Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych"

Transkrypt

1 INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) ;

2 Władze Uniwersytetu Opolskiego Rektor UO Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Prorektorzy UO Prorektor ds. finansów i rozwoju uczelni: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek Prorektor ds. kształcenia i studentów: dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO Sekretariat Rektora Opole, pl. Kopernika 11, tel. (+48 77) , , , fax. (+48 77) Władze Wydziału Filologicznego Dziekan prof. dr hab. Irena Jokiel (p.11 C.M., tel ) godziny przyjęć studentów: poniedziałek , czwartek ; Prodziekani dr hab. Dorota Brzozowska - prodziekan ds. nauki (p.10 CM., tel ) godziny przyjęć studentów wtorek: ; dr hab. Ewa Malinowska, prof. UO - prodziekan ds. studiów wieczorowych i zaocznych, (p.10 CM., tel ) godziny przyjęć studentów: środa , piątek dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO - prodziekan ds. studentów i dydaktyki (p.12 CM., tel ) godziny przyjęć studentów: środa , czwartek ; Pracownicy dziekanatu Wydziału Filologicznego Kierownik Dziekanatu mgr inż. Alina Kowal p.9 CM., tel.,fax..(+48 77) Sprawy administracyjne studentów studiów stacjonarnych na kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzi 2

3 Krystyna Harchala p.7 CM., tel Wydziałowy koordynator ECTS dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO - prodziekan ds. nauki, (p.12 CM., tel wew godziny przyjęć studentów: poniedziałek piątek Biblioteka uniwersytecka Biblioteka Główna, ul. Strzelców Bytomskich 2, tel. centrala (+4877) Dyrektor BG: dr Wanda Matwiejczuk, tel. (+4877) , wew Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej, pl. Staszica 1, I piętro, pok Kierownik biblioteki IFG: mgr Maria Gębczak Struktura i pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego mieści się w Opolu, przy pl. Staszica 1, na I. i III. piętrze. Adres korespondencyjny: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Opolski Pl. Staszica Opole (tel./fax: +48 (prefiks + 77) ) W strukturze Instytutu Filologii Germańskiej funkcjonują trzy zakłady naukowe reprezentujące językoznawczy oraz literaturo- i kulturoznawczy zakres naukowodydaktycznej działalności Instytutu. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej jest biblioteką sieci, tzn. filią Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Jednostką administracyjną Instytutu jest Sekretariat. Dyrektor IFG dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO Z-ca dyrektora IFG ds. dydaktyki dr Felicja Księżyk 3

4 Opole, pl. Staszica 1, pok. 115 tel./faks +48 (77) Zakład Języka Niemieckiego Kierownik: dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO dr Jarosław Bogacki, dr Małgorzata Jokiel, dr Daniela Pelka, dr Felicja Księżyk, mgr Klaudia Gabryel, mgr Kornelia Kansy, mgr Mariola Majnusz-Stadnik, mgr Danuta Ratuszna, mgr Marek Sitek, Zakład Historii, Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Kierownik: dr hab. Andrea Rudolph, prof. UO dr Gabriela Jelitto-Piechulik dr Daniel Pietrek, mgr Weronika Kulig, Zakład Literaturoznawstwa Niemieckojęzycznego i Estetyki Kierownik: dr hab. Sabine Seelbach, prof. UO, mgr Sylwia Cebula, Pracownicy naukowo-dydaktyczni IFG poza zakładami prof. dr hab. Stanisław Prędota, prof. dr hab. Irena Światłowska dr Janusz Zydroń, Lektor z Republiki Federalnej Niemiec dr Dennis Scheller-Boltz (lektor DAAD), 4

5 Europejski System Transferu Punktów - ECTS I. Czym jest ECTS? Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System, ECTS) powstawał w latach jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus, utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Jako system transferu punktów ECTS objął swym zasięgiem ponad 30 krajów i funkcjonuje już w ponad tysiącu uczelni. ECTS został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przez 40 krajów-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. W Europejskim Systemie Transferu Punktów zdefiniowano pojęcie punktu oraz opracowano i wprowadzono dokumenty ułatwiające uczelniom wymieniającym studentów uznawanie okresu studiów za granicą. Istotną cechą punktu ECTS jest jego wymiar - liczba godzin pracy studenta. W wielu innych systemach, np. w systemie amerykańskim, liczba punktów przypadających na dany przedmiot odzwierciedla liczbę godzin zajęć, a bywa także uzależniona od oceny, jaką otrzymuje student. Liczba punktów ECTS przypisana danemu przedmiotowi odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta potrzebnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z danego przedmiotu. W tradycyjnym systemie organizacji studiów dysponujemy planem, programem studiów, w którym każdemu semestrowi przypisane są odpowiednie przedmioty lub ich części składowe. Prowadząc studentów przez studia, zalicza się im poszczególne semestry. W przypadku braku zaliczenia części przedmiotów przewidzianych dla danego semestru w planie studiów, uczelnia stosuje tzw. zaliczenie warunkowe i tzw. rejestrację warunkową na wyższy semestr. Warunkowość polega na obowiązku zaliczenia brakujących przedmiotów w z góry określonym terminie. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje zwykle cofnięciem rejestracji warunkowej i udzieleniem urlopu na jeden semestr, a następnie powtarzaniem semestru, w którym wystąpiły braki. Tak więc, najmniejszą jednostką, która jest brana pod uwagę przy rejestracji jest semestr. Zaliczyć go można całkowicie jedynie w przypadku zaliczenia jego wszystkich części składowych. Stan zaawansowania studiów określa się na podstawie liczby zaliczonych semestrów. W systemie punktowym studentom zaliczane są punkty, które wynikają z zaliczonych przedmiotów. Liczba zaliczonych punktów jest miarą postępów studenta w studiach. W danym momencie studiów studentowi, w celu dokonania rozliczenia, zalicza się punkty wynikające z przedmiotów przewidzianych planem studiów w semestrach, na które został zarejestrowany. Wszelkie punkty ponadprogramowe, jeśli nie wynikają z przewidzianej planem elastyczności programu, nie są zwykle uwzględniane. II. Czym są punkty ECTS i na jakich zasadach są przyznawane? Punkt można zdefiniować jako jednostkę miary całkowitego, przeciętnego nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Kluczową rolę w procesie wyznaczania ilości punktów odgrywa zatem pojęcie nakładu pracy studenta oznaczający liczbę godzin pracy przeciętnego studenta niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Obejmuje ona godziny pracy w uczelni przewidziane planem zajęć, indywidualną pracę studenta w uczelni i poza nią, zarówno w okresie zajęć, jak i w czasie przygotowywania się do egzaminów. Należy tu doliczyć czas poświęcony na egzaminy i inne formy zaliczania przedmiotów. W związku z tym, że chodzi o przeciętnego studenta, trzeba również uwzględnić przeciętny czas niezbędny do dodatkowego przygotowania się do sesji i egzaminów poprawkowych. Zaliczenia w ramach systemu ECTS odbywają się semestralnie, tzn. w każdym semestrze student musi zgromadzić minimum 30 punktów transferowych. Przewidzianą dla danego kursu ilość punktów uzyskuje się po uzyskaniu zaliczenia (bądź zdaniu egzaminu). Roczny nakład pracy studentów odpowiada zatem 60 punktom. Jest to naturalnie obciążenie pracą 5

6 studenta studiującego w trybie stacjonarnym w pełnym wymiarze czasowym (ang. fuli time). Według raportu z projektu Tunning średnie roczne obciążenie studentów pracą w krajach europejskich wynosi około 1520 godzin. Można zatem powiedzieć, że średnio 1 punkt odpowiada nieco ponad 25 godzinom pracy studenta. Oczywiście, zgodnie z definicją nakładu pracy studenta, całkowity nakład oznacza uwzględnienie wszelkich aktywności studenta potrzebnych do uzyskania zaliczenia przedmiotu, a więc włącznie z przygotowaniem do egzaminu, a następnie czasem jego trwania. W skali studiów 5-cio letnich liczba punktów, będących warunkiem ukończenia nauki i możliwości obrony pracy magisterskiej wynosi zatem 300. III. Oceny Oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów nie mają związku z punktami. Oceny służą do obliczania średniej i mają wpływ na stypendium naukowe. Znaczy to, że wystarczy zaliczyć czy zdać egzamin na ocenę dostateczną, by otrzymać przewidzianą dla danego przedmiotu ilość punktów. Jeśli jednak student zapisał się na kurs przekraczający wymagane minimum punktowe, ale go nie zaliczył, ocena niedostateczna wpisywana jest do indeksu oraz uwzględniana przy obliczeniu średniej ocen. Student, który nie zaliczył któregokolwiek kursu wymaganego programem studiów, jest zobligowany do powtórzenia go w następnym roku, nawet w wypadku, gdy zdobyta przez niego ilość punktów w semestrze bieżącym wystarcza do zaliczenia go. Nie zaliczenie jakiegokolwiek kursu wybranego przez studenta, niezależnie od zgromadzonej ilości punktów, wyklucza możliwość obrony pracy magisterskiej. Studenci mają prawo do wyboru kursów zmiennych prowadzonych poza instytutem. 1 ECTS na Uniwersytecie Opolskim Podstawowym dokumentem ECTS w każdym instytucie jest pakiet informacyjny ECTS, który jest przewodnikiem po uczelni, wydziale i kierunku. Zawiera niezbędne informacje do studiowania, świadomego kierowania swoim rozwojem naukowym. Pakiet Informacyjny ważny jest tylko na określony rok akademicki. Każdy student winien mieć swój pakiet na własność, bowiem jest on warunkiem trafnych wyborów przedmiotów. Porozumienie o planach i programach zajęć zawierane jest bądź na poziomie uczelni, wydziałów i dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, bądź jest porozumieniem indywidualnym dla każdego studenta, przed odbyciem przez niego studiów poza macierzystą uczelnią. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS ustala, na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej, program własnych zajęć. Porozumienie w sprawie skali ocen. Student, po odbyciu okresu studiów w uczelni przyjmującej, otrzymuje podpisany przez koordynatora ECTS wykaz zaliczeń. W wykazie tym zaznaczone są oceny wedle skali ECTS. Stopień ECTS Ocena UO A bardzo dobry 5.0 B plus dobry 4.5 C dobry 4.0 D plus dostateczny 3.5 E dostateczny 3.0 F niedostateczny Informacje w punktach I, II oraz III zaczerpnięto z broszury Tomasza Saryusza-Wolskiego pt. "System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów (W-wa 2004). 6

7 Uczelnia wysyłająca i przyjmująca, przygotowuje dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów i oceny uzyskane za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczane są w miejsce tych, które student winien zdobyć w swojej uczelni. Wszyscy studenci zagraniczni, którzy nie są uczestnikami programu ECTS, ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie świadectwa maturalnego. Nie zdają oni egzaminów wstępnych, ale zgłaszają się bezpośrednio do Uniwersytetu poprzez polską placówkę dyplomatyczną lub przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Studenci, uczestnicy programu ECTS, są przyjmowani na studia w ramach porozumień międzyuczelnianych lub międzywydziałowych. Wniosek o przyjęcie na studia w systemie ECTS składać należy u koordynatora uczelnianego ECTS Uniwersytetu Opolskiego. Konieczne dokumenty to: formularz zgłoszenia, porozumienie o programie zajęć i wykaz zaliczeń. Studenci, nie będący uczestnikami ECTS, składają dokumenty w Samodzielnej Sekcji Organizacji Kształcenia.,tel. (+4877) , Collegium Minus, pl. Kopernika 11a. Kandydaci ubiegający się na studia na UO w systemie dziennych lub zaocznych studiów składają następujące dokumenty: podanie uniwersyteckie, cztery zdjęcia, zaświadczenie o stanie zdrowia i świadectwo maturalne. Uniwersytet wydaje każdego roku, w styczniu, "Informator dla kandydatów", który szczegółowo przedstawia zasady przyjmowania na studia. Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji w ukazującym znajdują się także na stronie (link: rekrutacja ). Przyjazd i pobyt w Opolu studentów uczelni zagranicznych w ramach systemu ECTS Studiujący w systemie ECTS, powinni niezwłocznie dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją. W tym celu należy zgłosić się do Samodzielnej Sekcji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z paszportem i fotografią.. Kierownikiem Sekcji jest: mgr Anna Kuczyńska, Opole, pl. Kopernika 11a, tel. (+48 77) wew. 192 (kierownik), wew. 191 (biuro). Sekcja rejestruje, przechowuje dokumentację i kieruje studenta do opiekuna naukowego. Sekcja udziela także pomocy w rozwiązywaniu problemów powstających w czasie pobytu studenta na naszej Uczelni. Studenci przyjeżdżający do Polski na warunkach turystycznych (bez wizy) mogą przebywać w naszym kraju przez okres wyznaczony w porozumieniu między rządami. Po tym okresie muszą starać się o wizę studencką. W celu jej uzyskania student powinien zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z ważnym paszportem i zaświadczeniem z Uczelni o pobycie na studiach. Pomoc w uzyskaniu wizy zapewnia Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w domu studenta ( Niechcic, "Kmicic", "Spójnik", "Mrowisko") lub może udzielić pomocy w znalezieniu pokoju lub mieszkania poza kampusem. Koszt miesięcznego utrzymania w Opolu szacuje się na około 1000 zł. Więcej informacji na temat systemu ECTS na UO znaleźć można na stronie 7

8 PROGRAM STUDIÓW 1. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE (dotyczą V roku studiów) Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 2. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dotyczą II i III roku studiów) Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 3. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dotyczą I roku studiów) Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA a) Specjalizacja nauczycielska z wiedzą o kulturze Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - historia literatury niemieckiego obszaru językowego - elementy kulturoznawcze niemieckiego obszaru językowego - wstęp do teorii komunikacji językowej Kursy z zakresu przedmiotu dodatkowego (wiedza o kulturze): - interpretacja tekstów literackich - arcydzieła literatury i kultury europejskiej - wiedza o kulturze - analiza języka - komunikacja literacka - film w kulturze XX wieku - komunikacja w mediach - interpretacja zjawisk kultury Przedmioty kształcenia pedagogicznego: - psychologia - pedagogika - dydaktyka nauczania języka niemieckiego - dydaktyka nauczania wiedzy o kulturze - emisja głosu b) Specjalizacja translatoryka Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - wstęp do teorii tłumaczenia i jej praktyczne zastosowania - wybrane zagadnienia z realioznawstwa niemieckiego obszaru kulturowego - analiza translatoryczna tekstu 8

9 - tłumaczenie a vista - tłumaczenie na język polski - tłumaczenie na język niemiecki - tłumaczenie tekstów literackich - tłumaczenie konsekutywne tekstów ogólnych - tłumaczenie konsekutywne tekstów specjalistycznych - tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych c) Specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: Kursy z zakresu przedmiotu dodatkowego (języka angielskiego): - praktyczna nauka języka angielskiego - zarys historii literatury angielskiej i amerykańskiej - wiedza o kulturze Anglii i USA - gramatyka kontrastywna języka angielskiego - historia Anglii i USA Przedmioty kształcenia pedagogicznego: - psychologia - pedagogika - dydaktyka nauczania języka niemieckiego - dydaktyka nauczania języka angielskiego - emisja głosu 4. STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA Oprócz przedmiotów podstawowych i kierunkowych studenci poszczególnych profili obowiązkowo realizują następujące przedmioty specjalizacyjne (przypisane do poszczególnych profili): a) profil językoznawczy z elementami translatoryki Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - metodologia badań naukowych - analiza i krytyka przekładu - tłumaczenia ekonomiczne - socjolingwistyka - wybrane zagadnienia z językoznawstwa - zmiany językowe - tłumaczenia konsekutywne - język mniejszości niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej 9

10 b) profil literaturoznawczy z elementami kulturoznawstwa Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - metodologia badań naukowych - historia literatury śląskiej - wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa - wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa - tłumaczenie tekstów literaturoznawczo-kulturoznawczych - dydaktyzacja literatury - krytyka literacka c) profil glottodydaktyczny z elementami realioznawstwa Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - metodologia badań naukowych - kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego - tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych - procesy i strategie uczenia się - regionalizm w metodyce nauczania języka obcego - dydaktyzacja literatury - strategie doboru podręczników w metodyce nauczania języka obcego Studenci realizujący kurs pedagogiczny wybierają dodatkowo przedmioty z opcji B (glottodydaktyka, lingwopedagogika), natomiast pozostali studenci studiów II stopnia wybierają dodatkowo przedmioty z opcji A (konwersatoria z najnowszej literatury niemieckiego obszaru językowego oraz wybranych zagadnień z gramatyki kontrastywnej) I. Uwagi ogólne Studia magisterskie trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Studia I stopnia kończą się licencjatem (w formie egzaminu licencjackiego), trwają 6 semestrów (3 lata). Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia ze wszystkich przedmiotów kierunkowych prowadzone są w języku niemieckim, a praktyczna nauka języka niemieckiego odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym. Przedmioty kształcenia ogólnego mogą być prowadzone w języku polskim lub w innych językach (lektoraty języków obcych). Na specjalizacji nauczycielskiej z językiem angielskim zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w języku angielskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich lub dwuletnich studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata. II. Informacje ogólne o przedmiotach 1 0

11 Uwaga! Nazwy przedmiotów mogą na różnych latach nieznacznie się od siebie różnić, w zależności od obowiązującego na danym roku programu studiów. Kursy proponowane na kierunku filologia, specjalność filologia germańska, dzielą się na następujące grupy: - Przedmioty kształcenia ogólnego W skład tego bloku przedmiotów wchodzą technologia informacyjna, logika, historia filozofii, łacina, język obcy nowożytny (inny niż język niemiecki) oraz wychowanie fizyczne. Z wyjątkiem specjalności filologia germańska z językiem angielskim, studenci mogą wybrać język nowożytny, którego chcą się uczyć poza głównym językiem specjalności. Lektoraty języków obcych oferuje Studium Języków Obcych w wymiarze godzin zależnym od obowiązującego programu studiów. Studenci uczęszczają z reguły na lektoraty w semestrach III-VIII. Wybieralny jest także rodzaj zajęć w ramach wychowania fizycznego według oferty proponowanej co semestr przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Informacje na tablicach ogłoszeń w SWFiS oraz w IFG). - Przedmioty podstawowe W skład tych przedmiotów wchodzi między innymi grupa przedmiotów, podnoszących poziom zaawansowania językowego studentów, o nazwie PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Studenci muszą uczęszczać na wszystkie przedmioty w ramach PNJN obowiązkowo. - Przedmioty kierunkowe Kolejnym blokiem zajęć obligatoryjnych jest blok zajęć literaturoznawczych. W skład tego bloku wchodzą wstęp do literaturoznawstwa oraz historia literatury niemieckojęzycznej. Blok zajęć kulturoznawczych składa się z następujących kursów: kultura obszaru niemieckojęzycznego oraz historia niemieckojęzycznego obszaru kulturowego. Blok językoznawczy obejmuje wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej i gramatykę kontrastywną. - Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty specjalizacyjne przypisane są do konkretnych specjalizacji (ich wykaz znajduje się w danym programie studiów oraz w opisie poszczególnych specjalizacji) i muszą one zostać zaliczone obowiązkowo przez studentów danej specjalizacji. Dla specjalności nauczycielskich obowiązuje ponadto przedmiot dodatkowy (w zależności od wybranej opcji: wiedza o kulturze / język angielski) oraz przedmioty kształcenia pedagogicznego. - Kursy stałe (obowiązują dla II i III roku studiów I stopnia) Bloki literaturo-, kulturo- oraz językoznawcze uzupełniane są kursami stałymi, w ramach których student może ukierunkowywać swoje zainteresowania naukowe. Treści programowe tych kursów są stałe w przeciągu dłuższego okresu czasu: Fonetyka języka niemieckiego 1 1

12 Interpretacja tekstów literackich Wstęp do przyswajania języka drugiego/obcego Wybrane zagadnienia krajoznawcze niemieckiego obszaru językowego Komunikacja literacka Film niemieckojęzycznego obszaru kulturowego Analiza lingwistyczna Tłumaczenia literackie Tłumaczenia konsekutywne Historia literatury śląskiej Język niemiecki w handlu i biznesie Analiza translatoryczna tekstu Wstęp do teorii translatoryki Wybrane zagadnienia z językoznawstwa Kursy stałe są kursami obowiązkowymi do wyboru. Poszczególne kursy są przypisane do określonych lat studiów. Na I roku studiów I stopnia oraz na drugim stopniu studiów kursy stałe zastąpione zostały przedmiotami specjalizacyjnymi przypisanymi dla danej specjalizacji. - Kursy seminaryjne i metodologia badań naukowych W ramach przygotowywania się do pisania pracy magisterskiej studenci muszą zdecydować się na specjalizację, która odpowiada ich zainteresowaniom. Determinuje to wybór określonych proseminariów i seminariów magisterskich oraz kursu metodologii badań naukowych. Studentom oferowane są następujące szeroko rozumiane specjalizacje językoznawcza, literaturoznawcza oraz glottodydaktyczna. Każda z nich zawierać może także elementy kulturoznawcze. Kursy te są kursami obligatoryjnymi do wyboru. - Kursy zmienne (dla II i III roku studiów) Kursy zmienne są kursami, których treści programowe mogą się zmieniać z semestru na semestr. W zależności od zainteresowań student może wpisać się na kurs zmienny proponowany przez pracowników IFG, ale także na kursy zmienne oferowane przez inne instytuty. Ze względów organizacyjnych kursy zmienne, oferowane w danym semestrze zostały przyporządkowane do poszczególnych lat studiów. Jednak na każdy z nich mogą zapisać się studenci różnych lat, o ile spełnili podane w sylabusach warunki wpisu na dany kurs. Kursy zmienne są kursami obligatoryjnymi do wyboru. III. Tutorzy Tutorem może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny. Tutor ma pod swoją opieką niewielką grupę studentów. Studentom roku I tutora przydziela Dyrekcja Instytutu. Na roku IV obowiązki tutora przejmuje samodzielny pracownik naukowy prowadzący seminarium magisterskie. Do obowiązków tutora należy: - organizacja indywidualnego programu studiów dla każdego studenta podlegającego jego opiece, a w szczególności pomoc w wyborze kursów; 1 2

13 - odbywanie systematycznych konsultacji merytorycznych; - kontrola postępów w nauce podlegających opiece studentów; - akceptacja każdorazowej listy kursów wybranych przez studenta na dany semestr oraz wszelkich zmian, jakich student ewentualnie chce dokonać, a także sprawdzanie kryteriów formalnych dla kursów odbywanych poza Instytutem; - udzielanie porad w zakresie techniki pracy umysłowej (przygotowania referatów, pisania esejów, szukania koniecznej literatury itp.). Tutor ma prawo odmówić dalszej opieki nad studentem wówczas, gdy student nie wywiązuje się z ustalonych zobowiązań. Na końcu każdego roku akademickiego student może wystąpić do Dyrektora Instytutu o zmianę tutora. Tutorzy i opiekunowie STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2009/2010 I rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są: Grupa a mgr Sylwia Cebula Grupa b mgr Marek Sitek Grupa c dr Małgorzata Jokiel Opiekunem roku jest dr Małgorzata Jokiel. II rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są: Grupa a dr Gabriela Jelitto-Piechulik Grupa b mgr Mariola Majnusz-Stadnik Grupa c mgr Weronika Kulig Opiekunem roku jest dr Jarosław Bogacki. III rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są: Grupa a dr Daniel Pietrek Grupa b dr Daniela Pelka Grupa c dr Jarosław Bogacki Opiekunem roku jest mgr Danuta Ratuszna. Na studiach II stopnia obowiązki tutora przejmuje samodzielny pracownik naukowy prowadzący seminarium magisterskie. I rok studia stacjonarne II stopnia. Opiekunem roku jest mgr Kornelia Kansy. V rok studia stacjonarne jednolite magisterskie. Opiekunem roku jest dr Gabriela Jelitto-Piechulik. 1 3

14 Praktyka zawodowa Kierunek: filologia Specjalizacja: filologia germańska Studia stacjonarne pierwszego stopnia (dotyczy studiów na specjalizacji filologia germańska (obecny II i III rok) oraz specjalizacji translatoryka (obecny I rok)) Dla specjalizacji nauczycielskich (z wiedzą o kulturze i z językiem angielskim) obowiązuje natomiast praktyka w szkole Praktyka zawodowa jest obligatoryjna na studiach pierwszego stopnia i odbywa się w wymiarze przynajmniej 4 tygodni po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej semestru 4-go, musi się jednak zakończyć przed rozpoczęciem semestru 5-go. W trakcie trwania praktyki student-praktykant przebywa w miejscu odbywania praktyki od poniedziałku do piątku, minimum 5 godzin zegarowych dziennie, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej zorganizować czas pracy praktykanta. W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Cele praktyki zawodowej: - zapoznanie studenta filologii ze środowiskiem zawodowym, w którym następują na różnych płaszczyznach i w różny sposób kontakty z kulturą krajów niemieckojęzycznych, środowiskiem, w którym niezbędna jest wiedza filologiczna, aby prawidłowo te kontakty kształtować; - zapoznanie ze strukturą organizacyjną miejsca pracy, procedurami w nim obowiązującymi, z planowaniem zadań, systemami kontroli jakości, funkcją danej jednostki w życiu społecznym regionu oraz ogólnym jej funkcjonowaniem w globalnej gospodarce rynkowej; - kształtowanie sprawności zawodowych związanych z danym miejscem pracy, w którym odbywa się praktyka; - doskonalenie warsztatu pracy filologa w odniesieniu do konkretnych zadań stawianych przez pracodawcę w miejscu odbywania praktyki; - nabywanie umiejętności organizacji pracy, zarządzania czasem pracy, pracy samodzielnej oraz pracy w grupie oraz doświadczenie odpowiedzialności za wykonaną pracę. Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Miejscem odbywania praktyki zawodowej mogą być instytucje/jednostki o różnym charakterze, w których ma miejsce kontakt z kulturą, językiem, literaturą krajów niemieckojęzycznych. Mogą to być instytucje polskie, jak i zagraniczne. - przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, - organizacje rządowe i pozarządowe, - fundacje i stowarzyszenia, - biura tłumaczeń, 1 4

15 - urzędy samorządowe (wiejskie, miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie itp.) - parlamenty krajowe (Polski i zagraniczne), - instytucje związane z mniejszością niemiecką w kraju i za granicą, - media (rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, redakcje czasopism, wydawnictwa), - muzea, - biura turystyczne, biura promocji regionalnej. W przypadku odbywania praktyki w instytucji zagranicznej potwierdzenie odbycia praktyki (opinia) musi zostać przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Forma zaliczenia praktyki Znalezienie miejsca praktyki zawodowej leży w gestii studenta. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki w danej instytucji student zgłasza się do Zakładu Praktyk Zawodowych Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie podaje dane tej instytucji, pobiera formularz opinii oraz umowę. Uniwersytet Opolski nie płaci danej instytucji za opiekę nad praktykantem w czasie praktyki zawodowej. Praktyki zawodowe zalicza studentowi Instytutowy Opiekun Praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przedłożyć mu nie później niż do zakończenia 5 semestru opinię wypełnioną przez Opiekuna Praktyki w instytucji, w której praktyka się odbyła. Opinia powinna być uwierzytelniona podpisem i pieczęcią osoby kierującej daną instytucją, bądź też osoby kierującej działem danej instytucji, w której praktykant odbywał praktykę. Praktykant przedkłada Instytutowemu Opiekunowi Praktyk także dziennik praktyk, który zawiera: - Imię i nazwisko praktykanta; - Nazwa i adres (także telefon, ) jednostki, w której praktyka się odbywała, ewentualnie dział danej jednostki; - Nazwisko i dane kontaktowe osoby sprawującej opiekę nad praktykantem w miejscu praktyki; - Dokładne daty i godziny obecności w miejscu odbywania praktyki; - Opis wykonywanych w ramach praktyki obowiązków w danym dniu; - Informacja, które z wyżej wymienionych celów praktyki zawodowej zostały spełnione; - Uwagi i spostrzeżenia dotyczące przebiegu praktyki. Uwagi końcowe Student w czasie praktyki ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna praktyk i osoby kierującej jednostką, w której praktyka się odbywa. Musi przestrzegać przepisów BHP oraz innych przepisów obowiązujących w danej jednostce. Powinien szczególnie starannie zachowywać dyscyplinę pracy i godnie reprezentować Uniwersytet Opolski. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszymi wytycznymi będą w razie konieczności ustalane przez instytutowego opiekuna praktyk. 1 5

16 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 Ważne daty: Dzień adaptacyjny Inauguracja roku akademickiego Święto Uniwersytetu SEMESTR ZIMOWYM zajęcia dydaktyczne przerwa świąteczna zajęcia dydaktyczne sesja egzaminacyjna przerwa międzysemestralna sesja egzaminacyjna poprawkowa* SEMESTR LETNI zajęcia dydaktyczne przerwa świąteczna zajęcia dydaktyczne sesja egzaminacyjna sesja egzaminacyjna poprawkowa* *) Termin sesji poprawkowej dla poszczególnych lat studiów może być przez rady wydziałów przesunięty: - zimowej na czas przerwy międzysemestralnej, - letniej na koniec czerwca i początek lipca. 1 6

17 SYLLABUSY 1 7

18 ROK I

19 Przedmioty podstawowe i kierunkowe Numer kursu: GP / GP-1 Nazwa kursu: GRAMATYKA PRAKTYCZNA JEZYKA NIEMIECKIEGO 1 i 2 (PRACTICAL GRAMMAR OF GERMAN LANGUAGE) Rodzaj kursu: Ćwiczenia kurs obowiązkowy I Semestr: I i II Rok akademicki: 2009/2010 Liczba godzin: 60 (30+30) Warunki wpisu na kurs: Brak Zaliczenie na ocenę + egzamin 2 6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN) Założeniem jest omówienie ze studentami reguł gramatycznych przedstawionych na podstawie licznych przykładów, co stanowić powinno przegląd systemu języka niemieckiego, który pozwala na właściwe opanowanie tego języka. Celem zajęć jest powtórzenie wiadomości jak i podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka niemieckiego oraz wyrobienie niezbędnych nawyków językowych w odniesieniu do komunikacji na płaszczyźnie gramatycznej. Treść zajęć stanowią głównie ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 1 Czasownik: czasy, tryby, strony, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie o tym samym znaczeniu, słabe czasowniki przechodnie i mocne czasowniki nieprzechodnie, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki w związkach funkcyjnych, czasowniki modalne 2 Rzeczownik: deklinacja słaba, mocna i mieszana - użycie rodzajnika, liczba pojedyncza i mnoga, deklinacja zaimka osobowego i dzierżawczego, homonimy 3 Przymiotnik: deklinacja, stopniowanie 4 Przyimek 5 Zaimek 6 Przysłówek 7 Liczebnik

20 8 Szyk wyrazów w zdaniu 1. Hall, Scheiner: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Berlin Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Berlin Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002 Literatura uzupełniająca: 1. Dłużniewski, Donath: Deutsche Grammatik in Übungen. Warszawa Dreyer, Hilke/ Schmitt, Richard: Praktyczna gramatyka języka niemieckiego, Ismaning/München Bednarek, Magdalena/ Antonik, Marek: Język niemiecki nie tylko dla mocnych czyli czasowniki mocne dla zaawansowanych. Poznań Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin Schulz, Dora/ Griesbach/ Heinz: Grammatik der deutschen Sprache. Munchen Rolland, Maria Theresia: Neue deutsche Grammatik. Bonn Numer kursu: Nazwa kursu: KU / KU-1 KOMUNIKACJA USTNA / VERBAL COMMUNICATION Rodzaj kursu: ćwiczenia kurs obowiązkowy I Semestr: I i II Rok akademicki: 2009/2010 Liczba godzin: 60 Warunki wpisu na kurs: brak + egzamin 2 6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN) Celem zajęć jest przybliżenie studentowi na podstawie konkretnych przykładów właściwości języka mówionego oraz ogólnych zasad i tendencji obowiązujących przy formułowaniu wypowiedzi ustnych. Uwaga skierowana zostanie tutaj na różne warianty konstruowania zdań, na strategiczne funkcje wyrażeń stosowanych w rozmowach oraz na słownictwo i idiomatykę tekstów mówionych. Ponadto student zostanie zapoznany z podstawowymi informacjami z zakresu komunikacji ustnej. Intencją zajęć jest również doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej, sprawności prowadzenia dyskusji, włączania się do niej i jej kontynuowania oraz występowania na forum. Teksty zaznajamiające z ważnymi problemami współczesnego świata i prowokujące do zajęcia własnego stanowiska mają stworzyć sposobność do nawiązywania rozmów oraz mobilizować do wymiany poglądów.

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo