(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 164/9 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zawiadomienie Komisji dotyczące zwrotu ceł antydumpingowych (2014/C 164/09) W niniejszym obwieszczeniu określono wytyczne dotyczące stosowania art. 11 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 ( 1 ) ( rozporządzenie podstawowe ) w sprawie zwrotu ceł antydumpingowych. Niniejsze wytyczne uchylają i zastępują wytyczne opublikowane w 2002 r. ( 2 ). Celem wytycznych jest wyjaśnienie różnym stronom zaangażowanym w procedury zwrotu warunków, jakie powinien spełniać wniosek, oraz krok po kroku objaśnienie procedury, która może doprowadzić do zwrotu. 1. Cel Celem procedury zwrotu jest umożliwienie zwrotu ceł antydumpingowych, które zostały już zapłacone, w przypadku gdy wykazano, że margines dumpingu, na podstawie którego cła te uiszczono, został usunięty lub zredukowany. Obejmuje ona dochodzenie w sprawie wywozu producenta eksportującego do Unii oraz obliczenie nowego marginesu dumpingu. 2. Podstawowe zasady dotyczące procedury zwrotu 2.1. Jakie warunki muszą zostać spełnione? Wnioski o zwrot, zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, muszą wykazywać, że margines dumpingu, na podstawie którego cła zostały uiszczone, został zredukowany lub zlikwidowany. W pozostałych przypadkach zastosowanie mogą mieć postanowienia rozdziału 5 tytułu VII Wspólnotowego kodeksu celnego, dotyczące zwrotu ceł importowych ( 3 ) Kto jest upoważniony do składania wniosku o zwrot? a) Każdy importer, który przywoził do Unii towary, dla których organy celne ustaliły cła antydumpingowe, może złożyć wniosek o zwrot. b) W przypadku gdy cła antydumpingowe zostały nałożone w wyniku dochodzenia, w którym Komisja określiła próbę producentów eksportujących w celu oceny dumpingu na mocy art. 17 rozporządzenia podstawowego, importerzy mogą składać wniosek o zwrot bez względu na fakt, czy producenci eksportujący związani z importerami wchodzili w skład próby czy też nie Jakie są nieprzekraczalne terminy do wystąpienia z wnioskiem o zwrot? a) Zgodnie z art. 221 Wspólnotowego kodeksu celnego wnioski muszą zostać złożone w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy od daty określenia należnych ceł antydumpingowych przez właściwe organy celne, tj. daty powiadomienia o długu celnym przez organy celne. Wniosek należy złożyć do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym towary zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w Unii (zob. pkt 3.2 i 3.3 poniżej). ( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z , s. 51). ( 2 ) Obwieszczenie Komisji dotyczące zwrotu ceł antydumpingowych (Dz.U. C 127 z , s. 10). ( 3 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z , s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z , s. 1).

2 C 164/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) Nawet jeśli importer kwestionuje ważność ceł antydumpingowych stosowanych do jego transakcji zgodnie z przepisami prawa celnego Unii, niezależnie od tego, czy działanie to zawiesza płatności ceł lub nie, importer musi jednak złożyć wniosek o zwrot w terminie sześciu miesięcy od ustalenia ceł w celu uznania tego wniosku za dopuszczalny. Komisja może w porozumieniu z wnioskodawcą podjąć decyzję o zawieszeniu dochodzenia w sprawie zwrotu, dopóki zobowiązanie do płatności ceł antydumpingowych nie zostanie ostatecznie ustanowione W jaki sposób ustalany jest skorygowany margines dumpingu? a) Komisja ustali dla okresu reprezentatywnego margines dumpingu w odniesieniu do całości wywozu produktu objętego postępowaniem dokonanego przez producenta eksportującego do wszystkich importerów we Unii, a nie tylko do importera wnoszącego o zwrot. b) W konsekwencji dochodzenie w sprawie zwrotu obejmie wszystkie numery kontrolne ( 1 ) objęte definicją produktu określoną w rozporządzeniu nakładającym cła antydumpingowe, a nie wyłącznie produkty przywożone do Unii przez wnioskodawcę. c) Jeśli okoliczności nie ulegną zmianie, zastosowana zostanie taka sama metodologia jaką zastosowano podczas pierwotnego dochodzenia Czyja współpraca jest wymagana? Pomyślne dopełnienie formalności związanych z wnioskiem o zwrot zależy od współpracy zarówno wnioskodawcy, jak i producenta eksportującego. Wnioskodawca powinien dążyć do zapewnienia, że producent eksportujący przedkłada Komisji stosowne informacje. Wiąże się to z wypełnieniem kwestionariusza obejmującego szeroki zakres danych handlowych za określony okres reprezentatywny w przeszłości oraz akceptacji kontroli takich informacji, łącznie z wizytą weryfikacyjną. Producent eksportujący nie może współpracować częściowo, przedkładając wyłącznie wybrane dane. Tego rodzaju podejście doprowadziłoby Komisję do stwierdzenia, że nie współpracował on, oraz do odrzucenia wniosku Jak chronione są informacje poufne? Zasady poufności, określone w art. 19 rozporządzenia podstawowego, mają zastosowanie do wszelkich informacji otrzymywanych w związku z wnioskami o zwrot ceł antydumpingowych Jaka kwota może zostać zwrócona? W przypadku stwierdzenia dopuszczalności i zasadności wniosku dochodzenie może skutkować: brakiem zwrotu uiszczonych ceł antydumpingowych, jeśli margines dumpingu jest równy pobranemu cłu antydumpingowemu lub przewyższa go, lub zwrotem części uiszczonych ceł antydumpingowych, jeśli margines dumpingu zmniejszył się poniżej poziomu pobranego cła antydumpingowego, lub zwrotem wszystkich uiszczonych ceł antydumpingowych, jeśli margines dumpingu został wyeliminowany w stosunku do pobranego cła antydumpingowego Jaki jest termin zakończenia dochodzenia w sprawie zwrotu? Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie zwrotu zwykle w ciągu 12 miesięcy i w żadnym wypadku w terminie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia, w którym wniosek o zwrot zostaje należycie poparty dowodami. Zgodnie z art. 11 ust. 8 tiret czwarte rozporządzenia podstawowego wniosek jest należycie poparty dowodami, jeśli zawiera on dokładne informacje na temat żądanej kwoty cła antydumpingowego, pełną dokumentację celną dotyczącą obliczenia i uiszczenia tej kwoty oraz informacje na temat wartości normalnych (w tym wartość normalną w państwie analogicznym w przypadku wywozu z państwa nieposiadającego gospodarki rynkowej, jeśli producent eksportujący nie jest w stanie wykazać, że w odniesieniu do wartości normalnych zob. pkt 3.5 i 4 lit. d) poniżej oraz cen eksportowych producenta eksportującego, wobec którego stosuje się opłaty celne (zob. pkt 4 poniżej), przeważają warunki gospodarki rynkowej. ( 1 ) Numery kontrolne produktu tworzone są do celu obliczania marginesu dumpingu dla każdego niepowtarzalnego rodzaju i ewentualnego połączenia właściwości produktu, dla wszystkich produktów wytwarzanych i wywożonych do Unii Europejskiej, jak również dla produktów sprzedawanych na rynku krajowym.

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 164/11 W przypadku przyznania zwrotu organy państw członkowskich mają na dokonanie płatności 90 dni od dnia przekazania im decyzji Komisji. 3. Złożenie wniosku 3.1. Formularz wniosku Wniosek musi zostać złożony w formie pisemnej w urzędowym języku Unii i musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek musi być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik I do niniejszego zawiadomienia. Wniosek musi wyraźnie wskazać całkowitą kwotę ceł antydumpingowych, o zwrot których wnosi wnioskodawca, oraz poszczególnych transakcji importowych, na których oparta jest całkowita kwota. Wniosek musi opierać się na redukcji lub zlikwidowaniu marginesu dumpingu. W związku z tym musi on zawierać oświadczenie stwierdzające, że margines dumpingu producenta eksportującego związanego z wnioskodawcą, na podstawie którego ustalone zostały cła antydumpingowe, został zredukowany lub zlikwidowany Złożenie wniosku Wniosek musi zostać złożony właściwym organom państwa członkowskiego, na terenie którego produkt objęty postępowaniem podlegający cłom antydumpingowym został dopuszczony do swobodnego obrotu. Wykaz właściwych organów opublikowany jest na stronie internetowej DG ds. Handlu. Państwo członkowskie powinno niezwłocznie przekazać wniosek i wszelkie istotne dokumenty Komisji Terminy złożenia wniosku a) Termin sześciomiesięczny Wszystkie wnioski o zwrot muszą zostać złożone do właściwych organów odpowiedniego państwa członkowskiego w terminie sześciu miesięcy ( 1 ), określonym w art. 11 ust. 8 tiret drugie rozporządzenia podstawowego. Termin sześciu miesięcy musi być przestrzegany nawet w przypadkach gdy rozporządzenie nakładające cło jest kwestionowane przed sądami Unii Europejskiej lub w przypadku gdy stosowanie rozporządzenia jest podważane przed krajowymi organami administracyjnymi lub sądowymi (zob. pkt 2.3 lit. b) powyżej). W zależności od danego przypadku okres sześciomiesięczny liczony będzie od: daty wejścia w życie rozporządzenia nakładającego ostateczne cła i pobierającego kwoty zabezpieczone za pomocą cła tymczasowego, gdy cła tymczasowe są ostatecznie pobierane, lub daty ustalenia ostatecznego cła antydumpingowego, tj. daty powiadomienia przez organy celne o długu celnym zgodnie z art. 221 Wspólnotowego kodeksu celnego, lub w przypadku gdy prawidłowa wielkość ceł ustalana jest na podstawie kontroli po dokonaniu odprawy, zastosowanie znajduje druga data określenia należnych ceł. b) Data złożenia wniosku Przekazując wniosek Komisji, państwo członkowskie musi wskazać datę złożenia wniosku, tj. datę faktycznego otrzymania wniosku przez odpowiedni organ państwa członkowskiego. We własnym interesie wnioskodawcy powinni uzyskać dowód odbioru ich wniosku w urzędach odpowiedniego państwa członkowskiego. Na przykład: wnioski przesyłane pocztą mogą zostać wysłane listem poleconym, któremu towarzyszy blankiet potwierdzenia odbioru, data odbioru faksu przez właściwy organ państwa członkowskiego może zostać ustalona przez powołanie się na datę wskazaną w raporcie pomyślnej transmisji oraz w dzienniku faksowym, ( 1 ) W kwestiach ogólnych dotyczących ustalania terminów, zob. rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z , s. 1).

4 C 164/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej data formalnego potwierdzenia odbioru, gdy wniosek jest składany osobiście lub drogą elektroniczną Dowody wymagane od wnioskodawcy Aby umożliwić Komisji rozpatrzenie wniosku, wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku złożonego danemu państwu członkowskiemu w możliwym zakresie ( 1 ) następujące dowody: a) faktura(-y) oraz pozostałe dokumenty, na podstawie których przeprowadzane były procedury celne; b) wszystkie dokumenty celne identyfikujące transakcje importowe, w odniesieniu do których wystąpiono o zwrot, wskazujące szczególnie podstawę określenia wysokości ceł do pobrania (rodzaj, ilość i wartość zgłoszonych towarów oraz zastosowana stawka ceł antydumpingowych), jak również dokładną kwotę pobranych ceł antydumpingowych; c) oświadczenia, że: (i) pobrane cło nie zostało zwrócone przez producenta eksportującego lub przez jakąkolwiek stronę trzecią; (ii) ceny, na podstawie których sporządzony został wniosek, są autentyczne; (iii) nie zawarto żadnego porozumienia kompensacyjnego przed przedmiotową(-ymi) sprzedażą(-ami), od jej momentu lub równolegle z nią; d) informacje na temat wartości normalnych i cen eksportowych, które wykazują, że margines dumpingu w przypadku tego producenta eksportującego zmniejszył się poniżej poziomu obowiązującego cła lub został wyeliminowany. Jest to szczególnie wymagane w przypadku gdy wnioskodawca jest powiązany z producentem eksportującym. Jeśli wnioskodawca nie jest związany z producentem eksportującym oraz jeśli stosowne informacje nie są bezpośrednio dostępne, wniosek powinien zawierać oświadczenie producenta eksportującego, że margines dumpingu został zredukowany lub zlikwidowany oraz że dostarczy on Komisji wszelkie właściwe dane pomocnicze. Są to dane dotyczące wartości normalnych i cen eksportowych stosowanych w okresie reprezentatywnym, w którym jego towary były wywożone do Unii. Ten okres zostanie następnie określony przez Komisję (zob. punkt 4.1 lit. a) poniżej). Jeśli producent eksportujący ma siedzibę w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, wartość normalna zostanie ustalona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, chyba że producent eksportujący objęty jest traktowaniem na zasadach rynkowych ( MET ) na podstawie art. 2 ust. 7 lit. c) (więcej informacji na temat procedury dotyczącej państw nieposiadających gospodarki rynkowej znajduje się w pkt 3.5 poniżej); e) informacje o przedsiębiorstwie wnioskodawcy; f) pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez stronę trzecią; g) wykaz transakcji importowych, w odniesieniu do których wystąpiono o zwrot (dla wygody wnioskodawcy do niniejszego obwieszczenia załączony jest formularz żądanych informacji jako załącznik II); h) dowód uiszczenia ceł antydumpingowych, w odniesieniu do których wystąpiono o zwrot. Kopie oryginałów faktur, formularzy objęcia procedurą i dokumentów powiązanych należy dostarczyć wraz z deklaracją autentyczności pochodzącą od wnioskodawcy lub związanego z nim producenta eksportującego, w zależności od danego przypadku. Ponadto dokumenty takie lub ich tłumaczenia powinny być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii. Komisja rozpatrzy następnie, czy wniosek zawiera wszystkie informacje wymagane od wnioskodawcy. W razie potrzeby Komisja powiadomi wnioskodawcę o tym, jakie informacje należy jeszcze złożyć, oraz określi okres reprezentatywny na przedstawienie wymaganych dowodów. Komisja zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dowodów na poparcie wniosku Dowody w przypadku przywozu z państw nieposiadających gospodarki rynkowej Jeśli wystąpiono o zwrot ceł na wywóz z państwa nieposiadającego gospodarki rynkowej i nie stosuje się MET, wartość normalna ustalona zostanie zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego. ( 1 ) W przypadku gdy informacje nie są dostępne w chwili składania wniosku, informacje takie muszą być przedstawione bezpośrednio Komisji, po złożeniu wniosku.

5 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 164/13 Jeśli wartość normalna ustalana jest na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej, wnioskodawca powinien wskazać producenta w państwie analogicznym i zwrócić się do niego o współpracę. Powinien on zwrócić się o współpracę do tych samych przedsiębiorstw, które współpracowały w pierwotnym dochodzeniu, chyba że może wykazać, że wykorzystanie innych producentów w tym samym państwie lub danych innego państwa analogicznego jest bardziej odpowiednie. Jeśli wnioskodawca nie jest w stanie pozyskać żadnej współpracy, może on zaproponować jakąkolwiek inną metodę zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) oraz dostarczyć dane niezbędne do obliczenia wartości normalnych na podstawie takiej innej metody. Wnioskodawca powinien przedstawić wystarczający dowód, że bezskutecznie zwrócił się o nawiązanie współpracy do wszystkich znanych producentów produktu objętego postępowaniem. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy danych do obliczenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w rozsądnym terminie, Komisja odrzuca wniosek z powodu braku potwierdzających dowodów Wnioski powtarzające się Niezwłocznie po tym, jak wnioskodawca poweźmie postanowienie złożenia więcej niż jednego wniosku o zwrot ceł antydumpingowych pobranych względem produktu objętego postępowaniem, powinien powiadomić o tym Komisję. Informacja ta wymagana jest w celu umożliwienia Komisji zaplanowania dochodzenia w najbardziej skuteczny i efektywny sposób. 4. Analiza merytoryczna wniosku Komisja skontaktuje się z producentem eksportującym i wystąpi o udzielenie mu informacji na temat wartości normalnej i cen eksportowych dla danego okresu reprezentatywnego. Wniosek zostanie uznany za należycie poparty dowodami ( 1 ) wyłącznie gdy wszystkie wymagane informacje i wypełnione kwestionariusze (w tym odpowiedzi dotyczące wszelkich istotnych uchybień, jakie mogły zostać zidentyfikowane) zostały złożone Komisji. a) Okres reprezentatywny W celu określenia skorygowanego marginesu dumpingu Komisja określi okres reprezentatywny, który zwyczajowo obejmie datę(-y) fakturowania transakcji związanej(-ych) ze zwrotem, o jaki wystąpił wnioskodawca. Okres ten zwykle obejmuje minimalnie sześć miesięcy i zawiera w sobie krótki okres poprzedzający datę fakturowania pierwszej transakcji przez producenta eksportującego. b) Kwestionariusze dotyczące dumpingu Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia podstawowego producent eksportujący związany z wnioskodawcą oraz, w stosownych przypadkach, powiązany(-i) importer(-zy), zostanie(-ą) poproszony(-eni) o dostarczenie informacji dotyczących dokonywanych przez niego/ich sprzedaży w Unii, a nie tylko sprzedaży dla wnioskodawcy, dokonanych w okresie reprezentatywnym. Informacje będą zbierane za pomocą kwestionariusza przesyłanego producentowi eksportującemu związanemu z wnioskodawcą (oraz wszystkim związanym importerom w Unii) z terminem odpowiedzi w ciągu 37 dni. Producent eksportujący może przesłać informacje poufne bezpośrednio do Komisji, a nie przez wnioskodawcę. Wersja odpowiedzi na kwestionariusz nieopatrzona klauzulą poufności oraz wszelkie inne przekazywane informacje poufne powinny być przekazywane zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Takie informacje niemające charakteru poufnego zostaną udostępnione zainteresowanym stronom do wglądu. c) Traktowanie na zasadach rynkowych Jeśli producent eksportujący ma siedzibę w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, może on wystąpić o MET dla celów dochodzenia w sprawie zwrotu. W tym przypadku będzie on musiał złożyć wszystkie wymagane informacje zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Jeśli producentowi eksportującemu zostanie przyznany MET, wartość normalna ustalana będzie na podstawie jego własnych cen i kosztów na mocy art. 2 ust. 1 6 rozporządzenia podstawowego. W przypadku, w którym MET nie zostanie przyznany, wartość normalna będzie ustalona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego (zob. lit. d) poniżej). Rozstrzygnięcie dotyczące MET w dochodzeniu w sprawie zwrotu nie ma charakteru perspektywicznego i będzie miało zastosowanie tylko do celów ustalenia marginesu dumpingu w trakcie okresu reprezentatywnego związanego ze zwrotem. ( 1 ) Zob. art. 11 ust. 8 tiret czwarte rozporządzenia podstawowego.

6 C 164/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Przyznanie MET dla celów dochodzenia w sprawie zwrotu jest niezależne od faktu, czy producentowi eksportującemu przyznano już MET w pierwotnym dochodzeniu lub czy współpracował on w pierwotnym dochodzeniu. d) Wywóz z państw nieposiadających gospodarki rynkowej Jeśli wystąpiono o zwrot ceł na wywóz z państwa nieposiadającego gospodarki rynkowej i nie stosuje się MET, wartość normalną ustala się zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego (zob. pkt 3.5 w odniesieniu do niezbędnych dowodów, które mają być dostarczone przez wnioskodawcę). e) Wizyty weryfikacyjne Strony przekazujące informacje powinny mieć świadomość, że Komisja może zweryfikować otrzymane informacje poprzez wizytę weryfikacyjną zgodnie z art. 16 rozporządzenia podstawowego Analiza merytoryczna a) Ogólna metodologia Skorygowany margines dumpingu zostanie ustalony przez porównanie dla okresu reprezentatywnego: wartości normalnej(-ych), cen(-y) eksportowych(-ej) w odniesieniu do wywożonego(-ych) produktu(-ów), zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 2 rozporządzenia podstawowego. W art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego przewidziano, że Komisja stosuje metodologię wykorzystywaną w trakcie postępowania, które doprowadziło do nałożenia cła [ ], z należytym uwzględnieniem przepisów art. 2 (Stwierdzenie istnienia dumpingu), w szczególności jego ust. 11 i 12 (Zastosowanie średnich ważonych w ustalaniu marginesu dumpingu), oraz art. 17 (Kontrola wyrywkowa). Komisja może do obliczenia skorygowanego marginesu dumpingu użyć jako podstawy próbę producentów eksportujących, rodzajów produktu lub transakcji, których dotyczy(-ą) wniosek(-ki), zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, w szczególności jego ust. 3. Dobór próby będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy liczba producentów eksportujących, rodzajów produktu lub transakcji, których dotyczy postępowanie, jest tak duża, że indywidualne badania byłyby nadmiernie uciążliwe i mogłyby uniemożliwić zakończenie dochodzenia w odpowiednim czasie. Zostanie to ustalone przynajmniej w okresie 6 miesięcy, licząc od daty złożenia pierwszego wniosku, lub 12 miesięcy, licząc od daty wprowadzenia ostatecznych środków, w zależności od tego, co nastąpi później. b) Wykonanie art. 11 ust. 10 rozporządzenia podstawowego W przypadku gdy cena eksportowa zostaje skonstruowana zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, Komisja dokonuje jej obliczenia bez odliczenia kwoty uiszczonych ceł antydumpingowych, jeśli zostanie bezspornie udowodnione, że cła są należycie odzwierciedlone w cenach odsprzedaży i dalszych cenach sprzedaży w Unii. Komisja zbada, czy wzrost cen sprzedaży stosowanych wobec niezależnych klientów w Unii między pierwotnym okresem i okresem objętym dochodzeniem w sprawie zwrotu obejmuje cła antydumpingowe. c) Wykorzystanie ustaleń z przeglądu W ramach rozpatrywania każdego wniosku o zwrot Komisja w dowolnym momencie może zdecydować o wszczęciu przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Procedura dotycząca wniosku o zwrot zostanie zawieszona do momentu zakończenia przeglądu. Ustalenia dochodzenia przeglądowego mogą zostać wykorzystane wyłącznie do ustalenia merytorycznych podstaw wniosku o zwrot, pod warunkiem że data fakturowania transakcji, w odniesieniu do których wystąpiono o zwrot, przypada na okres objęty dochodzeniem przeglądowym.

7 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 164/15 d) Ekstrapolacja Niezależnie od przepisów lit. c) powyżej, dla celów skuteczności administracyjnej, margines dumpingu ustalony w każdym dochodzeniu może zostać ekstrapolowany dla transakcji importowych, w odniesieniu do których wnioskuje się o zwrot i nieprzypadających na okres objęty dochodzeniem. Podlega to następującym warunkom: ekstrapolacji można dokonać jedynie dla okresu przypadającego bezpośrednio przed okresem objętym dochodzeniem lub po nim, maksymalny okres, dla którego wyniki dochodzenia mogą zostać ekstrapolowane, wynosi sześć miesięcy, ekstrapolację można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy margines dumpingu został obliczony i ustalony na podstawie zakończonego dochodzenia, ekstrapolację można zastosować wyłącznie w odniesieniu do sumy ceł, która jest stosunkowo niewielka w kontekście całego wniosku o zwrot Brak współpracy W przypadkach gdy wnioskodawca, producent eksportujący lub producent w państwie analogicznym (w stosownych przypadkach): dostarczy nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, lub odmówi dostępu do istotnych informacji lub nie dostarczy ich w rozsądnym terminie, lub znacznie utrudni dochodzenie, łącznie z utrudnianiem weryfikacji informacji w zakresie uważanym przez Komisję za niezbędny, informacje zostaną pominięte i wykorzystane, a Komisja zmuszona będzie uznać, że wnioskodawca nie dopełnił zobowiązań związanych z ciężarem dowodu Ujawnianie informacji W momencie zakończenia dochodzenia w sprawie podstaw merytorycznych wniosku wnioskodawcy zostaną ujawnione istotne fakty i okoliczności, na podstawie których Komisja zamierza podjąć decyzję dotyczącą wniosku o zwrot. Współpracujący producenci eksportujący mogą otrzymać jedynie informacje na temat traktowania ich poszczególnych danych, zwłaszcza na temat wynikających z nich obliczeń wartości normalnej i cen eksportowych. 5. Rezultat 5.1. Kwota nadwyżki do zwrotu Kwota nadwyżki do zwrotu wnioskodawcy zostanie zwyczajowo obliczona jako różnica pomiędzy cłem pobranym a marginesem dumpingu ustalonym podczas dochodzenia w sprawie zwrotu, jako suma bezwzględna Płatność Kwota zwrotu powinna zwykle zostać wypłacona przez państwo członkowskie, w którym ustalono, a następnie pobrano cła antydumpingowe w ciągu 90 dni od daty powiadomienia o decyzji w sprawie zwrotu. Fakt, czy płatność dokonana po 90 dniach daje podstawę do wypłaty odsetek, podlega prawodawstwu krajowemu każdego państwa członkowskiego Cofnięcie decyzji o zwrocie W przypadku stwierdzenia w późniejszym terminie, że decyzja o przyznaniu zwrotu została podjęta na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych informacji, decyzja taka zostanie cofnięta z mocą wsteczną. W istocie fakt, że decyzję w sprawie zwrotu podjęto w oparciu o nieprawdziwe lub niepełne informacje, jest równoznaczny z brakiem obiektywnej podstawy prawnej dla tej decyzji, a zatem pozbawia od samego początku danego wnioskodawcę prawa do otrzymania zwrotu i uzasadnia cofnięcie wspomnianej decyzji. W wyniku cofnięcia decyzji zwrócone kwoty odpowiadające początkowym cłom antydumpingowym zostaną ponownie pobrane.

8 C 164/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej W momencie podjęcia przez Komisję decyzji o cofnięciu zwrotu dane państwo członkowskie zapewni, że decyzja ta zostanie odpowiednio wykonana na jego terytorium poprzez odzyskanie kwot niesłusznie zwróconych na podstawie art. 11 ust. 8 rozporządzenia podstawowego. Wykonując taką decyzję, organy krajowe danego państwa członkowskiego działają zgodnie z przepisami proceduralnymi i materialnymi własnego prawa krajowego. Zastosowanie prawa krajowego nie powinno wpływać ani na zakres, ani na skuteczność decyzji Komisji dotyczącej cofnięcia jej wcześniejszej decyzji w sprawie zwrotu Przejrzystość Niepoufne wersje decyzji Komisji na podstawie art. 11 ust. 8 rozporządzenia podstawowego publikowane są na stronie internetowej DG ds. Handlu.

9 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 164/17 ZAŁĄCZNIK I

10 C 164/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 ZAŁĄCZNIK II TABELA TRANSAKCJI IMPORTOWYCH ( 1 ) a b c d e f g h i j k l m n Transakcja nr Faktura zakupu nr Data wystawienia faktury zakupu Nazwa dostawcy/ eksportera Nazwa producenta w państwie pochodzenia Państwo pochodzenia Rodzaj produktu (nazwa) Rodzaj produktu (numer referencyjny lub numer wzoru) Stawka taryfowa/ kod CN Zakupiona ilość o p q r s t u v w x y z aa ab Numer referencyjny płatności Kurs walutowy Wartość faktury w walucie importera Kody Incoterms Data wysyłki Kwota frachtu Ewidencja celna (nr SAD #) Data ustalenia należności celnych przez urząd celny Wartość celna (podstawa cła) Waluta Wartość faktury Stawka cła antydumpingowego (%) ( 1 ) Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej, DG ds. Handlu Waluta Kwota cła antydumpingowego Cena jednostkowa Data płatności należności celnych Data płatności faktury Numer referencyjny płatności PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 164/ 19

12 C 164/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Objaśnienia do tabeli: a Transakcja nr Każda transakcja powinna być oznaczona numerem porządkowym, który powinien być także umieszczony na dokumentach uzupełniających (np. na fakturze). h Rodzaj produktu (numer referencyjny lub numer wzoru) Podać handlowy numer referencyjny lub kod produktu. s Data wysyłki Podać datę wysłania produktów przez dostawcę. w Wartość celna (podstawa cła) Powinna to być wartość celna podana w ewidencji celnej. Zwykle wartość celna jest oparta na wartości faktury powiększonej o koszty frachtu/ubezpieczenia. v aa Data ustalenia należności celnych przez urząd celny Data płatności należności celnych Jest to dzień, w którym należności celne są określane przez urzędy celne, to jest, w normalnych przypadkach, dzień przyjęcia zgłoszenia celnego. Jest to dzień, w którym należności celne zostały rzeczywiście zapłacone urzędowi celnemu. W związku z tym powinien być to dzień, w którym odnośna kwota została przekazana z rachunku bankowego przedsiębiorstwa na rachunek bankowy urzędu celnego. Numer referencyjny płatności Podać odniesienie do dokumentów potwierdzających zapłatę faktury (np. numer i data wyciągu bankowego). Waluta Kody Incoterms Należy użyć kodów ISO. Wykaz kodów ISO jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Od zakładu Franco przewoźnik Franco wzdłuż burty statku Franco statek Koszt i fracht Koszt, ubezpieczenie i fracht Przewoźne opłacone do Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do Dostarczone na granicę Dostarczone na statek Dostarczone na nabrzeże (cło opłacone) Dostarczone, cło nieopłacone Dostarczone, cło opłacone

10852/08 EW/anm DG E II/2

10852/08 EW/anm DG E II/2 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (OR. en) 10852/08 ANTIDUMPING 66 COMER 114 NIS 101 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 31.8.2009 KOM(2009) 437 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA 20.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 196/15 POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.9.2014 L 265/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 946/2014 z dnia 4 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1008/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 173 wersja ostateczna/2 Wniosek Sprostowanie do rozporządzenia Rady z dn. 28 kwietnia 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 19.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 42/2007 z dnia 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.10.2006 KOM(2006) 634 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2016 L 10/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/32 z dnia 14 stycznia 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/82 wobec przywozu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH TT "5-? Bruksela, dnia 28.4.2005 COM(2005) 173 końcowy Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY zamykającego częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 12.2.2009 KOM(2009) 54 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zw i ązku przyczynowego zachodzącego między poważną

Uzasadnienie zw i ązku przyczynowego zachodzącego między poważną Dziennik Ustaw Nr 17-629- Poz. 82 i 83 9. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Uzasadnienie zw i ązku przyczynowego zachodzącego między poważną szkodą lub groźbą powstania poważnej szkody dla przemysłu krajowego a nadmiernym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA 7.7.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 246/7 POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 172/9

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 172/9 13.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 172/9 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 28.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 77/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 215/42 14.8.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1394 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 470/2014, zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/588,

Bardziej szczegółowo

7.6.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/11

7.6.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/11 7.6.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 17055/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0342 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 17055/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0342 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0342 (NLE) 17055/11 ANTIDUMPING 95 COMER 230 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA C 264/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.8.2017 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

A. WNIOSEK B. PRODUKT

A. WNIOSEK B. PRODUKT 1.6.2016 L 144/35 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/865 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.3.2007 KOM(2007) 137 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu

Bardziej szczegółowo

Obliczone na tej podstawie marginesy dumpingu są znaczne w odniesieniu do państwa, którego dotyczy postępowanie.

Obliczone na tej podstawie marginesy dumpingu są znaczne w odniesieniu do państwa, którego dotyczy postępowanie. C 58/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu z żelaza innego niż żeliwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236/11 31.8.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236/11 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA 19.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/5 V (Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM) AKTY,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 2 O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych w Bułgarii mogą starać się polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Aby

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 listopada 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 listopada 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 listopada 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0351 (COD) 14249/16 COMER 118 WTO 320 ANTIDUMPING 13 IA 110 CODEC 1623 WNIOSEK Od: Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 238/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 917/2011 z dnia 12 września 2011 r. nakładające ostateczne

Bardziej szczegółowo

Warunki dostawy Incoterms. Rodzaje incoterms. Grupa E. Grupa F. EXW Ex Works ( od zakładu )

Warunki dostawy Incoterms. Rodzaje incoterms. Grupa E. Grupa F. EXW Ex Works ( od zakładu ) Object 1 Warunki dostawy Incoterms Warunki dostawy określają reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w przypadku handlu międzynarodowego. Powszechnie wykorzystywanym standardem są w tym przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA C 41/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.2.2012 POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2014 L 198/7 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Transakcje na przełomie roku - jak rozliczać

Transakcje na przełomie roku - jak rozliczać echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 4.11.2015 Transakcje na przełomie roku - jak rozliczać Transakcje sprzedaży przeprowadzane w ostatnich dniach roku obrotowego wymagają przeanalizowania umów z odbiorcami.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008L0009 PL 01.10.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Incoterms strona 1

Incoterms strona 1 Incoterms 2010 www.strattek.pl strona 1 Wszystkie rodzaje transportu (w tym transport morski) Transport morski i śródlądowy (rzeczny) EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF Ex Works Free Carrier Carriage

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.12.2017 L 338/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2321 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/51 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe 2 Gwarancja bankowa a akredytywa Gwarancje bankowe i akredytywy służą zabezpieczeniu wierzytelności (mogą być zaliczone do tzw. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Goczałkowice-Zdrój: Gaz ziemny 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Goczałkowice-Zdrój: Gaz ziemny 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227359-2017:text:pl:html -Goczałkowice-Zdrój: Gaz ziemny 2017/S 113-227359 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

20.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/23

20.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/23 20.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/23 DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE,

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355638-2016:text:pl:html Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S 197-355638 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów)

Bardziej szczegółowo