RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA"

Transkrypt

1 RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich Fundacja realizowała programy na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy: poręczanie kredytów bankowych i pożyczek, udzielanie mikropożyczek, szkolenia i doradztwo dla małych firm i osób bezrobotnych, upowszechnianie informacji gospodarczych. Pomagaliśmy samorządom i organizacjom pozarządowym przygotowywać wnioski do programów pomocowych, upowszechnialiśmy informacje o Unii Europejskiej. Uczestnikami szkoleń i staży w Fundacji byli także przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu i organizacji z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji. W 2001r. rozpoczęliśmy realizację programu pt. Ginące Zawody, którego głównym celem jest rozwijanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich w regionie Warmii i Mazur. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest akredytowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, działa w sieci Business Information Network, jest zarejestrowana jako jednostka konsultacyjna w Centralnym Rejestrze Komisji Europejskiej w Brukseli. Realizacja opisanych w raporcie działań nie byłaby możliwa bez współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami z kraju i zagranicy. Wszystkim składam serdeczne podziękowania i zapraszam do dalszej współpracy. Krzysztof Margol Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA

2 SPIS TREŚCI HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 3 PROGRAMY REALIZOWANE W 2001R. 5 FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 5 MIKROPOŻYCZKI 7 PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY 8 CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA WARMII I MAZUR 9 GINĄCE ZAWODY 10 ENGLISH TEACHING INNE WAŻNE WYDARZENIA 13 DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR NIDA 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 STRUKTURA ORGANIZACYJNA NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 19 SPONSORZY I PARTNERZY W 2001R. 20

3 HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działałność w 1994r. Jest organizacją pozarządową nie związaną z żadną partią polityczną, działającą na zasadzie non profit (nie nastawioną na wypracowanie zysku). Terenem bezpośredniej działalności jest obszar czterech gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo oraz region Warmii i Mazur. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki uzyskiwane na realizację opracowywanych przez nas projektów oraz dochody z własnej działalności gospodarczej. ZAŁOŻYCIELAMI FUNDACJI SĄ: - Budimex sp. z o.o. w Olsztynie - Bank Spółdzielczy w Nidzicy - Fundacja Inicjatyw Spółeczno Ekonomicznych w Warszawie - Gmina Nidzica - Konsmetal 2 S.A. w Nidzicy - Konsmetal S.A. w Warszawie - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy - Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy - Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS sp. z o.o. w Olsztytnie - Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy - Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy - Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Wojewoda Olsztyński NASZE CELE: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw tworzenie warunków dla rozwoju turystyki wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego

4 NASZE DZIAŁANIA: - udzielamy poręczeń kredytów bankowych i pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospodarczą; - udzielamy mikropożyczek małym firmom; - udzielamy porad ekonomicznych i prawnych dla firm i osób bezrobotnych, - organizujemy szkolenia, konferencje i seminaria dla firm, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, - organizujemy targi i wystawy, - wydajemy materiały promocyjne i reklamowe, - organizujemy i obsługujemy kontakty zagraniczne władz samorządowych i przedsiębiorców, - obsługujemy programy pomocowe Unii Europejskiej oraz inne programy funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych, - pomagamy gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków do programów pomocowych, - upowszechniamy informacje o Unii Europejskiej. W 2001R. FUNDACJA NIDA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE FUNDACJI PRO PUBLICO BONO FUNDACJA NIDA JEST OŚRODKIEM KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG NR 1404

5 PROGRAMY REALIZOWANE W 2001R. F U N D U S Z E P O R Ę C Z E Ń K R E D Y T O W Y C H Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA obsługuje dwa fundusze poręczeń kredytowych: Jeśliprzedsiębiorstwo,któreubiegasięokredytlub Nidzicki Fundusz Przedsiębiorczości oraz Fundusz osoba,któraprowadzilubzamierzarozpocząć Inwestycyjno- Pożyczkowy. Kapitał funduszy utworzony został ze środków Unii Europejskiej, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz.samorządów lokalnych z Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego i Janowa. Celem Funduszy jest wspieranie funduszy.prowadząje:działdowskaagencja funduszuporęczeńkredytowych. działalnośćgospodarczą,niejestwstanieznaleźć Fundusze w regionie rozwoju małych i średnich firm poprzez Rozwoju,ZwiązekGmin Barcja,Fundacja Wodpowiedniegokredytu,możezwrócićsięopomocdo Warmińsko-Mazurskim funkcjonuje pięć udzielanie im poręczeń. Gwarancje finansowe Funduszu udostępniane są firmom oraz osobom bezrobotnym rozpoczynającym IławieiwOstródzie.Wszystkiekapitałowozasila kolejnefundusze:wlidzbarkuwarmińskim,w KredytowychwOlsztynie.Obecniepowstajątrzy RozwojuGołdap,NidzickaFundacjaRozwoju działalność ułatwiając im uzyskiwanie olsztyńskioddział Nida iwarmińsko-mazurskifunduszporęczeń kredytów bankowych. SkarbuPaństwa WłasnościRolnej W 2001 r. Fundusze funkcjonowały na terenie 4 gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego i Janowa. Maksymalna kwota poręczenia Agencji stanowi równowartość w walucie polskiej EURO, przy czym nie może przekroczyć 60% wartości poręczanego Gazeta Olsztyńska r kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym lub banku. Fundusze poręczeniowe Fundacji NIDA współpracują z Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, Kredyt Bankiem, PKO BP S.A. w Nidzicy, Bankiem Handlowym i Bankiem Przemysłowo Handlowym Powszechnym Bankiem Kredytowym w Olsztynie. Ocena i decyzja o przyznaniu poręczenia kredytowego dokonywana jest przez Komisje Kwalifikacyjne. W 2001 r. poręczono 18 kredytów i pożyczek na kwotę zł., łączna kwota udzielonych poręczeń wyniosła zł. Efektem działalności funduszy od momentu ich powstania jest poręczenie kredytów i pożyczek o łącznej wartości zł. Wartość udzielonych poręczeń wynosi zł. Dzięki poręczeniom funduszy utworzono ponad 600 nowych miejsc pracy w powiecie nidzickim. W 2001 r. kapitał funduszy poręczeń Fundacji NIDA został powiększony o kwotę zł z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 PORĘCZENIA WG BRANŻ usługi 38% budownictwo 2% handel 22% rolnictwo 15% produkcja 23% PRZEZNACZENIE KREDYTÓW kapitał obrotowy 10% zakup pojazdu 16% zakup lub renowacja nieruchomości 23% zakup sprzętu 51%

7 M I K R O P O Ż Y C Z K I Od czerwca 2000 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi udziela mikropożyczek. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby mieszkające na wsi i w osiedlach popegeerowskich z gmin: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo na następujące rodzaje działalności: a) produkcję, z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa, b) usługi, w tym usługi budowlane i transportowe, c) handel, w tym handel obwoźny, d) turystykę i agroturystykę. Pożyczki przyznawane są na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Oprocentowanie mikropożyczek jest preferencyjne i wynosi od 9% do 14 %. Pożyczki mogą być przyznawane zarówno osobom indywidualnym, jak i tzw. grupom, gdzie beneficjenci poręczają sobie nawzajem. Dla pracowników byłych pgr lub członków ich rodzin oprocentowanie pożyczek ma charakter preferencyjny i wynosi od 5% do 10%. Maksymalna kwota pożyczki to zł dla osoby rozpoczynającej działalność i zł dla istniejącej firmy. Warunkiem otrzymania pożyczki w przedziale zł zł jest zatrudnienie jednego nowego pracownika na okres równy co najmniej okresowi spłaty pożyczki. W 2001 r. zostało udzielonych 12 pożyczek na łączną kwotę zł, w tym 7 na rozwój działalności, natomiast 5 na rozpoczęcie działalności. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco poręczany, zależnie od kwoty, przez jedną lub dwie osoby. Możliwe jest otrzymanie do trzech miesięcy karencji w spłacie kapitału i należnych odsetek. Pożyczkobiorcy korzystają najczęściej z 45-ciodniowego okresu karencji. Średnia kwota pożyczki wynosiła w 2001 r zł. W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała dofinansowanie funduszu pożyczkowego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki temu będzie mogła w 2002 r. zwiększyć działalność pożyczkową. POŻYCZKI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI turystyka i agroturystyka 25% produkcja z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa 8% handel, w tym handel obwoźny 50% usługi w tym usługi budowlane i transportowe 17%

8 P U N K T K O N S U L T A C Y J N O - D O R A D C Z Y Od czerwca 2000 r. w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA funkcjonuje Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2001 r. działalność Punktu dofinansowana była przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Realizacja Polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cele Programu : 1. świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw poprzez utworzoną sieć konsultacyjno doradczą; 2. ułatwienie małym przedsiębiorcom dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia firmy, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA świadczyła usługi w zakresie: - prostych usług doradczych i informacyjnych, związanych z aspektami administracyjno-prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, Szkolenia i doradztwo: Usługi szkoleniowe są skierowane zarówno do firm już działających na rynku, jak i do osób rozpoczynających działalność na własny rachunek. Zakres szkoleń i doradztwa dostosowana jest do potrzeb rynku. najczęściej doradztwo dotyczy przygotowania biznesplanu, rozliczeń podatkowych prawa pracy. Szkolenia organizowane są dla początkujących przedsiębiorców nt. jak prowadzić działalność gospodarczą oraz w zakresie podnoszenia jakości zarządzania firmy, marketingu, eksportu, źródeł i form finansowania działalności dla przedsiębiorców już działających. Większość szkoleń i usług doradczych jest dofinansowana przez różne instytucje, fundusze, fundacje i programy pomocowe. Rolą Fundacji NIDA jest więc w tym zakresie działalności wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, organizowanie, koordynowanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania. Nowe Życie Gospodarcze Listopad 2001 r. - informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego (warunki udzielania kredytu czy pożyczki, oprocentowania, okres kredytowania itp.), - opracowywania biznes planów przedsięwzięć gospodarczych. Większość usług doradczych i informacyjnych dotyczyła prawa (szczególnie prawa pracy), rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz poszukiwaniem informacji na temat możliwych źródeł finansowania w sektorze drobnej przedsiębiorczości, takich jak: linie kredytowe, możliwość leasingu oraz warunki pozyskiwania środków na tworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie w 2001 r. udzielono 420 godzin bezpłatnych porad dla 80 osób bezrobotnych i 40 osób prowadzących działalność gospodarczych.

9 C E N T R U M D O R A D C Z E P R O G R A M Ó W P O M O C O W Y C H D L A W A R M I I I M A Z U R Pomoc Fundacji NIDA polega na: Już od 1998 r. Fundacja NIDA realizuje program Centrum Doradcze Programów Pomocowych. Pomagamy samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków z programów pomocowych. Program dofinansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego. upowszechnianiu informacji na temat programów pomocowych i konkursów grantowych dla gmin i organizacji pozarządowych, organizowaniu szkoleń dla samorządów lokalnych, organizacji, ośrodków kultury i szkół, konsultacjach indywidualnych w zakresie opracowywanych wniosków. W ramach projektu wydawany jest co miesiąc Biuletyn Centrum Doradczego Programów Pomocowych, w którym zamieszczane są aktualne informacje o programach i działaniach Fundacji. Odbiorcami Biuletynu jest 44 organizacji pozarządowych i 35 samorządów. W 2001 r. Fundacja NIDA udzieliła 106 konsultacji indywidualnych oraz zorganizowała 6 szkoleń, w których udział wzięło 138 osób z 40 organizacji i 25 samorządów lokalnych z regionu Warmii i Mazur Dzięki dofinansowaniu z Fundacji im. Stefana Batorego wszystkie usługi konsultacyjne i szkolenia były bezpłatne. Pieniądze dla zdolnych Lokalne fundusze stypendialne to naprawdę świetny i sprawdzający się w praktyce pomysł - mówi Krzysztof Margol z Centrum Doradczego Programów Pomocowych dla Warmii i Mazur Dowodem na to jest fundusz stworzony w Nidzicy Gazeta Iławska styczeń 2001 Ponad Podziałami Z inicjatywy powstałego w grudniu ubiegłego roku stowarzyszenia na rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej Przyjaźń, uczniowie szkół średnich z terenu powiatu iławskiego zostaną objęci programem pomocy stypendialnej. Iławski fundusz stypendialny zaplanowany został na inicjatywę trwałą, niejednorazową, a podstawą jego długoletności na stać się tzw. kapitał żelazny. Krzysztof Margol przedstawił tworzenie takiego kapitału oraz jego funkcjonowanie na przykładzie funduszu stypendialnego w Nidzicy Kurier Iławski Styczeń 2001

10 G I N Ą C E Z A W O D Y W 2001 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła realizację programu Ginące zawody CELE PROGRAMU: - promocja ginących zawodów i wykonujących je rzemieślników, - kształcenie osób bezrobotnych w zakresie wykonywania ginących zawodów, - tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o firmy działające w zakresie prac związanych z remontem starych, zabytkowych obiektów, - podniesienie konkurencji małych i średnich firm działających na terenach wiejskich, - zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. W I etapie projektu, dofinansowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach programu Działaj Lokalnie finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności zgromadziliśmy informacje o 60 rzemieślnikach z Warszawa, dn. 26 listopada 2001 roku regionu Warmii i Mazur, wydaliśmy katalog zawierający oferty rzemieślników oraz zorganizowaliśmy wystawę Ginące Zawody w nidzickim zamku. Opracowany został również program szkolenia w zakresie Ginących Zawodów. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, Fundacji im. L. Kronenberga oraz Fundacji Wspomagania Wsi w 2002 r. rozpoczniemy realizację projektu w zakresie: - szkoleń osób bezrobotnych, - szkoleń rzemieślników, - promocji Ginących Zawodów w kraju i za Nagrodzona za ginące zawody Nidzicka Fundacja Nida została nagrodzona przez Warszawską Akademię Rozwoju Filantropii. Wyróżniono ją za program Ginące zawody. Nagroda jest wymierna - wynosi 36 tyś. zł Za te pieniądze Fundacja chce dalej realizować program. -Już w styczniu zaczynamy szkolenie 30 osób - tłumaczy Krzysztof Margol, prezes Fundacji Nida. -Przez osiem miesięcy będą się uczyć ginących zawodów. Wyszkolimy na przykład kowali, cieśli, snycerzy, techników ceramiki. Maja zapewniony staż rzemieślników. Pomożemy im też w znalezieni pracy, a tym, którzy zechcą tworzyć własne firmy, damy pożyczki na rozpoczęcie działalności. Pożyczki będą wynosiły do 15 tyś. zł. Akademia Filantropii nagrodziła w sumie 12 pozarządowych organizacji. Wcześniej Nida dostała wyróżnienie Pro Publico Bono. Gazeta Olsztyńska r. Szanowni Państwo, Pan Edward Zakrzewski Przewodniczący Rady Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzica, Plac Wolności 1 W imieniu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - fundatora nagród w tegorocznej, trzeciej edycji Konkursu Pro Bublico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską - chciałbym Państwu jeszcze raz serdecznie pogratulować otrzymanej nagrody za inicjatywę pod nazwą Ginące Zawody, będącą pomysłem na promocję ochrony i konserwacji zabytków oraz rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i poinformować, że w ślad za niniejszym listem przekazujemy na Państwa konto kwotę , - PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich). Jestem przekonany, ze dzięki tej nagrodzie będą Państwo mogli nadal rozwijać swoją budzącą społeczne uznanie działalność, stanowiąc jednocześnie źródło inspiracji dla innych. Z poważaniem Jerzy Koźmiński Prezes

11 granicą.

12 E N G L I S H T E A C H I N G Program realizowany był dzięki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Grupa 11 osób uczęszczała na zajęcia Klubu Anglistów. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie poszerzali swoje wiadomości i zasób słownictwa Gościem Klubu Anglistów był Aldo Vargas Przerwa Tetmajer, który wręczył nagrody w konkursie na tłumaczenie poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. Spotkanie członków Klubu Anglistów z Aldo Vargasem Przerwa Tetmajerem Zakupiliśmy do biblioteki 200 książek w języku angielskim, filmy video oraz założyliśmy prenumeratę 12 czasopism anglojęzycznych. W 2001r. z biblioteki wydawnictw i czasopism anglojęzycznych w utworzonej w ramach programu English Teaching 2000 skorzystało 60 osób: 45 wypożyczeń książek, 30 wypożyczeń czasopism. Wszystkie zasoby biblioteczne zgromadzone w ramach Programu English Teaching 2000 udostępniane są nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym nauką języka angielskiego mieszkańcom powiatu nidzickiego.

13 INNE WAŻNE WYDARZENIA Pomagają przedsiębiorcom...w Nidzicy odbył się zjazd Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Na prezesa Stowarzyszenia został wybrany ponownie Krzysztof Margol,szef fundacji Nida. Do stowarzyszenia należy obecni 21 instytucji,banków i funduszów.ostatnio przyłączyły się dwa kolejne :ze Szczecina i Krakowa. Na Warmii i Mazurach działa pięć funduszy: w Nidzicy, Działdowie, Olsztynie, Kętrzynie, Gołdapi. Wkrótce mają być uruchomione następne. - Fundusze poręczają kredyty bankowe i pożyczki w urzędach pracy - mówi Krzysztof Margol. - W ten sposób są nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców z małych firm i bezrobotnych. Fundusze zostały uznane przez rząd i Komisję Europejską za jeden z najważniejszych instrumentów pobudzających przedsiębiorczość. Gazeta Olsztyńska r W marcu i kwietniu w Fundacji NIDA przebywała grupa 20 uczestników Akademii Rozwoju Lokalnego z Ukrainy. Jest to program Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Po dwóch tygodniach zajęć przedstawiciele samorządów, organizacji samorządowych i biznesu uczestniczyli w stażach w Nidzicy, Janowie, Janowcu Kościelnym, Iławie, Olsztynku i Dobrym Mieście. W kwietniu Fundacja NIDA była gospodarzem wizyty studyjnej zorganizowanej dla nauczycieli z Białorusi. Organizatorem wizyty było Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - IDEE. W kwietniu i maju Fundacja NIDA była miejscem stażu dla uczestników Akademii Innowatorów Społecznych programu realizowanego przez ASHOKĘ i Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych. Gościliśmy stażystów z Rumunii, Bułgarii, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego. Fundacja NIDA wspólnie z OWEN Ost West Europäisches FrauenNetzwerk e.v zorganizowała konferencję, która odbyła się w dniach maja w Klein Glien koło Poczdamu Rozwój rynku pracy, samoorganizacja i polityczna reprezentacja interesów kobiet w Brandenburgii i w Polsce. Celem konferencji było zintegrowanie współpracy między Brandenburgią a Polską w świetle zbliżającego się przyłączenia Polski do Unii Fundację NIDA podczas konferencji reprezentował Sławomir Gumiński Europejskiej z uwzględnieniem aspektu polityki na rzecz kobiet w obu państwach i w Unii Europejskiej.

14

15 W 2001r. Fundacja NIDA wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego i Centrum Młodzież dla Wolności Słowa z Kaliningradu realizowało projekt Trójstronna współpraca w gminie. Przedstawiciele 3 miast z Obwodu Kaliningradzkiego: Kaliningrad, Swietły, Gusiew, uczestniczyli w szkoleniu w Nidzicy oraz odwiedzili Iławę, Olsztynek, Olsztyn i Dobre Miasto. Projekt realizowany był w ramach Programu RITA - Region in Transition Fundacji Edukacja dla Demokracji i finansowany był ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności W grudniu Fundacja NIDA była organizatorem spotkania podsumowującego cały program RITA. Gościliśmy w zamku przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski W sierpniu zorganizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Ludowym Hojskole w Sdr Felding w Danii szkolenie z zakresu rozwijania przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W szkoleniu w Danii udział wzięło 20 osób z organizacji rozwoju lokalnego i regionalnego, administracji rządowej i samorządowej. Uczestnicy szkolenia w ramach programu Trójstronna Współpraca w gminie Szkolenie w Danii Fundacja NIDA jest siedzibą Zarządu ogólnopolskiej organizacji Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. W październiku byliśmy organizatorem Zjazdu Członków Stowarzyszenia. Do Nidzicy zjechali przedstawiciele 20 funduszy poręczeniowych, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2001r. Fundacja NIDA zorganizowała kilka seminariów dla firm nt. finansowania działalności gospodarczej, rozliczeń podatkowych i programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz cykl szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu Park Przedsiębiorczości Młodzieżowej. W szkoleniach i seminariach udział wzięło razem 228 osób Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest oficjalnym konsultantem w programie Pilotażowy program rozwoju terenów wiejskich. W ramach programu przygotowaliśmy wnioski dla 12 klientów, z których 7 uzyskało pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji na kwotę EUR.

16 DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR NIDA Szkoła Języków Obcych OSCAR- NIDA prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA we współpracy z olsztyńską firmą OSCAR. Zajęcia w Szkole Języków Obcych wszystkie stopnie zaawansowania przygotowanie do egzaminów Cambridge i Goethe Institut kursy specjalistyczne dla firm Szkoła organizuje kursy języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach osobowych w systemie semestralnym. W swojej ofercie posiada: kursy języka angielskiego i niemieckiego Zapisy do szkoły odbywają się dwa razy w roku (wrzesień, luty). W roku szkolnym 2000/2001 do szkoły uczęszczało 140 osób w 14 grupach. Do egzaminu FCE przystąpiło 12 osób. Przy Szkole działa biuro tłumaczeń. Szkoła Języków Obcych Fundacji NIDA posiada bogato wyposażoną bibliotekę angielskojęzyczną. Książki i prenumerata kilkunastu czasopism zostały zakupione w ramach programu English Teaching Uczniowie podczas obchodów HALLOWEN

17 SPRAWOZDANIE FINANSOWE P R Z Y C H O D Y Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja im. St. Batorego Fundacja Pro Publico Bono Fundacja Wspomagania Wsi Generalny Konserwator Zabytków odsetki bankowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Przychody ze sprzedaży towarów i usług Razem: zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

18 KOSZTY Szkoła Języków Obcych OSCAR- NIDA Fundusze poręczeniowe Centrum Doradcze Programów Pomocowych Punkt Konsultacyjno - Doradczy Park Przedsiębiorczości Młodzieżowej Działaj Lokalnie Ginące Zawody English Teatching Klub Anglistów Pozostałe programy Pozostałe koszty Powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego Powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego Razem koszty zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozostała kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a kosztami i wydatkami jest dotacją na realizację programów w 2002 r.: Ginące Zawody, Punkt Konsultacyjno Doradczy, Centrum Doradcze Programów Pomocowych, Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Terenach Wiejskich

19 STRUKTURA ORGANIZACYJNA NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA RADA FUNDACJI Edward Zakrzewski Przewodniczący Tadeusz Miecznikowski - Zastępca ZARZĄD FUNDACJI Krzysztof Margol - Prezes Zarządu Barbara Płoska - Członek Zarządu Bogdan Kalinowski Członek Zarządu PROGRAMY INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH MIKROPOŻYCZKI CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA WARMII I MAZUR PUNKT KONSULTACYJNO- DORADCZY dla MŚP SIEĆ INFORMACJI DLA BIZNESU BIN SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH GINĄCE ZAWODY ENGLISH TEACHING 2000

20 SPONSORZY I PARTNERZY W 2001R. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Bank Spółdzielczy w Nidzicy Centrum Młodzież dla Wolności Słowa (Kaliningrad) Centrum Informacji Europejskiej Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja im. L. Kronenberga Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Fundacja Pro Publico Bono Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Wspomagania Wsi Fundusz Współpracy Generalny Konserwator Zabytków Gmina Aaskov (Dania) Hojskole Sdr. Felding (Dania) Iławska Izba Gospodarcza Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych Ministerstwo Gospodarki Nidzicki Fundusz Lokalny Nidzicki Ośrodek Kultury OWEN Ost West Europäisches FrauenNetzwerk e.v (Berlin, Niemcy) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

21 Samorządy lokalne z Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego, Janowa, Olsztynka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia Urząd Marszałkowski w Olsztynie Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne IDEE

22 Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzica Development NIDA Foundation pl. Wolności 1, Nidzica tel , fax

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Opracowanie: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Zdjęcia pochodzą z archiwum Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Wydawca: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 3. 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5

1. Wprowadzenie 3. 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5 1. Wprowadzenie 3 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 4 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5 4. Realizacja programów: 4.1 Fundusze Poręczeń Kredytowych 6 4.2 Mikropożyczki

Bardziej szczegółowo

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 WPROWADZENIE W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 Fundacja NIDA jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością?

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1994-2014 Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport z 20 lat działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Jesteśmy dziećmi 4 czerwca, nasz jubileusz zbiega się

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik Do uchwały Nr XX/232/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz projektów zrealizowanych przez Fundację w latach 1994-2013. Lp. Nazwa projektu Grantodawca / program Okres realizacji

Wykaz projektów zrealizowanych przez Fundację w latach 1994-2013. Lp. Nazwa projektu Grantodawca / program Okres realizacji Wykaz projektów zrealizowanych przez Fundację w latach 1994-2013 Lp. Nazwa projektu Grantodawca / program Okres realizacji 1 Lokalny Programu Rozwoju Projekt Agencyjny PHARE PIL 28. 03.1994r.- 31.12.1995r.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny z działalności Regionalnego Systemu Usług za 2012 r. 9 października 2013 r., Iława

Raport roczny z działalności Regionalnego Systemu Usług za 2012 r. 9 października 2013 r., Iława Raport roczny z działalności Regionalnego Systemu Usług za 2012 r. 9 października 2013 r., Iława O raporcie Druga edycja monitoringu Analiza osiągniętych wskaźników w relacji do wartości docelowych System

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA na przykładzie działań Fundacji NIDA KRZYSZTOF MARGOL - PRZEDSIĘBIORCY - OSOBY BEZROBOTNE - OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK - MŁODZIEŻ - SAMORZĄDY LOKALNE - ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa. Olsztyn, 29 maja 2012 r.

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa. Olsztyn, 29 maja 2012 r. Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa Olsztyn, 29 maja 2012 r. Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wysoko wykwalifikowanych usług oferowanych przez IOB

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie ARTYKUŁ PROMOCYJNY Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 67-72 Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice O programie Unii

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 Nazwa wnioskodawcy: NIDZICKA FUNDCJA ROZWOJU NIDA Siedziba i adres: PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: WPIS DO

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

1994r. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w

1994r. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w 1994r. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w poręczeniowe. Obecnie funkcjonują 52 fundusze poręczeniowych. W 2010r. było aktywnych 47 funduszy Kapitał funduszy poręczeniowych (tys. zł) : Źródło Raport

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012 Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta pożyczkowa Olsztyn, listopad 2012 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen.

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek dla osób otwierających działalność gospodarczą w Projekcie pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Fundusz Pożyczkowy - udzielone pożyczki Od początku swojej działalności do dnia 31 grudnia 2013r. WARP

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA FUNDUSZ DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. DOTACJE I POŻYCZKI jest częścią programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne na terenie Powiatu Myślenickiego

Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne na terenie Powiatu Myślenickiego ośrodka: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka PK Myślenice Tytuł pakietu: Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne na terenie Powiatu Myślenickiego Grupa: Bankowość - finanse

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Założenia Programu Głównym zadaniem PAOW było

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

V Forum Edukacyjne. dla małych i średnich przedsiębiorstw

V Forum Edukacyjne. dla małych i średnich przedsiębiorstw V Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusz Poręczeń Kredytowych Kapitał początkowy

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich

3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich 3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich Kapitał początkowy to pieniądze potrzebne na rozpoczęcie działalności. Mimo, że wiele pomysłów na działalność gospodarczą będzie potrzebować minimalnej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009 Inhaltsverzeichnis ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Złotniki, 7 maja 2009 Działalność WARP Strategia rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2008 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2008 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy

Bardziej szczegółowo