Program edukacyjny Dobre rady na odpady. BIULETYN INFORMACYJNY. Biuletyn informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program edukacyjny Dobre rady na odpady. BIULETYN INFORMACYJNY. Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 PROGRAM EDUKACYJNY DOBRE RADY NA ODPADY Biuletyn informacyjny Kraków,

2 2

3 PROGRAM EDUKACYJNY DOBRE RADY NA ODPADY projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt obejmuje działania przeprowadzane na terenie 5 województw: małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim. Tematem projektu jest szeroko rozumiana zrównowaŝona gospodarka odpadami, projekt koncentruje się na zagadnieniach zrównowaŝonej, odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu. W ramach projektu został przygotowany zbiór scenariuszy lekcyjnych pod tytułem Wiedzą dzieci jak segregować śmieci, który jest przeznaczony dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Została przygotowana publikacja Dobre rady na odpady. Rodzice i dzieci segregują śmieci, która stanowi kompleksowy przegląd najwaŝniejszych informacji nt. selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, wraz ze szczegółową instrukcją dotyczącą standardów segregacji, wskazane zostały pewne problemy i moŝliwości ich rozwiązania. Publikacja jest skierowana do młodzieŝy i dorosłych, ma im przypominać o obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych. W ramach projektu chcemy zorganizować i przeprowadzić: - 40 warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy z młodzieŝą i dziećmi warsztatów w przedszkolach dla dzieci na podstawie wydanych scenariuszy lekcyjnych, - 50 warsztatów w szkołach na podstawie wydanych scenariuszy lekcyjnych. Warsztaty rozpoczynają się w kwietniu br. Informacje nt. terminów znajdą Państwo na stronie internetowej w Aktualnościach. 3

4 Została przygotowana strona internetowa: która jest podzielona na dwie części, odpowiednie dla prowadzących zajęcia oraz dla dzieci i uczniów. Zapraszamy szkoły podstawowe oraz gimnazja do udziału w konkursie dla szkół Dobre rady na odpady. Deklarację uczestnictwa w konkursie, którą moŝna pobrać ze strony internetowej naleŝy przesłać do Fundacji do 31 marca br. Dla pierwszych 10 zgłoszonych szkół do konkursu z kaŝdego z 5 województw zorganizujemy warsztaty przygotowujące do organizacji kampanii, monitoringu i selektywnej zbiórki w szkole. Na stronie internetowej została zamieszczona broszurka informacyjna ułatwiająca organizację kampanii edukacyjnej w szkole. Konkurs będzie składał się z kilku zasadniczych działań, które szkoła będzie musiała zrealizować. Poszczególne działania będą oceniane przez komisję konkursową. Punktowana będzie pomysłowość oraz róŝnorodność przeprowadzonych pod kierownictwem nauczyciela koordynatora, działań promujących selektywną zbiórkę na terenie szkoły. Na koniec 10 klas o największej liczbie punktów, najbardziej zaangaŝowanych i kreatywnych - zostanie wyróŝnione nagrodami. Szkoła uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest zgodnie z regulaminem konkursu do utworzenia i wdroŝenia kompleksowego programu selektywnej zbiórki odpadów w szkole w zakres, którego będą wchodzić elementy: Opracowanie Programu Dobre rady na odpady (konspekt).. Kampania promocyjno-informacyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Selektywna zbiórka odpadów w szkole. Monitoring systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz dzikich wysypisk w otoczeniu szkoły. Wycieczka do obiektu związanego z segregacją lub przetwarzaniem odpadów. Raport z realizacji zadań konkursowych. Konkurs będzie trwał do października 2009 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2009 r. na uroczystej konferencji podsumowującej. 4

5 Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym Mały ekolog przedszkolaki i uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych. Zadaniem jest wykonanie rysunku-plakatu lub makiety. Oceniane będą zbiorowe prace plastyczne wykonane przez grupę dzieci w dowolnej technice. Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów znajdują się na stronie Zapraszamy do udziału w warsztatach oraz konkursach. Prosimy o odwiedzanie stron internetowych projektów oraz Konsultacje telefoniczne w sprawie konkursów odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 12:00, (012) wew. 103 Moje śmieci Główną cechą śmieci jest to Ŝe stale ich przybywa. Jest to jedna z gorszych ich cech. MoŜemy z nią walczyć. Postarajmy się ograniczać produkowane przez nas śmieci. Śmieci - ograniczam Czasem wystarczy przemyśleć swoje zakupy, by zminimalizować ilość śmieci jakie wyprodukujemy po wizycie w sklepie. JeŜeli przyda Ci się pomoc temacie zakupów, polecam przewodniki po świadomej konsumpcji, które to są dostępne w Internecie, a takŝe rozpowszechniane w miejscach publicznych. MoŜna się tam dowiedzieć tego gdzie i co kupować, by inwestować ekologiczne produkty. Jedną z takich akcji promujących świadomą konsumpcję prowadzi Polska Zielona Sieć. Fundacja ta stworzyła w ramach projektu Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Krakowie/Warszawie tzw. spacerownik, który zawiera eko-etyczne miejsca Twórcy projektu chcą stworzyć bazę takich miejsc obejmujących całą Polskę, dzięki moŝliwości dodawania ich na stronie internetowej Spacerownika. Akcja ta promuje miejsca, gdzie moŝna kupić eko-produkty i Fairtrade oraz punkty 5

6 sprzedające rzeczy pochodzące z recyklingu czy handmade. Przedstawię skrótowo parę waŝnych przykazań eko-konsumenta, które warto stosować w codziennych zakupach. Po pierwsze, szukaj produktów oznaczonych certyfikatami ekologicznymi oraz znaczkiem Sprawiedliwego Handlu. Dzięki temu zadbasz nie tylko o środowisko, ale równieŝ o robotników krajów rozwijających się i przeciwstawisz się nielegalnemu zatrudnianiu dzieci w fabrykach. Po drugie, zabieraj ze sobą na zakupy tzw. eko-torbę, czyli płócienną, torebkę wielokrotnego uŝytku, do której będziesz wkładał swoje zakupy. Podobnie, jeśli kupujesz jakiś produkt postaraj się wybrać tą jego wersję, która posiada opakowanie wielokrotnego uŝytku. Najlepsza jest szklana butelka, którą średnio uŝywa się razy. Staraj się unikać takich opakować jak tacki styropianowe czy aluminiowe puszki. Ich produkcja jest droga a dodatkowo podczas rozkładu takiej styropianowej tacki uwalniane są do środowiska szkodliwe substancje. Unikaj równieŝ jednorazowych sztućców, talerzyków i kubków. MoŜesz z powodzeniem uŝyć ich trwalszych zamienników, lub teŝ zainteresować się dostępnością jednorazowych produktów kompostowalnych tj. talerze z otrąb pszennych czy naczynia z suszonych liści bambusa. Na polskim rynku są juŝ firmy oferujące obsługę duŝych imprez firmowych. Firmy takie zapewniają dostarczenie oraz odbiór zuŝytych jednorazowych, biodegradowalnych naczyń. Naczynia takie poza tym, Ŝe są bardzo eko to jeszcze są przyjazne dla oka: bambusowe talerzyki i miski zapewne robią lepsze wraŝenie niŝ plastikowe. 6

7 Śmieci- segreguje Nawet przy wielu naszych staraniach nie jesteśmy w stanie całkiem ograniczyć wytwarzanych przez nas śmieci. Powstałe śmieci powinniśmy segregować. O tym co i jak segregować nie będę juŝ pisać, bo informacje te są dostępne w wielu miejscach, ale chciałam Was zachęcić abyście nie poddawali się w swych wysiłkach segregacyjnych i egzekwowali swoje prawa np. przy zakupie sprzętu AGD i RTV oraz baterii i zostawiali zuŝyty sprzęt w sklepach. Z wielu sprzętów tego rodzaju uwalniają się na śmietniskach szkodliwe substancje i pierwiastki takie jak brom, kadm, ołowiu i rtęci. Substancje te w organizmach Ŝywych prowadzą do uszkodzeń układu nerwowego a takŝe często są rakotwórcze. PoniŜej przedstawię parę nowych rozwiązań wprowadzanych w róŝnych miastach związanych z segregacją i odbiorem odpadów. Odpady: stary problem- nowe rozwiązania Końcówka zeszłego roku upływała pod znakiem światowego kryzysu, nic więc dziwnego, Ŝe w nowym roku przywitały nas podwyŝki cen. W tym roku podroŝało między innymi składowanie odpadów- za tonę odpadów przedsiębiorstwa wywoŝące odpady zapłacą 100 zł, czyli o 25 zł więcej niŝ w zeszłym roku. Oczywiście wyŝsza cena uderzy takŝe w nasze portfele. Jak uniknąć tego dodatkowego kosztu? Odpowiedz jest prosta- segregujmy odpady! W Polsce wymierne efekty segregacji śmieci obserwuje się w zabudowie domków jednorodzinnych, duŝo gorzej sytuacja wygląda na ternie osiedli budynków wielopiętrowych. Procent segregowanych tam śmieci jest niewspółmiernie niski do ilości ludzi zamieszkujących ten obszar. Powodem tego stanu rzeczy jest najczęściej brak miejsca na składowanie odpadów w mieszkaniu, brak kontenerów w dostępnych odległościach oraz nadal niska świadomość ekologiczna. Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej do roku 2010 na składowiska odpadów ma trafiać nie więcej niŝ 75% odpadów podlegających recyklingowi. Niestety, obecnie trafia ich tam aŝ 90%. Naprzeciw temu wyzwaniu idą nowe technologie i pomysły, które mają usprawnić segregacje na osiedlach domów wielopiętrowych. PoniewaŜ najskuteczniejszą metodą sortowania jest sortowanie u źródła, czyli w miejscach powstawania odpadów, trzeba było tak opracować system zbiórki i segregacji, by mieszkańcy bloków nie musieli składować odpadów podlegających powtórnemu wykorzystywaniu. Przykładowe 7

8 rozwiązanie tego problemu zastosowano juŝ w Kanadzie. Wprowadzono tam system o nazwie TriSortier, czyli trójdzielny system sortowania. Aby z niego korzystać nie musimy rozdzielać śmieci na plastik, szkło, papier, organiczne itd. Wystarczy, Ŝe będziemy dzielić odpady na te, które nadają się do recyklingu (papier, szkło, plastik, metal) oraz odpady niebezpieczne jak baterie, następnie na te, które podlegają kompostowaniu (odpady kuchenne, przeterminowana Ŝywność itd.) oraz resztę idącą na składowisko odpadów lub do spalarni. Co istotne wszystkie te odpady wyrzucamy do zsypu na odpady, znajdującego się w kaŝdym bloku. W zsypie znajdują się pneumatyczne klapy, które odprowadzają śmieci do odpowiednich kontenerów. Wrzucając jeden z trzech rodzajów odpadów naciskamy odpowiedni przycisk na drzwiach do zsypu, który tak ustawi klapy, by nasze śmieci trafiły do odpowiedniego kontenera. System nie pozwala na jednoczesne wyrzucanie róŝnego rodzaju śmieci z róŝnych pięter, dlatego gdy nasz sąsiad z innego piętra wyrzuca śmieci biodegradowalne a my chcielibyśmy wyrzucić odpady podlegające recyklingowi na drzwiach do zsypu pojawi się napis proszę czekać. Dodatkowo w górnej części zsypu znajduje się system do spłukiwania oraz dezynfekcji zsypu. TriSorter pozwala na sortowanie śmieci u źródła, bez uciąŝliwego ich składowania w mieszkaniach. KaŜdego dnia wyrzucając śmieci dokonujemy podstawowej segregacji, która pozwoli na lepsze wykorzystanie surowców wtórnych oraz na zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Odpady podlegające recyklingowi trafiają do zakładów zajmujących się odzyskiem odpadów, gdzie będą segregowane na poszczególne frakcje i następnie przetwarzane. Zdaje się, Ŝe jedynym minusem tego systemu segregacji śmieci jest jego cena, a właściwie cena przebudowy juŝ istniejących zsypów, tak by moŝna było w nich zastosować TriSortery. Zdecydowanie łatwiej i taniej jest zastosować ten system w nowo budowanych blokach. Pozostaje zatem pytanie jak rozwiązać problem segregacji odpadów w juŝ istniejących osiedlach domów wielopiętrowych. Rozwiązanie znalazł nasz rodak inŝ. Andrzej Bartoszkiewicz. Opracował on system EKO- AB usprawniający segregacje odpadów na terenie osiedli. Podobnie jak w systemie TriSorter uŝytkownicy sortują śmieci na trzy grupy: pierwsza z nich to odpady wtórne, druga to odpady organiczne, a trzecia to tzw. odpady higieniczne. Wśród odpadów wtórnych powinny znaleźć się, prócz plastików, papieru, szkła i metalu, równieŝ odpady niebezpieczne jak baterie czy leki. Systemu EKO AB składa się z kontenera - tzw. eko-domu - o powierzchni około 24 m 2, w nim znajduje się część socjalna (kabina prysznicowa, toaleta, umywalka z szafką) 8

9 oraz druga cześć socjalna, w której jest stół i szafa. W części roboczej znajduje się chłodnia, do składowania odpadów organicznych, prasa ręczna do zgniatania plastiku i metalu, pojemniki na róŝne rodzaje surowców wtórnych. Eko-domek zawiera równieŝ uchwyty na telewizory, komputery i świetlówki a takŝe wagę i niszczarkę do papieru, by niszczyć dokumenty na prośbę mieszkańców. Przed pawilonem zamieszcza się duŝy kontener na odpady, by poza godzinami pracy moŝna było wyrzucać odpady. Na wyposaŝeniu kontenera znajdują się równieŝ narzędzia do niszczenia odpadów wielkogabarytowych np. mebli. Czyli osiedlowy Eko-domek pochłonie naprawdę wiele z naszych odpadów, a co więcej moŝna go pomalować tak, by kolorystycznie wpasował się w otoczenie i cieszył równieŝ zmysły kaŝdego estety. Skuteczność tej metody sprawdzono juŝ w Bytomiu Odrzańskim, Płocku czy Nowej Soli. System ten pozwala na odizolowanie gryzoni od odpadów, zlikwidowanie nieprzyjemnych zapachów z altanek śmietnikowych i przede wszystkim na zmaksymalizowanie odzysku odpadów do powtórnej przeróbki oraz zapewnia nowe miejsca pracy. Obecnie np. krakowskie MPO wprowadza zmiany w odbiorze śmieci. Chcąc ułatwić segregacje na osiedlach domków jednorodzinnych będzie wprowadzony system odbioru suchych odpadów do Ŝółtych worków. Do Ŝółtych 120 litrowych worków mieszkańcy będą wrzucać odpady nadające się do recyklingu i raz w miesiącu MPO będzie je odbierać. Co waŝne, za odbiór tych śmieci nie trzeba będzie płacić. Do Ŝółtych worków wrzucamy papier, szkło, metal i plastik. Nie moŝe tam trafiać gruz i inne materiały budowlane, odpady higieniczne, lustra i szło Ŝaroodporne, szkło okienne, zbrojone i szyby samochodowe, ceramika, fajans, kryształ i porcelana, papier faksowy i termiczny, Ŝarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne i neonowe, opakowania po aerozolach i lekach oraz same leki, baterie, zabawki i sprzęt AGD. Co więcej, w Krakowie maja powstać tzw. Centra Recyklingu. Ma powstać od 7 do 9 Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawiać takie odpady jak: zuŝyty sprzęt AGD, RTV, IT, stare opony, baterie, zuŝyty olej i inne odpady problemowe. Centrum recyklingu będzie posiadało szczelne podłoŝe, by Ŝadne substancje nie przedostawały się do gruntu i otoczone będzie terenem zielonym oraz ekranem akustycznym. Oddawane tam odpady trafią w ręce wykwalifikowanych osób, będą przetrzymywane zgodnie z normami i co więcej nie będziemy za to płacić. Ciekawą akcję prowadzi równieŝ Zakład Zagospodarowania Odpadami w Poznaniu. Uruchomił on interaktywną mapę, na której moŝna znaleźć miejsca gdzie moŝemy oddać nasze odpady problemowe takie jak: przeterminowane leki 9

10 czy zuŝyte baterie. Na stronie internetowej ZZO w Poznaniu moŝna znaleźć równieŝ miejsca, w których stacjonuje Gratowóz - czyli mobilny punkt odbioru odpadów problemowych. Wszystkie informacje o akcjach prowadzonych przez ZZO w Poznaniu znajdziecie na stronie internetowej: A jeśli nie wiecie co zrobić ze starymi lecz nadal uŝytecznymi rzeczami jak ubrania, meble czy gadŝety domowe poszukajcie miejsc, gdzie moŝecie je oddać. Czasem warto pomyśleć o innych i umieścić zdjęcie takich zbędnych rzeczy np. na stronie ogólnopolskiej akcji graty z chaty MoŜe się okazać, Ŝe rzeczy, które ci zbywają mogą być bardzo przydatne innym. Śmieci- mam pomysł Śmieci moŝna równieŝ wykorzystać na swój własny uŝytek. Przykładem twórczego wykorzystania odpadów mogą być np. pokazy mody recyklingowej, czyli pokazy strojów zrobionych ze śmieci. Oryginalne pomysły na wykorzystanie odpadów moŝna bardzo łatwo zaadoptować na miarę swoich potrzeb i moŝliwości. Torebka z tetrapak u. Tetrapak, czyli popularne pudełko po mleku czy sokach, to odpad tak zwany wielomateriałowy, który trudny jest do odzysku z powodu uŝytych do jego produkcji róŝnych materiałów tj. papieru, folii i plastiku. Obecnie próbuje się przerabiać tetrapaki na płyty czy teŝ odzyskiwać z nich wysokiego gatunku celulozę, ale i ty moŝesz dać temu niewygodnemu śmieciowi drugie Ŝycie! Oto torebka z tetrapaku, szarego papieru i drewnianego klipsa, który zagubił na jednej z imprez swego towarzysza z drugiego ucha a jako pasek oczywiście sznurek konopny! MoŜna tez do obklejenia opakowania 10

11 uŝyć resztek materiałów po przeróbkach ubrań. Przetestowałam równieŝ portfel z tetrapaku, który to obkleiłam filcem a za zapięcie posłuŝyły mi drewniane guziki i koraliki. Masz starą, potarganą bluzkę, którą lubiłaś za jej kolor czy wzorki? Ja ze swojej zrobiłam etui na telefon! Przy bardzo małym nakładzie środków i nawet przy kiepskiej zdolności posługiwania się igłą i nitką moŝesz sobie zrobić naprawdę fajne i oryginalne etui na telefon. W ciekawy sposób wykorzystać moŝna korki od wina - jeśli nie masz ukończonych 18 lat pozbieraj korki od wina od rodziców. Korki od wina moŝna wykorzystać do zrobienia tablicy korkowej, która przyda Ci się do przyczepiania waŝnych informacji czy teŝ wakacyjnych pocztówek. Klejem do drewna przyklejaj korki do kawałka sklejki czy grubej tektury jeden obok drugiego i gotowe! Ostrzegam, Ŝe przedsięwzięcie to wymaga wypicia czasem nawet do paruset win ;-) Fajnym pomysłem na wykorzystanie korków i starych gazet jest zrobienie kolorowego naszyjnika i kolczyków. Z kolorowych gazet wycinamy trójkąty równoramienne, zwijamy na patyczku od podstawy a końcówkę przyklejamy klejem. Korek tniemy na wąskie krąŝki, nabijamy na wykałaczkę i malujemy farbami na dowolne kolory, następnie w dowolnej kolejności nawlekamy wszystko na nitkę i gotowe! Dla wielbicieli sklejania czy tworzenia modeli śmieci dają niezliczone moŝliwości. Jako przykład mogę podać pracę pana Zhu z Chin, który zafascynowany Transformersami skonstruował sobie swoje własne roboty zrobione ze śmieci. Zobaczcie na Mam nadziej, Ŝe przykład ten zainspiruje Was do stworzenia swojego własnego modelu. 11

12 Śmieci - działam Wiele organizacji w naszym kraju prowadzi akcje poświęcone sprzątaniu śmieci, ich segregacji i edukacji ekologicznej. JeŜeli czujesz, w sobie chęć działania na rzecz ochrony środowiska przyłącz się do jednej z akcji. Fundacja Nasz Ziemia organizuje w Polsce słynne juŝ Sprzątanie Świata, jest to akcja organizowana w wielu krajach, polega na sprzątaniu śmieci znajdujących się np. przy drogach, na skraju lasów itp. Na co dzień fundacja prowadzi równieŝ wiele warsztatów i szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej np. Szkoła z klimatem oraz na swej stronie internetowej zamieszcza wiele cennych rad, jak stać się bardziej eco. Na wzór powyŝszych działań w tym roku Google wystartowało z akcją zatytułowaną Międzynarodowy Weekend Sprzątania (International Cleanup Weekend). Początkowo miało być to lokalne, skromne przedsięwzięcie zorganizowane przez uŝytkowników Google, z czasem rozrosło się jednak do projektu koordynowanego przez organizacje ekologiczne z piętnastu krajów i wspierane przez UNEP. Idea akcji jest bardzo prosta i polega na wyznaczeniu obszaru do sprzątania dla niewielkich grób chcących wziąć udział w sprzątaniu i zaznaczenia go na stronie stworzonej na potrzeby tego projektu przy Google Maps. W ten sposób powstaje mapa sprzątanych miejsc na całym świecie. Wcześniejsza współpraca Google i UNEP zaowocowała stworzeniem Atlasu Zmieniającego się Środowiska. Na mapach Atlasu zaznaczono 100 miejsc zagroŝonych nieodwracalnymi zmianami w środowisku naturalnym. Wiele projektów nie ma tak szerokiego zasięgu, realizowane są w szkołach, mniejszych społecznościach, ale za to przez dłuŝszy okres czasu. W szkołach podstawowych i gimnazjach w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi realizowany jest np. projekt, mający na celu edukację z zakresu świadomej konsumpcji i wdroŝenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie szkół oraz monitoring funkcjonowania systemu tej zbiórki. Więcej informacji o tym projekcie moŝecie uzyskać na stronie internetowej Interesującą akcję prowadzi firma Eko Service wraz z polskim oddziałem UNICEF. Przedsięwzięcie to polega na łączeniu segregacji śmieci i pomocy dzieciom z Afryki. W budynkach firm, szkolnych czy teŝ urzędów rozstawiane są pojemniki, do których wrzucamy zuŝyte kartridŝe i stare telefony komórkowe. Firma odbierająca te odpady za kaŝdą ich sztukę płaci 1,5 zł na konto UNICEF, który uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza na pomoc afrykańskim dzieciom. W ten oto sposób za pośrednictwem Eco Service puste 12

13 pojemniki po kartridŝach zamiast na wysypisko trafią na linie produkcyjne, gdzie zostaną przetworzone, a UNICEF uzyskuje środki na realizację swoich planów pomocy w Afryce. By wziąć udział w takiej zbiórce moŝna bezpośrednio skontaktować się z organizatorami Eco Service- W akcji moŝe wziąć udział kaŝda firma lub instytucja, gdzie tylko produkowane są tego rodzaju odpady. Jak widać śmieci dają wiele moŝliwości działania. Temat ten długo jeszcze będzie na topie, gdyŝ problem odpadów jest wciąŝ aktualny. O tym jak naukowcy prześcigają się w nowych pomysłach na wykorzystanie śmieci i ich segregację moŝe świadczyć fakt, Ŝe opracowano juŝ np. drukarkę, która zamiast atramentu uŝywa fusów z kawy. Oby tak dalej! Utylizacja opon samochodowych Bardzo często natrafić moŝemy na zuŝyte opony samochodowe porzucane w rowach i rzekach, czy ich sterty zalegające wokół zakładów wulkanizacji. Czasem wykorzystywane są jako wątpliwa ozdoba ogródków i placów zabawa. Pierwsze opony zostały wynalezione pod koniec wieku XIX. Od samego początku ich podstawowym składnikiem była guma, najpierw wypełniająca oponę w całości, potem w połączeniu z metalowym szkieletem wypełniona powietrzem. Od ponad stu lat technologia produkcji opon mocno ewoluowała. Najczęściej uŝywanymi obecnie są opony bezdętkowe. Powszechne zastosowanie zrodziło problem utylizacji starych opon będących odpadami, których ilość systematycznie rośnie. Na świecie opracowuje się bardzo róŝne technologie pozbywania się niepotrzebnych opon, bowiem do ich produkcji wykorzystywanych jest szereg surowców wartych odzyskania, w tym guma, stal czy grafit. W Polsce obecnie najczęściej stosuje się termiczną utylizację w cementowniach jako paliwo o duŝym potencjale energetycznym, porównywalnym z węglem kamiennym. Spalanie zuŝytych opon ma szereg zalet, między innymi w jego trakcie do powietrza emitowane jest mniej dwutlenku węgla i siarki niŝ w wypadku wykorzystywania węgla. Guma, zanim trafi do pieców, jest wcześniej rozdrabniana. W takiej formie dodaje się ją do spalanego węgla jako procent całkowitego wkładu piecowego. Kosztowne i dosyć trudne technologicznie jest tutaj przygotowanie opon do spalania, zwłaszcza usuwanie metalowego szkieletu, dlatego od lat pracuje się nad sposobami spalania opon w całości. Piece pozwalające na taki sposób utylizacji 13

14 funkcjonują juŝ w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, głównie w elektrociepłowniach. Jednak spalanie to nie jedyne wyjście z sytuacji, a często uznaje się, Ŝe jest to wyjście najgorsze z moŝliwych. Przyszłość recyklingu opon to odzysk materiałowy w postaci granulatu gumowego. Rozdrobnione opony, w zaleŝności od wielkości ziaren klasyfikowane jako pył, miał, granulat ora grys, stosowane są z odpowiednimi lepiszczami do pokrywania terenów boisk, placów zabawach oraz budowy ścian dźwiękoszczelnych. Wykonuje się z nich takŝe obcasy do butów, maty, dywaniki samochodowe. Istnieje równieŝ moŝliwość wykorzystania ich jako dodatków do asfaltów, jednak tutaj podstawową przeszkodą wysokie koszty stosowania nowatorskich rozwiązań, przewyŝszające wypracowane do tej pory metody budowy dróg. Amerykanie opracowali sposób przetwarzania opon na olej napędowy oraz gaz. Technika przetwarzania zuŝytej gumy jest podobna do funkcjonowania mikrofalówki. Pod wypływem określonej długości fal zostają wprowadzone w drgania łańcuchy węglowodorów aŝ do ich przerwania. Struktura związku chemicznego zmienia się tworząc ciecz lub gaz. Jak wyliczono z 9 kg opon moŝna wytworzyć 4,5 l oleju napędowego, 1,4 metra sześciennego gazu, 3,4 kg grafitu oraz 1 kg stali. Z rozdrobnionych opon oraz resztek powstających w trakcie bieŝnikowania tworzony jest regenerat gumowy, mogący w części zastępować kauczuk. Jest kilka metod jego produkcji, najczęściej stosuje się metodę kotłowo-parową. Rozdrobniona guma zostaje podgrzana do temperatury 60 C i wymieszana z olejem talowym. Całość regeneruje się w kotłach parowych o temperaturze 200 C. Przedstawione metody dają nadzieję, Ŝe pomimo coraz większej ilości pojazdów na naszych drogach, przynajmniej ich opony będą dobrze wykorzystywane. Kontakt: Barbara Draus tel.: (012) wew. 103; Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Czysta 17/4, Kraków tel./fax.: (012)

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady ODPADY Z NASZEGO KOSZA gazety, torebki papierowe, kartony, szklane butelki po napojach, słoiki, butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, odpady

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski 1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać?

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać? Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Oddział w Warszawie Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Co zbierać?

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!!

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!! Odpady czy śmieci? W polskim prawie nie istnieje słowo śmieci, jednak w powszechnym użyciu jest ono nawet częściej stosowane niż słowo odpady. Co jest śmieciem, a co jest odpadem? Czy słowa te można traktować

Bardziej szczegółowo

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. zacznie działać nowy system.

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. zacznie działać nowy system. ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. zacznie działać nowy system. NIE WYRZUCAJ ŚMIECI TAK JAK LECI czyli Jak segregować odpady oraz CHROŃ ŚRODOWISKO czyli Jak ograniczyć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZuŜyte Opony Gumowy Surowiec.

ZuŜyte Opony Gumowy Surowiec. ZuŜyte Opony Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko. prezentację wykonały: P. Gryczon, M. Iwanowska, A. Danilec Spis treści: 1. Krótko o oponie. 2. Co zrobić ze zuŝytymi 2. oponami?.

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Nowa gospodarka odpadami

Nowa gospodarka odpadami Nowa gospodarka odpadami Na czym polega i jakie zmiany nastąpi pią za pół roku? 1. Zakład ad zagospodarowania odpadów - film 2. Nowa gospodarka odpadami 3. Założenia nowego systemu 4. Nowe obowiązki gminy

Bardziej szczegółowo

TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009

TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009 TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009 Cele konkursu Organizator konkursu Wywiad z wójtem Sonda uliczna Apel Ogłoszenie KrzyŜówka Uczniowie naszej szkoły w Ogólnopolskim konkursie Drugie Ŝycie elektrośmieci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjny. Nasze dzieci segregują śmieci.

Szkolny projekt edukacyjny. Nasze dzieci segregują śmieci. Szkolny projekt edukacyjny Nasze dzieci segregują śmieci. Co to są odpady? Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DO Miasto i Gmina ŁAPY

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DO Miasto i Gmina ŁAPY 7.2.2. WYBRANE SYSTEMYGROMADZENIA I TRANSPORTU ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW Najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka "u źródła", tj. indywidualna

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia..

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia.. -projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr 255/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Przewodnik po odpadach czyli jak postępować z odpadami komunalnymi Podstawy Nowego Systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 1 z 9 BĘDZIN w gminie Będzin w latach 2004-2006 1. Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem

Bardziej szczegółowo

Drugie rzeczy życie. Traktor jak żywy! Instrukcja na familyfun.go.com (źródło: http://zycierzeczy.pl/zabawka-z-butelek-pet.html)

Drugie rzeczy życie. Traktor jak żywy! Instrukcja na familyfun.go.com (źródło: http://zycierzeczy.pl/zabawka-z-butelek-pet.html) Drugie rzeczy życie Plastikowe butelki, puszki, kartony, kawałki starych mebli... Choć wydawałoby się, że do niczego się już nie przydadzą, z tych materiałów wciąż można zrobić coś niezwykłego. Bawiąc

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Klaudia Sinicka

Opracowała: Klaudia Sinicka Opracowała: Klaudia Sinicka 1 Dnia 12 listopada nasza konkursowa brygada udała się do Gdańskiego Urzędu Marszałkowskiego na Seminarium poświęcone oponom. Konferencja ta uświadomiła nas, że wciąż są w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Lokalny ekorozwój { Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Spis treści 1. Charakterystyka środowiska Gminy Adamów 2. Ekorozwój w naszej Gminie: Segregacja śmieci Zbiórki makulatury Sprzątanie świata Zbiórka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Poradnik selektywnej zbiórki odpadów w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o.o. na terenie Gmin Strykowa i Głowna

Poradnik selektywnej zbiórki odpadów w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o.o. na terenie Gmin Strykowa i Głowna Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o. o. 95-100 Zgierz, ul. Łąkowa 20 m.1 NIP: 732-17-53-712 REGON: 471688827 tel. (0-42) 719-04-36, 299-79-19 fax. 715-31-17 http://www.tbs.zgierz.pl

Bardziej szczegółowo

System EKO AB - segregacja odpadów u źródła na podstawie wdrożonych rozwiązań w Bytomiu Odrzańskim, Nakle nad Notecią i Płocku

System EKO AB - segregacja odpadów u źródła na podstawie wdrożonych rozwiązań w Bytomiu Odrzańskim, Nakle nad Notecią i Płocku System EKO AB - segregacja odpadów u źródła na podstawie wdrożonych rozwiązań w Bytomiu Odrzańskim, Nakle nad Notecią i Płocku Jednym z głównych problemów przed jakim staje projektant programu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU

ŻYĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU ŻYĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU Problem XX i XXI wieku jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W wielu regionach świata zanieczyszczone powietrze, wody i gleby powodują tak ogromne zmiany w świecie roślin

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie. 13 czerwca, Zabrze

,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie. 13 czerwca, Zabrze ,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie 13 czerwca, Zabrze www.silesia.org.pl Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna

Bardziej szczegółowo

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy. Trudne początki

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy. Trudne początki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014-01-16 Segregowanie

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM PoniŜej przedstawiono zapisy Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Białystok, które uwzględniają problematykę selektywnego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom realizowany w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój Ziemia dla wszystkich Program zawiera: PROJEKT EKOLOGICZNY... 1 Moja Ziemia mój dom...

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego WARSZAWA, 20.08.2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego WARSZAWA, 20.08.2012 r. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego WARSZAWA, 20.08.2012 r. Śmieci w sieci - polska innowacja NOWOCZESNY ALTERNATYWNY SYSTEM ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III EDUKACJA EKOLOGICZNA Zajęcia lekcyjne dla uczniów gimnazjum Cztery Toniemy oblicza w recyklingu elektroodpadach - METAL WRZUCAMY POJEMNIK tworzywa sztuczne,

Bardziej szczegółowo

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI Zapoznanie z aktualnym stanem GO na terenie Krakowa oraz planowanymi kierunkami rozwoju. Autor: Magdalena Więcławek Opiekun: dr inż. Zbigniew Grabowski KRAKÓW 2010 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Segregując odpady dbasz o środowisko!

Segregując odpady dbasz o środowisko! Segregując odpady dbasz o środowisko! Każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Otóż odpady te, po wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Grupa wiekowa: Temat: Cel ogólny zajęć: Cele szczegółowe: Metody nauczania: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć:

Grupa wiekowa: Temat: Cel ogólny zajęć: Cele szczegółowe: Metody nauczania: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: Scenariusz zajęć 30 min. Grupa wiekowa: Przedszkole (5 6-latki) Temat: Grzeczne dzieci segregują śmieci Cel ogólny zajęć: Rozwijanie u dziecka świadomości ekologicznej Cele szczegółowe: Dziecko: zna kolory

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO ZBIERAMY MAKULATURĘ OSZCZĘDZAMY LASY EDYCJA 2012/2013

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO ZBIERAMY MAKULATURĘ OSZCZĘDZAMY LASY EDYCJA 2012/2013 REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO ZBIERAMY MAKULATURĘ OSZCZĘDZAMY LASY EDYCJA 2012/2013 Organizator:,, zwana dalej Organizatorem. Uczestnik: Placówka oświatowa przystępująca do konkursu na podstawie zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2014 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelin - praktyczny przewodnik

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelin - praktyczny przewodnik Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelin - praktyczny przewodnik Szanowni Państwo Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas ,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas szansy poznania przyrody, aktywnego stosunku do życia w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Nowy system korzyści dla mieszkańców i środowiska Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r. Szanowni mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

1. REMONDIS Sp. z o.o.

1. REMONDIS Sp. z o.o. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Filia w Warszawie 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 53 e-mail: warszawa@zrodla.org konto: 33 1140 1108 0000 5035 1300 1006 RAPORT DOTYCZĄCY OPERATORÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo