RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA"

Transkrypt

1 RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich Fundacja realizowała programy na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy: poręczanie kredytów bankowych i pożyczek, udzielanie mikropożyczek, szkolenia i doradztwo dla małych firm i osób bezrobotnych, upowszechnianie informacji gospodarczych. Pomagaliśmy samorządom i organizacjom pozarządowym przygotowywać wnioski do programów pomocowych, upowszechnialiśmy informacje o Unii Europejskiej. Uczestnikami szkoleń i staży w Fundacji byli także przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu i organizacji z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji. W 2001r. rozpoczęliśmy realizację programu pt. Ginące Zawody, którego głównym celem jest rozwijanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich w regionie Warmii i Mazur. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest akredytowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, działa w sieci Business Information Network, jest zarejestrowana jako jednostka konsultacyjna w Centralnym Rejestrze Komisji Europejskiej w Brukseli. Realizacja opisanych w raporcie działań nie byłaby możliwa bez współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami z kraju i zagranicy. Wszystkim składam serdeczne podziękowania i zapraszam do dalszej współpracy. Krzysztof Margol Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA

2 SPIS TREŚCI HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 3 PROGRAMY REALIZOWANE W 2001R. 5 FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 5 MIKROPOŻYCZKI 7 PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY 8 CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA WARMII I MAZUR 9 GINĄCE ZAWODY 10 ENGLISH TEACHING INNE WAŻNE WYDARZENIA 13 DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR NIDA 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 STRUKTURA ORGANIZACYJNA NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 19 SPONSORZY I PARTNERZY W 2001R. 20

3 HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działałność w 1994r. Jest organizacją pozarządową nie związaną z żadną partią polityczną, działającą na zasadzie non profit (nie nastawioną na wypracowanie zysku). Terenem bezpośredniej działalności jest obszar czterech gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo oraz region Warmii i Mazur. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki uzyskiwane na realizację opracowywanych przez nas projektów oraz dochody z własnej działalności gospodarczej. ZAŁOŻYCIELAMI FUNDACJI SĄ: - Budimex sp. z o.o. w Olsztynie - Bank Spółdzielczy w Nidzicy - Fundacja Inicjatyw Spółeczno Ekonomicznych w Warszawie - Gmina Nidzica - Konsmetal 2 S.A. w Nidzicy - Konsmetal S.A. w Warszawie - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy - Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy - Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS sp. z o.o. w Olsztytnie - Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy - Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy - Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Wojewoda Olsztyński NASZE CELE: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw tworzenie warunków dla rozwoju turystyki wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego

4 NASZE DZIAŁANIA: - udzielamy poręczeń kredytów bankowych i pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospodarczą; - udzielamy mikropożyczek małym firmom; - udzielamy porad ekonomicznych i prawnych dla firm i osób bezrobotnych, - organizujemy szkolenia, konferencje i seminaria dla firm, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, - organizujemy targi i wystawy, - wydajemy materiały promocyjne i reklamowe, - organizujemy i obsługujemy kontakty zagraniczne władz samorządowych i przedsiębiorców, - obsługujemy programy pomocowe Unii Europejskiej oraz inne programy funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych, - pomagamy gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków do programów pomocowych, - upowszechniamy informacje o Unii Europejskiej. W 2001R. FUNDACJA NIDA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE FUNDACJI PRO PUBLICO BONO FUNDACJA NIDA JEST OŚRODKIEM KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG NR 1404

5 PROGRAMY REALIZOWANE W 2001R. F U N D U S Z E P O R Ę C Z E Ń K R E D Y T O W Y C H Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA obsługuje dwa fundusze poręczeń kredytowych: Jeśliprzedsiębiorstwo,któreubiegasięokredytlub Nidzicki Fundusz Przedsiębiorczości oraz Fundusz osoba,któraprowadzilubzamierzarozpocząć Inwestycyjno- Pożyczkowy. Kapitał funduszy utworzony został ze środków Unii Europejskiej, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz.samorządów lokalnych z Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego i Janowa. Celem Funduszy jest wspieranie funduszy.prowadząje:działdowskaagencja funduszuporęczeńkredytowych. działalnośćgospodarczą,niejestwstanieznaleźć Fundusze w regionie rozwoju małych i średnich firm poprzez Rozwoju,ZwiązekGmin Barcja,Fundacja Wodpowiedniegokredytu,możezwrócićsięopomocdo Warmińsko-Mazurskim funkcjonuje pięć udzielanie im poręczeń. Gwarancje finansowe Funduszu udostępniane są firmom oraz osobom bezrobotnym rozpoczynającym IławieiwOstródzie.Wszystkiekapitałowozasila kolejnefundusze:wlidzbarkuwarmińskim,w KredytowychwOlsztynie.Obecniepowstajątrzy RozwojuGołdap,NidzickaFundacjaRozwoju działalność ułatwiając im uzyskiwanie olsztyńskioddział Nida iwarmińsko-mazurskifunduszporęczeń kredytów bankowych. SkarbuPaństwa WłasnościRolnej W 2001 r. Fundusze funkcjonowały na terenie 4 gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego i Janowa. Maksymalna kwota poręczenia Agencji stanowi równowartość w walucie polskiej EURO, przy czym nie może przekroczyć 60% wartości poręczanego Gazeta Olsztyńska r kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym lub banku. Fundusze poręczeniowe Fundacji NIDA współpracują z Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, Kredyt Bankiem, PKO BP S.A. w Nidzicy, Bankiem Handlowym i Bankiem Przemysłowo Handlowym Powszechnym Bankiem Kredytowym w Olsztynie. Ocena i decyzja o przyznaniu poręczenia kredytowego dokonywana jest przez Komisje Kwalifikacyjne. W 2001 r. poręczono 18 kredytów i pożyczek na kwotę zł., łączna kwota udzielonych poręczeń wyniosła zł. Efektem działalności funduszy od momentu ich powstania jest poręczenie kredytów i pożyczek o łącznej wartości zł. Wartość udzielonych poręczeń wynosi zł. Dzięki poręczeniom funduszy utworzono ponad 600 nowych miejsc pracy w powiecie nidzickim. W 2001 r. kapitał funduszy poręczeń Fundacji NIDA został powiększony o kwotę zł z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 PORĘCZENIA WG BRANŻ usługi 38% budownictwo 2% handel 22% rolnictwo 15% produkcja 23% PRZEZNACZENIE KREDYTÓW kapitał obrotowy 10% zakup pojazdu 16% zakup lub renowacja nieruchomości 23% zakup sprzętu 51%

7 M I K R O P O Ż Y C Z K I Od czerwca 2000 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi udziela mikropożyczek. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby mieszkające na wsi i w osiedlach popegeerowskich z gmin: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo na następujące rodzaje działalności: a) produkcję, z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa, b) usługi, w tym usługi budowlane i transportowe, c) handel, w tym handel obwoźny, d) turystykę i agroturystykę. Pożyczki przyznawane są na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Oprocentowanie mikropożyczek jest preferencyjne i wynosi od 9% do 14 %. Pożyczki mogą być przyznawane zarówno osobom indywidualnym, jak i tzw. grupom, gdzie beneficjenci poręczają sobie nawzajem. Dla pracowników byłych pgr lub członków ich rodzin oprocentowanie pożyczek ma charakter preferencyjny i wynosi od 5% do 10%. Maksymalna kwota pożyczki to zł dla osoby rozpoczynającej działalność i zł dla istniejącej firmy. Warunkiem otrzymania pożyczki w przedziale zł zł jest zatrudnienie jednego nowego pracownika na okres równy co najmniej okresowi spłaty pożyczki. W 2001 r. zostało udzielonych 12 pożyczek na łączną kwotę zł, w tym 7 na rozwój działalności, natomiast 5 na rozpoczęcie działalności. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco poręczany, zależnie od kwoty, przez jedną lub dwie osoby. Możliwe jest otrzymanie do trzech miesięcy karencji w spłacie kapitału i należnych odsetek. Pożyczkobiorcy korzystają najczęściej z 45-ciodniowego okresu karencji. Średnia kwota pożyczki wynosiła w 2001 r zł. W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała dofinansowanie funduszu pożyczkowego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki temu będzie mogła w 2002 r. zwiększyć działalność pożyczkową. POŻYCZKI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI turystyka i agroturystyka 25% produkcja z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa 8% handel, w tym handel obwoźny 50% usługi w tym usługi budowlane i transportowe 17%

8 P U N K T K O N S U L T A C Y J N O - D O R A D C Z Y Od czerwca 2000 r. w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA funkcjonuje Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2001 r. działalność Punktu dofinansowana była przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Realizacja Polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cele Programu : 1. świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw poprzez utworzoną sieć konsultacyjno doradczą; 2. ułatwienie małym przedsiębiorcom dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia firmy, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA świadczyła usługi w zakresie: - prostych usług doradczych i informacyjnych, związanych z aspektami administracyjno-prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, Szkolenia i doradztwo: Usługi szkoleniowe są skierowane zarówno do firm już działających na rynku, jak i do osób rozpoczynających działalność na własny rachunek. Zakres szkoleń i doradztwa dostosowana jest do potrzeb rynku. najczęściej doradztwo dotyczy przygotowania biznesplanu, rozliczeń podatkowych prawa pracy. Szkolenia organizowane są dla początkujących przedsiębiorców nt. jak prowadzić działalność gospodarczą oraz w zakresie podnoszenia jakości zarządzania firmy, marketingu, eksportu, źródeł i form finansowania działalności dla przedsiębiorców już działających. Większość szkoleń i usług doradczych jest dofinansowana przez różne instytucje, fundusze, fundacje i programy pomocowe. Rolą Fundacji NIDA jest więc w tym zakresie działalności wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, organizowanie, koordynowanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania. Nowe Życie Gospodarcze Listopad 2001 r. - informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego (warunki udzielania kredytu czy pożyczki, oprocentowania, okres kredytowania itp.), - opracowywania biznes planów przedsięwzięć gospodarczych. Większość usług doradczych i informacyjnych dotyczyła prawa (szczególnie prawa pracy), rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz poszukiwaniem informacji na temat możliwych źródeł finansowania w sektorze drobnej przedsiębiorczości, takich jak: linie kredytowe, możliwość leasingu oraz warunki pozyskiwania środków na tworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie w 2001 r. udzielono 420 godzin bezpłatnych porad dla 80 osób bezrobotnych i 40 osób prowadzących działalność gospodarczych.

9 C E N T R U M D O R A D C Z E P R O G R A M Ó W P O M O C O W Y C H D L A W A R M I I I M A Z U R Pomoc Fundacji NIDA polega na: Już od 1998 r. Fundacja NIDA realizuje program Centrum Doradcze Programów Pomocowych. Pomagamy samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków z programów pomocowych. Program dofinansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego. upowszechnianiu informacji na temat programów pomocowych i konkursów grantowych dla gmin i organizacji pozarządowych, organizowaniu szkoleń dla samorządów lokalnych, organizacji, ośrodków kultury i szkół, konsultacjach indywidualnych w zakresie opracowywanych wniosków. W ramach projektu wydawany jest co miesiąc Biuletyn Centrum Doradczego Programów Pomocowych, w którym zamieszczane są aktualne informacje o programach i działaniach Fundacji. Odbiorcami Biuletynu jest 44 organizacji pozarządowych i 35 samorządów. W 2001 r. Fundacja NIDA udzieliła 106 konsultacji indywidualnych oraz zorganizowała 6 szkoleń, w których udział wzięło 138 osób z 40 organizacji i 25 samorządów lokalnych z regionu Warmii i Mazur Dzięki dofinansowaniu z Fundacji im. Stefana Batorego wszystkie usługi konsultacyjne i szkolenia były bezpłatne. Pieniądze dla zdolnych Lokalne fundusze stypendialne to naprawdę świetny i sprawdzający się w praktyce pomysł - mówi Krzysztof Margol z Centrum Doradczego Programów Pomocowych dla Warmii i Mazur Dowodem na to jest fundusz stworzony w Nidzicy Gazeta Iławska styczeń 2001 Ponad Podziałami Z inicjatywy powstałego w grudniu ubiegłego roku stowarzyszenia na rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej Przyjaźń, uczniowie szkół średnich z terenu powiatu iławskiego zostaną objęci programem pomocy stypendialnej. Iławski fundusz stypendialny zaplanowany został na inicjatywę trwałą, niejednorazową, a podstawą jego długoletności na stać się tzw. kapitał żelazny. Krzysztof Margol przedstawił tworzenie takiego kapitału oraz jego funkcjonowanie na przykładzie funduszu stypendialnego w Nidzicy Kurier Iławski Styczeń 2001

10 G I N Ą C E Z A W O D Y W 2001 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła realizację programu Ginące zawody CELE PROGRAMU: - promocja ginących zawodów i wykonujących je rzemieślników, - kształcenie osób bezrobotnych w zakresie wykonywania ginących zawodów, - tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o firmy działające w zakresie prac związanych z remontem starych, zabytkowych obiektów, - podniesienie konkurencji małych i średnich firm działających na terenach wiejskich, - zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. W I etapie projektu, dofinansowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach programu Działaj Lokalnie finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności zgromadziliśmy informacje o 60 rzemieślnikach z Warszawa, dn. 26 listopada 2001 roku regionu Warmii i Mazur, wydaliśmy katalog zawierający oferty rzemieślników oraz zorganizowaliśmy wystawę Ginące Zawody w nidzickim zamku. Opracowany został również program szkolenia w zakresie Ginących Zawodów. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, Fundacji im. L. Kronenberga oraz Fundacji Wspomagania Wsi w 2002 r. rozpoczniemy realizację projektu w zakresie: - szkoleń osób bezrobotnych, - szkoleń rzemieślników, - promocji Ginących Zawodów w kraju i za Nagrodzona za ginące zawody Nidzicka Fundacja Nida została nagrodzona przez Warszawską Akademię Rozwoju Filantropii. Wyróżniono ją za program Ginące zawody. Nagroda jest wymierna - wynosi 36 tyś. zł Za te pieniądze Fundacja chce dalej realizować program. -Już w styczniu zaczynamy szkolenie 30 osób - tłumaczy Krzysztof Margol, prezes Fundacji Nida. -Przez osiem miesięcy będą się uczyć ginących zawodów. Wyszkolimy na przykład kowali, cieśli, snycerzy, techników ceramiki. Maja zapewniony staż rzemieślników. Pomożemy im też w znalezieni pracy, a tym, którzy zechcą tworzyć własne firmy, damy pożyczki na rozpoczęcie działalności. Pożyczki będą wynosiły do 15 tyś. zł. Akademia Filantropii nagrodziła w sumie 12 pozarządowych organizacji. Wcześniej Nida dostała wyróżnienie Pro Publico Bono. Gazeta Olsztyńska r. Szanowni Państwo, Pan Edward Zakrzewski Przewodniczący Rady Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzica, Plac Wolności 1 W imieniu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - fundatora nagród w tegorocznej, trzeciej edycji Konkursu Pro Bublico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską - chciałbym Państwu jeszcze raz serdecznie pogratulować otrzymanej nagrody za inicjatywę pod nazwą Ginące Zawody, będącą pomysłem na promocję ochrony i konserwacji zabytków oraz rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i poinformować, że w ślad za niniejszym listem przekazujemy na Państwa konto kwotę , - PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich). Jestem przekonany, ze dzięki tej nagrodzie będą Państwo mogli nadal rozwijać swoją budzącą społeczne uznanie działalność, stanowiąc jednocześnie źródło inspiracji dla innych. Z poważaniem Jerzy Koźmiński Prezes

11 granicą.

12 E N G L I S H T E A C H I N G Program realizowany był dzięki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Grupa 11 osób uczęszczała na zajęcia Klubu Anglistów. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie poszerzali swoje wiadomości i zasób słownictwa Gościem Klubu Anglistów był Aldo Vargas Przerwa Tetmajer, który wręczył nagrody w konkursie na tłumaczenie poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. Spotkanie członków Klubu Anglistów z Aldo Vargasem Przerwa Tetmajerem Zakupiliśmy do biblioteki 200 książek w języku angielskim, filmy video oraz założyliśmy prenumeratę 12 czasopism anglojęzycznych. W 2001r. z biblioteki wydawnictw i czasopism anglojęzycznych w utworzonej w ramach programu English Teaching 2000 skorzystało 60 osób: 45 wypożyczeń książek, 30 wypożyczeń czasopism. Wszystkie zasoby biblioteczne zgromadzone w ramach Programu English Teaching 2000 udostępniane są nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym nauką języka angielskiego mieszkańcom powiatu nidzickiego.

13 INNE WAŻNE WYDARZENIA Pomagają przedsiębiorcom...w Nidzicy odbył się zjazd Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Na prezesa Stowarzyszenia został wybrany ponownie Krzysztof Margol,szef fundacji Nida. Do stowarzyszenia należy obecni 21 instytucji,banków i funduszów.ostatnio przyłączyły się dwa kolejne :ze Szczecina i Krakowa. Na Warmii i Mazurach działa pięć funduszy: w Nidzicy, Działdowie, Olsztynie, Kętrzynie, Gołdapi. Wkrótce mają być uruchomione następne. - Fundusze poręczają kredyty bankowe i pożyczki w urzędach pracy - mówi Krzysztof Margol. - W ten sposób są nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców z małych firm i bezrobotnych. Fundusze zostały uznane przez rząd i Komisję Europejską za jeden z najważniejszych instrumentów pobudzających przedsiębiorczość. Gazeta Olsztyńska r W marcu i kwietniu w Fundacji NIDA przebywała grupa 20 uczestników Akademii Rozwoju Lokalnego z Ukrainy. Jest to program Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Po dwóch tygodniach zajęć przedstawiciele samorządów, organizacji samorządowych i biznesu uczestniczyli w stażach w Nidzicy, Janowie, Janowcu Kościelnym, Iławie, Olsztynku i Dobrym Mieście. W kwietniu Fundacja NIDA była gospodarzem wizyty studyjnej zorganizowanej dla nauczycieli z Białorusi. Organizatorem wizyty było Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - IDEE. W kwietniu i maju Fundacja NIDA była miejscem stażu dla uczestników Akademii Innowatorów Społecznych programu realizowanego przez ASHOKĘ i Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych. Gościliśmy stażystów z Rumunii, Bułgarii, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego. Fundacja NIDA wspólnie z OWEN Ost West Europäisches FrauenNetzwerk e.v zorganizowała konferencję, która odbyła się w dniach maja w Klein Glien koło Poczdamu Rozwój rynku pracy, samoorganizacja i polityczna reprezentacja interesów kobiet w Brandenburgii i w Polsce. Celem konferencji było zintegrowanie współpracy między Brandenburgią a Polską w świetle zbliżającego się przyłączenia Polski do Unii Fundację NIDA podczas konferencji reprezentował Sławomir Gumiński Europejskiej z uwzględnieniem aspektu polityki na rzecz kobiet w obu państwach i w Unii Europejskiej.

14

15 W 2001r. Fundacja NIDA wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego i Centrum Młodzież dla Wolności Słowa z Kaliningradu realizowało projekt Trójstronna współpraca w gminie. Przedstawiciele 3 miast z Obwodu Kaliningradzkiego: Kaliningrad, Swietły, Gusiew, uczestniczyli w szkoleniu w Nidzicy oraz odwiedzili Iławę, Olsztynek, Olsztyn i Dobre Miasto. Projekt realizowany był w ramach Programu RITA - Region in Transition Fundacji Edukacja dla Demokracji i finansowany był ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności W grudniu Fundacja NIDA była organizatorem spotkania podsumowującego cały program RITA. Gościliśmy w zamku przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski W sierpniu zorganizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Ludowym Hojskole w Sdr Felding w Danii szkolenie z zakresu rozwijania przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W szkoleniu w Danii udział wzięło 20 osób z organizacji rozwoju lokalnego i regionalnego, administracji rządowej i samorządowej. Uczestnicy szkolenia w ramach programu Trójstronna Współpraca w gminie Szkolenie w Danii Fundacja NIDA jest siedzibą Zarządu ogólnopolskiej organizacji Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. W październiku byliśmy organizatorem Zjazdu Członków Stowarzyszenia. Do Nidzicy zjechali przedstawiciele 20 funduszy poręczeniowych, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2001r. Fundacja NIDA zorganizowała kilka seminariów dla firm nt. finansowania działalności gospodarczej, rozliczeń podatkowych i programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz cykl szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu Park Przedsiębiorczości Młodzieżowej. W szkoleniach i seminariach udział wzięło razem 228 osób Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest oficjalnym konsultantem w programie Pilotażowy program rozwoju terenów wiejskich. W ramach programu przygotowaliśmy wnioski dla 12 klientów, z których 7 uzyskało pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji na kwotę EUR.

16 DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR NIDA Szkoła Języków Obcych OSCAR- NIDA prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA we współpracy z olsztyńską firmą OSCAR. Zajęcia w Szkole Języków Obcych wszystkie stopnie zaawansowania przygotowanie do egzaminów Cambridge i Goethe Institut kursy specjalistyczne dla firm Szkoła organizuje kursy języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach osobowych w systemie semestralnym. W swojej ofercie posiada: kursy języka angielskiego i niemieckiego Zapisy do szkoły odbywają się dwa razy w roku (wrzesień, luty). W roku szkolnym 2000/2001 do szkoły uczęszczało 140 osób w 14 grupach. Do egzaminu FCE przystąpiło 12 osób. Przy Szkole działa biuro tłumaczeń. Szkoła Języków Obcych Fundacji NIDA posiada bogato wyposażoną bibliotekę angielskojęzyczną. Książki i prenumerata kilkunastu czasopism zostały zakupione w ramach programu English Teaching Uczniowie podczas obchodów HALLOWEN

17 SPRAWOZDANIE FINANSOWE P R Z Y C H O D Y Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja im. St. Batorego Fundacja Pro Publico Bono Fundacja Wspomagania Wsi Generalny Konserwator Zabytków odsetki bankowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Przychody ze sprzedaży towarów i usług Razem: zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

18 KOSZTY Szkoła Języków Obcych OSCAR- NIDA Fundusze poręczeniowe Centrum Doradcze Programów Pomocowych Punkt Konsultacyjno - Doradczy Park Przedsiębiorczości Młodzieżowej Działaj Lokalnie Ginące Zawody English Teatching Klub Anglistów Pozostałe programy Pozostałe koszty Powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego Powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego Razem koszty zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozostała kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a kosztami i wydatkami jest dotacją na realizację programów w 2002 r.: Ginące Zawody, Punkt Konsultacyjno Doradczy, Centrum Doradcze Programów Pomocowych, Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Terenach Wiejskich

19 STRUKTURA ORGANIZACYJNA NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA RADA FUNDACJI Edward Zakrzewski Przewodniczący Tadeusz Miecznikowski - Zastępca ZARZĄD FUNDACJI Krzysztof Margol - Prezes Zarządu Barbara Płoska - Członek Zarządu Bogdan Kalinowski Członek Zarządu PROGRAMY INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH MIKROPOŻYCZKI CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA WARMII I MAZUR PUNKT KONSULTACYJNO- DORADCZY dla MŚP SIEĆ INFORMACJI DLA BIZNESU BIN SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH GINĄCE ZAWODY ENGLISH TEACHING 2000

20 SPONSORZY I PARTNERZY W 2001R. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Bank Spółdzielczy w Nidzicy Centrum Młodzież dla Wolności Słowa (Kaliningrad) Centrum Informacji Europejskiej Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja im. L. Kronenberga Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Fundacja Pro Publico Bono Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Wspomagania Wsi Fundusz Współpracy Generalny Konserwator Zabytków Gmina Aaskov (Dania) Hojskole Sdr. Felding (Dania) Iławska Izba Gospodarcza Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych Ministerstwo Gospodarki Nidzicki Fundusz Lokalny Nidzicki Ośrodek Kultury OWEN Ost West Europäisches FrauenNetzwerk e.v (Berlin, Niemcy) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

21 Samorządy lokalne z Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego, Janowa, Olsztynka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia Urząd Marszałkowski w Olsztynie Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne IDEE

22 Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzica Development NIDA Foundation pl. Wolności 1, Nidzica tel , fax

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo