Akademickie Centrum Kariery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademickie Centrum Kariery"

Transkrypt

1 Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. lub PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

2 Szanowni Państwo, Akademickie Centrum Kariery Niniejsza publikacja jest podsumowaniem projektu Transfer wiedzy i innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych, który Akademia Ekonomiczna w Krakowie realizowała od marca 2005 do grudnia Jednostką koordynującą projekt było Akademickie Centrum Kariery. W publikacji zaprezentowano projekty i przedsięwzięcia, w których uczestniczyli absolwenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu partnerów projektu umożliwiono tym absolwentom odbycie staży innowacyjnych, których długość wynosiła od 6 do 18 miesięcy. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy Uczelni z małopolskimi przedsiębiorstwami oraz do zdobycia doświadczenia zawodowego przez absolwentów uczestniczących w projekcie. Wymiernym efektem zrealizowanych projektów stażowych jest fakt iż 48 absolwentów uzyskało zatrudnienie po zakończeniu stażu z czego 23 bezpośrednio u pracodawców, u których odbywało staż. W imieniu Akademii Ekonomicznej w Krakowie składamy serdeczne podziękowania wszystkim partnerom projektu oraz osobom i instytucjom, które wspierały jego realizację. Jednocześnie absolwentom uczestniczącym w projekcie życzymy dalszych sukcesów i realizacji zamierzonych celów zawodowych. Zespół Projektowy Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie dąży do gruntownego wykształcenia studentów w dziedzinie szeroko rozumianego biznesu, a działające od 2000 roku Akademickie Centrum Kariery pomaga studentom i absolwentom w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. ACK dąży do budowania relacji pomiędzy studentami i absolwentami Uczelni, a firmami, aby: umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego, ułatwić absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej, zapewnić pracodawcom dynamicznych i pełnych zapału pracowników. Misją ACK jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem. Główne działania ACK to: prowadzenie internetowego serwisu o rynku pracy i serwisu rekrutacyjnego organizacja szkoleń przygotowujących do adaptacji na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja praktyk w kraju i za granicą, spotkań z pracodawcami i Targów Pracy, realizacja kampanii promujących programy rynku pracy skierowane do studentów i absolwentów ,92 zł, czyli: czy warto było? Projektodawcy, którzy jako pierwsi w Polsce rozpoczęli realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS, postrzegali to jako wielką możliwość pomocy poszczególnym grupom społecznym w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Do grona tych właśnie projektodawców należy Akademia Ekonomiczna w Krakowie, realizując m.in. program Transfer wiedzy i innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych w ramach ZPORR Działania 2.6. Z ramienia AE w Krakowie koordynatorem przedsięwzięcia jest Akademickie Centrum Kariery. Celem projektu krakowskiej AE było wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkiem badawczo-rozwojowym, jakim jest Uczelnia, a lokalnymi przedsiębiorstwami poprzez organizację staży dla 49 absolwentów Szkoły w 13 firmach. Poszczególne programy stażowe dotyczyły działań podnoszących jakość funkcjonowania przedsiębiorstw, a ich realizacja dokonywana była przy aktywnym wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych pełniących rolę doradców. Udział absolwentów AE w projekcie umożliwił im zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększył szanse zatrudnienia na rynku pracy. Partnerami w programie były firmy prowadzące działalność na terenie Krakowa. Dzięki szeroko zakrojonej promocji projektu, prowadzonej również przez pracodawców, absolwenci AE odbyli staże zawodowe, które trwały od 6 do 18 miesięcy, w 100% były sfinansowane (25 % ze środków budżetu państwa i 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Absolwenci odbywający staże rekrutowani byli przez pracodawców, którzy zaoferowali im konkretne stanowiska pracy i projekty do realizacji, dzięki czemu mogli od wewnątrz poznać konkretne firmy oraz sprawdzić się w realizacji innowacyjnych zadań.

3 W projekcie wzięły udział następujące firmy: A1 Europe Sp. z o.o., AbaCo Holding Sp. z o.o., Ahold Polska Sp. z o.o., Ekoconsultant Sp. z o.o., IT Vision Sp. z o.o., jb consulting, LCS Logistics Sp. z o.o., Lynka Sp. z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Motorola Polska Electronics Sp. z o.o., Strategie Personalne, Via.Mar Sp. z o.o., VISIT.PL Sp. z o.o., Części Tir Chlebek S.J., Model Promotion Group. Wśród partnerów wyróżnić należy firmy, które na staże przyjęły najwięcej absolwentów, tj. Ahold Polska i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Firma Ahold zorganizowała w ramach projektu dwanaście rocznych, a Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego dziesięć półrocznych staży. Warto podkreślić, że 80% absolwentów AE, którzy ukończyli staże, otrzymało propozycje pracy w firmie, w której odbywali praktyki, pozostali absolwenci podjęli zatrudnienie u innych pracodawców. Sukcesem tego projektu było umożliwienie absolwentom krakowskiej AE zdobycia doświadczenia zawodowego, dzięki czemu mogli uzyskać zatrudnienie zgodne z własnymi celami zawodowymi i dotychczasowym wykształceniem. Poprzez realizację projektów stażowych Uczelnia włącza się bezpośrednio w kontynuację kształcenia zawodowego absolwentów oraz wspierania ich na rynku pracy po ukończeniu studiów. Projekty stażowe zacieśniają współpracę między firmami a ośrodkiem akademickim oraz przyczyniają się do wymiany doświadczeń. Przedsięwzięcia, które przyczyniają się do rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu, są cennym działaniem. Warto wspierać absolwentów na rynku pracy i stwarzać im możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych wiąże się jednak z dużym ryzykiem finansowym ponoszonym przez projektodawcę, w tym przypadku Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Oprócz zabezpieczeń finansowych ustanawianych na 5 lat projekt taki wymaga praktycznie ciągłego kredytowania ze względu na okresowy charakter rozliczeń. Nie można zatrzymać realizacji projektu ze względu na brak środków, w takiej sytuacji należy go kredytować samemu. Oprócz kwestii finansowych podczas realizacji projektów napotyka się wiele braków interpretacyjnych utrudniających prawidłową realizację zaplanowanych działań. Tego typu kwestie są zwykle najtrudniejsze do rozstrzygnięcia i od nich zależy efekt końcowy całego projektu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym. Mimo dużej pomocy Instytucji Wdrażającej decyzja każdorazowo należy do projektodawcy, który ponosi odpowiedzialność za realizowany przez siebie projekt niezależnie od istniejących uwarunkowań. Europejski Fundusz Społeczny kojarzy się już nie tylko z wielkimi możliwościami podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale również z ogromną odpowiedzialnością za każde działanie w nieustająco zmieniających się warunkach. Mimo tych wszystkich trudności, warto wspierać młodych ludzi i dawać im szansę dalszego rozwoju. A już niedługo będzie można rozpocząć przygotowywanie projektów na konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zaproszenie Akademii Ekonomicznej w Krakowie przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu pt. Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Celem realizowanego przedsięwzięcia było stworzenie poprzez staże dogodnych warunków absolwentom do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. MARR S.A. przyjęła na staż 10 absolwentów z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zadaniem stażystów, podczas półrocznych staży, było nie tylko zdobywanie niezbędnego doświadczenia w pracy codziennej, ale także przygotowanie oraz wdrożenie elementów innowacyjnych w firmie. Dzięki pracy stażystów w MARR S.A. przygotowano nowe projekty finansowane z Unii Europejskiej, opracowano system oceny i motywowania pracowników, wdrożono system jakości ISO, utworzono niezbędne w pracy codziennej bazy danych, procedury oraz usprawniono system komunikacji wewnętrznej. Praca stażystów została doceniona przez Zarząd MARR S.A., czego dowodem jest fakt, iż 8 absolwentom zaproponowano zatrudnienie w firmie. Współpraca w ramach projektu była dobrym przykładem skutecznego działania między partnerem biznesowym a uczelnią wyższą. Barbara Grodowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Pracy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Maja Timler-Świech Kierownik Akademickiego Centrum Kariery 4 5

4 A1Europe Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 31, Kraków e- mail: tel. (0 12) / 71, faks (0 12) AbaCo Holding Sp. z o. o. Al. 3-go Maja Kraków A1Europe Sp. z o.o. jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorstw, Instytucji Samorządowych i Komunalnych oraz Organizacji non- profit. Firma oferuje kompleksową pomoc w opracowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji. A1Europe Sp. z.o.o buduje swoje know how w oparciu o ogólnie dostępną wiedzę z zakresu funduszy unijnych oraz praktyczne doświadczenie na polu przygotowania projektów aplikacyjnych. Duży potencjał merytoryczny jest źródłem kontaktów z kompetentnymi instytucjami, zajmującymi się obsługą poszczególnych programów pomocowych. AbaCo Holding to firma działająca w branży IT od 1990 roku. Z dużym powodzeniem tworzymy i wdrażamy systemy oprogramowania dla szkół wyższych oraz średnich i małych przedsiębiorstw. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy własny zintegrowany system do obsługi przedsiębiorstw Pacioli dla Windows oraz kompleksowe oprogramowanie dla obsługi szkół wyższych, państwowych i prywatnych (e-szkoła). Celem naszej firmy jest służyć wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu codziennych problemów w oparciu o technikę komputerową. Współpraca z nami jest gwarancją jakości i stałego wsparcia na każdym etapie rozwoju. Stażystka Katarzyna Goliasz odbywała sześciomiesięczny staż w dziale Administracji i Marketingu. Pani Katarzyna Golisz uczestniczyła w wyborze nowego systemu CRM do firmy oraz opracowywała nowe wersje doskonalenia dokumentów marketingowych i ofert dla potencjalnych inwestorów. Do obowiązków Pani Katarzyny należało również zestawienie procedur dla konsultantów A1Europe w zakresie kontaktu z klientem oraz infrastruktury firmy. Stażystka Paulina Kamycka odbywała sześciomiesięczny staż w dziale Administracji i Marketingu. W kompetencjach Pani Pauliny Kamyckiej leżało nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z obecnymi i przyszłymi klientami firmy, a także dbanie o korzystny wizerunek firmy. Do obowiązków Pani Pauliny Kamyckiej należała również koordynacja kreacji i produkcja materiałów panoramicznych. Stażysta Rafał Tendaj odbywał sześciomiesięczny staż na stanowisku Asystent w Zespole ds. Marketingu Zakres stażu innowacyjnego obejmował działania zmierzające do wprowadzenia na polski rynek nowego, brytyjskiego produktu (oprogramowania). Stażysta aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia strategii, wprowadzania na rynek oraz polonizacji produktu. Na barkach stażysty spoczywała odpowiedzialność za dokonanie tłumaczeń (z języka angielskiego na język polski) dokumentacji oraz przygotowanie materiałów marketingowych pod kątem polskiego użytkownika; analiza specyficznych potrzeb polskiego użytkownika, wstępne określenie różnicy oczekiwań klienta na rynku brytyjskim i polskim. 6 7

5 Ahold Polska Sp. z o.o. ul. Gabrieli Zapolskiej Kraków AHOLD Polska jest przedsiębiorstwem handlu detalicznego, które zarządza w Polsce inwestycjami jednego ze światowych liderów branżowych - holenderskiej firmy Royal Ahold. Ahold Polska jest jednym z liderów na polskim rynku. Firma zarządza blisko 200 placówkami handlowymi - supermarketami Albert (178 obiektów) i hipermarketami Hypernova (15 obiektów). Firma rozwija także sieć franczyzowych supermarketów Albert (w tej chwili 6 sklepów) oraz zatrudnia niemal 10 tysięcy pracowników. Stażysta Krzysztof Babiarz odbywał dwunastomiesięczny staż w następujących działach firmy Dział Operacyjny Specjalista ds. obsługi klienta, Dział Controllingu Operacyjnego Analityk Operacyjny, Dział Controllingu Finansowego Młodszy Kontroler Finansowy (umowa o pracę z firmą AHOLD Polska po zakończeniu stażu) Pan Krzysztof Babiarz podczas stażu uczestniczył w realizacji poniższych działań: 1. Usystematyzowanie istniejącego oraz wdrożenie nowego systemu raportowania danych operacyjnych w firmie. 2. Stworzenie raportów dla wszystkich poziomów zarządzania w firmie, m in.: Raport strat Raport braków artykułów promocyjnych Raport sprzedaży marek własnych Raport produktywności 3. Stworzenie praktycznego narzędzia służącego do monitorowania oraz prognozowania produktywności pracowników placówek handlowych AHOLD Polska na koniec bieżącego okresu rozrachunkowego w firmie. Stażysta Albert Kot odbywał dwunastomiesięczny staż w Dziale Franczyzy na stanowisku Franchising Process Co - ordinator Pan Albert Kot podczas stażu uczestniczył w realizacji poniższych działań: 1. Wypracowanie skutecznej komunikacji wewnętrznej Ahold Polska i nadzór nad bieżącą działalnością sklepów franczyzowych, koordynacja bieżącej współpracy między Ahold Polska, a franczyzobiorcami. 2. Wypracowanie skutecznych metod komunikacji w celu promowania pozyskiwania nowych franczyzobiorców, uczestnictwo w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami. 3. Opracowanie planu przekształcenia wybranych placówek Ahold Polska (supermarketów Albert) w sklepy franczyzowe. 4. Organizacja i koordynacja imprez promujących koncepcję franczyzową. Stażysta Marcin Miller odbywał dwunastomiesięczny staż w Dziale Real Estate na stanowisku Junior Property Administration Specialist Pan Marcin Miller podczas stażu uczestniczył w realizacji poniższych działań: 1. Sklasyfikowanie archiwum działu nieruchomości sprawdzenie archiwum otwartego i archiwum zamkniętego pod względem zgodności celem zapoznania się z dokumentacją firmy i formami współpracy z najemcami oraz polityką firmy w tym względzie; 2. Kontrola administracyjna bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja; 3. Help Desk opracowanie praktycznego narzędzia wspomagającego pracowników działu nieruchomości w kontaktach z najemcami i innymi kontrahentami; 4. Przygotowanie projektu bazy najemców firmy z podziałem na regiony i łatwym dostępem z poszczególnych lokalizacji do odpowiednich zespołów wsparcia. Stażystka Agnieszka Purymska odbywała dwunastomiesięczny staż w Dziale Szkoleń na stanowisku Supervisor Training and Education - Trainee Agnieszka Purymska w znacznym stopniu przysłużyła się do powstania i wdrożenia systemu szkoleń w firmie Ahold m.in. poprzez: 1. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz opracowanie programu warsztatów dla pracowników stoisk ze świeżą żywnością (Mięso, Drób, Ryby, Owoce-Warzywa, Piekarnia) 2. Udział w grupie projektowej pracującej nad nowym programem szkoleniowym dla nowoprzyjętych pracowników. 3. Opracowanie programów szkolenia na stanowisku pracy dla kadry kierowniczej sklepów 4. Wdrożenie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa Żywności dla pracowników (organizacja szkolenia dla 1500 osób zrealizowanego w okresie 6 tygodni) 5. Przygotowanie narzędzia do rejestracji szkoleń. 8 9

6 Ahold Polska Sp. z o.o. Stażysta Zbigniew Ruciński odbywał dwunastomiesięczny staż w Dziale Space Planning, na stanowisku Floorplanning Specialist Stażysta uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu projektu graficznego zarządzania przestrzenią handlową w zakresie floorplaningu. Jego zadaniem było porównanie i opracowanie raportu stanu rzeczywistego i porównanie go do posiadanej dokumentacji. Weryfikacja niezgodności wraz z wprowadzenie ich do systemu bazodanowego firmy. Stażystka Anna Starzec odbywała dwunastomiesięczny staż w Dziale Wynagrodzeń i Benefisów na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów Przed naszymi stażystami stawialiśmy wiele wyzwań. Staraliśmy się, aby ich praca nie była monotonna i banalna. Do sukcesów Pani Anny Starzec odbywającej staż w Dziale Wynagrodzeń i Benefitów należało zaprojektowanie i wdrożenie systemu raportów, dedykowanych dla osób pracujących w Dziale Zasobów Ludzkich, na stanowiskach kierowniczych. Dzięki temu podejmowanie decyzji zarówno operacyjnych jak i strategicznych - stało się dla nich łatwiejsze. Kolejnym krokiem był projekt ujednolicenia systemu raportowania, oraz zdefiniowania kluczowych wskaźników w ramach areny środkowoeuropejskiej tworzonej przez trzy kraje Polskę, Czechy i Słowację. Zostały stworzone specjalne raporty, zawierające dane porównawcze dla powyższych krajów. Aby usystematyzować dostęp do informacji została uruchomiona baza danych, w której co miesiąc umieszczane są świeże analizy. Można w niej znaleźć również dane historyczne. Całościowa obsługa bazy raportów, sporządzanie analiz oraz kontrola list dostępów wchodziła w zakres obowiązków stażysty. Praca Pani Anny Starzec przyczyniła się znacząco do stworzenia i wprowadzenia w życie innowacyjnego systemu motywacyjnego dla pracowników sieci sklepów Ahold w całej Polsce. Stażystka Dominika Szczeklik odbywała dwunastomiesięczny staż w Dziale Szkoleń na stanowisku Supervisor Training and Education-Aspirant Pani Dominika Szczeklik podczas stażu uczestniczyła w realizacji poniższych działań: 1. Stworzenie nowego, wspólnego podręcznika dla pracowników supermarketów i hipermarketów z zakresu Standardów Obsługi Klienta w sklepach. 2. Przygotowanie nowych materiałów szkoleniowych o tematyce zarządzania ludźmi. 3. Udział w grupie projektowej pracującej nad nowym programem szkoleniowym dla nowoprzyjętych pracowników. Stażystka odpowiedzialna była za przygotowanie podręcznika dla trenera oraz ćwiczeń dla uczestników szkolenia dla nowych pracowników. 4. Stworzenie raportu podsumowującego wszystkie szkolenia w 2005 roku oraz opracowanie testów dla pracowników, w związku z nowym programem certyfikującym dla pracowników szeregowych supermarketów i hipermarketów. Stażystka Anna Wilk odbywała dwunastomiesięczny staż w Dziale Procesów Biznesowych i Kontroli Wewnętrznej (Business Processes & Control) na stanowisku Business Processes Junior. Stażystka: 1. brała czynny udział w pracach administracyjnych związanych z projektem SoX w ACE. 2. uczestniczyła w innowacyjnym pomyśle stworzenia jednej, wspólnej bazy procedur na trzy kraje: Polskę, Czechy i Słowację, była ponadto włączona w proces aktualizacji procedur istniejących 3. zapoznała się z zasadami tworzenia i autoryzacji procedur ACE; brała udział w warsztacie na temat obowiązujących wzorów dokumentów oraz w szkoleniu z tworzenia diagramów procesowych, 4. zapoznawała się z procesami zachodzącymi w firmie w różnych działach oraz pomiędzy działami i spółkami, 5. zapoznała się z częścią procedur istniejących w firmie, zasadami ich tworzenia i ujmowania systemów kontroli wewnętrznej w procedurach, 6. poznała rodzaje systemów będących w użyciu w firmie oraz ich zastosowanie

7 Ahold Polska Sp. z o.o. Stażystka Anna Wołek odbywała dwunastomiesięczny staż w Dziale Handlowym na stanowisku Młodszy Menedżer Projektu Działaniem innowacyjnym zrealizowanym w ramach Projektu Staży był udział w tworzeniu jednego w skali światowej łańcucha dostaw pozwalających na zaopatrzenie just in time jednej nowo powstającej fabryki. Innowacyjność stażu polegała na stworzeniu struktury handlowej oraz wprowadzeniu na rynki zagraniczne produktu o wyjątkowych parametrach jakościowych Powyższe działania poprzedzone były badaniami rynkowymi, analizą rynku oraz stworzonym na te potrzeby planem marketingowym. Stażystka Elżbieta Syrek odbywała dwunastomiesięczny staż na stanowisku Fresh Analysis Specialist Stażystka miała okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną oraz funkcjonowaniem firmy Ahold Polska. Została przeszkolona z aplikacji niezbędnych do pracy na stanowisku (Lotus Notes, MIS, GOLD) oraz zaznajomiła się szczegółowo z funkcjonowaniem działu handlowego (Fresh - Bakery) Do obowiązków Pani Elżbiety Syrek w dziale pieczywa należało między innymi: 1. stworzenie bazy danych dostawców lokalnych i ogólnopolskich, 2. optymalizajca asortymentu pieczywa świeżego, długoterminowego i mrożonego, 3. weryfikacja list asortymentowych per store oraz stworzenie bazy produktów dla wszystkich hiper i supermarketów, 4. przygotowanie listy i składników produktów bake-off 5. przygotowanie i monitorowanie umów z dostawcami. Stażystka zajmowała się porównaniem oferty freshowej sklepów. Badanie, które przeprowadziła, polegało na przygotowaniu zestawienia asortymentu działu produktów świeżych warzyw i owoców, pieczywa, artykułów chłodzonych, wędlin oraz serów w supermarketach należących do firmy Ahold Polska oraz w czterech konkurencyjnych supermarketach. Podczas stażu zajmowała się przede wszystkim stratami naturalnymi oraz sklepami remodelingowanymi. Stażysta Łukasz Zalibowski odbywał dwunastomiesięczny staż w Dziale HR / Recruitment & Development na stanowisku Junior Consultant Do obowiązków stażysty należało: 1. projektowanie oraz implementacja szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników 2. tworzenie i wprowadzenie na terenie Polski narzędzi rozwoju kadry kierowniczej oraz ewaluacja przeprowadzonego projektu 3. przygotowanie i przeprowadzenie projektów związanych z kampanią wizerunkową firmy jako pracodawcy oraz ocena skuteczności przeprowadzonych działań 4. wdrożenie motywacyjnej polityki rekrutacyjnej mającej na celu przyciągnięcie nowych pracowników do organizacji 5. projekt decentralizacji działań działu rekrutacji oraz objęcie działań w regionie południowo- wschodnim przez stażystę Stażystka Barbara Gajewska odbywała dwunastomiesięczny staż na stanowisku Asystent w Dziale Handlowym Do obowiązków Pani Barbary Gajewskiej należały: 1. Zadania administracyjne działu EBF, np. dekretacja faktur, poczta, 2. 2 tygodnie pracy w sklepie w Olkuszu 3. praca jako asystent jednej z kategorii asortymentu 4. przygotowywanie i analiza raportów wyników sprzedaży, stanów magazynowych itp. 5. Kontakt z dostawcami, sklepami 6. Zadania i obowiązki związane z cotygodniowymi akcjami promocyjnymi w sklepach 7. Praca jako Merchandise Manager Trainee jednej z kategorii produktów przemysłowych- zarządzanie grupą asortymentową

8 Ekoconsultant Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego Kraków Ekoconsultant Sp. z o.o. działa na rynku usług doradczych od 1998 roku. Posiadamy kompletny zespół fachowców gotowych sprawnie i skutecznie reagować na potrzeby naszych Klientów. Obecnie zatrudniamy 20 specjalistów z dziedziny rachunkowości, finansów, prawa, ekonomi i informatyki. W okresie naszej dotychczasowej działalności wykonaliśmy ponad 100 jednorazowych projektów oraz prowadzimy ciągłą obsługę ponad 50 klientów. Realizujemy zlecenia podmiotów krajowych i zagranicznych. Nasza oferta adresowana jest do wymagających, szybko rozwijających się podmiotów zaliczanych do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stażysta Maciej Ziarko odbywał siedemnastomiesięczny staż w Dziale Doradztwa Europejskiego na stanowisku Konsultant ds. dotacji europejskich (analiza finansowa) W ciągu blisko 17 miesięcy odbywania stażu na stanowisku Konsultant ds. funduszy UE w firmie Ekoconsultant Sp. z o.o. stażysta miał okazję kompleksowo opracowywać dokumentację aplikacyjną projektów (wnioski klientów o dofinansowanie w ramach środków UE) w ramach następujących programów: 1. Phare 2003 Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie Wsparcie na Doradztwo (1 wniosek dot. wdrożenia technologii informatycznej w przedsiebiorstwie), 2. Phare 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw (3 wnioski, 1 wspólnie z kolegą, dot. strategii wdrożenia nowego produktu, strategii dystrybucji, badania rynku produktu), 3. Phare 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (2 projekty - wniosek+ biznesplan; korekta 1 wniosku dot. zakupu środków trwałych: urządzeń biurowych, maszyn i urządzeń budowlanych), 4. Phare 2003 Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw (1 wniosek dotyczący wdrożenia w przedsiębiorstwie informatycznego systemu klasy ERP), 5. Działanie 2.1 SPO-WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (14 wniosków dotyczących pozyskania dofinansowania usług doradczych z zakresu: strategii przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa, wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, opracowania kompleksowej dokumentacji ekonomiczno-technicznej projektu inwestycyjnego, wdrożeń w przedsiębiorstwach nowoczesnych rozwiązań informatycznych systemów klasy ERP, oprogramowania sfery controllingu, systemu logistycznego działającego w oparciu o zastosowanie kodów kreskowych) 6. Działanie 2.3 SPO-WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (4 wnioski, 4 biznesplany) 7. II konkurs dotacji Promocja Dobrych Praktyk - program dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji wykorzystywania funduszy strukturalnych UE w Polsce finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (1 wniosek dot. organizacji cyklu konferencji, serwisu internetowego i punktu informacyjnego); 8. Działanie 2.3 SPO RZL, Schemat A (opracowanie wniosku oraz obowiązkowych załączników do wniosku m.in. harmonogramu projektu, budżetu projektu, programu szkoleń). Stażystka Edyta Cudziło odbywała osiemnastomiesięczny staż na stanowisku księgowego Do obowiązków Pani Edyty Cudziło należało: 1. wpisywanie faktur zakupu, kosztowych i sprzedaży do odpowiednich rejestrów; 2. księgowanie powyższych dokumentów w programach KP i KH, CDN Optima; 3. rozliczanie i monitorowanie rozrachunków; 4. zakładanie kart środków trwałych; 5. naliczanie amortyzacji; 6. księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych; 7. księgowanie wyciągów bankowych w walucie obcej; 8. rozliczanie różnic kursowych; 9. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na KP; 10. sporządzanie pod koniec miesiąca analizy finansowej dla poszczególnych firm; 11. zamykanie Książki Podatkowej; 12. sporządzanie deklaracji VAT 7, PIT 5, PIT5L; 13. sporządzanie deklaracji na pełnych księgach (CIT 2); 14. telefoniczny kontakt z klientem; 15. drukowanie książek podatkowych, rejestrów sprzedaży, zakupów i numeracja dokumentów według numerów z KP; 16. sporządzanie zestawień i analiz na życzenie klientów, np.: Roczna analiza sprzedaży określonego produktu, Okresowa symulacja podatku VAT; 14 15

9 Ekoconsultant Sp. z o.o. Stażystka Marta Mendyk odbywała dwunastomiesięczny staż na stanowisku księgowego Pani Marta Mendyk podczas stażu dekretowała, księgowała dokumenty w programach księgowych KP, KH CDN, Optima. Księgowała zarówno kasy, banki jak i koszty, zakupy i sprzedaż. Księgowała listy płac, amortyzacje, polecenia księgowe. Sporządzała comiesięczne deklaracje VAT7, PIT5, CIT2. Odpowiadała za trzy firmy na pełnych księgach, za siedem na książce przychodów i rozchodów. Pomagała w księgowaniu czterech firm na pełnych księgach. Kontaktowała się z klientami, przekazywała im informacje dotyczące księgowości, uczyła ich np. jak wypełniać druk delegacji. Opisywała dokumenty i przygotowywała je do przekazania do archiwum. Przygotowywała listy płac, deklaracje PIT4, deklaracje do ZUS dla dwóch firm. Poznała nowy program Optima. Uzupełniała dane kadrowe w komputerze i organizowała dokumenty do akt osobowych. Założyła w programie kadrowym nową firmę wraz z danymi o jej pracownikach. Przygotowywała umowy o prace, aneks do umowy o prace, PIT11. Stażysta Michał Bajda odbywał osiemnastomiesięczny staż w Dziale Doradztwa Europejskiego na stanowisku Konsultant ds. dotacji europejskich (analiza finansowa) Podczas stażu Pan Michał Bajda wykonywać następujące zadania: 1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach działań: Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2.1 (SPO WKP 2.1) Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo ; SPO WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, PHARE 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw, PHARE 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 2. Przygotowywanie wniosków dla szkół i instytucji w ramach programów: Leonardo da Vinci i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności na potrzeby wniosków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji z udziałem środków publicznych. W szczególności tworzenie planów finansowych, prognoz wyników, analiz finansowych, analiz rynku, konkurencyjności, sprzedaży. Wytyczanie celów projektu, uzasadnianie działań, opisywanie rezultatów. 4. Zbieranie szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zapoznawanie się ze szczegółowymi wytycznymi, rozporządzeniami, ustawami oraz innymi dokumentami programowymi regulującymi funkcjonowanie funduszy unijnych w Polsce. Śledzenie zmian w tych dokumentach. Udział w konferencjach i warsztatach szkoleniowych dotyczących funkcjonowania funduszy UE. Kontaktowanie się z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami takimi jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR), Urząd Marszałkowski w Krakowie. 5. Doradzanie w zakresie możliwości pozyskania dotacji z funduszy unijnych. Specjalistyczne doradzanie klientom na temat szans na pozyskanie wsparcia. Pomoc w wypełnianiu wniosków oraz w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji. Nadzór i pomoc w realizacji projektów z udziałem środków publicznych. 6. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rozliczeniowej dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację. Kompletowanie wymaganej dokumentacji, sporządzanie wniosków o płatność końcową i sprawozdań końcowych z realizacji projektów z udziałem środków UE. 7. Doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorstw: przygotowywanie wniosków kredytowych w szczególności biznes planów dołączanych do tych wniosków. Przygotowywanie wniosków na ratowanie i planów restrukturyzacji do Agencji Rozwoju Przemysłu, w szczególności zaś: analiz finansowych, analiz sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności, szczegółowych prognoz finansowych. Konstruowanie planów restrukturyzacji w zakresie restrukturyzacji: finansowej, zatrudnienia, majątkowej i organizacyjnej 16 17

10 IT Vision Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego Kraków jb Consulting Sp. z o.o. ul. Wybickiego 7, Kraków tel , fax IT Vision Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Nasza specjalność to: oprogramowanie dla firm, informatyczne systemy zarządzania (projektowanie, wdrożenia) - Microsoft, Comarch-CDN, projektowanie stron i serwisów www. Naszymi Klientami są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa - polskie i zagraniczne, pragnące wykorzystać możliwości stwarzane przez nowoczesne technologie. Nasze produkty i usługi : - systemy zarządzania (Microsoft, SAP, Comarch i inne), - systemy internetowe i intranetowe, - bazy danych, bazy wiedzy, systemy business intelligence, - systemy CRM, - systemy obiegu dokumentów, - systemy finansowo-księgowe, - programy kadrowo-płacowe, - projekty WWW, sklepy internetowe, Stażystka Renata Kaczor odbywała dwunastomiesięczny staż na stanowisku Specjalista ds. Wdrożeń Podczas stażu wykonywała prace biurowe związane z projektami wdrożenia systemu Navision. Początkowo obowiązki Pani Renaty Kaczor polegały na testowaniu funkcjonalności wdrażanego systemu, a także na ścisłej współpracy z programistami. Z czasem zaczęła samodzielnie tworzyć nowe obiekty w systemie, konfigurowała poszczególne moduły systemu, a także analizowała przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami. Wykonała między innymi wydruki raportów dla monitów (raport wezwanie do zapłaty) oraz noty odsetkowej w wersji zaksięgowanej i niezaksięgowanej. Ponadto do obowiązków stażystki należało tworzenie dokumentacji projektowej. Pisała instrukcje dla przyszłych użytkowników programu Navision. Przez jeden miesiąc stażu została zaangażowana do działań marketingowych firmy. Przez 3 tygodnie pełniła funkcję telemarketerki. W ramach stażu tworzyła stronę internetową firmy, będącej klientem It Vision, a w następnym okresie wprowadzała aktualizację strony. Staż dał Pani Renacie Kaczor możliwość uczestniczenia w szkoleniu systemu SAP Business One, a także w trzech konferencjach na temat systemów klasy erp. Misją jb consulting jest zapewnienie kompleksowej obsługi małych i średnich podmiotów gospodarczych. Założeniem tej koncepcji jest przekonanie, że małe przedsiębiorstwa potrzebują wysokiej jakości usług doradczych oraz profesjonalnego wsparcia organizacyjnego, aby mogły być konkurencyjne w stosunku do działających na rynku wielkich korporacji. Potwierdzeniem słuszności tej tezy są wyniki finansowe naszych klientów, którzy powierzyli nam obsługę i prowadzenie szerokiego zakresu spraw swoich firm. Paleta naszych usług dla firm obejmuje: usługi księgowe, doradztwo podatkowe i finansowe, projektowanie i instalacja sieci i systemów informatycznych, pełny zakres ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą, a także usługi małej poligrafii. Firma oferuje również szeroki pakiet usług doradczych z zakresu zarządzania firmą, obsługi inwestycji i projektów gospodarczych, obrotu, zagospodarowania i wyceny nieruchomości komercyjnych oraz dostosowania firm do przepisów i procedur Unii Europejskiej. Stażystki Paulina Darasz i Sylwia Kuś - Jurczak odbywały dwunastomiesięczne staże w Dziale Księgowości i Dziale Podatkowym Osoby uczestniczące w projekcie staży innowacyjnych, organizowanych przez Akademie Ekonomiczną w Krakowie brały bezpośredni udział w pracach podczas realizacji projektu jb consulting - wirtualna kancelaria podatkowa, którego wdrożenie przewidziane jest zgodnie z harmonogramem w terminie: październik

11 LCS Logistics Sp. z o.o. al. Pokoju Kraków LCS Logistics powstało w 2001 roku jako wynik specjalizacji w obrębie grupy. Od tego momentu firma intensywnie rozwija się poszerzając zakres swojej działalności i doskonaląc jakość oferowanych usług. Koncentrujemy się na zapewnieniu kompleksowej obsługi w zakresie logistyki, w szczególności projektowania, wdrażania i zarządzania procesem przewozu ładunków, zarządzania gospodarką magazynową, obsłudze celnej a także doradztwie logistycznym. Nasze usługi budujemy w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne. Stażystka Wioletta Krupa odbywała sześciomiesięczny staż na stanowisku Asystenta projektu ds. rozwoju na rynku ukraińskim Do obowiązków stażystki należało: - poznanie specyfiki branży, zadań realizowanych przez poszczególne Oddziały firmy (szczególnie Spedycja, Sprzedaż), zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, - pobyt w Oddziale firmy w Żytomierzu (Ukraina) - sporządzenie bazy potencjalnych klientów i przewoźników - uczestnictwo w spotkaniach (pomoc w tłumaczeniu) podczas pobytu w Krakowie Dyrektora Oddziału LCS na Ukrainie - zebranie informacji i przygotowanie raportu dotyczącego branży transportowo-logistycznej na Ukrainie (literatura branżowa, źródła elektroniczne, IPH w Krakowie, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie) Stażysta Piotr Nowaliński odbywał sześciomiesięczny staż na stanowisku Stażysta w Dziale Spedycji Międzynarodowej Do obowiązków stażysty należało: - Poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z przewoźnikami świadczącymi usługi transportowe w relacjach krajowych i międzynarodowych; - Przygotowanie projektu optymalizacji systemu transportu drogowego optymalizacja pustych przebiegów i zwiększenie efektywności obsługi klientów; - Rozpoznanie potencjału transportu drogowego w Europie ze szczególnym uwzględnieniem rynków krajów Europy Wschodniej (w tym m. in. Ukrainy i Rumunii); - Przeprowadzanie comiesięcznego Badania Rynku i analiz konkurencyjnych w stosunku do LSC Logistics firm logistycznych, świadczących podobny zakres usług (ze szczególnym uwzględnieniem procesu pozyskiwania przewoźników) Określanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LCS Logistics; - Poznanie specyfiki branży TSL ze szczególnym uwzględnieniem całopojazdowego transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego); - Poznanie regulacji prawnych i norm zwyczajowych obowiązujących w całopojazdowym transporcie drogowym. Lynka Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika Kraków Lynka jest wiodącą firmą promocyjną w Polsce, zdobywającą coraz więcej uznania w krajach europejskich. W swojej ofercie posiada najwyższej jakości tekstylia i gadżety promocyjne. Stażyści Miłosz Konieczny i Anna Jaskier odbywali sześciomiesięczne staże w Dziale Marketingu na stanowisku Asystent ds. marketingu Do zadań stażystów należały pomoc w przygotowaniu i organizacji międzynarodowych targów-wystawiennictwo firmy na największych europejskich targach branżowych. Pomoc w przygotowaniu katalogu firmowego. Stażystka Małgorzata Materna odbywała sześciomiesięczny staż w Dziale Zakupów, na stanowisku Asystent ds. Zaopatrzenia i zakupów. Do zadań stażystki należały pomoc w wyszukiwaniu ofert od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Sprawdzanie dostępności produktów, prowadzenie negocjacji cenowych. Wsparcie przy realizacji zamówień od dostawców, uzyskiwanie potwierdzeń od dostawców na złożone zamówienia. Koordynowanie przepływu dokumentów (m. in. faktury), inne prace pomocnicze. Stażysta Łukasz Brud odbywał sześciomiesięczny na stanowisku Asystent w Dziale Sprzedaży Do obowiązków stażysty należało: - wyszukiwanie dostawców w Internecie - sporządzanie bazy danych firm i klientów, aktualizacja bazy danych w CRM - przygotowywanie ofert - sporządzanie analizy klientów na potrzeby programu lojalnościowego - przetwarzanie faktur - pomoc organizacyjna Stażystka Joanna Skorus odbywała sześciomiesięczny staż w Dziale Eksportu na stanowisku Asystent ds. obsługi klientów zagranicznych Do zadań stażystki należały przygotowanie katalogów i materiałów reklamowych dla klientów zagranicznych (niemiecko- i anglo- języcznych), przygotowanie bazy danych klientów. Stażystka Paulina Tracz odbywała sześciomiesięczny staż w Dziale HR na stanowisku Asystent w Dziale Personalnym i Administracyjnym Do zadań stażystki należały uporządkowanie zakresu obowiązków pracowników firmy, przygotowanie materiałów szkoleniowych, kompletowanie dokumentacji dotyczącej szkoleń dofinansowanych

12 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków Tel (12) Fax + 48 (12) Celem działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez: przekształcenia strukturalne i własnościowe, inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości, zagospodarowywanie mienia Skarbu Państwa i mienia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, udzielanie pomocy finansowo-kapitałowej, inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia, wspieranie rozwoju gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich, realizowanie zadań o charakterze publicznym, zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, uczestnictwo w programach współpracy europejskiej, restrukturyzację przedsiębiorstw, działanie na rzecz ochrony środowiska. MARR S.A. realizuje powyższe cele poprzez wdrażanie: dotacji unijnych - konsultacje, wdrażanie programów krajowych i regionalnych, oferty finansowej - pożyczki i poręczenia kredytowe, działań na rynku pracy i edukacji - szkolenia/kursy, doradztwo zawodowe, oferty dla samorządów - promocja potencjału gmin i powiatów, konsultacje, promocji i współpracy międzynarodowej - realizacja projektów UE, promocja eksportu, organizacja konferencji, spotkań przedsiębiorców, inwestycji - obsługa inwestora oraz zarządzanie własnym majątkiem. MARR S.A. wspiera kompleksowo regionalny rynek pracy, realizuje własne projekty oraz aktywnie uczestniczy w innowacyjnych projektach partnerskich mających na celu rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, dostosowywanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, a także ciągłe doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Stażystka Joanna Chmielewska odbywała sześciomiesięczny staż w Departamencie ds. Rozwoju Rynku Pracy na stanowisku Referenta w Departamencie Rozwoju Rynku Pracy Stażystka w ramach Projektu Staży Innowacyjnych dzięki współpracy z pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej nabyła umiejętność tworzenia i projektowania bazy danych w programie Access oraz zaprojektowała bazę danych beneficjentów ostatecznych projektu System wsparcia kobiet na małopolskim rynku pracy. Uprzednio nie opracowano bazy danych w takim programie. Stażysta Marcin Luzarowski odbywał sześciomiesięczny staż w Centrum Rozwoju i Promocji Eksportu Małopolski na stanowisku Referenta. Stażysta rozpoczął pracę w nowo powstałym w strukturze MARR S.A. Centrum Rozwoju i Promocji Eksportu Małopolski. Celem powołania nowego departamentu jest promocja eksporterów i ogólnie eksportu wśród firm z Małopolski. Głównym obszarem pracy stażysty było stworzenie profesjonalnej bazy danych małopolskich eksporterów. Zadanie to polegało nie tylko na dostarczeniu niezbędnych informacji, ale również na stworzeniu programu, który by tę bazę danych obsługiwał oraz upraszczał i mechanizował czynności kojarzenia partnerów biznesowych. Ważnym elementem takiego narzędzia była możliwość wyszukiwania dokładnych danych według słów kluczowych, co znacznie przyczyniło się do usprawnienia i przyspieszenia odnajdywania odpowiednich eksporterów oraz zagranicznych odbiorców. Stażystka Beata Majewska odbywała sześciomiesięczny staż w na stanowisku Referent w Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora Do zadań stażystki należał: 1. Udział w bieżących pracach Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora 2. Opracowanie programu promocji ofert inwestycyjnych: Analiza i ocena metod promocji ofert stosowanych przez MARR S.A. Analiza porównawcza zakresu merytorycznego stron internetowych agencji rozwoju regionalnego działających w Polsce Projekt zmian w zakresie merytorycznym strony internetowej RCOI 3. Udział w organizacji I Małopolskich Targów Inwestycyjnych w Niepołomicach (przyjmowanie zgłoszeń od firm oraz gmin zainteresowanych udziałem w targach, udzielanie informacji) oraz obsługa organizacyjna bezpośrednio na targach 22 23

13 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 4. Uczestnictwo w warsztatach - Skuteczne metody pozyskiwania inwestorów oraz propozycje pokonywania regionalnych barier rozwoju inwestycji zorganizowanych w ramach Targów Inwestycyjnych w Niepołomicach 5. Udział w pracach związanych z przygotowaniem katalogu pn. Małopolska Oferta Inwestycyjna Zapoznanie z zasadami pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu dla gmin pod hasłem Grunt na medal 7. Opracowanie zakresu tematycznego formularza ofert nieruchomości 8. Przebudowa baz danych nieruchomości będących w dyspozycji RCOI zmiana struktury i ich funkcjonalności połączona z okresowym badaniem aktualności zgłoszonych ofert. 9. Wprowadzanie ofert do bazy nieruchomości 10. Gromadzenie danych na temat: powierzchni magazynowych i biurowych na terenie Krakowa infrastruktury i zasobów ludzkich w województwie małopolskim (m.in. połączenia lotnicze, znajomość języków obcych wśród bezrobotnych, liczba studentów i absolwentów poszczególnych uczelni krakowskich) wysokości stawek podatku od nieruchomości w poszczególnych gminach Małopolski 11. Udział w spotkaniach z inwestorami zagranicznymi w siedzibie MARR S.A. 12. Przygotowanie dla inwestora informacji dot. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz odrolnienia gruntów 13. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie opracowania raportu dot. kwalifikacji zawodowych bezrobotnych w wybranych powiatach na zlecenie PAIiIZ 14. Weryfikacja bazy lokalizacyjnej firm zagranicznych z województwa małopolskiego stworzonej przez PAIiIZ 15. Pomoc w organizacji spotkania gospodarczego z firmami z Austrii Identyfikacja i weryfikacja partnerów gospodarczych zainteresowanych współpracą z firmami zagranicznymi Udział w pracach związanych z przeprowadzeniem, na zlecenie firmy zagranicznej, analizy prawnej nieruchomości zaproponowanej pod inwestycję. Stażystka Marlena Merwart odbywała sześciomiesięczny staż w Departamencie ds. Rozwoju Rynku Pracy na stanowisku Referent Stażystka z pomocą doradcy z Akademii Ekonomicznej opracowała kwestionariusz oceniający komunikację wewnątrz firmy oraz przeprowadziła tzw. audyt komunikacyjny. Celem audytu było zbadanie funkcjonującego systemu komunikacji w firmie oraz jego usprawnienie. Stażysta Jacek Rainer odbywała sześciomiesięczny staż na stanowisku Referent w Departamencie Administracyjno-Organizacyjnym Podczas stażu Pan Jacek Rainer zapoznał się z organizacją firmy, warunkami pracy obowiązkami: uaktualnianie dotychczasowych materiałów i opracowywanie wstępnej dokumentacji ISO, weryfikowanie szczątkowej dokumentacji pozostawionej przez poprzednika (osobę wcześniej zajmującą się ISO na stanowisku Pełnomocnika) prace nad wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością (dalej SZJ): wraz z Zespołem roboczym (różne departamenty) analiza procesów odbywających się w ramach każdego z Departamentów i opracowywanie dokumentacji ISO (procedury) organizowanie spotkań z Konsultantem wspomagającym w MARR S.A wdrażanie SZJ (8-mio godzinne spotkania raz na 1-1,5 tygodnia, wraz z Dyrektorami Departamentów lub delegowanymi przez nich Pracownikami odpowiedzialnymi za wdrażanie ISO) graficzne opracowanie w/w procedur, konsultacja poprawności wykonania z Konsultantem i osobami odpowiedzialnymi za w/w Procedury. opracowanie całości dokumentacji ISO procedur, Księgi Jakości, Instrukcji, Szczegółowej dokumentacji jak miary i wskaźniki, budowanie rejestrów bazodanowych, stworzenie, aktualizacji i opracowywanie dokumentów organizacyjnych Agencji, prowadzenie prezentacji w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością, szkolenie pracowników z tego zakresu, organizacja i prowadzenie spotkania wdrożeniowego System Zarządzania Jakością, szkolenia audytora wewnętrznego i pełnienie tej funkcji. Stażystka Małgorzata Słowińska odbywała sześciomiesięczny staż w Departamencie ds. Rozwoju Rynku Pracy na stanowisku Referent Staż był realizowany w Departamencie ds. Rozwoju Rynku Pracy. Stażystka brała czynny udział w realizacji projektów wdrażanych przez ten Departament, między innymi w projekcie Aktywny Student, który finansowany jest z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1. Innowacyjność prowadzonych pracy przez stażystkę polegała na stworzeniu bazy ankiet, uzupełnianych przez uczestników projektu Aktywny Student, której celem było szybsze i efektywniejsze przetwarzanie danych zawartych w prowadzanych do bazy ankiet

14 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Stażysta Łukasz Wojtan odbywał sześciomiesięczny staż w Kolonii Przemysłowej Nad Drwiną na stanowisku Referent ds. marketingowych Stażystka Anna Szewczyk odbywała sześciomiesięczny staż w Departamencie Finansowo-Księgowym na stanowisku Referent. Do obowiązków Pani Anny Szewczyk podczas stażu należało: Zapoznanie z informacjami dotyczącymi działalności firmy; Tworzenie Polityki Rachunkowości; Sporządzanie sprawozdania finansowego w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych; Pomoc w prowadzeniu kasy firmy sporządzanie raportów kasowych, wystawianie dokumentów potwierdzających wpłaty gotówkowe, archiwizacja dokumentów kasowych; Bieżące prace biura. Stażysta Wojciech Trzebuniak odbywał sześciomiesięczny staż w Departamencie Instrumentów Finansowych na stanowisku Młodszy Specjalista Stażysta uczestniczył w bieżących pracach Departamentu, wykonując m.in. analizy finansowe składanych wniosków o pożyczki i poręczenia. Znaczna część w/w wniosków związana jest z nowymi, wdrożonymi w 2005 roku zadaniami, współfinansowanymi ze środków funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, mającymi na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa małopolskiego. Stażysta uczestniczył również w opracowaniu założeń i dokumentacji tworzonego w MARR S.A. Funduszu Pożyczkowego Rolnictwa Ekologicznego, mającego na celu wspieranie rolników w realizacji zadań związanych z rolnictwem ekologicznym lub ochroną środowiska naturalnego. Jest to nowe przedsięwzięcie w MARR S.A., skierowane do innej grupy Beneficjentów niż dotychczasowa oferta finansowa Agencji. Prace nad wdrożeniem nowego Funduszu, o którym mowa powyżej, są już na etapie końcowym. Priorytetowym zadaniem Pana Wojtana, było przeprowadzenie kampanii reklamowej, opartej na reklamie internetowej. Podążając za obecnie rysującym się w Polsce i na świecie trendem wzrostu znaczenia internetu, Pan Wojtan starał się stworzyć stronę internetową zawierającą komplet informacji dotyczących profilu działalności Kolonii Przemysłowej Nad Drwiną oraz aktualnymi ofertami. Pan Wojtan pracował nad analizą serwisu, raportami i statystykami internetowymi oraz pozycjonowaniem strony. Chciał wprowadzić element newslettera jako elektroniczny biuletyn informacyjny na stronie KPD. Kolejnym elementem promowania KPD zaproponowanym przez Pana Wojtana był udział w imprezach, targach i wystawach, dzięki którym jest możliwość zaprezentowania aktualnej oferty. Innowacyjność realizowanego programu stażowego polegała na kreowaniu nowego wizerunku firmy w zakresie oferowanych nieruchomości własnych z wykorzystaniem nowatorskich metod promocji. Stażystka Ewa Wszołek odbywała sześciomiesięczny staż w Departamencie ds. Rozwoju Rynku Pracy na stanowisku Referent Stażystka przeprowadziła ocenę pracowników Departamentu ds. Rozwoju Rynku Pracy we współpracy z doradcą ds. zarządzania personelem z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ocena pracowników miała innowacyjny charakter, ponieważ wcześniej MARR S.A. nie przeprowadzał tego typu oceny pracowników, a także stażystka wcześniej nie miała do czynienia z tego typu działaniami. W 2006 r. MARR S.A. wdrożył system oceny wszystkich pracowników Spółki. Stażystka uczestniczyła również w konsultacjach wspomagających pracę Departamentu nad projektami z pracownikami Akademii Ekonomicznej z dziedziny analizy rynku i statystyki

15 Motorola Polska Electronics Sp. z o.o. ul. M. Bobrzyńskiego Kraków tel fax Strategie Personalne Sp. z o.o. ul. Garncarska 5/ Kraków Motorola Polska Electronics Sp. z o.o. w Krakowie stanowi część światowej sieci 20 centrów oprogramowania działających na potrzeby Motoroli, którą tworzą ośrodki oprogramowania w Australii, Singapurze, Malezji, Chinach, Indiach, USA, Kanadzie, Argentynie, Włoszech, Rosji i Polsce. Centrum rozpoczęło swoją działalność w Krakowie w marcu 1998 roku, a dziś zatrudnia ponad 800 osób i zajmuje się w głównej mierze oprogramowaniem i integracją elementów infrastruktury sieci komórkowych oraz oprogramowaniem i integracją systemów telekomunikacyjnych dla służb bezpieczeństwa. Krakowscy pracownicy Motoroli zajmują się również wdrażaniem systemów u operatorów telefonii komórkowej np. w Japonii i USA a krakowskie centrum zapewnia 24 godzinne wsparcie serwisowe stworzonego oprogramowania. Bardzo ważnym osiągnięciem krakowskich programistów było stworzenie i integracja oprogramowania dla najnowocześniejszego w Europie Systemu Wspomagania Dowodzenia Stołecznej Komendy Policji. Stażystka Ewelina Witos odbywała sześciomiesięczny staż w Software Quality and Technology Department (SQTD) na stanowisku Software Quality and Technology Engineer W ramach stażu wykonane zostały zadania wynikające z obowiązków związanych ze wspieraniem projektu jako Inżynier Jakości, przeprowadzania audytów zgodności z procesem inspekcji oraz definiowanie, aktualizowanie i analiza metryk projektowych. W ramach wspierania projektu Stażysta brał udział w przeglądzie planów projektu, analizie błędów oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące zmian obowiązujących procesów i ich implementacji, jak również przeprowadzanie i raportowanie audytów zgodności z procesem inspekcji. Ponadto zdefiniowane zostały nowe metryki w oparciu o potrzeby informacyjne projektu i organizacji oraz przeprowadzona została analiza statystyczna metryk na poziomie całej organizacji z użyciem kart kontrolnych (Control Charts), której wynikiem było zdefiniowanie i wdrożenie odpowiednich akcji korygujących i doskonalących. W końcowej części odbywanego stażu opracowano model predykcji błędów dla określonych faz projektu w oparciu o dane historyczne z poprzednich wersji produktu, wykorzystywany do lepszego i dokładniejszego planowania kolejnych projektów w naszej organizacji. Firma Strategie Personalne Sp. z o.o. specjalizuje się w doradztwie w zarządzaniu personelem, rekrutacji i selekcji (w szczególności executive search) oraz szkoleniach. Zajmujemy się doborem personelu na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie średniego i wyższego szczebla. Naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie: tworzenia i wykorzystywania systemów kompetencyjnych, stosowania procedur Assessment Center i systemów motywacyjnych z uwzględnieniem wartościowania stanowisk pracy, tworzenia systemów ocen okresowych i opisów stanowisk pracy oraz rozwoju kompetencji pracowników poprzez indywidualnie dopasowane do organizacji programy szkoleniowe. Pomagamy naszym partnerom w realizacji celów strategicznych, poprzez pełne wykorzystanie potencjału kadry pracowniczej, systemów organizacji i zarządzania. Kierunki działań podejmowanych przez konsultantów Strategii Personalnych wytyczane są przez: właściwe rozumienie strategii i celów w ramach Organizacji każdego naszego Klienta, kompetencyjne podejście do Zarządzania Zasobami Ludzkimi, konsekwentne planowanie i raportowanie kolejnych etapów działań, budowanie zaangażowania pracowników Organizacji naszego Partnera w realizowane projekty, dbałość o ciągłe, własne doskonalenie i rozwój. Stażystka Aleksandra Dziadkowiec odbywała dwunastomiesięczny staż w Dziale Doradztwa Organizacyjnego na stanowisku Młodszy Konsultant Do zadań stażystki należało: 1. Praca nad Programem Partner Współudział w tworzeniu schematu i koncepcji modułów Zaprojektowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami Rozpisanie założeń ogólnych dotyczących każdego z modułów Przygotowanie materiałów, które powinny znaleźć się w części opisowej każdego z modułów Konsultowanie z programistą wizualnej koncepcji programu Weryfikacja poprawności działania modułów i ich zgodności z założeniami początkowymi 28 29

16 Strategie Personalne Sp. z o.o. Via.Mar Sp. z o.o. ul. Zabłocie Kraków Wprowadzenie bazy danych do systemu i testowanie modułów na rzeczywistych projektach Szkolenie z obsługi programu Przygotowanie części manual każdego z opisywanych modułów Opracowanie oferty Współudział w tworzeniu strategii marketingowej oraz sprzedaży 2. Działania z zakresu doradztwa personalnego i organizacyjnego Przygotowywanie i uczestnictwo w sesjach AC i DC Prowadzenie Strukturyzowanych Wywiadów Selekcyjnych Uczestnictwo w projekcie opracowania i wdrożenia systemu motywacyjnego, opartego głównie na systemie ocen pracowniczych Pisanie opinii po AC i Strukturyzowanych Wywiadach Selekcyjnych Sporządzanie raportów ze spotkań z klientami Audyty organizacyjne Pisanie ofert z zakresu świadczenia usług doradczych Asystowanie w projekcie mającym na celu usprawnienie organizacji klienta Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji (wewnętrznych oraz zewnętrznych) Przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników Badanie satysfakcji klientów Analiza i proponowanie zmian w zakresie kultury organizacyjnej Uczestniczenie w pierwszej fazie projektowania systemu ocen pracowniczych Via.Mar powstał, aby propagować turystykę kwalifikowaną wśród młodzieży i osób w średnim wieku. ten model turystyki jest nam najbliższy ponieważ sami podobnie spędzamy wakacje ciągle poszukując nowych miejsc i atrakcji; zdajemy sobie sprawę, że na polskim rynku nadal brakuje atrakcyjnych ofert w dziedzinie turystyki aktywnej; naszą ambicją jest uzupełnienie tej luki i przekazanie rzetelnej informacji, jak również stworzenie możliwości skorzystania z takich usług. Via.Mar Konsulting oferuje również usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla Polski na różnych etapach jej stowarzyszenia z UE. Stażystka Monika Sosnowska odbywała dziewięciomiesięczny staż na stanowisku Asystent ds. promocji w turystyce Do zadań stażystki należało: Samodzielne opracowywanie wniosków do programu PHARE 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych oraz PHARE 2002 Rozwój Przedsiębiorstw Eksportowych Pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych do programu ZPORR 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, SPO-WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Opracowywanie raportów z Kojarzenia partnerów zagranicznych w ramach realizacji projektu z Phare 2002 Rozwój Przedsiębiorstw Eksportowych Przeprowadzenie badań rynków zagranicznych na zlecenie klientów oraz opracowywanie raportów z tychże badań Prowadzenie działań marketingowych Opracowywanie biuletynu informacyjnego dla klientów firmy Prowadzenie korespondencji droga mailową Aktualizacja strony www firmy

17 Via.Mar Sp. z o.o. Stażystka Magdalena Wadoń odbywała dziewięciomiesięczny staż na stanowisku Asystent ds. promocji w turystyce VISIT.PL Sp. z o.o. Pl. Na Stawach Kraków Do zadań Pani Magdaleny Wadoń należały: kontakt mailowy/telefoniczny z kontrahentami polskimi i zagranicznymi w celu uzyskania precyzyjnych informacji bądź w celu negocjacji cenowych kontakt z klientami w celu dopasowania oferty turystycznej do preferencji klienta opracowywanie oferty turystycznej dla klientów szukanie potencjalnych klientów, zarówno odbiorców ofert turystycznych jak i potencjalnych kontrahentów aktualizacja strony aktualizacja cenników na sezon zimowy i letni wprowadzanie nowych ofert i ofert promocyjnych na stronę badania rynkowe konkurencji nawiązywanie kontaktów z portalami turystycznymi o tematyce całkowicie lub częściowo związanej z turystyką aktywną, przygotowywanie strony internetowej firmy do afiliacji na w/w portale, Stażystka Anita Orlik odbywała sześciomiesięczny staż na stanowisku Asystent ds. promocji w turystyce Podczas stażu Anita Orlik wykonywała następujące obowiązki: wprowadzanie niezbędnych informacji, danych do tworzonego systemu rezerwacji jachtów Charter Navigator wraz z angielską wersją językową przygotowanie strony internetowej systemu Charter Navigator do afiliacji na portale tematyczne z dziedziny żeglarstwa (wstępna weryfikacja poprawności strony) kontakty z armatorami zagranicznymi oraz klientami (zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą firmy, wyszukiwanie niezbędnych informacji, negocjowanie warunków cenowych, przygotowywanie ofert sprzedaży oraz umów) nawiązywanie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi w celu pozyskania danych do systemu, wstępne zapoznanie ich z korzyściami wdrożenia systemu, negocjacja warunków współpracy obsługa klientów rynku turystycznego w Polsce (w tym: przygotowanie Seminarium pt. Zabytki kolejowe i przemysłowe i organizacja przyjazdu grupy turystów zagranicznych na Parowozjadę 2006 ) opracowywanie raportów z przygotowań wstępnych do wdrożenia systemu rezerwacji Charter Navigator, jego funkcjonalności, wdrożenia oraz wykonania. VISIT.PL to organizator imprez integracyjnych i incentive dla firm, lider w organizacji grupowej turystyki przyjazdowej do Polski, a także pierwszy w Polsce internetowy portal turystyki przyjazdowej. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie marketingu, podejścia do klienta i tworzenia produktu pozwoliły na lepszą obsługę zarówno klienta biznesowego jak i indywidualnego. Do klientów firmy należą liderzy światowej turystyki, a także międzynarodowe korporacje, których pracownicy korzystają z możliwości nowoczesnego i oszczędnego planowania podróży służbowych. Dzięki pomysłowości, doświadczeniu i wiedzy VISIT.PL organizuje udane imprezy dla firm, pozwalające zintegrować zespół, przeprowadzić w sprzyjających warunkach zebrania i konferencje lub po prostu dobrze się bawić. Stażysta Jordan Cieciak odbywał sześciomiesięczny staż w Dziale Organizacji Imprez Turystycznych na stanowisku Asystent ds. Promocji Innowacyjność stażu była związana z rozwojem marketingu internetowego serwisów turystycznych zarządzanych przez VISIT.PL. Stażysta był zaangażowany w tworzenie planów kampanii reklamowych ukierunkowanych na zwiększenie oglądalności serwisów, badał działania firm konkurencyjnych a także analizował skuteczność podjętych działań marketingowych Stażysta Tomasz Szkodziński odbywał sześciomiesięczny staż w Dziale Marketingu na stanowisku Asystent ds. e-marketingu Innowacyjność stażu była związana z rozszerzeniem działań z zakresu e-marketingu oraz zmianą graficznego wizerunku firmy. Stażysta pomagał w przygotowaniu planu działań marketingowych (ze szczególnym uwzględnieniem działań zorientowanych na promocje firmy w internecie), uczestniczył w realizacji zamierzeń i pomagał w analizie ich skuteczności. Stażysta współtworzył nowy graficzny wizerunek firmy, a także samodzielnie przygotowywał kampanie banerowe

18 VISIT.PL Sp. z o.o. Stażystka Adrianna Wasiłowska odbywał sześciomiesięczny staż w Dziale Organizacji Imprez Turystycznych na stanowisku Asystent ds. e-marketingu Innowacyjność stażu była związana z wdrożeniem nowoczesnego, zautomatyzowanego systemu obsługi klienta do prowadzenia sprzedaży przez Internet (e-commerce). Stażysta testował wdrożony system, raportował błędy, zgłaszał uwagi, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu specyfikacji wymagań dla kolejnej wersji systemu. Nowy system pozwolił zwiększyć wydajność obsługi klienta, a także podnieść poziom oferowanych usług

19 SKUTECZNY START NA RYNKU PRACY Z AKADEMICKIM CENTRUM KARIERY JEŚLI CHCESZ: Studencie i Absolwencie Akademii Ekonomicznej w Krakowie! świadomie zaplanować swój rozwój zawodowy poznać pracodawców i ich oferty rekrutacyjne przygotować się do udziału w procesie rekrutacji zdobyć cenione na rynku pracy doświadczenie Skorzystaj z naszej oferty INDYWIDUALNE KONSULTACJE BEZPŁATNE SZKOLENIA BAZA OFERT PRACY/PRAKTYK/STAŻY PREZENTACJE PRACODAWCÓW TARGI PRACY Zasubskrybuj nasz NEWSLETTER, a co tydzień otrzymasz od nas biuletyn zawierający informacje o rynku pracy, realizowanych projektach, aktualne oferty pracy, praktyk. lub Zapraszamy do naszej siedziby, budynek Księżówka, pokój K1 i K5

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo