Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez"

Transkrypt

1 RPW/y7935/2014 p Data: MINISTER ZDROWIA MZ-OZG /MS/14 Warszawa, = 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979, z pozn. zm.), i w zat^czeniu przekazuj? projekt rozporzq^zenia Ministra Zdrowia zmieniaj^cego I rozporz^dzenie w sprawie swiadczeii gwar^ntowanych z zakresu podstawowej opieki i zdrowotnej, z uprzejm^ prosb^ o zgioszejnie ewentualnych, w ramach konsultacji publicznych, w terminie do dnia 8 maja 2014 roku. Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez na adres elektroniczny: uwagi-poz(a),mz.gov.p. Z 1 ^ U y < - ) ( Z up()^inienia MINISTRA ZDROWIA PODSEKRETARZ STANU / Piotr risld Zal^cznik:.,.,, Projekt rozporzqdzenia Ministra Zdrowia zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2 Rozdzielnik: 1. Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialneg<j) 2. Naczelna Rada Lekarska 3. Naczelna Rada Piel^gniarek i Poloznych 4. Naczelna Rada Aptekarska 5. Krajowa Rada Diagnostow Laboratoryjnych 6. Zwi^zek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zaktad6w Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawcow w Gnieznie i 7. Zwi^zek Pracodawcow Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakiadow Opieki Zdrowotnej 8. Zwi^ek Pracodawc6w Aptecznych PharmaNET 9. Wielkopolski Zwiqzek Zakladdw Opieki Zdrowotnejj - Organizacja Pracodawcow 10. Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Wojew6dztwa Malopolskiego 11. Federacja Zwi^zkow Pracodawc6w Ochrony Zdrowjia,J'orozumienie Zielonogorskie" 12. Porozumienie Pracodawcow Ochrony Zdrowia 13. Kolegium Lekarzy Rodzinnych 14. Kolegium Piel^gniarek i Poloznych w Polsce 15. Polska Federacja Pracodawcow Ochrony Zdrowia 16. Konsorcjum Szpitali Wroclawskich 17. Izba Lecznictwa Polskiego 18. Og61nopolski Zwi^zek Pracodawcow Samodzielnyth Publicznych Szpitali Klinicznych 19. Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan 20. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 21. Zwi^zek Powiatowych Publicznych Zak}ad6w Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Podkarpackiego 22. Gdanski Zwi^zek Pracodawcow 23. Zwi^ek Pracodawcow Shizby Zdrowia w Lodzi 24. Stowarzyszenie Organizatordw i Promotor6w Opieki Dhigoterminowej SOPOD" w Toruniu 25. Zwi^zek Pracodawc6w Ratownictwa Medycznego 26. Ogobiopolska Konfederacja Zwi^zkow Zawodow^ch Pracownikow Ochrony Zdrowia j 27. Konfederacja Pracodawcow Polskich 28. Ogbhiopolski Zwi^zek Pracodawc6w Zaklad6w Opieki Zdrowotnej r 29. Zwi^zek Pracodawcow Samodziehiych Publicznyth ZOZ Warmii i Mazur 30. Polska Unia Szpitali Klinicznych 31. Forum Zwi^zk6w Zawodowych 32. Biuro Komisji Krajowej NSZZ Solidamo^e" 33. Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidamosc 80" 34. Ogdhiopolskie Porozumienie Zwi^zkdw ZawodoSvych 35. Og61nopolski Zwi^zek Zawodowy Lekarzy 36. Ogohiopolski Zwi^zek Zawodowy Piel^gniarek i Polotnych 37. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Poloznych 38. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Lekarzy Radiologow 39. Ogohiopolski Zwi^ek Zawodowy Technikow Medycznych Radioterapii

3 40. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Technikow Medycznych Medyk" 41. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Technik6w Medycznych Elektroradiologii 42. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Pracownikow Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii 43. Zwi^zek Zawodowy Anestezjologow 44. Zwi^ek Zawodowy Chirurgow Polskich 45. Zwi^zek Zawodowy Neonatolog6w 46. Zwi^ek Zawodowy Lekarzy Specjalno^ci Chimrgicznych 47. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Pracownik6w Fizjoterapii 48. Stowarzyszenie Magistrow i Technikow Farmacji 49. Krajowy Zwi^ek Zawodowy Pracownikow Medycznych Laboratoriow Diagnostycznych 50. Stowarzyszenie Menedzerow Ochrony Zdrowia 51. Og6Inopolski Zwi^zek Pracodawcow Prywatnej Shizby Zdrowia - Medycyna Prywatna 52. Zwi^zek Rzemiosla Polskiego 53. Unia Metropolii Polskich 54. Zwi^ek Gmin Wiejskich RP 55. Zwigzek Miast Polskich 56. Zwi^ek Powiatow Polskich 57. Federacja Regionalnych Zwi^zk6w Gmin i Powiatow RP 58. Konwent Marszalk6w Wojewodztw 59. Stowarzyszenie Primum Non Nocere 60. Narodowy Instytut Lekow 61. Federacj a Pacj entow Polskich 62. Polska Federacja Psychoterapii 63. Business Centre Club 64. Polski Zwi^zek Niewidomych clu 65. Fundacja SMA 66. Obywatelskie Stowarzyszenie - Dla Dobra Pacjenta 67. Polska Rada Organizacji Mlodziezowych 68. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 69. Izba Producentow Dystrybutorow Diagnostyki Laboratoryjnej Zwi^zku Pracodawcow 70. Unia Uzdrowisk Polskich 71. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Uniwersytet Mikolaja Kopemika w Toruniu 72. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 73. Uniwersytet Medyczny im. Piastow Sl^skich we Wroclawiu 74. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 75. Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku 76. Gdanski Uniwersytet Medyczny 77. Warszawski Uniwersytet Medyczny 78. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 79. Sl^ski Uniwersytet Medyczny

4 80. Sl^kie Centrum Chorob Serca w Zabrzu 81. Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 82. Uniwersytet Medyczny w Lodzi 83. Wydzial Nauk Medycznych Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie 84. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskicj-Curie w Warszawie 85. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Lodzi 86. Instytut Fizjologii i Patologii Shichu w Warszawie! 87. Instytut Gruzlicy i Chor6b Phic w Warszawie 88. Instytut Hematologii i Transfiizjologii w Warszawie 89. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi^clecia Stefani Kardynaia Wyszynskiego 90. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 91. Instytut Medycyny Pracy im. prof, dr med. Jerzego ifjofera w Lodzi 92. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowegjo w Sosnowcu 93. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki w Lublinie 94. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Wbrszawie 95. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 96. Instytut Reumatologii im. prof, dr hab. med. Eleonofy Reicher w Warszawie 97. Instytut Zywnosci i Zywienia im. prof dr med. Aleksandra Szczygia w Warszawie 98. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 99. Ogolnopolska Izba Gospodarcza Wyrobow Medycznych POLMED 100. Polska Izba Przemyshi Farmaceutycznego i Sprzf tu [Medycznego POLFARMED" 101.Izba Gospodarcza, J'armacja Polska" 102. Izba Gospodarcza, Apteka Polska" 103. Polski Zwi^zek Pracodawc6w Przemyshi Farmaceutjycznego 104.Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutyczijiych w Polsce 105. Polskie Stowarzyszenie Producentow Lekow bez Rejcepty PASMI 106. Unia Farmaceutdw Wlascicieli Aptek 107. Zwi^ek Pracodawc6w Hurtowni Farmaceutycznycti 108. Zwi^ek Pracodawc6w Innowacyjnych Firm Farmafeutycznych INFARMA 109. Krajowa Izba Gospodarcza 1 lo.polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 111.Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego 112. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej 113. Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narz^du Ruchu 114. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologitzne 115.Polskie Towarzystwo Neurologiczne 116. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej 117. Polskie Towarzystwo Urologiczne 118. Polskie Towarzystwo Zywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 119. Polskie Towarzystwo Zywienia Klinicznego Dzieci

5 120. Polskie Towarzystwo Chor6b Phic 121. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz^

6 ROZPORZ 4DZENIE MINISTRA ZDROWIA«z dnia i 2014 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej op ieki zdrowotnej Na podstawie art. 3Id ustawy z dnia j27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pozn. zm. 2) zarz^dza si?, co nast^puje: 1. W rozporz^dzeniu Ministra Zdro\ via z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podsta^vowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248), w zal^czniku nr 1 cz^sc IV otrzymuje brzmienie "Swiadczenia medycznej diagnostykj iaboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej zwi^ane z realizacj^ swiadczeij lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Badania hematologiczne: I 1) morfologia krwi obwodowej z plytkami krjvi; 2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsjetkowym i plytkami krwi; i 3) retikulocyty; 4) odczyn opadania krwinek czerwonych (O^); 5) poziom hemoglobiny glikowanej (HbAlc i. 2. Badania biochemiczne i immunocheraiczne w surowicy krwi: 1) sod; i 2) potas; Minister Zdrowia kieruje dziatem administracji ruowej - zdrowie, na P^^^^^f JJjf Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1672)., Nr 916 ooz 1367 Nr Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zpstaly eg oszone w Dz^U. z 2008 r ^^^^16 poz^ 1367, Nr 225 poz 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz inr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6. poz- 33 Nr 22 Toz.' I20, Nr 26, poz. 157, Nr_38, poz. 299, Nr 9j. poz. 753, Nr 97, poz. 800,_Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz poz. 120, Nr 26, poz. ID /, rsr js, poz. ^.y^, i>i ^.i.,,. ^,,. _, 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poi 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, ^oz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24 i 295.

7 -2 3) wapn caikowity; 4) zelazo; 5) st^zenie transferyny; 6) zelazo - caikowita zdolnosc wi^ania (TIBC); 7) mocznik; 8) kreatynina; 9) glukoza; 10) test obci^zenia glukoz^; 11) biaiko calkowite; 12) proteinogram; 13) albumina; 14) biaiko C-reaktywne (CRP); 15) kwas moczowy; 16) cholesterol calkowity; 17) cholesterol-hdl; 18) cholesterol-ldl; 19) triglicerydy (TG); 20) bilirubina caikowita; 21) bilirubina bezposrednia; 22) fosfataza alkaliczna (ALP); 23) aminotransferaza asparaginianowa (AST); 24) aminotransferaza alaninowa (ALT); 25) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP); 26) amylaza; 27) kinaza kreatynowa (CK); 28) fosfataza kwasna caikowita (ACP); 29) czynnik reumatoidalny (RF); 30) miano antystreptolizyn O (ASO); 31) hormon tyreotropowy (TSH); 32) antygen HBs-AgHBs; 33) VDRL; 34) PSA- Antygen swoisty dla stercza (calkowity, wolny); 35) przeciwciala anty HCV;

8 36) FT3, FT4; 37) helicobacter pylori Antygen. 3. Badaniamoczu: i 1) ogolne badanie moczu z ocen^ wlasciwo^ci fizycznych, chemicznych i mikroskopow^ osadu; 2) ilosciowe oznaczanie bialka; 3) ilosciowe oznaczanie glukozy; 4) ilosciowe oznaczanie wapnia; 5) ilosciowe oznaczanie amylazy. 4. Badania kaiu: 1) badanie ogolne; 2) pasozyty; 3) krew utajona - metod^ immunochemiczn^. I 5. Badania ukladu krzepni^cia: 1) wskaznik protrombinowy (ESfR); 2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 3) fibrynogen. 6. Badania mikrobiologiczne: 1) posiew moczu z antybiogramem; 2) posiew wymazu z gardla; 3) ogolny posiew katu w kierunku pateczek Salmonella, Shigella. 7. Badanie elektrokardiograficzne 1) EKG w spoczynku; 2) EKG wysilkowe; 3) Holter EKG; 4) Holter cisnieniowy (ABPM); 8. Badania endoskopowe: ; 1) gastroskopia; 2) kolonoskopia. 9. Badanie ultrasonograficzne. 10. Echokardiografia. 11. Spirometria. 12. Zdj^cia radiologiczne:

9 -4-1) zdj^cie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; 2) zdj^cia kostne - w przypadku kr^gosiupa; konczyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; 3) zdj^cie czaszki; 4) zdj^cie zatok; 5) zdj^cie przegl^dowe jamy brzusznej." Przepisy rozporz^dzenia stosuje si? do swiadczen gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r. 2. Do swiadczen gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. stosuje si? przepisy dotychczasowe. 3. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. MINISTER ZDROWIA Za zgodnosi pod wzgl^dem prawnym i redakcyjnym D R E K/T O R D e p a r t; I m «n r u / P r a w n e g Wlodystafj J^on ZAST^PCA. lentu Organizacji Ochrony Zdrowia Beata Rorant -%ir 0 7 ZjfVST^PqA DYREKTORA ntu Prawnego 'kuhka

10 Uzasadn^enie Projekt rozporz^dzenia Ministra Zdrowia w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wyl<onanie upowaznienia ustawowego zawartego w art. 3Id ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o SAviadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 1 54, poz. 1027, z pozn. zm.). Projektowane rozporz^dzenie zmienia rozpor/^dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.z2013r. poz. 1248). W projekcie rozporz^dzenia wprowadzono zniiany w Cz^sci 4 zal^cznika nr 1. Rozszerzono wykaz badari hematologicznych, badan biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi, badan elektrokardiograficznych, badan endoskopowych, badan ultrasonograficznych, spirometri?, zmieniono nazewnictwo niektorych swiadczen. Powyzsza zmiana, poprzez rozszerzenie wykszu badan medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, pr;:ez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu zwi^kszenie dost^pu do swiadczen podstawowej opieki zdrowotnej, co wpiynie na skrocenie czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistow. Przepisy rozporz^dzenia stosuje si? do swiadczen gwarantowanych udzielanych od dnia I 1 stycznia2015 r. j Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z zachowaniem 14-dniowego vacatio legis. Projektowane rozporz^dzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 gnidnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktovj/ prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.). I Projektowane rozporz^dzenie nie jest obj^te jjrawem Unii Europejskiej.

11 Nazwa projektu Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspolpracuj^ce Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Piotr Warczynski - Podsekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Beata Rorant - Zast?pca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, , Data sporzqdzenia r. ZrodJo: art. 3Id ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac MZ Jaki problem jest rozwiqzywany*i Skrocenie czasu oczekiwania na wizyt? specjalistyczn^ poprzez rozszerzenie kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Rekomendowane rozwi^zanie, w tym planowane narz^dzia interwencji, i oczekiwany efekt Rozszerzenie zakresu udzielanych swiadczen medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), przeniesienie cz^sci zadan z oddzialow szpitalnych do podstawowej opieki zdrowotnej, skutkowac bedzie skroceniem czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistow. 3. Jak problem zostal rozwi^any w innych krajach, w szczegolnosci krajach czlonkowskich OECD/UE? Brak danych 4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt Grupa Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej swiadczeniobiorcy Wielkosc Zrodto danych Oddzialywanie Rozszerzenie zakresu udzielanych swiadczen medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej. 5. informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Skrocenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne. Projekt rozporz^dzenia nie byl przedmiotem pre-konsultacji. Projekt rozporz^dzenia zostanie przeslany do zaopiniowania z 30-dniowym terminem zglaszania uwag organizacjom zrzeszaj^cym swiadczeniobiorcow i swiadczeniodawcow, wtym do nast^puj^cych podmiotow: Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Piel^gniarek i Poloznych, Naczelna Rada Aptekarska, Zwi^ek Powiatowych Seimodzielnych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawcow w Gnieznie, Zwiqzek Pracodawcow Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej, Wielkopolski Zwi^ek Zakladow Opieki Zdrowotnej - Organizacja Pracodawcow, Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Wojewodztwa Maiopolskiego, Federacja Zwiqzkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie", Konsorcjum Szpitali Wrociawskich, Izba Lecznictwa Polskiego, Ogolnopolski Zwi^zek Pracodawcow Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawcow Polskich, Zwi^zek Powiatowych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Podkarpackiego, Gdahski Zwi^zek Pracodawcow, Zwi^zek Pracodawcow Siuzby Zdrowia w Lodzi, Stowarzyszenie Organizatorow i Promotorow Opieki Dhigoterminowej SOPOD" wtoruniu, Mazowiecki Zwi^zek Pracodawcow SP ZOZ, Zwiqzek Pracodawcow Ratownictwa Medycznego, Ogolnopolska Konfederacja Zwi^kow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia, Ogolnopolski Zwiqzek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej, Federacja Zwi^kow Pracodawcow Zakladow Opieki Zdrowotnej, Zwi^ek Pracodawcow Samodzielnych Publicznych ZOZ Warmii

12 \ ; ; 1 ZOZ Warmii i Mazur, Unia Szpitali Klinicznych, Fbrum Zwi^zkow Zawodowych Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidamosc", Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidamosc 80", Federacja Zwiqzkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia, Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Lekiirzy, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Piel^gniarek i Poioziiych, Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Pole znych, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Lekarzy Radiologow, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Techni cow Medycznych Radioterapii, Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Technikow Medycznych Medyk", Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Technikow Medycznych Elektroradiologii, Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensjywnej Terapii, Zwi^zek Zawodowy Farmaceutow, Zwi^zek Zawodowy Anestezjologow, Zwi^zek Zawodowy Chirurgow Polskich, Zwi^zek Zawodcwy Neonatologow, Zwi^zek Zawodowy Lekarzy Specjalnosci Chirurgicznych, Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Fizjoterapii, Stowarzyszenie Magistrow i Technikow Farmacji, Krajowy Zwi^zek Zawodowy Pracownikow Medycznych Laboratoriow Diagnostycznych, Stowarzyszenie Menedzerow Ochiony Zdrowia, Ogolnopolski Zwiqzek Pracodawcow Prywatnej Sluzby Zdrowia, Business Center Club, Zwi^ek Rzemiosla Polskiego, Unia Metropolii Polskich, Zwi^ek Gmin Wiejskich RP, Zwi^zek Miast Polskich. Zwi^zek Powiatow Polskich, Federacja Regionalnych Zwi^zkow Gmin i Powiatow RP, Konwent Marszalkow Wojewodztw, Stowarzyszenie Primum Non Nocere, Federacja Pacjentow Polskich, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Polski Zwi^ek Pracodawcow Przemyshi Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Przed stawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Polskie Stowaizyszenie Producentow Lekow bez Recepty PA SMI, Unia Farmaceutow Wlascicieli Aptek, Zwi^zek Pracodawcow Hurtowni Farmaceutycznych, Zwi^zek Pracodawcow Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARM, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskifc Towarzystwo Ortoptyki i Protetyki Narz^du Ruchu, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologi ;zne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polska Federacja Psychoterapii, NSZZ Solidamosc" - Biuro Komisji Krajowej, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidamosc", Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, Biuro Forum Zwi^zkow Zawodowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club, Zwi^Zek Pracodawcow Business Centre Club, Zwi^ek Rzemiosla Polskiego, Niezalezny Samorzqdowy Zwi^ziek Zawodowy Solidamosc", Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, Forum Zwi^ow Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Zwiqzek Rzemiosla Polskiego, Fundacja SMA, Polski Zwi^ek Niewidomych, Izba Producentow i Dystrybutorow Diagnostyki Laboratoryjnej Zwi^ku Pracodawcow, Obywatelskie Stowarzyszer ie - Dla Dobra Pacjenta, Polska Rada Organizacji Mlodziezowych. ' Projekt rozporz^dzenia - stosownie do przepisow ust.wy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) - zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udost^pnionj' w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia. Projekt zgodnie z 4 uchwaly Nr 190 Rady MinistroW z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) zostanie rowniez zamiesjzczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzqdowego Centrum Legislacji. Wyniki konsultacji publicznych zostan^ omowione po ich zakonczeniu. 6. AVplyw na sektor finansow publicznych (ceny stale z Dochody og6lem budzet pahstwa JST r.) pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa Skutki W okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [mln zt] 10 Lqcznie (0-10)

13 JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe infomiacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obiiczen zalozen 7. Wplyw na k onkurencyjnosc gospodarki 1 przedsi^l liorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzin^, oby wateli i gospodarstwa domowe S.kutki Czas w latach od wejscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa pieni^znym sektor mikro-, malych i (w mln zl, srednich ceny stale z przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz r.) gospodarstwa domowe (dodaj/usun) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa niepieni^znym sektor mikro-, malych i srednich przedsi?biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obiiczen zalozen (dodaj/usuh) (dodaj/usuh) (dodaj/usuh) 1 8. Zmiana obci^zen regulacyjnych (w tym obowi%zk6w informacyjnych) wynikaj^cych z projektu 1X1 nie dotvczv Wprowadzane s^ obci^enia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). 1 1 zmniejszenie liczby dokumentow 1 1 zmniejszenie liczby procedur 1 1 skrocenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 inne: tak D nie 1 1 nie dotyczy r 1 zwi^kszenie liczby dokumentow 0 zwifkszenie liczby procedur 1 1 wydhizenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 irme:

14 J Wprowajdzane obci^zenia elektronlzacji. przystosowane do ich ak lie lie dotyczy Komentarz: 9. Wplyw na rynek pracy Brak wplywu 10. Wpryw na pozostale obszary n srodowisko naturalne Q demografia O informatyzacja \Z\ sytuacja i rozwoj regionalny r~ mienie pahstwow e ^ zdrowie 1 1 inne: Poprzez rozszerzenie zakresu udzie anych swiadczen medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazc )wej, przez lekarzy POZ, zwi?kszy si? liczba swiadczen pozostaj^cych w zakresie komp 5tencji lekarzy POZ, co wpiynie na przej?cie cz?sci Omowienie wplywu dotychczasowych obowi^ow lei carzy specjalistow oraz skrocenie kolejek na badania w oddzialach szpitalnych. ll.pla lowane wykonanie przepisow aktu prawnego Rozpor Z^dzenie wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dni 1 ogloszenia w Dzienniku Ustaw RP. Proponowane zmiany zaczn^ obowiqzywac od 1 stycznia 2015 r. 12. W jaki spos6b i kiedy nast^pi ewaluacja efektow projekt Id oraz jakie ihierniki zostan^ zastosowane? Nie prz ewiduje si?. 13. Zaiaczniki (istotiie dokumenty zrodtowe, badania, i malu pyitp.) Nie dotyczy

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 16.02.2015. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące.

Data sporządzenia 16.02.2015. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Data sporządzenia 16.02.2015 Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna za projekt w randze

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki Autopoprawką wprowadza się do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo