Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha."

Transkrypt

1 ISSN Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze smutku do radości, z żałoby do święta, z ciemności do światła, z niewoli do odkupienia. Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW wraz z zarządem kwiecien_2014.indd :03:51

2 2 Temat Numeru Sprawa Regulaminu wynagradzania MZA Jak już wiemy, nowy Regulamin wynagradzania MZA, wprowadzony przez Zarząd spółki bez ostatecznej zgody NSZZ Solidarność MZA i TW i kilku innych związków, okazał się w wielu punktach niedopracowanym bublem, przynoszącym pracownikom zamiast spodziewanych i zapowiadanych korzyści wymierne straty. Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Leszek Grzechnik nie ustaje w staraniach o uporządkowanie spraw związanych z Regulaminem. Poniżej prezentujemy Uwagi Związku do Regulaminu oraz krótki komentarz Przewodniczącego Grzechnika do tego pisma. Uwagi do tekstu Regulaminu Wynagradzania 2. proponujemy uzupełnić definicję dotycząca pojęcia efektywny czas pracy rozszerzając te pojęcie o prace w godzinach nadliczbowych oraz ponadnormatywnych. 3. proponujemy wprowadzić opis kwalifikacji opisujących zamieszczone w Załączniku Nr 1. taryfikator stanowisk. 5. proponujemy zmianę zasady ustalania wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych. W przypadku jej zaakceptowania przeniesienie zapisu umieszczonego w 5 Ust. 1. lit. d) do 5. ust. 1 lit. c). 5. Ust. 2. lit. b) w miejsce określenia nagroda za wieloletnią, nieprzerwaną pracę w Spółce wprowadzić zapis nagroda jubileuszowa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie postulujemy likwidację dodatku funkcyjnego dla pracowników wymienionych w załączniku Nr 4 do Regulaminu poprzez włączenie go do stawki zasadniczej lub odpowiednie powiększenie premii regulaminowej. 7, 8., 9., 10., 11. bez uwag. 12 proponujemy umieszczenie jednoznacznego zapisu: Pracownikowi za każdą godzinę pracy wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie plus dodatek w wysokości: 50% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku przekroczenia normy dobowej; 100% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku przekroczenia normy tygodniowej oraz za pracę z dnia wolnego, pracę w niedzielę lub w święto oraz pracę w godzinach nadliczbowych w nocy. 13., 14. bez uwag. 15. proponujemy zmianę tytułu świadczenia z użytej w Regulaminie Nagroda za wieloletnią pracę w Spółce jej poprzednikach prawnych na Nagroda jubileuszowa. Zapis zamieszczone w treści paragrafu akceptujemy dla pracowników zatrudnionych po 1 października 1998 roku. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie budżetowym MZA Warszawa, w MZA Sp. z o.o. oraz w MZK Warszawa najpóźniej w dniu 30 września 1998 roku nagrodę jubileuszową otrzymują według zasady zapisanej w załączniku Nr 7 do PUZP z dnia 1 października 1998 roku. Przywilej nagrody jubileuszowej zostanie umieszczony w Regulaminie w 14 dla pracowników zatrudnionych po dniu 1 października 1998 r., oraz w załączniku do Regulaminu dla pracowników zatrudnionych w MZA przed tą datą. 16. Proponujemy modyfikację zapisu treści, polegającą na: Ust. 2. nowa treść - Dodatkowo Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, za wieloletnią pracę w Spółce, jej poprzednikach prawnych oraz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 roku pracę zaliczoną do stażu pracy w MZA, przysługuje jednorazowy dodatek do odprawy w wysokości: 100% wynagrodzenia za pracę powyżej 10 lat 300% wynagrodzenia za pracę powyżej 20 lat, 500% wynagrodzenia za pracę powyżej 30 lat. Ust. 3. Nowa treść - Odprawę emerytalną lub rentową oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, 17., 18. bez uwag. 19. W nawiązaniu do ustaleń podczas spotkań konsultacyjnych proponujemy dodanie jednoznacznie brzmiącego zapisu rozszerzającego treść Ust. 2.: d). Uzyskanie w okresie dwóch kolejnych lat pracy w zawodzie kierowcy dwudziestu dwóch (22) miesięcznych premii regulaminowych lub w okresie trzech lat trzydzieści (30) miesięcznych premii regulaminowych skutkować będzie dla pracownika kierowcy autobusu podwyżką wynagrodzenia zasadniczego o jedną grupę zaszeregowania wyżej. W przypadku kierowców autobusowych posiadających najwyższą stawkę zaszeregowania zasadniczego, druga roczna nagroda z funduszu nagród wypłacona będzie w wysokości dwukrotnej (2) wysokości najniższego wynagrodzenia. Proponujemy rozważenie podobnego systemu obejmującego szeregowych pracowników zaplecza technicznego oraz szeregowych (oraz dyspozytor, mistrz, instruktor i dyspozytor w NR, specjalista) pracowników umysłowych. Ust. 3. literalna treść ww. Ustępu nie przewiduje rozstrzygnięcia dla pracowników, którzy zostaną (zostali) zatrudnieni w trakcie roku i w okresie dwunastu kolejnych miesięcy uzyskali premię regulaminową w pełnej wysokości. Proponujemy rozważyć wniosek, by pracownik, który w okresie próbnym oraz podczas świadczenia pracy w okresie umowy terminowej uzyskał za każdy miesiąc zatrudnienia nie mniej, niż sześć premii regulaminowych otrzymał prawo do nagrody (w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia) i rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego dla tego pracownika określałoby kryteria przyjęte w Ust bez uwag. 21 tekstu uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki i Zw. Zaw. w MZA Sp. z o.o. 22. proponujemy uzupełnić związany z ww. paragrafem Załącznik do Regulaminu Nr 6. o stanowiska Instruktor Nadzoru Ruchu i Instruktor ds. ekspedycji. 23., 24., 25. bez uwag jeśli wyrażone w tym piśmie propozycje NSZZ Solidarność w MZA i TW oraz ZZ PKM zostaną przyjęte, bądź zostanie uzgodniony termin ich realizacji w przyszłości zapis w 24. Ust. 2. oraz 25 jak również tekst końcowy mógłby zostać zmodyfikowany zgodnie z podpisanym porozumieniem. Załącznik Nr 1. do Regulaminu zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu, najniżej wynagradzany pracownik Zaplecza nie powinien mieć stawki zaszeregowania zasadniczego w kwocie niższej, niż 3000 zł miesięcznie. Proponujemy określić ten poziom na kwotę 3200 zł i tym samym zaliczenie pracowników zaplecza (rzemieślników) do tej samej kategorii zaszeregowania (grupa 7.) bez kategoryzacji w postaci kat. I-III.. Ta sama zasada dotyczyć powinna pracowników obsługi. Przypominamy, że kategoryzacja dotycząca kierowców autobusu zawodu, w którym pracownik musi charakteryzować się takimi samymi uprawnieniami zawodowymi, w regulaminie nie zawiera dodatkowego opisu stanowiskowego. Załącznik 2. Do Regulaminu bez uwag. Postulujemy zmianę zasad przyznawania premii regulaminowej opisanych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu. Proponujemy Ust 1.: W Ust 1. Modyfikację, która uwzględni zlikwidowany dodatek funkcyjny i wprowadzenie zasady, że pracownicy zatrudnieni w Spółce na stanowisku Dyrektora oraz Główny Księgowy przysługuje prawo do premii regulaminowej w wysokości 150% płacy najniższej; kierownikom oddziału przewozów 100% płacy najniższej; kierownikom działu Przewozów, Wydziału Zarządzania Przewozami, Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, Wydziału Logistyki oraz Głównemu Dyspozytorowi i z-cy Kierownika Oddziału Przewozów w wysokości 75% płacy najniższej; pozostałym Kierownikom oraz ich zastępcom w Zarządzie Spółki w wysokości 55% płacy najniższej. Kierowcom autobusu w wysokości 35% płacy najniższej; Pozostałym pracownikom w wysokości 30% płacy najniższej. Ust. 2., 3., 4., 5., 6., 7. oraz 8 - bez uwag. Ust. 9. Proponujemy uzupełnienie treści Ust. o zapis bezspornej winy Pracownika w każdym roku, w wysokości udziału funduszu wynagrodzeń w wartości odpłatności ZTM za wzkm. Ust. 10. bez uwag. Ust. 11. proponujemy wykreślić treść Kierownik komórki organizacyjnej ma obowiązek poinformować Pracownika o powodzie pozbawienia prawa lub zmniejszeniu premii regulaminowej wynikającej z zapisów ust. 8., i 9. Ust. 12. tekst bez uwag, pod warunkiem zaakceptowania zmiany zaproponowanej do Ust. 11. Załącznik Nr 4. Do Regulaminu uwaga opisana w pkt. 19 Ust. i) niniejszego pisma. Załącznik Nr 5 do Regulaminu bez uwag. Załącznik Nr 6. Do Regulaminu uwaga zapisana w pkt. 15 niniejszego pisma. Z poważaniem Leszek Grzechnik Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW kwiecien_2014.indd :03:52

3 Temat Numeru 3 Domagamy się czytelności i jasności Na temat Regulaminu wynagradzania Nasza Syrenka rozmawia z Leszkiem Grzechnikiem, Przewodniczącym MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW. Skąd tyle problemów z nowym Regulaminem? Przede wszystkim z braku woli Zarządu MZA do czytelnego i jasnego sformułowania przepisów wynagradzania, co jest konsekwencją nie tylko prób poczynienia pewnych oszczędności kosztem pracowników, ale również ignorowania uwag i propozycji kierowanych przez Solidarność i kilka innych związków. Bo trzeba powiedzieć, że sama koncepcja regulacji płacy, która stoi u podstaw nowego Regulaminu, nie byłaby przez nas kontestowana. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Cóż z tego, że Zarząd proponuje koncepcję nadającą się do przyjęcia, gdy w ramach tej koncepcji pojawiają się rozwiązania, których nie możemy zaakceptować? Jako związkowiec nigdy nie zgodzę się na to, żeby pracownicy ponieśli straty finansowe. Poza tym niektóre sformułowania nowego Regulaminu wprowadzają chaos i niepewność wśród pracowników, których kwalifikacje powodujące przyznanie płacy w określonej wysokości nie są dostatecznie jasno sprecyzowane. Już teraz choć nowy Regulamin nie wszedł jeszcze w życie widzimy niezadowolenie pracowników, słyszymy wiele uwag krytycznych pod adresem zasad nowego Regulaminu, pojawia się niepewność i lęk o przyszłość. To oczywiście złe symptomy, więc Związek musi koniecznie dążyć do uporządkowania tych punktów Regulaminu, które budzą najwięcej kontrowersji. Stąd kolejne kierowane pod adresem Zarządku pisma, w tym również prezentowane tutaj Uwagi. W poprzedniej Syrence prezentowaliśmy tabelkę, z której wynikało, że zapowiedzi Zarządu MZA o rzekomych zyskach i braku strat pracowników na wprowadzeniu nowego Regulaminu są nieprawdziwe Tak było, jednak w obecnej chwili wszystko wygląda na to, że sprawa premii regulaminowej zostanie załatwiona po naszej myśli. Mam ustne zapewnienie prezesa Kuźmińskiego, że w kolejnej wersji Regulaminu wysokość premii zostanie zwiększona do 600 złotych, co wyeliminuje problemy, o których wspominaliśmy poprzednim razem. W takiej wersji wszyscy pracownicy zachowają swoje zarobki w obecnej wysokości z niewielką korzyścią in plus, więc tutaj nie mamy już żadnych uwag. Pozostało jednak wiele spraw niejasnych i nie w pełni uregulowanych, o które nadal musimy walczyć. Możemy tu wymienić problem nagrody jubileuszowej, sposób nagradzania podwyżką pracowników wyróżniających się i kilka innych mniej lub bardziej istotnych szczegółów, o których mozna przeczytać w załączonych Uwagach. Zmiana nagrody jubileuszowej na nagrodę za wieloletnią pracę to nie tylko kwestia nazwy? Tak, chociaż również i sama nazwa tej nagrody ma swoją tradycję, dlatego chcielibyśmy jej przywrócenia. Wprawdzie zarządzenie ministerialne ustanawiające tę nagrodę wywodzi się jeszcze z czasów PRL-u, ale wciąż obowiązuje i nagroda w tej postaci była przyznawana w warszawskiej komunikacji miejskiej od wielu lat. W tym roku mamy około setki osób, którym przysługuje taka nagroda po dwudziestu latach pracy są to ludzie przyjęcie do MZA w 1994 roku. Według nowej wersji Regulaminu nagrodę taką w wysokości dwóch pensji mogą w tym roku otrzymać, choć wyliczoną w sposób bardziej skomplikowany, ale przyjdzie taki czas, kiedy nabiorą praw do nagrody za 25 lat pracy (rok 2019). Do tej pory powinni w tym momencie dostać równowartość trzech pensji, w obecnej wersji Regulaminu pracodawca proponuje im równowartość jednej, i to wyliczonej według stawki zasadniczej. I tu wracamy do problemu nazwy jej zmiana wiąże się również z nowymi zasadami określania wysokości sumy owej nagrody. Z jednej strony zmienia się więc wielokrotność (zamiast trzech pensji, tylko jedna), z drugiej podstawa do wyliczenia, którą staje się stawka płacy zasadniczej. Tymczasem ludzie uprawnieni do nagrody jubileuszowej mają za sobą już wiele lat pracy, co wiąże się z wypracowaną wysługą o której problemie jeszcze wspomnę a obok niej różnymi innymi dodatkami do płacy. W efekcie pracownik, jeśli suma nagrody będzie wyliczona na podstawie płacy zasadniczej, otrzyma tak naprawdę nagrodę cząstkową, stanowiącą około 75 procent jego rzeczywistych zarobków. Rozwiązanie, które proponuje Związek, jest bez wątpienia bardziej kosztowne, ale opiera się na znajomości kształtowania funduszu płac MZA. Pracodawca ma obowiązek tworzyć tak zwaną rezerwę na odprawy emerytalne, pośmiertne i właśnie na nagrodę jubileuszową. Powodem, dla którego Zarząd MZA wprowadził obecny kontrowersyjny sposób naliczania nagrody nie jest brak pieniędzy. Chodzi raczej o zaciąganie kredytów w bankach i uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej przez firmę. A na czym polega problem z wysługą lat? Obecnie stan jest taki, że pieniądze wypracowane jako wysługa lat zostają włączone do płacy zasadniczej. Jednak brakuje jednoznacznego rozwiązania w dalszej perspektywie czasowej pracownik otrzyma swoja wysługę do dnia wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, ale co później? Problem może nie dotyczy licznej grupy pracowników, jednak dlaczego jako związek zawodowy mamy godzić się z naruszeniem interesów nawet niewielkiej liczby ludzi? W Tramwajach Warszawskich problem ten rozwiązano wykupując wysługę, co jest rozwiązaniem bardziej pro-pracowniczym. W MZA takiej woli nie ma, jedynym sposobem proponowanym przez Prezesa jest podwyżka wynikająca z nienagannej pracy przez odpowiedni okres czasu, w którym pracownik bierze premię regulaminową. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że powszechne prawo do wysługi (z wyłączeniem ok. 70 pracowników umysłowych, na których Zarząd nie wyraził zgody) zostało osiągnięte na podstawie sporu zbiorowego Związków Zawodowych z Zarządem raptem trzy lata temu. I oto po trzech latach Zarząd arbitralnie zmienia ten stan rzeczy, wprowadzając nowy Regulamin wynagradzania. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, ze cztery związki zawodowe, które trzy lata temu podpisały porozumienie po zakończeniu sporu o wysługę, obecnie zaprzeczyły temu, wyrażając zgodę na wprowadzenie niedoskonałego Regulaminu, który odbiera wywalczone trzy lata temu przywileje! Widać z tego, jak nieprzemyślana i pospieszna była ich decyzja o podpisaniu tego niedoskonałego dokumentu. Dziękuję za rozmowę. Pracownicy MZA!!! Nie dało się zagłuszyć i zaszczekać krytycznych uwag zgłaszanych przez MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW wobec przyjętego Regulaminu Wynagradzania. Prezes MZA wielokrotnie publicznie zapewniał, że Regulamin zwiększy wynagrodzenia i będą one na pewno wyższe niż wg zasad obowiązujących przed jego wprowadzeniem. Trwa proces wypowiadania umów o pracę w zakresie warunków wynagradzania. Rośnie liczba Pracowników, którzy stanowczo stwierdzają, że zostali oszukani i skrzywdzeni. MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW oddaje do dyspozycji pracowników renomowaną kancelarię prawniczą. Wystarczy złożyć podpis pod pełnomoctnictwem procesowym udzielonym prawnikowi kancelarii aby w postępowaniu sądowym dochodzić sprawiedliwości. Będziemy domagać się zgodnego z deklaracjami Prezesa MZA Sp. z o.o. wynagrodzenia odpowiadającego oczekiwaniom pracownika. PRAWNIK KANCELARII PRZYJMUJE W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH w biurze NSZZ Solidarność MZA i TW (zajezdnia Redutowa ) kwiecien_2014.indd :03:52

4 6 Prawo Odszkodowania za wypadki przy pracy i choroby zawodowe Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Może ono zostać przyznane również członkowi rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ustala również niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także związek śmierci ubezpieczonego lub rencisty z takim wypadkiem lub chorobą. Zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej, przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji, którą ZUS wydaje w ciągu 14 dni od dnia: otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni. Dzień 28 kwietnia jest obchodzony przez członków związków zawodowych pod nazwą: Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień ten jest poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub zapadli na choroby zawodowe. Ma on także skupić uwagę na pracownikach narażonych na zagrożenia w pracy i prowadzić do konkretnych działań poprawiających warunki pracy. Obecne systemy produkcji są tak zorganizowane, że wywierają presję na pracownikach, aby pracowali szybciej i wydajniej często kosztem swego zdrowia i życia. Związki zawodowe odgrywają więc wielką rolę w ochronie pracowników, w eliminowaniu i ograniczaniu ryzyka, w tworzeniu bezpieczniejszych miejsc pracy. Zadaniem związków zawodowych jest m.in. identyfikacja zagrożeń zawodowych i pomoc w ich eliminowaniu. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków mają długą tradycję. Pierwsze odbyły się w Kanadzie w 1989 r., a międzynarodowy charakter Dzień ten uzyskał w 1996 r. podczas obchodów w Nowym Yorku, kiedy to po raz pierwszy zapalono świece ku czci poszkodowanych pracowników. Odtąd na całym świecie organizowane są uroczystości zarówno ogólnopaństwowe, jak też regionalne i lokalne na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i związków zawodowych. W Polsce, uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. Dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a od 1991 roku z inicjatywy NSZZ Solidarność obchodzony jest pod nazwą: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Symbolem tego Dnia jest zapalona świeca. Jest on zarówno dniem pamięci o poszkodowanych, jak i formą zachęcania społeczeństwa do zwracania większej uwagi na obecne problemy związane z zagrożeniami występującymi podczas pracy oraz sposobami ich zmniejszania i eliminowania. Dlatego jest to zarówno dzień żałoby, wspomnień, jak i akcji. Stawki jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe (1 kwietnia marca 2015 r.) Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 730 zł (art. 12 ust. 1 ustawy wypadkowej) Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 730 zł z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 pkt procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy wypadkowej) Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności zł do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy wypadkowej) Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności zł do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek zł lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek zł rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek bądź dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i 1 lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź zł rencisty, oraz zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie 2 lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, zł i zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie oraz każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy wypadkowej) Gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania zł uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczo zł nego bądź rencisty, i zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego oraz każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy) kwiecien_2014.indd :03:52

5 Prawo 7 W sprawie wyboru emerytalnego politycy szafują słowami: dobrowolność, wybór, a w rzeczywistości możemy jedynie zdecydować jak będzie zapisywana lub inwestowana jedna siódma naszej składki emerytalnej i to w ciągu dwóch najbliższych lat. Bo potem decyzję będziemy mogli zmienić. Sam premier może wybrać tylko na trzy miesiące, bo choć oświadczył, że wybierze ZUS, to jest w wieku, w którym jesienią zaczyna działać automat suwaka bezpieczeństwa. O czym decydujemy sami Każdy ubezpieczony w ZUS płaci 19,52 proc. składkę emerytalną (dla pracujących to 19,52 proc. ich pensji brutto, finansowane w równych częściach przez pracodawcę i pracownika). Ostatnie zmiany przepisów podzieliły składkę członków OFE na trzy części: 12,22 proc. jest zapisywane na indywidualnym koncie w ZUS ( tu nie ma wyboru), 4,38 proc. jest zapisywane na subkoncie w ZUS (tu nie ma wyboru), 2,92 proc. może być zapisane na subkoncie w ZUS lub OFE (tu mamy wybór). Ubezpieczeni członkowie OFE mają więc cztery miesiące (od początku kwietnia do końca lipca) na to, by zdecydować co będzie się działo z 2,92 proc. składką liczoną już od lipcowego wynagrodzenia (czyli płaconą w sierpniu). Jeśli chcą, by była nadal przekazywana do funduszu emerytalnego muszą podpisać i wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk: Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Druk oświadczenia dostępny jest na stronach: ZUS (w wersji do wydruku, do wypełnienia i wydruku; jest tam również przekierowanie do PUE platformy usług elektronicznych, gdzie można znaleźć elektroniczny druk i wysłać go z naszego konta); Rządu: Brak zgłoszenia jest rozumiany jako decyzja o wystąpieniu z OFE. Wtedy składka emerytalna będzie w całości (19,52 proc.) przekazywana do ZUS i zapisywana w proporcjach 12,22 proc. czy na indywidualne konto i 7,3 proc. na subkonto. Konta różnią się sposobem waloryzacji zapisów (na subkoncie jest korzystniejsze) oraz tym, że to, co zapisane na subkoncie podlega dziedziczeniu. Warto o tym pamiętać: Wybór jaki przed sobą mamy dotyczy tylko bieżących składek. Taką samą decyzję będziemy mogli ewentualnie podejmować w ramach okienek transferowych. O czym zdecydowali politycy Nawet jeśli zdecydujemy się przejść w całości do ZUS, to w OFE i tak zostaną (na jakiś czas) nasze pieniądze. Nadal w funduszu emerytalnym będzie istniało nasze konto indywidualne, gdzie zapisane są jednostki rozrachunkowe warte 48,5 proc. wartości aktywów wynikających z dotychczasowego płacenia składek do OFE. Dlaczego tylko taka część? Zmiany w zapisach emerytalnych zaczęły się od tego, że rząd przejął od funduszy emerytalnych 51,5 proc. aktywów każdego ubezpieczonego w formie gotówki (w ten sposób przejął i umorzył obligacje skarbowe, jakie do tej pory posiadały w portfelach OFE). Pieniądze te zostały zapisane na subkoncie w ZUS, ale gotówka przekazana do Ministerstwa Finansów. Zostało więc 48,5 proc. aktywów, które nadal są inwestowane (głównie w akcje) przez fundusze. Politycy zdecydowali jednak, że wszystkie pieniądze, jakie są w OFE (bez względu na to jak wykorzystają dobrowolność ubezpieczeni) i tak trafią do ZUS. Wymyślono suwak bezpieczeństwa (zacznie obowiązywać od 31 października 2014 roku) z dwoma mechanizmami wprowadzonymi dla ubezpieczonych na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego. Po pierwsze fundusz emerytalny zaczyna co miesiąc umarzać część jednostek rozrachunkowych i przekazywać ich wartość do ZUS, tak, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego konto w OFE jest puste, a wszystkie pieniądze przekazane do ZUS. Po drugie nawet jeśli zdecydowaliśmy, że nadal chcemy 2,92 proc. składki przekazywać do OFE, to od 10. urodzin, dzielących nas od wieku emerytalnego ZUS przestaje ją przekazywać do OFE. W ten sposób z dobrowolności wyboru od razu wykluczono ponad milion (prawie co piętnastego) członka OFE. Są to ubezpieczeni, członkowie OFE, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 10 lat. Ich jednostki rozrachunkowe będą wycofywane w szybszym tempie. Rząd szacuje, że tylko w tym roku w ten sposób do ZUS wpłyną ponad 4 mld zł. W grupie tej znajdzie się również premier Donald Tusk, który w kwietniu kończy 57 lat, czyli obejmuje go suwak bezpieczeństwa. Wybór nie jest jednak pozorny Warto dokładnie poznać mechanizmy, jakie rząd i politycy wprowadzili do systemu emerytalnego. Bo choć nasz wybór dotyczy niewielkiej części składki, to jednak jeśli zostaniemy w OFE, będzie to jedyna część składki, która nie jest wydawana na bieżące łatanie dziury Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz budżetu, tylko inwestowana. Z grą na giełdzie (OFE głównie mogą kupować akcje i obligacje korporacyjne) wiąże się oczywiście ryzyko inwestycyjne, co oznacza, że może przynieść zysk albo stratę. Im dłużej inwestujemy na rynkach kapitałowych tym szansa osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z inwestycji jest wyższa. Poza tym choć polski system emerytalny jest systemem zdefiniowanej składki (wysokość emerytury zależy od tego ile lat płaciliśmy składki, w jakiej wysokości i kiedy zakończymy karierę zawodową), to jednak spora część wysokości naszego przyszłego świadczenia zależy od sposobu waloryzacji zapisów na kontach. A te wynikają z decyzji polityków. Być może nawet bardziej nieprzewidywalnych niż giełda. kwiecien_2014.indd :03:53

6 4 Związek i Ludzie Pracowity miesiąc Przewodniczącego Po wygranej w wyborach Prezydium MKZ, Przewodniczący NSZZ Solidarność MZA i TW Leszek Grzechnik zorganizował serię spotkań z pracownikami w zakładach obu spółek. Na wszystkich poruszano najbardziej gorące tematy sprawę biletów dla pracowników komunikacji miejskiej, a także problem nowego Regulaminu Wynagradzania w MZA i premii motywacyjnej w TW. Przy okazji pracownicy mogli przedstawić swoje problemy i zadać Przewodniczącemu pytania. Na spotkaniu w autobusowej zajezdni R-3 (Ostrobramska) tematem dominującym była sprawa biletów wolnej jazdy. Jak wiadomo, wciąż brakuje porozumienia z miastem w sprawie biletów dla współmałżonków pracowników. Sa dwie koncepcje rozwiązania tego proble- WYBORY WAŻNE DLA NAS WSZYSTKICH mu bilet na podobnej zasadzie, jak dla dzieci, bądź rekompensata finansowa. Przewodniczący Grzechnik jest raczej zwolennikiem pierwszego rozwiązania, uważając słusznie że rekompensata finansowa utonie w ogólnej sumie zarobków i zostanie zapomniana, a ludzie wciąż będą odczuwać dyskomfort, bo nie dostaną fizycznego biletu. Tak też przedstawiał sprawę zebranym pracownikom, jednocześnie zapewniając ich, że mimo chwilowego impasu, rokowania w sprawie biletów dla współmałżonków trwają i na pewno zakończą się porozumieniem. W zakładzie MZA R-4 (Stalowa) zebranie zdominował temat Regulaminu Wynagradzania. Pracownicy zwracali uwagę, że mimo obietnic Zarządu, wprowadzenie Regulaminu nie oznacza zysku i podniesienia płac, a raczej straty. Mówiono też o niejasnych sposobach kształtowania płac pracowników zaplecza, którzy nie moga zrozumieć, dlaczego jednym naliczono według nowych zasad wyższe zarobki, a drugim mniejsze, mimo podobnego doświadczenia i umiejętności. Zdarzają się nawet przypadki, że bardziej doświadczony i lepiej wykształcony mechanik ma zarobić mniej, niż jego mniej umiejętny kolega. Często zdarza się także, że nowoprzyjęci mechanicy dostają płacę taką samą, a nawet i nieco większą, co ich dłużej pracujący i lepiej wykwalifikowani koledzy. O innych problemach z nowym Regulaminem piszemy także w innym artykule w tym numerze Syrenki. W tramwajowej zajezdni R-4 (Żoliborz) dyskusję zdominowała sprawa podwyżek płac. Przewodniczący tłumaczył, że mimo iż TW mają pieniądze, właściciel czyli miasto Warszawa nie wyraża zgody na bezpośrednie podniesienie zarobkow pracownikom. Sposobem miało być wprowadzenie nowego sposobu premiowania pracowników, który jednak spotkał się z niechętnym przyjęciem wśród tramwajarzy. Zwracali oni uwagę między innymi na to, że do ich zakładu zostaną przeniesione stare wagony z zajezdni Woronicza, które nie sa w zbyt dobrym stanie i moga wpłynąć na ogólny wskaźnik awaryjności pojazdów. W zajezdni R-2 (Praga) TW znów rozmowa skupiła się na biletach. Obecny na zebraniu z Przewodniczącym Skarbnik Prezydium MKZ Andrzej Gierat poruszył także sprawę wyborów do Rady Nadzorczej TW, w których jest jednym z dwóch kandydatów Solidarności. Podobnie było w tramwajowym zakładzie T-3, gdzie najczęściej pytano o sprawę biletów. Tu z kolei kandydatem do Rady Nadzorczej jest Przewodniczący Komisji Zakładowej Marcin Staroń. Zebrania z pracownikami będą kontynuowane. Koniecznie dowiedzcie się, kiedy w Waszym zakładzie planowane jest takie spotkanie i przyjdźcie, zeby porozmawiać ze związkowcami i przedstawić swoje problemy. Jeśli takie zebranie nie jest w najbliższym czasie planowane, mozna zasugerować Przewodniczącemu lokalnej Komisji Zakładowej, by zgłosił Przewodniczącemu Grzechnikowi potrzebę zorganizowania spotkania. Każda taka propozycja zostanie przyjęta. Zakończyła się pierwsza tura wyborów do Rady Nadzorczej w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o.. Niewiele brakujących głosów zdecydowało, że wysiłek Komisji Wyborczej a przede wszystkim zaangażowanie pracowników spółki został zmarnowany. Ostateczny wybór jest nie rozstrzygnięty. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom TW Sp. z o.o. za wysiłek i udział w pierwszej turze głosowania. Z wielką nadzieją oczekujemy na drugą turę wyborów wierząc, że pracownicy Tramwajów Warszawskich dokonają skutecznego wyboru Swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Solidarnie apelujemy o powszechny udział i poparcie Pracowników. Nie można i nikt nie powinien dobrowolnie rezygnować z przysługującego Nam wszystkim prawa do wyłonienia w procesie wyborczym własnych, pracowniczych przedstawicieli reprezentujących najistotniejsze prawa pracownicze w tak znaczącym statutowym organie spółki, jakim jest Rada Nadzorcza. Obojętność wobec tak wielkiej szansy, jaką daje pracownicza reprezentacja oznacza nic innego jak rezygnację z jednego z najważniejszego prawa pracowników w gospodarce rynkowej do współzarządzania zakładem pracy. Gospodarka rynkowa i tzw. wolny rynek jest nieprzyjazny dla pracowników i spycha Ich do roli zasobów personalnych. Przyjmujemy na siebie zobowiązanie trudne ale możliwe do wypełnienia, które polega głównie na przeciwdziałaniu upośledzeniu ekonomicznemu pracowników oraz zabezpieczeniu miejsc pracy po to aby zapewnić byt rodzinom i niezależność ekonomiczną. To od Waszej odpowiedzialności i bezpośredniego udziału w wyborach zależeć będzie Nasza wspólna przyszłość przyszłość Pracownika Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.. Andrzej Gierat i Marcin Staroń kwiecien_2014.indd :03:54

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są:

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: REGULAMIN Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: - ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego Zarządzenie Nr 8 I 2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego placówek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną regulaminu wynagradzania zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ul. Michejdy 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY obowiązującego od dnia 01.01.2004 r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników Wynagrodzenia w Spółce składaj ą si ę z : 1. składnika stałego 2. premii 3. dodatków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: - art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo;

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo; Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo; www.pm5.legionowo.pl REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2007 roku

Zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2007 roku Zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. Wiejska 77 2 I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa warunki wynagradzania oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 lipca 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 lipca 2009 roku Urząd Gminy Poświętne Źródło: http://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2009/1514,zarzadzenie-nr-11109-w-spr-ustalenia-regulamin u-wynagradzania.html Wygenerowano: Poniedziałek, 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW w Urzędzie Gminy Nędza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2016 roku został ustalony na podstawie art. 77 ² ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2009

Zarządzenie Nr 3/2009 Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Biesiekierzu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury ZARZĄDZENIE Nr 244/14 Wójta Gminy Narewka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych

REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 754/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 754/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 754/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia wzorcowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 336 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Miłakowie. 1 Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr OB.0050.277.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm. 2) ) oraz art. 77 3 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA Miasta Ostrołęki. z dnia 1 marca 2016r.

PREZYDENTA Miasta Ostrołęki. z dnia 1 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 53/2016 PREZYDENTA Miasta Ostrołęki z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i zastępców samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest

Bardziej szczegółowo