RAPORT 2005 * O FUNDACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT 2005 * O FUNDACJI"

Transkrypt

1 * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki uzyskiwane na realizację opracowywanych przez nas projektów oraz dochody z własnej działalności gospodarczej. Nasze cele: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego. W 2005 roku Fundacja realizowała programy na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy: poręczenia kredytów bankowych i pożyczek, udzielanie mikropożyczek, szkolenia i doradztwo dla małych firm i osób bezrobotnych, upowszechnianie informacji gospodarczych. Pomagaliśmy samorządom i organizacjom pozarządowym przygotowywać wnioski do programów pomocowych oraz upowszechnialiśmy informacje o Unii Europejskiej. Uczestnikami szkoleń i staży w Fundacji byli także przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu i organizacji z wielu regionów Polski oraz z Armenii, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy, Rosji, Tadżykistanu, Gruzji. Realizowaliśmy, powierzoną nam w 2002 r. przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, rolę krajowego operatora Programu English Teaching II, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz poprawy nauczania języka angielskiego i jego promocji wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w małych miejscowościach na terenie całego kraju. 1

2 *FUNDATORZY, RADA, ZARZĄD, PRACOWNICY Realizacja opisanych w raporcie działań nie byłaby możliwa bez współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami z kraju i zagranicy. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do dalszej współpracy Założycielami Fundacji są: Fundacja NIDA jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych Budimex Sp. z o.o. w Olsztynie Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie Gmina Nidzica Konsmetal 2 S.A. w Nidzica Konsmetal S.A. w Warszawie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS Sp. z o.o. w Olsztytnie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewoda Olsztyński Rada Fundacji: Edward Zakrzewski- Przewodniczący Tadeusz Miecznikowski- Zastępca Zarząd Fundacji: Krzysztof Margol- Prezes Zarządu Barbara Płoska- Członek Zarządu Bogdan Kalinowski- Członek Zarządu 2

3 * FUNDATORZY, RADA, ZARZĄD, PRACOWNICY Pracownicy Fundacji w 2005 roku: o Krzysztof Margol- Prezes Fundacji o Barbara Płoska- Główna księgowa Fundacji o Barbara Margol- Dyrektor Szkoły Języków Obcych o Elżbieta Adamowska- Księgowa o Anita Gumińska- Koordynator programu ROSzEFS o Joanna Krystkiewicz Hablutzel- Koordynator programu Nidzickie Forum Partnerów Klucz do Sukcesu o Sławomir Gumiński- Koordynator Funduszy Poręczeniowych o Dorota Czarzasta- Wardyn- Animator Programu ROSzEFS o Justyna Ostrowska- Pracownik biurowy o Anna Krzyżak- Żuchowska- Koordynator programu EQUAL o Magdalena Pepłowska- Krzykwa-Szkoła Języków Obcych Oscar NIDA; o Agnieszka Bagińska- Asystent koordynatora w Programie ROSzEFS do spraw Unijnych o Justyna Kowalczyk- Sekretariat programu English Teaching o Barbara Gostkowska- Sekretariat programu English Teaching 3

4 * PROGRAMY PORĘCZENIA WEDŁUG PRZEZNACZENIA KREDYTÓW kapitał obroto wy 28% zakup pojazd ów 11% 21% zakup sprzętu 42% WSPIERANE BRANŻE 1% zakup lub renowa cja nieruch omości 19% 38% FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA udziela poręczeń kredytów bankowych i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw od 1994r. Kapitał funduszu utworzony dzięki środkom wniesionym przez samorządy gmin Nidzicy, Kozłowa, Janowa, Janowca Kościelnego, Agencji Nieruchomości Rolnych jak również dotacjom otrzymanym z polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wniesionym środkom własnym wynosi obecnie ,98 zł i w ramach podpisanej umowy ma zagwarantowane otrzymanie kolejnych 4 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie firm w tej formie. O możliwości uzyskania poręczenia w wysokości maksymalnej 70% kapitału kredytu/pożyczki, nie więcej jednak jak 50 tys EUR, ubiegać się mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie powiatu nidzickiego, szczycieńskiego oraz gminy Olsztynek. W roku 2005 Fundacja udzieliła 23 poręczenia na łączną kwotę zł. Wartość pozyskanych dzięki poręczeniom kredytów wyniosła zł. Poręczane kredyty miały charakter inwestycyjny ( 8 kredytów) oraz obrotowy ( 15 kredytów). Średnia wysokość udzielanego poręczenia wyniosła 116 tys. zł i stanowiła ponad 41 % zabezpieczenia wierzytelności. Łącznie od momentu istnienia Fundusz Poręczeń Kredytowych NFR NIDA udzielił 241 poręczeń na łączną kwotę zł, co pozwoliło na zaciągnięcie kredytów o wartości ,231zł 23% usługi produkcja budownictwo 17% rolnictwo handel PUNKT KONSULTACYJNY Od 1998 roku obsługujemy Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zadaniem Punktu jest min. Informowanie przedsiębiorców o źródłach możliwego finansowania, wliczając w to informacje o dotacjach ze środków krajowych bądź unijnych, konsultacje przy składanych przez przedsiębiorców wnioskach o pomoc finansową lub też informacje teleadresowe. Przedsiębiorca korzystający z nieodpłatnych usług Punktu otrzymuje zaświadczenie o udzielanie pomocy publicznej de minimis. W roku 2005 udzielono konsultacji 31 przedsiębiorcom o wartości pomocy w kwocie zł 4

5 *PROGRAMY liczba udzielonych Pożyczki wg wartości do 10 tys PLN Pożyczki wg branż produkcja handel usługi od 10 do 30 tys PLN od 30 do 50 tys PLN W 2005 roku łącznie udzielono 26 pożyczek na kwotę zł. MIKROPOŻYCZKI Od 2000 r. Fundacja NIDA obsługuje fundusze mikropożyczkowe. Ze względu na swój charakter różnią się one maksymalną kwotą możliwej pożyczki, jej przeznaczeniem oraz wysokością oprocentowania. Mikropożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi O pożyczkę starać się mogą mieszkańcy powiatu nidzickiego, którzy zamieszkują na wsi lub prowadzą tam działalność. Pożyczka może zostać przeznaczona na produkcję ( z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa), usługi, handel oraz turystykę. Maksymalna kwota pożyczki dla osoby rozpoczynającej działalność to PLN i PLN dla istniejącej firmy pod warunkiem zwiększenia dotychczasowego stanu zatrudnienia o co najmniej jedna osobę. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% dla pracowników byłych PGR lub członków ich rodzin i 8% dla pozostałych pożyczkobiorców. Okres spłaty wynosi 24 miesiące. Zabezpieczeniem jest weksel oraz poręczenie jednej lub dwóch osób w zależności od kwoty pożyczki. Pożyczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości O pożyczkę w maksymalnej wysokości EUR starać się mogą wyłącznie mali przedsiębiorcy (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) z terenu powiatu nidzickiego. Przeznaczeniem pożyczki mogą być inwestycje, zwiększenie zatrudnienia oraz restrukturyzacja firmy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0.5 redyskonta weksli. Zabezpieczeniem jest weksel własny, poręczony przez osoby trzecie. Pożyczkę należy spłacić w okresie 36 miesięcy. Pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Pożyczki w kwocie do PLN udzielane są małym i średnim firmom na cele inwestycyjne i obrotowe. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, stopa lombardowa o 0.25%, pożyczka jest udzielana na okres 36 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy jest wliczana w okres trwania pożyczki. Dotychczas udzieliliśmy 113 pożyczek na łączną kwotę zł. W roku 2005 udzielone zostały:3 pożyczki na kwotę zł z funduszu Fundacji Wspomagania Wsi, 2 pożyczki z funduszu PARP na kwotę zł oraz 15 pożyczek ze środków Polskiej Fundacji Przed. na kwotę zł.. 5

6 *PROGRAMY ENGLISH TEACHING Fundacja NIDA jest krajowym operatorem Program u Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING. W 2005 roku Program realizowany był wielotorowo: Konkurs grantowy Small Grants Inicjatywy- w ramach którego dofinansowano 44 związane z popularyzacją języka angielskiego oraz jego nauczaniem w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Łączna kwota dotacji udzielonych na ten cel przez Fundację NIDA wyniosła 411,957 zł. Konkurs grantowy Small Grants Wakacje z językiem angielskim dofinansowano 17 projektów, których termin realizacji przypadał na okres wakacji. W ramach konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 153,735 zł. Konkurs grantowy Follow Me- wspieranie projektów realizowanych w trzeciej edycji Programu English Teaching, oceniany przez Członków Grupy Doradczej Ekspertów Programu jako modelowe i warte powielania. W ramach konkursu grantowego przyznane zostały dotacje na kontynuacje 3 projektów, w łącznej kwocie 54,450 zł Konkurs grantowy Native Speaker w naszej szkole dofinansowanie 23 projektów, w ramach których zorganizowane zostały jednodniowe wizyty native speakerów w dotowanych szkołach. Kwota dofinansowania wyniosła zł 6

7 RAPORT *PROGRAMY 2005 Teaching English Teachers 15 weekendowych szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego, w których łącznie uczestniczyło 399 anglistów z całego kraju, niektórzy kilkakrotnie, ponieważ kontynuowali szkolenia w kolejnych modułach. III Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego- English Teaching Market- odbyło się w dniach 30 czerwca-2 lipca 2005r. w Starych Jabłonkach k/ostródy ( woj. warmińsko- mazurskie). Gośćmi specjalnymi ET- Market byli Piotr Nowina- Konopka oraz Irena Dzierzgowska, a wykład inauguracyjny nt. Nauczanie języka angielskiego we współczesnej szkole wygłosiła prof. Teresa Siek- Piskozub. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 579 osób, w tym 462 nauczycieli angielskiego z całej Polski. Nauczyciele biorący udział w warsztatach mogli poznać min. metody pracy w dużych grupach, metody pracy z dyslektykami, możliwości płynące z wykorzystania Internetu i komputera w pracy dydaktycznej, metody wykorzystywania w nauczaniu technik plastycznych i manualnych a także zasady opracowywania wniosków do programów pomocowych Unii Europejskiej. 7

8 *PROGRAMY NIDZICKIE FORUM PARTNERÓW KLUCZ DO SUKCESU Od r. do realizowany był na terenie powiatu nidzickiego projekt Nidzickie Forum Partnerów Klucz do Sukcesu. W ramach jego realizacji powołano FORUM PARTNERÓW, którego celem był koordynowanie działań Centrum Przedsiębiorczości działającego przy Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA oraz Centrum Planowania Kariery przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zrealizowanych zostało 6 spotkań liderów instytucji i organizacji zaangażowanych w przygotowanie lokalnej polityki na rzecz zatrudnienia i rozwoju. Efektem jest podpisanie przez lokalnych liderów Karty Współpracy Nidzickiego Forum Partnerów. Przeprowadzono 8 szkoleń warsztatowych (dwa szkolenia trzy dniowe, pięć szkoleń dwu dniowych w tym jedno szkolenie wyjazdowe) z zakresu podniesienia kwalifikacji pracowników instytucji uczestniczących w projekcie oraz ich partnerów, przeszkolono 108 osób. Udzielono 100 godzin konsultacji, z których skorzystało 5 instytucji i organizacji. Opracowana została analiza Rynku Pracy, która obejmuje: analizę strefy gospodarczej powiatu, analizę oczekiwań przedsiębiorców co do kwalifikacji pracowników, analizę kwalifikacji, które oferuje szkolnictwo miejscowe. Opracowana analiza została przedstawiona na posiedzeniu Rady Powiatu Nidzickiego. Analiza została wydana w wersji książkowej, która rozpowszechniona została wśród liderów zaangażowanych w realizację projekt oraz w wersji broszury informacyjnej. Wydano także wersję skróconą analizy rynku pracy, która jest upowszechniana wśród przedsiębiorców, radnych, urzędników, szkół i instytucji szkoleniowych, organizacji społecznych oraz zainteresowanych mieszkańców. Na zakończenie realizacji projektu podpisano KARTĘ WSPÓŁPRACY, która reguluje zakres i zasady współpracy. Karta będzie podstawowym dokumentem przyszłych wspólnych inicjatyw oraz podstawą łączenia zasobów lokalnych instytucji i organizacji w nowych projektach na rzecz lokalnego rozwoju. 8

9 *PROGRAMY REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w województwie warmińsko- mazurskim Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA od 23 lutego 2005r. do 23 grudnia 2005r. realizowała projekt Warmińsko Mazurskie Centrum Doradcze Europejskiego Funduszu Społecznego i był jednym z dwóch ośrodków ROSzEFS w województwie warmińsko - mazurskim. Nidzicki Ośrodek działał na terenie dziesięciu powiatów województwa warmińsko mazurskiego: nidzickiego, olsztyńskiego, mrągowskiego, piskiego, szczycieńskiego, giżyckiego, węgorzewskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, Celem głównym projektu była pomoc organizacjom i instytucjom w regionie Warmii i Mazur w rozwijaniu umiejętności przygotowywania i realizacji projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tworzenie inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich. Cele te były osiągane poprzez świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla potencjalnych projektodawców oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. SZKOLENIA Celem organizowanych w ramach projektu szkoleń grupowych było podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli projektodawców na temat EFS oraz funduszy przedakcesyjnych wspierających inicjatywy z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. ANIMOWANIE LOKALNYCH INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Celem tego działania była pomoc w wygenerowaniu i rozwijaniu inicjatyw z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, które mogą uzyskać dofinansowanie z EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. USŁUGI INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Celem tego działania było podnoszenie wiedzy uczestników szkoleń, seminariów, konferencji potencjalnych projektodawców oraz osób związanych z innymi, różnymi instytucjami korzystającymi z tych inicjatyw i grup docelowych odbiorców EFS, na temat możliwości jakie stwarza EFS w Polsce po przystąpieniu do UE. 9

10 *PROGRAMY Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA uczestniczy w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszego projektu jest zbudowanie przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą WIOSKA GARNCARSKA i promocja wspólnych działań lokalnych partnerów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz ze środowisk marginalizowanych i wykluczonych społecznie. W związku z położeniem powiatu, walorami przyrodniczo turystycznymi oraz historią i tradycjami regionu, zakładamy, że przedsiębiorstwo będzie zorganizowane wokół zagadnień rozwoju turystyki oraz tradycyjnego rzemiosła. W związku z uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego, planujemy zakup siedliska, a następnie remont budynków w celu przystosowania ich do działalności: Działalność rzemieślnicza Działalność informacyjna, promocyjna i szkoleniowa Działalność agroturystyczna Partnerami Programu w Powiecie są: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Starostwo Powiatowe w Nidzicy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy Urząd miasta w Nidzicy Nidzicki Fundusz Lokalny Urząd Gminy Janowo DREHABUD sp. Jawna Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak Centrum Kształcenia Praktycznego Wioska Garncarska to projekt na stworzenie przedsiębiorstwa, którym będzie cała wieś. 10

11 *PROGRAMY PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz z udziałem gmin : Nidzica, Janowo, Kozłowo i Janowiec Kościelny realizuje Pilotażowy Program Leader+ pt. Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich ziemi nidzickiej. Celem programu jest: Opracowanie strategii obszarów wiejskich powiatu nidzickiego, w jej tworzeniu będą uczestniczyli mieszkańcy- przedstawiciele różnych środowisk z każdej gminy powiatu. Stworzenie Lokalnej Grupy Działania, która będzie mogła pozyskiwać środki na realizację opracowanego programu. Zachęcenie i zaangażowanie mieszkańców wsi do udziału w przygotowaniu projektów Promocja terenów wiejskich powiatu oraz jego możliwości rozwojowych Budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju terenów wiejskich Tworzenie warunków do wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich. W I etapie programu we wszystkich gminach powiatu odbywały się szkolenia na temat Partnerstwa Lokalnego, w których wzięło w sumie 115 osób z ok. 20 stowarzyszeń, sołectw i lokalnych instytucji. W II etapie opracowano analizę potencjału turystycznego wiejskich terenów powiatu nidzickiego. Powstała Lokalna Grupa Działania pod nazwą Brama Mazurskiej Krainy, która w II schemacie programu wdrażać będzie plany dotyczące realizacji strategii obejmujących promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe. 11

12 *INNE WAŻNE WYDARZENIA CZWARTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W dniach od maja 2005 r. w Marózie koło Waplewa odbyło się CZWARTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH. W spotkaniu wzięło udział 500 osób z całej Polski. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów lokalnych i nieformalnych grup realizujących ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich. Spotkanie przebiegało pod hasłem: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Wieś aktywna- budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita, prowadzonego wspólnie przez Fundację Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Cisco Systems. Celem programu jest popularyzacja potencjału i zastosowań technologii informacyjnych w działaniach sprzyjających przedsiębiorczości, edukacji i działaniom społecznym na wsi i w małych miastach. Podczas spotkania działały punkty informacyjne fundacji, funduszy i programów pomocowych (m.in. Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa). W piątek 13 maja odbył się Jarmark Inicjatyw Wiejskich. Podczas którego zaprezentowały się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz indywidualni twórcy. Podczas jarmarku odbyła się także prezentacja Centrum Wolontariatu. Organizatorami spotkania byli Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Sponsorami spotkania byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Spotkanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej. 12

13 SZKOŁA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR-NIDA Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA" od 1998r. Szkoła organizuje kursy języka angielskiego w grupach osobowych w systemie semestralnym, zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w różnych grupach zaawansowania. Niezależnie od stopnia zaawansowania ogólna liczba zajęć w semestrze wynosi 60 godzin lekcyjnych. W swojej ofercie Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA posiada: Kursy języka angielskiego Wszystkie stopnie zaawansowania i intensywności Przygotowanie do egzaminów Cambridge Kursy specjalistyczne dla firm Zagraniczni lektorzy Oryginalne podręczniki i nowoczesne pomoce audiowizualne Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce Certyfikaty i świadectwa ukończenia Dla stałych słuchaczy bezpłatny dostęp do Internetu. Zajęcia prowadzone są na zasadzie grup z wolnego naboru: dwa razy w roku we wrześniu i w lutym oraz dla grup pracowników firm i instytucji. Szkoła stosuje systemy zniżek: za wyniki w nauce oraz zniżkę rodzinną. W roku szkolnym 2004/2005 do szkoły uczęszczało 95 osób w 10 grupach. Przy szkole działa również biuro tłumaczeń. 13

14 * SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODY 2005 r. I. Dotacje programowe ,65 zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundacja Współpracy Fundacja im. St. Batorego Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy Fundacja Wspomagania Wsi II. Darowizna Banku Spółdzielczego III. Odsetki bankowe i od pożyczek IV. Pozostałe Przychody ,47 zł ,80 zł ,38 zł ,00 zł zł zł zł 32,020 zł zł zł ,91 zł ,80 zł V. Przychody z działalności gospodarczej ,27 zł VI. Przychody na obsługę funduszy RAZEM PRZYCHODY ,05 zł ,68 zł 14

15 * SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOSZTY 2005 r. 1. English Teaching ,16 zł 1. Ogólnopolskie Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego 2. Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich ,03 zł zł 3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zł 4. Nidzickie Forum Partnerów (PARP) ,20 zł 5. Punkt Konsultacyjny ,35 zł 6. ROSzEFS ,02 zł 7. LEADER ,82 zł 8. Obsługa Funduszy Poręczeniowych ,05 zł 9.. Darowizny ,zł 10 Koszty związane z działalnością gospodarczą zł 11. Koszty związane z bieżącą działalnością i obsługą programów RAZEM 221,513,56 zł 2, ,19 zł 15

16 *SPONSORZY I PARTNERZY Agencja Nieruchomości Rolnych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ambasada Stanów Zjednoczonych - Program Małych Grantów Bank Spółdzielczy w Nidzicy Centrum Młodzież dla Wolności Słowa (Kaliningrad) Centrum Informacji Europejskiej Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja Fundusz Współpracy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Księgarnia Językowa Glob Books z Olsztyna Langenscheidt Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spotu Ministerstwo Gospodarki Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Polityki Społecznej Narodowy Bank Polski Program Edukacji Ekonomicznej Nidzicki Fundusz Lokalny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Portal internetowy Portal internetowy Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych ASHOKA Starostwo Powiatowe w Nidzicy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 16

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo