(Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów)"

Transkrypt

1 Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przez VPI z uwzględnieniem rozporządzenia UE 445/2011 (funkcje I i IV) (dla wagonów towarowych/cystern na podstawie Przewodnika utrzymania VPI) (Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów) W ramach specjalistycznej oceny technicznej uwzględnione zostały wytyczne/podstawy dyrektyw 2008/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. dotyczące zmiany dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zalecenie ERA (European Railway Agency - Europejska Agencja Kolejowa) dotyczące certyfikacji warsztatów naprawczych (ERA/REC/ NT). W ramach przygotowania specjalistycznej oceny technicznej warsztat naprawczy zobowiązany jest do zebrania dokumentacji (w języku niemieckim) zgodnie z wykazem podanym w Części B specjalistycznej oceny technicznej - wymagane dokumenty i poświadczenia i przekazania/przesłania jej z wyprzedzeniem (3-4 tygodnie) przed rzeczywistą oceną warsztatu. Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przeprowadzane są w celu oceny kompetencji w zakresie czynności utrzymania / naprawy wagonów towarowych i komponentów zgodnie z załączonym wykazem tabelarycznym. Podczas oceny sprawdzany jest sposób wdrożenia wytycznych Przewodnika utrzymania względnie jego dystrybucja/rozdzielnik. Treść Przewodnika utrzymania nie podlega sprawdzeniu w ramach specjalistycznej oceny technicznej. Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie obejmują następujące obszary 1. Organizacja Informacja (pracownicy) Personel Zapewnienie jakości/system zarządzania jakością 2. Wyposażenie techniczne 3. Sprzęt pomiarowy i kontrolny 4. System utrzymania / dokumentacja techniczna 5. Kwalifikacje w zakresie techniki spajania 6. Kwalifikacje w zakresie badań nieniszczących 7. Zakres specjalistycznej oceny technicznej 8. Przeprowadzenie specjalistycznej oceny technicznej 9. Wynik badania 10. Niezgodności, działania i zalecenia 11. Okres obowiązywania Utrzymanie urządzeń wymagających nadzoru zgodnie z EBO 33 nie podlega niniejszej specjalistycznej ocenie technicznej i dopuszczeniu. Oceniony specjalistycznie i dopuszczony warsztat naprawczy w odniesieniu do zachowania kryteriów utrzymania wagonów towarowych podlega kontroli posiadacza wagonów lub jego pełnomocnika oraz dodatkowym wytycznym posiadacza wagonów. FTB; Stan Strona 1 z 15

2 Do celów specjalistycznej oceny technicznej i dopuszczenia warsztatu naprawczego spełnione muszą być następujące warunki: 1. Organizacja / informacja / personel Organizacja warsztatu utrzymaniowego podlegającego ocenie specjalistycznej i dopuszczeniu (schemat organizacyjny) Objaśnienie skutecznego systemu zarządzania jakością / przedłożenie certyfikatu i księgi jakości Powołanie prezesa / kierownika zakładu / kierownika technicznego Powołanie nadzoru technicznego poszczególnych obszarów utrzymania Powołanie pozostałych osób odpowiedzialnych: pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych i osoba odpowiedzialna za zbiór przepisów utrzymaniowych Powołanie odpowiedzialnych za kontrolę końcową / wyjście z warsztatu (przeniesienie odpowiedzialności za odbiór zgodnie z 32 EBO oraz za podpisanie NeL - dowodu wykonanych prac) Poświadczenia zdobycia odpowiedniego wykształcenia przez ślusarzy hamulcowych Poświadczenie pisemnego przekazania odpowiedzialności nadzorowi technicznemu (na podstawie pisma powołującego lub opisu stanowiska) System szkoleń w zakresie kształcenia / kwalifikowania / doszkalania / dokształcania w obszarach, w których warsztat jest oceniany i dopuszczany; dokumentacja działań szkoleniowych Suma ubezpieczenia min. 5 mln Euro (odpowiedzialność cywilnoprawna za produkt / OC firmy) 2. Wyposażenie techniczne Zapewnienie właściwych czynności utrzymania poprzez wyposażenie przestrzenne i techniczne, dostosowane do poszczególnych obiektów i zakresu prac utrzymaniowych Przegląd najważniejszych maszyn / urządzeń technicznych 3. Sprzęt względnie urządzenia pomiarowe i kontrolne Sprzęt względnie urządzenia pomiarowe i kontrolne muszą charakteryzować się wymaganymi cechami metrologicznymi odpowiednio dla planowanego zakresu stosowania i celu np. dokładność, wytrzymałość i zakres pomiaru oraz rozdzielczość Wymagany jest system nadzoru nad sprzętem kontrolnym Przeprowadzanie kalibracji przez notyfikowaną jednostkę kontrolną i kalibrującą W obszarach regulowanych przepisami prawa obowiązują odpowiednie wytyczne FTB; Stan Strona 2 z 15

3 4. System utrzymania, dokumentacja techniczna Zastosowanie dostępnych i obowiązujących dokumentacji technicznych: - EBO mające zastosowanie normy EN / DIN / karty UIC (np. UIC 700) - Przewodnik utrzymania VPI - uznany stan wiedzy technicznej odzwierciedlony w wymagającym zastosowania systemie utrzymania - dokumentacja utrzymania lub instrukcje utrzymaniowe posiadaczy wagonów (np. instrukcje KR z VTG, instrukcje techniczne GATX itd.) 5. Kwalifikacje w zakresie techniki spajania W obszarze techniki spajania (np. spawanie) wymagane jest poświadczenie kwalifikacji producenta. Dla uznania za warsztat wykonujący prace spawalnicze wymagane są kwalifikacje w postaci zaświadczenia dopuszczenia do spawania wagonów towarowych i ich komponentów zgodnie z DIN EN przez jednostkę notyfikowaną. W zakresie spawania urządzeń wymagających nadzoru i zbiorników na towary niebezpieczne należy przestrzegać przepisów szczególnych. Nadzór badań musi dysponować odpowiednimi uprawnieniami do wydawania poleceń oraz prawem do podejmowania decyzji niezależnie od ograniczeń techniczno-produkcyjnych. 6. Kwalifikacje w zakresie badań nieniszczących W zakresie badań nieniszczących zasadniczo wymagane jest poświadczenie uznania przez Jednostkę Odpowiedzialną Merytorycznie (Fachlich Zuständige Stelle - FZS). W celu uzyskania uznania w ramach wykonywania badań nieniszczących zgodnie z DIN należy zaangażować FZS. W odniesieniu do jednostek utrzymaniowych z siedzibą w Niemczech odpowiednią podstawę daje DIN wymagająca zaangażowania jednostki odpowiedzialnej merytorycznie. VPI wychodzi z założenia, że wszystkie jednostki utrzymaniowe z siedzibą w Niemczech działające w zakresie badań nieniszczących wnioskujące o specjalistyczną ocenę techniczną i dopuszczenie VPI / DB Schenker przedłożą również dopuszczenie przez jednostkę odpowiedzialną merytorycznie zgodnie z DIN Zasadniczo takie same wymagania techniczne dotyczą również jednostek utrzymaniowych z siedzibą za granicą. W tym przypadku uznawane są jednak również inne dopuszczenia z zakresu badań NDT, bazujące na lokalnej praktyce i prawodawstwie. Wymaganie wykształcenia personelu NDT w zakresie sektora utrzymania ruchu kolei należy również stawiać tylko tam, gdzie odpowiedzialna organizacja NDT (w Niemczech DGZfP - Niemieckie Towarzystwo Badań Nieniszczących) taki sektor zorganizowała. We wszystkich innych państwach VPI uznaje wieloletnie doświadczenie z zakresu badań NDT lub wewnątrzzakładowe wykształcenie dodatkowe z zakresu sektora utrzymania ruchu kolei. Tam, gdzie nie są wdrożone żadne procedury dopuszczeniowe, ale na zlecenie klienta wykonywane mają być prace na podstawie Przewodnika VPI konieczne jest zaangażowanie niemieckich jednostek odpowiedzialnych merytorycznie w celu uzyskania dopuszczenia w oparciu o DIN (ten sam poziom bezpieczeństwa). FTB; Stan Strona 3 z 15

4 Jednostka utrzymaniowa zobowiązana jest dostarczyć na to poświadczenia. W razie wątpliwości, czy przedłożone dokumenty są wystarczające do zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa również należy zaangażować niemiecką jednostkę odpowiedzialną merytorycznie. FTB; Stan Strona 4 z 15

5 7. Zakres specjalistycznej oceny technicznej do (odpowiednie zakreślić) Prace utrzymaniowe zgodnie z normami EN / DIN, ISO 9000, kartami UIC, Przewodnikiem utrzymania VPI, dokumentacją utrzymania lub instrukcjami utrzymania od posiadaczy wagonów Badania zgodnie z 32 EBO ust. 2, 3 i 4 (rewizje) G 4.0 G 4.2 G 4.8 Naprawy mobilne za pomocą pojazdów warsztatowych Rewizje hamulca Br 0 Br 2 Br 3 Naprawa (regeneracja) komponentów zgodnie z Przewodnikiem utrzymania VPI Prace na zestawach kołowych i maźnicach zestawów kołowych na poziomach utrzymania IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechaniczna obróbka osi zestawów kołowych zgodnie z VPI 04, załącznik 13 za pomocą szlifowania lub toczenia V 1 V 2 V 3 V 4 Część mechaniczna hamulca (nastawiacz przekładni, kurek końcowy) na (odpowiednie zakreślić) wagonach towarowych standardowego bądź specjalnego typu budowy (łącznie z koniecznymi naprawami wagonów cystern bez prac na zbiorniku i jego armaturze) wagonach cysternach (rodzaj Z) / wagonach specjalnych (rodzaj U) FTB; Stan Strona 5 z 15

6 8. Przeprowadzenie specjalistycznej oceny technicznej Lp. (445/11) Wymaganie Realizacja / Poświadczenia / Działania Data oceny x Firma / pełny adres Dane konta bankowego / nr NIP Uczestnicy oceny: Panowie: Firma: Pan: Firma: VPI Pan: Firma: DB Schenker Rail AG Profil firmy (ogólne informacje o strukturze firmy, założeniu, liczbie pracowników, oferowanym zakresie utrzymania, klientach, opinii itp.) 1. Organizacja / personel 1.1 Schemat organizacyjny firmy (445/2011, załącznik III, funkcja I, punkt 5) 1.2 Prezes / kierownik zakładu Kierownik techniczny Osoba kontaktowa Pan Pan Pan Telefon: 0 Faks: 0 FTB; Stan Strona 6 z 15

7 Odpowiedzialny 1.3 Nadzór techniczny Utrzymanie wagonów towarowych Regeneracja komponentów zestawów kołowych / maźnic zestawów kołowych części mechanicznej hamulca 1.4 Pozostałe osoby odpowiedzialne pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za dokumentację osoba odpowiedzialna za sprzęt pomiarowy i kontrolny 1.5 (6) (8c, 9c) (9a) Kontrola końcowa / wyjście z warsztatu / dopuszczenie doużytkowania (końcowa kontrola wagonu i dopuszczenie do eksploatacji) (Kontrola przeprowadzonych prac na podstawie zleceń utrzymaniowych) Realizacja / Poświadczenia / Działania 1.6 Warsztat z certyfikatem ECM? (Przedłożenie certyfikatu notyfikowanej lub akredytowanej jednostki i ew. raportu z kontroli) System zarządzania jakością Warsztat certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001? (certyfikat i przedłożenie księgi jakości) Nazwisko kierownika SZJ oraz (wdrożenie wymagań ISO) nazwisko Pełnomocnika ds. SZJ (coroczny przegląd zarządzania) Skuteczność systemu zarządzania jakością (sprawdzić wyrywkowo) Warsztat certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 14001? FTB; Stan Strona 7 z 15

8 1.7 Poświadczenie przekazania odpowiedzialności (445/2011, załącznik III, funkcja I, punkt 5.1 i 5.3) kierownik techniczny pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za zbiór przepisów utrzymaniowych osoba odpowiedzialna za kontrolę końcową/wyjście z warsztatu kierownik SZJ i pełnomocnik ds. SZJ osoba odpowiedzialna za sprzęt pomiarowy i kontrolny 1.8 (8) Poświadczenie wykształcenia (na poziomie podstawowym) ślusarzy hamulcowych Poświadczenie wprowadzenia/szkolenia z zakresu VPI 07, przedłożenie poświadczeń nadania uprawnień/powołania ślusarzy hamulcowych (VPI 07, punkt 2(1)), (procedura kształcenia i dokształcania ślusarzy hamulcowych, sprawdzenie praktyczne w warsztacie) Powołanie rzeczoznawcy z zakresu zbiorników (VPI 07, załącznik 9, punkt 3.1(2)) wraz z poświadczeniem wykształcenia (np. zgodnie z TRBS 1203) 1.9 Poświadczenie ubezpieczenia 1.10 Ew. dopuszczenie EBA i/lub innych zarządów kolejowych (informacyjnie) 1.11 Zarządzanie kompetencjami (445/2011, załącznik III, funkcja I, punkt 1h i 6) - Plan kwalifikacji (matryca kompetencji, plan szkoleń) - Plan kwantyfikacji (regulacje dotyczące zastępstw) W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku auditów kombi badanie to realizowane jest w ramach certyfikacji ECM (2a-c) 1.13 (3a-b) 1.14 (9b) Procedura wyboru dostawców, przegląd najważniejszych dostawców wraz z oceną dostawców (wykorzystanie, składowanie, transport, kontrola wejściowa, skład zablokowany) Procedura zachowania krajowych przepisów z zakresu BHP (istniejące procesy zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG) Procesy informacyjne - Wady i braki istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku auditów kombi badanie to realizowane jest w ramach certyfikacji ECM. W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! FTB; Stan Strona 8 z 15

9 1.15 (10a) 1.16 (10a) (10b) (10c) (10d) (10e) a) Procedura określania czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa (rozporządzenie UE 445/2011, załącznik III, część I, punkt 2 i 2.1) b) Poświadczenie(-a) pouczenia pracowników wykonujących czynności istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa o skutkach nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa (prowadzenie poświadczeń regularnych szkoleń i instruktaży - zapobiegawczo) c) Kontrola ryzyk, procesy i procedury identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, ustalania strategii ograniczania szkód, kontroli skuteczności, zapisy z każdego działania /czynności (ERA/REC/ NT) Procesy dokumentacyjne a) Informacja o urządzeniach, wyposażeniu, narzędziach wykorzystywanych do wykonania czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa b) Informacja o personelu, narzędziach, częściach zamiennych, materiałach wykorzystywanych podczas prac utrzymaniowych c) Informacja o działaniach kontrolnych w celu dopuszczenia do eksploatacji d) Dokumentacja wyników kalibracji i przeglądów / weryfikacji e) Dokumentacja działań / decyzji po stwierdzeniu niezgodności podczas kalibracji i przeglądów Ogólne badanie procesu przez certyfikującego ECM, badanie (wdrożeniowe) przez VPI (np. kontrola jakościowa gotowych wagonów.) W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku auditów kombi badanie to realizowane jest w ramach certyfikacji ECM. 2 Wyposażenie techniczne Realizacja / Poświadczenia / Działania 2.1 (2b, 8d) (7) (5) Utrzymanie wagonów towarowych (wdrożenie praktyczne w ramach inspekcji warsztatu (np. hamulec, postępowanie z komponentami itd.)) a) Sprawdzenie środowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa b) Dźwigniki, elementy mocujące itd. c) Warsztat (hala i urządzenia w warsztatach) d) Stanowiska pomiarowe dla wózka lub odpowiedni sprzęt pomiarowy ostoi lub odpowiedni sprzęt pomiarowy pudła wagonu lub odpowiedni sprzęt pomiarowy FTB; Stan Strona 9 z 15

10 e) Hamulec tor z kanałem f) Urządzenie do prób hamulca Pdr 3 Pdr 4 Pdr 5 Pdr 6 (lub sprzęt o takiej samej funkcjonalności) Oferta naprawy mobilnej wagonów towarowych za pomocą pojazdów warsztatowych g) Bazy pomocnicze warsztatu / placówki zewnętrzne (informacja ważna również dla certyfikującego ECM, ponieważ należy sprawdzić procesy placówek zewnętrznych) 2.2 (2a-b) 2.3 (8c) (8e) Regeneracja komponentów zestawów kołowych i maźnic zestawów kołowych części mechanicznej hamulca (nastawiacz przekładni, kurek końcowy) Utrzymanie zbiorników, pojemników i kontenerów zbiornikowych (kontrola pojazdu) (obszary specjalne) Regulacje i procedury prac na nieoczyszczonych/ładownych wagonach cysternach na terenie warsztatów i podczas usługi naprawy mobilnej Możliwość czyszczenia wnętrza zbiorników i pojemników wagonów cystern do przewozu produktów mineralnych wagonów cystern do przewozu produktów chemicznych wagonów cystern do przewozu gazów sprężonych Wchodzenie do wnętrza zbiorników, pojemników i kontenerów zbiornikowych - Instrukcja wchodzenia do zbiornika i na zbiornik? - Atest zgody na wejście do wnętrza z podanym rodzajem pomiaru i stanu wnętrza zbiornika? - Instrukcja przeprowadzania pomiarów? (miernik zawartości tlenu, eksplozymetr, rurki DRÄGERA) FTB; Stan Strona 10 z 15

11 - Jakie informacje są dostępne przy przeprowadzaniu pomiaru? (informacje o produkcie, karta charakterystyki substancji) - Odpowiedzialny za zezwolenie na wejście do wnętrza? - Plan ewakuacji, drużyna ratownicza i/lub organizacja ratownicza dostępne? - Ćwiczenia ewakuacyjne 3 Sprzęt pomiarowy i kontrolny / narzędzia Realizacja / Poświadczenia / Działania (4a-e) (5, 10d) (10e) Nadzór nad sprzętem kontrolnym (procedura, dokumentacja, postępowanie, składowanie, nadzór, oznakowanie) Jednostka (-ki) kontrolna (-e) i kalibrująca (-e) (akredytacja zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025) Identyfikowalność wsteczna czynności pomiarowych (wdrożenie) Minimalne wymagania do sprzętu kontrolnopomiarowego urządzenie do pomiaru rozstawu kół W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie procedury nie jest konieczne (sprawdzić tylko wdrożenie praktyczne)! sprawdzian do pomiaru wysokości zderzaka lub odpowiedni sprzęt pomiarowy urządzenie do pomiaru profilu koła klucz dynamometryczny Inne środki pomiarowe w razie potrzeby środki pomiarowe do ustalenia średnicy okręgu tocznego czujnik zegarowy (bicie promieniowe zestawu kołowego) (wymagane w warsztatach bez warsztatu naprawy zestawów kołowych w ramach G 4.8) odpowiedni sprzęt pomiarowy do pomiaru wózka/ostoi (krążki miernicze i metrówka/calówka są nieodpowiednie) sprawdzian do pomiaru rozstawu sworzni resorów lub odpowiedni sprzęt pomiarowy (rew.) waga torowa odpowiednie sprawdziany do badania tulei i sworzni (trzpieniowe, szczękowe) FTB; Stan Strona 11 z 15

12 urządzenie do badania resorów zużycie tarcz zderzaków sprawdzian do obsad hamulcowych Wymiana koziołków resorowych belka pomiarowa do wymiany wideł maźniczych lub sprawdzian do wymiany koziołków resorowych (szyna pomiarowa Weikmanna) 4 Zarządzanie informacjami Realizacja / Poświadczenia / Działania (1a) (1a) (1a) (1b) (1a) (1a) (1c, 1d) (1d, 1d) (9a) (10d) (9a, 9b) Proces informacyjny, dokumentacja (-e) utrzymania, a) EBO, normy EN / DIN wymagane do zastosowania Przewodnika utrzymania VPI (VDE-TB 461 & 462), DIN EN (zastępuje UIC 700), AVV (w razie realizacji zleceń od KPP) b) Proces identyfikowania, rejestrowania i wdrażania nowych wytycznych krajowych i międzynarodowych? (członkowstwo w stowarzyszeniach, biuletyn EBA itd.) c) Przewodnik utrzymania VPI (numer klienta) d) Jakość tłumaczenia (EN 15038) e) Zmiany, aktualizacje, update i okólniki VPI, (przestrzeganie, w razie potrzeby tłumaczenie, wdrażanie i stosowanie) f) Dokumentacja utrzymania lub instrukcje utrzymaniowe posiadaczy wagonów (wprowadzone w życie/zlecone przez ECM) g) Istnienie systemu aktualizacji, dystrybucji i nadzoru nad dokumentacją oraz instrukcjami technicznymi utrzymania od posiadaczy wagonów (poświadczenie) h) Dokumentacja towarzysząca produkcji, taka jak lista prac planowych (kto (kiedy) wykonał jaką czynność)), instrukcje stanowiskowe, karty pomiarowe (wózek), protokoły z badań (rewizja hamulca), protokoły z przyjęcia do naprawy i odbioru końcowego pojazdu itd. i) Istnienie systemu informacyjnego z posiadaczem wagonu (ECM) w zakresie wszelkich ustaleń i działań w ramach pobytu W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie procedury nie jest konieczne (sprawdzić tylko wdrożenie praktyczne zgodnie z rozporządzeniem ECM 445/2011, załącznik 3, funkcja IV, punkt 6 i 9)! FTB; Stan Strona 12 z 15

13 wagonu w warsztacie (informacja zwrotna z doświadczeń podczas eksploatacji) (10b) j) Procedura archiwizacji i przechowywania zapisów i dokumentów utrzymaniowych (VPI 01, załącznik 9) k) Zachowanie praw autorskich do dokumentacji utrzymania lub instrukcji poszczególnych posiadaczy wagonów (jeśli zleceniodawca stosuje Przewodnik VPI, musi być w posiadaniu treści przewodnika. W razie wątpliwości zleceniobiorca może skontaktować się z biurem VPI lub skorzystać ze strony internetowej VPI). 5 Kwalifikacje w zakresie techniki spajania Realizacja / Poświadczenia / Działania (8a) Poświadczenie dopuszczenia do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów zgodnie z DIN EN i DIN przez jednostkę notyfikowaną dla klas elementów konstrukcyjnych CL1 CL2 CL3 CL4 ew. uznanie w zakresie spawania zbiorników zgodnie z RID przez urząd państwowy à Podstawą jest dopuszczenie do spawania zgodnie z DIN EN ISO 3834 (wcześniej EN 729) i HP0 (w Niemczech) przez uznaną jednostkę (TÜV, DEKRA, SLV itd.) (w odniesieniu do warsztatów niemieckich procedura uznania realizowana jest przez EBA w powiązaniu z GGVSEB 15 ust. 1) 6 Kwalifikacje w zakresie badań nieniszczących Realizacja / Poświadczenia / Działania (8b) Poświadczenie uznania przez Jednostkę Odpowiedzialną Merytorycznie (FZS) zgodnie z DIN (dla badań NDT na elementach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa) dla metod badań: VT UT MT PT FTB; Stan Strona 13 z 15

14 9. Wynik badania Na podstawie specjalistycznej oceny technicznej warsztat naprawczy (Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów wraz z bazami pomocniczymi warsztatu / placówkami zewnętrznymi) otrzymuje dopuszczenie techniczne do (odpowiednie zakreślić) Rewizji (badań) Znak warsztatu: XXX G 4.0 G 4.2 G 4.8 Utrzymania zgodnie z EN / DIN, Przewodnikiem utrzymania VPI itd. Napraw mobilnych za pomocą pojazdów warsztatowych Rewizji hamulca Br 0 Br 2 Br 3 Naprawy (regeneracja) komponentów zgodnie z Przewodnikiem utrzymania VPI Prace na zestawach kołowych i maźnicach zestawów kołowych na poziomach utrzymania IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechaniczna obróbka osi zestawów kołowych zgodnie z VPI 04, załącznik 13 za pomocą szlifowania lub toczenia V 1 V 2 V 3 V 4 Część mechaniczna hamulca (nastawiacz przekładni, kurek końcowy) na (odpowiednie zakreślić) wagonach towarowych standardowego bądź specjalnego typu budowy (łącznie z koniecznymi naprawami wagonów cystern bez prac na zbiorniku i jego armaturze) wagonach cysternach (rodzaj Z) / wagonach specjalnych (rodzaj U) FTB; Stan Strona 14 z 15

15 10. Niezgodności, działania i zalecenia Zastrzegamy sobie prawo niezapowiedzianej wizytacji warsztatu w okresie obowiązywania dopuszczenia i sprawdzenia wdrożenia wymienionych działań i zaleceń. 11. Okres obowiązywania (pierwsze dopuszczenie 3 lata z okresową kontrolą) do x Należy zgłaszać zmiany osobowe w zakresie personelu wymienionego z nazwiska.... (Miejscowość / data) (Podpis) FTB; Stan Strona 15 z 15

(Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów)

(Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów) Certyfikacja ECM zgodnie z rozporządzeniem UE 445/2011 (funkcja IV) przez [...certyfikujący ECM ] oraz specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przez VPI (dla wagonów towarowych/cystern na podstawie

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA ZAKŁADÓW WYKONUJĄCYCH PRACE SPAWALNICZE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI KOLEJOWYCH W NIEMCZECH

CERTYFIKACJA ZAKŁADÓW WYKONUJĄCYCH PRACE SPAWALNICZE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI KOLEJOWYCH W NIEMCZECH ІV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKACJA ZAKŁADÓW WYKONUJĄCYCH PRACE SPAWALNICZE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI KOLEJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wg EN ISO 3834-2, -3, -4

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wg EN ISO 3834-2, -3, -4 SLV-GSI Polska Sp.zo.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 191 Tel/fax 32 37-34-222 sekretariat@slv-polska.pl www.slv-polska.pl Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wg EN ISO 3834-2, -3, -4 Producent: Telefon:

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ: 1. Nazwa instytucji szkoleniowej... 2. Adres...... 3. Telefon... faks.... 4. E-mail.... 5.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY CERTYFIKOWANEJ Dane osobowe...... nazwisko, imię tytuł Adres...... ulica, numer domu kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje dokumentów potwierdzających

Rodzaje dokumentów potwierdzających Nadzór nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie CSM-CA Rodzaje dokumentów potwierdzających Prezes UTK Dokument potwierdzający Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) Certyfikat ECM *Przewoźnik

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 05 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje pracowników

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 016-0-04 posiadającymi certyfikaty dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikaty w zakresie funkcji systemów utrzymania Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego Wyczekiwana data - 11 lipca 2013 roku, kiedy to zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego*

Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego* Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego* Szanowni Państwo niniejszy kwestionariusz jest jednocześnie wnioskiem o uznanie Waszego Przedsiębiorstwa za dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie.

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa

Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa 12 Artyku y Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa Ma gorzata KUCI SKA 1, Andrzej ANISZEWICZ 2 Streszczenie W artykule scharakteryzowano zakres działalności i prace wykonywane w Pracowni Wielkości

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR............... RADWAG Wagi Elektroniczne 26-600 Radom Bracka 28, Centrala +48 384 88 00, Fax +48 385 00 10, Dział Sprzedaży +48 366 80 06, http://www.radwag.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY 1. Nazwa firmy:.. Adres:... NIP:.. Regon: KRS: Tel./fax.:. E-mail:... Prosimy o załączenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem - do 6 miesięcy przed upływem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 742 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp z o.o. Twój partner w zakresie certyfikacji, badań, inspekcji oraz szkoleń TÜV SÜD Polska Sp z o.o. 09/06/2014 Slide 1 Większe bezpieczeństwo. Większa wartość. Misją TÜV SÜD, nieprzerwanie od 150 lat, jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY CERTYFIKOWANEJ Dane osobowe...... nazwisko, imię tytuł Adres...... ulica, numer domu kod pocztowy, miejscowość...... telefon stacjonarny / komórkowy Data i miejsce urodzenia...

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Weryfikacja certyfikatów bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury Zebrane doświadczenia oraz wyzwania w roku 2015 Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1 z 5 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa? Kraków, 16 maja 2013 r.

Czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa? Kraków, 16 maja 2013 r. Czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa? Kraków, 16 maja 2013 r. Strona 2 Nasze motto na dziś: czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa? Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oznacza dla nas jako

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03) 10.7.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 226/43 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja osób w PCBC S.A.

Certyfikacja osób w PCBC S.A. Uzyskiwanie i doskonalenie kompetencji w akredytowanej jednostce certyfikującej osoby w rożnych obszarach zarządzania Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Mgr inż. Danuta Orleańska, tel. (22) 46 45

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo