch.a.ra:kter... U." O... l... U D;J.'OCie Śląsk QóffiYt oo.il fjc~yw~~g'llti\ ł,,1~ć p~ 2.,.~.. v. ~.".~... BV.. a.u.iż.ę~ ["7. '. P. B~cn {llw~py ti!c~n,ę.~ ll'ok*j ~. Nl~ ;fin odtuozy~~ł -WW 'IUlfłlU Uf; c i zaw&rcie ~tąl ~l1ł!aciłł N{)1 a.le.prqcf. ll~hów i '. An~liil' 1tR od mnów Ziłł~ we Francji' J~.pQ!litY~f ~. mtlu"en ~tl!łq, ~l~h; 9ł~Y do'. Pl'W\' drl~ ąni. zapewneim~!!..~łł W ttj jtp.rawj~ ~'i~~.~~" Q.. łq~ W iaki IUWierlvt«ftlOF o~ wiemy ~P~' ~~ 1}pzYMjroońęj j~l Gh.~ śei'urvtanli mail tozłaiod,q ;,..zieijl:lpol~k~ f\!i~ 13~.ftl1będf\ q ieh l~ll (;1ecyq1h, dłutu. Vi.ontvllęntalnvg~ wać, lecz ei,4.(!k,t9p1~b; ~ę_~ tł ~:pr~ł\ ~.it\. pa ł 23 'JW ma (Pił) : BYłbYJ~d~ ę?;-m l br.~~łtlllm pr~ "~Itit Plrisien~'. o~wlaiac '~oiirói mb i:faneqskau:qul&lą..kl J.l.rln~l~ l ~l'~eęim~p9d ją'" nłitr3 finansów. Caillaux llisrt.et t~ ~Yldzen'i ll~~hów pl~ć.q ~P~b~Q1ę;~j,c~i'-" wpan. Qł.i1l1\UX. b~ziem{l1dzł1.qf!afować l. uadygolp arki komunałn,j Nl,e -Je.s.~. to J;Ji.lWl'C ~i\ \lirwł\!l~_n~yml~! ~o 00 pq.lowe 20 mil iollpw funtów rocznie, ~kich :dqmtu~1w file b~~ e $~n:~b?;,':?i~/d:~:fl~,,~::!: ::0 o," ~in. [!n'rłlw~ w~w~etj!znv~h' ~oz~~łod~mp:tł. ohwil3 ki~d! \llllqwa Francii. ze Stana:,.g.]p. t w.. o"wwodow okóbllk.:w smawle. fljasad9: ~a.,id... l d<ł.leqn.. Qc~on.. eml! bę,dzie. rzęc~a.. do. koną,na l których winna być 'oparta oospoduka. kof.m6,jby PłZ't~C doda1ko:we.w'ypłątv w razie. muna " lna......' ggvb:v QO czasu pj;~ęwld~13nęgq w plinie Da~..... tv d l ". ł '.. ł Rozporzadzeniep. Prezyd,~nt8:Rzęcz;v~ -vesa ra.: rc7u,arnle 1 w ca l?scl WP vwa y. '~f)os~utepi.an.l1 czerwca 1924'r":'.i!loifok6l ',Pan Cli1llbuu~ bv co uew~~ nik: WYrQw~d~HQ. ~RąadQ,.~~ pydi; tv; łwi3if ' czas zbadano zdolno;:-,c1, płatnicze Francl1 l k6w kpro.:yj;laluycb. wprzvpft.dkacht- _'Urzewi~. dzianych w tęm rqzporz~dze(liu4 wvi)ia~a ją ~atwi8fdtenła wład~v nadzoj;elzei. Roz'PC}r2a~ :d~lliet{ł.; wvttąne lul nod8fawie ustawv'z duo.11,it~eit\ifl 19k4: r. Q lliu1j;awię ~karby l1iń:: ~twa.jrefqrmię. walutqwei~ mi~ło U3 cęlu. 'mlęchv Innemi. z~pewnlepie państwu moiuo:: ści w'v'wieraniaw-plvwu na ~(}8Podark~' s~a:rl;>t) w~flwią~k.ó\v kuiduiuilnyql'1., w c ln dostoątv, ~3DiD.ie.i de).{)q. lit. "i.ilu."'. Q~;.~c~e."dAP. Śi.iigwQi.. mm...itwa., Aby jednał); cel tell l1lógl gyć iątqtnie Wiągpiętyj zatw~e;rdłięljje bud~etówzwi3z~ :ków komunalu'ychnte stało się ~wyk.ł~ fo.j:~ lią~1nośoią~ ~. dfugi li strq)ly ~~ś. ~bv q~»r~~z. WłiUię,.na.dwwQj, 'ż,;ul. h t.. r'ż h z. d '. o ~gy~,., łd, an~l. Q.UVQł:-'-.. a&~l llr~v eatwlf;r. ~ąjuy.l;}qd~ętl.l ~win2ikqw koffitlu,alnvqh M. -'..:l/w'. q~nłdo za konieczne t1d~ięleni! tvjn.'"wi~k()m bewnyeh Wika~ówek' co" do zasad..~. r~.jakj,h,. na..lotąłoby opr~eć gotimoo&l,ke..:iwłłzkow,... o o, '.., :osajll~tzag tętytgrjąlljy m~ pvć,~ wędłlł1! tw$łytyęb. pqdstąwą ustroiu, RzeczvPosvQli teł P61~lrlęi: włudoż.::vivł\l wiec ff}zw6iu t6~o "lbmzłłdij l311śi?two.iest $~czę$!ólnię zą.il1tul'ę:: o.io\y31li~ Mer~g ~aąrń ~dm\n.. js~ra~ii m\ń.stwq~ lu?: S3mQ:rg:ądqwl.rąP.~two. ' ~.wiec musi się starnć p zapewillei)ie samoj;~~ dowi ll\t)żności wvkonvwflrtia tveli eadań. Z. diuideistronv t!ławil6id 1ł~ódlem. z kt6reso zarówd.. ' llrujtw01!i.3~ ~'... ~ aipqr~a.. d... czer, pią 'Swoje. ieit ~ffls~1 ~ltwę. które przeżywa o e okres c\ i0g0 J')rzesile~ia ~n... QmiW... I\fl...,ęgo.. i 1.~.. ~q shil-.,lbvt Flatni cz.:3.nie.ie.. s... t wielq (Josvódł\rOWaUle!!ros~ęm Dl.łQ1i:: G,' V vm... ~.w tą1tich W~t1,u~ka.~h m. u.si Ś6łśle.... od.. :p.~ lriadfl.ć dąbrze p61ętvm ~8a<10m Dr~Z{tr~tląel ęe}9wośei i oszc~edno~ei. Należv wv~ohvó ze tlstwa mak~imum 'ŚwłądcztlR. aie tu\l'a... ~ ;3zk04ę jego ęl!zvsteacji"!:d(}t"~~6h...." ''ÓVfuivwa($ nąlo2v w snowa ną ł:;,r=t.ę-j ~~91o,nalnv, t. ~'ll. aa. paecglł,," niag'bfł.ęne ~~J:rainlJ:d.ellm..J&) ijyt':1ag,iim. s.. \\T. ~ wa2łl\~3$wqi' Qbowia~ek dopomoteni~. So.mo r~adowi i do znalezienia właściwych' dr6g w i,~q działalno ści i r~ciqnalnega zor~ani~ow3~ llitl. iw.!!pgq~vodark.j~ wychod~~c pl'zytem!4za łożenia. że celqwo.1, oszczednie nrowi\dzq.xl;l!6sf)(}darka saroor2~du ułatwi w wvsok!m stęp mu PQ~(ln~p,~e o taosf)odat':"' OflSO w..' kra tu i ~nn~q.ji\ go., aut>d. łrc~i gtwq::e~v w \l3su:patwlę w~rullkj dlą. llależvteg9 rq~:: wqlusamorząq\l. ', trlaskawdmi~ 3ADQVLA, Pl ZiUW\f ~1l!f4~kłr froof:awki ~WJł ~d~w P.#\ ~jq~j~~y ~\~ ~ wq~~~i~ ZQ!ęW:ł 9:AęyĘlię Qą'~ ~~i(' l,~ięly~.it?ay ~rzw ęą~ p.ę;ory ~it ęp~w~' ~ j~a ~~tłt ~Q<rron.ą. Jnk wj,.a.4om\>, ~~~l.~~~~ \t6n' lljęffltlt;nje 1f:\I;tlMrYW4ł ~OO{i<ul{lr ~ ookł;ljńł:\nl~~~q o \W~ I~lę f\.ą. ~r~~ qi~pr~yj~ięi\~ l}~~l iwo IjĄ ~'9mpqtęp'~j~w tęj~rpr~"\\ię ~ D::i.M>Q 1~tęczą1t;\. Spr~wą Sadol!:lą zajął się są4;l p~rys~i, ~tól'ystfiwął na. St&nOiwi~ku, że Sad,.6~1 :nl~ I1162e bye sądlduy ~ pllzęjśre!ę ną stvatnę Li!;pf'2.<yj{Wi~~ ponjewa 1 p!"zę- 8~eqł ~ ~trqłh~ l1~ji ł;l~wificktęj, ;1. lftórt\ FrM1cj~ ąię " ~~ł\janje się i nie ~mtipq.y~ ftb~ 'li siąj}ię; )Yqjpy, W <l91:lc)wi.~ł n~ list $~dl,\ w tę-j sl?rą,,~ie w.il:j,istę:!'s't~vą SP:r~W ~ra.nie~yeh f)dpoirie4z1~o, t~ tylk9 PFź-eC,ĄwĘ9pew w faliuu)w Fr~llei#wAJ{'zy~.a, {l,rm. f}f.gą!biz~j-e.m roqyjs:~im'~' ch~rą~~ęrze tyb;lew.,. ; SQWYID i mięj <'f):w)")ill nię ~ l1pzę(liwto llq~ji 3QW. Ng.D~~~wlę tę(kl Fi~wą ~. rqini~tę~twq ~Ymw i~ri\!pigm~ en ~ą~ ~ry~ki ljzll.ł 1:yuię ĘątQ,iQtw.\\ ~{\ ąięv~9wo(ł~i~a{\ ~ spra:w~!~() ll~orzfl. ~ 1 L ZW1'CIt;STWO POIJJtu. adąńs~ ~ ~le~i. (~t) ~i~k.~ ~.~t\ł}lf.ię ~łę.~?ą.j4\ tęb.v "~Ił~WO ~ ~ W ~i!wl'l' W~~,~ icz ppdd3110 ~ewi~ji 1l1ca.ych. w :f.ue 'lłatvqłujfqw "lmimv kurt u 1l..,.-,.. ~.:h."-'" Układ Qfliłl~D!~tyW Lond~, obowi~łaevlll,ohwna ntlvłęcw obio komisie iimullowe llirlarneułu $lde~q~.,'.. Lołlł,. 21~, ~W'fAjf\c..~ ~ ~~ łi~ów ~u~x ~~. ~1A\\.. w C'~\1' lj!łi~n.~~;~cyl * ~WM ~~~~h: \1~~~ 40 S$.QiD9Qt-l ~~ ~u f$wlm-~ VI AJlel>Jt ~, ~k~,,'-y~ *f4łojił. t\\ ~~W~ ~ ~c~~ę P9myś1uYln $~u~i~p ~~OJ,),~~rv~i' lfirtwiw'(b~' i.e,~ąd ~e1sk4t ró\\'1l0 ~k i Mródłbyl $U~ W dą.tenju ~l"łśl~ia.' '. z~~i' ~~ d9 ~~kp.um qq\vańr-~ strooy Nieml~ i EUf~' UIltlmt;':L$i 'ręsu za..wikł{\nyeh" ~agadnjeń nę.rt,yry ()k.az~l~ s~ę leooak, 'te 8~1ę,n.de <U pr~tycę.l)ii;liqoillwośeif;\. Wop~ t~ ~l", SZf,'liIl~ była żą41{3.ć Qd ę\yyeh (\~\lźiuk.qw,.,.. cillii jej tq1.e-,.me zmuszona, j~t~~.o Z~~y~* ~3 wwyt.~q ~ii1ili;"q.:i".~ kj,e Siironrnctwa pql1tyc7..ne Anęlji. ~ię J;lQftu lila. p~~ty lxl'1.~ W ~iwli$d~za,.ją, Ż~ sprąw9+dwde tła> prz<~b!~ ~~ęj. Il~~tYCWę Q(\fę~iwa.m& ifw ę;~q 'il Qg{ł~~!lą QQr~\lCęn~ę Żff!'~tł ~~t-tl. ~ę~{}.,."j)&n'1ii~er 2~ii~" W~'T~ 'Md~j,;., ~ tj~tj~ :gl'ił~tąt'lw.,,~eg"9 ~~. }lq. '~'l1dę~1l.1 ~i1\j!t }!:,t6~. ~liną jj,ę ~!W~ ~9 przyj~~ JIF~ęi; W{łl~ ~tq. szlę. 11t:l-\y 'tw2{\ ifc~ęnl-\\ py.lę~i, roz1~lę1"z.sjł clz~a!i;uli:a P91s~ęj poeził" WY~Y~fillę ~ w ~y!t ~ ~ ę st5e~e~1,t ~. " Pl~llJ~ 1l~ll\i~We ~~W{\ ~j. ~~.1w{l.j"G. l!ifjn~4ii1ą~ lij ilf~m i J~ ~OOP~I;ZQ$Ć ~ nęc~ ~ł :[, fł,'y.g~~ GJłOiNY OUAN. P~,!, " -WJ1łi 1)~ieMi~i dęli~ią ~ K~lkllttYi t.e. ' ~l.\ _~l ~i~ st4.t,k. Stlę ~b łsrmnidłł': OtNERAL OOURAUIl W POZNANSKIEl\tł. C. rq~nat\ 23. Tenę:raf OQ-\lra\ld 1 którv ~l ~ mij,flę,vr<,'w w~i,k pols1deh u 1"~ t do PtlifUłUl1 i Iwi~dail '. (~QuJ'aud. w towarzv5ltwie p_qw~kjęgq ~iq't.vl' W.\7.vte :KQrD1)~U, genentłowi dywiz ZABURZENIA lłeligijne W ',. PłłfVi c'łma tfn ' donosił ljt Vi W ł ;.<{l;;plic v S11k~n,is nr~vs*l 1~11nYc.h~ nodct';3s których hitveh f.n~~~z ~fft1'\af'vzowt1l'1v. gijskię ljdalt:;"" ~ie p.a mieiscę, ~ :Po.'.. H~

3 'i-._ leroeińce. III. tego to tadlilego dziecka polskiego nie wolno nam. Z takiej.na,. rubieżach w.s.cho(tnich wychowa,..' wys,tawi.ać nazmarnowanie! Dla.tego też nie' wohl.o liej mtoozieżybę:dzie.,m,jata, J?'OlS'ka. wiernych obywa... nam si!erot eksportować (j~k się to salo w B elgj 1)(. telipmcowillików.spełnią. ooi tam swe zadan1a 1e-'. lecz raezlęj imrportow.ać z O!bczyzny do kr... ju., piej~ n:iż sprowadz.aaii z. za..chodu Polski z.aw()d~wcy Wobec braku danych statystczynych o sie~ r~e1nieślni!cyczy kup,cy,' którzy, wychowani w 2lUlpei; ~ch, oblicza' się obecną liczbę sierot i półsierot pol" nie,odmiennych war-ookach ekon:omieznych, sp ole:. skich w Polsce na 300,000 czy li jed:eid. i pół pro<;en~ cznych. i kuj;turalnych,. nie mogą gię na wschodzie ludnoścł, nie lk"zą.c już coraz zmniejszajątej się 'I z~:k:lim.6ityzowoać~ ZakOiJ.1y ; z;aś,. jak' to. by lo od czasów' natury rzeczy liczby sierot po-wojennych. Samo' mtas, UIIlji z,litwą" spełn.iaiłyby w,ten sposób wielką 'misję to Po-znań ma llja swej opiece obecnie hlisko 5,000 o na.wschodziej>olski,przyc,zyniając się do ucywilizów&n1.a kraj li' '~.' do wunocnieni.a naszego "Przedmu::' zaś będzie 'najmniej 60,000 polskich d2ied' (w:tym sierocq;nyich dzieci w wieku dq.lat 14. Na obczyźnie,rza chrześ-cijaństwa". Pracę na tym terenie uww.tać wieku) ooi~ro!conych i opuazczoi1lych. Gdyby z' osta~ należy z;anajwłaściwsutd1a polskich zakoo.ow,może :riawet za waw.iejszą, niż misjonarską u ludów byśmy co roku 2,000 młodych, ce.lowtc) wychow&-4 nich choćby tylko pcłowawród~a dlq kra.ju, mieli..; dziki ch;j te niech(. ~jąmne narody chrześcjjań. Iiych i wyksz.ta.lconych pracowid:ików iobrońt"ów na skie. Naród polski' 8p ttriiłprze.ci-e"~ w wieku XIX j speliniajeszcze swą tll;i'sj~lgatolicką na bardzo.~; w:iieltki'd-1ob:;:żairze kuu"ziemskiet Świadczą też o' tem pcl!wswe za jegopr~yc:zy,ną kośdoły i parad'je katolickie od ŁabyćLOt~Kam,czatki....P:r~yurzeczywi~ieniu tego progr.au::nu nie może.stać się żadna krzywda,ósiadłym na wschodzie mniejszościom, g.dyżśtw.a.rw.nie. nowy:ch wars2>ta-' tów pracy uie jestró,łvlloznaczne z w-ypier.amiem ata,..;' rych. W olbec talk sł,abegó zaludnia wschodjni'ch WGje.wództw Zlnaj.dzie się tam obok zasiedziałej ludno&.ci d'ość jeszczemri.ejsca r pracy i dl;a. części łl!a ~acho d'zie zbędnej. ludności" 'dla 'połskieg.o rz,emieślm~ pr.oomysłowca, kupca l' ro1ndk~. Jako słuszne uznać 1m trzeba zd.runie p. Prazem DTI1OIWski~go z :,ego wiekopomneg-o-dzieł:.a:.:...; ),P..olityka' po,iska i oooudowa pa.mtw,.a": - "Im więrb~ w Pols'ee jest liczba ludnoścird2.leld.nie polskiej,tem mniejszą trudność' sta-.' wykształcić.~;~~:'.~"~'~, :', WIADOM'O Set ~'KRA'JU- =~L:a:~~j:z~=:~!~~ krorą ~ństwo W _. Wzrost liczehny'po~ów w gra.ni.cach Rzeczy,.}:;.,o':' WARJATKA~WJ~OŚClEtĘ:.' pospoutej Iliemoże lti'k~u z nas być ~bojętny. -:- Dla przykł.adu przypomr.nam~ że F.raaJ.cJa w doble,;' ',; ".. '.,.>.'d. ' 4 'f.~;:;.,if) Y'I" druul :~m.)~~dcza~~ O P'Ustowe~,Na;pOtleona!D.{)gla JHateg9G:llegl'aĆJ,a.k wy'l:~i,tną rolę w ~o.:",ns,;bozens~waoo.:rasp,el> C;orzedo~ala, Europie; pcmieważbyła oo.oncz8.ls stoounkowo silnie,:~~: ~ęt~~q po:m}~sz~ą )1;fJlV~!.?,!" j){lji~cz,qil~;-o z, ; Z>ąIluitndooa,'lDjająe,tl Sliehie25 pr{)c. ludn()iści 'cajej iz,: ~.,: ł~~., k!ą.rll-9 Wp~f.W~~.".k.." a,./w,,ę.l~j:ł,'11hkjl;lt"'ka. ~:' 'EUJrOfpy> 'l1etrsz, 'Pl dcw.s Wd<}nY. światowej, milata tyl.. Poznans le~o.,arl.a:lą.a. PO ełni.os a rzy W 8' '. '",';'" ~ "...., k.'... t 1k ''}k'.' ~ k "t' Ib'. '~ciami modlący h sie pat:::..,proc.; lilf '''~,Z 118ilWH! szy~ y o WyS.h ~lem 1Z,,.;.,,Ofjcle e.. l1ac PI~S,c.'.' 'pomooądrugiidh zdq[.a. hfoo1ić się przed l1czeb-. ~ Dik:ow.,..', ni&' silniejszym n.ai-odem. nhiini~kim. Dziś czytamy, AMERYKAN'SKI SPADEK. w pomimo fatalnych skutkóww<;)jny ludność wrze, k) Ministerstwo spraw za~ranici11.vch BZy Njemitecldej ~ podług,srp~u~z 16 czerwca, br. p~ 'na podstawie 'sprawozdania. Konśulatu.. R.P.Więk.szyłasię jfulż {}' 3 mi1jo'lly' a.więc ma pół rililjo.. W' Pittsbi1l"~,l podaje do wiadom{jści.' że 'w, ~roczne prz~r08tu. kasie TowarZystwa ~. PoIsko~Rzymsko~Kitto~ ' '.My P{)l~y.w cz.asiefiięw~li nie rozrośliśmy ;;""licjd,egq.w.ch~cago. Hlinoi$. znai~ui,e:, S}ę kwo si'ę. w. kraju liczełfuie w,tym s't05unku, jajk to się' sta,", ta 352 dolarów z tytuf1: "'ubezdieczenla.. PC? ł:o u naszy.ch sąsiadów, jak pi~zle profes>q,r Rudnicki: 'fu W. 'J~efł~ ~lrik~zm~rłvril.16' D~ździ~17Ilika,."N{?~~twof ~ W'lastl?-eeleIllep.:y etniczne było' w " łj91t'!oku.w'~t... Płeasant.,Pa;}\~:w,<?tą.ta PoILsc,e, da.wniej ni;esłycpanie ka,rygodne,a jest ni,em.:.::>.~~ mysi zap1su źiuar~ego.. przyp!lua 'le110. dzle~ i dzisiaj" z drutiej,strooyidrpychaji na..~ zaborcy,,':,., "Clom t ' Kv~stanten::tl,' DanIeloWI.. J3arbar,?:e 1', ljltaid:ow1cie Nie:rD.cy różnoop. spa.soh3lmi Z kraju. Dynu!rowl':ć"faffile~~ałym. zapewne, 'W.b.,~~~iel1ietoszczep()w~ naj.~żrwię.c teraz w wolnem '" dzi~1m.~~ flus.tr'łacklel g!ivz.:-ma!ly~ubezple:=";.p~f'wfu ~wnać, zwięks'zi(jąc liczbę ludno&ci pol czając ~ę9.podał W ~pbk8.cli Illl~lsce swe20 skrejw kr8jju,. wszeutiemi :g!rirrith"emi środkami. Dla ur~ó~hji~rii;~~ri;~iat~fti!.1~:trafiły u~ wschodzie Polski, a drugii6 tyle z dzieci w Polsce s;3imej od mtracenia uratowanych!.'. Powyżej wypowiedzialile myśli' stjreszczam ~I 'następujących zdand6ich: ;~) obecllie już czyilld.'ych iiilsltytucyj i orgaui"4 z:acyj op.ieki ruad dz.iećmd i sderot;aminie n~lety zmije, niać, a raczej rozbudowywać; :. b) punkt ciężkości wy.chowyw&nia sierot pol" &kich tlj:'zeba przenieść do wschodni-ch wojew'ództw~ c) n.ależy stworzyć opiekę w kraju d~' sie.rc4 po.ls'kich stale sprowadzanych z ohczy'2id.yj d) s,t,worzyć W k.r,aju przytu!lki od.j>iovcz.e syst.&ł murs. BoduelJ:1a, tak. dla sierot z za.gr,anicy, ja..kot~. dla niemowląt z3gr..oronych;,, e) d'zieci te już w drugim 100 trzecml roku ty.. cia przenosić do sier{),cińców na wschodzie;' ' ; f} tamiże w oddzielnych zakładach'.(()ch~ szikoly powszechne, wars ztruty pracy) wych.owy$ć ~ sii8lroty polskie do' praktycznych, 'za,wo-ł dów~ tak; ~y p:y wyjściu w życie mogły' zn;alętć 's>t.a.. le. utrz)'''id..mlie na. wschodzie PoJ.ski~.,. g) państwo udotuje zak1ady te (<1, e, f,) p;rzeą przydzia.ł odpowiednich części:' dóbr pa.ństw'ówy~h II ni.ooliw1ościąsa:mostarcz.a1no-ści:..,.. h) Ministerstwo Pracy i Opieki SpOłecznęj' luli ithil,a władza. o;bejmie na,dz6r i n.a.czelne kięrownfu..t two,przy. wykon.an1u p()wyźszego programu. Owoce te,j pr,.a;cy okaiżą,się oczywiście dople~, po kilkurnrstu latach w miarę dorastania wych{hvall' ków; le,cz przewidujący goop.oda;rz buduje swój dom r,dług przyszłej potrzeby takie dla s,\yychdzieci 1 \\'Ilruków!".. Wykon&nie po-wyltsz. pvogtramu kryje si'ę za 8.ir~ tykulem 103 naszej ko.il8'tytucji,który opiewa.: "Dzie ci bez dostawczluej opieki rodzicielskiej m.a.ją.pńl.wq d<)o", opieki i poono,cy Państwa....,. 'V Zarazem ~e1ni się przez to myśl,tmięd,zynam dowej organizacji pomocy dzieciom" która mówi VI Dekla.r.itJCji Ge!Ile'W"Skiej z dnia 21' listopada 1923 ~ ku: ~,Siero.ci.e i dziecku D'puszcz,onemu n.aj.ety dao. przy;tulek, pomoc... i Ill:otlliO.2Ć. z;apra.cow'lwia, ''JUlII życi.e". "SaJlvate parvulos lu - "RatuJcie dzi:wtwę r~ Jan SuchOWłak. _.'-----III , IIIIIIlI!IIIl --'.'.'_.'.'.'. '.stalić bliższych danych co dóosobviniade;; we. przeto. spadkobierców' do nadesłania. nych wydział pr1awno-.:rewindykacvinv. \Var~ ~.,~o oraz.mieisca;dob-ytu. je~oazieci..,;,.' swych adresów w podaniu' należycie ostem::: sżawa', Fredry 3. W podaniu powołać,sie na Ministerstwospiaw zaitranicznvcnwzv płowanem do Ministerstwa SnrawZagranicz lezy na Nr. K. II a. 6478:::25.. :~<,.f.ui(" ~.3) bina coraz rzadziej odwiedzała 11rób meża i wspomnienie Andrzeiazacieralo sie. wiei pamieci. '~ J statnie' aordy~ Wszak młodość ma swoie prawa, a ona!.. Chory wpafrywał sie w. n. ią,.'u,.. por, CZVW1. e ' liczyła dopiero dwndziestątrzecia wiosnć. tak i mówił "..',malodotadużvla - to też rzuciła sie w wir P ',.. 'Ot uciech światowych i''piła sptagnionemi ustv - anueta 1..;.}' t.. k',.. To bvlątak.niedawno... a teraz... ze L40ClS el czary roz oszy~, - Jędrek.l. '~,; 3'edrek!. _.. :-- wyszeptała.'" Młóda, bo~atał nie7jależna ł rychło zna~ UklęKla. 'OlZY m01!ile idrżacym Mo~ lazła wielu konkurentów' do swei reki.. któ~. sempeczeła mówić:.rzybylibvradzi pocieszyć ia po stracie mp7a. l-i','/, -Ślubuię Ci' naidr'ożs~y'f'żeprzy~legi Z, poczatku Rawiczowa nie dopuszczała. ',d.9~ymam '.. bedą ci wierną: ",l'niczvif\~ do siebie myśli~ że mo~tabydo,v:tórnie. wvi~ć..dte".zpsta.ne.~...' zamąż,lecz namowy oica.., który tw1erdzd~. 'Podniosła. się zwolna z ziemi i,z boles~ Że młoda kohieta nie powinna pozostawac. DY!ą uś~iechem,na twarzy. powtarz~ iąc:, bez opieki meżczyzny ł skłoniły ia do,\vie!c1. ';.Na,dJ;0ższvzobaczymy sie wkró1ice u oddali;: $ze20 zainteresowania się staraiacemi Sle. ła "SlęZ cmentarza~ o nią. '-,..' ~' Z pośród konkuręntó\v Sab1ny wyroz, Dwa']ata' fiii:neły,iak oddanq osfatnia niai się'urodąi irlteli~et:l~iamłodvmuzvk; l.'>,osłul:!e Rawiczowi. Czas naisroższe zabili.::: WitoldKrivcki~":,'.. n'ia 'ljmy,", wrec 'też i Rawiczowa no iakimś W jakiś C7.aS Ra wiczowa DrZYZwyczaI::O.czasie otrzasncla: " się.!te smutku i. b<3lłeści i la sie do. ~zestvch ~ o~wiedzi~.11!łoqe!!o :fuz:.~~isią.i.nie', p~etala '. i:pż oprzeivtvch' ka,wreszclesta! SH~.on dla ~lel nlezbe ~y : C'lei1)lcnlach..',"...,... '" i,;,'...' ' Oezelowała z ntesknieniem leq:o f;>rzvbvcla l,. o ~,~ył.a:tłiekną, imlodą.. ofapiatja:j.'óiwiel wkbf1cu przvwią~anie i Syffipatla vrzei~ bieleli. r~k~.i~*y~iąlą~cily'ia ku sobie. SłlJ:L d.zily, śle, w. mi~ość!.'. ł F3 Nie było to iednakże ~oraeeiłplomie~ ne uczucie - iakie czuła kiedyś Sabina do zmarłe~o mei,a. l\uode,jei serce PO vfz,ebv' tymbó]u nie bvło iuż zdolne do gorace1lo ~ czucia - jednakże Rawiczowa przekonana b~ la, że kocha Krzyckie~o i gdy ten POl)rOSl~ o; te.i reke m6wiac- - Pani Sabino kocham pania. Czy chce, pani zostać moją żoną '? -. bez namysłu 'Qoda~ la mu obie ręce i usta Ich połączył pierw.. szypocalunek Potoki eleftrvczl?e.2o.' ~wiatła ~lewał, 'salon pani, RaWlCZowel w ktorym zna.1do.!,al się. liczni ~oście. Z!!romadzIła Icb. tu urocz~ stość ofićialnvch zaręczy!! młode) wdowy ł, paneln \VitoldemKrzvcklm... Pomiędzy tłumem pań i panów kreciła sie rozbaw'iona pani domu. Przed chwila ~'vłaśnie wstano od sutei kola.cii i 1!oście 'Prze szli do obszerne!!osalonu. ',' '''. - Panie Witoldzie,' - prosiła"jedna pań -::- 'niech pan n'g.id co ~f;!ra;, Krzycki spoirzał na.' swa narzę,czg~::" ocz~~b. pani Sabiny Ptzeczytał zezw )ł~,,.1 - Z llt\iwiek~~ll.t~'vl~uot~..r.-~ _ ' ' -:,f ~.',:" ~.' :!,-jł l

4 z*,hi.unotvzow~rua ~-* pogponlgzb Dlsk.. nie iechibgo. ~.anicze polsko - nłemiockie wymag~ niezwy nooć rządu palskiego. Celowo WmaWIają sz.piedzy klej C?i\.\:tośc~ cąił:ęgo spoleczuilstwn pi)l~~i~q. Tu 00 niemiect:y ludności lnl",ldej: Polska nie buduje, bo p~ra.j1ic~u w~~ Polsce ~k,cją ~~~~o-q~h1xlni~ nie wier#y w łiługie p(}si~danie koryt-ąf2.\l pomorł\l s~i~ nie QPjaw.ię. się wp,!litycr.nie pie~ądrylh sl}.ieg{)~. tlajp2,~b dy\\'er~nm>w! }ą.k tla Kreaacb W~cbQłlnich. Nie:mci wygląda.ją ~ ~pr~ieni 'm lde~owo- Jęcz w syętem~t ycznęjl 4ol>rze PQm:ytśla.ll~j propagan lełlia lu(tlloścl ~ PO:rnofZlJ" Gdy ~łe-d~wnq te.ro.1ł dzi.ę, wy~yskującej w$?ys-tkie te nied~-mbtg{;\nj~ którę 7.f.:' --aq ~ię!l' paą. ąą p<1\vsiechny' str,ą,jk rolny, PO ~. zpł~em I}2;Sze.rn i$tnieniem, państwoweorn są ~wiąz str~e n.iem,jleek,ięj twór?yły się ()re;twtzft,cje :t. r;lloo- ~l1:e. Pnę,ciw.Q!~d&la,nie tej pr()płl,a,n~?<ie z n~zęi sro- kó,"y ró;'mych Sł;ęihlbe.lmó,\"~ \Veł!,rbupdów iwł by ij.'f j~t niedqst:t\t~znę, Drawie ~pię.ome. przekroc~yć ~lc'ę i brać. czynny u<\~~ł w ewentuc.zyld,ldtiilf-qq:n OP śl-ed~~ teg-o ruchu Wwplft.lllJfil ~h~y~h f{»uucłhl.cl! Nie jest tą.jemnjc~ ~ W QSt;a.t", l. JJie mo.t~ hyć ta.je~njcął ~e np.' ca..le pogr;;micw pol- niw c~i~ z Byt~ą. powywp.',(,oiwaa wieę } "9'~dziQ,. ~o-nieroi~kie oooą.dz'one je.at QQW.w Wyszkoloną. j lono między l~:ność wiejską broń węzelk.i~'\l ro. kt.ćn!m winny być dold_dnł,. wvmienione: wlek.. wyks~takennieł sbu'ł reddnnv,_l1.cie roddcpw l gokłłl dnv adrę~?;atniei~kiwlfiia. Onh\ti za llauke mi~sie~ipie wynosi :(t 2(ł - i wpisowe ~ł. 1. prz, kursaęh ~a dwie eqsljqóyl dli. ~QPJatą. 5 łlqtvch ~hłqp~ów i diię\~cz.a! Jnięśiecznie r PQśclel l $~&:gnł~~... uftlłiv mi," swoje. T~w() 'Ałat'w!~ mqzil9sc stołowiu\\ sit li iltnjch,kuchnillch ~t\l{i~i1ckl~)l~ " Bliisz.vch infqrmącvj udlięla titiii't 'f;:w3 P{lpi rania P.r~eDl",IuLY. VI ".; \'1 ~:r~z~.wie tf~idka ni 'tv ~Qdl' (io.., ~ei tm. ~rilmi4 nalety ~.iui\ot3~ ~wjł\dęctwami.. ~ rolu>.'itrl l) JitlPOWII r ADW IAlIOCJIOJ,JóW W PtlL80B, :. g;qrga~~z~w~~ ~ł.v.~tl wywlaqowczą która proog. awe dzalu~ N&e br;akl<> ~ k.ąrabinów ;wyjd;ic,b. i ĘIl3SZy " '.,~\> zaą~ią. czyeoo h;u9rffi.a.cy}11e.go, za.;jmłjij~ $ię ~rli nowych, naw~ ej'nl8it polnycq, które PO\l.~ryWM{) la wię demqirbji~j~ ~ranicz.nej lw~~ci pql~kiei. 2-Ą~1{łniC'b osóp:nównolegle że zbroj'ęnj~ j?ę4ę~ pqwf-q.w Vi.oatr9!t p, Sl\;rłY~ T.ąm" gd~ie W ~r~ię poleikięj czyrmą j~t j~' sla niemięckiej idzae po{\:s~czi1wa:pje jej przec~'w~ Pol- 4~ił f~w~1i F~ w. P~l'.b~. ~ placqw~ pou~y{!2ilml Wywia.dQ'Y~zą. -:- W ~tr{)- ~ce i w8zys~k~ewu c-o po~kie. PQdszczuw~ę to zro eojci lkłwitm P. H~ F~ A "~it~ u.ie niemieckie) Nięm<=y utr?tym.ują, ja.k. np. ~ po- dzilo już owoce. Nłoo,aw[lo tęml,l lle~ń gilj;1lla?-j.a 1n y ją;q ~Yil1, E'A'jsęl. NBrjpięrw SW$ytQ Mli~~.ę '.~. ~rarqic~'u powi.!łltll C'h'Ojni.c1$.i.ego, ~kicl\ placówe14 S~ule z ebojnie W towa,rzy\stwie i~'rc4 OSQb ll~l się -.około d~ \Vjer~:txQwicpo stronue :niemiec~ię-j :Q~ lę~ą1nej.?i~tnej j~{liln\: ~ J)Qtęm ~ FJęw4!4~ p. ~ J:i'iJIDlr,cjo-M-rj"sz.ę ~iell1ięc1f.iej pqlicji politycznej drodre, by odwie4z~ć g~ooy z;m~rłyca czł~n1:1iów ro- zw'iedzono więl1\je ~~tofh.lm F~ W ~.. rekmliitj,tją się nie z byleją;kieg-q ~{ljtf-wjąłu, lec~!aą to d'liny n.a t;a:mtejszyrq em;entą:r2.11. NiedaJę~ ementa~ Po ~m~dt\ni1j ~l Ollf9W.4;?~P9 łł(twaie~ycłl w pr:rewa.żają;eej części py;}i ł)ft ('er~)\vie niemieccy~ rz~ dolla>tyw.a.1y ~ pęwnej sali wr:zt\skj i okrzyki. "Vie i?~ł.~~ij~ Mt1listęr SkPf.~t~łl~ któr~y d,~ią..la1.1).ość 9W& rozwij{ljp,: ~ $.~ż4~m miej- dziod;. ciekawoośią UC7..eń SzpIc zblilź:ył się <lq ~li j ~ęu gra"llkzn go, wyst~ując Aa zewllh,fz w był awi&dkiem urocz:' tośc;i "Sltahlb,elmu" M którą wję.! t-&:k rązl.l;i;ij3.;ry ~ t ws:.?:eu~.ię i)rz~~~ wijcli gbarę.~terze Jro..nt!l'()l.erQw p~zportmyych, gr~nicz.. zjech{;\ł ofic;er n iero,ioc'ki Mąekens.en, {PfA-v.r.d,opodo- olpr~ymięn fahtylia.ęfi... uych i1ta. pr;l.ygzem j~łlt~ nw sp\łs'zczą.jąz 9ką, głó. bil:ie kręwijly zmarłe~o g{'lnel'a.lf\. M&C~e~}. W ~~ię jnioo~ F9I'ttją~~i.~ j~ WiIlęgQ węgo!celu.,- SOIll:ao\vrui.iJa., j.ą;k luq;n'ość pol- pgąypały sią' prwplllwięni~ W~q lttó- go, dopytyw~1i ęul} o ()4.w~unliaeh )V PQ~e5tM' ~. $~ ~ k~z1):bls'ka myśli. Mówią OJP.. indę'~łe <n.n...!lqlsku r. yeb. Q,QTn! HY t1.1,l.o., QIJ. A ~b.l.'o.-j,nel. a..k, c."i nr.,<?. D,L>.. i.w D(jl,.see. \...tf'y'.. ~ ~ J' ł -.I..t" '-'ty"''' ł- tycznyel;\ j~k i ę~opl1mic zi\y.ęb. N~ c4"il"6t fi. $kr,~yił czem wzbudzają pewne zaufanie u lu<}n9ści pala~iej. N~.;le je(ie.q.~ OOePuycn W.l!WMył P()~Ę~ C7{1,.pĄ:,ę u., i\ie ujegą najlpnie.js~y'll1 wf\jtspljwości()m, iż <Ią. CZIJ,lowsk~ą m\l ni~j ort;ail}i:a. P9l~k.ięg-Q. \Vlilzy~tko,. ~};iu\si~g9:t d"w ~nf()rrq~yj Q f1f~ę~~iw~h tenia NIĄemięc idą w ki",run~u pow}'qf;nego ui!yska ~.cz~ul zwi~:? w ~lusrę~~y. rzucil9 ~i(ł n~ pj.ją.c Forda, jak{);~ q j~q ~~ą.rmą w~l~. ~~. Alą ~trącoj:):y~h Qzie~-mc, pl'zeqewszyst1.;,ięm P,OID()rZ:a~ g<lqo ~p,jeprzy~o>ści. lliewtwotlme go pu-. O~'PJję ~W,!tę ()~ię l,i'~-ę, i'pr~ędąrję. 'i~ęt. W: r il zą,. NieUM!y rownież~ ją~ PQw.a,i!ny Kro~ W tym bhciji)ę~ m(}n~ ~e ~~.,u (}C ~y~toą:ci~ oba-' szyn rnijesięcznie w Pęl~ę,.a skorotylk.q ~ ~ieool\j\! ~~QWi UDą?~e sympa4,' dl~ Ni:emq~ w w~jąc się \\,id.(){}zjl.i~ ~ępstwt - ~{łj wy~w(}bo- e{lni h ~ t mobuó ~...~s~ęro~j.f;h mąs~c'h hł<lp()ści ~ąiljc~nęj. ~je (U~ in- d'zlić chł>opca z rąę opr~wqąw. To ~yij,iq ~~y pl'ze- sprz 'ip;,._,._ ayo -...,w.,,' _~$lę.,~~. ny.ch celów Nj8IP;Cy nau 8f&Pł<lą ()Ę~ałę ja'" \\'ŚCieltl9ŚCłk~y~~kitcl\ ganego st~pnią, to Ford na.tyełw;l,ia$t za.łlieltle s", ~ąęhl ęf'lllle, gmny IJ;1Iies~kaJ:Pe q,lą st'f?źi'ijjków,.!"oz- '\tv preeciw~~więn.-m się 4.'0' tęj w~~jącęl do pow.",()w{\-n~ fąitwrki. w PQ~cę, 1P.t~y. ~ ~ljd()w\~j nię 40 :P()Zr1l~llia. pogroołczllł;' rol:oota, (::dll. ~ł~ prqrp~~d.r a.ntrl)qiltilt,lę}, ~zpi~g.~~wo lijg,inoś w P~ęę i~s~\e wgór~. cbó\y, Bytów itd. ~ f.ył~o w' ty~ celu, by wytykać. ci' OOlsklęł l\ł\ POgfAntczq }?Ql~ltlj#'m n4e j~t ~a.ni ~, l\l:.g,n.o$ę'i' pols}{,iejv.'ziil~ąjqcy. slę rzęl\:9ii\.9 doorony.t ~OW{llll~\ P~ ~y ~~.i~~ ~jf}mięc~ę ~pa.-' 1:'MIODAr'łJĄ 17 E' T.TDQPY" ~-"... Nd~~yqo~łtaoole,ł~ Węzy~t~le t~ ~~ę lęfjt W~~Nk91'q;gąłę:t4Qn~ sieg tel.~ tf,:zll-&/.::,...,' ~.,.ł.. ~A -.'\e4, _.~ ;~ft.. ' '~,:.:,.'~:'. poczyn.mąę. ll.?$ l\.lfllchy.eu ngg~ę~ Ęlipoo~yw;ąJ~ 1!&-~ ~i, i$.l\jętyll\o~~ 'pl~{łwką ~lą4a pql~~~il~e~,~ ~) W Q:jtatnięb latt\eh p.t~e{1'uja~j;"", ::t~ )jł~qiui~jf\ rz~f:ywi&i~ć 1nnOOl!i' 9C;yma; BilO:"- t.ęl~fornc~ne, łl'lę ną:węt ~~~y :pqszc?egćlny ę~łowie~ ruoh emi~rą~yitly g E~l'oPY dq zlęr~, ale prll~ę.żpqwwźlny cel WYW~ lł~w~yc~ wj 'pl~gwki. ~.atf,lęj ch.,yiu lp~ ;być ~mqbal~gwaay, " 2iemi\vzma~ał sie coraz bard2iei ;~ro.d~ó.w. \1 ~ \WJe p9~~ze poi4~wjqae j~t ą~f~tów' emif;!rantów satwialy \Viochv i tujlst1~()ł::'w~~ ł{\l$;t) 'Ill&~y pr:?>ykł'8.4 :ijieęh~j ~Ul,iy ię-lef9ui(:'zll.y cbl ~ry. --. Liozbą emii;lrilntów'vł~kjch,_:.;.pą.,y~atą chojnkkiegq. Prz d kilku mi lsiąc~lniem, PQe~cz~Óln.e p~te~l c~y tę JXJ\ięp, c~y w2. ~łi4;łle ~ 28000Q W 1913 roku Wl5óOOO}w -,.C - f;y ~zys,tą'piu Q,p Wdowy linj!i }\Qlejowęj dlugqrścj ~trą!$y cęlnej, c~cą.c 'wlęfqi\~wa.ć d9 rnj~~ ljl!ls2~ rqku~ ~*'Ś =lr J\ \l,~tfq:\v egięr WV$i?lQ W ty'jaslf, ~ęj więcej lf} klm, po~iędzy Fh'cn&\1 (\Vj~;who- posługiwać się pryw2ltnemi wląq'~.ę!ill~~~~rwr~ r6\v lllvm czasje Qd Ilę. ~14000 ęmigriłl~;~t>w. WIJ) ~ Dt.Bfj~ęn. (Niem. :arzę~p~). KQlej p!e pył& ni~ 11fl...:e ~~ cz~tę. N&wę~ tam..., ~4ję. b... Y~S.T telefony" L. icg.b.ł\, em,' igrant.. ó.w.. zmnie.j.s~yl. sie. w. AI»:... ł...,..l.~l,... tak bardzo potrz,ebną, b~ l'u.dno,ść pp str~uję 'PlieąJliec' z l~~w~ P9Jm~,y'ą!Qęj Q<!lj~tQ je i ~z~ ~ (3()5 000 W 1901 rok:u ua W 19:1(r~ ~tej ni~ dą~~& 9:f~ę ~ia4l. 40 ~ole~ jak. 6klAl. Ale. ęi9wq ~YntętQ rqwipięl7,; s~'llpy z. pfzęw~i\mi tęlefo... kto j \v NieWQzeoh, które zn~ idqw41łv.., PQ ę:t;rop,ie ~ol~~iej ludiność ~a.\s~l1bs~ą. {\Q ~»l~ze~, llięmemi.. peł~ym rozwoiu prz.emysl\l (~ (lqq w ~Q mi~~ tj~ C h(}j'll4~ mą dr~ W ~p.ięćtt~jęę!j~t czte-.' ~e ĘUk& ~zę.g~tqw ~f!i;oo.j WYRitM'CZ?n l;ły ulę f9ku I!a w. Ięku 1913),. tvlu ry) -,~nornętlrqwą ~() przebyęi~. "Vi4~~:mr wię.c~ dla 4~y.$-cleQQ 1ę.~lArch ~tępstw ~ęj ~:fęj.ł)ier. ~~ UillWleks-ze ma~y ęmlg,rautów w CZ.ę~9 Q.~jś Nię;mcy ze ~woją kol~ją wprawl~ ~ęlk~., n~j l{ ~pr~w~: tęj.& w~ej~ 1M QP~ l.wł ~ęsil-. i91\~h yt~. 5~~J ~.19QJ!Qk~.,Dal ~'"''''ę, przeciwstawiając luoo.ości polski;ę.j li~r-. ilu f.i.w~q~u_. iyi.m~~o łwqjn~q(!~ a~lm ~~Ilf;; SZKO(AI~~~UKTORÓW PRZ~~stUi14.;.. ~~ątek loku\:k{))~~~ I.~w:;;~nia ~9ffis~~~~if tl57ma: i8~~:q. LUDOWEG9 W WARSZAWI E., 192fi rqku. ~ - nvm c;ejem od 1901;...,..19lZ f,. eroigrguatq c... Prk~ZyjmUię sie k3ndvd~tó\v QbQlgl{l płci 5t,3D.V. Zied.. n... QC~. Qne W ' A;.. P.. które.o~z. v.. iiełv...:.....] 1..'....,;... '.. k) llihllv: Koszykal'stwa kurs2;letnł. Y'.w1e U 00 lat l(i~ ;Kąndvoi winni :doiyć mil,io:qów.qbcy~h..' tvill ~amvm. ~ie ~:~::u~~rs 2~lctni_ Kilimkarstwa kuf$ 6;cio ~1~l!\i~:.r~~6~I~ci:~~~\~I\ięJdJ~J~~~ fó~pvło dq Kt,lnądv S;~ ro.niquów~tt~ '~ial... ID CQŚ. co lulpewt!q ws~vstkinl lł~dlje się podobałq -"Pieśń miłości." -iest ~gasłef;!o to kon:ulo!l?ic ia mego vr~edwc2ieśnie lltiyj a,. cieli, f. au Andr,ei...,. mów.,n zwł'~~~i:ilc zmarje~o. PQ~ostl:\la jedna iedvn~~ która zna i. dbi~. ryki.ją. ~ie mtedzv U$tJlwi Sabiny w jej iic ~o SAbiny -- znał ~Q również. : \1r U.. 'Wspomnienie ZD'\arłęgp QhlooeUl nrzeię; lo ~gl'qillfł4.honvch"~ Zapanowało chwilowe miloleidt}f Ktlvaki do~iero tera~ ~orientqwal się., fe nie powinien bvł mówić W tei właśnie chwili o zmarłym m~żu Rawiczowei. ale te; r~ nie mq~p,a iuż pyłq COflląĆ t~go co się PQw!ę<WałQ; ~tął wi~c zmieszany, boiac sic ~poifzeć lla n~n~eczqną. Jeden tylko oiciec Sabiny Ule stracił kontenansu. -. Dobrze, dobrze panie Witoldzie~ - uwołął -- niech nam pan Ełu!ra te.. pieśń młło ci l '" \V ziął Krzvckic$lo pod rekę i M'ProW~ dził do fortepianu.. Całe to\var:c.vstwo ZJ!rupo. wało słq dookoła muzyka. nie zważając na Rawiczową. która siedziaia blada w roeu ~ny~ S - Jj!iakQ rok iak imienia Andr1.eia p.ikt ".Ulęj pi~.w~nlqmin~łł Uiwet oiciec. mając -~ :tl:y.o rolcu::la. '-..JiIldowe z~ i ~ aby ~pomlljąla Q j\ndl'~~i\11 PQPjqWłll z tnie szkanl2 ąawiczowei ws2:vstkie. fotografie.. R.awl~zowa. iak~dyhv r pour41o~la się. wvsz.ła Ulepost:r~żellie z St.do, nu l \>Jf 1:t sit( do swego ~ u(!ua:tu~.. l~( ~tworlyła biurko: lo1o~rafjf\ ł\ndj'z~ 'ja le~ała na Samv1l1. spodzie s~uf1a.dv przy;;: ~niecl0na stosem 1istów~ \VYiclaią. wyrzuca:: jąc jednocześnie z szuflady 1'0wolwel,ł And:tze ja.- 01'011 ta!lanqmnlana prz6~ ws~ystkich leżfiła tu od cz;asu ~mielci Rąwiczą.. - Sabina usiadła na. kozetce. woatru lac się w fotografie. Z salonu dochodziły do tei u;: szu przytłumione dźwięki. - Bede ci wierna - odezw'alo $te wiei duszy. ~ Kto i kiedy mówjł te słowa? Przy:: pomniała ~obie. _. Kona iący m~ż.. ~ a póź., niej mo~iła. przy którei ślubowała. te dócho wa wierności zluarlem\l. Odtvla w niej cala p;r.zes~to.ść; 1Vliłość AndrU!ia. ie~o pieszczqty, 'Ot'ośba ljmiera.i~;: cego i stf3sznv po~n;ęb~ Ból ścisnął jei serce... " - Zdta4zilU QO -'U&lltabl aumiep'o'"!lie dotrzy~ał"ś przvstę~i. Głowa iei~tłt l seroe mo{.ljlo bllo.. /t..,.", Boże t Boże: l ~ s~epdeł.. Pa.. ~ac9ł;~ fotografję; w pewneichwili WYdało sie ~t. że dotychczas' Uśmieohnieta O ła«qdnenl $l9'f rzeniu podobizna zmarłego pą:thv _~; groźnie.. - Andrzejt!! j\ II,nie smłewai, się.1ll6~, la, wdat:rljj~ się z. Dr2etą~en1Qm W.fot~ Hę, iednakże podobizqa. An.~r~b\. ':'. llie.i~ na nia spo21a.dala~ Odwr, wzl'qk iei padł pa leiacv na. d~wbnie wer. Schwyciła go do reki llp1.l$ioui gr~fie..t Rewolwer.by} nabity., ,. Ąndr:leiu hie ;'1\) ". 0hk : urw~~i '. Z ~Q<i palov Krzyckiego. 'VUilv lit!' 'ne tony; poteinvm a'kord'ljl, e~y"",;~.. Pieśń mnoścr'~ inim -pr~ebrzm. oę~uu: d.iwieki w l:ruduifzę SąbiUY1'~$ie,.-: chv tl':tłlsk. '.. Zerwał sieqjciec SabiDy i. budu~ru córki. N. kq:!etcl ciało Ra.wic~Qwei """'$0 sktoni uę~vła bmqwa struji!ą krwi..'. At,uł.t~ei~wi dochowała ~łr KO~'

5

6 r.,roz\vojt PonieozlaleK "ci. 24 sieronla r Nr. 231 (-} Zasób \viadomośc'i, któremi dotąd operowa, la ekonomika rolnicza pochodził przeważnie ze spo strzeżeń : b,adall. doko.nywa.nyeh nad organizacją i ;..gospodarką dużych warsztatów rolnych - przy zup.ełnem niemal pomij.aniu drobnych organizmów pro d~cji wiejskiej - jakiemi są g()6podarstw~ włościańskie. Cały szereg wywodów syntetycznych o partych na. bada.niu elementó\v pr.a-cy stosowanej w d~'życb. przedsiębiorstwach rolnych - i dźwigającej te przedsiębiorstwa na poziom wyiszej kultury,.... ':paz~wał bez żadnego \V1pływu praktycznego na roz wój gospodars.tw małorolnych; które sz.ły \vłrumemi, - a. tak mmo w naszyci:' stloounkach z;b.adanemi dl?ogami.. Ewolucj:a stosunków agr:arnych w Polsce nadal ;będzie zmier:bal.a w kierunku rozpadania się dużych «ł~~r6w rojnych - na gospod;arstwa śi'ednie i mare. Zasadnicza linja tego historycznego procesu popa;nt.a. zootał:r li nas usi-awa.mi O> reformie ro1n.ej, kt6-, : re 'no~~lnemu biegowi sprawy usiłują nadać niejako tempo jeszcze szybsze. Słuszne są zatem przewi dywani:a,. że' w najbliższym cz.asie wymagania goopodarstw drobnych t. j. kwest ja id~ orga.nizacji, po, trzeby kredytowe i. wiele innych zagadnień nieoołą ; cznych CI ~ źyei,a, oi~.an1zmów wył.\yórczych, wysnu-',w,,a' się na pi:er\v\szy plan stosunków rolnych. Nauko. wo - empiryczny materjał ekonomiki okaże się w wie lu wypadkach niewystarczającym i będzie wymagał \. stoojów' uzupe1niających, prz:eprow,oozonych z punk,. ~u widzenia.. nowej.' orjeilitacj.i; do kmrej zmusza prze,. budową :~stt.oju agrarnego w całej Polsce.. ". Dla ujęcia, zdiefinjoiw~ia i'l"ozwiązania nowych " :~3Jdnień" przez przeobr.ażalją-e9,: się, pracę na roli - P9JVśtaje.w W~za.Vf1e specj;alny Instytu.t ekodjo!mi ~i.ny',, pos\v~ęoony bad:aniom ~jawi~k gospod:ara.twa :v.2ie,iskiego z uw~g;lęd!llieniem pr.zledewszystkiem -:. I&ni~ej SJfery dtobnych gos!po~rsitw rolny.ch 1, m~ szezegłóy o lnstyibuc.ie podifllmy: niei6a~., Wi!'W6Z PBOl)UKTóW GOSPODARSTWA,.. ROLNEGO..(...;..);\\V. ~u pierwszego półrooza br. wywóz by; cała ~tegq i i;nnych produk:tów gospodarstwa rol 'n.ęgoi, Poaski,. Z8ijmują jedną z poważniejszych pq,zyiyf W n~~yy:m eksp W cią.gu omawu,amego okre $'Uwy:Wi.ezioOO z Polski 41,300 szrt,uk bydł.a rogategp;. '1 ~~i tys. zł. 407,934 sz t. trzady chlewnej ':warro.ści 31,920 tys. zł. 110:WS &Z,t. ptactwa. d'oiillowe... go wp.r:t,ośc'i t 636,tys. z!. 28,207. to-'m. ~nięea świe:zego. ',solonego ml'owrr 'go wrurtoiści 41,104 tys. zł. i :torm, j.l3ijw.antości 21,851 zł'. ogółem wy wózproduktów,:g~rstw.aj rolnego rpi"zj1niósł ;po stronie dodiat 'u.:iej bila.nsu',haind1lo!wego Po1eki' w ciągu pierw~. ~ocm:r. ib l tys zł. - (-) Nie mamy w Polsce odpowiedniei warstwy kupców polskich. uochodzacvchz lu d~ kt6ry ziemie tę odwiecznie Dosiada. Ten brak wl'asnych kupców dobrze czuie '\Vyzvski~ \vany lud wieiski, na do\vód czeslo służy u::: chwała, jaka podlascy dele.qaci na dorocznym zjeździe kój:ek rolniczych w marcu roku' bie::: żąceflo przepro\vadzili. Uchwała ta brzmi: HZiazd kółek rolni::> ~ych C.T.K. stwierdza. że w naszem żvciu ~ospodarczem brakuie warstwy kupiectwa. polskiego~ bedacego gospodarczym orldowied::: nikiem rolnika. Żiazd wzywa żatem \vladze C.T.R. by dały inic1atywe do zapełnienia tej luki przez dążenie do utworzenia odpowied; nie~o typu szkoły handlo\vei~'.. W wykonaniu powyższe1 uchwały Cen:-: tralne Tow. Rolnicze w Warszawie' wvteży~ lo swe siły. by na 2runcie Podlasia pierwsza taka ~zkolę otworzyć. Starania te uwieńczył. pomyslny rezultat: lvlinisterstwo wyznan re~ li~ijnych i oświecenia pub1iczne~o zezwoliło na założenie w.bialej Podlaskie i szkolvhan dlowej~ dostepnei dla młodzieży \v wieku od 14 do 17 lat. iuż PO 6 do 7 oddziałach szko;; Iv powszechnei. wz$11ednie 2~ch klasach szko.iowych. Obszary te nada ia sie do urzadze;: nia plantacji kakao, kawy. bawełny. kauczu::> ku5. tytoniu i t.' et Rzad hiszdański oddal hektarów w s\voiei kolonii Muni ~ru pie finansistów. ~odzac sie na' udział Niem~ ców w Vowyźszei koncesii i Dozwolił na ~ siedlanie się tam Niemców. Firmv rzeczone niemieckie wsiadały znaczne plantac ie vi Niemieckie.i Afryce przed woina. Powoli ale systematycznie i planowo pracu ia Niemcv nad utworzeniem nowe~o panstwa kolon ial~ n'e~o. będąc przekonani. że z czasem Angl ja za. niewiadome ieszcze koncesie. odda im za:; brane kolon je afrykaiiskie. ~, UPRAWA' TYTONIU W BUtGAR:JI. f-) Buł~ar ia jest kra iem z Dowodu kli;: matu swero i w1aściwości ziemi. specialnie na da.je się na uprawe tytoniu na szeroka skale..;:.;;v, dolinąch Rhod opu, wystawionych na p~ ludnie, w mieiscach lżejszych i suchych u~. prawia sie. tytonie krótkohstne.. na ibardziej poszukiwane w handlu. Na ziemiach cież;: szych. i wilgotnych spotyka sie 2atunki zwy::: kle o dużych liściach 9 których aromat iest mniej miły. Sprzęt tytoniu bułgarskiego sta::> nowi o haussie lub baissie na 1.!ieldzie wszech;:; 'światowej, ponieważ BUlgari-a znaczne ilości tytoniu 'wywozi zaeranice. Głównvnli o<lbioi';: cami są, Włochy. Czechosłowacia. Niemcy i Austrja.. O$!ólna 'wartość wywiezionej1o 'tyto::> PBZYIWÓZ ZBOb I MĄKI W PIERWSZBM ni u w roku 1923 przedsta\\ia sume 1 mili ar;:., dla le'yów i stanowiła 1;:3 o~ólnei!o eksportu PóLl:'łOOZU 1m B. krajowego. Wogóle tvtoń e kukurydza i ia ia.. 'C-). P.r.~wó'Z mąki izibom w pl,erwszem p61ro- są W zasadzie iedynemi artykułami. które w fziu :rb. skutkiem zesz'!qooczllleg.o nieurodzaiju, stano- Buł~arji wpływ Wywieraia na bilans handlo~ wił jeoo&.z wamiejszyeh PO:bycyjiprzY"lOwwych w wy. KultUra tvtoniuiednakże rozwineła sie ~~ bilansie hilindłowym. W ciągu oidawi,anego..,vi wła.ściwem słowa tego znaczeniu dopiero w' okresu przywieziono do Polski 173~961' tonu' mąki ostatniem dziesięcioleciu, na lwiekszy punkt pszennej,wartości tys.z.ł. (w pierwszem pół- osiągnęła \v roku 1922~23. kiedy wzrost tere~' roezu roku 1924' tołnny, w~rtości 12,314 tys. nów obsianych tytoniem wzrósł z ha na ~. ~i'ży,tniej toilill wartości 10,743 tys. zł ha. a sprzęt z na' ton~' Przy' (pierwsze półrocze r tonn wa.rtości 9 tys. u.) czyną. takiego stanu rzeczy były bardzo wyso::: i:vta tonny wartości tys. (pierwse.e półro kie ceny tytoniu w roku 1922 i dlatego z._c~e 19:24-19 >tonu wartości 2 tys. zł.) pszenky 20,357 szkodą działów produkcji rolne i nadmiernie. torm w.arto!ści 11,244 tys, zł.. Vw"v pierwsz;em półroczu zaczęto uprawiać tytonie. Superprodukcia., tonu. wartości 203 tys. zł.) OWSa sprowadziła kryzys. który trwał blisko rok i :: ~ w~tości tys. zł. (w pierwszem półroczu który wp)ynąl na zmnie1szenie areału prze~ to.nny wartości 17 tys. zł) znaczone~o pod tytoń. W roku 1924 obsiano. Z cyfr powyźszych widać jak dalece ~jemny t~toniem iuż tylko ha i sdrzątnięto ć 00. na.s~ bilł~ns handłowy mia:lzesz!óroczny 4~.OOO,OOO kq. nieurądz.aj, który obc'iąiżył n~z łjhans h8j1ldlowy' PRZEMYSŁ METALOWY na pierwsze półroc~ rb. {) zł. Na.jcięższ}~ W NIEMCZECH. miesią~em pod tym względem był.czerwiec, w k.tó~ rym import{)wanozbóż i mąki na ogólną. sumę (~) Niemiecki przemysł hutniczy prze~ 'tys. zł. 00 stanov.'! 18~9 pr.oc.ent ogólnej wartości; zywa obecnie,cieźki kryzys 7.astói daje' sic przywozu w tym miesiącu. WSPół.,PRACi\ NIEMIEC Z HISZPANJA W AFRYCE. '. (-) Pod kicrownictwenl firm handlo:. wych w Berlinie Herz i Scha.berll i Hecht ffeitfer i?p.. ZU\viąz!łło s~ę ~owai'zvstwo ko~ ~ldli!e nlenl1ecko~ll1szpans~ie w Afrvqe Za~,~?h n 1ẹi celem d!7.ew uzvtko::: eksnlo?-tac1i1 WV c l dr09.oc.enuych lak rownleż palm ole: we naki w sposób bardzo dotkliwy. mimo to. że utworzyl sie związek stalowni i walcowni. obejmujący 75 proc. całej produkcii. Tran~ zakcie na. rynku kra lowvm sa zawierane w bardzo O.Qraniczonvm zakresie Qdyż nrzemvsł przetwórczy kupuje tylko ilości niezbedne dla pokrycia elementarnych potrzeb. O ekspor;: cie niemieckich wyrobów żelaznych. Wobec silnei konkurencii belahskiei. francuskie i - niema mowy. To katastrofalne położenie prze 'mysłu hutniczego spo\yodowalo oj1.raniczeuie a. ły średniei~ ogólno~kształcltcei. Pr(j~Ifi1 nl~ ki :ułożony przez orąa~iźac ie rolnl~ełł. ~ hv1erdzonvprzez MInlsterstwo oświatył ~ obeimuie teorie i pntktvke w takim by ucwi! już PO roku nauki posiadal w:owe wiadomości.,pot!zebne do utlty li haa ~lu otazt by qpuszcza HłC: murv 8.1k~lnminł Jasno skrvstahzow'$inv luerunek sweł ł pracy zawodowej., Wiadomość ta winna dotrzeć dowftv ł kich rolników~ którzy. maiac kilku synów. i dla ochrony swe.f!o gospoda.rstwa~ nnedtqża.; drobieniem, winni iedne~o z nich ki~wad ; do handlu; winna dotrzeć do wszystkich hau czycieli, księży i innych działaczy soolooz" nych, by w imię dobra swych wiosek i miast odpowiednią młodzież do szkoły tei kierowali ~ qt\varcie szk~ly n.astani z~dniem. i wrzesula rb. TermIn zapisu dlakandvdat6w. z poza bialskiejlo powiatu przedłużony został do 10 września rb. Wpis 5 zł., ovlata. zs:nau kę 15 zł. miesiecznie. Adres szkoły: Szkoła Handlowa Okr~ ~owe~o Tow. Rolnicze20 \vbia:lei Podlaskiej. ul \Varsza wska Nr ~.~ produkcji do. 65 proc. \vydainości ogólnei. Stagnacjanakazuie zrzesza'nie siew syndyka ty. Obecnie po utworzeniu syndykatu Droduk tó w A, tworzy się kartel produktów B. oraz syndykat \valcowni blachy ~rubei j drutu. Sł3 bę,zatrudńienie hutni'chva wpłyneło na re.. dukcję tranzakcii starem żelast~efu. W kc'. łach' zamteresow:anych utrzymuje sie iednar opinia, że sytuacia przęmyslu hutnieze20 po-..prawi siewjesieni rb. NADMIERNA PODAż \VEGLA - ~~ NAK BEZ ZNIŻKI CEN. (-) Nadmierna -podaiwei!la wcw!u Q~tB.:tnich. ty~odni9 daje się coraz bardziej ooczuwać \v ważnieiszych centrach życi$ przemyslowe~o Polski. Podaż ta. przekracza prawie 3;.krotnie POpyt przyczem charaktery, stycznem iest zia\visko,:l~ nie WPływa to bynajmniej na zniżkę cen. Hurtownicy zaczv' na ją luz magazynować większe partie wę~. po cze.f!o głównie przyczynia. sie stosunkowo \vysoki koszt postoju' 'wegla na staciach. ni t. zw.. osiowym. Ceny ule$.!aia wahaniom, za leżnie od dziennych koniunktur.. 'nie, zdradza ją jednak wyraźniej tendencji' zniżkowej. _Na ~ieldzie warszawskiei płacono w dniu 14 bm. 32 zł. za I.gat. węgla, 30 zł. za II aat. i 26d. za HI gat.) wszystko za tonne loco waston su cia załadowcza. Wegiel śląski. a zwłaszcza ~ tu!llti odkrv\vko\ve, spr;z;edawanodo.. 23,. i22 zł. za tonnę, przy' braku nabywców.; ~upc\t; WęglOWI oczekuia sezonu. me' maiac nadziei na zwiększe;iie ruchu w cia~u naibliższe~q miesiaca. '. KONJUNKTURY WYWOZOW,E DLA 'HANDLU POLSKIEGO W BUŁOARJI.,-:) Poselstwo polskie w Sofii na dt~ oficjalnej komunikuje omożliwościaćh zbv-. tu, na tamtejszym rynku wielu wvrobów l 'lwł' SklCh. Do wyrobó\y. tych należy zaliczyćollla. szyny i nar~e?zia : rolnicze, rury j ~sta~cje; wyroby włoklennicze, szklane, ema\lolvase. I t. P. Poselstwo to równieżwy1"aża opinie. ze wiele firm polskich mo~łobv. sie' ubie~ać z po wodzeniem o dostawy rzadowe. kolejowej techniczne POLSKIE DRZEWO W AUSTRAL1t...,. (~) W końcu lipca br. oddłynąt~gdmt ska transportowiec an~ielski2wiozacy... ~. pokładem 1500 standartówdrzewa' tarleto. pochodzenia polskiego do Australii.' Jest ta. pierwszy \viekszv ładunek polskieji!o drz(}wa do.l\ustrahi. Należy z przviemnościa s~on~: statować. jeden krok naprzód w kierunl'u Uf. niezaleznienia.się od rynku niemieckie~(} 'o PODA.TEK OD NIERUCHOMOŚCI. (-) lvlinisterstwo skarbu koliluniklde~ że od dn. 14 sierpnia do stawki voda.tk({wef od nierucholności za pierwsze' trzy roiesta ce rb. doliczana będzie kara za zwłokew' wvso kości 4 procent w stosunku miesięcznyi1l Termin płatności te~o, pods.tkuza 11 ~!!!1!..;;. tał rb.. up!vwa z dniem 31 sieronia~',t~~ Ulgowy 7. duiem 14s~o ~rześniarb.?

7 Lipińsk'i.. lo%~r lelld na hpudcac lasto. w 4~elnl~y, SWr~Q' ~t!i\a, Q ~Wł,a5Z,Cz,a lita ul. 4.gieWAł~klęj k.w?4ypfzecb:ądziei1 idący ~tęd,y wi dzi w.dqcy i 'w łld~ń' wtoe~ndjięl~" ~oętytjuci,a W tym P\łil.llt,ęję n:ii~'tą1:lvrę,.)vł~tj. ~estn& s~ęf()ltf.\ s~... lę p{):wlll~łtv, "w1lę~wy, łfj.'f t~~aj ~y pl"~~p,o-. Q,dęń w b.i~ygzi.>f}ń j~t nęd"a>zony U!J, Ul,czepki ludzi.!:l;wq~,n,ycb' ob~z~jów;t«ki. 'wyp..ę.dek nieda\\-:qo mj;ał mięj.ś.ęę Pfze4 ~U.k1,iqAi.ę,w.~~ ml~1;l,(}wicie 11Hę.t,. Xl1~ ~~łwiec p.rił;ys~~ QQ<l;J:t~tą ~W~q, któnw w pół A~ęj4~iel1ll4\:y n:ti~w. waeszk:m u jedijlelprostr4ut ~~ Cb'łwięc ~i~dj'" m~ '~jes.zcze w q~tj:lu g(i~ie 1;ł;hJ?Ęz~~ł j$~ l>n\lt.~ wir" ws2sd!s2y w' p~wqrw po:-... J ',..t 4Zą.ł ro~ląd.a6 si~. \V tym m.6i1t\~cie ~ ~. ~obiet ~z 41Qmu i, ~Qi)}acł.1'Wszy chł~pcą roogl" j&c~o się skinęla n~ń, ten ~ myśl~ fe to Jęst ~ o$q\:oo, u k.tóręj milęą,~~ ~Fat jęg\)!) pw,ool ~lłj,~ od\) mięe~~~ni~~ gdti(ł u~o ~U Ujj~Q ~ kr;lęł}.e i PQ pęwnej cbwul k~~~ ~t61'ła- gq lłrqprllwi4'~ pyta: "Pe'W"110 pwn pr~ysze<;l1 d\o j,aikię.jś ~Q}lietr' Cblo piec,iaziw~'oiny l.{l.pyt~i~ OOWQrz}1 ~ jak s~ ko i po,wiedzj'ą.~7 f& lf~ęę?-:yw1~le p:r~+:ę{u QO.~ p$ni u której mieszk,a jęgq J;n~t WQWlC~ ndęzs,(lowq.., 1~ koqi~tj;ki PQl\ViIi4Z'~łiL rou "W td,ź ę,~ęcko i IM"'"' ~~~lrr~'\ tleatr 1 sztuka ~eb illag.rq(l, 00 ~,kłon.lił9 ~~ wyd!ę.w.~wo S~9jg.n,\\ 'Q,Q ~~~Ięo ~<rl~i~~ ~ gród W je~~j ~ fi.r'iq. ~:pqr.t9wy1ch.. ~.zeząg~~w1 re~~ bęq.izie o~y w OOił,\U~~f.c:łl, da;),d~h: ~~f;wt 1JJIi~jsQO, ~ ~.. ł$y l ~a w ~QC~~łl lt ~P~Ą ~~\' ęj~ rę&\~ię, q.~~~ lii\q g*l w ~tu. ~1 s'ie.rp,ulfla, r},).., ;Kw"at.ery <;U'a, Z~WoQW~9W ~W~~y«;h W. p!l"zepi~ylęl W~icn[ę, r$~cj~ 9(;~ywt~ tę ~~ zętwl,ije :p~ tętrmilil fai'wqqlgw... ~,',~....n.,.;.""=~,-=-" ~ KRON 1 ~."-'!I,I,e.łut"".ll ',Qfti~d~iołek "'Qłł ~.,.~i.'bq,ti9... j,.,,- "ąp, C lnł. Tow. PP,ąjpol.""~j" J;1ł~_1f.,. (1~:'OĄ)o~, QIł ~ł. ' ~, WidOYJiML TIUI~ _lejul.. LRTł'U!~qą męł,\!łc}~dre_j'.. ~'.,..QWl".,mJ '!'.. ąqrpdk~.. ~3IłJJ. ',P:.:..: 'o, " W~rQ(la,.oj~iee,.' ',;... "ilu!.z.cd~jęr~,l'eł~j1cldego".łlt,~,. OR2 ~:r,c;t~fłq~'ł1sł'f~,ęt~...,i ',,, Oq'P8,.NitlM4ll$f).! " 1&Ir:~".JP1.mnł"c~ar~ejl4i.JIł"..Q4IfUUI l,mił9iq.sr~g,.oifjiów~ u'p6łdld e.""'.'lofao.,,,,,,h,ił~l~~ęm~lt,r '.,:.. łp D_, kd :t'utełq j(ł,ldem iiró'tm, ',. d,i ~_. ~i'icaetp~~ej!! fj ł.wiijk,jh_}\\\lęł~, l~t,~,.i.,.. łnu.l~ ~ VUf"L.ltflił{IJ,~!4HQ4~~.. 'l!lł.ł~,i ł'łe t".,.t, Qawiat, "Tfrk ~,nlf4"ii. Sll,i,ni J~~I.t Tłk.:{~i~,W'iadomośoi bieżąca rt JlAKOAH(G$),. ł.i.u.,,~, (1, : 8).. PQ ~~ni~,~wyq~~wjq ~ l.t~g (3~1) ~pę 4.~~~ ~if} ~ry~cy iit~ :t~~~i. LKS-\l,D AU~i ~wiw.li ~i~ 'f~\\ l ł\.~,", pomq~ły ~f?:ylti ~b.qi~k.1,l" w~~ę~ie ~:r'lj,ty:q:rj p"~est~więw.ę!t~~r. JW'~':l-ęlloł:!}?SĆ.sęd 7J.ę.. IQ, p9.~ię,)mniejs.?()~i:q.węj" pubhczl[1q~e:i l Wlę~i,~~ ~yęil, u~ ocznyeb, V.~1W?W, lf.tóre często p;ł.o ł'ą Qlym:ąć' Illi pęt~t~efalr ~~'!'li. ~V~Qw., -,. Jęd..nęm ~QweXJ:t!hl.:Lqo- rqo~pa.ę~~~~ycb ~%ił kqw}imt~h. ehhtba. ws~~ki~h ENoW Gr~~~. łl: :p,ł,\~ węt ę~tj.5!tyli'jji.;a kt9 Wii~ c'lli ił lliię A'U3~rJl..-- m.1:\" ~, ~j~ć. Ze b.ol~l.ią P9;gQ>fJ,~'Y..'.. ;, Wprawd,zi~ kl~ ~ tq h~;więl~ ~ę ~łu;,:o11)a A' ęfł ~~~ ;.,.., q~ jll~ w~~~ę (CN,lCQ<Vl!B- - Ha- ~ ltq)~ ~ ~. wygr#ll ~!I.~ '!F- ;Q.i~ gqri 4r,l).tiy:U \Ję~ t~ ~ :w'z~ląq.em ~11:nJI,C2- I tl,fw, ~~ ~~ty~mf~ Pl'zewri~~Mę.. pl'$ec,;iw~h~. N~f.łł~~węlł}~ ~Qw~ią 1: U,l~ ~ęw. wyrót l'iął Ii'~ę' CyU)~t' J:r w<;z.\!~ pięfw~~y r{lr~ Q!Q ~W~ 1.1.:.\ ~~ ~ęnę~ii wfi~ 4Q~k\-ęy.,., Nięę.~Qł**tl\'Y :Q~t,~~tl,lyl,.,~t.ęp' P. Q~~, l ~~i ~i~?jł1;'!?tyw~1ji?$t;!rę.$!zt}r ~~rięl,r ni~ n~'~:;jęi~tb,;;{ą'łt.~ię ~ ~~9' m~~tr~ii;l., "W dnjt,~ę ~o~cl ~rozę -Q,Q\Q~ bm C!br~ ~ J,mil:m~f{~. ł!u4z;i.~ l.ęwoo:j&nyqlgwy1., ~ię~~~~~4, S~ęej~nle slwlly.ęb, p.u;nkt~y w dl'wyff)ję nie W'$9~~tę f,lg~z~il1ię $ l,ll,ijl,.aq:wi'l;«u'ła\ IMa ~f.w. ę~:z:l()w~ (lęplęj mt ~i'8~ j~) P. F~ec;Uę.r. Q};ł.9Wi{l~,łĄJl~ę~~~~łf P'ff?Y quw ~<;ąli.!ęj ljijj;'. LXI I' "'"'" 'UNION U. 11l1.. <:n9. 1;'~ 'pr~~ę~ł ~y tłto\vw~)'łlł\l~l~~ WQW,, W pęwyt~~j??rlfę~~ ~~,\~~ęw' ~ Mi1it9~J,... ~ _ ~<;~ lx!~ lpw~' sh~ pą&wm,qvvił rę~~,~ę ~y.k$q~ęuf ~ ęj;r~.,,' Of.łg ~~u~ę.."i~~.:w'~~ ":~y$l~~ąę ęj,~, ~łył r~li.~ w, bl,l,,':~,)~kt~~:w~~t lh~w~ i F~ e~ iq ~~~ty~ s9'lł~ę, 'l~~ t.~lt~ t~>~~e lit m ~ł~,ę~zw~ępijl9t~,,w~~~.y, Cl\~;ch. Lti'~ p~~iiłt.1!9.i.tłl?dił mu. Pf:)l!Q:QęlP.Q;~~'W~ł-jw:, f9 li\~ w..i~j~ w St~~ a, 4q~l~1U1{iJ) W~!iQf*j 9~fi~~~ 10 wj~~qłlęuj. ~JIt\R' AŃt _g.y ql~ NGw~~2ijwę~~ł7~ ~flt,fi.~ kj,t.~ ~.~~.w~$f'in-ę d9 ~r~~'i~l, swqiqh 1a~,:.~ęę.3łlfob 'pr~r ),lł. J1l~e~ięj tw~ ~()l, T9w~~ę,tW{l ': klriq ai~ Wy,iml~~ięJ:nl,l.W()of wę,~i ~lumpqdł\\wn ' :;'l,. P1!ll~~~lp40 ~~tui.lj,lm!~:~qtj;iję!'9 i "BQ~, :o~n~'ł, w tm~~ię ~y>ręj ~"i~~9ww,ę.19 :.iłłaft.\\ł~wit ~~ ~ę mulij~9 awę%w\lć P.Yi~ąQW!$ :, ~~;, '~ęj~z ~ę;9'*9wj~ p.q y\\~jelęnluj;l;i.e.~.,łliwęm\l..,pt~wue,j ~1Jlqr~+ lł~~~wił., i9 ~.~ę~ w st~ilie' p~iil;ielqiaymt, CZI$opiśma. ',to." 44_, tz:c_.,_.. ~H~lłlUO~" ij.q~qj tyq(l9jli'!łportqwy. ~ę%!\ym ~wye~~jęfj:1 wpię.rw~~ygh ~~,cp,,"1'~~{i. ręd~cja Sw.l.\joinu, or~.ąnlzujję j~$ieilid-y IJi-ęg k.ilj~ki :n~ p:rz )Strzeni ~ 'klm. qła je~dźc6w,,kt9r~y plę,l?r;l~ <:ll:jtyercz~,udj?t~4u W. ~~ły'~lł, ~~ W~~Q-,kQi{i'f~t~ęA.\i~j~,c tm. J.PI9~ę~ć Yy'YIHl~~ swęj spr~w1w$!(i fizycznej ~~Ę Wi-\\".o,ięw'łIl li!w)~~ll l:tv.'{\iufjk~ęyj ~ przy~'ljreh kęl.ąp~y. ' p!;)~y~}lez~o\yę impręz~t f~i';y:ły %~ę o~~~ llp~w/;.'lpjc'j~ w$r6d Ę~\\V'ąntiĘśw QPaZ ~!nu~~ili\ 'w$rooq\yis~~a ~g,l~f~ki~ł\, ~Q t.ę~ f!tr., ~~Z;ttW:rzY ~~ę At1Z, ł\!:;lmo~i Df:!;ęwitluj~ ~~r-q Hell'IlS' ol}~ łd.zęn\ę ję ie.n,~ l}ięgy" oj;t,h~z{tj&c' :",a., poost{lwie 'dqltyehf}z~iqwyeł; ~pisqw, żę.il~ć za~'9- J,ł~yrll p'rztrwyższy cyfrę 20Q z~\\ o4nq~ów. :Q~~ ~. tta! ilęś6 llłip4(t ~d~~ę ĘI~!łWg~~9'pmę imw1u!hrc~ <;'9 P9't"Yfęr.4~,~ ~rec'3~tl,\ wyę~?: ~ę~t;'qt ~ y~ę~łęg~' ty~q{ll1i!~l,v ci~~u lct9rę~9 z~ł?5.uł~.,\ i~ ttajew~k( i \Vo~lzvńs1}.ł P?gr9~,ę \V 1.?vstą'9~ \'1s~~. ib~':e~~"~ ro;ve'ru' frapeijskięj f~;o~~'ld, );t.9'llcj7 Q ł' f,' A '. i D 'lnife-r ~' '~O,yt:T mur~j,,:p1jch"l f~ Mąłę9'~ e~;.~te -~ < 'r~~ę-rowęr~nv~, f. ;R,~\łl.if'!..- ~ ~ ~y '," ~.,', ''; k zw,,-kle a:rtvs P\wlw.. r, Ę$j~~HW'lli?,-,VQr;;~9\V~ -;:-,.- J~,...," w':' ";'.. ir~ę. i ł;łą~ Wy~wWct\'.. A, Qr~ f,:~ s;arś.r la - 1łęwja ląd6wl'---j~~p'ę~~y? eij.f~ę~y~1, '~ ~Q,j~I.l~ę~ l{~rl~ M~1.'Olu!~ę~fęy!, ~J. ~.. W~rl~lV~1 ~ij_4 zqą1,,:,i~j~ 1:~iłltO JUJ...M PNlr Codziennie wieez. o godz~~, fł..'l \II ł e 8 a.c i.. p ~ Z" d II I... i... 'i.. Codlięnnię oc;}~; 1e-1 1P pol.!a.i~dl8b'. m"u.ll -,. ' i ~W!t.n~t!l w sęlłdiy ł ą~ęat~lelł a lvłęl~~ JPe4ł\,wl.~ p~ pęł. () god~ $ i ~ł.,.;,.~ęęfls ~,.~~~ '~. ;N~ pnę9s.~{\męłlję PQP~m~~wę., 1lIi.,JIO'. rdtęi llih lq }?Ql.QW~ p{ł\qmimł M.~ Włg~ZQ~~wę '1?ęlu~

8 Uj' cia Handluwej tódzkicgo i T apz. 5~BfZ~!~ń~~~~~ HaDdlowaj I podaje do wiadomości.. że egzaminy wsf~pne do. wszystkich klas z v.yjątkiem HI specjalnej (6) rozpoczną się dnia 21 sierpnia f. b.. o godz. 9 rano.. Zapisy w dalszym ciągu rrzyjmuje kaneelarja Szkoły codz.. w godz.. biurow;-cb. i>la nie:zamożilych ulgi do 50 proc.. (2211 l_mnazj!iiił!ilił,.noz\vóji~ Pon!edzialek d. :!~ ~iernnia 'fi Nr. 231 ne 11: z.kpa.i. 8 klll gimn;;zlum państwawesc ut PiołrkQws'ka Nr. 86. Kancelarja przyju uje zapisy E30V3o~stępującJch do 'mszyst. kieb klas od U-siej do Vllł-ej v.ląc::uue eodz, od 7... ej do lo-ej w. Nauka codzienrie od godzi 7.20 wiecz.pod kier' kwalifik owanych profesorów gimnazialnycb. Dle słuchaczy (czek) życzącjeh oddzielne kllsy -f. naukę.. godzinach wcześniejszych. Słuchacze (ki) sa przy$!otowywsni do. eg zemlnów pailstwo"-lc11 (z rna1ul & Włfl~:zme) w zakresle gimnazjum homanlst. (z lac1ną) i watem. przytodn. (bez łaciny) Początek wykładów 1 w. ześnia.. Przy kursach istnieje laboratorjum fizya.do..-cberniczntt Bparot kinematograficzny orł\z zespół niezbędn~b do nowoczesnego nauczenia pomocy naukotaj}cb Kurs klasy trtaja 5 miesięcy. Klasa6sma 10 miesi~cy. Ovlah ni~kie. Kierownik: 1\- Wierzb ickldo - letnich wysiewów j ak: bratki, gożdziki i wiele innych polecają składy na SiQ9 i narzędzia (ogrodnicze) ( Jasińskie prow.od 1870 r. w Łeczycy oddział w Łodzi ul. św.. Andrzej li _ K al. Pi obkolska 86. I vv) Jęcie zt;ba 2'ZL Porada bezpłatnie., lakład Plomby iłłb~ utgqz~,~ taksy Ba~ania J Wtów i VI)robów Porada bezpłatnie" Of8:& jllnycbułete,jam" p,_.~e~~do.. ~:V~h Pf:Ly Paiistwowej Szkole Vłłókiennł~ej w Łod~j ul.p.a)1,p US. Tel. 4-M. - WJkODJ'Wa; -- 1) koiidycj"n(l1&ii~i~ i ;odanie bawełaay, lnu, juty. wełny J ed.,abiu, ~jczesk()w. Odpa~k6w j in ę oraz przędzy i tkanin.. 2). baoanlc~ SUIOWeÓW i maierjalóm priemysło~~h jak np okreśł.e~le ~ieploa ajljośd męgla J analizy \1lód, smfi~ó'wj tłószczow ~aiwdlkó1lł l t. p.. : 5) wydawanie orzeczeń. z dokon61'yeh badań; 4)~1kCln:ymanje badań naukowych_ dotyczącycb wymienie.. tlej dzi~dziny Sll1010CÓW i W}ifob6W.. Bad ania i oceny Wykon:)~ane są pnez r2~czoznaw~w za.. przjlsl ;Żenych Łódź, Biul'. Porad i Zleceń ~... ahiinj,b " I A" uł.. Piotrko\\tsk~. Nr. 90, prawa ot. l-sze pi,ętro., Wszelkich porad prawnych u oziela ",hlści~iel biara rnfyno uaay zna\1jca prawa, dyplomowany na stopień notarjilsza Antoni Kezanecki. Biuro p isze pedanta'.re,karsy, odwołania~ 1iIszelk~e prj~atn. u.omy i kontraktyt zaaatmja zlecenia prawne. tlómaczyz ję2.yków 9k)'ch or~z przepisaje na maszynach (tak~e,"tekst rosyjski) 'l~y:bko, solidnie po niskich cenaich.. UWAGA Biuro załatwia Iormalno ci 11 sprawie odbioru osz" t2ędro~cl i pieniężnych należt1ośc!i przed Wojeml;} ch. złożonych za doll1odaml I książeczkami oszczędnościoweml w by(}ch rosyjskich tasscl1.8karbol\1ych j os.zczędnościo~ch oraz w bankach panst. Wa rosyjskiego. Dła liiezamożllyoh popad, praw.-jlazpl. "Jłb~ się ulicznych doradców i pokątnych pisarzy llpobne S >!turmo ; przedam 8 t~vg.,tdoberman-ł. At/bch, Poludniowlł 4,. fe), 2~. Iw Chelrr:y, Al. Koś cinszki l willa majora Kwiecień l1czki. źelazna, l6źk~, brony T sp rężynowe.. płuqi poleca wytwórnia ull Z~H:rsi,a A ł 1vleble najfaniej l. Z pomc Ił cłu przepro~gzkl sprzedaje: szafy, lóżka, stoły. krzes ła i inne, Kaczofow~ki Z~ierska Nr t;:ptzedaro pól domu z ogro.. v dem OWocowym przy ul. św, EmJ1ji. Do-wiedzieć się moź.. na l.agajnikoma 51, m f S Narutowicza (Dzielna) 58. Realna Egzaminy wstępne do \\SZ,stkicB klas, oprócz 6smej, rozpoczną się w dniu 2 września f. b: o g0- dzinie 4,ej po pot.. Uwaga: Niezamożni uczniowie klasy wstępłiej płacą połowt: normalnee o wpisu..' 2151 Dyrekter: (K.. Wiśniewskę -liusiałcwiezgwej mistrzyul cechower nagrodzona na UJystawie pracy kobiet ~ Wama.ie.~ przedam pól doli U Z ogród... idem 9 mieszkań, iec;no wolne. Cena z1 1 Wrocławska 8 l przy Lutomierskiej wiadomość a gospodarza, Ł6dź, Piotrkowska 163!,~;:;~~ ~otym medaleillt w Bełgji sreljr. i dyplomami aznanil-; ' KQrs~. 'lllyż~2e i niźsze.metoda; krain podtng systemu fraftctl$~1~~( Olantómki, bryczka. resorka, l łm~)elskle~g.o GruntoWna nauka.pasoujbllia mierzenia i a.~~~j~ potsjozik uźy\ivany, rolwagę Dla 'Poc~ąt1ruJą~ych ptz~gotowawc.zy kur~ sz~cia.. Ptty szkole dcdi:/ sprzedam. KUińskiego 32, pracowma sl!klen: gd~le.uczenruce DWIerają wprawy j gust1l, Uczemuce:.. otrzymuja patenty ce.:howe. lab śmiad~tjpa rvwatne. Na mlejscu dnź" w\:b6r ffianekłnów: lę96 kazyjnie do. sprzedania: łózka Odębowe, DlełJiniaf'ka, maszy stancja dla dwóch uczniów Dotrzebna starsza kobi~ta... '. na do SZyCla, szafil D lastro. Ma,. lub uczenn Cc Wszelkie wy ~ ko gosp odynidon::dl pi6rkowsklego 23. m. 22. godył opieka zapewniona, Wia... mość Zakątna 18: p~ damość; Ju.łJusza ~201 ID. 6. sukien Od 5-7. ' 2451~ zafę z lustrem. otomane. lózkał stolik blurkowyc szatkę, nrzyjmę UCZni na mieszkanie z M~ody S pianista udzielam. :zegar, leżankę, dywan. sprze f utrzymaniem. Zielona Nr. 25. na własnym fortepianie.,... todą uproszczona,lek~ 04, dam tanio. Glówna 55 4 BI. -46, ID. 24:. Ul p zlot G16Vłna 40,. m.. 15; c pca\\7a oficjna parter...;..._ _ I'OstJtot MUZyczDc-Dramatycz... przedam otomanę l urządzenie ny. Bndrzeja 55 Zapis miodz. S kuchenne 6-go Sierpnia 46, codziennie między w pralni ~ '-7 k otrzebna podręczna do skle przedam maszynę sze'wc ą S P_ pll kolonjalne$!o z językiem QO latek. Kilińskiego n 117, niemieckim Wt KuUgo\i:ski Naskład obuwia Wlot U>. rog Sienkiewjcza. ieliznę męską, krawaty, ręka B Wiczki, pończochy, skarpetki reformy. parasole. laski, wszej ką galanterję poleca Maria C hłopiec c o b iura potrzebny zaraz. Zgłosić się ul Snch<l 3, przy (.Rokicińskiej) parter Czempik, Sklep ul. Gl6wna 17. pra1'ja strona: S lnsarscy terminator 1.1 w Ił j ower UŻ) tajany do sprzedania J1l roku mogą się zgłosić R~. Peter, Piotrkowska 169. Llkatna :; UYJ me uczeni ce l1a mieszka.. 25 proc. taniej poj, fabryczny. Pme z utrzymaniem dobro 0-1. "kład 6wea1rów ZIelona 11 piekc, Łódż; al. Cegielniana 91, ~ m. 9, kont I pjętro1 " =====~===:::::= A P rzyjmę na mie~źkanie 2 pc, nów. KUłńskiego 60 ł ID, kus:z~rka Pipikowa prz}'jmuje potrzebne zemówienia zdolne szwaczki pań Piotrkowska Zielona 16, m. a. 152 m. 14. ~:ss9-8 auka haftu i roj:;ót ręcznych potrzebni podręczni szewscy Nod 6-8 'W. Tasz:fdra Pr2e.. na debrą damską robotę, jazd 00 n P Wolna 12 przy A!eksandrow P oszukuje sklepu na interes skiej, M. łiichalak. rzeźniczy, Oferty do Rozwo ju po d.,interes U Z amienię 2 pokoje z kuchnią slon eczne przy 0.1, Klhński-e homąta angielskie małoaiy.. go blisko Gubernatorskiej na C wane, 2 pary, 2 pojedynki l POitój z kuchnia w mnej dziel tanio sprzedam KiIińskiego 201!!.icv. Oterty pod. Zamienię" SkarŻYński tcjedmioklasistka udziela lekcji 4.J Oferty pod,iiisiedmioklasjst~ kac, ~t6ncja dla UCznJ z utrzyma.. ~ niem NaWrot 42J m. 7 ~ H p. front ~/uynajmę pokój z utrzymaniem rzyjmuje uczni na mieszkanie n dmom panio~ juljusza 28,. PPrzyzwoite utrzymanie l o. m pieka zapewni0l16. Sosno~il5. In. 20, 1 p, na mieszkanie P rzyjmę ztajoitą osobę, mo:fe Itr amcowa, Andrzeja 15. m.. głoda, 'Wyk.Walitikollfilna in szynistka pisząca bieglę"jli!; meszynaeh różnych, 11P przyjmie JakąkolWiek pds, WJmagantCl skromne. Łask oterty do ROZWOJU dla "Si<' ner l 24tH-t'" P otrzebna mszys lkiego. Woju pod "Samom,.- lnubione nia 15 sierpnia UzagavU portfel z roz.blałtemilj;". doklmentami' także na broń. Łsskamego proszę zwrócić. dokumenty na ul. Rzgowsk ą Nr 46. CBN. OQ="08ZE:4: 11rzed tekstem 80 gr" VI łekstcie30gr. za tekstem -5 gr.; zwyc7.<ljne 7 gr.; wśród drobnych 10 i nekrologi 25 gr komu.nikaty25,;r."" mil5meb'owj lub jego miejsce. Drobne ogło$zeuia bezterminowe 5 gr. la wyraz;.dute litery 00 gr.; na.jnm1ejse ogloszenle50 gr. Drobne poaad 20."'"... ~.10 gr. Ogł~.a.m1ej8eowe 50 proc. d:rołej, ~r.l00proc. SLnn.4ca pn:ed tekstem i wie-k,stcie oochielona nas latny).<tęsldemul0 ~ i fent&ąjne ~i& 00 proc. d;rotaj Artykuły. hez omaczeni'a. hon-ora;rjum... wata.edakcja za bezpłatne. OgłQSf;&lla pnyjmuje.się do h.ł po UJ 00 proc. Za termmo~ wychodzenie ogłoszeń admmietracja nie :xipowiada.. Katda _nowa pod wy tka obowiązuje jutprtedteln.przylęts _ł~ome!ikl ': lia& 111~ lei 'l\tgo.ta.~ema.. Rozwój m.ołda _mawiać VI ~ierzu 11 Pa ~hat w Pabjanicach 11 p. Zatotskiego UL ~ '''"... ~dr' VI r,.~ :tnikll sm; miesięcznie ' zł '