Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez"

Transkrypt

1 RPW/y7935/2014 p Data: MINISTER ZDROWIA MZ-OZG /MS/14 Warszawa, = 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979, z pozn. zm.), i w zat^czeniu przekazuj? projekt rozporzq^zenia Ministra Zdrowia zmieniaj^cego I rozporz^dzenie w sprawie swiadczeii gwar^ntowanych z zakresu podstawowej opieki i zdrowotnej, z uprzejm^ prosb^ o zgioszejnie ewentualnych, w ramach konsultacji publicznych, w terminie do dnia 8 maja 2014 roku. Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez na adres elektroniczny: uwagi-poz(a),mz.gov.p. Z 1 ^ U y < - ) ( Z up()^inienia MINISTRA ZDROWIA PODSEKRETARZ STANU / Piotr risld Zal^cznik:.,.,, Projekt rozporzqdzenia Ministra Zdrowia zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2 Rozdzielnik: 1. Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialneg<j) 2. Naczelna Rada Lekarska 3. Naczelna Rada Piel^gniarek i Poloznych 4. Naczelna Rada Aptekarska 5. Krajowa Rada Diagnostow Laboratoryjnych 6. Zwi^zek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zaktad6w Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawcow w Gnieznie i 7. Zwi^zek Pracodawcow Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakiadow Opieki Zdrowotnej 8. Zwi^ek Pracodawc6w Aptecznych PharmaNET 9. Wielkopolski Zwiqzek Zakladdw Opieki Zdrowotnejj - Organizacja Pracodawcow 10. Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Wojew6dztwa Malopolskiego 11. Federacja Zwi^zkow Pracodawc6w Ochrony Zdrowjia,J'orozumienie Zielonogorskie" 12. Porozumienie Pracodawcow Ochrony Zdrowia 13. Kolegium Lekarzy Rodzinnych 14. Kolegium Piel^gniarek i Poloznych w Polsce 15. Polska Federacja Pracodawcow Ochrony Zdrowia 16. Konsorcjum Szpitali Wroclawskich 17. Izba Lecznictwa Polskiego 18. Og61nopolski Zwi^zek Pracodawcow Samodzielnyth Publicznych Szpitali Klinicznych 19. Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan 20. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 21. Zwi^zek Powiatowych Publicznych Zak}ad6w Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Podkarpackiego 22. Gdanski Zwi^zek Pracodawcow 23. Zwi^ek Pracodawcow Shizby Zdrowia w Lodzi 24. Stowarzyszenie Organizatordw i Promotor6w Opieki Dhigoterminowej SOPOD" w Toruniu 25. Zwi^zek Pracodawc6w Ratownictwa Medycznego 26. Ogobiopolska Konfederacja Zwi^zkow Zawodow^ch Pracownikow Ochrony Zdrowia j 27. Konfederacja Pracodawcow Polskich 28. Ogbhiopolski Zwi^zek Pracodawc6w Zaklad6w Opieki Zdrowotnej r 29. Zwi^zek Pracodawcow Samodziehiych Publicznyth ZOZ Warmii i Mazur 30. Polska Unia Szpitali Klinicznych 31. Forum Zwi^zk6w Zawodowych 32. Biuro Komisji Krajowej NSZZ Solidamo^e" 33. Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidamosc 80" 34. Ogdhiopolskie Porozumienie Zwi^zkdw ZawodoSvych 35. Og61nopolski Zwi^zek Zawodowy Lekarzy 36. Ogohiopolski Zwi^zek Zawodowy Piel^gniarek i Polotnych 37. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Poloznych 38. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Lekarzy Radiologow 39. Ogohiopolski Zwi^ek Zawodowy Technikow Medycznych Radioterapii

3 40. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Technikow Medycznych Medyk" 41. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Technik6w Medycznych Elektroradiologii 42. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Pracownikow Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii 43. Zwi^zek Zawodowy Anestezjologow 44. Zwi^ek Zawodowy Chirurgow Polskich 45. Zwi^zek Zawodowy Neonatolog6w 46. Zwi^ek Zawodowy Lekarzy Specjalno^ci Chimrgicznych 47. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Pracownik6w Fizjoterapii 48. Stowarzyszenie Magistrow i Technikow Farmacji 49. Krajowy Zwi^ek Zawodowy Pracownikow Medycznych Laboratoriow Diagnostycznych 50. Stowarzyszenie Menedzerow Ochrony Zdrowia 51. Og6Inopolski Zwi^zek Pracodawcow Prywatnej Shizby Zdrowia - Medycyna Prywatna 52. Zwi^zek Rzemiosla Polskiego 53. Unia Metropolii Polskich 54. Zwi^ek Gmin Wiejskich RP 55. Zwigzek Miast Polskich 56. Zwi^ek Powiatow Polskich 57. Federacja Regionalnych Zwi^zk6w Gmin i Powiatow RP 58. Konwent Marszalk6w Wojewodztw 59. Stowarzyszenie Primum Non Nocere 60. Narodowy Instytut Lekow 61. Federacj a Pacj entow Polskich 62. Polska Federacja Psychoterapii 63. Business Centre Club 64. Polski Zwi^zek Niewidomych clu 65. Fundacja SMA 66. Obywatelskie Stowarzyszenie - Dla Dobra Pacjenta 67. Polska Rada Organizacji Mlodziezowych 68. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 69. Izba Producentow Dystrybutorow Diagnostyki Laboratoryjnej Zwi^zku Pracodawcow 70. Unia Uzdrowisk Polskich 71. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Uniwersytet Mikolaja Kopemika w Toruniu 72. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 73. Uniwersytet Medyczny im. Piastow Sl^skich we Wroclawiu 74. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 75. Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku 76. Gdanski Uniwersytet Medyczny 77. Warszawski Uniwersytet Medyczny 78. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 79. Sl^ski Uniwersytet Medyczny

4 80. Sl^kie Centrum Chorob Serca w Zabrzu 81. Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 82. Uniwersytet Medyczny w Lodzi 83. Wydzial Nauk Medycznych Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie 84. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskicj-Curie w Warszawie 85. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Lodzi 86. Instytut Fizjologii i Patologii Shichu w Warszawie! 87. Instytut Gruzlicy i Chor6b Phic w Warszawie 88. Instytut Hematologii i Transfiizjologii w Warszawie 89. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi^clecia Stefani Kardynaia Wyszynskiego 90. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 91. Instytut Medycyny Pracy im. prof, dr med. Jerzego ifjofera w Lodzi 92. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowegjo w Sosnowcu 93. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki w Lublinie 94. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Wbrszawie 95. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 96. Instytut Reumatologii im. prof, dr hab. med. Eleonofy Reicher w Warszawie 97. Instytut Zywnosci i Zywienia im. prof dr med. Aleksandra Szczygia w Warszawie 98. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 99. Ogolnopolska Izba Gospodarcza Wyrobow Medycznych POLMED 100. Polska Izba Przemyshi Farmaceutycznego i Sprzf tu [Medycznego POLFARMED" 101.Izba Gospodarcza, J'armacja Polska" 102. Izba Gospodarcza, Apteka Polska" 103. Polski Zwi^zek Pracodawc6w Przemyshi Farmaceutjycznego 104.Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutyczijiych w Polsce 105. Polskie Stowarzyszenie Producentow Lekow bez Rejcepty PASMI 106. Unia Farmaceutdw Wlascicieli Aptek 107. Zwi^ek Pracodawc6w Hurtowni Farmaceutycznycti 108. Zwi^ek Pracodawc6w Innowacyjnych Firm Farmafeutycznych INFARMA 109. Krajowa Izba Gospodarcza 1 lo.polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 111.Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego 112. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej 113. Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narz^du Ruchu 114. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologitzne 115.Polskie Towarzystwo Neurologiczne 116. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej 117. Polskie Towarzystwo Urologiczne 118. Polskie Towarzystwo Zywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 119. Polskie Towarzystwo Zywienia Klinicznego Dzieci

5 120. Polskie Towarzystwo Chor6b Phic 121. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz^

6 ROZPORZ 4DZENIE MINISTRA ZDROWIA«z dnia i 2014 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej op ieki zdrowotnej Na podstawie art. 3Id ustawy z dnia j27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pozn. zm. 2) zarz^dza si?, co nast^puje: 1. W rozporz^dzeniu Ministra Zdro\ via z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podsta^vowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248), w zal^czniku nr 1 cz^sc IV otrzymuje brzmienie "Swiadczenia medycznej diagnostykj iaboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej zwi^ane z realizacj^ swiadczeij lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Badania hematologiczne: I 1) morfologia krwi obwodowej z plytkami krjvi; 2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsjetkowym i plytkami krwi; i 3) retikulocyty; 4) odczyn opadania krwinek czerwonych (O^); 5) poziom hemoglobiny glikowanej (HbAlc i. 2. Badania biochemiczne i immunocheraiczne w surowicy krwi: 1) sod; i 2) potas; Minister Zdrowia kieruje dziatem administracji ruowej - zdrowie, na P^^^^^f JJjf Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1672)., Nr 916 ooz 1367 Nr Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zpstaly eg oszone w Dz^U. z 2008 r ^^^^16 poz^ 1367, Nr 225 poz 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz inr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6. poz- 33 Nr 22 Toz.' I20, Nr 26, poz. 157, Nr_38, poz. 299, Nr 9j. poz. 753, Nr 97, poz. 800,_Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz poz. 120, Nr 26, poz. ID /, rsr js, poz. ^.y^, i>i ^.i.,,. ^,,. _, 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poi 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, ^oz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24 i 295.

7 -2 3) wapn caikowity; 4) zelazo; 5) st^zenie transferyny; 6) zelazo - caikowita zdolnosc wi^ania (TIBC); 7) mocznik; 8) kreatynina; 9) glukoza; 10) test obci^zenia glukoz^; 11) biaiko calkowite; 12) proteinogram; 13) albumina; 14) biaiko C-reaktywne (CRP); 15) kwas moczowy; 16) cholesterol calkowity; 17) cholesterol-hdl; 18) cholesterol-ldl; 19) triglicerydy (TG); 20) bilirubina caikowita; 21) bilirubina bezposrednia; 22) fosfataza alkaliczna (ALP); 23) aminotransferaza asparaginianowa (AST); 24) aminotransferaza alaninowa (ALT); 25) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP); 26) amylaza; 27) kinaza kreatynowa (CK); 28) fosfataza kwasna caikowita (ACP); 29) czynnik reumatoidalny (RF); 30) miano antystreptolizyn O (ASO); 31) hormon tyreotropowy (TSH); 32) antygen HBs-AgHBs; 33) VDRL; 34) PSA- Antygen swoisty dla stercza (calkowity, wolny); 35) przeciwciala anty HCV;

8 36) FT3, FT4; 37) helicobacter pylori Antygen. 3. Badaniamoczu: i 1) ogolne badanie moczu z ocen^ wlasciwo^ci fizycznych, chemicznych i mikroskopow^ osadu; 2) ilosciowe oznaczanie bialka; 3) ilosciowe oznaczanie glukozy; 4) ilosciowe oznaczanie wapnia; 5) ilosciowe oznaczanie amylazy. 4. Badania kaiu: 1) badanie ogolne; 2) pasozyty; 3) krew utajona - metod^ immunochemiczn^. I 5. Badania ukladu krzepni^cia: 1) wskaznik protrombinowy (ESfR); 2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 3) fibrynogen. 6. Badania mikrobiologiczne: 1) posiew moczu z antybiogramem; 2) posiew wymazu z gardla; 3) ogolny posiew katu w kierunku pateczek Salmonella, Shigella. 7. Badanie elektrokardiograficzne 1) EKG w spoczynku; 2) EKG wysilkowe; 3) Holter EKG; 4) Holter cisnieniowy (ABPM); 8. Badania endoskopowe: ; 1) gastroskopia; 2) kolonoskopia. 9. Badanie ultrasonograficzne. 10. Echokardiografia. 11. Spirometria. 12. Zdj^cia radiologiczne:

9 -4-1) zdj^cie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; 2) zdj^cia kostne - w przypadku kr^gosiupa; konczyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; 3) zdj^cie czaszki; 4) zdj^cie zatok; 5) zdj^cie przegl^dowe jamy brzusznej." Przepisy rozporz^dzenia stosuje si? do swiadczen gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r. 2. Do swiadczen gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. stosuje si? przepisy dotychczasowe. 3. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. MINISTER ZDROWIA Za zgodnosi pod wzgl^dem prawnym i redakcyjnym D R E K/T O R D e p a r t; I m «n r u / P r a w n e g Wlodystafj J^on ZAST^PCA. lentu Organizacji Ochrony Zdrowia Beata Rorant -%ir 0 7 ZjfVST^PqA DYREKTORA ntu Prawnego 'kuhka

10 Uzasadn^enie Projekt rozporz^dzenia Ministra Zdrowia w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wyl<onanie upowaznienia ustawowego zawartego w art. 3Id ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o SAviadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 1 54, poz. 1027, z pozn. zm.). Projektowane rozporz^dzenie zmienia rozpor/^dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.z2013r. poz. 1248). W projekcie rozporz^dzenia wprowadzono zniiany w Cz^sci 4 zal^cznika nr 1. Rozszerzono wykaz badari hematologicznych, badan biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi, badan elektrokardiograficznych, badan endoskopowych, badan ultrasonograficznych, spirometri?, zmieniono nazewnictwo niektorych swiadczen. Powyzsza zmiana, poprzez rozszerzenie wykszu badan medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, pr;:ez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu zwi^kszenie dost^pu do swiadczen podstawowej opieki zdrowotnej, co wpiynie na skrocenie czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistow. Przepisy rozporz^dzenia stosuje si? do swiadczen gwarantowanych udzielanych od dnia I 1 stycznia2015 r. j Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z zachowaniem 14-dniowego vacatio legis. Projektowane rozporz^dzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 gnidnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktovj/ prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.). I Projektowane rozporz^dzenie nie jest obj^te jjrawem Unii Europejskiej.

11 Nazwa projektu Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspolpracuj^ce Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Piotr Warczynski - Podsekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Beata Rorant - Zast?pca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, , Data sporzqdzenia r. ZrodJo: art. 3Id ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac MZ Jaki problem jest rozwiqzywany*i Skrocenie czasu oczekiwania na wizyt? specjalistyczn^ poprzez rozszerzenie kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Rekomendowane rozwi^zanie, w tym planowane narz^dzia interwencji, i oczekiwany efekt Rozszerzenie zakresu udzielanych swiadczen medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), przeniesienie cz^sci zadan z oddzialow szpitalnych do podstawowej opieki zdrowotnej, skutkowac bedzie skroceniem czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistow. 3. Jak problem zostal rozwi^any w innych krajach, w szczegolnosci krajach czlonkowskich OECD/UE? Brak danych 4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt Grupa Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej swiadczeniobiorcy Wielkosc Zrodto danych Oddzialywanie Rozszerzenie zakresu udzielanych swiadczen medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej. 5. informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Skrocenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne. Projekt rozporz^dzenia nie byl przedmiotem pre-konsultacji. Projekt rozporz^dzenia zostanie przeslany do zaopiniowania z 30-dniowym terminem zglaszania uwag organizacjom zrzeszaj^cym swiadczeniobiorcow i swiadczeniodawcow, wtym do nast^puj^cych podmiotow: Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Piel^gniarek i Poloznych, Naczelna Rada Aptekarska, Zwi^ek Powiatowych Seimodzielnych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawcow w Gnieznie, Zwiqzek Pracodawcow Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej, Wielkopolski Zwi^ek Zakladow Opieki Zdrowotnej - Organizacja Pracodawcow, Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Wojewodztwa Maiopolskiego, Federacja Zwiqzkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie", Konsorcjum Szpitali Wrociawskich, Izba Lecznictwa Polskiego, Ogolnopolski Zwi^zek Pracodawcow Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawcow Polskich, Zwi^zek Powiatowych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Podkarpackiego, Gdahski Zwi^zek Pracodawcow, Zwi^zek Pracodawcow Siuzby Zdrowia w Lodzi, Stowarzyszenie Organizatorow i Promotorow Opieki Dhigoterminowej SOPOD" wtoruniu, Mazowiecki Zwi^zek Pracodawcow SP ZOZ, Zwiqzek Pracodawcow Ratownictwa Medycznego, Ogolnopolska Konfederacja Zwi^kow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia, Ogolnopolski Zwiqzek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej, Federacja Zwi^kow Pracodawcow Zakladow Opieki Zdrowotnej, Zwi^ek Pracodawcow Samodzielnych Publicznych ZOZ Warmii

12 \ ; ; 1 ZOZ Warmii i Mazur, Unia Szpitali Klinicznych, Fbrum Zwi^zkow Zawodowych Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidamosc", Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidamosc 80", Federacja Zwiqzkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia, Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Lekiirzy, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Piel^gniarek i Poioziiych, Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Pole znych, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Lekarzy Radiologow, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Techni cow Medycznych Radioterapii, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Technikow Medycznych Medyk", Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Technikow Medycznych Elektroradiologii, Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensjywnej Terapii, Zwi^zek Zawodowy Farmaceutow, Zwi^zek Zawodowy Anestezjologow, Zwi^zek Zawodowy Chirurgow Polskich, Zwi^zek Zawodcwy Neonatologow, Zwi^zek Zawodowy Lekarzy Specjalnosci Chirurgicznych, Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Fizjoterapii, Stowarzyszenie Magistrow i Technikow Farmacji, Krajowy Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Medycznych Laboratoriow Diagnostycznych, Stowarzyszenie Menedzerow Ochiony Zdrowia, Ogolnopolski Zwiqzek Pracodawcow Prywatnej Sluzby Zdrowia, Business Center Club, Zwi^ek Rzemiosla Polskiego, Unia Metropolii Polskich, Zwi^ek Gmin Wiejskich RP, Zwi^zek Miast Polskich. Zwi^zek Powiatow Polskich, Federacja Regionalnych Zwi^zkow Gmin i Powiatow RP, Konwent Marszalkow Wojewodztw, Stowarzyszenie Primum Non Nocere, Federacja Pacjentow Polskich, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Polski Zwi^ek Pracodawcow Przemyshi Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Przed stawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Polskie Stowaizyszenie Producentow Lekow bez Recepty PA SMI, Unia Farmaceutow Wlascicieli Aptek, Zwi^zek Pracodawcow Hurtowni Farmaceutycznych, Zwi^zek Pracodawcow Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARM, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskifc Towarzystwo Ortoptyki i Protetyki Narz^du Ruchu, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologi ;zne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polska Federacja Psychoterapii, NSZZ Solidamosc" - Biuro Komisji Krajowej, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidamosc", Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, Biuro Forum Zwi^zkow Zawodowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club, Zwi^Zek Pracodawcow Business Centre Club, Zwi^ek Rzemiosla Polskiego, Niezalezny Samorzqdowy Zwi^ziek Zawodowy Solidamosc", Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, Forum Zwi^ow Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Zwiqzek Rzemiosla Polskiego, Fundacja SMA, Polski Zwi^ek Niewidomych, Izba Producentow i Dystrybutorow Diagnostyki Laboratoryjnej Zwi^ku Pracodawcow, Obywatelskie Stowarzyszer ie - Dla Dobra Pacjenta, Polska Rada Organizacji Mlodziezowych. ' Projekt rozporz^dzenia - stosownie do przepisow ust.wy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) - zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udost^pnionj' w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia. Projekt zgodnie z 4 uchwaly Nr 190 Rady MinistroW z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) zostanie rowniez zamiesjzczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzqdowego Centrum Legislacji. Wyniki konsultacji publicznych zostan^ omowione po ich zakonczeniu. 6. AVplyw na sektor finansow publicznych (ceny stale z Dochody og6lem budzet pahstwa JST r.) pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa Skutki W okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [mln zt] 10 Lqcznie (0-10)

13 JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe infomiacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obiiczen zalozen 7. Wplyw na k onkurencyjnosc gospodarki 1 przedsi^l liorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzin^, oby wateli i gospodarstwa domowe S.kutki Czas w latach od wejscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa pieni^znym sektor mikro-, malych i (w mln zl, srednich ceny stale z przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz r.) gospodarstwa domowe (dodaj/usun) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa niepieni^znym sektor mikro-, malych i srednich przedsi?biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obiiczen zalozen (dodaj/usuh) (dodaj/usuh) (dodaj/usuh) 1 8. Zmiana obci^zen regulacyjnych (w tym obowi%zk6w informacyjnych) wynikaj^cych z projektu 1X1 nie dotvczv Wprowadzane s^ obci^enia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). 1 1 zmniejszenie liczby dokumentow 1 1 zmniejszenie liczby procedur 1 1 skrocenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 inne: tak D nie 1 1 nie dotyczy r 1 zwi^kszenie liczby dokumentow 0 zwifkszenie liczby procedur 1 1 wydhizenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 irme:

14 J Wprowajdzane obci^zenia elektronlzacji. przystosowane do ich ak lie lie dotyczy Komentarz: 9. Wplyw na rynek pracy Brak wplywu 10. Wpryw na pozostale obszary n srodowisko naturalne Q demografia O informatyzacja \Z\ sytuacja i rozwoj regionalny r~ mienie pahstwow e ^ zdrowie 1 1 inne: Poprzez rozszerzenie zakresu udzie anych swiadczen medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazc )wej, przez lekarzy POZ, zwi?kszy si? liczba swiadczen pozostaj^cych w zakresie komp 5tencji lekarzy POZ, co wpiynie na przej?cie cz?sci Omowienie wplywu dotychczasowych obowi^ow lei carzy specjalistow oraz skrocenie kolejek na badania w oddzialach szpitalnych. ll.pla lowane wykonanie przepisow aktu prawnego Rozpor Z^dzenie wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dni 1 ogloszenia w Dzienniku Ustaw RP. Proponowane zmiany zaczn^ obowiqzywac od 1 stycznia 2015 r. 12. W jaki spos6b i kiedy nast^pi ewaluacja efektow projekt Id oraz jakie ihierniki zostan^ zastosowane? Nie prz ewiduje si?. 13. Zaiaczniki (istotiie dokumenty zrodtowe, badania, i malu pyitp.) Nie dotyczy

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO !!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Spis treści: I. Art. 32a, 32b i 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^ RPU/56383/2015 P Dati:2015-07-13 MINISTER ZDROWIA OZG.50.89.2015/JCM Warszawa, 'in i)' Wedtug rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 ust. 1 uchwaty nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wiadcze

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wiadcze Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz?, o przesylalnie uwag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Jednoczesnie uprzejmie prosz?, o przesylalnie uwag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez Data 2014-04-10 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 2014-04- 0 7 MZ-OZG-079-3 5286-3/DM/l 4 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uch-d^aiy nx 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie p.n. Wykonanie świadczeń diagnostycznych na rzecz osób uprawnionych do bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa opieki medycznej dla Pracowników PIWet-PIB w Puławach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR FORMULARZ OFERTOWY WZÓR FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Numer referencyjny: 1284/RZ/2016 W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu, na usługę wykonywania badań profilaktycznych 2016/2017r., oferujemy

Bardziej szczegółowo

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. f/o/r Warczynski. Warszawa, m -04-0 7. MZ-OZG-50-31739-125/DS/l 4. Wedlug rozdzielnika

MINISTER ZDROWIA. f/o/r Warczynski. Warszawa, m -04-0 7. MZ-OZG-50-31739-125/DS/l 4. Wedlug rozdzielnika RPW/27934/2ei4 P Data:2014-04-10 MINISTER ZDROWIA Warszawa, m -04-0 7 MZ-OZG-50-31739-125/DS/l 4 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchajvaty nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Strona1 UMOWA NR /II/01/2015

Strona1 UMOWA NR /II/01/2015 Strona1 UMOWA NR /II/01/2015 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015

DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015 Garwolin, 2015-12-17 WYKONAWCY DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015 W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 A do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: CZĘŚĆ I świadczenie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg www. szpital.elblag.pl PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rejestracja: tel. 55 239 59

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie RPW/53320/201S ^ Data:2015-07-01 inister Zdrowia Warszawa, OZZ.0212.2.2015/AW (4) Wa rozdzielnika Stosowanie do postanowieri uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg www. szpital.elblag.pl PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rejestracja: tel. 55 239 59

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 6 maja 2016 r. Nazwa i adres INVICTA Sp. z

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Gabinet przyjęć czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:35. Pozostałe godziny i dni świąteczne w systemie dyżurowym pod numerem telefonu (089) 539-82-66

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo