Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny"

Transkrypt

1 Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny s ie r p n ia ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu h ttp ://w w w.c t.ja w o rz n o.p l nakład: egz. Jaw orzno egz. M ysłow ice Nowy oręż - Jak traktować spółdzielcze wymagania co do w płat związanych z przekształceniem mieszkania w odrębną własność? - p yta ją nasi czytelnicy, przysyłając nam pierwsze w walce pism a, ja k ie spółd zielnia w ysyła swoim członkom dom agając się określonych w nich w p ła t. o unijną kase ABY NASZE M IASTO BYŁO LEPSZE Wspólnego kontenera nie będzie czytaj na str. 2 W poniedziałek lekarze zawiesili strajk absencyjny czytaj na str. 2 Samochód za pół ceny czytaj na str. 3 Przeżyli piekło na ziemi czytaj na str. 6 Likwidacja jaworznickiego więzienia czytaj na str. 21 Zdobyli D a c h E u r o p y czytaj na str. 24 Infinity na zakończenie wakacji czytaj na str. 24 O G Ł O S Z E N I E Centrum Łazienek C hrzanów, ul. Partyzantów 12 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 1 Tychy, ul. M ikołowska 62a Jaworzno, ul. Grunwaldzka 91 świetne ceny wielki wybór - W je d n y m z d u ż y c h o g ó ln o p o ls k ic h p ro g r a m ó w p a ń s tw a s z p ita l n a p e w n o b ę d z ie je g o b e n e fic ja n te m - p o w ie d z ia ł G rz e g o rz K rz o s (p o le w e j) z W ro c ła w s k ie g o M e d y c z n e g o P a rk u N a u k o w o -T e c h n o lo g ic z n e g o. Po p ra w e j d y r. J ó z e f K u re k Wczoraj w Szpitalu Miejskim odbyło się pierwsze ze spotkań dyrektora szpitala z doradcami Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyli też członkowie szpitalnej kadry, która będzie brała udział w przygotowaniu i wdrażaniu projektów. - Propozycja współpracy jest pokłosiem konferencji w jakiej uczestniczyliśmy we Wrocławiu kilka miesięcy temu - mówi dyrektor Kurek. - To firma, która skutecznie zorganizowała finansowanie dla wielu projektów rozwoju szpitali w Polsce. Poznając je uznaliśmy, że potrzebujemy takiego przewodnika po programach, z których można czerpać dofinansowanie. Chodzi tu nie tylko o programy regionalne, ale też ogólnopolskie - dodaje Kurek. - Podejmujemy się prowadzenia projektów, dla których szanse powodzenia oceniamy przynajmniej na 60%. Chodzi o czas nasz i naszych klientów, a także o to, by nie narażać nikogo na złudzenia. Podejmowanie się tak rokujących projektów, to także powód wysokiej skuteczności działania - mówi Grzegorz Krzos. Wrocławska firma ma już na swoim koncie zorganizowanie O G Ł O Z N E P R O J E K T Y budynków mieszkalnych, usługowych i handlowych BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR Chrzanów ul. Kolonia Stella 26 Tel. (032) ; 1 I PARKING STRZEŻONY DLA KLIENTÓW typow e, indywidualne, przebudowy i modernizacje nadzory, kierowanie budowami koordynacja inw estycji w ystaw a modeli, m ateriałów budowlanych, katalogi w w w.biu rokonstruktor.com.pl dofinansowania dla wielu klientów na 300 mln. złotych. Ze wstępnej oceny wrocławskich specjalistów wynika, że dużą szansę na dofinansowanie mają projekty na zakup wyposażenia do sal operacyjnych, bloków diagnostycznych i na rozwój szpitala w ram ach SPOR-u. - Program inwestowania w kapitał ludzki, to jeden z programów, który na pewno zakończy się sukcesem. M am y w tym duże doświadczenie, a szpital posiada w tym zakresie duży potencjał i ma pożądaną infrastrukturę, by ten projekt z sukcesem uruchomić - powiedział też Grzegorz Krzos. O rzeczyw istych m ożliwościach finansowania będzie można jednak mówić za 6 miesięcy, tyle bowiem potrzeba na przygotowanie projektów i pierwsze decyzje o przyznaniu lub nie dofinansowania. - Potem już tylko pozostanie czas na realizację, która musi zakończyć się do 2015 roku - dodał G Krzos. Grażyna Haska O G Ł O S Z E N I E Kupię twój samochód szczegóły na stronie 10 Opłaty notarialne poniesie spółdzielnia Spółdzielnia ma rację. W płaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu muszą być przekazane przelewem - to jeden z w ym ogów prawidłowego rozliczenia się spółdzielni z budżetem państwa. Członek spółdzielni poza spłatą kw oty um orzenia kredytu, która podlega odprow adzeniu do budżetu państwa, będzie m usiał zapłacić jeszcze za rzut mieszkania. Koszty wszystkie pozostałych wym aganych d okum entów przez notariusza poniesie spółdzielnia. Za sporządzenie rzutu mieszkania w SM G órnik trzeba zapłacić 61 złotych. - To je d y n y d o k u m e n t, z a k tó r y b ę d z ie m u s ia ł z a p ła c ić c z ło n e k s p ó łd z ie ln i, k tó r y z ło ż y ł w n io s e k o p rz e k s z ta łc e n ie m ie s z k a n ia w o d rę b n ą w ła sn o ś ć. D o k u m e n t te n s ta n o w i p o tw ie rd z e n ie m e tra ż u i p o ło ż e n ia m ie s z k a n ia - m ówi Barbara Chrząścik z SM Górnik. - To je d e n z k ilk u d o k u m e n tó w, ja k ie s p ó łd z ie ln ia m u s i p r z y g o to w a ć d o s p o rz ą d z e n ia u m o w y n o ta ria ln e j. K ole jn e, z a ś w ia d c z e n ie o s a m o d z ie ln o ś c i m ie s z k a n ia z g o d n ie z a r t 2 u s ta w y, w y p is z re je s tru g ru n tó w, w y p is z k s ię g i w ie c z y s te j, to d o k u m e n ty, z a k tó re o p ła t y w n ie s ie s p ó łd z ie ln ia - dodaje Barbara Chrząścik. gh

2 2 Aktualności Co tyd zień nr 34/830 W M n i e b o w z i ę c i e a t k i B o s k i e j W Polsce 15 sierpnia oprócz święta państw ow ego, jakim jest Św ięto Wojska Polskiego, obchodzimy także święto Kościelne Wniebowzięcie Matki Bożej. Dzień ten jest dogmatem Kościoła Katolickiego, który został ogłoszony w 1950roku przez papieża Piusa XII i zapisany w konstytucji apostolskiej munificentissimus Deus. Przekonuje on o tym, iż M atka Boska kończąc swój żywot na ziemi w raz z ciałem i duszą została zabrana do wiecznej chwały. Jest to przekonanie Kościoła katolickiego, natom iast Kościoły praw osław ne W niebow zięcie N ajświętszej M arii Panny obchodzą pod nazwą Zaśnięcie NMP. Ich teologia uważa, iż święto to wypływa z faktu, że M aria jest M atką Jezusa - Życia, k tó ry po Jej śm ierci zabiera Ją na niebiosa. - Matkę Boską Wniebowziętą uważa się za patronkę ziemi i wszelakiej roślinności, dlatego też 15 sierpnia podczas m szy święci się w iązanki z kwiatów, czy też z ziół. Poświęcone bukiety zanosimy do domów, aby chroniły przed gradobiciem, a także służyły jako lekarstwo dla chorych zwierząt - mówi mieszkanka Jaworzna, która już od 44 lat kultywuje tę tradycję. W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak najw iększe obchody m ają m iejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywają się tam inscenizacje Z aśnięcia M aryi oraz jej W niebowzięcia. W innych częściach Polski często wiąże się ono ze świętem dożynek. Pa u lin a Dłu g a jc z y k Ciąg dalszy sprawy z kontenerami na Osiedlu Stałym W s p ó ln e g o k o n te n e r a n i e b ę d z i e Po tym jak mieszkańcom bloków przy u licy Powstańców zabrano pob lisk ie kontenery, w których wyrzucali śmieci, Paweł Silbert zapowiedział, że zostanie stworzone nowe stanowisko tak, aby nie musieli chodzić w odległe miejsce. Jak na razie propozycja rozwiązania tego problemu nie do końca pokrywa się z obietnicami prezydenta. W lipcu stanowisko z kontenerami na śmieci obok przychodni Elvita, na Osiedlu Stałym zostało nagle zlikwidowane. Od tego dnia mieszkańcy bloków przy ul. Partyzantów mieli chodzić ze swoimi odpadami do oddalonego miejsca. Na zwołanym szybko spotkaniu Silbert mówił, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to kontenery staną niedaleko Paku Lotników. Dzięki tem u starsi ludzie nie musieliby pokonywać znacznych odległości w celu wyrzucenia śmieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na spotkaniach z mieszkańcami zaproponowało zbudowanie nowego stanowiska. Miałoby ono składać się z 12 zamykanych boksów, w których mieściłyby się pojemniki dla każdego budynku z ul. Partyzantów. Jednak realizacja tej koncepcji kosztowałaby ponad 40 tysięcy złotych i mocno obciążyłaby budżety wspólnot mieszkaniowych. Zarząd MPGK zapowiadał, że to tylko jedna z propozycji budowy stanowiska. Jednak inne na spotkaniach się nie pojawiły. Już teraz m ożna powiedzieć, że jedno, wspólne miejsce do wyrzucania śmieci nie powstanie. W chwili obecnej część wspólnot mieszkaniowych działających na tym terenie opowiedziała się za propozycj ą MPGK, a część zażądała przygotowanie uchwał w sprawie dzierżawy terenu pod własne stanowiska na śmieci. - Jeśli taka będzie decyzja zarządów wspólnot, to my się do niej przychylimy i część pojemników będzie na wspólnym stanowisku, a część wspólnoty postawią na terenie, który wybiorą one - w yjaśnił wiceprezes MPGK, Marek Łabaj. jim Co dalej z lekarskim strajkiem? W poniedziałek lekarze zawiesili strajk absencyjny P ism o w sp ra w ie z a w ie sz e n ia strajku absencyjnego prow adzonego przez lekarzy od kilkunastu tygod n i w p ły n ęło do dyrektora szpitala Józefa Kurka w m iniony poniedziałek. - Jak doczytałem się w uzasadnieniu związkowej decyzji, strajk absencyjny został zawieszony, bo nie w y w iązałem się z poczynionych ustaleń - mówi dyrektor Kurek. - W ystąpiłem więc do przewodniczącego zw iązku o udostępnienie treści uchwały, na którą zw iązkow cy pow ołują się w piśm ie - dodaje dyrektor. N ieoficjalne dow iedzieliśm y się, że pow odem do zawieszenia strajku był fakt, iż z grupy strajkujących lekarzy pozostało zaledwie dwóch, a i ci także rozpoczęli przyjmowanie pacjentów. - Zw róciłem uwagę lekarzom, że prow adzenie strajku absencyjnego w yklucza przyjm ow anie pacjentów, bo to wiąże się z odpowiedzialnością za pacjenta. M usieli więc dokonać w yboru - o d p o w ied ział nam dyrektor Kurek. Lekarze otrzym ali już też pełne w y n agro d zenie za lipiec za czas pracy. - W ypłaciliśm y należne w y nagrodzenie w dwóch ratach. NFZ p rzyjął nasze nieco spóźnione sprawozdanie z kart chorych, więc pełna w ypłata była możliwa - poinform o w ał nas też dyrektor J. Kurek. Grażyna Haska O G Ł O S Z Ę N I Ę ftit h u r t o w n i a a l a k t r y c a n a T u jesteśm y Grttnwałdzka Kgtov ul. Grunwaldzka 258 tel./fax SipM soud KOBljII] EjfKMKZE) [Mto absxs0 oibscdsgub OGQ'O (bcdksodd Sug i ) i ) *} -JL Policealne Studium Jaworzno ul. Leśna 49 tel ; kierunki: k Informatyka t> Adm inistracja t> Prace biurowe t> Turystyka avfej ; Handel» BHP (320oq^ GwaceEla \ M(3 HSS00E, &o (31

3 Co tyd zień nr 34/830 Aktualności 3 N iepełnosprawni p e łn o s p r a w n i w p r a c y W Polsce znajduje się wiele ośrodków, które pomagają ludziom niepełnosprawym, aby wyszli na otwarty rynek pracy. Jedno z takich Stowarzyszeń Osób znajduje się u nas w Jaworznie. Stowarzyszenie takie od lat prowadzi zajęcia warsztatowe, przygotowujące swoich podopiecznych do pracy w jaworznickich firmach i przedsiębiorstwach. O środki dla osób niepełnosprawnych pozwalają na zdobycie pew ności siebie, co podbudow uje i dow artościow uje wychowanków. - Praca, którą wykonujemy ma ogromną wartość, dlatego jest to takie ważne - mówi Ewa Lichtańska kierow nik W arsztatów Terapii Zawodowej. Ludzie niepełnosprawni często są traktow ani jako ci gorsi, pom iatani przez innych, wyśmiewani i z niechęcią przyjmowani do pracy, natom iast po W arsztatach Terapii Zajęciowej ludzie tacy są bardzo wartościowymi osobam i i mogą rozpocząć norm alną pracę, jak każdy inny, co cieszy pracow ników ta k ic h w arsztatów. - Z ludźm i niepełnosprawnym i nie trzeba się inaczej obchodzić, są to osoby takie same jak my, a co najważniejsze dużo się m ożemy od nich nauczyć np. radości z życia - dodaje Krzysztof Porębski prezes BIUROLANDU. W zeszłym roku we wrześniu do pracy w BIUROLAND trafił jeden z wychowanków warsztatów Marek Nitoń, do dzisiaj pracuje on jako magazynier. W tym roku warsztaty opuścił kolejny podopieczny Witold Łach, któi Krzysztof Porębski ze swoim nowym pracownikiem W itoldem Łachem ry został przyjęty do tej samej firmy, co jego kolega, Witek ze wzruszeniem mówi, że praca, którą m u zaoferowali jest dla niego bradzo ważna i jest z niej ogromnie zadowolony. Ewa Lichatańska ze wzruszeniem mówi, iż jest to wielki sukces, kiedy ich wychowankowie dostają się do normalnej pracy. My wierzymy, że praca na warsztatach zajęciowych pozwoli na przygotowanie jeszcze większej liczby osób niepełnosprawnych, które będą miały szanse podjąć pracę zawodową. Pa u lin a Dłu g a jc z y k Samochód za pół ceny Ruszył nowy program pilotażowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod hasłem Sprawny Dojazd" Program polega na dofinansowaniu do zakupu samochodu osobowego, bądź samochodu z oprzyrządowaniem specjalnie dla osób niepełnospraw nych, jak i do kosztów zrobienia prawa jazdy. Osoby, starające się o dofinansowanie do zakupu samochodu, muszą jednak spełniać określone w arunki. Muszą być pełnoletnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) ze względu na dysfunkcję co najmniej jednej kończyny dolnej. W ymagane jest też, aby były w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety do 60., a mężczyźni do 65. roku życia, posiadające prawo jazdy kategorii B i zatrudnione lub uczące się. W ciągu ostatnich sześciu lat nie mogły również korzystać z żadnej formy pomocy przy zakupie samochodu. Natomiast teraz ubiegać się o nią mogą także rodzice mający na utrzym aniu niepełnosprawne dzieci. Dziecko musi jednak posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności i wym agać rehabilitacji leczniczej. Od wnioskodawcy wymaga się prawa jazdy kategorii B i braku korzystania z pomocy PEFRON-u w tym samym celu w przeciągu ostatnich sześciu lat. Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w 2007 roku wyniesie zł, do samochodu z oprzyrządowaniem zł. /> Takim sam ochodem m ożna w ozić sw oje niepełnospraw ne dzieci na re h a b ilita cję O dofinansowanie do kursu prawa jazdy ubiegać mogą się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na dysfunkcję narządu ruchu i będące w wieku aktywności zawodowej. Kurs może być realizowany również poza miejscem zamieszkania, uwzględnione będą wtedy koszty zarówno zakwaterowania jak i wyżywienia. Program ten jest o wiele bardziej atrakcyjny niż poprzedni, zakładający udzielanie pożyczek, które trzeba było później spłacać. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej pl bądź pod num eram i telefonu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej: , Paulina Karbow nik Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej z Katowic Studia w Jaworznie W Jaw orznie od p a ź d z ie rn ik a u ruchom ione zostaną studia n ie stacjonarne GWSH na kierunkach: Z arząd zan ie, A d m in istracja oraz Socjologia. O becnie działa p u n k t in fo rm acyjn o -rek ru tacyjn y w Ja- w orznie, p rzy ul. G runw aldzkiej 33, te l Z ajęcia będą się odbyw ały w Zespole Szkół O gólnokształcących przy ul. Towarowej 61. tempn i r Saint-G o bain G lass Polska doradz, w personal w Dąbrowie Górniczej jest wiodącym producentem szkła płaskiego w Polsce i jedną z najnowocześniejszych hut szkła float na świecie. Produkowane przez Saint-Gobain Glass Polska szkło jest wykorzystywane w budownictwie jako szkło okienne, dekoracyjne i fasadowe, w przemyśle meblarskim oraz do produkcji szyb dla przemysłu samochodowego. W związku z uruchamianiem nowej linii produkcyjnej poszukujemy osób na stanowiska: OPERATOR LINII CIĘCIA SZKŁA Nr ref. 08/OPC/2007 Do zadań operatora będzie należało: prowadzenie i kontrola procesu produkcyjnego, obsługa maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej. Od Kandydatów oczekujemy: wykształcenia średniego technicznego, doświadczenia na stanowisku operatora w produkcji (preferowany przemysł szklarski), znajomości obsługi komputera, dobrej koordynacji wzrokowo - ruchowej, dokładności i rzetelności oraz komunikatywności. Mile widziane będą uprawnienia do obsługi suwnic i wciągarek oraz wózków widłowych. KONTROLER JAKOŚCI SZKŁA Nr ref: 08/KJ/2007 Do zadań pracownika będzie należało: wykonywanie dokładnych badań jakościowych produkowanego szkła i opracowywanie raportów. Od Kandydatów oczekujemy: wykształcenia średniego technicznego, doświadczenia w pracy przy kontroli jakości (preferowany przemysł szklarski), dobrej znajomości obsługi komputera, odpowiedzialności i precyzji w działaniu. OPERATOR PIECA SZKLARSKIEGO Nr ref: 08/OPP/2007 Do zadań pracownika będzie należało: kontrola pracy pieca szklarskiego, utrzymywanie wyznaczonych parametrów technologicznych pracy pieca. Od Kandydatów oczekujemy: wykształcenia średniego technicznego (mile widziana wiedza z zakresu automatyki), doświadczenia na stanowisku operatora linii sterowanej komputerowo (preferowany przemysł szklarski), uprawnień do eksploatacji instalacji i urządzeń gazowych i energetycznych, umiejętności pracy zespołowej, dokładności i systematyczności oraz bardzo dobrego stanu zdrowia. Mile widziane będą uprawnienia na suwnice. Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie, - ciekawą, stałą pracę w międzynarodowej firmie, - pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych, - wysoki standard pracy i liczne szkolenia Praca w systemie zmianowych, w ruchu ciągłym. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij swój życiorys na podany poniżej adres owy z zaznaczeniem nazwy stanowiska na adres: Grupa TemPo - doradztwo personalne ul. Daszyńskiego 5, Gliwice lub zadzwoń: (032) rftttrr, SAINT-GOBAIN GLASS Nasz Jubileusz 25 lat!!! Z tej okazji PREZENTY dla Państwa. Z a k ł a d O p t y c z n y W ó j c i k Jaworzno ul. Sienkiewicza 6 (Kocia) tel Chrzanów ul. Dobczycka 10 tel »

4 4 Serwis informacyjny I N F O R M A T O R P O L I C J A Komenda Miejska, ul Narutowicza 1...tel. 997, S T R A Ż P O Ż A R N A Komenda Miejska, ul. Krakowska tel. 998, S T R A Ż M I E J S K A ul. Plac Górników 5... tel P O G O T O W I A Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego tel. 999, Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D...tel. 992 Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2... tel Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34...tel. 994 Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7... tel. 993 Karetka R"... tel. 999, P R Z E W O Z Y P O S T O J E T A X I Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis... tel TAXI Centrum, ul. Zielona, dojazd gratis... tel , Osiedle Stałe, dojazd gratis...tel Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd g ratis...tel Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych... tel Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis... tel TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis,...tel , U R Z Ę D Y Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 3 3,...tel Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. Dwornickiego 5...tel/fax , Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna... tel Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka tel Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9 b...tel Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12...tel Poczta Główna, ul. Pocztowa 9...tel Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5... tel Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9... tel Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28...tel ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a...tel , Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9...tel , fax I N F O R M A C J A D L A P O D R Ó Ż N Y C H PKM Centrala... tel PKM Rozkład jazdy (całodobowo)... tel PKS (Chrzanów)... tel Z D R O W I E Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43.. ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna ELVITA JAWORZNO III - GZLA, ul. Gwarków 1... Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2... Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego ZOZ, ul. Grunwaldzka C E N T R A L E Z A K Ł A D Ó W P R A C Y..tel , tel tel tel tel tel PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna tel HSO Szczakowa, ul Kolejarzy 81...tel PCC Rail Szczakowa... tel , MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5...tel do 5 MPWiK, ul. Św. Wojciecha tel Netia Informacja...tel PKM, ul. Krakowska 9...tel Zakłady Chemiczne Organika Azot" SA., ul. Szopena...tel Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka tel B A N K I Bank Przemysłowo-Handlowy SA,ul. Sądowa 5.. Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a... Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8... PEKAO SA, ul. Mickiewicza PKO BP SA, ul. Grunwaldzka K A S Y... tel do tel tel tel tel tel tel , SKOK Jaworzno", ul. Gwarków tel M I E J S K I E I N S T Y T U C J E Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5... tel Biblioteka Pedagogiczna... tel Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka tel Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80...tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b... tel Miejski Rzecznik Konsumenta, Plac Górników 5... tel Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39...tel S P O Ł E C Z N E I N S T Y T U C J E Hospicjum, ul. Gwarków 1, tel Hospicjum 24h/dobę...tel. (0 601) Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 w t 10-13, pt 10-12; Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz tel Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek tel A P T E K I Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a... Eskulap codziennie od 7.00 do ul. Grunwaldzka 229b.. Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka S P O T K A N I A A A...tel tel tel , tel Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-podłęże)-wt , sob , czw (o/mimoza) Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych ul. Olszewskiego 28 - pt. od Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz w klubie Szczak" (remiza) na Górze Piasku... tel I N N E TOZ... tel , , śr.-czw Hotel Pańska Góra", ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo)...tel sierpnia M ie szka niec Ja w o rz n a z o s ta ł o k ra d z io n y w czasie, g d y p rz e b y w a ł w lo ka lu przy u l.k a to w ic k ie j. Z ło d zie j skra d ł portfel z dokum entam i osobis ty m i oraz p ie n ię d zm i w kwocie 800 zł. Z ło d zie j, w y k o rz y s tu ją c stan n ie trz e ź w o ś c i m ieszkańca w rejonie skweru przy ul. Mate jk i, z re k la m ó w k i trz y m a n e j w ręku skradł telefon kom órk o w y m arki N okia N70. S traty zł. 14 sierpnia Patrol Pogotowia Policji godz na ul. Kalinowej z a trzym a ł 16-letn ie g o chłopca, który będąc w stanie nietrzeźw y m (0,63 i 0,68 m g /l alkoholu w w ydychan ym p o w ie trzu) kierow ał row erem. Ponieważ nieletni nie był mieszkańcem Jaworzna, dla zapewnienia opieki 1bezpieczeństwa tra fił do Policyjnej Izby Dziecka w Będzinie. Na ul. S to ja ło w s k ie g o o godz będący w stanie nietrz e ź w y m 4 1 -le tn i m ężczyzna na gle w ta rg n ą ł przed n a d je ż dżający pojazd i z o sta ł po trącony przez samochód osobow y m a rki Opel O m ega, k tó ry m k ie ro w a ł 2 8 -le tn i m ieszkaniec Ja w o rz n a. Pieszy p rz e b y w a na leczeniu w szpitalu m iejskim Z notatnika policmajstra w Ja w o rz n ie z o b ra że n ia m i w po staci przeciecia skóry lewego łokcia oraz silnych potłu c z e ń g ło w y z p o d e jrzen ie m k rw ia k ó w podczaszk o w ych. Na ul. K atow ickie j o go dz m ieszkanka Jaw orzna (52 lata) będąc w stanie n ie trz e ź w y m (0,60 m g /l, alkoholu w w y d y ch anym p o w ie trz u ) i kierując sa m och odem o s o b o w y m m arki Renault M egane najechała na t y ł sam och odu m arki V W V e n - to, k tó ry z kolei u d e rzył w ty ł sa m ochodu d o staw cze go marki Ford Transit. 15 sierpnia Na ul. M ic k ie w ic z a d o szło do ro zb oju na osobie 1 9 -le tn ie g o mieszkańca Jaworzna. Osoba m i b io rą c y m i u d z ia ł w ty m zd arzeniu b y ł 1 8 -le tn i c h ło p a k i 2 3 -le tn ia ko b ieta. N apastnicy d o k o n a li kra d zie ży te le fo n u k o m ó rk o w e g o m a rki Sagem, w artości 150 zł. Poszkodowany doznał urazu głow y. 16 sierpnia Mieszkanka Jaworzna, w trakcie rob ie n ia z a k u p ó w padła ofia rą kieszonko w ca, k tó ry p o m ię d z y go d z in ą 14.40, a w sklep ie p rz y u l.m ic k ie w ic z a s k ra d ł z je j re k la m ó w k i p o rtfe l z za w a rto ś c ią d o k u m e n tó w o s o b istych oraz p ie n ię d z y w kw ocie zł. Naszemu koledze Januszowi Sobieskiemu 17 sierpnia P olicjan ci Sekcji K ry m in a ln e j w ko m p le ksie leśn ym przy ul. M a rty n ia k ó w za trz y m a li trz e ch m ie s z k a ń c ó w Jaw o rzna (47, 4 4, 59 lat), k tó rz y do kon ali kra d zie ży n ie u sta lo n e j ilości ś ru b w ra z z p o d k łd k a m i i łu p k a m i m o c u ją c y m i szyny na to ro w is k u na o d c in k u m e tró w na szkodę PKN O rle n - Gaz w Ja w o rz n ie. S traty w to k u usta la nia. O godzin ie 6.05 na ul. Cięż- ko w ickiej 2 2 -le tn i kierow ca s a m och odu osobow ego m arki V W G olf III z p o w o d u nie dostosow a nia prędkości d o w a ru n k ó w panujących na je zd ni, s tra cił pa no w a nie nad pojazdem i w je c h a ł do row u melioracyjnego. W wyniku zdarzenia 4 2 -le tn i pasażer pojazdu d o zn a ł złam ania praw ej ręki wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci O j c a składają Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy PKM sp. z o.o. w Jaworznie Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ż o n y M a g d a le n y Posłowi na Sejm RP Wojciechowi Sałudze NKZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Akcja krwiodawcza Z arząd K lubu H onorow ych Dawców Krwi: K olejarz w Jaworznie Szczakowej organizuje akcję Krwiodawstwa dnia r w godzinach w Domu Kultury, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich członków Klubu m ieszkańców Jaworzna i okolic. Akcję przeprowadzi Wojewódzka Stacja K rw iodaw stw a i K rw iolecznictwa w Katowicach. Chętni, którzy chcą oddać krew proszeni są o przybycie po lekkim posiłku wraz z dowodem osobistym. i został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Jaworznie. 18 sierpnia Na przystanku autobusow ym przy ul. Pocztowej doszło do wybicia szyby w autobusie marki VOLVO, linii S. Straty poniesione przez PKM Jaworzno w toku ustalania. Policjanci Sekcji Kryminalnej zatrzym ali 46-letn iego mieszkańca Jaworzna na skupie zło m u przy ul. M artyniaków, zabezpieczyli jego pojazd marki Fiat Siena, którym przewoził 475 kg profili stalowych skradzionych z terenu kopalni węgla PKW Szyb Piłsudski. Wartość mienia zł. 19 sierpnia W nocy z 18 na 19 złodziej w szedł na teren posesji pryw atnej przy ul. Jesiennej, dokonał Serdeczne podziękowania Co tyd zień nr 34/830 oprac. Jim włamania do pomieszczenia gospodarczego i skra dł narzędzia ogrodowe. Straty zł. Na parkingu sam ochodowym przy ul. Glinianej nieznany sprawca przewrócił na lewy bok samochód Fiat-126p. W trakcie zdarzenia uszkodzeniu uległa powłoka lakiernicza lewych drzw i ja k i obu błotników. Suma strat zł. 20 sierpnia Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom Patrol P ogotow ia Policji 997 z a trzym a ł na ul. Pocztowej 17-letniego mieszkańca Katowic, przy którym ujawniono i zabezpieczono legitym ację szkolną z przerobioną datą urodzenia. Na ul. Wiejskiej o godz kierujący sam ochodem marki Opel Astra mieszkaniec Jaworzna uderzył w ogrodzenie pryw atnej posesji. Był w stanie nietrzeźwym. Zatrzymano prawo jazdy. i Znajomym za wyrazy pamięci, kondolencje oraz udział w ceremonii pogrzebowej Ś p. M a g d a l e n y S a ł u g i składa: Najbliższa Rodzina Serdeczne podziękowania dla Pani dr Elżbiety Matusik, pielęgniarce p. Małgorzacie z Hospicjum Św. Brata Alberta za opiekę na chorą Śp. Borowiec Marią składa: Rodzina Zakład Pogrzebowy Misja Jaworzno ul. Sławkowska 16a tel. 032/ , 032/ Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna Kompleksowe Usługi Pogrzebowe K O R O N A " Lelko Jan Kaplica Pożegnalna Bezpłatna Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 tel/fax 032/ , Zakład Pogrzebowy Hades Jaworzno ul. G agarina 9a tel. 032/ , 032/ czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna Orfeusz Całodobowe Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Jaworzno ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) telefony całodobowe 03 2 / , , Zakład Pogrzebowy Kalia Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 tel / , czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna Biuro o g ło sze ń przy ul. Św. B a rb a ry 7, tel fa x , e -m a il: b iu c t.ja w o rz n o.p l A dres redakcji: C o tydzień, Ja w orzno, ul. Św. Barbary 7, R e d. n a c z e ln y : te l W y d a w ca : W y d a w n ic tw o G M sp. z o.o. http ://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl Za treść ogłoszeń reda keja nie odpowia da. M ate ria łó w niezam ów iorych nie zw racam y. Zastrzegam y sobie p raw o dokonywania w nich skrótów, nadawania w łasnych ty tu łó w itp. _ il: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Piotr Jamróz, Maria Runicka, Zofia Żak, Agnieszka Bylica, Aleksandra Kucap (korekta). Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Kataizyna Kwarcińska. DTP: Kazimierz Gruszowski. Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, Tychy, ul. Towarowa 4 Kj i Stowarzyszenie H j if is j Gazet k H S 9 Lokalnych Numer zamknięto 21 sierpnia 2007 r.

5 Co tyd zień nr 34/830 Aktualności 5 Kolejna książka wydana przez Muzeum Miasta Obóz dwóch totalitaryzmów Jaworzno " to już druga z kolei książka wydana przez Muzeum naszego miasta Książka ta jest efektem dwóch konferencji prasowych, które odbyły się w Jaworznie. Pierwsza miała miej sce w październiku w roku Rok później wydano 1 tom. Została ona wznowiona ze względu na ogromne zainteresowanie nie tylko ze strony mieszkańców Jaworzna. Dla przypom nienia wydano ją po raz kolejny. Jako now ość pojaw ił się tom 2 k siążk i O bóz dw óch to ta lita ry zmów Jaworzno Jest to świeża pozycja zaw ierająca najnow sze w y n ik i badań naukow ych z całej Polski z U niw ersytetów oraz z IPNu. Zaw arte są w niej rów nież w spom nienia i opracow ania uczestników tych w ydarzeń. W 2006 roku odbyła się kolejna, już 2. konferencja naukowa. Po jej zakończeniu zebrano wszystkie referaty przedstawione na niej i wydano kolejną książkę. - M am y nadzieję, że mieszkańcy będą zainteresowani tą książką i będą przychodzili do nas po nią - mówi asystent m uzealny Elżbieta Trojan. D rugie wydanie książkowe można dostać w M uzeum M iasta Jaworzna, który na okres tymczasowy zmieniło swój adres. W raz z z wszystkimi zbiorami przenieśli się z ulicy Pocztowej na ul. Jaworznicką 27 na Górze Piasku. Pa u lin a Dłu g a jc z y k Warsztaty tańca w MCKiS Z konferencji prasowej prezydenta Na ostatniej konferencji gościli nas: zastępca prezydenta Jacek Nowak oraz Marcin Marzyński z Biura Promocji i Informacji. Oto tematy, które zostały poruszone W szystk ie g o p o tr o c h u Przed czasem Kolejny raz poinform ow ano nas, że wcześniej niż planowano zakończono stawianie 22 nowych punktów świetlnych na Łubowcu. W innych dzielnicach Jaworzna trw a w ym iana lamp. Do końca roku ma zostać wymienionych ponad siedem tysięcy sztuk oświetlenia ulicznego. 250 tysięcy dla Aw aryjnego Jaw orzno o trzym a dotację na rem ont mieszkań w budynku przy ulicy Dąbrowszczaków 15. Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnie rozpatrzył wniosek miasta i postanowił wesprzeć odbudowanie 24 lokali kwotą blisko 250 tysięcy złotych. W tej chw ili budynek jest p u stostanem. Łączna pow ierzchnia w szystkich pom ieszczeń to blisko KONPIRINCJA PRASOWA PREZYDENTA MIASTA w p ły n ie k o rzy stn ie na p o d w y ż szenie standardu zachow ań w śród personelu szpitalnego. K olejny raz Kolejny raz prosiliśmy prezydenta o inform ację ekologiczną na tem at składowania odpadów na zapleczu MPO przy ulicy Galmany 1. Zastępca prezydenta Jacek Nowak nie był zorientowany w sprawie i dopiero po zakończeniu konferencji otrzym aliśmy z Wydziału Promocji i Informacji odpowiedź na nurtujący mieszkańców Jaworzna temat. Oto odpowiedź: M ie js k ie P rz e d s ię b io r s tw o Oczyszczania sp. z o.o. zostało decyzją Prezydenta M iasta zobowiązane do wykonania przeglądu ekologicznego, który ma wykazać rzeczywiste oddziaływanie zaplecza Galmany 1 M im o, że w akacje p o m a łu ju ż dobiegają końca, to w Jaworznie nadal trwa akcja Lato w M ieście. W ramach tej akcji odbywają się zaj ęcia taneczne dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Dzieci z pasją o d d a ły się tańcu W sali teatraln ej przy ul. M i c k ie w ic z a trw a ją w a rs z ta ty t a neczne prow adzone przez Bartosza R o d zik a. P o m y sł z o rg a n iz o w a nia tak ich lekcji n a ro d z ił się już w ubiegłym roku, jed n ak pozw o- Podziękowania Grupa Z ło ta pragnie serdecznie podziękow ać za pom oc i osobiste zaangażowanie osobom oraz in stytu cjo m, d zię ki k tó ry m u dało się zorganizow ać Pieszą M łodzieżow ą P ielgrzym kę z Jaworzna na Jasna Górę. Biuro Promocji i Informacji oraz W ydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miej skiego w Jaworznie, Telewizja Ctv Jaworzno, gazeta Co tydzień, Państwowa S traż P ożarna, R obert Śm ierciak i firm a P artn er 2, G rażyna Barańska, M aria Żalińska, Kazimierz Bosak, Dawid Domagalski, Erazm i M aria Sarek, Jerzy Pieczara, M arek Michalski, Marek Stachańczyk, Tadeusz Osielski, Franciszek Musiał. Szczególne podziękowania płyną na ręce X. Przew odnika W iesława Żmiji. Dziękujemy. lenie na w drążenie go w życie n a stąpiło w bieżącym roku. Inicjator sp o tk a ń p ro w ad zi ju ż w M CKiS zajęcia ta n e c z n e dla m łodzieży. - P rzez cały rok są organizow ane w arsztaty i chciałem, aby w wakcje dzieci też m iały m ożliwość zetknięcia się z tańcem - m ów i in stru k to r tań ca B artosz Rodzik. Dzieci na takich zajęciach uczą się tańca towarzyskiego, dla młodzieży przeznaczony jest taniec nowoczesny taki jak funky, a także jak w przypadku młodszych dzieci - taniec towarzyski. Nowością w MCKiS jest kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych. - Frekwencja jak na pierwszy rok prowadzenia zajęć z tańca jest wysoka Jestem zadowolony z liczby uczestników - mówi Bartosz Rodzik. Instruktor tańca wierzy, że w arsztaty te będą m ogły zarazić dzieci m iłością do tak ich zajęć, zaś dla dorosłych kurs ten będzie formą doskonalenia um iejętności tanecznych dla jednych lub opanowaniem podstawowych kroków tanecznych dla innych par. Pa u lin a Dłu g a jc z y k 1. września Klub Spacerowicza zaprasza na wycieczkę pod hasłem Niedaleko od Ojcowa. Na początku zwiedzimy wystawę czasową - Imagines Florae - w Zamku Pieskowa Skała bilety wstępu 5 i 3 zł. Potem udamy się na spacer po okolicy. W końcu przez Skałę udamy się na zwiedzanie Smardzowic i Giebułtowa. Obowiązują zapisy w Muzeum w Chrzanowie przy ulicy Mickiewicza 13. Przedpłata 10 zł. Wyjazd o godzinie Ubezpieczenie we własnym zakresie. Zastępca prezydenta Jacek N ow ak na konfe re n cji prasowej 540 m etrów kwadratowych. Zostaną do nich skierowane osoby, które z różnych powodów nie są w stanie opłacać rachunków swoich obecnych m ieszkań. O trzym ają lokale w yremontowane, ale mniejsze, o niższym standardzie, a tym samym niższym czynszu. Chodzi o to, by umożliwić rodzinom mniej zamożnym regularne opłacanie rachunków za zajmowane pomieszczenia. Nowi lokatorzy będą pochodzić przede wszystkim z Osiedla Awaryjnego. Prezydent Jaworzna tłumaczy, że niezwykle ważne jest, by nie zrywać więzi i kontaktów ludzi, którzy od lat mieszkają na tym terenie. P rzyznana dotacja to 30 proc. w artości całej inwestycji. To m aksymalne wsparcie finansowe, jakie gm iny mogą otrzymać z Funduszu Dopłat Banku G ospodarstw a K rajowego. Remont budynku zostanie zakończony w 2008 r. S tudenci w szpita lu Rada Miejska w yraziła zgodę na prow adzenie w jaw orznickim szpitalu zajęć dla studentów A kadem ii W ychowania Fizycznego z Katowic. Zajęcia odbywać się będą w zakresie zabiegów re h a b ilita c y jn y c h. W edług o p in ii d y rek to ra K urka o b ecn o ść stu d e n tó w w szp italu na środowisko, w tym na wody podziemne i ujęcie wody pitnej oraz życie i zdrowie osób zamieszkujących sąsiednie tereny. Zakres przeglądu jest bardzo szeroki, jego wyniki powinny być jednak znane jeszcze w tym roku. D okum ent ten będzie podstawą dla Prezydenta Miasta, do wydania decyzji, na m ocy której MPO będzie obowiązane do ograniczenia oddziaływania na środowisko działalności prowadzonej na terenie zaplecza administracyjno-technicznego. Dodatkowo zakład w trybie natychmiastowym został wezwany do zaniechania naruszeń, które są niezgodne z wydanymi zezwoleniami w zakresie zbierania i transportu odpadów, a stwierdzonymi podczas kontroli na zapleczu Galmany 1. Dotyczy to między innymi nieutwardzonego podłoża czy też gromadzenia takich odpadów, które nie zostały dopuszczone decyzją. Jeszce w tym miesiącu przedsiębiorstwo zostanie poddane kontroli, która wykaże czy na zapleczu Galmany 1 zaprzestano naruszania warunków określonych w decyzji Prezydenta Miasta, a dotyczących gospodarki odpadami. W przypadku niepodjęcia przez spółkę działań w tym kierunku miasto cofnie zezwolenia, a to oznacza, że zaplecze na ul. Galmany 1 może przestanie funkcjonować. (IW)

6 6 Miej oczy otwarte Co tyd zień nr 34/830 Przeżyli piekło na ziemi Porażające historie osób zaplatanych w okultyzm, satanizm i Tarota. Nowy program telewizyjny Jarmark cudów" pokazuje, że niewinne zabawy we wróżenie, radiestezję, kurs pozytywnego myślenia" czy bioenergoterapię mogą skończyć się koszmarnie - To była moja ostatnia deska ra tu n ku, ja k a ś m o dlitw a, ale ja nic nie p a m ię ta ła m - o p o w iad a kobieta, psycholog, w o d cin k u o k a rta c h T aro ta. - Jedyne, co m i w tedy przyszło, to Ojcze ratuj! Po prostu Ojcze ratuj! I w pew nym m om encie poczułam, ja k nade m ną rozpostarła się taka ciepła kotara... i wszystko odeszło. I od tego m om entu skończył się okres lęków. - Sam m o m en t P rzeistoczenia pow odow ał we m nie nienaw iść do tego, co się tam dzieje. To był stan, który m nie przerażał, przestałem go kontrolow ać i zacząłem się autentycznie bać - opow iada w tym sam ym odcinku m ężczyzna. - Będąc spanikowany, przerażony, zacząłem karty Tarota pow oli targać. Gdzieś tam się pojaw iła pewnego rodzaju m odlitw a. To je st tak, że ja k trwoga to do Boga, a trwoga była wielka, więc i moja pogoń do Boga też była bardzo w ielka... M iłe złe g o p o c z ą tk i Na telewizyjnych ekranach oglądam y now y program J arm ark C u dów. Osiem odcinków przez cały sierpień em ituje pasm o ogólnopolskie TVP3. Program poprow adzą: R obert Tekieli i Iwona Schym alla. B o h a te ra m i są: n au czy ciele, le k arze, przedsiębiorcy, robotnicy, studenci, ludzie różnych w yznań i środow isk. - D zieli ich praw ie wszystko, łączy jedno: przeszli przez piekło na ziem i - opow iadają au to rzy projektu. Zgodzili się opow iedzieć o swoich przerażających doświadczeniach z jednego powodu: chcą ostrzec in nych przed grożącym im niebezpieczeństwem. Na skraj życiowej p rzepaści tra fili kierując się dobrym i intencjam i. Chcieli pom agać innym i sam i się doskonalić, zaangażow ali się w bioenergoterapię, radiestezję, p rz e w id y w a n ie p rzy szło ści, p o zy ty w n e m yślenie, dosk o n alen ie um ysłu. Na początku wszystko szło św ietnie: w ahadełko odnajdyw ało chore organy, m edytacje dodaw a ły en e rg ii, sp e łn ia ły się w różby z k a rt... Po jakim ś czasie pojaw iły się nocne lęki, tajem nicze stany depresyjne, myśli samobójcze, nieuzasadniona agresja i wreszcie poczucie czyjejś wrogiej obecności. Ja z w a rio w a łe m! - Duża część mojego dzieciństwa była pogrążona we wstydzie, rozdrażnieniu, które później, z czasem ja k stawałem się nastolatkiem, przerodziło się we wściekłość - opow iada Łukasz, w odcinku o okultyzmie. - Zacząłem tę wściekłość wyrażać na różne sposoby. Jako jedenastolatek uznałem, że nie ma Boga. Słuchałem m uzyki metalowej, która niosła przesłanie satanistyczne. Miałem mały ołtarz, na którym spalałem różne zwierzaki, robiłem też inne rzeczy. M iałem w tym czasie dwóch bliskich kum pli i razem zaczęliśmy NOWY PROGRAM TELEWIZYJNY ROBERTA TEKIELECO I MATEUSZA DZIEDUSZYCKIEGO dostrzegać, że coś dziwnego dzieje się wokół nas. Przyszedł taki okres, że gdziekolwiek się pojawiliśmy razem, mieliśmy dziwne poczucie czyjejś obecności. Czuliśmy, że jest z nami niewidzialny byt... coś, co nam towarzyszy. (...) Prowadziłem bardzo szalony tryb życia. Robiłem wiele głupot. D użo piłem, dużo ćpałem i myślałem, że to jest w moim przypadku jak najbardziej usprawiedliwione - no zwariowałem. Mój kumpel, Pietruch, przyszedł do mnie po paru dniach i powiedział, że dokładnie od tego samego momentu ma takie same objawy. I pam iętam to jak przyszedł zrozpaczony, z bólem na twarzy, z taką rozpaczą w oczach: Łukasz, zw a rio w a łem... Bardzo się ucieszyłem, kiedy to usłyszałem. To było może takie absurdalne, ale pomyślałem sobie: Nie jestem sam. Spytałem, jak to się objawia i zaczął m ówić identyczne rzeczy ja k to, co działo się ze mną. O kazało się, że trzeci z nas ma też podobną jazdę. (...) Któregoś dnia (był to dzień pełen myśli samobójczych) przyszedł mi do głowy pomysł, żeby spróbować się pomodlić. SOBOTY I NIEDZIELE SIERPNIA GODZ. 2 1 :0 5, TVP3 START JUŻ 4 SIERPNIA! więcej: Jeden z moich starych kumpli nawrócił się, skrzyknął taką grupę, powiedział, że się o mnie pomodlą i ten problem ustanie. Ja w to uwierzyłem, pojechałem tam. Powiedziałem co m i jest, oni zaczęli się za mnie modlić, chwilępóźniej, gdzieś w moim wnętrzu zapadłem w jakąś taką delikatną błogość, to było jak taki trzysekundowy sen. Poczułem się tak, jakby wszystkie rzeczy, które działy się do tego momentu nie miały miejsca - cała presja, wszystkie nerwy, symptomy... K o m p le tn ie nad ty m n ie p a n o w a łe m Program stworzyli Mateusz Dzieduszycki, w spółautor cyklu A nna D ym na - spotkajm y się i R obert Tekieli. Nie opow iadają historyjek wyssanych z palca. Sam Tekieli przez lata pracow ał na szczycie kultury, redagował kultowe pismo młodychzdolnych, porównywane z Chim e rą i W iadomościami Literackim i. Pisano o pokoleniu brulionu, jak wcześniej o Skamandrytach czy Pokoleniu 68. Zafascynowany duchowymi poszukiwaniami, pogrążył się po uszy w okultyzm ie. Z aszedł za daleko. W szedł na poziom, nad którym już nie panował. - Słyszałem myśli innych ludzi, czułem, co ich boli - opowiada. - Koncentrując się i wysyłając «energię» na odległość powodowałem, że facetowi trzydzieści metrów ode mnie włosy na kręgosłupie stawały dęba i był przerażony. Kompletnie nad tym nie panowałem, ale to niesamowicie budowało moją pychę. Skończyło się zaskakująco: skandalista Robert Tekieli, tworzący niegdyś klub Gnosis", dla śmietanki polskich okultystów odnalazł się w Kościele katolickim. Dziś na falach Radia Józef, w którym pracuje od lat opowiada o swych doświadczeniach. W y la łe m p rze d B ogie m w szystk o - Tygodniowy kurs zrobił na mnie dość duże wrażenie - opowiada mężczyzna w odcinku o technice Doskonalenia Umysłu. - Był to okultyzm, szamanizm ubrany w pseudonaukowe szaty. Dostarczał sporo duchowych przeżyć. Odsłaniał tajniki wiedzy tajemnej i obiecywał prawdziwą wolność, rozwój, władzę. (... ) W tym czasie mój bliski przyjaciel, rówieśnik, zachorował na raka. W przeciągu jednego miesiąca zmarł. Miał wtedy 26 lat. - Na kilka dni przed jego śmiercią, odwiedziłem go w klinice. Choroba tak bardzo go wyniszczyła... Nie miałem mu nic do powiedzenia. Cała moja mądrość, wszystko czego się nauczyłem, z czym się tak obnosiłem, pokazało swoją rzeczywistą wartość. Bzdura. Miałem też przyjaciela, wierzącego człowieka, który wiele godzin poświęcił na rozmowy ze mną. Zaprosił mnie do kościoła. Poszedłem z nimi w najbliższą niedzielę. Zobaczyłem tam ludzi szczerze modlących się do Boga, Zamknąłem oczy i zacząłem wylewać przed Bogiem wszystko, co leżało mi na sercu. Były to słowa pełne bólu, żalu i goryczy. Popłynęły łzy... I wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Bez mojego udziału, bez starań i zabiegów z mojej strony spłynął do mojego wnętrza pokój. I to bardzo dziwny pokój. Czułem bardzo wyraźnie, że jest to dar od Kogoś. Nie wypracowałem go poprzez medytację, czy jakąś inną technikę, zresztą nie potrafiłbym. To była zupełnie inna jakość. D o b ry m i in te n c ja m i b ru k u je m y p ie k ło Większość filmowych historii zaczyna się niewinnie. Jeden z ekspertów w odcinku o okultyzmie mówi wprost: Większość ludzi wchodzi w New Age naprawdę z bardzo dobrymi intencjami. Są to często intencje pomagania innym ludziom, pomagania sobie, a nawet zbawiania świata. Znajom y egzorcysta zażartow ał ostatnio gorzko, że nie trafiają do niego ci, którzy podpisali cyrograf własną krwią, ale ludzie zaczynający od niewinnych pozornie zabawek: wahadełka, wizyty u wróżki czy bioenergoterapeuty. Większość z nas zna osoby, która święcie wierzą, że stosują te praktyki Panu Bogu na chwałę. Czy tak samo powiedzą po oglądnięciu programu? Ma rcin Jakim owicz (przedruk: Gość Niedzielny nr 30, 2007)

7 Co tyd zień nr 34/830 Zakłady usługowe 7 MECHANIKA POJAZDOWA B NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE I LPG INNE USŁUGI I TELEGAZ - EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max 1h. Tel , , do kierowcy N a pełnianie b u tli tu rystyczn ych o d 0,5 d o 5 kg, b u tli 33 kg g az d o w ó z k ó w w id ło w y c h. CANDIA - ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, parking KWK Jan Kanty G ŁO W A CZ W. sp. z o.o JAWORZNO, ul. Wojska Polskiego 9 t e l M e b le n a k a ż d ą k ie s z e ń!!! Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe Komody, sypialnie, garderoby itd. Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń U nas można ubezpieczyć i zlikwidować szkodę wszystkich ubezpieczycieli, a zwłaszcza FIRM PZU, ALLIANZ, FILAR, HESTIA BUDYNKÓW DECOR. Tel , SERWIS OPON Promocja opon - 30% Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel ; czynne od pn. - pt., sobota Zakład Produkcyjno-Usługowy Seg-Bet" Piwnice grobowe, sprzedaż, składanie, odnawianie nagrobków. Wykonujemy prace na wszystkich cmentarzach. Byczyna, ul. Liliowa 1a (koło cmentarza) Tel , , tel. dom Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum), tel , , pn. - pt. 9-17, sob Układanie kostki brukowej odwodnienia, transport. Tel , Montaż anten Tel , , Tel Bajkoland Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1 tel , kom AUTOHOLOWANIE Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14, tel , , Szczakowa Wywóz nieczystości płynnych. Jednorazowo wywozimy do 12 m3. Tel ; E Serwis AGD Amica i inne Tel ; (032) ZHU MOTOBIK Polskie Składy Oponiarskie serwis opon, opony, felgi ceny promocyjne, mechanika sprzedaż wymiana olejów ul. Grunwaldzka 184 (przy SP nr 6) tel ; /05 B a tix " Tel , żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne, szycie firan i zasłon Całodobowa wypożyczalnia przyczep lawety, dłużyce, przyczepy na motocykle i quady. Trzebinia ul. Długa 65a, tel W Y R Ó B Ż A L U Z J I i R O LE T MONTAŻ - SPRZEDAŻ P.P.H.U. PAT-DAM" Biuro han.: ul. Słowackiego 1(róg Jaworznianki), tel Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A tel , kom AMPEREK kompleksowe pom iary instalacji elektrycznych, wykonywanie nowych i przebudowa starych instalacji elektrycznych, szybka pomoc w razie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja urządzeń ośw ietlenia estradow ego i TV. Pomoc w realizacji planu ośw ietleniow ego w studio i plenerze te l e-m ail: am plusnet.pl I Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy ul. Baranowskiego 216 tel wew. 28, , Nagrobki z granitu i lastrika, elementy betonowe do piwnic GOTA - kompleksowe remonty wnętrz. Systemy tapet natryskowych (gotele). Elewacje, malowanie, docieplenia. Tel./fax ; AUTO-RENOWA" blacharstwo, lakiernictwo Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno tel , , Pomoc drogowa mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików i Próby szczelności instalacji gazowych roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych. Inst - Gaz ul. Szelonka 1 tel , Rolety zewnętrzne aluminiowe 175 zł/m2 brutto. Żaluzje, rolety wewnętrzne, pomiar i montaż gratis. Bramy - automatyka. Usługi wod.-kan., c.o., gaz. Remonty. FACHBUD, Jaworzno ul. Sienkiewicza 4c (za Agorą) tel , Transport - wszystko HDS - załadunek, rozładunek, łyżka, hak, palety piasek, ziemia, kamień, żwir, skalniaki, żużel Koparko-ładowarka: wyburzenia; wywóz: gruzu, śmieci Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe Zakład kamieniarski wykonuje nagrobki, napisy, parapety, elewacje granitowe. Ul. Sobieskiego 30 (obok Zakładów Dolomitowych) Tel Tanio, terminowo. Elewacje z dociepleniem styropianowym, wełnianym budynków, tynki mineralne i akrylowe. Marinex kompleksowe roboty budowlane, wykończeniowe tel. / fax 032/ , Nowoczesne systemy malarskie tapety natryskowe (gotele, Sigmulto) farby piaskowe i inne. Remonty - wykończenia FABRYKA KOLORU , fabrykakoloru.eu, 130/07 181/05 191/05 Piomar ul. Mickiewicza 2a (nad Żabką) tel. 032/ Nowootwarty sklep patronacki Polontex największy wybór firan, tkanin dekoracyjnych i karniszy. Szycie firan i zasłon, najniższe ceny w mieście Autoryzowany serwis PSO RAFMEX ul. Grunwaldzka 75 - sprzedaż opon wszystkich marek - serwis, naprawa - wymiana oleju - klimatyzacja, pompowanie azotem Kompleksowe wykończenia wnętrz, malowanie, panele, gładzie, flizy itp. Solidnie, tanio tel Ogłoszenie własne

8 8 Reklama Co tyd zień nr 34/830 W związku z dynamicznym rozwojem firmy GEORYT-CENTRUM PRODUKCYJNE" Sp. z o.o. w Trzebini ul. Słowackiego 49 poszukuje: 1. Ślusarzy - do pracy na w ydzia le p ro d u kcyjno-m ontażow ym Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne w zakresie obróbki skrawaniem, doświadczenie w zakresie napraw i rem ontów maszyn, komunikatywność, odpowiedzialność. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: lub H ydraulików - serw isantów do m ontażu, serwisu i napraw y urządzeń h y d ra u lik i sterow niczej W ym agania: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne, doświadczenie w zakresie napraw i rem ontów maszyn, stan zdrowia pozwalający na pracę w podziemiach kopalń, doświadczenie zdobyte w branży górniczej, maszynowej, samodzielność i operatywność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, wiek do 45 lat, Prawo jazdy kategorii B. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: lub kontakt telefoniczny: Pracow nik D ziału E ksportu/d ziału H andlu Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za współpracę z klientami zagranicznymi w zakresie realizacji zamówień (kontraktów) oraz za rozwój rynków zbytu firmy. W ym agania: wykształcenie wyższe (preferowane techniczne lub ekonomiczne), biegła znajomość j. angielskiego w m owie i piśmie, znajomość języka hiszpańskiego i/lu b rosyjskiego (Pracownik Działu Eksportu), doświadczenie w handlu zagranicznym (najlepiej w sektorze B2B) oraz w branży górniczej będzie mile widziane, znajomość pakietu MS Office, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętności negocjacyjne, kom unikatywność i duża kultura osobista, kreatywność, samodzielność, operatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów, pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kategorii B. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV: georyt.com z ty tu łem Pracownik Działu Eksportu" lub Pracownik Działu Handlu" Zapew niam y: ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firm ie produkcyjnej z wieloletnią działalnością na rynku polskim i zagranicznym, atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia, pracę w m łodym zespole. G warantujem y Państwu pełną dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty. W aplikacji prosim y zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia , Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) dw Firma zatrudni: - magazyniera - uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. C będzie dodatkowym atutem - spawacza - mechanika - stróża - kierowcę samochodów ciężarowych - kurs na przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C, E Oferty prosimy kierować na adres: MAGBUD" sp. z o.o Chrzanów ul. Chrzanowska 90 tel. 032/ , fax 032/ OŚRODEK S Z K O L E N I A K IE R O W C Ó W z a p r a s z a na k u r s y p ra w a ja z d y k a t.a,b www. jawor: prawojazdy.com.pl Zniżki dla uczniów, studentów oraz bezrobotnych Biuro: Jaworzno ul. Farna 6 czynnv: pon. - pt. 9:30-17:00 sobota 10:00-13: B3 O ś r o d e k n a u k i j a z d y K L A K S O N Z ap ra sz a n a k u rsy p raw a jazdy i kat. A, B, C, D; Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a czynne: pon. - pt tel , Ośrodek szkolenia kierowców Cargo" Kursy zawodowe: wózki widłowe Biuro: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel/fax: , pon-pt 8:00-18:00, sobota 10:00-13:00 Tm PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ OFERUJE: - siatka ogrodzeniowa (ocynkowana, powlekana) - drut naciągowy, kolczasty - słupki ogrodzeniowe - naciągi MARCO Jaworzno ul. Dąbrowska 80 tel , OKNA I DRZW I PCV V IT A K O E S J a w o rz n o - S zcz a ko w a, ul. C icha 10 tel./fax ; (obok stadionu Szczakowianki) EDUKACJA P R O G R E S S C e n t r u m e d u k a c y jn e Szkoła języków obcych B I U R O T Ł U M A C Z E Ń U L. M I C K I E W I C Z A 1, te l TELE TAXI LEOPOLD tel DojazJi/l-ttej stnfk GRA TO i dw O B W I E S Z C Z E N I E Kom ornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie zawiadamia na podst. a rt. 953 kpc w związku z a rt. 983 kpc, że dnia 18 września 2007 r. o godz w Sądzie Rejonowym w Jaworznie W ydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14 sala nr 4 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA prawa użytkow ania wieczystego nieruchom ości położonej w Jaworznie, ul. Olszewskiego 23 i składającej się z działki o n r 2/5 o pow m 2 wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchom ości o pow. użytkowej 437 m2 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr KW Nieruchomość wyżej opisana stanowi własność Gminy M iasta Jaworzna, a dłużnikowi przysługuje prawo wieczystego użytkow ania do dnia 22 maja 2095 r. Budynek wyżej opisany stanowi odrębną własność dłużnika. Prawo wyżej opisane oszacowane jest na kwotę: ,00 zł, w tym wartość budynku ,00 zł (netto). Cena wywoławcza wynosi: ,00 zł, na którą to cenę składają się: - wartość prawa użytkowania wieczystego ,00 zł; - wartość budynku ,00 zł, w tym podatek VAT w wysokości ,00 zł. Przystępujący do licytacji zobow iązany jest złożyć rękojm ię w w y sokości 10% ceny nieruchom ości najpóźniej do m om entu rozpoczęcia licytacji w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków upraw nionych w edług prawa bankowego, zaopatrzonej w upow ażnienie właściciela książeczki do w ypłaty całego w kładu stosownie do praw om ocnego postanow ienia sądu o utracie rękojm i. Nieruchom ość m ożna oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację w porozum ieniu z K om ornikiem, a akta postępow ania egzekucyjnego, w tym operat szacunkowy m ożna przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaworznie W ydział I Cywilny, ul. Inwalidów W ojennych 14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że w niosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchom ości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie w strzym u jące egzekucję (art pkt 6 kpc). U żytkow anie służebności i praw a dożyw otnika, jeśli nie są ujaw nione w księdze w ieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni p rzed rozpoczęciem licytacji, nie będą uw zględnione w dalszym toku egzekucji i w ygasną z chw ilą upraw om ocnienia się postanow ienia o przysądzeniu w łasności. Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy Rewiru II-go przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod numerem tel. (032) Prezydent Miasta Jaworzna informuje informuje, że w dniach od 22 sierpnia 2007 do 12 września 2007r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, będzie wywieszony wykaz obejmujący: - nieruchomości gm inne przeznaczone do wydzierżawienia, położone: przy ul. Pocztowej - z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, przy ul. O brońców Poczty Gdańskiej - z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, przy ul. Cegielnianej -zprzeznaczeniem pod ogród przydomowy przy ul. Nauczycielskiej - z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, przy ul. Bolesława Prusa -z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, przy ul. C zarnieckiego - z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, przy ul. Jaworznickiej - rozbudowa szafy 0N U, przyul.tetm ajera - rozbudow aszafyo N U, przyul.chropaczówka - rozbudowaszafyonu, - nieruchomości gm inne przeznaczone do oddania w użytkowanie w ieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz E N I0N Spółka A kcyjna O ddział w Będzinie - Będziński Zakład Elektroenergetyczny w Będzinie, położone: przyul. Obr. Poczty Gdańskiej, na rogu ulic Wesoła i Górnośląska, przy ul. Żeromskiego. R e k la m a w te le w iz ji F i r m a M A G B U D już od zł netto S p. z o. o. T e le w iz ja C T v J a w o rz n o zatrudni osobę z doświadczeniem budowlanym sp rzedaje p ro g ra m y na stanowisko majstra o o b ję to ś c i 2 g o d z in Podania z przebiegiem pracy prosimy składać w siedzibie firmy: n a p ły tk a c h D V D Balin ul. Chrzanowska Chrzanów cena 35 z ł b ru tto tel. 032/ ogłoszenie wiosne dw

9 Co tyd zień nr 34/830 Dla koneserów 9 Z szafy prokuratora Nie chciał, by odes - Dziewiętnastolatek odpowiadający za zabójstwo dziewczyny prawie całą rozprawę płakał. Prosił sąd, aby do tego nie wracać. Ukochaną uderzył z nerwów. Dusił? Tego nie pamięta. Tragedia rozegrała się przed ro kiem w m ieszkaniu, które w spólnie zam ieszkiw ali. E m il i A gata byli z sobą od p ó łto ra roku, choć znali się od 9 lat. Z daniem chłopaka, ich zw iązek u k ładał się dobrze, dopóki A gata nie pozn ała m łodych Peruwiańczyków, którzy przyjechali do Polski studiow ać. Podobno zafascynow ała ją ich uroda, beztroskie podejście do życia i m uzyka, którą zarabiali na życie. Zaczęła spędzać z n im i coraz więcej czasu, nadużywać alkoholu. Dla nich nauczyła się naw et hiszpańskiego. C odziennie tow arzyszyła im w ich w ystępach. Jak tw ierdziła, spełniała rolę tłu m acza. W reszcie k tó reg o ś d n ia, po pow rocie do dom u pow iedziała - z nam i koniec. G dy fe ra ln e g o sie rp n io w e g o w ieczoru 18-letni Em il w rócił do m ieszkania, dziew czyna była pijana. Po alkoholu robiła się agresyw na. - Powiedziała, że z nam i koniec i że w yjeżdża z Jesusem do Szwecji, a ja m am gówno do gadania - o p o w iadał na przesłuchaniu. Później zaczęła się pakow ać. Em il p ró b o w ał przeszkodzić jej w pakow aniu torby. S zarpali się w yryw ając sobie rzeczy. Zaczęli się kłócić. W pewnej chwili Agata go uderzyła. Bardzo go to rozsierdziło. On w złości pchnął ją tak mocno, że padając uderzyła się gardłem w poręcz wersalki. Tak b rzm iała pierw sza w ersja z d a rz e n ia o p o w ie d z ia n a p rz e z Em ila w trakcie przesłuchania zaraz po tragicznych w ydarzeniach. Gdy zaczęła się dusić i zsiniała na tw arzy stracił zu p ełn ie zdolność z d ro w o ro zsądkow eg o m y ślen ia. Z upełnie nie w iedział, jak jej p o - Byłem zazdrosny o tych Indiańców. Była nim i zauroczona, to było głow y to n a ty c h m ia st ją ocucić. m óc. Jedyne, co przyszło m u do w idać - odczytyw ał w cześniejsze Z ostaw ił dziew czynę na wersalce, w yjaśn ien ia oskarżonego sędzia. a sam udał się do łazienki i napuścił Emil R. bowiem odm ów ił w yjaśnień wody do wanny. Później zaniósł ją przed sądem. Stwierdził, że nie może w u b ran iu do w anny pełnej wody. już słuchać tego co ma do pow iedzenia w tej sprawie. To dla niego zbyt ta n ie p o lic ja n tó w, czy n ie m ia ł Nie p o tra fił odpow iedzieć na py bolesne przeżycie. Przyznał jednak, obaw, że A gata się u to p i. K iedy że był bardzo zazd ro sn y o Agatę zorientow ał się w braku rezultatów i czuł się przez nią oszukiwany. ta k ie j p o m o cy zatelefo n o w ał na policję i pogotow ie. G dy p rz y je chała w ezw ana przez niego k aretka, dziew czyna już nie żyła. Kiedy zabierano jej ciało, krzyczał, by nie odchodziła. Podczas kolejnego przesłuchania Em il R. zm ienił swoje poprzednie zeznania. Teraz tw ierdził z kolei, że do m ieszkania weszło trzech m ężczyzn, praw dopodobnie Peruw iańczyków, znajom ych dziew czyny. Przyszli razem z zam ordowaną. Z o stał przez nich zam knięty w pokoju. Nie wie, co się dalej działo, ale skoro A gata nie żyje, to oni zabili jego dziewczynę. Dopiero za trzecim razem naciskany przez prow adzących śledztwo m ężczyzna przyznał się, że w czasie kłó tn i uderzył ją kilka razy pięścią w szyję. To po tych uderzeniach dziewczyna zsiniała i straciła przytom ność. Biegły z zakładu m e dycyny sądowej nie potw ierdził tej wersji. O rzekł, że przyczyną śm ierci było uduszenie. Do tego jednak Emil R. się nie przyznaje. - Skąd w takim razie w zięły się na szyi ofiary ślady wyraźnego d u szenia? D usił ją pan? - dopytyw ał sąd. - N ie p am iętam. U derzyłem w szyję, praw dę m ówię i do tego się przyznaje. N ie chciałem nigdy jej zabijać - przekonyw ał z płaczem oskarżony. Nie p o tra fił w yjaśnić, czem u zaniósł ciało A gaty do w anny pełnej w ody skoro nie oddychała? - Do dzisiaj nie mogę pogodzić się z jej śmiercią. Tak ją kochałem. Była dla m nie w szystkim - rozpaczał przed sądem. PlTAWAL f ' P R Z Y R O D A W O K Ó Ł N A Pio tr Gr z e g o r z e k - Ku st o s z Mu z eu m w Ch r z a n o w ie Kapryfolium i trawa Planowaną na całe wakacje akcję Co Tydzień z Grzegorzkiem musiałem z głębokim żalem odwołać. Nie darmo w skarbnicy polskich przysłów istnieje pow iedzenie - do trzech razy sztuka. Skoro trzy razy nikt nie przybył na spotkanie ze mną, postanowiłem dalej nie próbować. Chociaż to poniekąd wystawiło na ciężką próbę poczucie mojej popularności w m ieście pozostanę przy tradycyjnych form ach kontaktu z mieszkańcami - znaczy się klawiaturą komputera tudzież kamerą. Cudowne pnącze Jednym z przejawów nowej sytuacji gospodarczej jest pojawianie się w ogrodach coraz to nowych gatunków roślin ozdobnych, przy których dotychczas dostępne klucze wysiadają. Tym nie mniej zawsze można zbliżyć się do prawdy. oczywiście zaszła spora zmiana. Otóż czyściec wełnisty przekw itł i dobrze się stało, że jego w ty m m o m en cie niezbyt ciekawe pędy usunięto. W tej chwili główną kwiatową ozdobą są tu różowe baldachy rozchodnika. Pozostałe gatunki raczej nie rzucają się w oczy. W arto jedynie zauważyć, że bardzo dobrze mają się posadzone tu krzew y ostrokrzewu. Chociaż na tym niewielkim skrawku widać działania pielęgnacyjne, to w tej chwili warto wybrać się tutaj, aby zobaczyć jedną z ciekawszych traw rodzimej flory. Jest nią przedstawiciel rodzaju palusznik - Digitaria, kuzyn prosa. Proso także dziczeje u nas tu i ówdzie. To zrozum iałe, skoro jest składnikiem karm y dla wielu drobnych zwierząt domowych. Ostatnio w idziałem je w pobliżu cm entarza ciężkowickiego. Nasz bohater jest trawą rodzimą dla flory polskiej. Uchodzi S b l i z e j p r a w a W niosek o ubezw łasnow olnienie Syn u le g ł cię żkie m u w y p a d k o w i i n a s tą p iło trw a łe u szko d ze n ie m ózg u. N ie je s t w s ta n ie żyć bez pom o cy i sa m o d z ie ln ie d e cydow ać. Czy zasadne je s t u b e z w ła s n o w o ln ie n ie? U bezw łasnow olnienie jest zasadne, gdy osoba nie jest w stanie pokierować swym postępow aniem, a w szczególności zarządzać m ajątkiem. Sprawy o ubezw łasnow olnienie rozstrzyga sąd okręgow y w w y dziale cywilnym. We w niosku wskazujem y siebie jak w nioskodaw cę i u czestn ik a, czyli tego, kto ma być ubezw łasnow olniony. Podajemy pow ód złożenia w niosku, np. chorobę psychiczną, niedorozw ój um ysłow y, zaburzenie czynności psychicznych, trw ałe u sz k o d z e nie mózgu. W nosim y o całkow ite lu b częściow e u b e z w ła sn o w o l n ien ie, w zależności od ro d zaju n ie p e łn o sp ra w n o śc i. D la u b e z w łasnow olnienia całkowitego ustanaw ia się opiekę, dla częściowego - kuratelę. Zasadność ubezw łasnow olnienia Od d łu ższe g o czasu m ój syn je s t a lk o h o lik ie m. Byw a p rz y ty m a g re syw n y. C h cia łabym z ło żyć w n io s e k 0 u b e z w ła s n o w o ln ie n ie syn a. Czy a gre sja 1b ra k o p a n o w a n ia je s t w ysta rc z a ją c y m a rg u m e n te m d la u zasa d n ie n ia żądania? O baw iam się też chw ili, gdy mój syn odziedziczy po m nie m ajątek. Nie m ożem y mylić ubezw łasnow olnienia z dziedziczeniem i zapobieganiem agresji. K odeks cyw ilny w części ogólnej w yraźnie stan o w i, że ubezw łasnow olnienie jest zasadne w p rzy p a d k u pijań stw a lub narkom anii, gdy osoba nie jest w stanie pokierow ać swoim p o stępow aniem (np. trw o n i m ajątek). U bezw łasnow olnienie spow oduje to, że syn nie będzie sam zarządzał swoim m ieniem, lecz nie w ykluczy dziedziczenia. Jeśli nie chce pan dopuścić syna do spadku - m ożliwością jest wydziedziczenie. A gresja - w myśl K odeksu - nie starczy do ubezw łasnow olnienia. Zaproszenie Zapraszam y do skorzystania z bezpłatnych porad Marka N iechw ieja do siedziby redakcji Co tyd zie ń przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę w godz Z konsultacji może korzystać każdy, kto zapisze się wcześniej, dzw oniąc pod num er telefonu m gr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAW NA W JAW ORZNIE przy ul. M IKO ŁAJA REJA 47, JAW ORZNO (Stara-Huta) tel. (0-32) ; tel. kom e-m ail: e-legis.pl; w w w.e-legis.pl czynna: poniedziałek, w to re k i piątek w godz Tekst płatny K a p ryfo lium Otóż od pew nego czasu do n a szego, redakcyjnego ogrodu zagląda cudowne pnącze sąsiada. Jego kwiaty są skupione w baldachogrona i przecudnie pachną. Otóż jest to przedstawiciel bogatego w gatunki rodzaju Lonicera z rodziny przewiertniowatych - Caprifoliaceae. We florze Jaworzna przedstawicielami tej rodziny są: dziki bez czarny, dziki bez koralowy oraz dziki bez hebd. Zapewne tu i ówdzie może pojawić się suchodrzew, ale tu istnieje spore prawdopodobieństwo znalezienia krzewu, który z różnych powodów wybrał wolność. W zm ian k o w an y ro d zaj d zieli się na dwa podrodzaje, z których pierw szy - Chamaecerasus skupia prawdziwe krzewy oraz drugi Peryclimenum, skupiający pnącza. Jedynym gatunkiem krajowym, a przez to rośliną chronioną jest wiciokrzew pomorski. Za to w ogrodach można spotkać całą rzeszę gatunków i odm ian, w śród których w ym ienia się wiciokrzew przewiercień kwitnący do sierpnia oraz wiciokrzew Tellmanna kwitnący do lipca. Istnieje jeszcze wiciokrzew Heckrotta, który ma kwitnąć do września. Zważywszy znaczne przyspieszenie wegetacji w tym roku przypuszczam, że naszym gościem jest ten gatunek lub jego bliski k u zyn, na co wskazują m iędzy innym i wyraźnie dwubarwne kwiaty. P alusznik Było o ciekawej roślinie ozdobnej, pora na lada jaki chwast. Otóż dość uw ażnie spenetrow ałem skw erek znajdujący się opodal kolegiaty. Tu za chwast polny i ogrodowy uwielbiający nade wszystko tereny piaszczyste. Dlatego to tej pory z palusznikiem raczej widywaliśmy się w otoczeniu wielkich piaskowni. Z drugiej strony w ielka hossa w budow nictw ie ma szansę ułatwić m u rozsiewanie się na nowych obszarach. P alusznik W Polsce występują dwa gatunki tej trawy. Pierwszy z nich to palusznik krwawy, drugi to nitkowaty. Nasz bohater jest nitkowaty, o czym świadczą nagie pochwy liściowe. Na załączonym obrazku widać charakterystyczne palczasto ułożone niby kłosy. To niby znaczy, że obiekty, które widzimy na nitkowatych osiach w istocie nie są pojedynczym i kw iatam i, ale samodzielnymi kłoskam i złożonymi co najmniej z dwu kwiatów.

10 10 Reklama Co tyd zień nr 34/830 R E N A U L T SZTUKA TWORZENIA SAMOCHODÓW KUPIĘ TWÓJ SAMOCHÓD S p r a w d ź, z a i l e o d k u p i m y T w ó j s t a r y s a m o c h ó d w y m ie ń g o na n o w e R e n a u lt ffllj C L IO l rw 1 JAWORZNO ul. Grunwaldzka 75 ( MYSŁOWICE ul. Rynek 23 (2) CHRZANÓW ul. Oświęcimska 59 (3) ^ k tz i 'l ^ W O śro d ek Szko len ia K iero w có w Centrum E d u k acji Zaw odow ej Kursy Prawa Jazdy Kat. A,B,C,D,E,T kierowca wózka jezdniow ego r. A D R P rzew ó z m a te ria łó w n ie b e z p ie c z n y c h UW AGA!!! (byłe świadectwa kwalifikacji) Kurs spawacza Kurs instruktora nauki jazdy D o r a d c a M R l KURSY Biuro: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35 pon. - pt. od 8:00 do 18:00, sob. od 10:00 do 13:00 te /fax: , tel L U r t A s ^ b o g a ta o fe rta now ych sa m o ch o d ó w R enault atrakcyjne pakiety opcji serie limitowane korzystne pakiety ubezpieczeń kredyt 0% bez prow izji i odsetek O fe rty m ożna łączyć Szczegóły u Autoryzowanego Partnera Renault lub na RENAULT. WYZNACZA NOWE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA GŁOWACZ W. Sp. z o.o Jaworzno, ul. Wojska Polskiego KLIMATYZACJA w Twoim samochodzie wymaga regularnych przeglądów. Autoryzowany warsztat obsługi układów klimatyzacji VALEO SERW IS. T e l Poniedziałek-piątek 9:00-18:00, sobota 9:00-16:00 Najtańszy sposób na stały dostąp do intemetu 9 ZAINWESTUJ W JAKOŚĆ J A W O R Z N O u l. ś w. W o j c i e c h a 8 5 t e l t e l. / f a x lat na rynku mebli kuchennych " E U R O B U D " USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ W YKO PY D O G ŁĘ B O K O Ś C I 5,9m Kom.: c l i t n S E R V IC E Autotechnika Jaworzno, ul. Zegadłowicza 27, tel , Dla czytelników Co tydzień" promocje: sprawdzenie układu klimatyzacji 40 zł, sprawdzanie układu wentylacji GRATIS. KLIMATYZACJA Pełny serwis i obsługa V (w e lin Service P artner Autoryzowana Stacja, Obsługi Samochodów serw is JAWORZNO ul. Katowicka 19B TEL / Reklama w telewizji już od 300 zł netto Telewizja CTv Jaworzno sprzedaje programy objętości 2 godziny na płytki DVD 35 zł brutto Ogłoszenie własne - i n s t a l a c j a o d g r o s i k a - a b o n a m e n t j u ż o d 1 3 P L N - u m o w y b e z m i n i m u m WOJEWODZKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY przyjmuje zapisy do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla dorosłych W y m a g a n i a : 18 lat, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub gimnazjum, 2 zdjęcia, opłata za semestr C z a s t r w a n i a n a u k i : 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodni u INFORMACJE I ZAPISY: w godz, 16,00-19,00, rozpoczęcie nauki sierpień 2007 możliwość przystąpienia do ^ C h r z a n ó w - K ą t y u l. P o ln a 15 t e l. / f a x / lu b / w w w. w u r. c o m. p lc h r z a n o w u r. c o m. p l < r > I r Cyfryzacja p ły t w inylow ych 12,20 zł b ru tto Cyfryzacja kaset magnetofonowych przerzucanie na CD 60 min. - 15,00 zł brutto; 90 min. - 20,00 zł brutto Cyfryzacja kaset video VHS - przerzucanie na DVD 30,00 zł brutto Chcesz zachować nagranie dla potomnych, skorzystaj z okazji usuwania szumu z nagrania z płyt winylowych. Cena negocjowana. tel. 032/ głoszenie własne

11 Nr 99 (830) 22 sierpnia 2007 r. C o t y d z i e ń G rają c a łe g o Piłkarskie rozgrywki w Polsce nabierają tępa. Wszystkie drużyny z naszego miasta mają już za sobą pierwsze ligowe boje i póki co żadna z nich wstydu Jaworznu nie przyniosła. W tym sezonie w najwyższej lidze gra Victoria Jaworzno, która notuje w yniki w kratkę. P ierw sze p rzeg rane sp o tk an ie z W awelem W irek w stosunku 1:4 w zbudziło we w szystkich kibicach duży niepokój. Piłkarze z Jaworzna pojechali do G runwaldu Ruda Śląska po lekcje, a w rócili z zwycięstwem 2-1 i pierw szym i trzem a oczkam i na koncie. Kolejny rywal- LKS Łąka wydawał się być drużyną słabszą od G runwaldu, a atut własnego boiska dodatkowo pozw alał mieć nadzieję na kolejne zwycięstwo Vici i w sumie bardzo udany początek rozgrywek. Niestety, podopieczni Edwarda W ilka przegrali u siebie 2:3, a w ynik i tak jest znacznie lepszy niż gra jaworznian. Po 3 kolejkach Victoria plasuje się na 8 miejscu w tabeli i wszyscy sympatycy Vici mogą marzyć, by podobnie było na końcu rozgrywek. Grające w V lidze zespoły Ciężkow ianki i Górnika Jaworzno zmierzyły się ze sobą w derbowym pojedynku. Zwycięską ręką z rywalizacji wyszli piłkarze prow adzeni przez M arka M usiała i to oni zanotow ali w spaniały start sezonu. Po 3 rozegranych spotkaniach (poza Górnikiem z Ząbkowicami i Siemianowicami) maja na koncie 9 oczek i znajdują się ex aequo na pierwszym miejscu w tabeli. G órnik Jaworzno, który w tym sezonie z pewnością, nie pow tórzy blam ażu z ostatniej ru n d y zanotow ał dwie porażki otw ierające rundę, jednak po 3 kolejkach może dopisać pierwsze punkty. Stalo się tak dzięki remisowi z AKS Niwką Sosnowiec. Górnicy na chwile obecną znajduje się na 13 pozycji, ale gra podopiecznych tre nera Pierścionka, pozwala wierzyć, że szybko awansuje w górę tabeli. N ajliczniejsze grono zespołów z naszego m iasta, w ystępuje w A- klasie. Również i w tej lidze czekały na nas derby. Na inaugurację sezonu Zgoda Byczyna rozbiła rezerwy V ictorii Jaworzno 4-0. Najgłośniej jednak o KP Jaworzno, czyli daw nej S zczakow iance. In a u g u ra c ja w jej w ykonaniu była im ponująca 9-1 z drużyną H uraganu Konikowa to w y n ik niep o trzeb u jący żadnej rek o m en d acji. Po 2 sp o tk an iach i pauzie KP ma komplet punktów na koncie, i gdyby nie to, że rozegrała jedno spotkanie mniej, to z bilansem bram kowym 11-1 otwierałaby tabelę. Po zwycięstwie nad Victorią, ekipa Zgody pokonała Przemszę Siewierz, a w ostatnim spotkaniu zremisowała z Pionierem Ujejsce. Dorobek 7 punktów to spora zaliczka po zaledwie 3 grach, pozwalająca na zajmowanie dobrej, 3 lokaty w tabeli. Rezerwy Victorii, które tak boleśnie skarcił zespół z Byczyny, notują M 9*99M*fś '... - SIATKÓWKA Odpuszczą Puchar Polski W ubiegłym tygodniu w pełnym sk ład zie siatkarki drugoligow ej drużyny MCKiS Jaworzno w raz z now ym trenerem K rzysztofem Zabielnym udały się na obóz przygotowawczy do nowego sezonu. Trener Zabielny na m iejsce przygotowań wybrał sobie sprawdzony ośrodek w W ęgierskiej Górce, gdzie przypomnijmy, co roku udają się nasze zawodniczki. Po dwóch tygodniach ciężkiej pracy na hali, jak również w pobliskich górach siatkarki w rócą do Jaworzna, gdzie dalszą część przygotowań spędzą na własnych obiektach. We w rześniu czeka ich kilk a spotkań sparingowych, Puchar Polski, a już 29. września w Mysłowicach czeka nasz zespół pierwsze spotkanie tego sezonu z tam tejszą drużyną MOSiR-u. N atom iast d ru ży n a drugoligow ych rezerw M CKiS p o d w odzą trenera Zbigniewa Błaszczaka początek przygotowań do debiutanckiego sezonu rozpoczęła od niezwykłego pecha. Z gry w naszej drużynie przez tre n e r Zbigniew Błaszczak kontuzje barku został w ykluczony Łukasz Tkacz, który m iał być największym w zm ocnieniem drużyny w n adch o d zącym sezonie. L ider drużyny Łukasz W archoł rów nież został wykluczony z pierwszej części przygotow ań z pow odu choroby nerek. K ilka d n i tem u do tego szpitala dołączył również pierwszy Już w d ru g ie j kolejce kibice w Jaw orznie doczekali się derbów. C iężkow ianka pokonała G ó rn ik 2:1 stały i im ponujący progres w w yniku. Po 0-4 przyszedł rem is 3-3, by w końcu odnieść pierwsze zwycięstwo i to aż punkty w 3 m e czach to jed n ak najsłabszy w ynik w śród m iejskich ryw ali z A -klasy i stąd ósma pozycja w tabeli. Sezon dopiero się zaczyna i każda kolejna kolejka może całkowicie zm ienić obraz tabeli. Czy V ictorii uda się obronić IV ligę w Jaworznie? rozgrywający drużyny Konrad Nieboj, który od kilku tygodni narzekał na ból pleców. Po specjalistycznych badań okazało się, że podczas tu r nieju siatków ki plażow ej nabaw ił się pow ażnej k o ntuzji kręgosłupa i został w yłączony z treningów na ponad miesiąc. W tym czasie będzie przechodził rehabilitacje. Zespół naszych rezerw przeżywa więc obecnie ciężkie chwile. Zachw iana została praca na własnych obiektach, jednak na szczęście, jeśli oczywiście w takiej sytuacji m ożna mówić o szczęściu, początek drugoligowych rozgrywek u mężczyzn rozpoczyna się dopiero 20-tego października. W ydaje się, że trener Błaszczak praw dopodobnie zdecyduje się wycofać zespół z rozgrywek Pucharu Polski. Miejmy nadzieje, że do ligi zespół nie poniesie kolejnych strat, a W archoł z Niebojem zdążą w rócić do treningów. Bez nich utrzym anie w gronie drugoligowym stanie się jeszcze bardziej trudne do zrealizowania. Re d1 Czy Ciężkowianka będzie walczyła o awans? Ile punktów przewagi nad ryw alam i będzie miało KP Jaworzno po ostatnim spotkaniu tej rundy?- To pierwsze nasuwające się pytania, które jednak podobnie jak tabela po 3 kolejkach, szybko mogą stracić na aktualności. V.I.P PiŁKA NOŻNA Mundialito za nami 12 d rużyn p odzielonych na trzy grupy, walczyło w ubiegłą sobotę i niedzielę o miano mistrza plażowej piłki nożnej w Jaworznie. Zawody stały na wysokim poziomie, głównie ze względu na udział zawodowców na co dzień grających w regionalnych drużynach piłkarskich. Cygnar zadebiutował W ychowanek V ictorii Jaworzno, znany jednak miejscowym kibicom z wspaniałych występów w barwach Szczakowianki zadebiutował w Orange Ekstraklasie. Jaworznianin pojawił się na boisku w 75 min. spotkania z Polonią Bytom. Debiut wypadł okazale, gdyż Paweł miał swój udział w pierwszej wygranej sosnowiczan w sezonie. V.I.P. Rywalizację wygrał zespół Boca, który w ścisłych finałach okazał się lepszy od ekip Dąbrovi (II miejsce) i CH Tadeusz (III lokata). K rólem strzelców im prezy zo stał Jerzy Cebulk z zespołu Dąbrovi, a najlepszym bram karzem wybrano Andrzeja Wściubiaka. V.I.P Już dziś o godzinie 17:00 na stadionie miejskim przy ul. Krakowskiej rozegrany zostanie mecz piłkarski pomiedzy żeńskimi reprezentacjami Finlandii i Irlandii do 17 lat. Dziś mecz!!! S p o tk an ie rozeg ran e zo stan ie w ramach turnieju o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego, w którym obok wcześniej wspomnianych reprezentacji zagrają jeszcze drużyny Polski i Rosji. Poszczególne spotkania turnieju, rozgrywane będą również w pobliskich miejscowościach: Mysłowicach, Bieruniu, Czeladzi i Dankowicach. V.I.P.

12 12 Sport C o ty d z ie ń nr 34/830 PIŁKA NOŻNA V LIGA: MKS SIEMIANOWICE - LKS "CIĘŻKOWIANKA" 0:2 (0:1) PIŁKA NOŻNA: GÓRNIK JAWORZNO - CIĘŻKOWIANKA 1:2 Derby dla Cieżkowianki C ię ż k o w ia n k a z a c z ę ła sezo n w V lidze od zwycięstwa, Górnik Jaworzno-od dwóch porażek. Nie dziwi, że faworytem środowej kon frontacji była więc Ciężkowianka, niemniej jednak derby rządzą się swoimi prawami i często dochodzi w nich do niespodzianek. Zresztą niewiele brakowało, aby i w tym spotkaniu było podobnie. Pełniący o d lipca obowiązki trene ra Górnika Piotr Pierścionek w raz z Z a rz ą d e m K lu b u z ro b ili n iem a l wszystko, aby w tak k ró tk im czasie uzupełnić braki kadrowe w drużynie, (która n a w iosnę nie w ygrała żadne go m eczu w klasie okręgowej) oraz zm otyw ow ać sw oich zaw odników. W idać to było o d samego początku. Jego taktyka, która polegała n a zagęsz czeniu defensywy oraz przydzieleniu in d y w id u aln y ch opiek un ów b o h a terow i spotkania rozegranego 4 dni wcześniej w Ząbkowicach M arcinowi W ronie oraz etatowemu playmakerowi Ciężkowianki Mariuszowi Suwajowi przynosiła zamierzone efekty. Widząc, co się święci trener miejscowych M a rek M usiał zareagow ał natychm iast przesuwając po kwadransie gry Suwaja do przodu. W prowadziło to małe za m ieszanie w szeregach gości, zaś gra Ciężkowianki nabrała wyrazu. Wreszcie w 24. m inucie po faulu na W ronie, M ariusz Suwaj pięknym uderzeniem z rzutu wolnego odczaro wał bram kę Częstochowskiego. Jest to pierwsza historyczna bram ka uzyska na na now ym ciężkowickim boisku. Uskrzydleni uzyskanym prowadzeniem zawodnicy Ciężkowianki przejęli cał kowicie inicjatywę na boisku, zaś golkiper Górników A rtur Częstochowski kilkakrotnie błysnął nietuzinkowymi um iejętnościam i. Najbliżej szczęścia byli Wrona, Suwaj i Wyka. W 43 m inucie Suwaj zainicjował b ły sk o tliw ą akcję po której W yka idealnie zagrał piłkę na 5 m etr i M a riuszow i nie pozostało nic innego jak tylko dopełnić form alności. Była to klasyczna bram ka do szatn i. G ra Ciężkow ianki w pierwszej połowie m ogła się podobać, szczególnie po Trzecie zwycięstwo Przez ten rok dużo zm ieniło się w ciężkowickim teamie. Zapłacił on ju ż swoje frycowe w okręgówce, z meczu na mecz staje się dojrzalszy, w dodatku dokonane przed ru n d ą jesienną wzmocnie n ia kadrow e póki co pozw alają śmiało patrzeć w najbliższą przy szłość drużyny. Środowa wygrana w derbowym pojedynku z G órni kiem mocno nadszarpnęła siły ciężkowickich piłkarzy. Na szczę ście Roch Cieszyński udowodnił, iż jest pro fesjo n alistą w swoim fachu i stanął na wysokości zada n ia przywracając zawodników do W meczach d e rb o w y c h n ik t n ie o d s ta w ia n o g i uzyskaniu prow adzenia. Prostopadłe p odania za plecy defensorów G ór n ika oraz zagrania Suwaja, Pacuły, P sio d y i M o ty k i sp raw iały, że n a przedpolu Częstochowskiego raz po raz ogłaszano alarm. Z kolei obrona m iejscowych bezbłędnie kierow ana w pierwszej połow ie przez M ichała W ierzbika sprawiała w rażenie nie do przejścia. W przerw ie kibice zastana w iali się, czy w Ciężkowicach dojdzie do pogrom u strzeleckiego. Tym czasem nos trenerski P iotra Pierścionka i w prowadzenie na plac g ry Jaro m in a oraz W arzechy spra wiły, że po zm ianie stron obraz gry uległ diam etralnej zmianie. W łaśnie w prowadzony po przerwie Warzecha w 52 m in u cie u zyskał k o n tak to w ą bram kę dla górników i mecz zaczął się od nowa. Z biegiem czasu G órnik zaczął uzyskiwać przewagę na boisku i kunsztem bram karskim m usiał wy kazać się A rtu r Kominiak. Szczególnie groźne były stałe fragm enty gry wyko nywane przez M arcina Jarząbka, przy których rośli stoperzy Górnika siali popłoch p od ciężkowicką świątynią. Nie znaczny to, że Ciężkowianka nie m iała okazji do podwyższenia wyniku. Jednak zarów no Psioda jak i W rona będący w stuprocentowych sytuacjach nie w ytrzym ali napięcia i nie zdołali pokonać b ra m k a rz a przyjezdnych. W efekcie po b ard zo interesującym w idow isku trzy m ający m do k ońca w napięciu Ciężkowianka pokonała w derbow ym pojedynku ryw ala zza m iedzy 2:1. D ru ży n y w ystąpiły w następują cych składach: LKS Ciężkowianka : K om iniak - Pacuła, W ierzbik, Sawaniewicz (od 65' Bosak) - Psioda, D rąg (od 46' K rzysztof W rona), Suwaj, M otyka, Tomasz Laser - M arcin W rona (od 86' Wadowski), W yka (od 55' Grodzki). KS Górnik Jaworzno: C zęsto chowski - Byrski (od 60' Popławski), G um ulski, Broczkowski, D aniel Sęd rzak (od 46' Jarom in) - Krawczyk (od 76' A rkadiusz Sędrzak), B rudnicki, Sierczyński, (od 46' Warzecha), B a rty z e l - D u rz y ń s k i, Jarz ą b e k. Sędziował Bartosz Bielaś (Katowice). W idzów około 450. Ż ó łte kartki: P a c u ła i M o ty k a ( C ię ż k o w ia n k a ) o ra z Ja rz ą b e k ( G órnik ). Bramki: 0-1 M otyka 15', 0-2 Suwaj 90' (karny) S ęd ziow ał: S zym on S kow roński (Tychy) Ż ółte kartki: Halup (Siemianowice) oraz W yka (Ciężkowianka). C iężkow ianka: K o m in iak -P acu ła, W ierzbik, Saw aniew icz-w yka (od 87' Wadowski), Psioda, Suwaj, K rzysztof W rona (od 50' Tomasz Ciołczyk o d 90'+1 Kramarczyk), To m asz Laser-Motyka, M arcin W rona (od 75' Grodzki). PIŁKA NOŻNA: VICTORIA 11- ŁAZOWIANKA ŁAZY 3:3(1:1) Zabrakło jednego Imponujący postęp sła d ru g ą b ram k ę dla przyjezdnych. Po szybkiej kontrze sytuacji sam na sam nie zm arn o w ał Czak. Spokojne prowadzenie 2:0 uśpiło go ści, którzy dopuścili drużynę Tęczy do głosu, co poskutkowało stratą bram ki w 25. minucie. Niezdecydowanie obro ny i silny strzał zza pola karnego dał gospodarzom nadzieję na odwrócenie losów spotkania. Okazało się jednak, że stracona bram ka podrażniła tylko am bicję dobrze usposobionych tego dnia jaworznian. Już 5 m inut po strzeleniu gola przez gospodarzy, jaw orznianie ponow nie powiększyli przewagę do dwóch trafień. Dokładnego podania nie zm arnował Pabian, który pewnie pokonał bram karza Tęczy. W ynik 1:3 do przerw y nie przesądzał co praw da losów spotkania, je d n ak tru d n o było przypuszczać, że gracze Vici pozwolą w ydrzeć sobie zwycięstwo. D ruga połow a zaczęła się podobnie jak pierwsza. Victoria strzeliła kolej ną bram kę praktycznie rozstrzygając stanu u ży w a ln o ści. S p o tk a n ie u s t a w i ła z d o b y ta strz a łe m z o k oło 18 m etró w b ra m ka N ik o d em a M otyki, p rzy której s tr z e g ą c y b r a m k i S ie m ia n o w ic K r y s t ia n B rz e n k n ie m i a ł n a j m niejszy ch szans. C iężkow ianka niczym ru ty n o w an y fig h ter w rin g u sch o w a ła się za p o d w ó jn ą g a rd ą w y p r o w a d z a ją c g ro ź n e k o n tr y. A p o n iew aż w ty m d n iu defensyw a w zorow o k iero w a n a przez M ich a ła W ierzb ik a była nie do p rzejścia z przew agi w p o lu m iejscow ych nic n ie w y n ik a ło, a ich g o lk ip er m u sia ł p o k a z a ć sw oje n ie tu z in k o w e u m ie ję tn o śc i. Z kolei d efe n so rz y gospodarzy, gdy nie w ystarczało im u m iejętn o ści uciekali się do b ard zo o strej g ry faul. N ajd o b itn iej p rz e k o n ali się o ty m N ikodem M otyka, k tó rem u ryw al w łożył palec do oka. J e d n a k n ie w y s tr a s z y ło to n a szych, k tó rzy w p ełn i kontrolow ali w y d a rz e n ia n a b o isk u. N ależy do tej b e c z u łk i m io d u dołożyć je d n a k ró w n ie ż ły żk ę d ziegciu. N iestety, p o d o b n ie ja k p o d c z a s sp o tk a n ia derb o w eg o w o s ta tn ic h 10 m in u tach C iężkow ianka o p a d ła z sił. W alczący z d e te rm in a c ją g o sp o d a rze zw ietrzy li sw oją szansę chcąc z a w szelk ą cenę d o p ro w a d z ić do re m isu. S p o tk a ła ich za to sroga k a r a... W p ro w a d z o n y w 50. m i nucie ro zg ry w ający p ierw szy m ecz po k o n tu zji ręki T om ek C iołczyk, w idząc zdenerw ow anie M arka M u siała, k tó ry n iezadow olony z jego p o staw y w defensyw ie d ał zn ak, iż go za m o m en t zm ieni p okazał p ró b kę sw oich u m iejętn o ści i po szw ole ż e rsk ie j sz a rż y d a ł się p o w alić w p o lu k a rn y m ryw ali. A rb iter nie m iał w yjścia w skazując n a w apno. Pew nym egzekutorem jed e n astk i o k azał się M ariu sz Suwaj całk o w i cie m yląc B rzen k a i podw yższając n a 2-0. C h w ilę p ó ź n ie j C io łczy k z o s ta ł z a s tą p io n y p rz e z M a rc in a K r a m a r c z y k a. W y n ik n ie u le g ł ju ż zm ian ie. w V.I.P. PIŁKA NOŻNA: TĘCZA BŁĘDÓW- VICTORIA 1:6 Rezerwy V ictorii rozpoczęły sezon od sromotnej porażki, by w każdym k o lejn ym m eczu n otow ać lep szy rezu ltat. Po rem isie z Ł azow iank ą p rzyszła pora na zw ycięstw o, a niedzielną ofiarą Vici był zespół Tęczy Błędów. Po dobrej grze V icto ria upokorzyła rywali, strzelając im 6 bramek, przy stracie zaledwie 1. Spotkanie z d ru ży n ą Tęczy było jed n o stro n n y m w idow iskiem. Mecz u sta w iła b ra m k a strz e lo n a głow ą przez D aw ida Roguszkę już w 6 m i nucie. D okładną centra przy pierw szej b ra m c e p o p is a ł się M ateu sz D olega. P iłk a rz e Tęczy próbow ali szybko w yrów nać, je d n a k o b ro n a k ie ro w a n a p rzez M a rk a Biela, na co dzień bram k arza, grała pew nie. Świetne zawody rozgryw ał zwłaszcza Szrem ski. G rający na prawej obronie zaw odnik popisyw ał się efektow ny m i rajdam i od jednego pola k a rn e go do drugiego i pełnym spokojem w interw encjach. 17 m in u ta przynio Rok temu Ciężkowianka" będąc zespołem co najmniej równorzędnym uległa gospodarzom 0-2 (w dodatku tracąc drugiego gola w 89 minucie). Wiosną zrewanżowała się wygrywając na stadionie przy ulicy Moniuszki 3-1 po pasjonującym widowisku losy spotkania. Szczęśliwym strzelcem okazał się Ochmański. Piłkarze Tęczy najwidoczniej poczuli się zobligowani nazwą miejscowości, z której pochodzą i popełnili niezliczoną ilość błędów. Na pewno nie przeszkadzało to Czakowi, który po oszukaniu jednego z obrońców spokojnie strzelił swoją drugą bram kę w m eczu i zrobiło się 5:1. Tęcza nie miała argumentów w ataku, a jedyne zagrożenie dla bram ki Siedlińskiego miało miejsce, gdy Dolega niefortun ne wybił piłkę na własną poprzeczkę. O zdobą spotkania była ostatnia bram ka spotkania strzelona przez Pabiana. P o p u la rn y M e n d e k ato m o w y m i efektownym uderzeniem z ostrego kąta, przypieczętował okazałe zwycię stwo Vici w niedzielnym meczu. B ra m k i d la V ic to rii: R o p u sz ka, C zak 2, P abian 2, O ch m ań sk i, S ied liński-s zrem sk i, C h o ch liń sk i, Biel, R o g u szk a,- D olega, D zienis, O chm ański, Burgiel, Pabian, Czak V.I.P P iłk a r z e A -k la s o w y c h r e z e r w V ic to r ii Jaw orzno ty lk o z r e m i so w a li sp o tk a n ie z Ł azow iank ą Łazy 3:3. T rudno jed n ak w ygry wać spotkania, gdy całe m ecze gra się w 10, przeciw ko 11 za w o d n i k om r y w a li... Po in a u g u ru ją c e j sezon klapie, czyli p rzeg ran ej 4:0 w derb o w y m p o je d y n k u ze Z g odą B yczyna, p ił k a rz e V icto rii byli b a rd z o blisko zm ycia p lam y i p o k o n a n ia Łazow ia n k i. S z tu k a ta n ie u d a ła się, m im o p ro w a d ze n ia 3:1. P ie rw s z ą, o tw ie r a ją c ą w y n ik m eczu bram kę strzelił w 10 m inucie Gajos, z d o k ład n ej cen try R opuszki. Już po k ilk u m in u ta c h m ogło być 2:0, ale O ch m ań sk iem u z a b ra kło zim nej k rw i w polu k arn y m przeciw n ik a. Ł azow ianka skupiła się głów nie na tym, by nie tracić kolejnych b ram e k, a m im o to po szybkiej k o n trz e w y ró w n ała stan m eczu. W dru g iej odsłonie bard zo d ał o sobie zn ać b ra k 11. zaw o d n ik a w zespole V icto rii.- G rający w p o tw o rn y m sk w arze p iłk a rz e m iejscowych opadli z sił, co poskut kow ało przew agą Ł azow ianki w tej części m eczu. P iłk arze z Jaw orzna z m u s z e n i d o o b ro n y, w y p ro w a d z a li g ro źn e, a co n ajw ażn iejsze skuteczne kontry. N a prow adzenie Vicie w yprow adził O ch m ań sk i po s p ry tn y m o sz u k a n iu b ra m k a rz a i strzale z bliska. K olejną b ram k ę d o ło ż y ł P a b ia n, w y k o rz y s tu ją c fataln y b łą d G olkipra gospodarzy, k tó ry tylko w sobie zn an y sposób w ypuścił z rą k lekki strzał. Łazow ian k a przegryw ała, lecz św iado m a o słab ien ia gości bez p rzerw y n ęk ała ich atak a m i. W k ońcu z m ę czo n a jaw o rzn ick a o b ro n a pękła, i po błędzie w u staw ieniu gospoda rze strzelili k ontaktow ą b ram kę. P ró b u ją c a o d g ry ź ć się V ic to ria sta ra ła się atakow ać, co przy o g ro m n y m zm ęczen iu p rzy n io sło jej jedynie kontrę, po której gracze Łazow ianki pokonali Siedlińskiego, ustalając w ynik spotkania na 3:3. Skład V icto rii: S iedliński- Siem ek, C ho ch liń sk i, Szrem ski, Jam róz,- R oguszka, Gajos, O chm ański, Burgiel, -Pabian V.I.P.

13 specjalny dodatek C o t y d z i e ń Ile trzeba wydać, ^ by przekroczyć próg szkoły? Już 3 września pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Do tego czasu tornistry powinny być spakowane, a mundurki odprasowane i gotowe na pierwszą galę. To ostatni dzwonek dla rodziców. Ile muszą wydać na wszystko co wiąże się z wyprawką dla dziecka rozpoczynającego naukę w szkole? Koszt samych podręczników dla pierwszoklasisty to kwota od 250 zł w górę. Obowiązujący od tego roku szkolnego m undurek, kolejne 50 złotych - to koszt określony w większości szkół. Na podstaw ow y kom plet zeszy tó w, k re d k i, p ió r n ik z niezbędnym w yposażeniem - następne 250 zł. Dla bardziej posażnych są te ż d o d atk o w e p o m o ce n a ukow e. K sięgarnia H am le t m ieszcząca się w m ysłow ickim Realu poza podstaw ow ym i podręczn ik am i proponuje rów nież: słow nik o r to g ra fic z n y dla d zieci 19,99 zł., zestaw lek tu r za 15,30 zł., słow nik języka angielskiego blisko za 30,00 zł. za sztukę Taka więc skrom na wersja kosztów rozpoczęcia nauki naszej pociechy, to wydatek m inim um 600 zł., A Tyta? Ta, tylko jako opakowanie, kosztuje 25 złotych. Słodycze to już w ydatek w zależności od zaso b n o ści ro d zicielsk ich p o rtfe li i czasu do n astęp n ej wypłaty. (Bz) K t o ś c h c e ż e b y ś u m i a ł, D S z k o ł a ŁJ W I E Ż A B E Zajęcia w W ieży Babel prow adzone są w m ałych, ośm io-, dziesięciosobow ych grupach. Ciepłe wnętrze, kolorowe obrazki, olbrzymi stół na środku, sprzęt multimedilany, to jest to, co na początku widzą nowi kursanci szkoły językowej WIEŻA BABEL. Jednak jej zalety to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim poziom nauczania jaki ma do zaoferowania. Zajęcia w Wieży Babel są praktyczne a zarazem urozmaicone: gry, symulacje, odgrywanie scenek, zajęcia z native speakers, a wszystko po to by nauka była interesująca. K ursanci korzystają w yłącznie z podręczników renomowanych wydawnictw, w większości są to książki wydawnictwa Oxford. Nauka odbywa się w grupach 8-10 osobowych, prowadzona jest przez lektorów z Włoch, Hiszpanii, Kolumbii, USA. Do dyspozycji jest też laboratorium językowe, gdzie każdy kursant ma indywidualne słuchawki i korzysta z nich podczas słuchania nagrań, w ten sposób jest m u łatwiej zrozumieć tekst, jak również wyłapać różnice w wymowie. Sprzęt m ultim edialny, jak i jest do dyspozycji, to rzutnik z ekranem, jak rów nież telew izor z odtw arzaczem wideo - oglądanie filmów na ekranie skupia uwagę, co ułatwia przyswajanie wiedzy. Wieża Babel posiada również ofertę skierowaną dla gim nazjalistów, maturzystów oraz dzieci wieku 8-10,10-12 lat. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach dostosowanych do wieku, poziom u zaawansowania. W ażne jest w łaśnie to, by dziecko uczyło się z innym i na tym samym poziomie znajomości języka. Nauka w Wieży Babel odbywa się z rożną intensyw nością, najczęściej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 80 m inut, w ofercie są też spotkania weekendowe: w piątki i soboty. Z końcem w rześnia rozpoczynają się kursy standardowe, m aturalne i dla dzieci, zapisy rozpoczynają się już od połowy sierpnia. Wykładowcy przygotowują kursantów również do eg- D zięki w yko rzysta n iu słuchaw ek kursanci ła tw ie j rozum ieją obcojęzyczne te k s ty i szybciej w ych w y tu ją różnice w w ym ow ie. Sala lekcyjna je s t w yposażona w dvd, rz u tn ik z ekranem i video. zaminów FCE, CAE i do egzaminów państwowych z języka hiszpańskiego i włoskiego. O glądanie m a te ria łó w do nauki ję zyka na dużym ekranie pozw ala na lepsze skupienie uw agi i szybsze przysw ojenie w iedzy. Wieża Babel ul. Sosnowiecka 4 Tel ,

14 Nauka * Szkoła * Praca Co tyd zień nr 34/830» c & K J P Ęins] T j 7 -C K T o w a r z y s t w o O ś w ia to w e Z ie m i C h r z a n o w s k ie j w C h rz a n o w ie ul. Janiny W oynarowskiej 1, Chrzanów w w w.tozch.edu.pl e-m ail: nkio.edu.pl m m m ) W D WYDZIAŁ GOSPODARCZO-SPOŁECZNY Kierunki: ^ PEDAGOGIKA ^ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE nowo Społeczno-opiekuńcza z gerontologią EKONOMIA N0"0SĆ! Resocjalizacyjna z rewalidacją ^ ZARZĄDZANIE, R S z Gospodarka i administracja publiczna Zarządzanie firmą Rachunkowość Grafika kom puterowa Zarządzanie projektami unijnymi Zarządzanie turystyką międzynarodową i T I WAŻNE! WSZYSTKIE STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) SKRÓCONE DO 6 SEM ESTRÓW!! Policealna Szkoła Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie TECHNIK: Ekonomista ^O rganizacji reklamy ^ O ch ro n y fizycznej osób i mienia 2i> Administracji Usług kosmetycznych ^ R e fe ren t administracji samorządowej o Informatyk ^Logistyk PIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - NOWOŚĆ ^ A S Y S T E N T STOMATOLOGICZNY - NOWOŚĆ r U h r z a n ó w K J O ^ J ę z y k ANGIELSKI ^ Język NIEMIECKI C i t y GUlldS Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie O piekun naukowo - dydaktyczny UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI!=>Język HISZPAŃSKI Język ROSYJSKI NKJO w Chrzanowie jest Autoryzowanym Europejskim Centrum Egzaminacyjnym CITY & GUILDS w Londynie U nas możesz uzyskać certyfikat: CITY & GUILDS PITMAN QUALIFICATIONS w w w. n k j o. e d u. p l EDUKACJA STUDIA PODYPLOMOWE * Pedagogika kwalifikacyjna o Resocjalizacja i profilaktyka społeczna o Oligofrenopedagogika * Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza * Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna o Informatyka * Rachunkowość o Zarządzanie projektami unijnymi o Zarządzanie oświatą ozarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego In stytu t D o s k o n a le n ia N a u c z y c ie li i K a d r EDUKACJA K U R S Y K O M P U T E R O W E 0 E C D L - m ożliw ość uzyskania M iędzynarodowego C ertyfikatu Umiejętności Komputerowych W A R S Z T A T Y. K O N F E R E N C J E K U R S Y K W A L I F I K A C Y J N E S Z K O L E N I A DLA FIRM O D LA JEDNO STEK SAM ORZĄDU TERYTORIALNEGO O DLA KADR OŚWIATOWYCH Szczegółowych Informacji udziela Dział Organizacji Imprez Masowych tel lub MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Ks. Boóczyka 32z Mysłowice tel

15 Co tyd zień nr 34/830 Nauka * Szkoła * Praca A W Z e s z y t y k a r t k o w e U n a s z n a j d z i e s z w d z i e c k o b ę d z i e p o t r z e b o w s z y s t k o c z e g o T w o j e K r e d k i 1 2 s z t u k a ć d o s z k o ł y P i ó r o w z e s t a w i e 6, - P l e c a k i 1 3 B l o k t e c h n i c z n y M y s ł o w i c e u l. K a t o w i c k a 7 5 t e l. : f a x : N C K U Sp. z o. o. Zaprasza do : Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: - po szkole zawodowej 2 lata, - po gimnazjum 3 lata. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Termin rozpoczęcia zajęć: Policealnej Szkoły o kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Czas trwania 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Termin rozpoczęcia zajęć: Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i WKU! Zapisy przyjmujemy: Sekretariat: M-ce, Plac Wolności 7 tel ,

16 IV Nauka * Szkoła * Praca Co tyd zień nr 34/830 W yższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach * 2.G O * * a * ZARZĄDZANIE Psychologia w biznesie Zarządzanie zasobam i ludzkimi Doradztwo zawodowe Technologie inform atyczne w logistyce Z a r z ą d z a n ie s p r z e d a ż ą ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy Z integrow ane system y zarządzania Zarządzanie ja kością ul. Bankowa 8 Katowice tel. (032) KULTUROZNAWSTWO Komunikacja audiowizualna S T U D IA P O D Y P L O M O W E : BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Kwalifikacyjne studia pedagogiczne KURS P E D A G O G IC ZN Y p o c z ą te k z a ję ć 1 w rz e ś n ia 2007 r. Śląska W yższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Z ię tk a w K a to w ic a c h zapraszamy na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe rezerw acja i on -line O chrona Środowiska studia inżynierskie I stopnia. Inform atyka studia inżynierskie I stopnia. Zarządzanie stu d ia licencjackie, uzupełniające m agisterskie I i li stopnia. K a to w ic e -C en tru m, ul. Francuska 12, Dział Rekrutacji: tel.: sw sz.katow ice.pl Pedagogika studia licencjackie I stopnia.» pedagogika społeczna» profilaktyka i resocjalizacja» praca socjalna Zarządzanie Transportem i Logistyka na kierunku Zarządzanie studia inżynierskie I stopnia.» inżynieria systemów informatycznych» inform atyka w firmie» e-biznes» teleinformatyka» zarządzanie informacją Europeistyka studia licencjackie I stopnia. O chrona D óbr Kultury studia licencjackie I stopnia.» zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim» zarządzanie zasobami ludzkimi» rachunkowość zarządcza» zarządzanie ochroną środowiska» zarządzanie w sporcie i turystyce» ubezpieczenia społeczne i zdrowotne» menedżer medialny» dziennikarstwo multimedialne» zarządzanie kryzysowe» zarządzanie administracją samorządową» systemy informatyczne i technologie informacyjne w zarządzaniu

17 Co tyd zień nr 34/830 Nauka * Szkoła * Praca j t V URZĄD PRACY - F S Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o trwającym naborze na bezpłatne szkolenia w modnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Najnowsza oferta szkoleniowa zawiera aż 34 propozycje ciekawych kursów w różnych branżach!!! Są jeszcze wolne miejsca na rozpoczynające się w sierpniu i wrześniu kursy w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: P ro je k t M a s z W y b ó r " PRACOWNIK NOWOCZESNEGO BIURA TWORZENIE STRON W W W Z ELEMENTAMI GRAFIKI BRUKARZ PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH SPAWACZ PODSTAWOWY - RÓŻNE METODY W IZAŻ I STYLIZACJA ARTYSTYCZNE UKŁADANIE ROŚLIN OPIEKUNKA DZIECIĘCA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WŁOSKIEGO PRACOWNIK OBSŁUGI W ÓZKA JEZDNIOWEGO WRAZ Z W YM IAN Ą BUTLI GAZOWYCH I EGZAMINEM UDT skierowane do osób, które spełniają w szystkie poniższe w arunki: ukończyły 25 lat, są zarejestrowane nie dłużej niż 24 m-ce nie są absolwentam i (nie ukończyły szkoły w ostatnich 12 miesiącach) P ro je k t T w ó j D e b iu t" J. ANGIELSKI - STOPIEŃ PODSTAWOWY GRAFIKA KOMPUTEROWA KELNER - BARMAN skierowane do osób zarejestrowanych nie dłużej niż 24 m-ce, które spełniają choćby jeden z poniższych w arunków: nie ukończyły 25 lat są absolwentam i Proponujemy także szkolenia w deficytowych zawodach poszukiwanych przez pracodawców, organizowane w ramach programu Inwestycje w Kwalifikacje Deficytowe", finansowanego z Funduszu Pracy: KSIĘGOWOŚĆ I i II stopnia KADRY I PŁACE JĘZYK ANGIELSKI - KURS PODSTAWOWY PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY DEKARZ, BRUKARZ, SPAWACZ PONADPODSTAWOWY - RÓŻNE METODY, KURS OGÓLNOBUDOWLANY, OPERATOR TOKARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE POWYŻEJ 1 kv ROZBIERACZ - WYKRAWACZ MASY MIĘSNEJ, POMOC DOMOWA (opieka, gotow anie, sprzątanie) POMOCNIK M ASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO (uczestnikom, którzy ukończą kurs pracodawca gwarantuje zatrudnienie!!!) MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO (koparko-ładow arki, walca), skierow ane do osób, które spełniają choćby jeden z poniższych w arunków: nie ukończyli 25 roku życia, są długotrw ale zarejestrowani tj. w ciągu ostatnich 2 lat dłużej niż 12 miesięcy, ukończyli 50 rok życia, nie posiadają kw alifikacji zaw odow ych, sam otnie w ychow ują co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, posiadają aktualne orzeczenieo stopniu niepełnospraw ności. Rozpoczęliśmy również nabór na szkolenia w ramach programu Praca dla Młodych - Dobry Start": KURS KOSMETYCZNY (kosmetyka, wizaż, m anicure-pedicure) SPECJALISTA MENEDŻERSKO - ADMINISTRACYJNY + j. angielski OPERATOR W ÓZKA JEZDNIOWEGO + UDT skierowane do m łodych bezrobotnych, którzy: nie ukończyli 25 roku życia lub są absolw entam i wyższych szkół i nie ukończyli 27 lat Natomiast w s z y s tk im o s o b o m b e z ro b o tn y m zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy oferujemy szkolenia finansowane z Funduszu Pracy. W najbliższym czasie będą organizowane kursy z zakresu: PRACOWNIK M AGAZYNOW Y Z OBSŁUGĄ W ÓZKA WIDŁOWEGO SPAWANIE PODSTAWOWE METODĄ MAG PRACOWNIK MAŁEJ GASTRONOMII PALACZ CO Przyjdź do nas po nowy zawód!!! Nasi doradcy zawodowi pomagają również w doborze odpowiedniego przekwalifikowania osobom bezrobotnym, które nie są jeszcze zdecydowane na konkretny kurs. Osoby, które zdecydują się podnieść swoje kwalifikacje nie będą musiały za nic płacić! Całkowity koszt szkoleń pokrywa Urząd Pracy!!! Ponadto każdemu uczestnikowi w okresie odbywania szkolenia p rz y s łu g u je d o d a te k s z k o le n io w y w wysokości 20% kwoty podstawowego zasiłku dla bezrobotnych. Natom iast bezrobotnemu do 25 roku życia, w okresie szkolenia p rz y s łu g u je s ty p e n d iu m s z k o le n io w e w wysokości 40% kwoty podstawowego zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku realizacji szkolenia poza Jaworznem uczestnikowi finansowane są koszty przejazdu. Z powodu dużego zainteresowania atrakcyjnymi kierunkami szkoleń oraz ograniczoną ilością miejsc zapraszamy już teraz do Powiatowego Urzędu Pracy - pok. 112 lub 113 (I piętro). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032)

18 VI Nauka * Szkoła * Praca Co tyd zień nr 34/830 Ranking mundurków szkolnych w mysłowickich podstawówkach i gimnazjach Już we wrześniu uczniowie zostaną umundurowani Zgodnie z zarządzeniem M inistra Edukacji Narodowej od września wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja zobowiązane są do wprowadzenia mundurków szkolnych. Szkoła Podstawowa n r 1, n r 11, n r 12, nr 14, n r 15 i n r 17 zleciła szycie mundurków mysłowickiej firm ie, pozostałe placówki skorzystały z ofert firm z Bielska, Chorzowa oraz innych m iast spoza regionu. Ceny strojów szkolnych wahają się w granicach od 35 złotych w Szkole Podstawowej n r 6 do 70 złotych w SP n r 5. W niektórych szkołach dzieci same wybierały fason i rodzaj strojów, ale w większości przypadków decyzja o wyglądzie mundurków i akceptacja projektów należała do Rady Rodziców oraz pedagogów. Ogólnie rzecz biorąc, m undurki niewiele różnią się od siebie w poszczególnych szkołach. Najczęściej są to tuniki dla dziewcząt i kam izelki dla chłopców. W yjątkiem są Gimnazjum n r 1 - jego uczniowie będą nosić jeansowe bezrękaw niki, oraz szkoła n r 5, gdzie podopiecznym zostaną uszyte bezrękawniki i swetry. Dlatego tam koszt m undurków to 70 złotych, ale rodzice nie narzekają, ponieważ szkoła dopłaca 20 zł każdem u z nich. W szkole podstawowej nr 1 chłopcy również będą chodzić w kamizelkach a dziewczynki w tunikach, dodatkowym akcentem będą koszkipolo zakładane na uroczystości szkole. Jak poinform ował dyrektor szkoły Piotr Kasperski koszt zestawu wyniesie 50 zł. O dotację w szkole starało się 107 osób czyli ok. 20 % uczniów. Cały procedura zw rotu kosztów jest jednak dosyć długa. Po złożeniu w niosku w szkole przez rodziców i akceptacji go przez dyrekcję szkoły, jest on przekazyw any do U rzędu M iasta a potem kierowany do wojewody. Jednak zanim rodzice dostaną pieniądze, muszą je wyłożyć sami, i dopiero po przedłożeniu faktury za m undurek mogą otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Jeszcze kilka placówek nie ma do końca wyjaśnionej sprawy z mundurkami. Niektórzy dyrektorzy w strzym ali się z decyzją do września. Już z początkiem września okaże się czy szkoły dokonały trafnych wyborów i jak dzieci będą się czuły w swoich nowych, jednolitych strojach. (k.k.,b.z.) Tak będą w yg lą d a ły m u n d u rk i, któ re szyje dla uczniów m ysłow ickich szkół, lokalna m ysłow icka firm a. Do podstaw ow ego w zoru m ożna dołożyć kieszonkę, k o łn ie rz y k czy w ybrać rodzaj m a te ria łu Wykorzys tan o za pozwoleniem ze strony C A L Metoda Callana - najszybsza i na jskutecznie jsza metoda nauczania języków obcych: pozwala osiągnąć poziom FCE i Zertijkat Deutsch 4x szybciej niż jakakolwiek inna metoda. Podczas zajęć na zasadzie pytanie-odpowiedź wprowadzana i utrwalana jest całość materiału. Dlatego też dobre wyniki uzyskują również osoby obarczone licznymi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Nasze zajęcia to nie żmudne wkuwanie reguł gramatycznych, nowe umiejętności, nawet złożone struktury, są od razu praktycznie wykorzystywane, one żyją na zajęciach poprzez odpowiednio dobrane przykłady. Dobre powody, aby wybrać Śląską Szkołę Języków Obcych: 1. Zajęcia prowadzą lektorzy z Anglii, USA, Australii, Nowej Zelandii i lektorzy polscy. Opiekę merytoryczną sprawuje wieloletni pracownik Wydziału Filologii Uniwer. Śląskiego 2 bezpłatne lekcje próbne i bezpłatne konsultacje 3.40 bezpłatnych konwersacji 4. znakomite wyniki w nauczaniu potwierdzone przez zadowolenie Słuchaczy; tylko dzięki uznaniu z ich strony jesteśmy największąszkolą językową w Jaworznie 5. uczniowie naszej Szkoły corocznie uzyskująnajwyższe miejsca w olimpiadach j. angielskiego 6. pisemna gwarancja na zdanie egzaminu FCE oraz ZD (Zertyfikat Deutsch) 7. wypożyczalnia podręczników oraz biblioteka języ kowa J L A N * n a f e t * K ' - * A *««fcan" Oto kilka wypowiedzi Słuchaczy z ankiet oceniających Zajęcia w Śląskiej Szkole Języków Obcych (więcej "'Lektorzy z zagranicy,.wierzą, że nauczęsię właśnie u Państwajęzyka i to w jakiej atmosferze. Rewelacyjna atmosfera, szybkie tempo nauki, sympatyczni lektorzy, nikt nie czuje się anonimowy Ucząc się można się świetnie bawić... lubię poniedziałki i środy. Mającporównanie z innych szkół, stwierdzam, że mająpaństwo świetną kadrę nauczycielską - a to oni wspaniale tworzą klimat, i co za tym idzie nauka to przyjemność. Bardzo dobrzy lektorzy, przystępna cena, niesamowicie miła atmosfera. Lubię przychodzić do tej szkoły - przyjemność z pożytecznym!!! / V * Śląska Szkoła ******* Języków Obcych Jaworzno Jaworzno Sławkowska 5 Grunwaldzka / /

19 Co tyd zień nr 34/830 Nauka * Szkoła * Praca *3 VII N C K U Sp. z o, o, Zaprasza na kursy: - Nowoczesne techniki wykończenia wnętrz - Spawanie - różne metody - Opiekunka do dzieci i osób starszych - Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych - Florystyka - Rzeźnik Wędliniarz Zapisy przyjmujemy: Sekretariat: M-ce, Plac Wolności 7 tel , A n g ie ls k i dla dzieci metodq Helen Doron Metoda stosowana od 1985 roku Nauka dla dzieci w wieku 1-14 lat Specjalny kurs dla dzieci od 4-go miesiąca życia Ponad 170 szkół w Polsce Bezpłatna lekcja pokazowa Małe grupy od 4 do 8 uczniów Przyswajanie języka w sposób naturalny podczas zabawy len i Early English M ysłowice ul. Prusa 5 (32) Jaw orzno ul. Pocztowa 6 (32)

20 VIII Nauka * Szkoła * Praca Co tyd zień nr 34/830 W zm ocnić i ro zw in ą ć organizacje p ozarządow e tzw. III sektor EQUAL wspiera stowarzyszenia w p ow iecie bieruńsko-lędzińskim Wzrastający udział organizacji III sektora, jakimi nazywa się organizacje pozarządowe, w życiu społecznym jest z roku na rok coraz mocniej odczuwany przez mieszkańców miejscowości powiatu bieruńsko-lędzińskiego. I choć w powiecie istniej ponad 100 organizacji i stowarzyszeń, które tworzyły się gównie w czasach 15 lecia kształtowania się sam odzielności administracyjnej powiatu, to bieżące wyzwania rynkowe i problemy społeczne wyznaczają im dziś inną rolę w społeczeństwie tak w zakresie funkcjonowania, jak i finansowania ich działalności. By roli tej sprostać władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego włączyły się aktywnie w program wspólnotowy EQUAL EQUAL funkcjonuje w 25 p a ń stwach europejskich jako w spólnotowa inicjatywa w ram ach Europejskiej Strategii Z atrudnienia i jest fin an sowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetów państw członków Unii. EQUAL to swoiste laboratorium, w którym testuje się nowe innowacyjne działania i rozwiązania w dziedzinie spraw społecznych. To inicjatyw a, w ram ach której organizacje pozarządowe mają szansę stać się jako, III sektor społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalnym partnerem sektora instytucji publicznych i sektora tzw. biznesu. N ajw ażniejsze obszary działań partnerstw a to: - szkolenia - dzięki tym szkoleniom organizacje będą mogły zwiększyć liczbę podejmowanych inicjatyw i pozyskać środki również z bardziej skom plikowanych program ów pomocowych, - inku b ato ry organizacji pozarządow ych - które będą w spierać działalność organizacji poprzez informację, poradnictwo, opiekę m erytoryczną, szkolenia, wsparcie lokalowe i techniczne - w spółpraca m iędzysektorow a - której zadaniem jest wypracowanie modelowych systemów w spółpracy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w celu realizacji potrzeb społecznych na danym terenie In fo o p a rtn e rstw ie Powiat bieruńsko-lędziński dzięki działaniom starostwa włączył się aktyw nie w program W spólnotowy EQUAL -Partnerstw a na rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora podejmując współpracę partnerską z 14 organizacjami na Śląsku. Na podstawie spisanego jesienią 2005 r. porozum ienia partnerów określono zakres i kompetencje wzajemnej współpracy. Zgodnie z postanowieniam i program u EQUAL funkcję Instytucji P otencjalni kursanci przed siedzibą P ow iatow ego C entrum O rganizacji Pozarządowych. Z arządzającej p ełn i m in ister G o spodarki i Pracy, a w im ieniu m inistra w ystępuje fundacja Fundusz W spółpracy. Dla partnerstw a rolę adm inistratora pełni Śląskie Forum O rganizacji Socjalnych KAFOS W p o ro zu m ien iu tym utw orzono siedem regionalnych Inkubatorów Organizacji Pozarządowych: Namysłów, Opole, Gliwice, Ruda Śląska, Rybnik, Katowice, Lędziny. Środki, przeznaczone na istnienie PCOP w ram ach partnerstw a zostały dla powiatu zabezpieczone w wysokości zł i są to środki na pokrycie kosztów 2 letniej działalności PCOP - do r. O rganizacje Pozarządowe m ają sw oje centrum W Lędzinach rozpoczęło oficjalnie 19 kw ietnia ub. roku działalność Pow iatow e C en tru m O rganizacji Pozarządowych w budynku byłej dyrekcji kopalni przy ul. Lędzińskiej 24, który jest obecnie własnością powiatu. PCOP nastawione jest na pomoc w szystkim organizacjom z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego prow adzącym bądź rozpoczynającym działalność, a naw et grupom osób mających zam iar powołać do życia nową Organizację. Do dyspozycji O r ganizacji nieodpłatnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 tej, przygotowano salę, stanowiska komputerowe, internet, ksera, telefon. W palecie propozycji PCOP dla organizacji z pow iatu bieruńsko-lędzińskiego jest również nieodpłatne poradnictw o w zakresie: O środki P artnerstw a Lokalnego pisania, prowadzenia i rozliczania projektów, Doświadczenia krajów Unii Euro (OPAL) pejskiej dowodzą, że dzięki połączeniu potencjału sektora administracji, biznesu i organizacji pozarządowych na polu działań dotyczących społeczności lokalnych uzyskuje się lepsze efekty przy mniejszym zaangażowaniu środków. W celu rozw iązania problem ów lokaln y ch w pow iecie, w ram ach działań OPAL-a organizow ane są spotkania z przedstaw icielam i p o szczególnych sektorów dla om ówienia potrzeb i problem ów społecznych, k tó re m ożna by w spólnym w ysiłkiem zrealizow ać. - To dobra okazja do budowania społeczeństwa obyw atelskiego, je ś li na roboczo m ożna w ym ienić pom ysły i zn ajdować sposoby wspólnej ich realizacji problem ów - m ów i k o o rd y n a to r OPAL-a w PCOP K arol T abaka sponsoringu, tworzenia struktur partnerskich, podbudowę formalno-prawną działania organizacji, opiekę m erytoryczną skierow aną na rozwój P aństw a O rganizacji, nieodpłatne szkolenia z zakresu obsługi kom putera i sieci inform a bieruńsko-lędzińskiego. tycznej, a także z zakresu zarządzania Organizacją Pozarządową, prowadzeniu księgowości i zarządzania projektam i oraz wiele innych. Przed rozpoczęciem szkoleń typ o w e sp o tka n ie inte gracyjn e. In k u b a to r O rganizacji Pozarządowych w Lędzinach Pow stał jako realizacja projektu IW EQUOL P a rtn e rstw o na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora i jest d rugim podprojektem realizow anym w ram ach tego partnerstw a. Inkubator w spiera O rganizacje poprzez inform acje, poradnictw o, opiekę m e ry to ry c z n ą, szk o len ia i udostępnia lokale i sprzęt techniki biurowej na działalność statutow ą Organizacji. W aru n k iem p rz y stą p ie n ia do Inkubatora jest zarejestrowanie lub zam iar zarejestrowania stowarzyszenia lub fundacji na terenie powiatu Z lew ej D yre k to r PCOP Zdzisław D uraj osobiście dogląda każdy rozpoczynający się kurs. - M am y ju ż 17 organizacji, które otrzymują pomoc w ramach inkubatora, a ze stałej współpracy z PCOP korzysta ich przeszło 30 - informuje dyrektor PCOP Zdzisław Duraj. Pierwszym działaniem now opowstałego PCOP było zorganizow a nie dla aktywnych Stowarzyszeń już w maju ub. szkolenia na tem at Pozyskiwania funduszy na działalność O r ganizacji. To szkolenie prowadzone przez profesjonalnych wykładowców było tym, które rozpoczęło cykl 22 prelekcji i warsztatów, rozpisanych na cały term in działania partnerstwa, mających za zadanie przygotowanie działaczy organizacji do spraw nego i profesjonalnego uczestnictw a w podziale środków tak sam orządowych, jak i pomocy zewnętrznej dla O rganizacji III sektora. Ze szkoleń skorzystało systematycznie już przeszło 180 osób będących członkam i zarządów organizacji. - Do zakończenia programu jest jeszcze w planie 5 szkoleń. Chętni z wyprzedzeniem zapisują się do uczestnictwa w nich - dodaje Zdzisław Duraj. ZAZ - propozycja dla niepełnospraw nych Z inicjatywy PCOP i przy wsparciu PCOP toczy się dyskusja wśród stowarzyszeń grupujących osoby niepełnosprawne nad możliwością powstania na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla podopiecznych tych stowarzyszeń. - Jak w ynika z rozpoznania za rządów stow arzyszeń Z A Z m iałby swoje uzasadnienie jako następny etap rehabilitacji społeczno-zawodow ej osób dotkniętych niepełnosprawnością - mówi dyrektor PCOP - Z. Duraj. Wszystkie cztery organizacje osób niepełnosprawnych z powiatu w yraziły wolę współpracy w celu doprowadzenia do powstania takiej placówki. M łodzież o PCOP Jak powiedział koordynator OPA La Karol Tabaka w m arcu pracownicy PCOP przeprow adzili w klasach maturalnych szkół ponadgim nazjalnych powiatu cykl spotkań mających przybliżyć m łodzieży zagadnienia związane z III sektorem i zasadam i w olontariatu w O rganizacjach Pożytku Publicznego. W spotkaniach wzięło udział ponad 400 uczniów. W yniki przeprowadzonej ankiety są budujące: - wielu deklaruje działalność jako w olontariusze w akcjach c h ary tatywnych, - 20% deklaruje stałą d ziałalność członkowską w organizacjach lokalnych, - 92% deklaruje chęć zostania członkiem organizacji w przyszłości, by zdobyć nowe doświadczenie i wykorzystać ciekawie w olny czas. Feliks Antaba

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 57774/15

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. pierwsza licytacja Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 13905/14

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r.

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r. Tczew, dnia 13.08.2012 r. AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA 13.08.2012 r. 1. Agent do spraw odszkodowań komunikatywność, umiejętność nawiązywania rozmów, uprzejmośc, 2. Doradca

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 320 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Produkujemy i sprzedajemy włókna poliestrowe,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 65/3/2015

OFERTA PRACY NR 65/3/2015 OFERTA PRACY NR 65/3/2015 HOSTESSA Miejsce pracy: Katowice Wymagania/kwalifikacje : książeczka sanepidu, komunikatywność, miła aparycja, mile widziane doświadczenie, preferowane panie uczące się, Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) Stanowisko pracy: Przedstawiciel handlowy średnie prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r. ZAWÓD ILOŚĆ WYMAGANIA Szwaczka 3 Doświadczenie wg zawodu; praca I zmianowa od 7,00 15,00 Szycie firan, zasłon, itp. Szwaczka 3 Doświadczenie wg zawodu;

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098 nr KW 5098 Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, w budynku

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Nazwa stanowiska: Inżynier Projektowy Kategorie: Inżynieria/Automatyka/Energetyka konwencjonalna i odnawialna Energetyka/Konwencjonalna

Nazwa stanowiska: Inżynier Projektowy Kategorie: Inżynieria/Automatyka/Energetyka konwencjonalna i odnawialna Energetyka/Konwencjonalna Nazwa stanowiska: Inżynier Projektowy Kategorie: Inżynieria/Automatyka/Energetyka konwencjonalna i odnawialna Energetyka/Konwencjonalna OFERUJEMY: Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski udział w polskich i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/ pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com goskkaa86@tlen.pl Jabil jest jednym z największych światowych producentów elektroniki na zlecenie. Działamy w branżach: Technik Elektronik Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: Obsługa i naprawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

Data wpływu kompletnego wniosku

Data wpływu kompletnego wniosku Numer sprawy Pieczęć PCPR Data wpływu kompletnego wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. Spawacz 2 Uprawnienia MAG35/FW, istnieje możliwość przeszkolenia, ze skierowaniami Kamieniarz Min. Zawodowe, pr. Jazdy kat. B, cięcie płyt granitowych

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie Oferta stażu dla bezrobotnych, obsługa komputera, art.49 asystent radcy prawnego Tomaszów Mazowiecki wyższe prawnicze obsługa komputera Brygadzista

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Kolejowa 14, 81-835 Sopot 58 555 15 76, 58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19

Bardziej szczegółowo

Konstruktor Mechanik

Konstruktor Mechanik Konstruktor Mechanik Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej : przygotowanie i opracowanie założeń technicznych, obsługa konstrukcyjna produkcji. Wykształcenie wyższe techniczne inżynier mechanik, Analiza

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Programie Gospodarczym Miasta Jaworzna na 2003 r.

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Programie Gospodarczym Miasta Jaworzna na 2003 r. U C H W A Ł A Nr XIII/123/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Programie Gospodarczym Miasta Jaworzna na 2003 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE -18- STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE, 32-500 Chrzanów Sekretariat: tel. 32 625 79 95, fax 32 625 79 04 e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl Punkt informacyjny: tel. 32 625 79 00, 32 625 79 80, fax

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. I. Dane dotyczące Wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami )

WNIOSEK. I. Dane dotyczące Wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami ) Data złożenia wniosku... Nr wniosku... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Nr kolejny wniosku i rok złożenia data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Firma DM CELUS sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie poszukuje pracownika na stanowisko: ELEKTRYK. Miejsce pracy: Jordanów Śląski

Firma DM CELUS sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie poszukuje pracownika na stanowisko: ELEKTRYK. Miejsce pracy: Jordanów Śląski ELEKTRYK Realizacja zadań związanych z montażem instalacji elektrycznych, bieżącymi naprawami i konserwacją Wykształcenie techniczne Uprawnienia SEP (dozór i eksploatacja) powyżej 1 KV Znajomość zagadnień

Bardziej szczegółowo

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku?

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku? Pytania Odpowiedzi Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet W trakcie praktyk zajmiemy się pełnym wdrożeniem pracownika do firmy. Poznacie firmę, nauczycie się wykonywać analizę

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy. Objaśnienia do załącznika Nr 7 ZAKŁADY BUDŻETOWE W 2007 roku będą prowadziły działalność następujące zakłady budżetowe: - w gminie: Zakład Robót Publicznych, - w powiecie: Miejska Pracownia Geodezyjna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42 mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 2 KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ w 2017 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji KOSZTY BIEŻĄCE - SALDO POCZĄTKOWE w dniu 1 I 2017 r. ZALICZKI

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dopiewo. ogłasza nabór na stanowisko. podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Dopiewo. ogłasza nabór na stanowisko. podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 1. Wymagania od kandydata: a) Wykształcenie/uprawnienia: niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wniosek/ arkusz weryfikacyjny o przyznanie mieszkania o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu

Wniosek/ arkusz weryfikacyjny o przyznanie mieszkania o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu ...... (nazwisko i imię wnioskodawcy/ów)... (adres zamieszkania)`..... (adres zameldowania na pobyt stały)...... (nr telefonu) Wniosek/ arkusz weryfikacyjny o przyznanie mieszkania o przyznanie mieszkania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ SOCHA & PARTNERS s.c. B.Socha, E.Socha Agencja Pośrednictwa Pracy ul.rataja 22/3, 35-116 Rzeszów Nr Certyfikatu Ministerstwa: 1002 www.sochaandpartners.de NIEMCY - ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK. PHUP Elektrotech S.C. praca na terenie województwa dolnośląskiego. wymagania:

TECHNIK ELEKTRYK. PHUP Elektrotech S.C. praca na terenie województwa dolnośląskiego. wymagania: TECHNIK ELEKTRYK PHUP Elektrotech S.C. praca na terenie województwa dolnośląskiego prawo jazdy kat. B, uprawnienia od 1 do 20 kv, mile widziane doświadczenie zawodowe umowa o pracę, jedna zmiana telefoniczny:607-633-553

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PCR-III.A.3240/ / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68/ 363-06-84 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania pracy

Metody poszukiwania pracy Metody poszukiwania pracy Metod poszukiwania zatrudnienia jest wiele, osoby poszukujące pracy często jednak ograniczają się do jednej z nich, nie zdając sobie sprawy z ogółu możliwości. Dobra znajomość,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 maja 01 r. Poz. 183 UCHWAŁA NR XIX/4/01 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 9 marca 01 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/011 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

KURSY AKTUALNIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU stan na 12.05.2014r.

KURSY AKTUALNIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU stan na 12.05.2014r. 1. Spawanie zaawansowane metodą TIG zakończone egzaminem TÜV + 2tygoowa 01.04.2014 26.05.2014 Szkoła Spawania Air Products ul. Krakowska 36/38 50425 Miejsce praktyk 12 37/296 6815,00 ukończone 18 lat ukończona

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. bez barier. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Poradnictwo. bez barier. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Poradnictwo bez barier Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Cel Co jest celem projektu? Chcemy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym, a także ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Niniejszy informator ma na celu zapoznanie kandydatów z ogólnymi warunkami oferty pracy dla Pielęgniarek / Pielęgniarzy w Niemczech. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. ZARZĄD POWIATU w KŁODZKU UCHWAŁA Nr ik. / 2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

W dniu 27.06.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 27.06.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 27.06.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) tynkarz/murarz - - min. rok na w/w stanowisku umiejętność czytania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 0 8-0 9-2 0 1 6 o g o d z. 9 : 3 0 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie 66-100

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM,,AKTYWNY SAMORZĄD SKIEROWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM,,AKTYWNY SAMORZĄD SKIEROWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM,,AKTYWNY SAMORZĄD SKIEROWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca 2012r. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program

Bardziej szczegółowo