BRANŻOWA PRZEDMOWA. pośre dn iego z tym ~ystemem oraz z wt yk u przyrządu. diagnostycznego s y gnały kontrolne. Sygllaly kontrolne są to sygn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻOWA PRZEDMOWA. pośre dn iego z tym ~ystemem oraz z wt yk u przyrządu. diagnostycznego s y gnały kontrolne. Sygllaly kontrolne są to sygn"

Transkrypt

1 UKD : URZĄDZENIA ELEKTRON I CZN E N O R M A BRANŻOWA BN-87 Systemy mik roprocesorowe Z ąc z a diagnostyczne Systemy z mikroprocesorami typu 8080 I 8085 Grupa katalogowa 1970 PRZEDMOWA Lokalizacja n ies p rawności systemu nlj kroprocesorowego wymaga wyko nania analizy sygnalów chara kte ryzuj,jcych jego d7i,danic. Sygna Iy te przesy an e są równocześnie wiel oma prze wodami. przy czym istotne ella oceny dzialania,yslemu są nie I) k oudzielne pl7dllegi C', cale ich grupy i wzajemne powiązania czasowe D u że systemy mikroproceso rowe. wykor7ystywane w uniwersalnych sterownikach i minikomputerach, za7wyczaj maj ą whl, ne uklady k o ntroln o-s t e rują ce i programy. przeznaczone do wykrywania i lokalizacji nie,prawno śc i. W sk lad wh ud o wywa nego wyposaienia diagnostycznego wchodz;l wskaźniki sta nu szyn syslemowych oraz uk lady p oz wal ające za l rzymywać dzialanie 1 wprowadzać system w stan p racy kroko wej. Oprogramowanie stale stanowiąc e w) ' p osażcn ie syslemu zawief<1 z reguly loader. monitor. edylor i inlll' ' pl'cja lizowa ne programy. um o7 1 i wi ająee rozpoznawanie stanu systemu I sterm'.jnie wykon)",alliem programów UŻ)Iow )c h i It 'lli.i'ic)cil. Wymienione środk i diagnostyczne z reguly nie mo g' być SlUsowa ne w malych systemach mikroprocesorowyc h. prac uj' cych z jednyi11 p rog ra mem. zapi;anym Irwa le w pólpr/ewodniko"ej pal11ięc i typu ROM lub PROM. W YPos:lżenie takich,),lei11ó\\. lii)":iii\(: il \\ "p:lralurze pomiarowej i w innyc h niewielkich 'u rząd7c n iach elektroni cznych. we w as ne uklady i progra my diagnost)'czne dopr<l\\adziloh\ do nadmiernej komplikacji ko nstrukcji i ohslu)!i l\'l'h U r/ą d7cń. pllckrdlaiąc k or7 yści wynik ające 7 zastosowania mikroprocesoró w. Ur ucha mi anie i naprawa ur ządze ń. za"ierających mae systemy mikroprocesorowe. wymaga stosowania spl'cjal ll\ch prz)rl: cl c'lw dt;lt!n o stycznyc h, do l ączon yeh do badanego urządzenia za pomocą wieloprlewodowych ZąC7y. Unifikacja IYpu z lą c7a 01';11 pr7yp()r/;d(l\\""lic slyków z ącza okreś l onym sygnaom kontroln o -st er uj ą cy m umoż l iwia uproszc7e ni e ko nstrukcji i popraw ę runkcjon:tlności s losowanych pr /y rząd ó w diagnostycznych. Wyp os aż e ni e sys temów mikroprocesorowych w w ejścia s)g naów wyąc;ającvch ukad ) pami<;eio\\'e i bra mki wejśc i o w e - w yjśc i o w e pozwala wp ro wad zać do tych systemów rozkazy i dane generowane w przyr /ądac h dlagnoslyc/nyc h CI) lnaunic ulatwia urucha m ia nie i l o ka li za cję niesprawn ości hadanych systemów. Przewidywa ne w niniejszej norm ie z ą cza diagnost)czne m ogą być reali zowane la pomoc,! gn ianl,zujladn\\ )ch I pallelo" ) ch ) I) pu 8 1 i wtyków szull ado wych typu 871 produkowanych przez Z a k ady Radiowe Unit ra-eltra ' ). l. W STĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem no rmy są zącza d iagnostyc zne urządzeń wyposażonych w systemy mik roprocesorowe oraz rodzaje sygnaów kontrolnych, st e ruj ą c yc h i ko nt ro ln o-ste rujących, doprowadzanych do tych z ączy Zakres stosowania normy. Norma dotyczy urzą dze ń wyp o s ażo n ych w systemy mikroprocesorowe dzia ają ce na bazie mik rop rocesorów typów 8080 i 8085 do uruchamiania i naprawy, których przewiduje się stosowa ni e zew n ęt r z n y ch przyr ządów d iagnostycznych Określenia zącze diagnostyczne. Z ącze sużące do poączenia prz y rząd u diagnostycznego z systemem mikroprocesorowym, s k a d aj ą ce się z gniazda zwanego diagnostycznym, p o ą czo n ego trwale lub za pomon! gnia zda ' ) ZN-82/MPM- 14/T Z l ąeza s7.ullaelowc (panclowe) typu pośre dn iego z tym ystemem oraz z wt yk u przyrządu diagnostycznego s y gnay kontrolne. Sygllaly kontrolne są to sygn ay ge nerowane w systemach mikr o proceorowych wchodzących w s k a d ba da nych ur7ąd zeń, ui ywanc do przekazania informacji z system u do przyr7-"l d u diagnostycznego sygna y s terują ce. Sygnaly st erujące są to sygnay generowane przez przyr ząd diagnostyu lly w celu sterowa nia pracą bada nych ur zą d zeń pracuj ących w o kr eś l o n ym systemie mikroprocesorowym sygnay kont roln o - s t e rując e. Sygnaly ko ntro l n o-sterujące są to sygnay ge nerowane zarówllo w systemie mikroprocesorowym jak i w p r /yrząd/i c diagnostycznym W celu wykonywani,t funkcji sygnaów ko n trolnych i ster ujących. 2. WYMAGANIA 2.1. Gniazdo diagnostyczne. U r zą d zeni e mikroprocesorowe przystosowane do wspó prac y z zewnę tr z n ymi Z g o szo n a przez Pr zemys owy Instytut Elektroniki Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo- Produkcyj nego Centrum Pó prze wod ników dnia 21 listopada 1987 r. jako norma obowi ązu j ą ca od dnia 1 lipca 1988 r. (Dz. No rm. i Miar nr 4/ 1988, poz. 10) WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE.. ALFA" Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark wyd Nak Zam 624/ 88 Cena zl 64.00

2 2 BN-87/ przyrządami diagnostycznymi powinno być wyposażone w 50-stykowe gniazdo szufladowe typu 881. W normie nie sprecyzowano czy gniazdo jest trwale wbudowane w urządzenie Przyporządkowanie styków gniazda określonym sygnaom. Przyporządkowanie poszczególnych styków gniazda określony m sygna om systemu mikroprocesorowego powinno być zgodne: - dla systemów z mikroprocesorami 8080 z tabl. l, - dl a systemów z mikroprocesorami 8085 z tabl. 2. Nr slyku Oznaczenie sygna u Tablica 1 System 8080 Rodzaj Funkcja A0 kontrolno- mniej znac zące bity 2 Al - ste rujący adresu J A 2 4 A 3 5 A4 6 A 5 7 A 6 8 A 7 9 A8 kontrolno- bardziej znaczące 10 A9 -s terując y bity adresu II A I 12 Ali 13 A A A A V - napięcie zasiające') 18 DB kontrolno- dane 19 DB I -,terujący 20 DB 2 21 DB 3 22 DB4 23 DB 5 24 DB 6 25 DB 7 26 MEM R kontrolno- syg na y sterujące 27 lor -sterujący odczytem i zapisem 28 MEMW 29 IOW 30 INTA HLDA kontrolny potwierdzenie przyjęcia żądania bezpośredniego dostępu ') 34 HOLD kontrolno- wejśc ie sygna u żą- -sterujący dania bezpośredniego d o stępu 35 RDY1 N kontrolno- syg na gotowości -s t erujący 36 GND - przewód zerowy 37 STSTB kontrolny syg na strobujący 38 _2TTL kontrolny syg na zegarowy ') cd. tab!. I Nr styku Oznaczenie sygnau System 8080 Rodzaj Funkcja 40 D5 kontrolny syg na cyklu FETCH ') ') 43 INTE kontrolny zezwolenie na przyjęcie przerwania 44 RESIN kontrono- sygna zerujący -sterujący MIDA kontrolny potwierdzenie przyjęcia sygnau wyączającego pamięć i bramki we/wy systemu 47 MlD ste rujący wejścia sygnaów w y ą czaj ących pamięć i bramki wc/wy systemu ') 49 GND - przewód zerowy 50 S85 kont rolny sygnalizacja typu mi k rf\procesora') ') Napięcie zas ilające o warto 'ci 5 V ± IO% i o wydajno'ci prąd owej o kr eś lonej w instrukcji eksploatacyj nej danego ur7jjd ze ni a przeznaczone do zasilania urządzeń diagnostycznych nie mają cych wlasllego źróda zas ilani a. ') Styki , i 48 s tan ow ią reze rwę do przesy ania innych syg naów specy fi cznych dla danego urząd7 e ni a. ) Poączyć z przewodem zerowym (styk 49). Nr styku Oznaczenie sygnau Tablica 2 System 8085 Rodzaj Funkcja I AD kontrolno- mniej znaczące bity 2 AD I -sterujący adresu i szyna da- 3 AD 2 nych 4 AD 3 5 AD 4 6 AD 5 7 AD 6 8 AD 7 9 A 8 kontrolno- bardziej znaczą ce O A 9 -sterujący bi ty adresu I I A lo 12 A II 13 A A A A V - napię c ie zasilające') 18 AD i kontrolno- mniej znaczące bity 19 AD I -sterujący adresu i dane (po- 20 AD 2 wtórzenie wyprowa- 21 AD 3 dzeń styków 1+8) 22 AD 4 23 AD 5 24 AD 6 25 AD 7

3 BN -87/ cd. tabl. 2 Nr styku Oznaczenie syg nau S ystem 8085 Rodzaj Flkcja 26 RO kontrolno- syg nay sterujące s t er uj ą cy odczytem 1 'lal pi,cm 28 WR 29 -" INTA 3 1 lo/ M 32 HlOA kon trolny potwlad7cnic przyj9cia żądania bezpośred ni ego ') dostępu 34 HOlO kontrolno- wjscie sygnau żą - -s terują cy dania hc7pośn:d ni e- go dost,pu. 35 R EAOY kontrolno-,ygna gotowo'ci -s t er ują cy 36 GND - przewód l l'rowy 37 AL E ko nt rolny gna ; tr oh ujący 38 CLK ko ntrolny syg na zegarowy ') 40 sg ko nt rolny ')g na rod/.liju cyklu ') ' ) I 44 R ESET kontrolno-,ygna 7<fUjąCy -sterujący 45 S I kontrolny,ygna rodzaju cyklu 46 MIDA ko ntrolny pl1twierd/l'llie przyję cia sygna u wyączaj ąceg o pamięć i bramki we/w)' systemu 47 MlD 'ter ujący wejścia syg naów wyąc za j ącyc h pamięć 1 bramki wc/wy,y;lcmu ) 49 GND - przewód 'lerowy 50 S85 kontroln y sygnalizacia typu mikroprnccsorj') I) N 3 p i ęlic Z!.1,da jąc c o wartości 5 V ±IO% i u wydajności prądowej okrd l<.l lwj \\' insfrukcj i c k ploa t ijcyjllt:j da nego tj ri'ld/c.: nia prll'/n:ti.:/one do 7asilanla ur zą d /cll diagnostycznych nk mającyl'h wal1l'go ź róda la:-.i1.lllld. ' ) Slykl i, 42 i 48 'tanlmią n... /('r\\\' do prlt\)i a nia Innych syg n aó w 5o(Xcyfic/nyc h dl a danegu u rz.ądzel1la. ' ) Po ąc zyć 1 dodatnim biegunem źróda 7lJsilająccgo (' Iyk i7 ). 2.3 Poziomy sygnaó w Poziomy sygnaó w kontrolnych. Sygnay koiltrolne dopro wadzane do gn ia1.da diagnostycznego z systemu mikroprocesorowego powinny mi eć nast ę pują ce poziomy: - po zi om niski w granicach -0,5 -:- +0,8 V (przy prąd z i e obciąże ni a +0,4 ma)i), ') J ako dodatni przyj ę t o kirul1ek prądl1 od O bclą7 C 111 a do źróda sy!,!na u. - pozio m wysoki w granicach +2 -:- +5,25 V (przy prądzie obciążenia -0,04 ma) Poziomy s y gnaów sterujących. yg nay s t e rujące doprowadzane do gniazda diagnostyczm:go powinny być przez system mik roprocesorowy odczy tywane jako: - poziomy niski e, jeśli ich napięcie zawiera sit; w granicach O -:- 0,4 V, - poziomy wysokie, jeśli ich n ap i ęcie zawi e ra s i ę w granicach 2,4 -:- 5.0 V. Obciążenia źróda poszczególnych sygnalów przez system mikroprocesoro wy ni c powinno pr ze kra czać: - przy poziomic niskim 16 ma, - przy poziomie wysokim - 1,6 ma Poziomy sygnaów kontrolno-sterujących. Sygna y kon troln o-ster ują ce RDY IN, R EADY, R ES IN, RESET i HOLD powinny być w systemach mikroprocesorowych generowa ne za pomocą uk adó w 7 wolnym (otwa rtym) kolektorem,?apewn i ającym na st<; pujące poziomy: - p07iom niski w granicach :- 0,4 V (przy prądzie obc i ążenia 8 ma)i). o - p07iom wysoki w g ranicach +2,4 -:- 5,25 V (przy prądzie o h ciążenia -0,8 ma ) Sygn ay RDYIN. READY, R ESIN. R E ET i HOlD generowane przez przyrzą d d oączo n y do gn ia7da diagnostycznego powin ny być odczytywane jako: - poziom ni ski, jeśli ich n ap i ęc i e zawiera sit; w g ranicach -:- 0,4 V, - poziom wysoki, je śli ic h napięcie zawiera się w gra ni cach +2,4 -:- +5,0 V. Obciążenie źróda poszczególnych sygnalów prze? urzą d ze n ia systemu mikroprocesorowego nie powinno prze kraczać: - przy poziomie niskim 16 mai), - przy poziomie wysokim m A Poziomy dodatkowych syg naów diagnostycznych. Poziomy sygnaów doączonyc h do rezerwowych l y k ó w gnia zda diagnostycznego (styki nr 33, 39, 41, 42 i 48) nie po winny przekra Clać ±24 V Wymagania funkcjonalne ogólne W yączanie pami ęci i bramek a) Sy lemy, w któ rych przewiduje sit;: moi liw ość cza owego wyączania (wprowadzania w stan ni eakty\\ n) pamięci w urządze ni ac h powinny wysyać sygnal potwie rd zaj<lcy wy ączen i e tych ukadó w. Poziom niski sygna u potwi e rd zaj ące go MIDA powinien o dpowi a da ć wy ączen i u pa mięci systemu mi kroprocesorowego. W sytemach, w których nie ma m oż l iwości wy ą cza ni a (wprowad zania w stan nieaktywny) pa 111 i t;: c i - styk 46 gniazda diagnostycznego po winien by ć izolo wany lub p oączo ny ze stykie m 17. b) Systemy, w których przewiduje sit;: możliwość wy ączania (wprowadzania w sta n nieaktywny) pamit;:ci systemu mikroprocesorowego - doprowadzenie do g niazda diagnostycznego sygnaów w y ąc7.a ją cyc h M I D powinno wy ączać wymienione uk ady. Stan wyąc zania pamięc i w ur zą dzeniach systemu mikroprocesoro-

4 4 BN-87/ wego powinien być utrzymywany przez cay czas trwania wyżej wymienionych sygnaów. Zalecane jest, aby sygna MlD powodowa również wyączanie bramek wejściowo-wyjściowych doączonych do szyny danych systemu mikroprocesorowego. Pr zyk ady realizacji wyączania pamięci i bramek są poda ne w zaącznik u Odstępstwa od zasad. Dopuszcza się niedolączan i e do gniazda diagnostycznego sygnaów wymienionych w tablicy, nieisttjtnych dla przedstawienia stanu systemu mikroprocesorowego. W szczegó Iności dopuszcza s i ę pomijanie: niewykorzystanych w systemie mikroprocesorowym sygnaów adresowych, nieistniejących lub niewykorzystanych w systemie sy!, n aów lor, IOW, lo/m, INTA, lnte, HLDA i HOLD. :)tyków gn iazda diagnostycznego przewidywanych dl;; sygnaów niewykorzystanych w danym systemie ni c nale ży ączyć z innymi punktami w systemie z wyjątl(iem styku 32, który w przypadku riiewykorzystanic powinien być doączony do punktu o potencjae zerowym. L5. Wymagania funkcjonalne szczegóowe Wymagania dla systemu 8080.)) W systemach mi kroprocesorowych typu 8080 sygna! D8g-:-D87 powinny speniać wymagania dla sygnaów sterujących określone w wtedy, gdy jednoczlśnie są spenione następujące warunki:.- ygna stl'l"ujący MlD ma poziom niski, --=-Jeden z sygnaów kontrolnych MEMR, lor lub INTA ma poziom niski, w p ozostay ch wypadkach syg n a y D 8.0 -:- D87 powinny speniać wymagania określone w 3.3.\ dla sygnaów kontrolnych. b) W systemach mikroprocesorowych typu 8080, w których przewiduje się wykorzystywanie do celów diagnostyc?l1ych bczpośredn iego dostępu do pa mięci sygnay,ajf-:-a5, D8,(J-:-D87, MEMR, lor, M EMW. IOW i lnt A mogą penić rolę zarówno sygnaów kontrolnych jak i sterujących. W systemach tych wymienione wyżej sygnay powinny speniać wymaga nia dla sygnaów kontrolnych okreśone w 3.3. wtedy, gdy sygna HLDA ma poziom niski oraz speniać wymagania dla sygnaów sterujących określone w wtedy, gdy sygna HLDA ma poziom wysoki. c) W systemach mikroprocesorowych typu 8080 styk 50 gniazda diagnostycznego powinien być doączony do przewodu zerowego Wymagania dla systemu 8085 a) W systemach mikroprocesorowych typu 8085 sygnay AD.0 -:- AD7 powinny speniać wymagania dla sygnaów steruj ących określone w wtedy, gdy jednocześnie są spenione następujące warunki: - sygna sterujący MlD ma poziom niski, - sygna strobujący ALE ma poziom niski, - jeden z sygnaów kontrolnych RD lub lnta ma poziom niski. W pozostaych przypadkach syg na y AD.0' -:- AD7 po;vinny speniać wymagania określone w dla sygnaów kontrolnych. b) W systemach mikroprocesorowych typu 8085 styk 50 gniazda diagnostycznego powinien być poączony ze stykiem 17 tego gniazda Wymagania czasowe i częstotliwościowe sygnaów Przebiegi czasowe. I'rlebicgi czasowe sygnaów doprowadzonych do gniazda diagnostycznego powinny być zgodne z przebit:ga mi czasowymi szyny danych, szyny adresowej i szyny sygnaów kontrolnych systemu mikroprocesorowego Opóźnienie ' wyączenia. Opóźnienie wyączenia (wprowadzenia w stan nieaktywny) pamięci i bramek wejściowo - wyjściowych systemu mikroprocesorowego urządzenia w stosunku do przejścia sygna u po twierdzającego MIDA w stan niski nic powinno przekraczać 1000 ns Częstotliwość dodatkowych sygnaów diagnostycznych. Maksyma Ina częstot liw ość syg naów doączanych do rezerwowych styków gniazda diagnostycznego (styki nr 33, 39, 41, 42 i 48) nie powinna przekraczać 20 MHz Wyprowadzenie przewodu zerowego. W szystk ie styki gniazda diagnostycznego, do których są doprowadzone przewody zerowe, powinny być ze sobą poączone. Róż nica pot encja ów między poszczególnymi stykami podczas pracy systemu nie powinna przekraczać 0,1 V. I ni'orm:lcjc dodu I kowl" KO N IE C ZAŁĄCZNIK PRZYKŁADY REALIZACJI WYŁĄCZANIA PAMIĘCI T BRAMEK 1. Sposób wyączania pamięci i bramek systemu mikroprocesorowego. M071iwość wyączania (wprowadzania w stan nieaktywny) pamięci, bramek i innych ukadów poączonych z szyn,! danych systemu mikroprocesorowego można w prosty sposób zrealizować, doprowad zając sygnay wyączająt:c MlD do wejść wybierających es tych ukadów. Przykady realizacji wyączania w systemach z mikroprocesorami typu 8080 i 8085 przedstawiono na rys. Z - l i Z-2. W systemach mających wejście sygna u MlD lecz nie mają cych wewnętrzn ych nadajników tego sygnau, wyjście sygnau potwi erdzającego MlDA (styk 46 gniazda diagnostycznego) można p o ąc zyć ga lwanicznie z wejściem MlD co zapewni wysyanie syg nau po-

5 Zaącznik do BN-87/ twierdzającego bezpośredni o po otrzymaniu sygnau wyączającego. R ozwiązanie takie jest dopuszczalne wtedy, gdy opóźnienie wyączenia (wprowadzania w stan ni eaktywny) zastosowanych uk adów nie przekracza 1000 ns. W przypadku gdy system zawiera wewnątrzne nadajniki sygnau MlD zastosowanie wyżej wymienionego sposobu generacji sygnalu potwi erdzającego MIbA jest nie wskazanel). Pr zyjęcie takiego rozwiązania może bowiem powodować zderzenie na szynie danych systemu - w przypadku, gdy sygna MlD wysya na magistralę zarówno źródo wewnętrz ne jak i zewnętrzne, dolą czo ne przez ząc za diagnostyczne. W takim przypadku w celu umożliwienia rozpoznania sytuacji konfliktowych zaleca się zapewnienie odpowi edniego sterowania stanem linii MIDA. Propozycję prostego rozw iąza n ia ukadu sterowania stanem tej li nii przedstawiono na rys. Z-3. W miarę możliwości stan linii MIDA winien b yć rozpoznawany zarówno przez bloki wewnętrzn e zawierające nadajniki sy gn au MlD jak i urządzeni e zewnętrzne, doączon e za pośrednic twem zącza d iagnostycznego. ') Sygna MlD może być np. wykorzystywany do okresowego bl okowania pewn ego obszaru pamięci zawieraj4ej programy użylkowe w celu umożliwienia zaadresowania w tym obs/aru pami,i s ta ej za wi erającej programy systemowe. 2. Wykorzystanie możliwości wyączania pamięci i bramek. Wyączanie pamięci i bramek systemu mikroprocesorowego, wchodzącego w s kad badanego urządzenia za pomocą syg nau M ID um oż liwia wprowadzenie na szynę danych badanego systemu rozkazów i danych generowanych w przyrządzie diagnostycznym. Pozwala to realizować: - ustawianie licznika rozkazów mikroprocesora badanego systemu, rozpoznanie i z mi anę zawartości rejestrów badanego system u, wprowadzanie do pamię c i badanego systemu danych z klawiatury lub z czytnika taśmy do ą czo ne go d o przyrządu diagnostycznego, - zapisywanie zawartości wybranych fragmentów pamięci badanego systemu za pomocą urządzenia rejestrującego poączon ego z przyrządem di ag nostyczny m. Schemat blokowy pr zyrzą du diagnostycznego przystosowanego do wspópracy z urządzeniami mającymi wejścia syg n a ów wyączających przedstawiono na rys. Z-4, natomiast sieci dziaań takiego przyr zą du w yjaś niające sposób wykonania sko ku bezwarunkowego oraz rozpoznanie i zmia nę zawa rtośc i rejestrów mik roprocesora badanego systemu przedstawiono na rys. Z-S i Z-6. 82ći5 f- -< es, f- -< Cs 2 l- I-- CPU.-- I r = P 8228,...--, i '--- I es l- r-- [ -o r< 82051= RAN ROM/PROM inne ukady re es, f0- r Z/OlA 1702 re t= 8253 [S2 f-_ 21/1 A 8255A 2J02A 2708 e53 R Ja es 825 1A ts T4 '--- '------'-- b: 2716 s < 8'" Gniazdo nastyczne :j::- IV U ' 6 dig_ U "> 0 1 ff \ I ". HiO : A15... A L OM... OBrfJ t1e/'ir f1e/'iw lol? IOW INTA HTóA 05 ln7e HIDA RDY/N 2 TTL STSTB RESIN S 85 GND IBN-67/ z-11 Rys. Z-I. Pr7ykad POąCL;;\ g::i;17da diagnostycznego 7 systemem mikroprocesorowym typu 8080.

6 6 Zaącznik do BN-87/ ul ADR/DATA ADR CLK IEADY 10 A sh. INTA HL DA Srp SI RAN/I- C 8 B /ffwUiJAlf fl 8 'n J ;. 8 RO/'l/PlO H/l-O 8355/ 6755 [l/{ RDYlfJ/!jW?/lDAlE et Ó Gnia zda diocj..n ostljczne., I "-, I / : AD7... AOfj, 1'1'0 I AT5... A8 I CLK, REAOY I AlĘa I ID/n :, HlB,A, H' A 1St),,mEJ + 5V ----L, SB5 r-+-i GND ' -/ 18 N G2-HI Rys. Z-2. Pr zyk ad poączeń gni azda diagnostycznego z systemem mikroprocesorowym typu aj 00. systemu mikroprocesorowego H/D Do gmozda diagnostycznego b) /'I/D SygnarMiDzdodatk.owego nadajnika M/D RTlJA >ex (t) faz. danych Sytuacja zabromona 18N- 87/ Z- 3\ Rys. Z-3. Przykad rozwiązania ukadu sterującego stanem linii MIDA: a) schemat elekt ryczny, b) zależności czasowe, W - sterowanie szy ną danych przez w e wnętrzny blok wysyający syg na MlD, Z - sterowanie szyną danych przez zewnętrzny blok wysyający syg na MlD.

7 Zaączni k do BN-87/ (, '- Cniazda diagnostyczne badanego urzqdzenia , I / Separatory wejściowe Zerowanie sygnatu REAO Y Nadajniki sygnaów Cz Inik oscljloskopu Rys. Z-4. Uproszczony sch,>mat blokowy przyrzą du do uruchamiania, napraw urządzeń mikroprocesoro wych wypo,aionych IV gnia/da diagnostyczne. (wy a,clyć l1ikroprocesor badanego systemu w ryklu FETCJ-I? TAK Ust awić sygna MI G pamiec badanego systemu) ) Zakończenie wykonania przerwanego rozkazu w systemlf badanym MIGA? 1 Wysać kod rozkazu ] HP na szynę danych badanego systemu lini RE A D 'r' no czas 1 cyklu maszynowego Wysta ć mniej znaczq ca, częś ć adresu docelowego na szyne danych badanego syslemu linie REAO'r' na czas l cyklu maszynowego Wysiać bardziej znaczaca, Clf:Ś C adresu docelowego na szljn danych badanego systemu linie RE A OY na czas l cyklu maszynowego Dezaktywowai sygna f1i D CZIji: pamiec badan ego systemu) [SN- 87/ z -[ Rys. Z-S. Sieć dzjalań pr zyrząd u diagnostycznego wysyającego rozkaz skoku be7warunkowego badanego systemu mikroprocc,orowcgo.

8 Zaącznik do BN-87/ lakoriczyc wykonanie przerwanego w systemie badanym I Wystac sygnat MlD <$? rozkazu Odczytać l szynlj adresowej Sljstemu badanego i zapam iątać stan licznika rozkazów J l Wystać do sljstemu badanego rozkaz PUSH Odczytać z slljnlj danljch systemu badanego i zapisae w pamieci analizatora zawartość żada - nych rejestrów Wystać do systemu badanego rozkaz, przywracaja,cego pierwotny stan liczni a rotkazow i wskalnika stosu l Dezaktywować sygna MlD J IBN B7I3m-si-z-!>1 Rys. Z-6. UproSZCZO IIJ s i eć dziaali pr zyrzą du diagnostycznego rozpoznająceg o zawa rtość rejestrów mikroprocesora systemu badanego. INFORMACJE DODATKOWE I. Inst ytucja opraeowujlfca normę - Przemyslowy In stytut Elektro nl l. Warszawa. 2. Infonnacje patentowe. Przedsta wiony w za ą cz niku d o normy sposób badania i zmiany za wa rtości rejestrów systemu mikroprocesorowqw jest chroniony pa tentem PRL nr Twórcami wynalazku są mgr inż. Michal Ch o ński i inż. Boguslaw Jackiewicz. Uprawnionym z patentu jest Przemy sowy Instytut Elektroniki. Warszawa. 3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Mi cha Choński. inż. B ogusa w Jackiewicz. mgr inż. Czesia w Kruszelnicki, inż. Leszek Redzisz.