REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 ( Kraków), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł (wpłacony w całości), NIP , zwaną dalej: Onet, kontaktowy: telefon Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oraz odpowiednich zapisach Regulaminu Serwisu Onet.Płatności i Regulaminu Forum, dostępnych pod następującymi adresami: lub oraz 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin oraz Regulamin Forum, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Forum, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. II. DEFINICJE 1. Serwis/Serwis Biznes.pl serwis internetowy Biznes.pl znajdujący się pod adresem internetowym funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Grupa Onet.pl S.A., na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników poprzez przeglądarki wspierające HTML5, CSS3 i JavaScript jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową. 2. Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu, zarejestrowana bądź niezarejestrowana w Serwisie. 3. Użytkownik zarejestrowany osoba korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w Serwisie. 4. Usługa dostęp do bezpłatnych treści w Serwisie, świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Dostęp do Usługi dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w

2 zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. Dostęp do Usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Serwisie. 6. Narzędzia płatne i bezpłatne narzędzia dostępne w ramach Usługi dla Użytkowników zarejestrowanych, tj.: Watchlisty, Portfele, Alerty, Gra Giełdowa, Real-time, zdefiniowane w niniejszym Regulaminie. 7. Watchlisty bezpłatne katalogi, które Użytkownik zarejestrowany może samodzielnie tworzyć i umieszczać w nich skróty do interesujących go profili. 8. Portfele - bezpłatne katalogi, które Użytkownik zarejestrowany może samodzielnie tworzyć i umieszczać w nich jednostki interesujących go akcji, określać cenę ich zakupu i obserwować zmiany wartości. 9. Alerty powiadomienia, otrzymywane bezpłatnie przez Użytkownika zarejestrowanego za jego zgodą na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji, o ważnych wydarzeniach lub zmianach kursów, które Użytkownik zarejestrowany może samodzielnie zdefiniować. 10. Gra giełdowa bezpłatna gra symulująca rachunek maklerski, w którym Użytkownik zarejestrowany otrzymuje nierzeczywistą gotówkę, za którą może kupować akcje i je sprzedawać w celu pomnożenia wartości rachunku. 11. Real-time udostępnienie poprzez aplikacje na wybrane smartfony lub tablety (z systemem Android, ios, Windows Phone) Użytkownikowi zarejestrowanemu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie czasie rzeczywistym. Narzędzie Real-time jest dostępne bezpłatnie przez okres pierwszych 30 dni od Momentu Założenia przez Użytkownika Konta. Po upływie okresu 30 dni narzędzie Real-time udostępniane jest bezpłatnie dla Użytkowników zarejestrowanych z 15 minutowym opóźnieniem, przy czym Użytkownik zarejestrowany ma możliwość wykupienia płatnego dostępu do Real-time w cenie 12,40 zł netto za 30 dni na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu Onet.Płatności. Usługa Real-time jest automatycznie aktywowana po dokonaniu zamówienia i zapłaceniu zatem Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od zakupu na co wyraża zgodę przed złożeniem zamówienia. 12. Usługa Forum usługa świadczona przez Grupa Onet.pl S.A. umożliwiająca Użytkownikom i Użytkownikom zarejestrowanym wyrażanie opinii dotyczących treści publikowanych w Serwisie, opinii innych Użytkowników oraz na inne tematy. Usługa Forum świadczona jest zgodnie z Regulaminem Forum, znajdującym się pod adresem: 13. Konto - dostępne dla Użytkownika zarejestrowanego miejsce w Serwisie za pośrednictwem którego Użytkownik może zamówić odrębne usługi płatne (Real-time) lub nieodpłatne (Portfele, Alerty, Gra giełdowa), świadczone zgodnie z odrębnymi regulaminami tych usług dostępnymi w Serwisie Biznes.pl

3 14. Moment Założenia Konta - skuteczne dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie zakończone kliknięciem przez Użytkownika w linka otrzymanego na podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji adres . III. ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z SERWISU 1. Serwis Biznes.pl jest serwisem internetowym, którego przedmiotem jest udostępnianie Użytkownikom treści informacyjnych oraz Narzędzi, które umożliwiają Użytkownikom aktywne korzystanie z Serwisu. 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatny. Zasady dostępu do płatnych Narzędzi są określone w Regulaminie. 3. Warunki zakupu i płatności za Narzędzie Real-time określa Regulamin serwisu Onet.Płatności oraz niniejszy Regulamin. Cena brutto Narzędzia Realtime jest podana na stronach Serwisu. W celu wykupienia płatnego dostępu do Real-time na okres 30 dni Użytkownik zarejestrowany (w trybie zalogowanym) powinien wejść na stronę: i postępować zgodnie z procedurą znajdującą się na ww. stronie. Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu Onet.Płatności dostępnym pod adresem: lub Korzystanie z płatnego dostępu do Real-time oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu serwisu Onet.Płatności. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika zarejestrowanego zakupu płatnego dostępu do Real-time, tj. w momencie uznania rachunku bankowego Onet. Użytkownik zarejestrowany ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia ww. umowy. O odstąpieniu użytkownik zarejestrowany poinformuje Onet listownie na adres podany w pkt. VIII.2 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika zarejestrowanego od umowy dotyczącej Realtime wpłacone przez niego pieniądze zostaną w ciągu 30 dni zwrócone w pełnej wysokości. 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW jak i skrzynki pocztowej Użytkownik, który chce korzystać z Narzędzi Serwisu musi dokonać rejestracji w Serwisie poprzez założenie Konta. Rejestracja dokonywana jest po podaniu przez Użytkownika adresu i hasła. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 6. Procedura rejestracji, tj. założenia Konta przez Użytkownika, przebiega za pośrednictwem skrzynki i strony Serwisu, poprzez dokonanie przez Użytkownika odpowiednich czynności opisanych w poszczególnych etapach procesu rejestracji.

4 7. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom. 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie, poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia na stronie: Również zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych podczas procedury rejestracji do Serwisu powoduje konieczność usunięcia przez Onet Konta tego Użytkownika. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. 2. W przypadku stwierdzenia przez Onet, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Onet ma prawo po uprzednim poinformowaniu Użytkownika zarejestrowanego z odpowiednim wyprzedzeniem zablokować Konto takiego Użytkownika. 3. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników zarejestrowanych oraz odstępowania swojego konta innym osobom. Użytkownik zarejestrowany powinien dochować szczególnej staranności w celu ochrony swojego hasła dostępu do Konta w Serwisie. Onet nie ponosi odpowiedzialności, za niezależne od Onet i niezawinione przez Onet, utratę przez Użytkownika zarejestrowanego ww. hasła dostępu oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła. 4. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika do Serwisu treści bezprawnych. 5. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność. 6. Użytkownik w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usługi tj. od momentu pierwszej skutecznej autentykacji (zalogowania się Użytkownika) do Usługi. 7. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, Kraków (wzór oświadczenia w Załączniku nr 1), bądź mailowo na adres: przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 5 powyżej. 8. W przypadku odstąpienia od Usługi w wersji płatnej Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Onet został poinformowana o odstąpieniu od umowy. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, zarówno od Usługi w wersji bezpłatnej jak i płatnej,

5 Użytkownik zostanie poinformowany przez Onet o konieczności zrealizowania przez Użytkownika czynności usunięcia Konta. 9. Utrata prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi (tj. zalogował się do Usługi po dokonaniu rejestracji i aktywacji Konta) przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez Onet. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ONET 1. Onet nie ponosi odpowiedzialności za: a) niezależne od Onet i niezawinione przez Onet błędy w działaniu aplikacji udostępnianej Użytkownikom w ramach Serwisu; b) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Onet i niezawinionymi przez Onet, w szczególności spowodowane siłą wyższą; c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do Konta Użytkownika, o ile nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Onet i niezawinionych przez Onet; d) niezależne od Onet i niezawinione przez Onet, szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. 2. Onet dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Narządzia działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem, iż Onet nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Onet i niezawinione przez Onet zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą, czy też ingerencją osób trzecich lub Użytkowników. VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność 2. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies ) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne

6 do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 4. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie 5. Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 20 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu jako zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik. VII. DANE OSOBOWE 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta Użytkownika i prawidłowego funkcjonowania Narzędzi dostępnych w Serwisie, konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: a) podane przez Użytkownika dane są zgodne z prawdą; b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie danych osobowych i innych informacji podanych podczas rejestracji w Serwisie w celu wysyłania z Serwisu Alertów; c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie danych osobowych i innych informacji podanych podczas rejestracji w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej wysłanej przez Grupa Onet.pl S.A. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów

7 biznesowych. 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Onet na adres Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, Kraków lub wysłać wiadomość drogą ową ma adres: Żądanie usunięcia tych danych osobowych powoduje, iż dalsze korzystanie z Narzędzi i Konta w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe. VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, Kraków. 3. Onet rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 4. Onet zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 3 powyżej, o nie więcej niż 10 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Onet (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Onet ponadto zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 5. Spory pomiędzy Onet a Użytkownikiem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). 6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Onet zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu oraz korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. 4. Onet ma prawo z ważnych przyczyn do zaprzestania świadczenia Usługi lub modyfikacji Serwisu oraz wprowadzenia nowych Usług i Narzędzi do Serwisu. Onet poinformuje Użytkowników o powyższym z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników. Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU Niniejszy Regulamin w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem:

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo