2: Czy mają Państwo opinię na temat najbardziej odpowiedniej definicji finansowania długoterminowego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2: Czy mają Państwo opinię na temat najbardziej odpowiedniej definicji finansowania długoterminowego?"

Transkrypt

1 Zielona Księga Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej. Pytania: 1:Czy zgadzają się Państwo z analizą dotyczącą zapewnienia finansowania długoterminowego i jego cech? Generalnie zgadzam się z analizą z jedną uwagą. Zasadnicze pytanie czy pośredniczenie banków w finansowaniu inwestycji długoterminowych zastąpi bardziej zróżnicowany system z dużo większym udziałem finansowania bezpośredniego przez rynki kapitałowe czy z większym zaangażowaniem inwestorów instytucjonalnych i alternatywnych rynków finansowych jest trafne. Przy stopach repo na poziomie 0,5% oraz programach płynnościowych LTRO system bankowy zalany jest tanim pieniądzem. Pytanie zatem czy Europejski Bank Centralny, Komisje Nadzoru Finansowego oraz rządy państw członkowskich spowodują, iż banki zamiast kupować wszelkie dostępne aktywa (akcje, obligacje, commodities) zaczną redystrybuować tani pieniądz bezpośrednio w segmenty gospodarki. Na chwilę obecną polityka pieniężna głównych banków centralnych powoduje powstanie nowych baniek spekulacyjnych, co może w przypadku ich pęknięciem doprowadzić do dużych napięć na rynkach finansowych. Drugim pytaniem otwartym są metody doprowadzenia do tego celu. Wydaje mi się, iż powinno się wykorzystywać gwarancje rządowe na poszczególne długookresowe inwestycje strukturalne oraz zabezpieczenie przez banki rozwoju kredytów dla banków komercyjnych przeznaczone dla MŚP. Spowodowanie aby pośredniczenie banków w finansowaniu inwestycji długoterminowych zmarginalizować na korzyść finansowania bezpośredniego przez rynki kapitałowe jest ciekawym i pożądanym rozwiązaniem. 2: Czy mają Państwo opinię na temat najbardziej odpowiedniej definicji finansowania długoterminowego? Finansowanie długoterminowe to proces, w ramach którego szerokorozumiany system finansowy zapewnia środki na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych w długim okresie czasu (powyżej 5 lat) mającym na celu trwałe zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 3: Biorąc pod uwagę zmieniający się charakter sektora bankowego, jaką rolę w dalszej perspektywie przewidują Państwo dla banków w zapewnieniu finansowania inwestycji długoterminowych? W dużej mierze będzie ona zależeć od dalszych działań KE, ECB oraz nadzoru finansowego. Na chwilę obecną wydaję mi się, że będzie ona malała z kilku powodów. Po pierwsze oczekiwane odbicie gospodarcze w Europie może się przedłużyć na co już zareagowało ECB obniżając stopy procentowe na ostatnim posiedzeniu. Po drugie poziomy giełd, rentowności 1

2 obligacji rządowych oraz kurs EUR uległy totalnemu rozkorelowaniu co może świadczyć o tym, że w niedługim horyzoncie czasowym będziemy mieli do czynienia przecena tych pierwszych, chyba że ożywienie gospodarcze stanie się faktem. Mając na uwadze powyższe, banki mogą niechętnie zwiększać alokację w finansowanie inwestycji długoterminowych, chyba że będą miały gwarancje rządów bądź banków jak EBI czy banki rozwoju jak Bank Gospodarstwa Krajowego w Polsce czy KfW Banken w Niemczech. Rolą banków zatem mogłoby być dawanie gwarancji emisjom obligacjom, które kupowałyby inne podmioty. Banki rozwoju mogłyby albo dawać gwarancje bankom komercyjnym na taką działalność albo bezpośrednio podmiotom emitującym. 4: Na czym powinna polegać rola banków krajowych i wielostronnych banków rozwoju w jak najskuteczniejszym wspieraniu inwestycji długoterminowych? Czy należy zwiększyć koordynację tych banków na potrzeby osiągnięcia polityki unijnej? Jak zwiększyć rolę instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie UE w zakresie finansowania inwestycji długoterminowych w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego? Uważam iż główną rolą tych banków powinno być dawanie gwarancji przedsiębiorstwom np. pod emisje obligacji korporacyjnych, gwarancje kredytów, pomoc w przygotowaniu finansowania długoterminowego. Tak, należy zwiększyć koordynację tych banków po to, żeby siła akcji kredytowej przez nie realizowana została zwiększona. Odpowiadając na ostatnie pytanie myślę, że po pierwsze musi zostać przeprowadzona kampania informacyjna poza tym powinna zostać przejściowo zmniejszone kryteria przydzielania owych środków. 5: Czy istnieją inne narzędzia i ramy polityki publicznej, które mogą wspierać finansowanie inwestycji publicznych? Teoretycznie można by czasowo zmniejszyć rygorystyczność przepisów z zakresu dofinansowania projektów publicznych przez rządy poszczególnych krajów członkowskich. Pytanie o stosunek zyski/koszty dla długofalowego wzrostu UE. 6: W jakim zakresie można zwiększyć rolę inwestorów instytucjonalnych w zmieniającym się krajobrazie finansowania długoterminowego i jak tego dokonać? Poluzować czasowo wymogi kapitałowe dla funduszy emerytalnych i zakładów ubezpieczeń np. do momentu osiągnięcia przez UE wyznaczonego poziomu PKB. Dodatkowo można by spojrzeć na kwestie podatkowe tak aby zachęcały ww. podmioty do takiej działalności. 7: Jak wypracować równowagę pomiędzy celami regulacji ostrożnościowej a dążeniem do wspierania finansowania długoterminowego podczas opracowywania i wdrażania poszczególnych wymogów ostrożnościowych dla zakładów ubezpieczeń, reasekuracji i funduszy emerytalnych takich jak pracownicze programy emerytalne? 2

3 Równowaga taka powinna być oparta na bazie celu jakim jest długofalowy wzrost gospodarczy UE. O ile utrzymanie CPI na odpowiednim poziomie jest głównym celem ECB o tyle, nadzór, KE oraz rządy poszczególnych krajów członkowskich powinny się skupić oprócz na reformowaniu gospodarek nie tylko na bazie zacieśnienia fiskalnego. Wydaję mi się, iż w sytuacji gdyby oczekiwany przez wszystkich odbicie gospodarcze nie nastąpiło, pobudzenie finansowania długoterminowego może być ważnym elementem wspierającym wzrost. 8: Jakie są przeszkody dla ustanowienia mechanizmów inwestowania z wykorzystaniem środków pochodzących od wielu inwestorów instytucjonalnych? Czy takie platformy mogłyby być stworzone na szczeblu UE? Nie ma takich przeszkód. Im szybciej tym lepiej. Im większa będzie suma bilansowa przykładowo opisanych długoterminowych funduszy inwestycyjnych LTIF tym lepiej. Tak- ze względu na wyjątkową sytuację takie platformy mogłyby być stworzone zarówno na szczeblu UE jak i poszczególnych krajów członkowskich. 9: Jakie inne opcje i instrumenty można rozważyć w celu zwiększenia zdolności banków i inwestorów instytucjonalnych do zapewnienia finansowania długoterminowego. Zarówno banki jak i inwestorzy instytucjonalni są moim zdaniem zdolni do zapewnienia finansowania długoterminowego. Globalna nadpłynność, wspomniane operacje LTRO oraz ich wcześniejsza spłata wskazuje na fakt, iż problemem nie jest płynność a jego dystrybucja. Można rozważyć kwestie limitów, kwestie podatkowe, gwarancję kredytów dla MSP, jednostek samorządu terytorialnego udzielanych przez tzw. banki rozwoju jak na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego w Polsce, KfW Banken w Niemczech, SID Bank w Słowenii. 10: Czy istnieją jakieś łączne skutki bieżących i planowanych reform regulacji ostrożnościowej w zakresie liczby i cykliczności ogółu inwestycji długoterminowych, oraz na ile są one istotne? W jaki sposób można by im zaradzić? W mojej ocenie wszelkie reformy regulacji ostrożnościowej czyli zaostrzanie kryteriów płynnościowych ogranicza liczbę i cykliczność inwestycji długoterminowych gdyż zmniejsza skłonność do ryzyka banków oraz innych instytucji do finansowania długookresowego. Należy wyważyć wprowadzanie kolejnych norm ostrożnościowych gdyż z jednej strony zmniejszają one możliwości upadków banków z drugiej jednak hamują rozwój akcji kredytowej. Biorąc jednak pod uwagę rozwiązania proponowane w odpowiedzi na pytanie 9 akcję tą możnaby zwiększyć nawet w przypadku wprowadzania kolejnych regulacji ostrożnościowych jednak jak pokazują ostatnie lata, należy z nimi również uważać. 11: Jak zwiększyć finansowanie długoterminowe inwestycji przez rynki kapitałowe w Europie? 3

4 Najprostszym rozwiązaniem jest postawienie na rozwój segmentu obligacji korporacyjnych. W dobie niskich yieldów obligacji rządowych inwestorzy długoterminowi jak np. fundusze emerytalne często szukają innych papierów z większym zwrotem. Wprowadzenie obligacji projektowych w przypadku inwestycji strukturalnych również wydaję się bardzo dobrym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że poziomy rentowności papierów skarbowych czy to w strefie euro czy USA są na poziomach abstrakcyjnych biorąc pod uwagę realną stopę inflacji. Jest to wręcz idealny moment na wprowadzenie ww. rozwiązań. Jako przykład mogę przedstawić emisję w Polsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (finansującego budowę autostrad). Papiery te były praktycznie kopią pod względem budowy obligacji skarbowych i były gwarantowane przez Skarb Państwa. Premia rzędu 30 bp do krzywej papierów skarbowych była bardzo atrakcyjna dla funduszy emerytalnych, które kupując je traktowała jako inwestycji hold to maturity. 12: Jak rynki kapitałowe mogą pomóc w zlikwidowaniu luki kapitałowej w Europie? Co powinno się zmienić w sposobie funkcjonowania pośrednictwa w zapewnieniu finansowania przez rynki aby usprawnić przepływ środków na potrzeby inwestycji długoterminowych, wesprzeć finansowanie inwestycji długoterminowych przy jednoczesnym zapewnieniu trwałego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym wzrostu gospodarczego i odpowiedniej ochrony inwestorów i konsumentów? Luka kapitałowa powstaje, gdy zapotrzebowanie na kapitał zgłaszane przez przedsiębiorców, szczególnie tych na wczesnym etapie rozwoju, jest większe niż środki oferowane przez inwestorów prywatnych. Powodem tego jest zbyt wysokie ryzyko inwestycyjne i stosunkowo wysokie koszty przygotowania i monitorowania małego projektu, dlatego też przedsiębiorcy z nowatorskimi pomysłami biznesowymi mają trudności z pozyskaniem kapitału. Zmniejszenie luki kapitałowej można osiągnąć między innymi poprzez tworzenie wspólnie z inwestorami prywatnymi funduszy typu venture capital, emisje papierów dłużnych czy też finansowaniem długoterminowym na bazie kredytów. Aby rynki finansowe pomogły w likwidacji luki, muszą uwierzyć, że te inwestycje są bezpieczne. Aby tak było wystarczyłyby gwarancje czy to rządowe, czy też banków rozwoju. Sytuacja która ma miejsce obecnie kiedy kapitał płynie szerokim strumieniem w obligacje skarbowe wszystkich krajów czy to strefy euro czy też krajów emerging markets pokazuje, iż inwestorzy wciąż nie wierzą w stabilne odbicie gospodarcze na świecie lub wciąż obawiają się o stabilność strefy euro. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z istną aberracją kiedy niemieckie 10 letnie rządowe jeszcze niedawno były na poziomie 1,20% (obecnie ok 1,38%) w sytuacji kiedy indeksy giełdowe notują nowe szczyty. To pokazuje, iż rynek jest rozkorelowany. W sytuacji stabilnej wzrost giełd jest praktycznie równoznaczne ze spadkiem notowań papierów rządowych. Należy pamiętać, że problemem wzrostu gospodarczego UE jest również jego defragmentacja pomiędzy starymi członkami a krajami południa. Innymi słowy przedsiębiorstwa dajmy na to z Hiszpanii finansują po nieporównywalnie wyższych stopach 4

5 niż przedsiębiorstwo Niemieckie. Pytaniem otwartym jest jak te różnice wyrównać gdyż nie ma to związku z ultrałagodną polityką pieniężna głównych banków centralnych na świecie. Odpowiednia ochrona inwestorów i konsumentów lokujących środki umożliwiające finansowanie długoterminowe powinna być zapewniona prawnie, lub nagrodzona np. obniżeniem podatku od dochodów kapitałowych, 13: Jakie są zalety i wady opracowania bardziej ujednoliconych ram obligacji zabezpieczonych? Jakie elementy mogłyby wchodzić w skład tych ram? Zaletą byłaby standaryzacja tego rynku, jego większa możliwość rozwoju za sprawą zwiększenia płynności. W sytuacji ujednolicenia ram mogłoby dojść do sytuacji w której banki czy różnego rodzaju fundusze handlowałyby nimi w pakietach. Mogłyby podstawiać je jako zabezpieczenia swoich wierzytelności. W skład ram wchodzić by mogły wszelkie miary ryzyka które uwiarygodniłyby i ujednoliciły poszczególne emisje. 5

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach

Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach Na ile prawdopodobne jest, że inicjatywa Komisji Europejskiej jest właściwą odpowiedzią na brak zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pełnego zatrudnienia oraz przyczyni

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 29 listopada 2012 r. 1 Publikacja jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo