Wpływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych"

Transkrypt

1 Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych Influence of birthweight and current body mass on cardiovascular risk factors in young adults Dorota Szostak-Węgierek 1, Katarzyna Szamotulska 2, Irena Stolarska 1 1 Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2 Zakład Eidemiologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Streszczenie: Wrowadzenie. Wyniki rac innych autorów wskazują na zwiększoną redysozycję do wystęowania chorób metabolicznych w wieku dorosłym u osób urodzonych z małą masą ciała. Cele. Ocena wystęowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób dorosłych w zależności od urodzeniowej i aktualnej masy ciała. Pacjenci i metody. W badaniu uczestniczyło 498 osób w wieku lat, urodzonych w Warszawie w latach , których matki będąc w ciąży, uczestniczyły w badaniu rosektywnym czynników ryzyka małej masy urodzeniowej. Wykonano odstawowe omiary antroometryczne, zmierzono ciśnienie tętnicze, oznaczono stężenia cholesterolu całkowitego, triglicerydów, glukozy, insuliny, fibrynogenu i hemoglobiny glikowanej we krwi. Wyniki. 1) Wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wskaźniki brzusznej dystrybucji tkanki tłuszczowej (, obwód talii) wykazywały u mężczyzn dodatnią korelację ze wskaźnikiem oorności na insulinę, stężeniem insuliny, hemoglobiny glikowanej, glukozy, triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i fibrynogenu we krwi oraz z ciśnieniem tętniczym, a także ujemną korelację ze stężeniem cholesterolu frakcji HDL. U kobiet BMI, i obwód talii korelował w stoniu statystycznie znamiennym tylko ze wskaźnikiem oorności na insulinę, stężeniem insuliny, triglicerydów, cholesterolu LDL i HDL oraz fibrynogenu we krwi. 2) Urodzeniowa masa ciała u mężczyzn wykazywała ujemną korelację tylko z oornością na insulinę i stężeniem insuliny w surowicy. U kobiet takich korelacji nie stwierdzono. 3) Analiza regresji logistycznej wykazała, że otyłość, zwłaszcza brzuszna, zwiększa ryzyko oorności na insulinę w większym stoniu niż urodzeniowa masa ciała. Wnioski. U młodych mężczyzn otyłość brzuszna jest znacznie silniejszą determinantą czynników ryzyka wystąienia choroby niedokrwiennej serca niż urodzeniowa masa ciała. Słowa kluczowe: czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, masa urodzeniowa, młode osoby dorosłe, oorność na insulinę, wskaźnik masy ciała Abstract: Introduction. Results of other studies indicate at increased redisosition of metabolic diseases in the adulthood in subjects born with low birthweight. Objectives. To estimate the revalence of cardiovascular risk factors in adults in relation to birthweight and current body mass. Patients and methods. The study was erformed in 498 subjects aged years, born in Warsaw in , whose mothers during regnancy articiated in a rosective study of risk factors of low birthweight. Basic anthroometric and blood ressure measurements were erformed; total cholesterol, triglycerides, glucose, insulin, fibrinogen and glycosylated hemoglobin were determined in the blood. Results. 1) In males body mass index (BMI) and indices of abdominal fat distribution (, waist circumference) correlated ositively with the insulin resistance index, blood insulin level, glycated hemoglobin, glucose, triglycerides, total cholesterol, LDL-cholesterol, fibrinogen and also blood ressure, and negativelely with HDL-cholesterol. In females BMI, and waist circumference correlated significantly only with the insulin resistance index, and blood levels of insulin, triglycerides, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and fibrinogen. 2) In males birthweight correlated negatively only with the insulin resistance index and serum insulin level. In females such correlations were not observed. 3) Logistic regression analysis revealed that obesity, articularly abdominal, was a stronger redictor of increased insulin resistance than birthweight. Conclusions. In young males abdominal obesity is a much stronger determinant of coronary risk factors than birthweight. Key words: birthweight, body mass index, cardiovascular risk factors, insulin resistance, young adults Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka... 73

2 WPROWADZENIE Począwszy od lat 80. ubiegłego wieku oublikowano szereg rac wskazujących na zwiększoną redysozycję do wystęowania nadciśnienia tętniczego, dysliidemii, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym u osób urodzonych z małą masą ciała [1-3]. Niedożywienie wewnątrzmaciczne, będące rzyczyną małej urodzeniowej masy ciała, miałoby stwarzać srzyjające warunki do rozwoju rzyszłych nierawidłowości metabolicznych orzez zaburzenie rozwoju naczyń krwionośnych, komórek b trzustki, oorność na insulinę, uośledzenie rozwoju mięśni, zaburzenia czynności wątroby, nerek i innych narządów [4]. Ważną rolę może odegrać również nakładanie się na zaburzenia owstałe w życiu łodowym czynników środowiskowych w życiu ozamacicznym [5]. Wydaje się, że szczególnie ważne są mała aktywność fizyczna i nierawidłowe żywienie. Powyższe oglądy nadal jednak stanowią rzedmiot badań. Na szczególne odkreślenie zasługuje fakt, że w krajach rozwiniętych ekonomicznie mała urodzeniowa masa ciała dotyczy stosunkowo niewielkiego odsetka (4 9%) [6] żywo urodzonych noworodków, natomiast metaboliczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza otyłość, wystęują nagminnie. Ich zależność od sosobu żywienia i aktywności fizycznej, a także związek rzyczynowo-skutkowy z rozwojem miażdżycy zostały dobrze udowodnione. Zanim sugerowane zależności można będzie uznać za mające istotne znaczenie dla raktyki ochrony zdrowia ublicznego, trzeba rzerowadzić dalsze badania zależności rzewlekłych chorób niezakaźnych od niedorozwoju wewnątrzmacicznego. W oublikowanych dotychczas wynikach badań zależność wystęowania zaburzeń metabolicznych lub chorób tętnic owodowanych miażdżycą od urodzeniowej masy ciała dotyczyła w większości osób dorosłych w wieku lat [7,8]. Mało jest rac dotyczących osób młodych [9]. Celem odjętych rzez nas badań była ocena wystęowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób dorosłych w wieku lat w zależności od urodzeniowej i aktualnej masy ciała. Adres do koresondencji: dr med. Dorota Szostak-Węgierek, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych, Instytut Żywności i Żywienia, ul. Powsińska 61/63, Warszawa, tel./fax: , Praca włynęła: Przyjęta do druku: Nie zgłoszono srzeczności interesów. Pol Arch Med Wewn. 2007; 117 (3): Coyright by Medycyna Praktyczna, Kraków 2007 PACJENCI I METODY Badanie rowadzono w latach u osób w wieku lat, urodzonych w Warszawie w latach , których matki będąc w ciąży, uczestniczyły w rosektywnym badaniu czynników ryzyka małej masy urodzeniowej, rowadzonym rzez Instytut Matki i Dziecka. Do badania zaroszono 1899 osób. Zaroszenia kierowano na adresy matek zarejestrowanych w latach W rzyadku niezgłoszenia się zaroszenia onawiano jeszcze dwukrotnie. Łącznie zgłosiło się 498 osób, co stanowi 26,2% zaroszonych. U badanych osób rzerowadzono wywiady dotyczące wykształcenia, zawodu, aktualnych i rzebytych chorób, chorób układu krążenia w rodzinie, alenia tytoniu, aktywności fizycznej, sożycia alkoholu i aktualnego rzyjmowania leków. Za małą aktywność fizyczną uznawano racę siedzącą i mniej niż 2 godziny tygodniowo ćwiczeń fizycznych w czasie wolnym od racy. Badanie rzedmiotowe obejmowało: wzrost i masę ciała, obwód talii, obwód bioder i ciśnienie tętnicze. Pomiar wysokości ciała wykonywano bez obuwia z dokładnością do 0,5 cm. Pomiaru masy ciała dokonywano na wadze lekarskiej bez obuwia i wierzchniej odzieży, z dokładnością do 0,1 kg. Pomiaru obwodu talii i bioder dokonywano taśmą antroometryczną o urzednim zsunięciu bielizny. Obwód talii mierzono w ołowie odległości między talerzem biodrowym i brzegiem dolnego żebra, obwód bioder w miejscu największego obwodu na oziomie ośladków. Pomiary wykonywano z dokładnością do 0,5 cm. Wskaźnik masy ciała obliczono ze wzoru: BMI = masa ciała (kg)/wzrost (m) 2. Obliczono również wskaźnik (waist/hi ratio), czyli stosunek obwodu talii do obwodu bioder. Nadwagę rozoznawano, gdy BMI wynosił 25 29,9 kg/m 2, a otyłość, gdy BMI 30 kg/m 2, brzuszną dystrybucję tkanki tłuszczowej, gdy wynosił u mężczyzn >1,0, a u kobiet >0,85. Informacje dotyczące urodzeniowej masy ciała (MU) i urodzeniowej długości ciała (DU) uzyskano z danych archiwalnych. Urodzeniowy onderal index (PI) obliczono ze wzoru: PI = MU/(DU) 3 (kg/m 3 ). Pomiaru ciśnienia tętniczego dokonywano za omocą aaratu rtęciowego na rawym ramieniu w ozycji siedzącej, o co najmniej 5-minutowym odoczynku, z dokładnością do 2 mm Hg. We krwi żylnej obranej na czczo oznaczono stężenie cholesterolu całkowitego (TC), triglicerydów (TG), glukozy (Glu), insuliny (Ins), fibrynogenu (Fib) i hemoglobiny glikowanej (HbA 1c ). Na odstawie omiaru stężenia insuliny i glukozy w surowicy na czczo obliczono wskaźnik oorności na insulinę HOMA-IR według nastęującego wzoru: HOMA- -IR = (insulina na czczo [mu/ml] glukoza na czczo [mg/dl] 0,0555)/22,5. Za normę rzyjęto HOMA-IR <3,0 [10]. Stężenie cholesterolu, triglicerydów i glukozy w surowicy badano metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem suchej chemii, a stężenie cholesterolu frakcji HDL metodą magnetyczną z użyciem aaratu Vitros-250 firmy Johnson and Johnson Poland S. z o.o. Stężenie cholesterolu frakcji LDL obliczono na odstawie równania Friedewalda (gdy stężenie triglicerydów nie rzekraczało 400 mg/dl [4,5 mmol/l]). Stężenie insuliny oznaczano metodą immunochemiczną aaratem IMX firmy Abbott, fibrynogenu metodą Claussa, odczynnikami firmy Biomerieux, aaratem Otion 2 Plus, i hemoglobiny glikowanej we krwi ełnej metodą chelatowania aaratem IMX firmy Abbott. 74 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (3)

3 Za wartości rawidłowe czynników ryzyka rzyjęto oziomy wskazane w Euroean Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice [11]. Wartości rawidłowe odsetka HbA 1c i insuliny odowiadają normie laboratoryjnej. Za nierawidłowe uznano odsetek HbA 1c >6,4% i stężenie insuliny >17 mu/ml. Oznaczenia biochemiczne wykonano w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia, ozostającym od międzynarodową kontrolą biochemiczną RIQAS i uczestniczącym w międzylaboratoryjnym srawdzianie organizowanym rzez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Do analizy statystycznej wyników zastosowano wsółczynnik korelacji rang Searmana, test t Studenta, test niearametryczny Kruskalla i Wallisa oraz regresję logistyczną. Za znamienny oziom istotności rzyjęto wartość = 0,05. Oceny rerezentatywności badanej rzez nas gruy osób dla oulacji ogólnej dokonano rzez orównanie z róbą losową z oulacji Warszawy Pragi-Południe, zbadaną w ramach rogramu Pol-MONICA BIS, od względem wykształcenia, cech somatycznych i alenia tytoniu [12]. WYNIKI Sośród 498 osób, które zgłosiły się do badania, wykluczyliśmy 8 mężczyzn i 76 kobiet, w tym 4 mężczyzn i 2 kobiety z owodu rzyjmowania leków hiotensyjnych. Żadna z osób wykluczonych z tego owodu nie urodziła się z małą masą ciała. Pozostałe osoby wykluczono z owodu niedoczynności lub nadczynności tarczycy (5 osób), leczenia steroidami (1 osoba), stosowania doustnych środków antykoncecyjnych lub innych rearatów hormonalnych (69 osób), a także innych leków mogących włynąć na arametry gosodarki liidowej i węglowodanowej. Ostateczny materiał obejmował wyniki 209 mężczyzn i 205 kobiet. U 32 osób urodzeniowa masa ciała wynosiła <2500 g, co stanowi 7,7% badanej gruy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ochodzących ze zgłoszeń urodzenia noworodka w latach odsetek małej masy urodzeniowej wynosił w całej Polsce 7,3 7,5%, a w miastach 8,0 8,2%. Wykluczenie 84 osób z gruy zgłaszających się do badania nie miało istotnego wływu na częstość wystęowania odstawowych cech charakteryzujących badaną oulację. Ponieważ nasza oulacja nie była róbą losową z oulacji ogólnej, orównaliśmy wybrane cechy naszej oulacji z cechami warszawskiej oulacji badanej w badaniu Pol-MONI- CA z 2001 roku. Wśród badanych rzez nas rzeważały osoby z wykształceniem wyższym, których jest znacznie więcej niż w warszawskiej oulacji ogólnej. Większość kobiet i niemal ołowa mężczyzn rowadziła siedzący tryb życia. Porównanie od tym względem z oulacją badaną w rogramie Pol- -MONICA jest niemożliwe ze względu na różnice metodyczne w ocenie aktywności fizycznej. Różnice między orównywanymi oulacjami od względem alenia tytoniu, wzrostu, masy ciała, wskaźnika BMI i nie były istotne. Ocena wzajemnych korelacji badanych czynników ryzyka wykazała najsilniejszą korelację indeksu masy ciała i brzusznej dystrybucji tkanki tłuszczowej z ozostałymi czynnikami ryzyka. Jak wynika z tabeli 1, szczególnie silna korelacja zachodziła między BMI, i obwodem talii a stężeniem insuliny w surowicy. Duża była również korelacja ze wskaźnikiem HOMA-IR. Cechy te były silniej zaznaczone u mężczyzn niż u kobiet. Masa urodzeniowa i PI wykazywały u mężczyzn słabą ujemną korelację tylko ze stężeniem insuliny i wskaźnikiem HOMA-IR, a w rzyadku PI także z ciśnieniem skurczowym (RRs), stężeniem fibrynogenu i odsetkiem HbA 1c. U kobiet takich korelacji nie stwierdzono. Należy odkreślić, że MU i PI nie wykazywały korelacji z BMI, i obwodem talii. Może to wskazywać, że badane wskaźniki rozwoju wewnątrzmacicznego są niezależną determinantą rzynajmniej oorności na insulinę. W celu dokładniejszej oceny zależności czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca od wskaźników otłuszczenia ciała obliczono średnie wartości BMI, i obwodu talii o odziale uzyskanych wyników RRs, RRr, TC, LDL-C, HDL-C, TG, Fib, Glu, HbA 1c, Ins, HOMA-IR na rawidłowe i zwiększone. Jak wynika z tabel 2 i 3, zwiększone wartości czynników ryzyka kojarzyły się z większymi wskaźnikami otłuszczenia ciała. W rzyadku zdecydowanej większości badanych arametrów różnice były znamienne statystycznie. Nie dotyczyło to jednak urodzeniowej masy ciała, która nie wykazywała jednoznacznej zależności od oziomu czynników ryzyka. Jedynie u mężczyzn większe wartości wskaźnika HOMA-IR kojarzyły się w stoniu statystycznie znamiennym z mniejszą urodzeniową masą ciała. W celu leszego jednoczesnego zróżnicowania wływu kilku zmiennych niezależnych (takich jak otłuszczenie ciała, ty rozmieszczenia tkanki tłuszczowej oraz masa urodzeniowa) na insulinooorność oszacowano modele regresji logistycznej dla zmiennej zależnej HOMA-IR 3,00 (tab. 4). Wykazano, że u mężczyzn wraz ze zwiększeniem masy urodzeniowej o 100 g ryzyko wystąienia oorności na insulinę zmniejszyło się o około 10% o wyeliminowaniu wływu ( = 0,004) i o około 13% o wyeliminowaniu wływu BMI ( = 0,001) lub obwodu talii ( = 0,001). U kobiet takiej istotnej statystycznie zależności nie stwierdzono. Stoień aktualnego otłuszczenia ciała miał o wiele większy wływ na oorność na insulinę niż masa urodzeniowa. Zwiększenie BMI o 1 jednostkę zwiększało ryzyko wystąienia oorności na insulinę o 51% u mężczyzn ( ) i 42% u kobiet ( ); zwiększenie obwodu talii o 1 cm zwiększało to ryzyko o 17,5% u mężczyzn ( ) i 12% u kobiet ( ). Największy wływ na oorność na insulinę miał. Zwiększenie o 0,1 owodowało u mężczyzn aż 10,9 razy większe ( ), a u kobiet 3,6 razy ( ) większe ryzyko oorności na insulinę. Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka... 75

4 Tabela 1. Wsółczynniki korelacji rang Searmana dla BMI,, obwodu talii, masy urodzeniowej (MU) i urodzeniowego onderal index (PI) z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca mężczyźni (n = 209) BMI talia RRs RRr TC LDL-C HDL-C TG Fib Glu HbA 1C Ins HOMA-IR 0,386 0,343 0,429 0,302 0,325 0,350 0,306 0,271 0,301 0,301 0,257 0,001 0,293 0,344 0,330 0,366 0,458 0,435 0,479 0,396 0,349 0,404 0,165 0,179 0,009 0,180 0,009 MU NS NS NS NS NS NS NS NS NS PI kobiety (n = 205) 0,138 NS NS NS NS NS BMI NS NS 0,156 NS NS NS talia NS NS NS 0,225 0,001 0,181 0,009 0,217 0,002 MU NS NS NS NS 0,293 0,282 0,330 0,288 0,194 0,005 0,259 0,164 NS 0,342 0,192 0,005 0,170 0,183 0,008 0,165 0,163 NS 0,181 NS NS 0,324 NS NS 0,564 0,467 0,576 0,158 0,171 0,395 0,288 0,407 0,561 0,480 0,576 0,164 0,179 0,222 <0,01 NS NS NS NS NS NS PI NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 0,393 0,272 0,391 BMI wskaźnik masy ciała, Fib fibrynogen, Glu glukoza, HbA 1c hemoglobina glikowana, HDL-C cholesterol liorotein o dużej gęstości, HOMA-IR wskaźnik oorności na insulinę, Ins insulina, LDL-C cholesterol liorotein o małej gęstości, MU urodzeniowa masa ciała, NS nieznamienna statystycznie, PI onderal index, RRr ciśnienie rozkurczowe, RRs ciśnienie skurczowe, TC cholesterol całkowity, TG triglicerydy, stosunek obwodu talii do bioder OMÓWIENIE Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych owodowanych miażdżycą olega na zwalczaniu czynników ryzyka. Prace wskazujące na ewentualny wływ małej urodzeniowej masy ciała na óźniejszą redysozycję do wystęowania omawianych chorób mogą wskazywać na celowość uznania małej urodzeniowej masy ciała za czynnik ryzyka, a co za tym idzie wdrażanie rofilaktyki znacznie wcześniej, niż się to obecnie raktykuje. Ustalenie takich wskazań wymaga jednak zebrania większej liczby obserwacji dowodzących owiązań rzyczynowo-skutkowych między masą urodzeniową i ryzykiem rozwoju chorób owodowanych miażdżycą oraz leszego zrozumienia atomechanizmów tych owiązań. Jak już wsomniano, głębsze zrozumienie zależności wystęowania chorób sercowo-naczyniowych od urodzeniowej masy ciała jest oważnie utrudnione rzez zależność czynników ryzyka od warunków środowiskowych oddziałujących na organizm człowieka w życiu ozałodowym, a zwłaszcza od stylu życia. Dlatego w ocenie zależności klasycznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca od urodzeniowej masy ciała należy uwzględniać wływ stylu życia na te zależności, i to w młodym wieku, gdy choroby naczyń owodowanych miażdżycą jeszcze nie wystęują. Stwierdziliśmy znamienną korelację między BMI, i obwodem talii a ciśnieniem krwi i metabolicznymi czynnikami ryzyka wystąienia choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn. Wsółczynnik korelacji był szczególnie duży w rzyadku stężenia insuliny i HOMA-IR. Jest to zrozumiałe w świetle licznych danych o wyższych oziomach metabolicznych czynników ryzyka w otyłości [13], hierinsulinemii i oorności na insulinę u otyłych [14]. Nie stwierdzono natomiast korelacji między urodzeniową masą ciała a ciśnieniem krwi i stężeniem liorotein, fibrynogenu oraz glukozy. Korelacja ze stężeniem insuliny i wartością HOMA-IR była znamienna, ale znacznie słabsza niż dotycząca aktualnego otłuszczenia ciała. Nieco lesze wyniki uzyskano w odniesieniu do korelacji PI z badanymi czynnikami ryzyka, ale w tym rzyadku wskaźniki korelacji były znacznie słabsze w orównaniu z BMI, oraz obwodem talii, i dotyczyły niektórych tylko arametrów. W gruie kobiet omawiane korelacje były słabiej wyrażone, chociaż odobnie jak u mężczyzn zachodziły najwyraźniej między wskaźnikami otłuszczenia ciała a stężeniem insuliny i wartością HOMA-IR. Urodzeniowa masa ciała i PI w gru- 76 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (3)

5 Tabela 2. Wskaźniki otłuszczenia ciała i masa urodzeniowa u mężczyzn w zależności od natężenia czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca czynniki ryzyka N BMI, kg/m 2 talia, cm RRs <140 mm Hg ,6 ±3,7 0,89 ±0,06 88,8 ±10, ± mm Hg 84 27,0 ±4,3 0,93 ±0,06 97,0 ±11, ±548 * NS RRr <90 mm Hg ,5 ±3,5 0,89 ±0,05 88,7 ±9, ± mm Hg 80 27,2 ±4,5 0,94 ±0,06 97,6 ±12, ±577 * NS TC <5 mmol/l ,7 ±3,8 0,90 ±0,06 89,9 ±11, ±549 5 mmol/l 89 26,6 ±4,3 0,93 ±0,06 95,2 ±11, ±601 * 0,001 0,001 NS LDL-C <3 mmol/l ,5 ±3,9 0,90 ±0,06 89,5 ±11, ±545 3 mmol/l 92 26,7 ±4,0 0,92 ±0,06 95,2 ±10, ±606 * 0,003 NS HDL-C 1 mmol/l ,1 ±3,9 0,91 ±0,06 91,1 ±11, ±584 <1 mmol/l 34 27,6 ±4,4 0,94 ±0,06 97,6 ±11, ±485 * 0,002 0,009 0,002 NS TG <1,7 mmol/l ,8 ±3,7 0,90 ±0,06 90,0 ±10, ±594 1,7 mmol/l 48 28,0 ±4,5 0,95 ±0,07 99,4 ±12, ±490 * NS Fib 3 g/l ,4 ±4,0 0,91 ±0,06 91,8 ±11, ±569 >3 g/l 9 28,1 ±5,7 0,94 ±0,07 98,3 ±14, ±573 * NS NS NS NS Glu <6,0 mmol/l ,4 ±4,0 0,91 ±0,06 91,9 ±11, ±564 6,0 mmol/l 8 27,8 ±6,0 0,95 ±0,07 97,8 ±16, ±750 * NS NS NS NS HbA 1c 6,4% ,4 ±3,9 0,91 ±0,06 91,8 ±11, ±565 >6,4% 7 27,5 ±7,9 0,94 ±0,11 99,0 ±21, ±741 * NS NS NS NS Ins 17 mu/ml ,1 ±3,7 0,90 ±0,06 91,0 ±10, ±578 >17 mu/ml 11 32,8 ±4,3 1,01 ±0,07 113,0 ±12, ±434 * NS HOMA-IR <3, ,6 ±3,4 0,90 ±0,05 89,6 ±9, ±572 3, ,1 ±4,4 0,97 ±0,06 105,3 ±12, ±511 * 0,012 masa urodzeniowa, g Wartości graniczne czynników ryzyka w jednostkach tradycyjnych: Fib. 300 mg/dl, Glu 110 mg/dl, HDL-C 46 mg/dl, LDL-C 115 mg/dl, TC 190 mg/dl, TG 150 mg/dl. * test t Studenta. Skróty jak w tabeli 1 ie kobiet nie wykazywały korelacji z badanymi czynnikami ryzyka. Wyniki te wskazują, że w badanej rzez nas gruie osób stoień otłuszczenia ciała i brzuszna dystrybucja tkanki tłuszczowej są ważnymi determinantami oorności na insulinę, hierinsulinemii, nadciśnienia tętniczego i metabolicznych czynników ryzyka, natomiast urodzeniowa masa ciała odgrywa mniejszą rolę. Powyższy wniosek otwierdzają wyniki rzedstawione w tabeli 2 i 3. O ile nierawidłowe oziomy badanych czynników ryzyka kojarzyły się ze znamiennie większymi wartoś- Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka... 77

6 Tabela 3. Wskaźniki otłuszczenia ciała i masa urodzeniowa u kobiet w zależności od natężenia czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca czynniki ryzyka N BMI, kg/m 2 talia, cm RRs <140 mm Hg ,3 ±3,8 0,75 ±0,06 74,0 ±9, ± mm Hg 25 24,6 ±6,6 0,78 ±0,11 80,8 ±19, ±444 * 0,011 0,024 0,004 NS RRr <90 mm Hg ,4 ±3,8 0,75 ±0,06 73,9 ±9, ± mm Hg 41 23,4 ±5,8 0,78 ±0,09 78,4 ±16, ±597 * NS 0,015 0,021 NS TC <5 mmol/l ,4 ±4,0 0,75 ±0,06 74,2 ±9, ±564 5 mmol/l 58 23,1 ±4,8 0,76 ±0,09 76,3 ±14, ±466 * NS NS NS NS LDL-C <3 mmol/l ,2 ±3,9 0,75 ±0,06 73,5 ±9, ±559 3 mmol/l 43 24,2 ±5,2 0,78 ±0,10 79,8 ±15, ±421 * 0,004 0,005 0,001 0,043 HDL-C 1,2 mmol/l ,3 ±4,0 0,75 ±0,07 74,0 ±10, ±542 <1,2 mmol/l 15 25,9 ±6,1 0,80 ±0,07 84,2 ±14, ±415 * 0,002 0,003 0,001 NS TG <1,7 mmol/l ,3 ±3,8 0,75 ±0,06 74,0 ±9, ±529 1,7 mmol/l 6 30,9 ±8,5 0,90 ±0,18 100,2 ±29, ±838 * NS Fib. 3 g/l ,2 ±3,6 0,75 ±0,06 73,7 ±9, ±532 >3 g/l 23 26,0 ±6,9 0,79 ±0,11 83,2 ±20, ±553 * 0,005 0,036 Glu <6,0 mmol/l ,5 ±4,0 0,75 ±0,06 74,4 ±9, ±540 6,0 mmol/l 3 30,3 ±13,6 0,91 ±0,26 100,7 ±44, ±416 * 0,001 NS HbA 1c 6,4% ,5 ±4,1 0,75 ±0,07 74,6 ±10, ±540 >6,4% 3 30,5 ±10,1 0,82 ±0,13 91,7 ±29, ±58 * 0,001 NS 0,009 NS Ins 17 mu/ml ,2 ±3,6 0,75 ±0,06 73,8 ±8, ±537 >17 mu/ml 6 34,5 ±7,8 0,92 ±0,17 107,3 ±27, ±497 * NS HOMA-IR <3, ,0 ±3,3 0,75 ±0,05 73,3 ±8, ±539 3, ,8 ±7,1 0,83 ±0,14 92,3 ±22, ±532 * NS masa urodzeniowa, g Wartości graniczne czynników ryzyka w jednostkach tradycyjnych: Fib. 300 mg/dl, Glu 110 mg/dl, HDL-C 46 mg/dl, LDL-C 115 mg/dl, TC 190 mg/dl, TG 150 mg/dl. * test t Studenta. Skróty jak w tabeli 1 ciami BMI, i obwodu talii, o tyle takiej zależności nie stwierdzono w odniesieniu do masy urodzeniowej. Jedynie u mężczyzn duży HOMA-IR wiązał się z mniejszą urodzeniową masą ciała, jednak stoień statystycznej znamienności był niższy niż w odniesieniu do BMI, i obwodu talii. Dodatkowe otwierdzenie omawianych sostrzeżeń stanowią wyniki rzedstawione w tabeli 4. W modelach regresji logistycznej (zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet) większe wartości BMI, i obwodu talii zwiększały ryzyko wystąienia oorności na insulinę. Wływ masy urodzeniowej był od tym 78 POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2007; 117 (3)

7 Tabela 4. Zależność wskaźnika HOMA-IR 3,00 od masy urodzeniowej i stonia aktualnego otłuszczenia ciała w szacowanych modelach regresji logistycznej mężczyźni kobiety Ex(β) 95% CI dla Ex(β) wartość Ex(β) 95% CI dla Ex(β) wartość model 1 masa urodzeniowa (100 g) 0,922 0,863 0,983 0,014 0,964 0,880 1,057 NS model 2 BMI 1,510 1,316 1,734 1,417 1,231 1,631 masa urodzeniowa (100 g) 0,866 0,796 0,941 0,001 0,930 0,839 1,031 NS model 3 (0,1) 10,953 4,693 25,564 3,586 1,745 7,372 0,001 masa urodzeniowa (100 g) 0,894 0,829 0,964 0,004 0,964 0,882 1,055 NS model 4 talia (cm) 1,175 1,111 1,243 1,120 1,065 1,177 masa urodzeniowa (100 g) 0,864 0,793 0,940 0,001 0,938 0,853 1,031 NS BMI wskaźnik masy ciała, Ex(β) iloraz szans, HOMA-IR wskaźnik oorności na insulinę, stosunek obwodu talii do bioder względem o wiele mniejszy i tylko u mężczyzn był statystycznie znamienny. Wraz ze zwiększeniem masy urodzeniowej ryzyko wystąienia oorności na insulinę u mężczyzn malało. Jednakże wływ BMI, i obwodu talii na HOMA-IR na ten wskaźnik był znacznie większy niż wływ urodzeniowej masy ciała. W odsumowaniu naszych badań dochodzimy do wniosku, że otyłość z brzuszną dystrybucją tkanki tłuszczowej jest znacznie silniejszą determinantą metabolicznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca niż urodzeniowa masa ciała. Wniosek ten odnosi się jednak do osób młodych, których dotyczyły nasze badania. U ludzi starszych wływ urodzeniowej masy ciała na metaboliczne czynniki ryzyka może być bardziej wyraźny ze względu na wcześniejsze wyczerywanie się wys Langerhansa u osób z małą urodzeniową masą ciała, co było wielokrotnie odkreślane w iśmiennictwie. Podsumowując, wskaźniki otłuszczenia ciała korelowały ze wszystkimi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn i tylko z niektórymi u kobiet. Urodzeniowa masa ciała u mężczyzn wykazywała ujemną korelację z oornością na insulinę i stężeniem insuliny w surowicy. U kobiet takich korelacji nie stwierdzono. U mężczyzn otyłość brzuszna była znacznie silniejszą determinantą czynników ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca niż urodzeniowa masa ciała. 8. Eriksson JG, Forsén T, Tuomilehto J, et al. Effects of size at birth and childhood growth on the insulin resistance syndrome in elderly individuals. Diabetologia 2002; 45: Bhargava SK, Sachdev HS, Fall CH, et al. Relation of serial changes in childhood body-mass index to imaired glucose tolerance in young adulthood. N Engl J Med. 2004; 350: Guerrero-Romero F, Tamez-Perez HE, Gonzalez-Gonzalez G, et al. Oral magnesium sulementation imroves insulin sensitivity in non-diabetic subjects with insulin resistance. A double-blind lacebo-controlled randomized trial. Diabetes Metab. 2004; 30: Euroean guidelines on cardiovascular disease revention in clinical ractice. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2003; 10 (Sul 1): 1S-78S. 12. Program POL-Monica Bis Warszawa. Stan zdrowia ludności Warszawy w roku Część I. Podstawowe wyniki badania rzekrojowego. Instytut Kardiologii, Warszawa Poirier P, Giles TD, Bray GA, et al. Obesity and cardiovascular disease: Pathohysiology, evaluation, and effect of weight loss. An Udate of the 1997 American Heart Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease From the Obesity Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 2006; 113: Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. An American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Executive Summary. Circulation 2005; 112: e285- e290. PIŚMIENNICTWO 1. Barker DJ. The develomental origins of insulin resistance. Horm Res. 2005; 64 (Sul 3): 2S-7S. 2. Barker DJ. Develomental antecedents of cardiovascular disease: a historical ersective. J Am Soc Nehrol. 2005; 16: Barker DJ. The develomental origins of adult disease. J Am Coll Nutr. 2004; 23: 588S-595S. 4. Godfrey KM, Barker DJP. Fetal nutrition and adult disease. Am J Clin Nutr. 2000; 71 (Sul): 1344S-1352S. 5. Eurodiet core reort. Nutrition and diet for healthy lifestyles in Euroe: science and olicy imlications. Public Health Nutr. 2001; 4: htt://data.euro.who.int/hfadb/ 7. Szamotulska K, Szostak-Węgierek D. Mała masa urodzeniowa a zesół X w wieku dorosłym ( hioteza Barkera ). Diabetologia Polska 1999; 6: Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka... 79

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 363 371 Anna Broniecka, Joanna Wyka STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 94 Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 1 IMiD, Wydawnictwo Aluna Grupa ekspertów: Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk, Danuta Gajewska, Hanna

Bardziej szczegółowo

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1740 3321 Marek Bolanowski 1, Beata Zadrożna-Śliwka 1, Katarzyna Zatońska 1, 2 1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s Psychoteraia 1 (144) 2008 strony: 27 42 Agnieszka Białas Wiek acjentów a skuteczność sychoteraii i możliwość zmiany cech osobowości Ps y c h o t h e r a y e f f e c t i v e n e s s a n d o s s i b i l

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 0, 3, str. 4 8 Anna Waśkiewicz, Elżbieta Sygnowska, Grażyna Broda OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR Zakład

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 208 213 www.monz.pl PRACA ORYGINALNA Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

Influence of Transdermal Estradiol and Estradiol with Medroxyprogesterone Acetate on Selected Serum Coagulation Parameters in Postmenopausal Women

Influence of Transdermal Estradiol and Estradiol with Medroxyprogesterone Acetate on Selected Serum Coagulation Parameters in Postmenopausal Women PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 2, 195 200 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association GRAŻYNA BEDNAREK TUPIKOWSKA 1,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 209 212 JADWIGA BIERNAT 1,2, JOANNA WYKA 2 STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS 1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Akademia

Bardziej szczegółowo

editorial Katarzyna Jobs

editorial Katarzyna Jobs artyku redakcyjny editorial Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 147-153 Katarzyna Jobs Received: 02.10.2008 Accepted: 14.10.2008 Published: 31.10.2008 aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą

Bardziej szczegółowo