BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 24 MARCA DO 24 KWIETNIA 2015 r. I. Sprawy organizacyjne: kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites kwietnia w Warszawie odbyło się podsumowanie X edycji - Filary Polskiej Gospodarki, podczas której burmistrz odebrał tytuł samorządowego menedżera regionu zajmując III miejsce w województwie podkarpackim kwietnia - posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie. 4. Od 1 kwietnia zatrudniono 9 pracowników w ramach robót publicznych na 6 miesięcy. 5. Zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko ds. windykacji w Referacie Finansowym. Od 1 maja br. zostanie zatrudniona na tym stanowisku p. Magdalena Maciąg na 6 miesięcy. 6. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz do rady seniorów. II. Sprawy komunalne i społeczne: 1. Zlecono PGKiM Sp. z o.o. wykonanie zadania własnego: 1) w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta w okresie od 27 marca do 31 grudnia 2015 r., kwota zł, 2) w zakresie bieżącego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i TSSE Podstrefa Nowa Dęba, w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2015 r., kwota zł. 2. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych z PRD DROKAM Piaseczno. Prace wykonano na powierzchni 206,41 m 2 za kwotę ,17 zł, 2) na wykonanie inwentaryzacji budynków wspólnot mieszkaniowych z WB PROJEKT Magdalena Brzezowska Tarnobrzeg - Jana Pawła II 9 i Jana Pawła II 10 po zł, Jana Pawła II 16 i Jana Pawła II 20 po zł. 3. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. III. Sprawy finansowe: 1. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 156 rolników na łączną kwotę ,41 zł. 2. Sporządzono 210 upomnień dotyczących zaległości podatkowych od osób fizycznych za lata ubiegłe i I kwartał 2015 r. na łączną kwotę ,40 zł. 3. Sporządzono 19 tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego osób fizycznych na łączną kwotę 9 004,60 zł. Wpłaty dokonane przez urząd skarbowy z tytułu zaległości za 2014 r. wyniosły ,60 zł. 4. Wystawiono 131 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę zł oraz wszczęto z urzędu 28 postępowań w sprawie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. w związku ze zmianą liczby osób zamieszkujących nieruchomość, rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej). IV. Sprawy z zakresu inwestycji: 1. Podpisano umowę na Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko z firmą Energo Ekspert Sp. z o.o. Katowice, kwota zł (80% dotacji z NFOŚiGW). 1

2 2. Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka chodnika przy ul. Sucharskiego i Hubala w Nowej Dębie z firmą FRASTAN Nowa Dęba, kwota zł. Plac budowy przekazano wykonawcy. V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy: 1. W prowadzonym postępowaniu publicznym w zakresie: poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba poprzez remont ulic Słowackiego, Jasna i Zacisze w Nowej Dębie najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o., Rudna Mała 47b, Głogów Małopolski, kwota ,32 zł, 2. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych, dotacje przyznano: 1) z obszaru: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego: Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy na zadanie VIII Piknik Rodzinny zł, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie Parafiada zł, 2) z obszaru: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się trudnej sytuacji życiowej: Nowodębskiemu Kołu Diabetyków na zadanie Profilaktyczne badania poziomu cholesterolu, kwasu moczowego, cukru i ciśnienia zł, 3) z obszaru: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie Dzień Seniora zł, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie Jesienne spotkania pokoleń zł, 4) z obszaru: promocja i organizacja wolontariatu - zadanie - wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne - Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie ZESZYT nr 12 NTSK 2700 zł. 5) z obszaru: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Fundacji Fundusz Lokalny SMK na zadanie AKTYWNI I UCZESTNICZĄCY MIESZKAŃCY zł. 1. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, dotacje przyznano: 1) ROD Rekreacja zł na remont ogrodzenia, 2) ROD Metalowiec zł na wymianę przyłącza wodociągowego, 3) ROD Relaks zł na wykonanie odwodnienia w alejkach zagrożonych powodzią i częściowe wykonanie ogrodzenia zewnętrznego VI. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i melioracji: marca odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba obejmującej obszar górniczy Tarnobrzeg II (w Chmielowie) kwietnia odbyła się publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego teren osiedla Północ. 3. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na wycenę drewna pozyskanego z lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów i Jadachy z firmą EKOTON Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfredówka, kwota 907,72 zł, 2) na aktualizacje kosztorysu inwestorskiego IV etapu odwodnienia drogi Podleśnictwo w Jadachach z panem Tadeuszem Religą zam. Tarnobrzeg, kwota 250 zł, 3) na wycenę drewna pozyskanego z lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola. z firmą EKOTON Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfredówka, kwota 448 zł. 2

3 VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i profilaktyki: 1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 74 interwencje, ujawniono 111 sprawców wykroczeń, 65 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę zł, 34 sprawców pouczono, do Sądu Rejonowego skierowano 12 wniosków o ukaranie. 2. Funkcjonariusze przeprowadzili 10 wspólnych służb z policją kwietnia odbyły się eliminacje na szczeblu gminnym w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w których udział wzięły drużyny z 4 szkół gimnazjalnych i 8 szkół podstawowych. Zwycięzcami zostali: Drużyna Gimnazjum Nr 2 oraz drużyna Szkoły Podstawowej w Alfredówce kwietnia odbyło się posiedzenie MGKRPA, na które wezwano 3 osoby w celu przeprowadzenia rozmów motywacyjnych. Na posiedzeniu komisja zaopiniowała 4 wnioski i podjęła 7 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwietnia odbyły się dwa spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną z ZS Nr 1 i 2 dotyczące problematyki uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz sposobów radzenia sobie z tego typu problemami. VIII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe: kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 24 parom, które jubileusz obchodziły w roku ubiegłym kwietnia na terenie miasta i gminy został przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania. W czasie treningu została przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, Urząd Miasta i Gminy wziął udział w ćwiczeniu - reagowanie na zagrożenia CBRN pk. EDEN kwietnia przeprowadzony został Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii: 1) szkoły podstawowe : I miejsce SP Nr 3 w Nowej Dębie; II miejsce - SP w Jadachach; III miejsce - SP w Nowej Dębie 2) gimnazja : I miejsce - ZS w Jadachach ;II miejsce - Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie; III miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie 1) szkoły ponadgimnazjalne : I, II i III miejsce - ZS Nr 2 w Nowej Dębie. IX. Sprawy z zakresu oświaty: 1. Przygotowano i przeprowadzono konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora szkoły - pana Dariusza Siudema. 2. Przygotowano wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na kwotę zł. X. Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 1. W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1) pracownicy socjalni przeprowadzili 204 wywiady środowiskowe. 2) z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 68 osób, łączna liczba świadczonych usług opiekuńczych godz.; 3) asystenci rodziny przeprowadzili 82 konsultacje z rodzinami, w ramach pracy bieżącej: poradnictwo, rozmowy wspierające, stała współpraca z PCPR Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Brzozów, Biłgoraj, Kraków, Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, Sądem Rejonowym w 3

4 Tarnobrzegu, szkołami, kuratorami społecznymi i zawodowymi, służbą zdrowia, UMiG Nowa Dęba, oraz PUP Tarnobrzeg, pozyskiwanie pomocy od darczyńców i rozdysponowanie dla potrzebujących, 4) uzgodniono i przygotowano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu na organizację prac społecznie użytecznych na okres od 4 maja do 4 lipca br. (80 godz. prac w Urzędzie MiG i 80 godz. zajęć integracyjnych w MGOPS). Do prac zostanie skierowanych 5 osób w ramach tzw. Programu Aktywizacji i Integracji Społecznej, 5) odbyło się 11 spotkań grup roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego, 8 kwietnia zorganizowano spotkanie z dzielnicowymi monitoring działań podejmowanych w ramach procedury Niebieskiej Karty, 2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: 1) udział w konkursie na Oryginalną Palmę Wielkanocną organizowanym przez SOK i CKL w Cyganach, II miejsce w pracy zbiorowej oraz wyróżnienia indywidualne, 2) zapoznanie i zbieranie wiadomości o sztuce BONSAI, 3) prowadzenie treningów zaradności życiowej i gospodarowaniu finansami pomoc uczestnikom w zakupie odzieży i obuwia, 4) kształtowanie pozytywnych relacji między uczestnikami poprzez celebrowanie urodzin, imienin, składanie życzeń, wykonywanie drobnych upominków w ramach zajęć na poszczególnych pracowniach, 5) rozmowy z uczestnikami o ryzyku chorób związanych z wysokim cholesterolem, diecie antycholesterolowej - w ramach profilaktyki chorób układu krwionośnego, takich jak miażdżyca, zawał serca czy choroba wieńcowa. XI. Sprawy z zakresu kultury: 1. W ramach działalności SOK był organizatorem lub współorganizatorem: 1) eliminacji wstępnych konkursu piosenki Wygraj sukces, 2) programu kabaretowego grup teatralno-kabaretowych działających w SOK pt. Nasz debiut 2, 3) wykładu pt. Muzeum Narodowe w Warszawie i Pierwsi Piastowie - Mieszko I i Bolesław Chrobry w ramach czwartkowych spotkań historycznych, 4) wystawy i wieczornicy pt. Święty Jan Paweł II - 10 lat w Domu Ojca, 5) koncertu mieleckiego zespołu Mr Pollack, 6) spotkania czwartkowego z dr Małgorzatą Makowską nt. Kwaśna mina? Odkwaś się czyli o zaletach diety zasadowej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 7) dwóch z cyklu siedmiu koncertów drugiej edycji Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Margaritae Baroci, 8) wernisażu wystawy malarstwa i rzeźby Leszka Kuchniaka pt. Cztery pory roku, 9) sztuki pt. Damy i Huzary Aleksandra Fredry w wykonaniu amatorskiego Teatru Rozmaitości im. Stefana Ostrowskiego, działającego w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, 10) Spotkania ze sztuką plastyka SOK z uczniami klasy I SP Nr 2, 11) trzeciej edycji przeglądu Roztańczone Przedszkolaki, 12) rozstrzygnięto gminny konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej 2015, który był adresowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. 2. Uczestniczka zajęć teatralno-kabaretowych dla dorosłych w SOK Sylwia Kosowska zdobyła wyróżnienie w czasie 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, którego eliminacje odbyły się w Tarnobrzegu. 3. W ramach działalności Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach rozstrzygnięto konkurs ORYGINALNA PALMA WIELKANOCNA, prezentowana była wystawa prac o symbolice wielkanocnej i ozdób stołu wielkanocnego, powstałych na cotygodniowych warsztatach rękodzieła 4

5 artystycznego, wykonano 3 metrową palmę wielkanocną, która zdobiła ołtarz główny w czasie świąt w kościele parafialnym w Cyganach 4. W bibliotece publicznej, filiach, czytelni i wypożyczalni: 1) odbyły się spotkania z książką w kąciku malucha, 2) spotkania dyskusyjnego klubu książki dla dzieci i dorosłych, 3) wystawka książek na Światowy Dzień Grafika. 5. W osiedlu Poręby Dębskie w remizie OSP uruchomiono formy zajęć stałych: taniec towarzyski dla dzieci, młodzieży i dorosłych (we wtorki o 16:00 i 17:00) oraz zajęcia rytmiczno-ruchowe dla każdej grupy wiekowej (w czwartki o 19:00). XII. Sprawy z zakresu sportu: kwietnia w Stalowej Woli w zakończonym Finale wojewódzkim XV edycji Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U-10 triumfował zespół Orlik SOSiR Nowa Dęba trenowany przez Wojciecha Krzeszewskiego. Tym samym nasi najmłodsi wystąpią w finale imprezy w Warszawie w dniach 30 kwietnia - 2 maja. 2. Pływacy sekcji pływackiej Piranie SOSiR odnieśli kolejne sukcesy w Międzynarodowych Mistrzostwach w Stalowej Woli, Dawid Maguder zdobył brązowy medal w 2-ch konkurencjach: 100 m stylem zmiennym i 200 m stylem grzbietowym marca w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 odbyły się zawody Grand Prix Nowej Dęby Amatorów i Weteranów w Badmintonie. W turnieju wystąpiło blisko 50 zawodników z całej Polski. 4. Od 1 kwietnia dostępne są korty tenisowe SOSiR, czynne codziennie od (-) Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 5

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Gminne Wieści. Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze

Biuletyn Gminne Wieści. Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze Biuletyn Gminne Wieści ISSN 1642-2651 Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze CHLEBNA DŁUGIE DOBIESZYN JASZCZEW JEDLICZE MODERÓWKA PIOTRÓWKA PODNIEBYLE PORĘBY POTOK ŻARNOWIEC Budżet 2015 Ignacy Gogolewski

Bardziej szczegółowo