Przemyślenia na temat zrównoważonego rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemyślenia na temat zrównoważonego rozwoju"

Transkrypt

1 Przemyślenia na temat zrównoważonego rozwoju Jeśli nie powstałaby ludzkość oraz ludzka kultura, które, na przestrzeni dotychczasowych stosunkowo krótkich dziejów, nie interesowałyby się li tylko swoim gatunkiem albo grupą, to wtedy nie miałyby racji bytu powyższe rozważania i przemyślenia. Cały świat ożywiony na Ziemi - gatunki, które żyją na planecie oraz całość nieożywionego (nieorganicznego) środowiska - to wszystko stanowi jeden, powstały, powiązany ze sobą, żywy samoregulujący się układ/system. Ten system nie potrzebuje żadnej sztucznej ingerencji/interwencji aby móc istnieć i funkcjonować. Aby móc nadal żyć, myślący gatunek człowieka powstał, opierając się na swoim punkcie widzenia i opisując świat za pomocą mniej lub bardziej istotnych cech czy określeń (na przykład jadalne, niejadalne, znane coś - a więc takie, dzięki czemu możemy uzyskać energię, względnie nieznane - a więc takie coś o którym nic nie wiemy). Człowiek rządzi innymi gatunkami na Ziemi oraz pozostałymi twórczymi elementami nieożywionej przyrody. Na podstawie takiego opisu rzeczywistości (korzystne/niekorzystne) człowiek wyniszczył w sposób systematyczny lub bezwiednie poszczególne gatunki. Człowiek pojedyńczym gatunkom zniszczył "tylko" egzystencjalne środowisko a w ten sposób po prostu skazał je na śmierć czy też poszczególne gatunki doprowadził do stanu degeneracji - co było równoznaczne z zakłóceniem równowagi w przyrodzie/naturze. Gdyby więc nie powstała ludzkość, która dąży do "zaszufladkowania" wszystkiego wokół siebie a tym samym zużywa na swoje potrzeby coraz więcej energii Ziemi, to pojęcie zrównoważonego rozwoju nie byłoby siłą rzeczy potrzebne a ani jeden gatunek żyjący na Ziemi nie "zastanwiałby się" nad jego istotą. Jednakże my - ludzie - jesteśmy tutaj a co więcej porządnie rozbabraliśmy świat wokół nas. Z tego też powodu zajmujemy się w chwili obecnej sporządzaniem różnych analiz, które mają nam pomóc przy długofalowym kształtowaniu zrównoważonych i rozwojowych systemów. W interesie ludzkości (naszego być alebo nie być) ww. analizy mają nam także pomóc wprowadzać wspomniane systemy w życie. Istnieją tacy "kształtujący" te systemy na Ziemi, którzy w trakcie swoich działań, informują nas, że zdarzają się sytuacje w których dane systemy nie pasują do siebie, nie układają się w jedną pożądaną całość. Dlatego też ci "kształtujący" starają się, aby chociaż jedna część systemu miała określony wpływ dane środowisko. Dążą więc, aby ta część systemu była w harmonii z otoczeniem (na zasadzie "dopasowania" się mniejszego do większego, integracji w środowisko.) Pozostali kształtujący (większość) są przekonani, że wiedzą wszystko o otaczającym nas świecie oraz sądzą, że są w stanie od wewnątrz przeprowadzić korekty w świecie żywej przyrody na Ziemi. Innymi słowy, należy wg. nich koontynuować i pielęgnować tradycję ludzkiej kultury. A więc dążyć do takiej zmiany, która jest równoznaczna z ujarzmieniem przyrody. Takie działania doprowadzą do tego, że zniszczymy warunki w których gatunek ludzki może żyć na Ziemi - a tak zakończy się projekt zwany ludzkością i człowiekiem. Nie musimy się godzić z takim rozwiązaniem, które doprowadzi do zgubnych konsekwencji, możemy kwestionować takie podejście. Pomimo krytyki, wiele spraw i rzeczy dalej biegnie swoim torem.

2 Nauka ma dwa poziomy: Na jednym poziomie znajduje się nasza wiedza na temat naszej planety i systemu słonecznego. Na drugim poziomie znajduje się to, co określamy jako mądrość - a więc nasza wiedza w jaki sposób wykorzystać czy też nie wykorzystać wspomnianą powyżej wiedzę o Ziemi. Przykładem pierwszego poziomu nauki jest na przykład fakt poznania przez nas tajemnicy bomby atomowej, przykładem drugiego poziomu - tj mądrości jest nasza wola nieużycia broni jądrowych (tudzież brak mądrości - wola użycia broni atomowej). Wiedza opiera się na poszczególnych wiadomościach, mądrość wypływa z doświadczenia, które jest udziałem społeczeństwa. Losy wsi, miast, dzielnic, danego terytorium czy regionów, obszarów geograficznych zależą od żyjących tam ludzkich społeczności. Kiedy mądrość ustąpi miejsce głupocie, to wtedy społeczność upada i ulega przekształceniu się w zbiorowość, którą napędzają interesy określonych jednostek. W rezultacie agresywni i mający siłę przebicia ludzie po "skonsumowaniu" wszystkiego co przynosiło zysk, opuszczają zniszczoną przez siebie społeczność, poszukując nowych możliwości samorealizacji (pracy). Pozostawiają po sobie zdewastowane środowisko i słabych współobywateli. Przykładami takich miejsc są obszary dotknięte klęskami żywiołowymi. Na takich terenach jest już widoczne "życie, które dotknęło i odcisnęło swoje piętno na ludziach". Wystarczy jak popatrzymy na region Czernobyla, w którym, od czasu katastrofy atomowej, warunki na przyzwoite i normalne ludzkie życie skurczyły się do minimum. Jedyną szansą egzystencji ludzkości to takie społeczeństwo, w którym mądrość jest przekazywana z generacji na generację. Społeczeństwo ludzkie opiera się na takich cennych mądrościach jak: poczucie odpowiedzialności, zaufanie, cnota, ofiarność, pokora, współczucie. W organizacjech pozarządowych można widzieć ukształtowane i sformalizowane ludzkie społeczności, które funkcjonują na podobnych zasadach organizacyjnych jak państwo albo samorząd powiatowy czy miejski. Organizacja pozarządowa przypomina w swej strukturze państwo: instytucja państwowa - pozarządowe walne zgromadzenie, władza państwowa -pozarządowe kierownictwo, państwowy urząd podatkowy- pozarządowa komisja kontrolna, sąd państwowy - pozarządowa komisja etyczna, itd. Obie struktury dysponują budżetem. Jedną z form przychodu jest podatek lub składka członkowska. W tych ukształtowanych i sformalizowanych społecznościach typu organizacja pozarządowa, ludzie mają do czynienia w gruncie rzeczy z idealną organizacją państwową, dla której charakterystyczne jest demokratyczny sposób podejmowania decyzji, przejrzystość, niezależność czy dążenie do wolności. Organizacje pozarządowe mają prawo wypróbować takie model struktury, który jest właściwy organizacji zwanej państwem. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, kiedy sama organizacja pozarządowa ulegnie politycznym naciskom państwa albo pojedyńczym grupom interesu a może stać się miejscem walki o władzę. Pod pojęciem organizacji pozarządowych możemy rozumieć również swojego rodzaju inkubatory, w których ludzie mogą przyswoić sobie te mechanizmy demokratyczne, które są właściwe dla państwa praworządnego i dobrze funkcjonującego (musi być spełniony warunek uczestniczenia w procesie decyzyjnym oraz brania rzeczywistej odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania). Jeśli organizacja pozarządowa straci powyższe cechy (tj.dobrego państwa), to członkowie odwrócą się do niej plecami, co spowoduje upadek organizacji.

3 Jeśli porównamy organizację pozarządową z państwem lub względnie ze społeczeństwem, to stwierdzimy, że organizacja pozarządowa jest czymś pośrednim - ma w sobie zarówno cechy państwa jak i społeczeństwa. Poprzez skutecznie oddziaływującą strukturą organizacja pozarządowa przypomina strukturę państwa, ale poprzez przyjęty system wartości przypomina bardziej społeczeństwo. Jeśli poglądy osób kierujących organizacją pozarządową rozminą się ze zdrowym rozsądkiem (mądrością) społeczeństwa, to mechanizm oddziaływania organizacji będzie przypominał klasyczny technokratyczny mechanizm działania właściwy dla struktury państwowej (typ państwa, w którym najważniejsza jest sama władza jako taka). Weźmiemy teraz pod uwagę pojęcie rozwój. Ogólną definicję zrównoważonego rozwoju możemy przeczytać we "wspólnej przyszłości", która została wydana przez ENS w 1987 roku. W opinii ENS rozwój gospodarczy wyznacza nowy etap, w którym liczyć się będzie globalna realizacja zrównoważonego rozwoju, który zapewni światu zachowanie zasobów naturalnych... Definicja według komunikatu brzmi : zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspakaja teraźniejsze potrzeby w taki sposób, że nie są zagrożone dalsze możliwości zaspakajania potrzeb całego narodu/społeczeństwa. Powyższa definicja jest zbyt ogólnikowa, zbyt asekurancka oraz zbyt laicka. Zdaniem ekologów gdyby obecnie wyraźnemu zwolnieniu uległo tempo zaspakajania potrzeb (proces stagnacji), to w ostatecznym rozrachunku niemożliwa byłaby dalsza egzystencja gatunku ludzkiego. Według drugiej, mniej skomplikowanej definicji "zrównoważony rozwój to wyważenie i zharmonizowanie interesów środowiska, społeczeństwa i gospodarki". Na mniejszych w sensie przestrzennym obszarach geograficznych - w regionach a przede wszystkim w niewielkich jednostkach terytorialnych - tam gdzie funkcjonuje organizacja pozarządowa występuje z reguły większe dążenie realizowania działań w duchu zrównoważonego rozwoju. Dzieje się tak, między innymi dlatego, że właśnie członkowie NGO utożsamiają się emocjonalnie z danym obszarem geograficznym. Starają się oni chronić występującą na ich terenie ożywioną i nieożywioną przyrodę, względnie zabytki kulturalne i historyczne, dbają oni o tradycję, która jest związana z minionym dziedzictwem. Opowieści albo legenda, które odnoszą się na przykład do danej skały, rzeki, do danych roślin czy zwierząt jest zakodowanym przekazem przodków społeczności/społeczeństwa, jest właśnie kodem, który ma chronić zabytki historyczne i przyrodę. Członkowie takiej społeczności lokalnej są o wiele bardziej otwarci na takie sposoby społecznego zachowania się i bycia, które są naturalne czyli nie są szkodliwe dla ogółu. Jednocześnie członkowie takiej społeczności lokalnej pragną żyć według swoich indywidualnych wyobrażeń i dążą do tego, aby ich dzieci tu znalazły swoje miejsce i były szczęśliwe. Również dla potomków funkcjonowanie w społeczności lokalnej ma jedynie sens jeśli warunki w których ona żyje są korzystne i odpowiednie a same życie zbiorowości toczy się w zdrowym środowisku naturalnym - wśród nieskażonej przyrody. Stan środowiska naturalnego i przyrody na danym obszarze jest miernikiem stanu danej społeczności. Z kolei stan danej społeczności jest jedynym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju. Jakiekolwiek rozważania o zrównoważonym rozwoju na danym obszarze mijają się z sensem jeśli nie będziemy mieli do czynienia ze społecznością lokalną. Jeśli chodzi o stan gospodarki to zależny jest on, podobnie jak stan środowiska naturalnego (przyrody) od żywotności przyrody oraz od wzajemnych relacji. Czy i na ile gospodarka i środowisko naturalne ze sobą współistnieją.

4 Tą tematyką będziemy się zajmować w sposób bardziej szczegółowy w rozdziale pod tytułem "tęczowe gospodarowanie". Jeśli zrównoważony rozwój dotykać będzie li tylko jednej sfery/dziedziny życia, to nie ulegną zatrzymaniu procesy prowadzące do destrukcji warunków życiowych ludzkości. Tytułem ilustracji w Unii Europejskiej niepotrzebnie staramy się chronić środowisko naturalne/przyrodę albowiem w gruncie rzeczy "przesuwamy" nasze problemy do mniej lub bardziej rozwiniętych krajów. Procesy globalnego ocieplenia i tak nas dosiągną. Ziemia jest jak wielka łódź, jeśli wszyscy będą gromadzić się na tej stronie burty, gdzie fale rozbijają się z mniejszą siłą, to nastąpi przechył i łódź się wywróci. Tak samo jeśli ci najsilniejsi "pasażerowie" łodzi będą zanieczyszczać miejsca, na których siedzą ci słabsi "pasażerowie", to po pewnym czasie łódź będzie pełna ekstrementów i również nastąpi jej potopienie. Klucz do trwałego, długofalowego zrównoważonego rozwoju znajduje się w kieszeni społeczeństwa (rewitalizacja) czy pozostałych społeczności a także w następujących po nich generacjach. Klucz tkwi w tym "coś" co nazywamy odpowiedzialnością za nasz los, zaufaniem, pokorą, szacunkiem, ofiarnością, empatią względnie zrozumieniem co do konieczności podzielenia się z innymi naszymi doświadczeniami i zasobami naturalnymi. W kolejnym rozdziale starałem się ułożyć słownik obywatelski. Inspirację czerpałem z publikacji "Dyrektywa jak korzystać z pojęć/słów dotyczących zrównoważonego rozwoju". Ww. materiał został upowszechniony na stronie internetowej - Słownik Zrównoważonego Rozwoju dzięki poparciu Węgierskiej Telekomunikacji (Magyar Telecom). ROZNORODNOSC - WIELOBARWNOSC Różnorodność oznacza zmianę, inność i wielobarwność. Organizacja pozarządowa odnosi tym większe sukcesy im więcej różnych osób znajduje się w jej szeregach (zarówno jako członkowie jak i ochotnicy). Wielobarwność organizacji również przyczynia się do podniesienia jej skuteczności, sprzyja rozwiązywaniu problemów (np. na poziomie sieci) i osiąganiu sukcesów. Wychodząc z powyższych obserwacji, można stwierdzić, że członkowie organizacji mogą przyswoić sobie takie umiejętności jak na przykład: - w samej zbiorowości ludzkiej oraz w relacjach społeczności z środowiskiem, a więc pomiędzy kulturą a przyrodą powinni się oni kierować zrozumieniem i racjonalnymi kryteriami oceny. - przyswajać sobie różne przyjazne, pozytywne właściwości/wartości a wzajemnie szanować doświadczenia. - zrozumieć, że wielofarebność wystepuje nie tylko w życiu, ale że oznacza ona także odmienność w poznaniu (różnimy się co do naszej wiedzy). - zrozumieć, że dyskryminacja jednostki, kulturowa czy zinstytucjonalizowana (a więc niekorzystne, negatywne rozróżnianie) zawsze oznacza, że ktoś coś zyskuje kosztem kogoś, tego innego.

5 KO-OPERACJA - WSPOŁPRACA Współpraca służy takiemu rozwojowi, aby źródła energii były odnawialne a więc efektywnemu i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów. Z punktu widzenia organizacji pozarządowej przestrzeganie tej mądrości sprzyja temu, aby organizacje nie marnowały energii poprzez powielanie tych samych działań na tym samym obszarze geograficznym. - na przykład: gdyby jednocześnie dwie organizacje przeprowadzały badania w danym regionie w celu utrzymania zrównoważonego przepływu/ruchu cudzoziemców, to potrzebowalibyśmy dwa razy więcej papieru na kwestionariusze, zużyło by się dwa razy więcej materiałów pędnych przy wypełnianiu kwestionariuszy, spożyje się dwa razy więcej energii przy opracowaniu danych w komputerze i to wszystko z myślą o realizacji tego samego celu. SUBSYDIARNOSC Zgodnie z zasadą subsydiarności jak największa ilość decyzji powinna zapaść na najniższym szczeblu, a więc tam gdzie ma miejsce największa informowalność i odpowiedzialność za podjęte decyzje (w relacji władza-obywatele) oraz gdzie są najbardziej widoczne skutki efektywnego procesu decyzyjnego. Także na tym najniższym szczeblu decyzje mają z reguły największą obowiązującą moc. TZW. TECZOWE GOSPODAROWANIE - CZYLI GOSPODAROWANIE OPARTE NA WSPOŁPRACY ORAZ NA LOKALNYM PRZEDSIEWZIECIU FINANSOWYM Na wprowadzenie w życie podjętych na szczeblu lokalnym uchwał potrzebne są środki finansowe. Państwo (kierują nim różne grupy interesu) nie zawsze rozsądnie rozdziela środki finansowe uzyskane formą podatków od obywateli i przedsiębiorców. Co miałaby uczynić społeczność lokalna aby uzyskać środki finansowe na realizację swoich celów? Jeżeli państwo nie przejawia chęci rozdzielenia zgodnie z zapotrzebowaniem uzyskanych z podatku pieniędzy, to dana społeczność lokalna powinna dążyć do tego, aby ww. środki finansowe pozostały w ich regionie. Społeczność może to osiągnąć przy pomocy różnych, opartych na współpracy, lokalnych inicjatyw finansowych. Więcej informacji na ten temat uzyskałem na stronie internetowej Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju (www.kozossefejlesztes.hu <http://www.kozossefejlesztes.hu>). Najważniejsze studium na temat lokalnych, opartych na współpracy, inicjatyw finansowych napisał Tamás Almaássy. Na następujących kolejno stronach możecie zapoznać się z fragmentami wspomnnianego studium. Społeczność lokalna powinna być niezależna od gospodarki światowej. Niezależność ta oznacza również zerwanie z panującą w gospodarce logiką. Podstawą tej niezależności są nowe spojrzenia na sprawy i zagadnienia oraz rozważania o nowych zagadnieniach. Takie podejście jest zgodne z holistycznymi rozważaniami Daunce'a a ujętymi w "Tęczowych przemyślaniach". Co prawda jest tutaj (w"tęczowych przemyślaniach") znowu mowa o zaciśnięciu pasa a jest to najtrudniejsza rzecz, którą należy sobie przyswoić. Wszystko inne - a więc jego pojęcia ekonomiczne (na temat pieniądza, kapitału, stopy procentowej, zysku) głęboko pokrywają się z naszymi odczuciami i rozważaniami. Dlatego też, należy te pojęcia na nowo przemyśleć oraz trzeba dokładnie się nad nimi zastanowić. Tylko przy takim podejściu, te pojęcia ekonomiczne

6 uzyskują swoje nowe znaczenie. Nasz Program niezależności wsparty rozważaniami zawartymi w "Tęczowych przemyśleniach" można rozpocząć, odwołując się na Schumacherra, który zaleca opracowanie pod kątem gospodarczym pożądanych celów zanim dokonamy analizy ekonomicznej i metaekonomicznej Program niezależności nie oznacza całkowitego oderwaniea od gospodarki światowej, lecz należy go tutaj rozumieć jako przywrócenie kontroli społecznej nad gospodarką. W publikacji "Społeczeństwo Rozwoju" 2 przeczytałem zwięzłe podsumowanie o tym na co trzeba zwracać uwagę w czasie kiedy przebiega rozwój gospodarczy. W opinii Tibora Halásza społeczność lokalna dysponuje takimi kompetencjami, przy pomocy których można: - doprowadzić aby pozostawiona na miejscu wartość dodana rosła (uzyskana z płac, z zysków, oraz w formie podatku, który pozostaje w społeczności - wszystko to służy inwestycjom). - spowodować wzrost majątku, który zostaje na miejscu (chodzi o inwestycje, sfinansowane z lokalnych źródeł). Lokalny rynek powinien być kontrolowany przez społeczność lokalną a także tamże powinny zapadać decyzje o funkcjonowaniu lokalnej gospodarki. W moim przekonaniu powyższy tryb postępowania pokrywa się z określeniem celu według Douthwait'a. Potem pojawia się kwestia czy my zaakceptujemy program, który jest realizowany za pomocą tych celów. Istotne dla niezależności gospodarki lokalnej jest obniżenie jej finansowej zależności (od państwa). Na przestrzeni dziejów zależność społeczności lokalnych wynika głównie z zobowiązań finansowych. Dlatego też najważniejszym celem jest zmniejszyć choć trochę te zobowiązania finansowe. W drugiej i trzeciej części moich rozważań, poświęcam uwagę tym inicjatywom, które wprowadzają w życie powyższy deklarowany cel. Najpierw chodzi o niezależność energetyczną, dopiero później można dążyć do niezależności w zakresie podstawowych artykułów żywnościowych i tekstyliów (ubrania). Douthwaite nie jest rewolucjonistą a wynika to, moim zdaniem, z powyższej kolejności. Najbardziej demokratycznym sposobem oderwania się od gospodarki światowej jest pozostawienie w rękach społeczności tego, co oddawane jest państwu albo jest zależne od otaczającego porządku ekonomicznego. Utworzeniem lokalnego systemu możemy spowodować, że energia, podstawowe produkty żywnościowe oraz ubrania nie będą podlegały zewnętrznym regułom, ale lokalnemu mechanizmowi rynkowemu. Powyższe rozważanie dobrze ilustruje jakie znaczenie dla społeczności lokalnej mają mechanizmy rynkowe. Tyle tylko że nie należy sobie mylić kolejność (co jest w pierwszej kolejności a co jest w drugiej kolejności). Celem mechanizmów rynkowych nie jest wytyczenie celów społecznych ale osiągnięcie przynoszących korzyści celów gospodarczych. Na końcu rozdziału chciałbym jeszcze wspomnieć, że prezentowane w rozdziale drugim i trzecim środowisko lokalne w zasadniczy sposób wpływa ożywczo na lokalne spożycie czy konsumpcję. Lokalne spożycie czy konsumpcja jest problemem dla zrównoważonego rozwoju:

7 Czy obrót rynkowy jest bodźcem dla zrównoważonego (umiarkowanego) spożycia? W dzisiejszym świecie dziwnym może się wydawać fakt, że ludzie, którzy występują przeciwko globalizacji i degradacji środowiska wspierają takie rozwiązania, które są bodźcem dla spożycia czy konsumpcji. Na szczęście ta konstatacja nie jest dokońca taka albowiem rozwiązania te są bodźcem dla lokalnego (na miarę naszych rzeczywistych potrzeb) spożycia a to stanowi zasadniczą różnicę (chodzi o spożycie lokalne versus spożycie globalne). 1. Musimy przyjąć do wiadomości fakt, że na razie większość ludzi w krajach rozwiniętych pragnie mieć większą konsumpcję. Jeśli udałoby się chociaż zmniejszyć ilość dóbr konsumpcyjnych na rynku, to doprowadziłoby to do wzrostu kosztów związanych z dowozem towarów, przede wszystkim dalekomorskich, a tym samym wzrosły by ich ceny a w konsekwencji uległoby zmniejszeniu nasze spożycie W perspektywie długofalowej również korzystnym rozwiązaniem jest przejście na konsumpcję czy spożycie lokalne. O wiele łatwiej jest przystosować się do takich reguł, kiedy dotyczą ograniczonego pod względem przestrzennym obszaru. Kiedy środki masowego przekazu (media) donoszą nam o degradacji przebiegającej w dalekich krajach, to apelują również w ten sposób do naszej odpowiedzialności. Ale nie ma powodu do nawet niewielkiego optymizmu, albowiem dzisiejszy rozwinięty i zamożny świat zmusza obywateli Trzeciego Swiata, aby dewastowali siebie i swoje ojczyzny. Jeśli natomiast doszłoby do rozwoju spożycia na szczeblu lokalnym, to ten ogromny nacisk zubożałych obywateli z Południa i Wschodu na bogate Północ i Zachód uległby osłabieniu. Również rozluźniłby się (zmniejszyłby się) ten nacisk, któremu są poddani obywatele zaniedbanych obszarów czy regionów. Być może pojawi się szansa, że odżyją mądre tradycje, które kształtowały ich egzystencję. Także dzięki spożyciu na szczeblu lokalnym, kształtowanym według rzeczywistych potrzeb, zaczęła by się zmniejszać sztucznie rozdmuchana konsumpcja w krajach rozwiniętych. Na Zachodzie zarówno ilość pośredników w życiu (społeczno-ekonomicznym) jak i ogólny (niski) poziom wiedzy na temat potrzeb przyrody wywołuje u wielu osób bunt i protest, co może doprowadzić do obniżenia (sztucznej) konsumpcji a tym samym do zmniejszenia dewastacji środowiska naturalnego. Ogólnie możemy stwierdzić, że w chwili obecnej, nie jest łatwo wprowadzić w życie tę powyższą strategię. Bardziej radykalne programy o bardziej obiecujących wynikach jeszcze trudniej przeforsować w praktyce. W oparciu o powyższe fakty i rozważania, dochodzę do wniosku, że na razie powinniśmy oddziaływać na sumienie ludzi poprzez zmianę relacji import a konsumpcja. Albowiem wielkość dowozu z zewnątrz wpływa na to jak kształtuje się lokalny rynek spożywców. W artykule możemy uzyskać więcej informacji na temat lokalnych inicjatyw finansowych, opartych na współpracy. Oto kilka przykładów: KOŁO "KALÁKA" Uczestnicy koła "kalaka" zlecają sobie nawzajem różne usługi czy transakcje finansowe a te działania znajdują swoje odzwierciedlenie w budżecie wewnętrznym. Ten budżet wewnętrzny nosi nazwę "zielonego pieniądza". Powyższy system, który wspomaga miejscowy handel nazywa się w Anglii LETS, we Francji SEL a w Niemczech TALENTUM. Na

8 Węgrzech, dzięki Tamás'owi Almássy to funkcjonuje pod nazwą koła "kaláka" a w KÖR - Społecznym Kole Samopomocy (Kozosségi Onsegíto Kor) ten system zielonego pieniądza nosi nazwę Banku Zyczliwości. Kolejne przykłady są wzięte z książki Guy Daunce' "Po krachu - utworzenie Tęczowej gospodarki" (przekładu na język węgierski dokonało wydawnictwo Göncöl w 2001 roku. CONEMARA Na zachodnim wybrzeżu Irlandii obywatele Ballinakillu zamieszkują obszar o powierzchni 320 m 2. Na początku 1970 roku obywatele po raz pierwszy organizujują wielkie spotkanie publiczne, którego celem jest znalezienie rozwiązań dla nurtujących ich problemów. Wsie ww. regionu są bardzo od siebie oddalone, gospodarstwa są niewielkie a grunty orne mają niską jakość. W 1971 roku mieszkańcy podjęli decyzję o utworzeniu lokalnej wspólnoty na rzecz rozwoju o nazwie CONEMARA WEST. Ltd. W czasie jednej akcji wspólnota zebrała od 500 mieszkańców funtów szterlingów. Ww. akcja umożliwiła wybudowanie 9 ośrodków rekreacyjnych. Akcjonariuszami ośrodków stali się członkowie wspólnoty na rzecz rozwoju. Do tego momentu turystyczne ośrodki rekreacyjne na terenie regionu były naogół w posiadaniu ludzi z zewnątrz a co za tym idzie dochody z turystyki były odprowadzane do Dublinu albo Londynu. Z wynajmu ww. ośrodków mieszkańcy spłacili swoje długi i zaczęli kupować akcje. Kolejnym krokiem było zbudowanie ośrodka Teach Ceoil, które pełniło funkcje ośrodka społecznokulturalnego względnie w jego murach odbywały się koncerty tradycyjnej irlandzkiej muzyki i tańca. Działania, które są oparte na współpracy można porównać do ciężkiej pracy fizycznej - na początku bolą nas mięśnie, ale po upływie czasu mięśnie nabierają krzepy a my nabieramy wiary we własne siły. W 1978 roku ww. lokalna wspólnota na rzecz rozwoju kupiła za sumę funtów miejscową dość obszerną starą szkołę przemysłową. Po remoncie, szkoła została udostępniona na użytek miejscowej społeczności. Budynek służył jako miejsce spotkań wspomnianej lokalnej wspólnoty na rzecz rozwoju oraz w nim mieściły się siedziby: Spółdzielni Rolników/Farmerów (mieszkańcy założyli spółdzielnię w 1983 roku), Towarzystwa Kredytowego (założone przez mieszkańców w roku 1970, z kapitałem funtów i liczące 420 członków), Spółdzielni Obrotnych Rybaków (założona przez mieszkańców w 1980 roku) oraz gabinety lekarskie. W budynku szkoły znajdowały się także: ośrodek sportowy, biblioteka publiczna Conemara West, urzędy lub lokalne firmy, sklep oraz kawiarnia. W tej części budynku, w którym znajdowały się firmy, mieli również swoje miejsce rzemieślnicy: ceramicy, artyści wyrabiający cynowe naczynia oraz patchwork (narzuty uszyte z różnych rodzajów tkanin), różni inni rękodzielnicy, w tym kowal, garncarz oraz tokarz. MONDRAGON Mondragon to miasto położone w północno-zachodniej Hiszpanii, w części zachodniej Pirenejów. Począwszy od lat 1950-tych miejscowi obywatele zaczęli zakładać w pierwsszej lołejności spółdzielnię przemysłowo-metalową, następnie bank przemysłowy a kolejno całą sieć spółdzielni. Dzisiaj to znaczy w roku 1988 prawie osób jest zatrudnionych w ponad 100 samodzielnych, ale współpracujących ze sobą spółdzielniach. Mieszkańcy między innymi wytwarzają lodówki, piece kuchenne. Co więcej dzięki ich działaniom w mieście działa bank, instytut badawczy, wyższa uczelnia. W rękach mieszkańców jest także system opieki społecznej. W latach 1980-tych w Hiszpanii był największy w Europie Zachodniej wskaźnik bezrobocia - 25%. W Kraju Basków wszystkie miejscowości mają podobne jak w Mondragonie problemy z bezrobociem (ok ). Mondragon jest przykładem skutecznego rozwiązywania problemu bezrobocia. Albowiem tylko trzydziestu bezrobotnych musiało korzystać z programu pomocy

9 społecznej. W Mondragon osiągnięto takie dobre rezultaty w zwalczaniu bezrobocia, dzięki systemowi spółdzielni nastawionych na strategię wzajemnej pomocy czy współdziałania. Spółdzielnie podczas dwóch pierwszych lat zapewniają opiekę nad nowymi przedsięwzięciami gospodarczymi, pomagając od początku w rozwoju danej przedsiębiorczości/biznesu. Szkolenia, rozwój produktów, wsparcie finansowe oraz badanie rynku - to wszystko jest przedmiotem działań pozostałych spółdzielni. Każda spółdzielnia ponosi swoją część odpowiedzialności za rozwój gospodarczy całej społeczności lokalnej. Członkowie spółdzielni wzajemnie inwestują 20% swoich akcji w swoje przedsięwzięcia gospodarcze. Nawzajem od siebie kupują produkty i sprzęt. Pomagają sobie w wytworzeniu technologii oraz wspólnie dokonują zakupu sofistykowanych czy skomplikowanych produktów. Kiedy zachodzi taka potrzeba, to w dowolny sposób wykorzystują między sobą 25% siły roboczej. Aby móc zabezpieczyć miejscowy charakter przedsiębiorstw (jako własność społeczności lokalnej ) i aby zapobiec naciskom akcionariuszy z zewnątrz (których nie interesuje filozofia wspólnotowa), pracownicy, stając się członkami jakiejkolwiek spółdzielni miasta Mondragon, muszą zostać akcionariuszami danej spółdzielni. Członkowstwo w spółdzielni kosztuje więcej niż 2000 funtów. Kwestia kosztów członkowstwa jest rozwiązywana poprzez pożyczki. Pracownicy spółdzielni spłacają pożyczkę przekazując odpowiednią część ze swojej płacy. Pracownicy spółdzielni odchodzący na emeryturę, muszą sprzedać swoje akcje, które osiągają wówczas wartość ok tysięcy funtów... W Mondragonie dążenia miejscowych obywateli do zakupienia akcji zabezpiecza miejscowa spółdzielnia kredytowa (tj. Casa Laboral Popular), która liczy sobie członków, dysponuje 133 lokalnymi filiami a jej majątek ma wartość 70 milionów funtów. Istotną rolę w życiu miejscowych obywateli pełni bank, który inwestuje ich zaoszczędzone pieniądze w rozwój gospodarczy społeczności lokalnej. Jeśli bank zainwestował pieniądze do jakiejś spółdzielni, to podejmuje wszelkie działania, aby spółdzielnia dobrze prosperowała. Bank służy spółdzielni jako doradca - jak należy racjonalnie i roztropnie postępować na rynkach światowych. Z kolei ten proces doradczy banku wspomagają same spółdzielnie mandragorskie, poprzez centrum mega-mózgu (think-tank), które dokonuje szereg skomplikowanych analiz ekonomicznych. Centrum to działa długofalowo, z wyprzedzeniem - poszukuje rozwiązań zanim dane problemy nabiorą poważnego charakteru. Działania ww. think-tanku (mega-mózgu) można porównać do akupunktury - zmapuje stan całego organizmu i przywróci zachwianą równowagę, zanim jeszcze pojawi się ból, dolegliwości czy choroba. U podstaw godnego podziwu sukcesu spółdzielni mandragorskich leży wzajemne wspieranie się i pomoc: nie ma miejsca na zawodową klęskę czy porażkę a co za tym idzie w zasadzie nie ma miejsca na utratę pracy, bezrobocie. Te zasady funkcjonują w burzliwym otoczeniu gospodarczym. Swój sukces Mondragon zawdzięcza duchowej wizji. "Stwórzmy raczej zamożną wspólnotę lokalną niż zamożne jednostki" - taki jest przekaz Casa Laboral Popular. Don Jose, który wspierał całą spółdzielczą sieć między innymi napisał: Dobro możemy osiągnąć poprzez wspólne społeczne działania, porzez wspólne myślenie i rozważania, poprzez rozwój i odnawianie umiejętności". Don Jose jest przekonany, że świat może się zmienić, zreformować. Realizujemy to co, do pewnego stopnia, może stać się realnością - stoi na swoim stanowisku Don Jose.

10 Bibliografia 1. Schumacher...Małe jest piękne, ze stron Tibor Halász, 1991 Kultura, wspólnota lokalna, gospodarność, zamożny poziom życia Parola X. rocznik 3. Negatywnym skutkiem obniżenia konsumpcji poprzez wyższe ceny byłby wzrost społecznego rozwarstwienia (na zamożnych i niezamożnych). Wiele dóbr na rynku byłoby dostępnych tylko dla zamożnych.

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny

Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny Impuls Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny Łódź Byczyna 2011 Impuls Impuls Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny Łódź Byczyna 2011 Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo