Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych"

Transkrypt

1 INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) ;

2 Władze Uniwersytetu Opolskiego Rektor UO Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Prorektorzy UO Prorektor ds. finansów i rozwoju uczelni: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek Prorektor ds. kształcenia i studentów: dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO Sekretariat Rektora Opole, pl. Kopernika 11, tel. (+48 77) , , , fax. (+48 77) Władze Wydziału Filologicznego Dziekan prof. dr hab. Irena Jokiel (p.11 C.M., tel ) godziny przyjęć studentów: poniedziałek , czwartek ; Prodziekani dr hab. Dorota Brzozowska - prodziekan ds. nauki (p.10 CM., tel ) godziny przyjęć studentów wtorek: ; dr hab. Ewa Malinowska, prof. UO - prodziekan ds. studiów wieczorowych i zaocznych, (p.10 CM., tel ) godziny przyjęć studentów: środa , piątek dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO - prodziekan ds. studentów i dydaktyki (p.12 CM., tel ) godziny przyjęć studentów: środa , czwartek ; Pracownicy dziekanatu Wydziału Filologicznego Kierownik Dziekanatu mgr inż. Alina Kowal p.9 CM., tel.,fax..(+48 77) Sprawy administracyjne studentów studiów stacjonarnych na kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzi 2

3 Krystyna Harchala p.7 CM., tel Wydziałowy koordynator ECTS dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO - prodziekan ds. nauki, (p.12 CM., tel wew godziny przyjęć studentów: poniedziałek piątek Biblioteka uniwersytecka Biblioteka Główna, ul. Strzelców Bytomskich 2, tel. centrala (+4877) Dyrektor BG: dr Wanda Matwiejczuk, tel. (+4877) , wew Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej, pl. Staszica 1, I piętro, pok Kierownik biblioteki IFG: mgr Maria Gębczak Struktura i pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego mieści się w Opolu, przy pl. Staszica 1, na I. i III. piętrze. Adres korespondencyjny: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Opolski Pl. Staszica Opole (tel./fax: +48 (prefiks + 77) ) W strukturze Instytutu Filologii Germańskiej funkcjonują trzy zakłady naukowe reprezentujące językoznawczy oraz literaturo- i kulturoznawczy zakres naukowodydaktycznej działalności Instytutu. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej jest biblioteką sieci, tzn. filią Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Jednostką administracyjną Instytutu jest Sekretariat. Dyrektor IFG dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO Z-ca dyrektora IFG ds. dydaktyki dr Felicja Księżyk 3

4 Opole, pl. Staszica 1, pok. 115 tel./faks +48 (77) Zakład Języka Niemieckiego Kierownik: dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO dr Jarosław Bogacki, dr Małgorzata Jokiel, dr Daniela Pelka, dr Felicja Księżyk, mgr Klaudia Gabryel, mgr Kornelia Kansy, mgr Mariola Majnusz-Stadnik, mgr Danuta Ratuszna, mgr Marek Sitek, Zakład Historii, Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Kierownik: dr hab. Andrea Rudolph, prof. UO dr Gabriela Jelitto-Piechulik dr Daniel Pietrek, mgr Weronika Kulig, Zakład Literaturoznawstwa Niemieckojęzycznego i Estetyki Kierownik: dr hab. Sabine Seelbach, prof. UO, mgr Sylwia Cebula, Pracownicy naukowo-dydaktyczni IFG poza zakładami prof. dr hab. Stanisław Prędota, prof. dr hab. Irena Światłowska dr Janusz Zydroń, Lektor z Republiki Federalnej Niemiec dr Dennis Scheller-Boltz (lektor DAAD), 4

5 Europejski System Transferu Punktów - ECTS I. Czym jest ECTS? Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System, ECTS) powstawał w latach jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus, utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Jako system transferu punktów ECTS objął swym zasięgiem ponad 30 krajów i funkcjonuje już w ponad tysiącu uczelni. ECTS został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przez 40 krajów-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. W Europejskim Systemie Transferu Punktów zdefiniowano pojęcie punktu oraz opracowano i wprowadzono dokumenty ułatwiające uczelniom wymieniającym studentów uznawanie okresu studiów za granicą. Istotną cechą punktu ECTS jest jego wymiar - liczba godzin pracy studenta. W wielu innych systemach, np. w systemie amerykańskim, liczba punktów przypadających na dany przedmiot odzwierciedla liczbę godzin zajęć, a bywa także uzależniona od oceny, jaką otrzymuje student. Liczba punktów ECTS przypisana danemu przedmiotowi odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta potrzebnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z danego przedmiotu. W tradycyjnym systemie organizacji studiów dysponujemy planem, programem studiów, w którym każdemu semestrowi przypisane są odpowiednie przedmioty lub ich części składowe. Prowadząc studentów przez studia, zalicza się im poszczególne semestry. W przypadku braku zaliczenia części przedmiotów przewidzianych dla danego semestru w planie studiów, uczelnia stosuje tzw. zaliczenie warunkowe i tzw. rejestrację warunkową na wyższy semestr. Warunkowość polega na obowiązku zaliczenia brakujących przedmiotów w z góry określonym terminie. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje zwykle cofnięciem rejestracji warunkowej i udzieleniem urlopu na jeden semestr, a następnie powtarzaniem semestru, w którym wystąpiły braki. Tak więc, najmniejszą jednostką, która jest brana pod uwagę przy rejestracji jest semestr. Zaliczyć go można całkowicie jedynie w przypadku zaliczenia jego wszystkich części składowych. Stan zaawansowania studiów określa się na podstawie liczby zaliczonych semestrów. W systemie punktowym studentom zaliczane są punkty, które wynikają z zaliczonych przedmiotów. Liczba zaliczonych punktów jest miarą postępów studenta w studiach. W danym momencie studiów studentowi, w celu dokonania rozliczenia, zalicza się punkty wynikające z przedmiotów przewidzianych planem studiów w semestrach, na które został zarejestrowany. Wszelkie punkty ponadprogramowe, jeśli nie wynikają z przewidzianej planem elastyczności programu, nie są zwykle uwzględniane. II. Czym są punkty ECTS i na jakich zasadach są przyznawane? Punkt można zdefiniować jako jednostkę miary całkowitego, przeciętnego nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Kluczową rolę w procesie wyznaczania ilości punktów odgrywa zatem pojęcie nakładu pracy studenta oznaczający liczbę godzin pracy przeciętnego studenta niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Obejmuje ona godziny pracy w uczelni przewidziane planem zajęć, indywidualną pracę studenta w uczelni i poza nią, zarówno w okresie zajęć, jak i w czasie przygotowywania się do egzaminów. Należy tu doliczyć czas poświęcony na egzaminy i inne formy zaliczania przedmiotów. W związku z tym, że chodzi o przeciętnego studenta, trzeba również uwzględnić przeciętny czas niezbędny do dodatkowego przygotowania się do sesji i egzaminów poprawkowych. Zaliczenia w ramach systemu ECTS odbywają się semestralnie, tzn. w każdym semestrze student musi zgromadzić minimum 30 punktów transferowych. Przewidzianą dla danego kursu ilość punktów uzyskuje się po uzyskaniu zaliczenia (bądź zdaniu egzaminu). Roczny nakład pracy studentów odpowiada zatem 60 punktom. Jest to naturalnie obciążenie pracą 5

6 studenta studiującego w trybie stacjonarnym w pełnym wymiarze czasowym (ang. fuli time). Według raportu z projektu Tunning średnie roczne obciążenie studentów pracą w krajach europejskich wynosi około 1520 godzin. Można zatem powiedzieć, że średnio 1 punkt odpowiada nieco ponad 25 godzinom pracy studenta. Oczywiście, zgodnie z definicją nakładu pracy studenta, całkowity nakład oznacza uwzględnienie wszelkich aktywności studenta potrzebnych do uzyskania zaliczenia przedmiotu, a więc włącznie z przygotowaniem do egzaminu, a następnie czasem jego trwania. W skali studiów 5-cio letnich liczba punktów, będących warunkiem ukończenia nauki i możliwości obrony pracy magisterskiej wynosi zatem 300. III. Oceny Oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów nie mają związku z punktami. Oceny służą do obliczania średniej i mają wpływ na stypendium naukowe. Znaczy to, że wystarczy zaliczyć czy zdać egzamin na ocenę dostateczną, by otrzymać przewidzianą dla danego przedmiotu ilość punktów. Jeśli jednak student zapisał się na kurs przekraczający wymagane minimum punktowe, ale go nie zaliczył, ocena niedostateczna wpisywana jest do indeksu oraz uwzględniana przy obliczeniu średniej ocen. Student, który nie zaliczył któregokolwiek kursu wymaganego programem studiów, jest zobligowany do powtórzenia go w następnym roku, nawet w wypadku, gdy zdobyta przez niego ilość punktów w semestrze bieżącym wystarcza do zaliczenia go. Nie zaliczenie jakiegokolwiek kursu wybranego przez studenta, niezależnie od zgromadzonej ilości punktów, wyklucza możliwość obrony pracy magisterskiej. Studenci mają prawo do wyboru kursów zmiennych prowadzonych poza instytutem. 1 ECTS na Uniwersytecie Opolskim Podstawowym dokumentem ECTS w każdym instytucie jest pakiet informacyjny ECTS, który jest przewodnikiem po uczelni, wydziale i kierunku. Zawiera niezbędne informacje do studiowania, świadomego kierowania swoim rozwojem naukowym. Pakiet Informacyjny ważny jest tylko na określony rok akademicki. Każdy student winien mieć swój pakiet na własność, bowiem jest on warunkiem trafnych wyborów przedmiotów. Porozumienie o planach i programach zajęć zawierane jest bądź na poziomie uczelni, wydziałów i dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, bądź jest porozumieniem indywidualnym dla każdego studenta, przed odbyciem przez niego studiów poza macierzystą uczelnią. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS ustala, na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej, program własnych zajęć. Porozumienie w sprawie skali ocen. Student, po odbyciu okresu studiów w uczelni przyjmującej, otrzymuje podpisany przez koordynatora ECTS wykaz zaliczeń. W wykazie tym zaznaczone są oceny wedle skali ECTS. Stopień ECTS Ocena UO A bardzo dobry 5.0 B plus dobry 4.5 C dobry 4.0 D plus dostateczny 3.5 E dostateczny 3.0 F niedostateczny Informacje w punktach I, II oraz III zaczerpnięto z broszury Tomasza Saryusza-Wolskiego pt. "System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów (W-wa 2004). 6

7 Uczelnia wysyłająca i przyjmująca, przygotowuje dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów i oceny uzyskane za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczane są w miejsce tych, które student winien zdobyć w swojej uczelni. Wszyscy studenci zagraniczni, którzy nie są uczestnikami programu ECTS, ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie świadectwa maturalnego. Nie zdają oni egzaminów wstępnych, ale zgłaszają się bezpośrednio do Uniwersytetu poprzez polską placówkę dyplomatyczną lub przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Studenci, uczestnicy programu ECTS, są przyjmowani na studia w ramach porozumień międzyuczelnianych lub międzywydziałowych. Wniosek o przyjęcie na studia w systemie ECTS składać należy u koordynatora uczelnianego ECTS Uniwersytetu Opolskiego. Konieczne dokumenty to: formularz zgłoszenia, porozumienie o programie zajęć i wykaz zaliczeń. Studenci, nie będący uczestnikami ECTS, składają dokumenty w Samodzielnej Sekcji Organizacji Kształcenia.,tel. (+4877) , Collegium Minus, pl. Kopernika 11a. Kandydaci ubiegający się na studia na UO w systemie dziennych lub zaocznych studiów składają następujące dokumenty: podanie uniwersyteckie, cztery zdjęcia, zaświadczenie o stanie zdrowia i świadectwo maturalne. Uniwersytet wydaje każdego roku, w styczniu, "Informator dla kandydatów", który szczegółowo przedstawia zasady przyjmowania na studia. Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji w ukazującym znajdują się także na stronie (link: rekrutacja ). Przyjazd i pobyt w Opolu studentów uczelni zagranicznych w ramach systemu ECTS Studiujący w systemie ECTS, powinni niezwłocznie dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją. W tym celu należy zgłosić się do Samodzielnej Sekcji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z paszportem i fotografią.. Kierownikiem Sekcji jest: mgr Anna Kuczyńska, Opole, pl. Kopernika 11a, tel. (+48 77) wew. 192 (kierownik), wew. 191 (biuro). Sekcja rejestruje, przechowuje dokumentację i kieruje studenta do opiekuna naukowego. Sekcja udziela także pomocy w rozwiązywaniu problemów powstających w czasie pobytu studenta na naszej Uczelni. Studenci przyjeżdżający do Polski na warunkach turystycznych (bez wizy) mogą przebywać w naszym kraju przez okres wyznaczony w porozumieniu między rządami. Po tym okresie muszą starać się o wizę studencką. W celu jej uzyskania student powinien zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z ważnym paszportem i zaświadczeniem z Uczelni o pobycie na studiach. Pomoc w uzyskaniu wizy zapewnia Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w domu studenta ( Niechcic, "Kmicic", "Spójnik", "Mrowisko") lub może udzielić pomocy w znalezieniu pokoju lub mieszkania poza kampusem. Koszt miesięcznego utrzymania w Opolu szacuje się na około 1000 zł. Więcej informacji na temat systemu ECTS na UO znaleźć można na stronie 7

8 PROGRAM STUDIÓW 1. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE (dotyczą V roku studiów) Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 2. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dotyczą II i III roku studiów) Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 3. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dotyczą I roku studiów) Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA a) Specjalizacja nauczycielska z wiedzą o kulturze Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - historia literatury niemieckiego obszaru językowego - elementy kulturoznawcze niemieckiego obszaru językowego - wstęp do teorii komunikacji językowej Kursy z zakresu przedmiotu dodatkowego (wiedza o kulturze): - interpretacja tekstów literackich - arcydzieła literatury i kultury europejskiej - wiedza o kulturze - analiza języka - komunikacja literacka - film w kulturze XX wieku - komunikacja w mediach - interpretacja zjawisk kultury Przedmioty kształcenia pedagogicznego: - psychologia - pedagogika - dydaktyka nauczania języka niemieckiego - dydaktyka nauczania wiedzy o kulturze - emisja głosu b) Specjalizacja translatoryka Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - wstęp do teorii tłumaczenia i jej praktyczne zastosowania - wybrane zagadnienia z realioznawstwa niemieckiego obszaru kulturowego - analiza translatoryczna tekstu 8

9 - tłumaczenie a vista - tłumaczenie na język polski - tłumaczenie na język niemiecki - tłumaczenie tekstów literackich - tłumaczenie konsekutywne tekstów ogólnych - tłumaczenie konsekutywne tekstów specjalistycznych - tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych c) Specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: Kursy z zakresu przedmiotu dodatkowego (języka angielskiego): - praktyczna nauka języka angielskiego - zarys historii literatury angielskiej i amerykańskiej - wiedza o kulturze Anglii i USA - gramatyka kontrastywna języka angielskiego - historia Anglii i USA Przedmioty kształcenia pedagogicznego: - psychologia - pedagogika - dydaktyka nauczania języka niemieckiego - dydaktyka nauczania języka angielskiego - emisja głosu 4. STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Kierunek FILOLOGIA Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA Oprócz przedmiotów podstawowych i kierunkowych studenci poszczególnych profili obowiązkowo realizują następujące przedmioty specjalizacyjne (przypisane do poszczególnych profili): a) profil językoznawczy z elementami translatoryki Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - metodologia badań naukowych - analiza i krytyka przekładu - tłumaczenia ekonomiczne - socjolingwistyka - wybrane zagadnienia z językoznawstwa - zmiany językowe - tłumaczenia konsekutywne - język mniejszości niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej 9

10 b) profil literaturoznawczy z elementami kulturoznawstwa Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - metodologia badań naukowych - historia literatury śląskiej - wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa - wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa - tłumaczenie tekstów literaturoznawczo-kulturoznawczych - dydaktyzacja literatury - krytyka literacka c) profil glottodydaktyczny z elementami realioznawstwa Obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi w ramach tej specjalizacji są: - metodologia badań naukowych - kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego - tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych - procesy i strategie uczenia się - regionalizm w metodyce nauczania języka obcego - dydaktyzacja literatury - strategie doboru podręczników w metodyce nauczania języka obcego Studenci realizujący kurs pedagogiczny wybierają dodatkowo przedmioty z opcji B (glottodydaktyka, lingwopedagogika), natomiast pozostali studenci studiów II stopnia wybierają dodatkowo przedmioty z opcji A (konwersatoria z najnowszej literatury niemieckiego obszaru językowego oraz wybranych zagadnień z gramatyki kontrastywnej) I. Uwagi ogólne Studia magisterskie trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Studia I stopnia kończą się licencjatem (w formie egzaminu licencjackiego), trwają 6 semestrów (3 lata). Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia ze wszystkich przedmiotów kierunkowych prowadzone są w języku niemieckim, a praktyczna nauka języka niemieckiego odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym. Przedmioty kształcenia ogólnego mogą być prowadzone w języku polskim lub w innych językach (lektoraty języków obcych). Na specjalizacji nauczycielskiej z językiem angielskim zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w języku angielskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich lub dwuletnich studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata. II. Informacje ogólne o przedmiotach 1 0

11 Uwaga! Nazwy przedmiotów mogą na różnych latach nieznacznie się od siebie różnić, w zależności od obowiązującego na danym roku programu studiów. Kursy proponowane na kierunku filologia, specjalność filologia germańska, dzielą się na następujące grupy: - Przedmioty kształcenia ogólnego W skład tego bloku przedmiotów wchodzą technologia informacyjna, logika, historia filozofii, łacina, język obcy nowożytny (inny niż język niemiecki) oraz wychowanie fizyczne. Z wyjątkiem specjalności filologia germańska z językiem angielskim, studenci mogą wybrać język nowożytny, którego chcą się uczyć poza głównym językiem specjalności. Lektoraty języków obcych oferuje Studium Języków Obcych w wymiarze godzin zależnym od obowiązującego programu studiów. Studenci uczęszczają z reguły na lektoraty w semestrach III-VIII. Wybieralny jest także rodzaj zajęć w ramach wychowania fizycznego według oferty proponowanej co semestr przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Informacje na tablicach ogłoszeń w SWFiS oraz w IFG). - Przedmioty podstawowe W skład tych przedmiotów wchodzi między innymi grupa przedmiotów, podnoszących poziom zaawansowania językowego studentów, o nazwie PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Studenci muszą uczęszczać na wszystkie przedmioty w ramach PNJN obowiązkowo. - Przedmioty kierunkowe Kolejnym blokiem zajęć obligatoryjnych jest blok zajęć literaturoznawczych. W skład tego bloku wchodzą wstęp do literaturoznawstwa oraz historia literatury niemieckojęzycznej. Blok zajęć kulturoznawczych składa się z następujących kursów: kultura obszaru niemieckojęzycznego oraz historia niemieckojęzycznego obszaru kulturowego. Blok językoznawczy obejmuje wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej i gramatykę kontrastywną. - Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty specjalizacyjne przypisane są do konkretnych specjalizacji (ich wykaz znajduje się w danym programie studiów oraz w opisie poszczególnych specjalizacji) i muszą one zostać zaliczone obowiązkowo przez studentów danej specjalizacji. Dla specjalności nauczycielskich obowiązuje ponadto przedmiot dodatkowy (w zależności od wybranej opcji: wiedza o kulturze / język angielski) oraz przedmioty kształcenia pedagogicznego. - Kursy stałe (obowiązują dla II i III roku studiów I stopnia) Bloki literaturo-, kulturo- oraz językoznawcze uzupełniane są kursami stałymi, w ramach których student może ukierunkowywać swoje zainteresowania naukowe. Treści programowe tych kursów są stałe w przeciągu dłuższego okresu czasu: Fonetyka języka niemieckiego 1 1

12 Interpretacja tekstów literackich Wstęp do przyswajania języka drugiego/obcego Wybrane zagadnienia krajoznawcze niemieckiego obszaru językowego Komunikacja literacka Film niemieckojęzycznego obszaru kulturowego Analiza lingwistyczna Tłumaczenia literackie Tłumaczenia konsekutywne Historia literatury śląskiej Język niemiecki w handlu i biznesie Analiza translatoryczna tekstu Wstęp do teorii translatoryki Wybrane zagadnienia z językoznawstwa Kursy stałe są kursami obowiązkowymi do wyboru. Poszczególne kursy są przypisane do określonych lat studiów. Na I roku studiów I stopnia oraz na drugim stopniu studiów kursy stałe zastąpione zostały przedmiotami specjalizacyjnymi przypisanymi dla danej specjalizacji. - Kursy seminaryjne i metodologia badań naukowych W ramach przygotowywania się do pisania pracy magisterskiej studenci muszą zdecydować się na specjalizację, która odpowiada ich zainteresowaniom. Determinuje to wybór określonych proseminariów i seminariów magisterskich oraz kursu metodologii badań naukowych. Studentom oferowane są następujące szeroko rozumiane specjalizacje językoznawcza, literaturoznawcza oraz glottodydaktyczna. Każda z nich zawierać może także elementy kulturoznawcze. Kursy te są kursami obligatoryjnymi do wyboru. - Kursy zmienne (dla II i III roku studiów) Kursy zmienne są kursami, których treści programowe mogą się zmieniać z semestru na semestr. W zależności od zainteresowań student może wpisać się na kurs zmienny proponowany przez pracowników IFG, ale także na kursy zmienne oferowane przez inne instytuty. Ze względów organizacyjnych kursy zmienne, oferowane w danym semestrze zostały przyporządkowane do poszczególnych lat studiów. Jednak na każdy z nich mogą zapisać się studenci różnych lat, o ile spełnili podane w sylabusach warunki wpisu na dany kurs. Kursy zmienne są kursami obligatoryjnymi do wyboru. III. Tutorzy Tutorem może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny. Tutor ma pod swoją opieką niewielką grupę studentów. Studentom roku I tutora przydziela Dyrekcja Instytutu. Na roku IV obowiązki tutora przejmuje samodzielny pracownik naukowy prowadzący seminarium magisterskie. Do obowiązków tutora należy: - organizacja indywidualnego programu studiów dla każdego studenta podlegającego jego opiece, a w szczególności pomoc w wyborze kursów; 1 2

13 - odbywanie systematycznych konsultacji merytorycznych; - kontrola postępów w nauce podlegających opiece studentów; - akceptacja każdorazowej listy kursów wybranych przez studenta na dany semestr oraz wszelkich zmian, jakich student ewentualnie chce dokonać, a także sprawdzanie kryteriów formalnych dla kursów odbywanych poza Instytutem; - udzielanie porad w zakresie techniki pracy umysłowej (przygotowania referatów, pisania esejów, szukania koniecznej literatury itp.). Tutor ma prawo odmówić dalszej opieki nad studentem wówczas, gdy student nie wywiązuje się z ustalonych zobowiązań. Na końcu każdego roku akademickiego student może wystąpić do Dyrektora Instytutu o zmianę tutora. Tutorzy i opiekunowie STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2009/2010 I rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są: Grupa a mgr Sylwia Cebula Grupa b mgr Marek Sitek Grupa c dr Małgorzata Jokiel Opiekunem roku jest dr Małgorzata Jokiel. II rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są: Grupa a dr Gabriela Jelitto-Piechulik Grupa b mgr Mariola Majnusz-Stadnik Grupa c mgr Weronika Kulig Opiekunem roku jest dr Jarosław Bogacki. III rok studia stacjonarne I stopnia. Tutorami są: Grupa a dr Daniel Pietrek Grupa b dr Daniela Pelka Grupa c dr Jarosław Bogacki Opiekunem roku jest mgr Danuta Ratuszna. Na studiach II stopnia obowiązki tutora przejmuje samodzielny pracownik naukowy prowadzący seminarium magisterskie. I rok studia stacjonarne II stopnia. Opiekunem roku jest mgr Kornelia Kansy. V rok studia stacjonarne jednolite magisterskie. Opiekunem roku jest dr Gabriela Jelitto-Piechulik. 1 3

14 Praktyka zawodowa Kierunek: filologia Specjalizacja: filologia germańska Studia stacjonarne pierwszego stopnia (dotyczy studiów na specjalizacji filologia germańska (obecny II i III rok) oraz specjalizacji translatoryka (obecny I rok)) Dla specjalizacji nauczycielskich (z wiedzą o kulturze i z językiem angielskim) obowiązuje natomiast praktyka w szkole Praktyka zawodowa jest obligatoryjna na studiach pierwszego stopnia i odbywa się w wymiarze przynajmniej 4 tygodni po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej semestru 4-go, musi się jednak zakończyć przed rozpoczęciem semestru 5-go. W trakcie trwania praktyki student-praktykant przebywa w miejscu odbywania praktyki od poniedziałku do piątku, minimum 5 godzin zegarowych dziennie, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej zorganizować czas pracy praktykanta. W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Cele praktyki zawodowej: - zapoznanie studenta filologii ze środowiskiem zawodowym, w którym następują na różnych płaszczyznach i w różny sposób kontakty z kulturą krajów niemieckojęzycznych, środowiskiem, w którym niezbędna jest wiedza filologiczna, aby prawidłowo te kontakty kształtować; - zapoznanie ze strukturą organizacyjną miejsca pracy, procedurami w nim obowiązującymi, z planowaniem zadań, systemami kontroli jakości, funkcją danej jednostki w życiu społecznym regionu oraz ogólnym jej funkcjonowaniem w globalnej gospodarce rynkowej; - kształtowanie sprawności zawodowych związanych z danym miejscem pracy, w którym odbywa się praktyka; - doskonalenie warsztatu pracy filologa w odniesieniu do konkretnych zadań stawianych przez pracodawcę w miejscu odbywania praktyki; - nabywanie umiejętności organizacji pracy, zarządzania czasem pracy, pracy samodzielnej oraz pracy w grupie oraz doświadczenie odpowiedzialności za wykonaną pracę. Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Miejscem odbywania praktyki zawodowej mogą być instytucje/jednostki o różnym charakterze, w których ma miejsce kontakt z kulturą, językiem, literaturą krajów niemieckojęzycznych. Mogą to być instytucje polskie, jak i zagraniczne. - przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, - organizacje rządowe i pozarządowe, - fundacje i stowarzyszenia, - biura tłumaczeń, 1 4

15 - urzędy samorządowe (wiejskie, miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie itp.) - parlamenty krajowe (Polski i zagraniczne), - instytucje związane z mniejszością niemiecką w kraju i za granicą, - media (rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, redakcje czasopism, wydawnictwa), - muzea, - biura turystyczne, biura promocji regionalnej. W przypadku odbywania praktyki w instytucji zagranicznej potwierdzenie odbycia praktyki (opinia) musi zostać przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Forma zaliczenia praktyki Znalezienie miejsca praktyki zawodowej leży w gestii studenta. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki w danej instytucji student zgłasza się do Zakładu Praktyk Zawodowych Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie podaje dane tej instytucji, pobiera formularz opinii oraz umowę. Uniwersytet Opolski nie płaci danej instytucji za opiekę nad praktykantem w czasie praktyki zawodowej. Praktyki zawodowe zalicza studentowi Instytutowy Opiekun Praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przedłożyć mu nie później niż do zakończenia 5 semestru opinię wypełnioną przez Opiekuna Praktyki w instytucji, w której praktyka się odbyła. Opinia powinna być uwierzytelniona podpisem i pieczęcią osoby kierującej daną instytucją, bądź też osoby kierującej działem danej instytucji, w której praktykant odbywał praktykę. Praktykant przedkłada Instytutowemu Opiekunowi Praktyk także dziennik praktyk, który zawiera: - Imię i nazwisko praktykanta; - Nazwa i adres (także telefon, ) jednostki, w której praktyka się odbywała, ewentualnie dział danej jednostki; - Nazwisko i dane kontaktowe osoby sprawującej opiekę nad praktykantem w miejscu praktyki; - Dokładne daty i godziny obecności w miejscu odbywania praktyki; - Opis wykonywanych w ramach praktyki obowiązków w danym dniu; - Informacja, które z wyżej wymienionych celów praktyki zawodowej zostały spełnione; - Uwagi i spostrzeżenia dotyczące przebiegu praktyki. Uwagi końcowe Student w czasie praktyki ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna praktyk i osoby kierującej jednostką, w której praktyka się odbywa. Musi przestrzegać przepisów BHP oraz innych przepisów obowiązujących w danej jednostce. Powinien szczególnie starannie zachowywać dyscyplinę pracy i godnie reprezentować Uniwersytet Opolski. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszymi wytycznymi będą w razie konieczności ustalane przez instytutowego opiekuna praktyk. 1 5

16 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 Ważne daty: Dzień adaptacyjny Inauguracja roku akademickiego Święto Uniwersytetu SEMESTR ZIMOWYM zajęcia dydaktyczne przerwa świąteczna zajęcia dydaktyczne sesja egzaminacyjna przerwa międzysemestralna sesja egzaminacyjna poprawkowa* SEMESTR LETNI zajęcia dydaktyczne przerwa świąteczna zajęcia dydaktyczne sesja egzaminacyjna sesja egzaminacyjna poprawkowa* *) Termin sesji poprawkowej dla poszczególnych lat studiów może być przez rady wydziałów przesunięty: - zimowej na czas przerwy międzysemestralnej, - letniej na koniec czerwca i początek lipca. 1 6

17 SYLLABUSY 1 7

18 ROK I

19 Przedmioty podstawowe i kierunkowe Numer kursu: GP / GP-1 Nazwa kursu: GRAMATYKA PRAKTYCZNA JEZYKA NIEMIECKIEGO 1 i 2 (PRACTICAL GRAMMAR OF GERMAN LANGUAGE) Rodzaj kursu: Ćwiczenia kurs obowiązkowy I Semestr: I i II Rok akademicki: 2009/2010 Liczba godzin: 60 (30+30) Warunki wpisu na kurs: Brak Zaliczenie na ocenę + egzamin 2 6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN) Założeniem jest omówienie ze studentami reguł gramatycznych przedstawionych na podstawie licznych przykładów, co stanowić powinno przegląd systemu języka niemieckiego, który pozwala na właściwe opanowanie tego języka. Celem zajęć jest powtórzenie wiadomości jak i podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka niemieckiego oraz wyrobienie niezbędnych nawyków językowych w odniesieniu do komunikacji na płaszczyźnie gramatycznej. Treść zajęć stanowią głównie ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 1 Czasownik: czasy, tryby, strony, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie o tym samym znaczeniu, słabe czasowniki przechodnie i mocne czasowniki nieprzechodnie, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki w związkach funkcyjnych, czasowniki modalne 2 Rzeczownik: deklinacja słaba, mocna i mieszana - użycie rodzajnika, liczba pojedyncza i mnoga, deklinacja zaimka osobowego i dzierżawczego, homonimy 3 Przymiotnik: deklinacja, stopniowanie 4 Przyimek 5 Zaimek 6 Przysłówek 7 Liczebnik

20 8 Szyk wyrazów w zdaniu 1. Hall, Scheiner: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Berlin Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Berlin Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002 Literatura uzupełniająca: 1. Dłużniewski, Donath: Deutsche Grammatik in Übungen. Warszawa Dreyer, Hilke/ Schmitt, Richard: Praktyczna gramatyka języka niemieckiego, Ismaning/München Bednarek, Magdalena/ Antonik, Marek: Język niemiecki nie tylko dla mocnych czyli czasowniki mocne dla zaawansowanych. Poznań Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin Schulz, Dora/ Griesbach/ Heinz: Grammatik der deutschen Sprache. Munchen Rolland, Maria Theresia: Neue deutsche Grammatik. Bonn Numer kursu: Nazwa kursu: KU / KU-1 KOMUNIKACJA USTNA / VERBAL COMMUNICATION Rodzaj kursu: ćwiczenia kurs obowiązkowy I Semestr: I i II Rok akademicki: 2009/2010 Liczba godzin: 60 Warunki wpisu na kurs: brak + egzamin 2 6 (punkty wpisywane po zaliczeniu łącznego egzaminu z PNJN) Celem zajęć jest przybliżenie studentowi na podstawie konkretnych przykładów właściwości języka mówionego oraz ogólnych zasad i tendencji obowiązujących przy formułowaniu wypowiedzi ustnych. Uwaga skierowana zostanie tutaj na różne warianty konstruowania zdań, na strategiczne funkcje wyrażeń stosowanych w rozmowach oraz na słownictwo i idiomatykę tekstów mówionych. Ponadto student zostanie zapoznany z podstawowymi informacjami z zakresu komunikacji ustnej. Intencją zajęć jest również doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej, sprawności prowadzenia dyskusji, włączania się do niej i jej kontynuowania oraz występowania na forum. Teksty zaznajamiające z ważnymi problemami współczesnego świata i prowokujące do zajęcia własnego stanowiska mają stworzyć sposobność do nawiązywania rozmów oraz mobilizować do wymiany poglądów.

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu

Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dydaktyka wczesnego nauczania języka niemieckiego Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-DWNN Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 roku Zasady organizacji i zaliczania przedmiotów oraz lat studiów w systemie Europejskiego Systemu Transferu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów REGULAMI PRAKTYK w Instytucie eofilologii PWSZ w ysie I. Regulamin praktyk zawodowych nauczycielskich Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska specjalizacja nauczycielska - studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź Sekretariat Instytutu Anglistyki mieści się w pokoju 4.36 czynny: poniedziałek piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem.

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem. Filologia Angielska Minimum programowe na rok akademicki 00/0 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok - ROK Historia literatury angielskiej Zbo/ E/ Historia Anglii i USA 0 Zbo/ 0 E/ 6 7 angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ:

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: 1. Czym są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ? Międzyobszarowe Indywidualne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA. Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki

SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA. Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki Obowiązuje od roku ak. 2015/16 Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1 7, 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1 Przepisy ogólne 1. Studentów studiów geograficznych obowiązują przepisy Regulaminu studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. Do użytku służbowego ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Podstawami prawnymi studiowania na MISH UŚ są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki II - opis przedmiotu

Język niemiecki II - opis przedmiotu Język niemiecki II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-N_pNadGenIE1OT Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA I. Założenia ogólne. Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki tłumaczeniowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania.

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania. Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus Na podstawie Karty Erasmusa nadanej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Seminarium Bolońskie, Szczecin, 22 października 2010 System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Marek Frankowicz ekspert boloński Proces Boloński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

ROK I, SEMESTR I (zimowy)

ROK I, SEMESTR I (zimowy) ROK I, SEMESTR I (zimowy) Semestr wspólny dla obu specjalności (nauczycielskiej i nauczycielskiej) Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 0/01 Objaśnia: Wszystkie kończą się wystawiem oceny W wykład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

HELLENISTYKA I LATYNISTYKA

HELLENISTYKA I LATYNISTYKA PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: FILOLOGIA KLASYCZNA Studia stacjonarne drugiego stopnia CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia w zakresie filologii klasycznej jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej Program zajęć na rok akademicki 2011/12 Studia I stopnia I ROK Lp. Nazwa przedmiotu I Semestr II Prowadzący Wykłady obowiązkowe 1. Gramatyka opisowa języka 30 Zbo/1 30 E/2

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Stosuje się odpowiednio: 1 1. WH Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Załącznik do uchwały nr 30 /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Język niemiecki IV - opis przedmiotu Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.1-WP-PSChM-JN4-Ć-S14_pNadGenZZU1J Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów jako narzędzie budowy programów studiów

System transferu i akumulacji punktów jako narzędzie budowy programów studiów System transferu i akumulacji punktów jako narzędzie budowy programów studiów Tomasz Saryusz-Wolski Promotor Procesu Bolońskiego Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka tsw@ife.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do uchwały 4/ 2015 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2015 r. Podstawowe informacje OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDMIOTÓW (STUDIA MAGISTERSKIE MA)

LISTA PRZEDMIOTÓW (STUDIA MAGISTERSKIE MA) Oznaczenia i skróty: LISTA PRZEDMIOTÓW (STUDIA MAGISTERSKIE MA) Pd = praca dyplomowa Z = zaliczenie E = egzamin EC = egzamin z całości materiału danego przedmiotu Em =egzamin magisterski o = przedmiot

Bardziej szczegółowo

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu 09.3-WH-FiP-GOP-1-K-S14_pNadGen0FA8C Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. I. Zasady ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. I. Zasady ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO I. Zasady ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną

Bardziej szczegółowo