Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha."

Transkrypt

1 ISSN Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze smutku do radości, z żałoby do święta, z ciemności do światła, z niewoli do odkupienia. Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW wraz z zarządem kwiecien_2014.indd :03:51

2 2 Temat Numeru Sprawa Regulaminu wynagradzania MZA Jak już wiemy, nowy Regulamin wynagradzania MZA, wprowadzony przez Zarząd spółki bez ostatecznej zgody NSZZ Solidarność MZA i TW i kilku innych związków, okazał się w wielu punktach niedopracowanym bublem, przynoszącym pracownikom zamiast spodziewanych i zapowiadanych korzyści wymierne straty. Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Leszek Grzechnik nie ustaje w staraniach o uporządkowanie spraw związanych z Regulaminem. Poniżej prezentujemy Uwagi Związku do Regulaminu oraz krótki komentarz Przewodniczącego Grzechnika do tego pisma. Uwagi do tekstu Regulaminu Wynagradzania 2. proponujemy uzupełnić definicję dotycząca pojęcia efektywny czas pracy rozszerzając te pojęcie o prace w godzinach nadliczbowych oraz ponadnormatywnych. 3. proponujemy wprowadzić opis kwalifikacji opisujących zamieszczone w Załączniku Nr 1. taryfikator stanowisk. 5. proponujemy zmianę zasady ustalania wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych. W przypadku jej zaakceptowania przeniesienie zapisu umieszczonego w 5 Ust. 1. lit. d) do 5. ust. 1 lit. c). 5. Ust. 2. lit. b) w miejsce określenia nagroda za wieloletnią, nieprzerwaną pracę w Spółce wprowadzić zapis nagroda jubileuszowa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie postulujemy likwidację dodatku funkcyjnego dla pracowników wymienionych w załączniku Nr 4 do Regulaminu poprzez włączenie go do stawki zasadniczej lub odpowiednie powiększenie premii regulaminowej. 7, 8., 9., 10., 11. bez uwag. 12 proponujemy umieszczenie jednoznacznego zapisu: Pracownikowi za każdą godzinę pracy wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie plus dodatek w wysokości: 50% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku przekroczenia normy dobowej; 100% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku przekroczenia normy tygodniowej oraz za pracę z dnia wolnego, pracę w niedzielę lub w święto oraz pracę w godzinach nadliczbowych w nocy. 13., 14. bez uwag. 15. proponujemy zmianę tytułu świadczenia z użytej w Regulaminie Nagroda za wieloletnią pracę w Spółce jej poprzednikach prawnych na Nagroda jubileuszowa. Zapis zamieszczone w treści paragrafu akceptujemy dla pracowników zatrudnionych po 1 października 1998 roku. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie budżetowym MZA Warszawa, w MZA Sp. z o.o. oraz w MZK Warszawa najpóźniej w dniu 30 września 1998 roku nagrodę jubileuszową otrzymują według zasady zapisanej w załączniku Nr 7 do PUZP z dnia 1 października 1998 roku. Przywilej nagrody jubileuszowej zostanie umieszczony w Regulaminie w 14 dla pracowników zatrudnionych po dniu 1 października 1998 r., oraz w załączniku do Regulaminu dla pracowników zatrudnionych w MZA przed tą datą. 16. Proponujemy modyfikację zapisu treści, polegającą na: Ust. 2. nowa treść - Dodatkowo Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, za wieloletnią pracę w Spółce, jej poprzednikach prawnych oraz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 roku pracę zaliczoną do stażu pracy w MZA, przysługuje jednorazowy dodatek do odprawy w wysokości: 100% wynagrodzenia za pracę powyżej 10 lat 300% wynagrodzenia za pracę powyżej 20 lat, 500% wynagrodzenia za pracę powyżej 30 lat. Ust. 3. Nowa treść - Odprawę emerytalną lub rentową oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, 17., 18. bez uwag. 19. W nawiązaniu do ustaleń podczas spotkań konsultacyjnych proponujemy dodanie jednoznacznie brzmiącego zapisu rozszerzającego treść Ust. 2.: d). Uzyskanie w okresie dwóch kolejnych lat pracy w zawodzie kierowcy dwudziestu dwóch (22) miesięcznych premii regulaminowych lub w okresie trzech lat trzydzieści (30) miesięcznych premii regulaminowych skutkować będzie dla pracownika kierowcy autobusu podwyżką wynagrodzenia zasadniczego o jedną grupę zaszeregowania wyżej. W przypadku kierowców autobusowych posiadających najwyższą stawkę zaszeregowania zasadniczego, druga roczna nagroda z funduszu nagród wypłacona będzie w wysokości dwukrotnej (2) wysokości najniższego wynagrodzenia. Proponujemy rozważenie podobnego systemu obejmującego szeregowych pracowników zaplecza technicznego oraz szeregowych (oraz dyspozytor, mistrz, instruktor i dyspozytor w NR, specjalista) pracowników umysłowych. Ust. 3. literalna treść ww. Ustępu nie przewiduje rozstrzygnięcia dla pracowników, którzy zostaną (zostali) zatrudnieni w trakcie roku i w okresie dwunastu kolejnych miesięcy uzyskali premię regulaminową w pełnej wysokości. Proponujemy rozważyć wniosek, by pracownik, który w okresie próbnym oraz podczas świadczenia pracy w okresie umowy terminowej uzyskał za każdy miesiąc zatrudnienia nie mniej, niż sześć premii regulaminowych otrzymał prawo do nagrody (w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia) i rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego dla tego pracownika określałoby kryteria przyjęte w Ust bez uwag. 21 tekstu uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki i Zw. Zaw. w MZA Sp. z o.o. 22. proponujemy uzupełnić związany z ww. paragrafem Załącznik do Regulaminu Nr 6. o stanowiska Instruktor Nadzoru Ruchu i Instruktor ds. ekspedycji. 23., 24., 25. bez uwag jeśli wyrażone w tym piśmie propozycje NSZZ Solidarność w MZA i TW oraz ZZ PKM zostaną przyjęte, bądź zostanie uzgodniony termin ich realizacji w przyszłości zapis w 24. Ust. 2. oraz 25 jak również tekst końcowy mógłby zostać zmodyfikowany zgodnie z podpisanym porozumieniem. Załącznik Nr 1. do Regulaminu zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu, najniżej wynagradzany pracownik Zaplecza nie powinien mieć stawki zaszeregowania zasadniczego w kwocie niższej, niż 3000 zł miesięcznie. Proponujemy określić ten poziom na kwotę 3200 zł i tym samym zaliczenie pracowników zaplecza (rzemieślników) do tej samej kategorii zaszeregowania (grupa 7.) bez kategoryzacji w postaci kat. I-III.. Ta sama zasada dotyczyć powinna pracowników obsługi. Przypominamy, że kategoryzacja dotycząca kierowców autobusu zawodu, w którym pracownik musi charakteryzować się takimi samymi uprawnieniami zawodowymi, w regulaminie nie zawiera dodatkowego opisu stanowiskowego. Załącznik 2. Do Regulaminu bez uwag. Postulujemy zmianę zasad przyznawania premii regulaminowej opisanych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu. Proponujemy Ust 1.: W Ust 1. Modyfikację, która uwzględni zlikwidowany dodatek funkcyjny i wprowadzenie zasady, że pracownicy zatrudnieni w Spółce na stanowisku Dyrektora oraz Główny Księgowy przysługuje prawo do premii regulaminowej w wysokości 150% płacy najniższej; kierownikom oddziału przewozów 100% płacy najniższej; kierownikom działu Przewozów, Wydziału Zarządzania Przewozami, Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, Wydziału Logistyki oraz Głównemu Dyspozytorowi i z-cy Kierownika Oddziału Przewozów w wysokości 75% płacy najniższej; pozostałym Kierownikom oraz ich zastępcom w Zarządzie Spółki w wysokości 55% płacy najniższej. Kierowcom autobusu w wysokości 35% płacy najniższej; Pozostałym pracownikom w wysokości 30% płacy najniższej. Ust. 2., 3., 4., 5., 6., 7. oraz 8 - bez uwag. Ust. 9. Proponujemy uzupełnienie treści Ust. o zapis bezspornej winy Pracownika w każdym roku, w wysokości udziału funduszu wynagrodzeń w wartości odpłatności ZTM za wzkm. Ust. 10. bez uwag. Ust. 11. proponujemy wykreślić treść Kierownik komórki organizacyjnej ma obowiązek poinformować Pracownika o powodzie pozbawienia prawa lub zmniejszeniu premii regulaminowej wynikającej z zapisów ust. 8., i 9. Ust. 12. tekst bez uwag, pod warunkiem zaakceptowania zmiany zaproponowanej do Ust. 11. Załącznik Nr 4. Do Regulaminu uwaga opisana w pkt. 19 Ust. i) niniejszego pisma. Załącznik Nr 5 do Regulaminu bez uwag. Załącznik Nr 6. Do Regulaminu uwaga zapisana w pkt. 15 niniejszego pisma. Z poważaniem Leszek Grzechnik Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW kwiecien_2014.indd :03:52

3 Temat Numeru 3 Domagamy się czytelności i jasności Na temat Regulaminu wynagradzania Nasza Syrenka rozmawia z Leszkiem Grzechnikiem, Przewodniczącym MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW. Skąd tyle problemów z nowym Regulaminem? Przede wszystkim z braku woli Zarządu MZA do czytelnego i jasnego sformułowania przepisów wynagradzania, co jest konsekwencją nie tylko prób poczynienia pewnych oszczędności kosztem pracowników, ale również ignorowania uwag i propozycji kierowanych przez Solidarność i kilka innych związków. Bo trzeba powiedzieć, że sama koncepcja regulacji płacy, która stoi u podstaw nowego Regulaminu, nie byłaby przez nas kontestowana. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Cóż z tego, że Zarząd proponuje koncepcję nadającą się do przyjęcia, gdy w ramach tej koncepcji pojawiają się rozwiązania, których nie możemy zaakceptować? Jako związkowiec nigdy nie zgodzę się na to, żeby pracownicy ponieśli straty finansowe. Poza tym niektóre sformułowania nowego Regulaminu wprowadzają chaos i niepewność wśród pracowników, których kwalifikacje powodujące przyznanie płacy w określonej wysokości nie są dostatecznie jasno sprecyzowane. Już teraz choć nowy Regulamin nie wszedł jeszcze w życie widzimy niezadowolenie pracowników, słyszymy wiele uwag krytycznych pod adresem zasad nowego Regulaminu, pojawia się niepewność i lęk o przyszłość. To oczywiście złe symptomy, więc Związek musi koniecznie dążyć do uporządkowania tych punktów Regulaminu, które budzą najwięcej kontrowersji. Stąd kolejne kierowane pod adresem Zarządku pisma, w tym również prezentowane tutaj Uwagi. W poprzedniej Syrence prezentowaliśmy tabelkę, z której wynikało, że zapowiedzi Zarządu MZA o rzekomych zyskach i braku strat pracowników na wprowadzeniu nowego Regulaminu są nieprawdziwe Tak było, jednak w obecnej chwili wszystko wygląda na to, że sprawa premii regulaminowej zostanie załatwiona po naszej myśli. Mam ustne zapewnienie prezesa Kuźmińskiego, że w kolejnej wersji Regulaminu wysokość premii zostanie zwiększona do 600 złotych, co wyeliminuje problemy, o których wspominaliśmy poprzednim razem. W takiej wersji wszyscy pracownicy zachowają swoje zarobki w obecnej wysokości z niewielką korzyścią in plus, więc tutaj nie mamy już żadnych uwag. Pozostało jednak wiele spraw niejasnych i nie w pełni uregulowanych, o które nadal musimy walczyć. Możemy tu wymienić problem nagrody jubileuszowej, sposób nagradzania podwyżką pracowników wyróżniających się i kilka innych mniej lub bardziej istotnych szczegółów, o których mozna przeczytać w załączonych Uwagach. Zmiana nagrody jubileuszowej na nagrodę za wieloletnią pracę to nie tylko kwestia nazwy? Tak, chociaż również i sama nazwa tej nagrody ma swoją tradycję, dlatego chcielibyśmy jej przywrócenia. Wprawdzie zarządzenie ministerialne ustanawiające tę nagrodę wywodzi się jeszcze z czasów PRL-u, ale wciąż obowiązuje i nagroda w tej postaci była przyznawana w warszawskiej komunikacji miejskiej od wielu lat. W tym roku mamy około setki osób, którym przysługuje taka nagroda po dwudziestu latach pracy są to ludzie przyjęcie do MZA w 1994 roku. Według nowej wersji Regulaminu nagrodę taką w wysokości dwóch pensji mogą w tym roku otrzymać, choć wyliczoną w sposób bardziej skomplikowany, ale przyjdzie taki czas, kiedy nabiorą praw do nagrody za 25 lat pracy (rok 2019). Do tej pory powinni w tym momencie dostać równowartość trzech pensji, w obecnej wersji Regulaminu pracodawca proponuje im równowartość jednej, i to wyliczonej według stawki zasadniczej. I tu wracamy do problemu nazwy jej zmiana wiąże się również z nowymi zasadami określania wysokości sumy owej nagrody. Z jednej strony zmienia się więc wielokrotność (zamiast trzech pensji, tylko jedna), z drugiej podstawa do wyliczenia, którą staje się stawka płacy zasadniczej. Tymczasem ludzie uprawnieni do nagrody jubileuszowej mają za sobą już wiele lat pracy, co wiąże się z wypracowaną wysługą o której problemie jeszcze wspomnę a obok niej różnymi innymi dodatkami do płacy. W efekcie pracownik, jeśli suma nagrody będzie wyliczona na podstawie płacy zasadniczej, otrzyma tak naprawdę nagrodę cząstkową, stanowiącą około 75 procent jego rzeczywistych zarobków. Rozwiązanie, które proponuje Związek, jest bez wątpienia bardziej kosztowne, ale opiera się na znajomości kształtowania funduszu płac MZA. Pracodawca ma obowiązek tworzyć tak zwaną rezerwę na odprawy emerytalne, pośmiertne i właśnie na nagrodę jubileuszową. Powodem, dla którego Zarząd MZA wprowadził obecny kontrowersyjny sposób naliczania nagrody nie jest brak pieniędzy. Chodzi raczej o zaciąganie kredytów w bankach i uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej przez firmę. A na czym polega problem z wysługą lat? Obecnie stan jest taki, że pieniądze wypracowane jako wysługa lat zostają włączone do płacy zasadniczej. Jednak brakuje jednoznacznego rozwiązania w dalszej perspektywie czasowej pracownik otrzyma swoja wysługę do dnia wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, ale co później? Problem może nie dotyczy licznej grupy pracowników, jednak dlaczego jako związek zawodowy mamy godzić się z naruszeniem interesów nawet niewielkiej liczby ludzi? W Tramwajach Warszawskich problem ten rozwiązano wykupując wysługę, co jest rozwiązaniem bardziej pro-pracowniczym. W MZA takiej woli nie ma, jedynym sposobem proponowanym przez Prezesa jest podwyżka wynikająca z nienagannej pracy przez odpowiedni okres czasu, w którym pracownik bierze premię regulaminową. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że powszechne prawo do wysługi (z wyłączeniem ok. 70 pracowników umysłowych, na których Zarząd nie wyraził zgody) zostało osiągnięte na podstawie sporu zbiorowego Związków Zawodowych z Zarządem raptem trzy lata temu. I oto po trzech latach Zarząd arbitralnie zmienia ten stan rzeczy, wprowadzając nowy Regulamin wynagradzania. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, ze cztery związki zawodowe, które trzy lata temu podpisały porozumienie po zakończeniu sporu o wysługę, obecnie zaprzeczyły temu, wyrażając zgodę na wprowadzenie niedoskonałego Regulaminu, który odbiera wywalczone trzy lata temu przywileje! Widać z tego, jak nieprzemyślana i pospieszna była ich decyzja o podpisaniu tego niedoskonałego dokumentu. Dziękuję za rozmowę. Pracownicy MZA!!! Nie dało się zagłuszyć i zaszczekać krytycznych uwag zgłaszanych przez MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW wobec przyjętego Regulaminu Wynagradzania. Prezes MZA wielokrotnie publicznie zapewniał, że Regulamin zwiększy wynagrodzenia i będą one na pewno wyższe niż wg zasad obowiązujących przed jego wprowadzeniem. Trwa proces wypowiadania umów o pracę w zakresie warunków wynagradzania. Rośnie liczba Pracowników, którzy stanowczo stwierdzają, że zostali oszukani i skrzywdzeni. MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW oddaje do dyspozycji pracowników renomowaną kancelarię prawniczą. Wystarczy złożyć podpis pod pełnomoctnictwem procesowym udzielonym prawnikowi kancelarii aby w postępowaniu sądowym dochodzić sprawiedliwości. Będziemy domagać się zgodnego z deklaracjami Prezesa MZA Sp. z o.o. wynagrodzenia odpowiadającego oczekiwaniom pracownika. PRAWNIK KANCELARII PRZYJMUJE W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH w biurze NSZZ Solidarność MZA i TW (zajezdnia Redutowa ) kwiecien_2014.indd :03:52

4 6 Prawo Odszkodowania za wypadki przy pracy i choroby zawodowe Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Może ono zostać przyznane również członkowi rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ustala również niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także związek śmierci ubezpieczonego lub rencisty z takim wypadkiem lub chorobą. Zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej, przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji, którą ZUS wydaje w ciągu 14 dni od dnia: otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni. Dzień 28 kwietnia jest obchodzony przez członków związków zawodowych pod nazwą: Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień ten jest poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub zapadli na choroby zawodowe. Ma on także skupić uwagę na pracownikach narażonych na zagrożenia w pracy i prowadzić do konkretnych działań poprawiających warunki pracy. Obecne systemy produkcji są tak zorganizowane, że wywierają presję na pracownikach, aby pracowali szybciej i wydajniej często kosztem swego zdrowia i życia. Związki zawodowe odgrywają więc wielką rolę w ochronie pracowników, w eliminowaniu i ograniczaniu ryzyka, w tworzeniu bezpieczniejszych miejsc pracy. Zadaniem związków zawodowych jest m.in. identyfikacja zagrożeń zawodowych i pomoc w ich eliminowaniu. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków mają długą tradycję. Pierwsze odbyły się w Kanadzie w 1989 r., a międzynarodowy charakter Dzień ten uzyskał w 1996 r. podczas obchodów w Nowym Yorku, kiedy to po raz pierwszy zapalono świece ku czci poszkodowanych pracowników. Odtąd na całym świecie organizowane są uroczystości zarówno ogólnopaństwowe, jak też regionalne i lokalne na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i związków zawodowych. W Polsce, uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. Dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a od 1991 roku z inicjatywy NSZZ Solidarność obchodzony jest pod nazwą: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Symbolem tego Dnia jest zapalona świeca. Jest on zarówno dniem pamięci o poszkodowanych, jak i formą zachęcania społeczeństwa do zwracania większej uwagi na obecne problemy związane z zagrożeniami występującymi podczas pracy oraz sposobami ich zmniejszania i eliminowania. Dlatego jest to zarówno dzień żałoby, wspomnień, jak i akcji. Stawki jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe (1 kwietnia marca 2015 r.) Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 730 zł (art. 12 ust. 1 ustawy wypadkowej) Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 730 zł z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 pkt procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy wypadkowej) Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności zł do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy wypadkowej) Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności zł do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek zł lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek zł rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek bądź dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i 1 lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź zł rencisty, oraz zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie 2 lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, zł i zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie oraz każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy wypadkowej) Gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania zł uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy wypadkowej) Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczo zł nego bądź rencisty, i zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego oraz każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy) kwiecien_2014.indd :03:52

5 Prawo 7 W sprawie wyboru emerytalnego politycy szafują słowami: dobrowolność, wybór, a w rzeczywistości możemy jedynie zdecydować jak będzie zapisywana lub inwestowana jedna siódma naszej składki emerytalnej i to w ciągu dwóch najbliższych lat. Bo potem decyzję będziemy mogli zmienić. Sam premier może wybrać tylko na trzy miesiące, bo choć oświadczył, że wybierze ZUS, to jest w wieku, w którym jesienią zaczyna działać automat suwaka bezpieczeństwa. O czym decydujemy sami Każdy ubezpieczony w ZUS płaci 19,52 proc. składkę emerytalną (dla pracujących to 19,52 proc. ich pensji brutto, finansowane w równych częściach przez pracodawcę i pracownika). Ostatnie zmiany przepisów podzieliły składkę członków OFE na trzy części: 12,22 proc. jest zapisywane na indywidualnym koncie w ZUS ( tu nie ma wyboru), 4,38 proc. jest zapisywane na subkoncie w ZUS (tu nie ma wyboru), 2,92 proc. może być zapisane na subkoncie w ZUS lub OFE (tu mamy wybór). Ubezpieczeni członkowie OFE mają więc cztery miesiące (od początku kwietnia do końca lipca) na to, by zdecydować co będzie się działo z 2,92 proc. składką liczoną już od lipcowego wynagrodzenia (czyli płaconą w sierpniu). Jeśli chcą, by była nadal przekazywana do funduszu emerytalnego muszą podpisać i wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk: Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Druk oświadczenia dostępny jest na stronach: ZUS (w wersji do wydruku, do wypełnienia i wydruku; jest tam również przekierowanie do PUE platformy usług elektronicznych, gdzie można znaleźć elektroniczny druk i wysłać go z naszego konta); Rządu: Brak zgłoszenia jest rozumiany jako decyzja o wystąpieniu z OFE. Wtedy składka emerytalna będzie w całości (19,52 proc.) przekazywana do ZUS i zapisywana w proporcjach 12,22 proc. czy na indywidualne konto i 7,3 proc. na subkonto. Konta różnią się sposobem waloryzacji zapisów (na subkoncie jest korzystniejsze) oraz tym, że to, co zapisane na subkoncie podlega dziedziczeniu. Warto o tym pamiętać: Wybór jaki przed sobą mamy dotyczy tylko bieżących składek. Taką samą decyzję będziemy mogli ewentualnie podejmować w ramach okienek transferowych. O czym zdecydowali politycy Nawet jeśli zdecydujemy się przejść w całości do ZUS, to w OFE i tak zostaną (na jakiś czas) nasze pieniądze. Nadal w funduszu emerytalnym będzie istniało nasze konto indywidualne, gdzie zapisane są jednostki rozrachunkowe warte 48,5 proc. wartości aktywów wynikających z dotychczasowego płacenia składek do OFE. Dlaczego tylko taka część? Zmiany w zapisach emerytalnych zaczęły się od tego, że rząd przejął od funduszy emerytalnych 51,5 proc. aktywów każdego ubezpieczonego w formie gotówki (w ten sposób przejął i umorzył obligacje skarbowe, jakie do tej pory posiadały w portfelach OFE). Pieniądze te zostały zapisane na subkoncie w ZUS, ale gotówka przekazana do Ministerstwa Finansów. Zostało więc 48,5 proc. aktywów, które nadal są inwestowane (głównie w akcje) przez fundusze. Politycy zdecydowali jednak, że wszystkie pieniądze, jakie są w OFE (bez względu na to jak wykorzystają dobrowolność ubezpieczeni) i tak trafią do ZUS. Wymyślono suwak bezpieczeństwa (zacznie obowiązywać od 31 października 2014 roku) z dwoma mechanizmami wprowadzonymi dla ubezpieczonych na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego. Po pierwsze fundusz emerytalny zaczyna co miesiąc umarzać część jednostek rozrachunkowych i przekazywać ich wartość do ZUS, tak, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego konto w OFE jest puste, a wszystkie pieniądze przekazane do ZUS. Po drugie nawet jeśli zdecydowaliśmy, że nadal chcemy 2,92 proc. składki przekazywać do OFE, to od 10. urodzin, dzielących nas od wieku emerytalnego ZUS przestaje ją przekazywać do OFE. W ten sposób z dobrowolności wyboru od razu wykluczono ponad milion (prawie co piętnastego) członka OFE. Są to ubezpieczeni, członkowie OFE, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 10 lat. Ich jednostki rozrachunkowe będą wycofywane w szybszym tempie. Rząd szacuje, że tylko w tym roku w ten sposób do ZUS wpłyną ponad 4 mld zł. W grupie tej znajdzie się również premier Donald Tusk, który w kwietniu kończy 57 lat, czyli obejmuje go suwak bezpieczeństwa. Wybór nie jest jednak pozorny Warto dokładnie poznać mechanizmy, jakie rząd i politycy wprowadzili do systemu emerytalnego. Bo choć nasz wybór dotyczy niewielkiej części składki, to jednak jeśli zostaniemy w OFE, będzie to jedyna część składki, która nie jest wydawana na bieżące łatanie dziury Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz budżetu, tylko inwestowana. Z grą na giełdzie (OFE głównie mogą kupować akcje i obligacje korporacyjne) wiąże się oczywiście ryzyko inwestycyjne, co oznacza, że może przynieść zysk albo stratę. Im dłużej inwestujemy na rynkach kapitałowych tym szansa osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z inwestycji jest wyższa. Poza tym choć polski system emerytalny jest systemem zdefiniowanej składki (wysokość emerytury zależy od tego ile lat płaciliśmy składki, w jakiej wysokości i kiedy zakończymy karierę zawodową), to jednak spora część wysokości naszego przyszłego świadczenia zależy od sposobu waloryzacji zapisów na kontach. A te wynikają z decyzji polityków. Być może nawet bardziej nieprzewidywalnych niż giełda. kwiecien_2014.indd :03:53

6 4 Związek i Ludzie Pracowity miesiąc Przewodniczącego Po wygranej w wyborach Prezydium MKZ, Przewodniczący NSZZ Solidarność MZA i TW Leszek Grzechnik zorganizował serię spotkań z pracownikami w zakładach obu spółek. Na wszystkich poruszano najbardziej gorące tematy sprawę biletów dla pracowników komunikacji miejskiej, a także problem nowego Regulaminu Wynagradzania w MZA i premii motywacyjnej w TW. Przy okazji pracownicy mogli przedstawić swoje problemy i zadać Przewodniczącemu pytania. Na spotkaniu w autobusowej zajezdni R-3 (Ostrobramska) tematem dominującym była sprawa biletów wolnej jazdy. Jak wiadomo, wciąż brakuje porozumienia z miastem w sprawie biletów dla współmałżonków pracowników. Sa dwie koncepcje rozwiązania tego proble- WYBORY WAŻNE DLA NAS WSZYSTKICH mu bilet na podobnej zasadzie, jak dla dzieci, bądź rekompensata finansowa. Przewodniczący Grzechnik jest raczej zwolennikiem pierwszego rozwiązania, uważając słusznie że rekompensata finansowa utonie w ogólnej sumie zarobków i zostanie zapomniana, a ludzie wciąż będą odczuwać dyskomfort, bo nie dostaną fizycznego biletu. Tak też przedstawiał sprawę zebranym pracownikom, jednocześnie zapewniając ich, że mimo chwilowego impasu, rokowania w sprawie biletów dla współmałżonków trwają i na pewno zakończą się porozumieniem. W zakładzie MZA R-4 (Stalowa) zebranie zdominował temat Regulaminu Wynagradzania. Pracownicy zwracali uwagę, że mimo obietnic Zarządu, wprowadzenie Regulaminu nie oznacza zysku i podniesienia płac, a raczej straty. Mówiono też o niejasnych sposobach kształtowania płac pracowników zaplecza, którzy nie moga zrozumieć, dlaczego jednym naliczono według nowych zasad wyższe zarobki, a drugim mniejsze, mimo podobnego doświadczenia i umiejętności. Zdarzają się nawet przypadki, że bardziej doświadczony i lepiej wykształcony mechanik ma zarobić mniej, niż jego mniej umiejętny kolega. Często zdarza się także, że nowoprzyjęci mechanicy dostają płacę taką samą, a nawet i nieco większą, co ich dłużej pracujący i lepiej wykwalifikowani koledzy. O innych problemach z nowym Regulaminem piszemy także w innym artykule w tym numerze Syrenki. W tramwajowej zajezdni R-4 (Żoliborz) dyskusję zdominowała sprawa podwyżek płac. Przewodniczący tłumaczył, że mimo iż TW mają pieniądze, właściciel czyli miasto Warszawa nie wyraża zgody na bezpośrednie podniesienie zarobkow pracownikom. Sposobem miało być wprowadzenie nowego sposobu premiowania pracowników, który jednak spotkał się z niechętnym przyjęciem wśród tramwajarzy. Zwracali oni uwagę między innymi na to, że do ich zakładu zostaną przeniesione stare wagony z zajezdni Woronicza, które nie sa w zbyt dobrym stanie i moga wpłynąć na ogólny wskaźnik awaryjności pojazdów. W zajezdni R-2 (Praga) TW znów rozmowa skupiła się na biletach. Obecny na zebraniu z Przewodniczącym Skarbnik Prezydium MKZ Andrzej Gierat poruszył także sprawę wyborów do Rady Nadzorczej TW, w których jest jednym z dwóch kandydatów Solidarności. Podobnie było w tramwajowym zakładzie T-3, gdzie najczęściej pytano o sprawę biletów. Tu z kolei kandydatem do Rady Nadzorczej jest Przewodniczący Komisji Zakładowej Marcin Staroń. Zebrania z pracownikami będą kontynuowane. Koniecznie dowiedzcie się, kiedy w Waszym zakładzie planowane jest takie spotkanie i przyjdźcie, zeby porozmawiać ze związkowcami i przedstawić swoje problemy. Jeśli takie zebranie nie jest w najbliższym czasie planowane, mozna zasugerować Przewodniczącemu lokalnej Komisji Zakładowej, by zgłosił Przewodniczącemu Grzechnikowi potrzebę zorganizowania spotkania. Każda taka propozycja zostanie przyjęta. Zakończyła się pierwsza tura wyborów do Rady Nadzorczej w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o.. Niewiele brakujących głosów zdecydowało, że wysiłek Komisji Wyborczej a przede wszystkim zaangażowanie pracowników spółki został zmarnowany. Ostateczny wybór jest nie rozstrzygnięty. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom TW Sp. z o.o. za wysiłek i udział w pierwszej turze głosowania. Z wielką nadzieją oczekujemy na drugą turę wyborów wierząc, że pracownicy Tramwajów Warszawskich dokonają skutecznego wyboru Swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Solidarnie apelujemy o powszechny udział i poparcie Pracowników. Nie można i nikt nie powinien dobrowolnie rezygnować z przysługującego Nam wszystkim prawa do wyłonienia w procesie wyborczym własnych, pracowniczych przedstawicieli reprezentujących najistotniejsze prawa pracownicze w tak znaczącym statutowym organie spółki, jakim jest Rada Nadzorcza. Obojętność wobec tak wielkiej szansy, jaką daje pracownicza reprezentacja oznacza nic innego jak rezygnację z jednego z najważniejszego prawa pracowników w gospodarce rynkowej do współzarządzania zakładem pracy. Gospodarka rynkowa i tzw. wolny rynek jest nieprzyjazny dla pracowników i spycha Ich do roli zasobów personalnych. Przyjmujemy na siebie zobowiązanie trudne ale możliwe do wypełnienia, które polega głównie na przeciwdziałaniu upośledzeniu ekonomicznemu pracowników oraz zabezpieczeniu miejsc pracy po to aby zapewnić byt rodzinom i niezależność ekonomiczną. To od Waszej odpowiedzialności i bezpośredniego udziału w wyborach zależeć będzie Nasza wspólna przyszłość przyszłość Pracownika Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.. Andrzej Gierat i Marcin Staroń kwiecien_2014.indd :03:54

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE?

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE? + magazyn klientów GBS Bank 03/2013 (08) Do Mrożka trzeba dorosnąć Mistrza wspomina Paweł Chara Bogdan mówi(ł) Bankowy Co wybrać ZUS czy OFE? Czas pożegnań 2 + wstępniak redakcyjny + przedmowa Polska złota

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 88 (3478 W2) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066 CENA GAZETY (W TYM 8% VAT) Janusz Jankowiak Polska Rada Biznesu

DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 88 (3478 W2) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066 CENA GAZETY (W TYM 8% VAT) Janusz Jankowiak Polska Rada Biznesu RYS. JAROSŁAW ŁOKIETEK mogą być opłakane prawnik McPrawnicy McPrawo DZIŚ: UWAGA NA SPADEK Z ZAGRANICY! TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK DWUKROTNIE B5 JUTRO: JAK PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ SPADEK Telefoniczne porady prawne

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne - z 11 marca 2010 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałam bardzo

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4 (204-205) marzec kwiecień 2013 r. Alleluja Jezus żyje! I Bóg w żywej osobie Wstał z chorągwią rozwianą, Wstał w jasności słonecznej,

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo