(Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów)"

Transkrypt

1 Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przez VPI z uwzględnieniem rozporządzenia UE 445/2011 (funkcje I i IV) (dla wagonów towarowych/cystern na podstawie Przewodnika utrzymania VPI) (Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów) W ramach specjalistycznej oceny technicznej uwzględnione zostały wytyczne/podstawy dyrektyw 2008/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. dotyczące zmiany dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zalecenie ERA (European Railway Agency - Europejska Agencja Kolejowa) dotyczące certyfikacji warsztatów naprawczych (ERA/REC/ NT). W ramach przygotowania specjalistycznej oceny technicznej warsztat naprawczy zobowiązany jest do zebrania dokumentacji (w języku niemieckim) zgodnie z wykazem podanym w Części B specjalistycznej oceny technicznej - wymagane dokumenty i poświadczenia i przekazania/przesłania jej z wyprzedzeniem (3-4 tygodnie) przed rzeczywistą oceną warsztatu. Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przeprowadzane są w celu oceny kompetencji w zakresie czynności utrzymania / naprawy wagonów towarowych i komponentów zgodnie z załączonym wykazem tabelarycznym. Podczas oceny sprawdzany jest sposób wdrożenia wytycznych Przewodnika utrzymania względnie jego dystrybucja/rozdzielnik. Treść Przewodnika utrzymania nie podlega sprawdzeniu w ramach specjalistycznej oceny technicznej. Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie obejmują następujące obszary 1. Organizacja Informacja (pracownicy) Personel Zapewnienie jakości/system zarządzania jakością 2. Wyposażenie techniczne 3. Sprzęt pomiarowy i kontrolny 4. System utrzymania / dokumentacja techniczna 5. Kwalifikacje w zakresie techniki spajania 6. Kwalifikacje w zakresie badań nieniszczących 7. Zakres specjalistycznej oceny technicznej 8. Przeprowadzenie specjalistycznej oceny technicznej 9. Wynik badania 10. Niezgodności, działania i zalecenia 11. Okres obowiązywania Utrzymanie urządzeń wymagających nadzoru zgodnie z EBO 33 nie podlega niniejszej specjalistycznej ocenie technicznej i dopuszczeniu. Oceniony specjalistycznie i dopuszczony warsztat naprawczy w odniesieniu do zachowania kryteriów utrzymania wagonów towarowych podlega kontroli posiadacza wagonów lub jego pełnomocnika oraz dodatkowym wytycznym posiadacza wagonów. FTB; Stan Strona 1 z 15

2 Do celów specjalistycznej oceny technicznej i dopuszczenia warsztatu naprawczego spełnione muszą być następujące warunki: 1. Organizacja / informacja / personel Organizacja warsztatu utrzymaniowego podlegającego ocenie specjalistycznej i dopuszczeniu (schemat organizacyjny) Objaśnienie skutecznego systemu zarządzania jakością / przedłożenie certyfikatu i księgi jakości Powołanie prezesa / kierownika zakładu / kierownika technicznego Powołanie nadzoru technicznego poszczególnych obszarów utrzymania Powołanie pozostałych osób odpowiedzialnych: pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych i osoba odpowiedzialna za zbiór przepisów utrzymaniowych Powołanie odpowiedzialnych za kontrolę końcową / wyjście z warsztatu (przeniesienie odpowiedzialności za odbiór zgodnie z 32 EBO oraz za podpisanie NeL - dowodu wykonanych prac) Poświadczenia zdobycia odpowiedniego wykształcenia przez ślusarzy hamulcowych Poświadczenie pisemnego przekazania odpowiedzialności nadzorowi technicznemu (na podstawie pisma powołującego lub opisu stanowiska) System szkoleń w zakresie kształcenia / kwalifikowania / doszkalania / dokształcania w obszarach, w których warsztat jest oceniany i dopuszczany; dokumentacja działań szkoleniowych Suma ubezpieczenia min. 5 mln Euro (odpowiedzialność cywilnoprawna za produkt / OC firmy) 2. Wyposażenie techniczne Zapewnienie właściwych czynności utrzymania poprzez wyposażenie przestrzenne i techniczne, dostosowane do poszczególnych obiektów i zakresu prac utrzymaniowych Przegląd najważniejszych maszyn / urządzeń technicznych 3. Sprzęt względnie urządzenia pomiarowe i kontrolne Sprzęt względnie urządzenia pomiarowe i kontrolne muszą charakteryzować się wymaganymi cechami metrologicznymi odpowiednio dla planowanego zakresu stosowania i celu np. dokładność, wytrzymałość i zakres pomiaru oraz rozdzielczość Wymagany jest system nadzoru nad sprzętem kontrolnym Przeprowadzanie kalibracji przez notyfikowaną jednostkę kontrolną i kalibrującą W obszarach regulowanych przepisami prawa obowiązują odpowiednie wytyczne FTB; Stan Strona 2 z 15

3 4. System utrzymania, dokumentacja techniczna Zastosowanie dostępnych i obowiązujących dokumentacji technicznych: - EBO mające zastosowanie normy EN / DIN / karty UIC (np. UIC 700) - Przewodnik utrzymania VPI - uznany stan wiedzy technicznej odzwierciedlony w wymagającym zastosowania systemie utrzymania - dokumentacja utrzymania lub instrukcje utrzymaniowe posiadaczy wagonów (np. instrukcje KR z VTG, instrukcje techniczne GATX itd.) 5. Kwalifikacje w zakresie techniki spajania W obszarze techniki spajania (np. spawanie) wymagane jest poświadczenie kwalifikacji producenta. Dla uznania za warsztat wykonujący prace spawalnicze wymagane są kwalifikacje w postaci zaświadczenia dopuszczenia do spawania wagonów towarowych i ich komponentów zgodnie z DIN EN przez jednostkę notyfikowaną. W zakresie spawania urządzeń wymagających nadzoru i zbiorników na towary niebezpieczne należy przestrzegać przepisów szczególnych. Nadzór badań musi dysponować odpowiednimi uprawnieniami do wydawania poleceń oraz prawem do podejmowania decyzji niezależnie od ograniczeń techniczno-produkcyjnych. 6. Kwalifikacje w zakresie badań nieniszczących W zakresie badań nieniszczących zasadniczo wymagane jest poświadczenie uznania przez Jednostkę Odpowiedzialną Merytorycznie (Fachlich Zuständige Stelle - FZS). W celu uzyskania uznania w ramach wykonywania badań nieniszczących zgodnie z DIN należy zaangażować FZS. W odniesieniu do jednostek utrzymaniowych z siedzibą w Niemczech odpowiednią podstawę daje DIN wymagająca zaangażowania jednostki odpowiedzialnej merytorycznie. VPI wychodzi z założenia, że wszystkie jednostki utrzymaniowe z siedzibą w Niemczech działające w zakresie badań nieniszczących wnioskujące o specjalistyczną ocenę techniczną i dopuszczenie VPI / DB Schenker przedłożą również dopuszczenie przez jednostkę odpowiedzialną merytorycznie zgodnie z DIN Zasadniczo takie same wymagania techniczne dotyczą również jednostek utrzymaniowych z siedzibą za granicą. W tym przypadku uznawane są jednak również inne dopuszczenia z zakresu badań NDT, bazujące na lokalnej praktyce i prawodawstwie. Wymaganie wykształcenia personelu NDT w zakresie sektora utrzymania ruchu kolei należy również stawiać tylko tam, gdzie odpowiedzialna organizacja NDT (w Niemczech DGZfP - Niemieckie Towarzystwo Badań Nieniszczących) taki sektor zorganizowała. We wszystkich innych państwach VPI uznaje wieloletnie doświadczenie z zakresu badań NDT lub wewnątrzzakładowe wykształcenie dodatkowe z zakresu sektora utrzymania ruchu kolei. Tam, gdzie nie są wdrożone żadne procedury dopuszczeniowe, ale na zlecenie klienta wykonywane mają być prace na podstawie Przewodnika VPI konieczne jest zaangażowanie niemieckich jednostek odpowiedzialnych merytorycznie w celu uzyskania dopuszczenia w oparciu o DIN (ten sam poziom bezpieczeństwa). FTB; Stan Strona 3 z 15

4 Jednostka utrzymaniowa zobowiązana jest dostarczyć na to poświadczenia. W razie wątpliwości, czy przedłożone dokumenty są wystarczające do zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa również należy zaangażować niemiecką jednostkę odpowiedzialną merytorycznie. FTB; Stan Strona 4 z 15

5 7. Zakres specjalistycznej oceny technicznej do (odpowiednie zakreślić) Prace utrzymaniowe zgodnie z normami EN / DIN, ISO 9000, kartami UIC, Przewodnikiem utrzymania VPI, dokumentacją utrzymania lub instrukcjami utrzymania od posiadaczy wagonów Badania zgodnie z 32 EBO ust. 2, 3 i 4 (rewizje) G 4.0 G 4.2 G 4.8 Naprawy mobilne za pomocą pojazdów warsztatowych Rewizje hamulca Br 0 Br 2 Br 3 Naprawa (regeneracja) komponentów zgodnie z Przewodnikiem utrzymania VPI Prace na zestawach kołowych i maźnicach zestawów kołowych na poziomach utrzymania IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechaniczna obróbka osi zestawów kołowych zgodnie z VPI 04, załącznik 13 za pomocą szlifowania lub toczenia V 1 V 2 V 3 V 4 Część mechaniczna hamulca (nastawiacz przekładni, kurek końcowy) na (odpowiednie zakreślić) wagonach towarowych standardowego bądź specjalnego typu budowy (łącznie z koniecznymi naprawami wagonów cystern bez prac na zbiorniku i jego armaturze) wagonach cysternach (rodzaj Z) / wagonach specjalnych (rodzaj U) FTB; Stan Strona 5 z 15

6 8. Przeprowadzenie specjalistycznej oceny technicznej Lp. (445/11) Wymaganie Realizacja / Poświadczenia / Działania Data oceny x Firma / pełny adres Dane konta bankowego / nr NIP Uczestnicy oceny: Panowie: Firma: Pan: Firma: VPI Pan: Firma: DB Schenker Rail AG Profil firmy (ogólne informacje o strukturze firmy, założeniu, liczbie pracowników, oferowanym zakresie utrzymania, klientach, opinii itp.) 1. Organizacja / personel 1.1 Schemat organizacyjny firmy (445/2011, załącznik III, funkcja I, punkt 5) 1.2 Prezes / kierownik zakładu Kierownik techniczny Osoba kontaktowa Pan Pan Pan Telefon: 0 Faks: 0 FTB; Stan Strona 6 z 15

7 Odpowiedzialny 1.3 Nadzór techniczny Utrzymanie wagonów towarowych Regeneracja komponentów zestawów kołowych / maźnic zestawów kołowych części mechanicznej hamulca 1.4 Pozostałe osoby odpowiedzialne pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za dokumentację osoba odpowiedzialna za sprzęt pomiarowy i kontrolny 1.5 (6) (8c, 9c) (9a) Kontrola końcowa / wyjście z warsztatu / dopuszczenie doużytkowania (końcowa kontrola wagonu i dopuszczenie do eksploatacji) (Kontrola przeprowadzonych prac na podstawie zleceń utrzymaniowych) Realizacja / Poświadczenia / Działania 1.6 Warsztat z certyfikatem ECM? (Przedłożenie certyfikatu notyfikowanej lub akredytowanej jednostki i ew. raportu z kontroli) System zarządzania jakością Warsztat certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001? (certyfikat i przedłożenie księgi jakości) Nazwisko kierownika SZJ oraz (wdrożenie wymagań ISO) nazwisko Pełnomocnika ds. SZJ (coroczny przegląd zarządzania) Skuteczność systemu zarządzania jakością (sprawdzić wyrywkowo) Warsztat certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 14001? FTB; Stan Strona 7 z 15

8 1.7 Poświadczenie przekazania odpowiedzialności (445/2011, załącznik III, funkcja I, punkt 5.1 i 5.3) kierownik techniczny pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za zbiór przepisów utrzymaniowych osoba odpowiedzialna za kontrolę końcową/wyjście z warsztatu kierownik SZJ i pełnomocnik ds. SZJ osoba odpowiedzialna za sprzęt pomiarowy i kontrolny 1.8 (8) Poświadczenie wykształcenia (na poziomie podstawowym) ślusarzy hamulcowych Poświadczenie wprowadzenia/szkolenia z zakresu VPI 07, przedłożenie poświadczeń nadania uprawnień/powołania ślusarzy hamulcowych (VPI 07, punkt 2(1)), (procedura kształcenia i dokształcania ślusarzy hamulcowych, sprawdzenie praktyczne w warsztacie) Powołanie rzeczoznawcy z zakresu zbiorników (VPI 07, załącznik 9, punkt 3.1(2)) wraz z poświadczeniem wykształcenia (np. zgodnie z TRBS 1203) 1.9 Poświadczenie ubezpieczenia 1.10 Ew. dopuszczenie EBA i/lub innych zarządów kolejowych (informacyjnie) 1.11 Zarządzanie kompetencjami (445/2011, załącznik III, funkcja I, punkt 1h i 6) - Plan kwalifikacji (matryca kompetencji, plan szkoleń) - Plan kwantyfikacji (regulacje dotyczące zastępstw) W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku auditów kombi badanie to realizowane jest w ramach certyfikacji ECM (2a-c) 1.13 (3a-b) 1.14 (9b) Procedura wyboru dostawców, przegląd najważniejszych dostawców wraz z oceną dostawców (wykorzystanie, składowanie, transport, kontrola wejściowa, skład zablokowany) Procedura zachowania krajowych przepisów z zakresu BHP (istniejące procesy zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG) Procesy informacyjne - Wady i braki istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku auditów kombi badanie to realizowane jest w ramach certyfikacji ECM. W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! FTB; Stan Strona 8 z 15

9 1.15 (10a) 1.16 (10a) (10b) (10c) (10d) (10e) a) Procedura określania czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa (rozporządzenie UE 445/2011, załącznik III, część I, punkt 2 i 2.1) b) Poświadczenie(-a) pouczenia pracowników wykonujących czynności istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa o skutkach nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa (prowadzenie poświadczeń regularnych szkoleń i instruktaży - zapobiegawczo) c) Kontrola ryzyk, procesy i procedury identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, ustalania strategii ograniczania szkód, kontroli skuteczności, zapisy z każdego działania /czynności (ERA/REC/ NT) Procesy dokumentacyjne a) Informacja o urządzeniach, wyposażeniu, narzędziach wykorzystywanych do wykonania czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa b) Informacja o personelu, narzędziach, częściach zamiennych, materiałach wykorzystywanych podczas prac utrzymaniowych c) Informacja o działaniach kontrolnych w celu dopuszczenia do eksploatacji d) Dokumentacja wyników kalibracji i przeglądów / weryfikacji e) Dokumentacja działań / decyzji po stwierdzeniu niezgodności podczas kalibracji i przeglądów Ogólne badanie procesu przez certyfikującego ECM, badanie (wdrożeniowe) przez VPI (np. kontrola jakościowa gotowych wagonów.) W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie nie jest konieczne! W przypadku auditów kombi badanie to realizowane jest w ramach certyfikacji ECM. 2 Wyposażenie techniczne Realizacja / Poświadczenia / Działania 2.1 (2b, 8d) (7) (5) Utrzymanie wagonów towarowych (wdrożenie praktyczne w ramach inspekcji warsztatu (np. hamulec, postępowanie z komponentami itd.)) a) Sprawdzenie środowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa b) Dźwigniki, elementy mocujące itd. c) Warsztat (hala i urządzenia w warsztatach) d) Stanowiska pomiarowe dla wózka lub odpowiedni sprzęt pomiarowy ostoi lub odpowiedni sprzęt pomiarowy pudła wagonu lub odpowiedni sprzęt pomiarowy FTB; Stan Strona 9 z 15

10 e) Hamulec tor z kanałem f) Urządzenie do prób hamulca Pdr 3 Pdr 4 Pdr 5 Pdr 6 (lub sprzęt o takiej samej funkcjonalności) Oferta naprawy mobilnej wagonów towarowych za pomocą pojazdów warsztatowych g) Bazy pomocnicze warsztatu / placówki zewnętrzne (informacja ważna również dla certyfikującego ECM, ponieważ należy sprawdzić procesy placówek zewnętrznych) 2.2 (2a-b) 2.3 (8c) (8e) Regeneracja komponentów zestawów kołowych i maźnic zestawów kołowych części mechanicznej hamulca (nastawiacz przekładni, kurek końcowy) Utrzymanie zbiorników, pojemników i kontenerów zbiornikowych (kontrola pojazdu) (obszary specjalne) Regulacje i procedury prac na nieoczyszczonych/ładownych wagonach cysternach na terenie warsztatów i podczas usługi naprawy mobilnej Możliwość czyszczenia wnętrza zbiorników i pojemników wagonów cystern do przewozu produktów mineralnych wagonów cystern do przewozu produktów chemicznych wagonów cystern do przewozu gazów sprężonych Wchodzenie do wnętrza zbiorników, pojemników i kontenerów zbiornikowych - Instrukcja wchodzenia do zbiornika i na zbiornik? - Atest zgody na wejście do wnętrza z podanym rodzajem pomiaru i stanu wnętrza zbiornika? - Instrukcja przeprowadzania pomiarów? (miernik zawartości tlenu, eksplozymetr, rurki DRÄGERA) FTB; Stan Strona 10 z 15

11 - Jakie informacje są dostępne przy przeprowadzaniu pomiaru? (informacje o produkcie, karta charakterystyki substancji) - Odpowiedzialny za zezwolenie na wejście do wnętrza? - Plan ewakuacji, drużyna ratownicza i/lub organizacja ratownicza dostępne? - Ćwiczenia ewakuacyjne 3 Sprzęt pomiarowy i kontrolny / narzędzia Realizacja / Poświadczenia / Działania (4a-e) (5, 10d) (10e) Nadzór nad sprzętem kontrolnym (procedura, dokumentacja, postępowanie, składowanie, nadzór, oznakowanie) Jednostka (-ki) kontrolna (-e) i kalibrująca (-e) (akredytacja zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025) Identyfikowalność wsteczna czynności pomiarowych (wdrożenie) Minimalne wymagania do sprzętu kontrolnopomiarowego urządzenie do pomiaru rozstawu kół W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie procedury nie jest konieczne (sprawdzić tylko wdrożenie praktyczne)! sprawdzian do pomiaru wysokości zderzaka lub odpowiedni sprzęt pomiarowy urządzenie do pomiaru profilu koła klucz dynamometryczny Inne środki pomiarowe w razie potrzeby środki pomiarowe do ustalenia średnicy okręgu tocznego czujnik zegarowy (bicie promieniowe zestawu kołowego) (wymagane w warsztatach bez warsztatu naprawy zestawów kołowych w ramach G 4.8) odpowiedni sprzęt pomiarowy do pomiaru wózka/ostoi (krążki miernicze i metrówka/calówka są nieodpowiednie) sprawdzian do pomiaru rozstawu sworzni resorów lub odpowiedni sprzęt pomiarowy (rew.) waga torowa odpowiednie sprawdziany do badania tulei i sworzni (trzpieniowe, szczękowe) FTB; Stan Strona 11 z 15

12 urządzenie do badania resorów zużycie tarcz zderzaków sprawdzian do obsad hamulcowych Wymiana koziołków resorowych belka pomiarowa do wymiany wideł maźniczych lub sprawdzian do wymiany koziołków resorowych (szyna pomiarowa Weikmanna) 4 Zarządzanie informacjami Realizacja / Poświadczenia / Działania (1a) (1a) (1a) (1b) (1a) (1a) (1c, 1d) (1d, 1d) (9a) (10d) (9a, 9b) Proces informacyjny, dokumentacja (-e) utrzymania, a) EBO, normy EN / DIN wymagane do zastosowania Przewodnika utrzymania VPI (VDE-TB 461 & 462), DIN EN (zastępuje UIC 700), AVV (w razie realizacji zleceń od KPP) b) Proces identyfikowania, rejestrowania i wdrażania nowych wytycznych krajowych i międzynarodowych? (członkowstwo w stowarzyszeniach, biuletyn EBA itd.) c) Przewodnik utrzymania VPI (numer klienta) d) Jakość tłumaczenia (EN 15038) e) Zmiany, aktualizacje, update i okólniki VPI, (przestrzeganie, w razie potrzeby tłumaczenie, wdrażanie i stosowanie) f) Dokumentacja utrzymania lub instrukcje utrzymaniowe posiadaczy wagonów (wprowadzone w życie/zlecone przez ECM) g) Istnienie systemu aktualizacji, dystrybucji i nadzoru nad dokumentacją oraz instrukcjami technicznymi utrzymania od posiadaczy wagonów (poświadczenie) h) Dokumentacja towarzysząca produkcji, taka jak lista prac planowych (kto (kiedy) wykonał jaką czynność)), instrukcje stanowiskowe, karty pomiarowe (wózek), protokoły z badań (rewizja hamulca), protokoły z przyjęcia do naprawy i odbioru końcowego pojazdu itd. i) Istnienie systemu informacyjnego z posiadaczem wagonu (ECM) w zakresie wszelkich ustaleń i działań w ramach pobytu W przypadku warsztatu z certyfikatem ECM dalsze badanie procedury nie jest konieczne (sprawdzić tylko wdrożenie praktyczne zgodnie z rozporządzeniem ECM 445/2011, załącznik 3, funkcja IV, punkt 6 i 9)! FTB; Stan Strona 12 z 15

13 wagonu w warsztacie (informacja zwrotna z doświadczeń podczas eksploatacji) (10b) j) Procedura archiwizacji i przechowywania zapisów i dokumentów utrzymaniowych (VPI 01, załącznik 9) k) Zachowanie praw autorskich do dokumentacji utrzymania lub instrukcji poszczególnych posiadaczy wagonów (jeśli zleceniodawca stosuje Przewodnik VPI, musi być w posiadaniu treści przewodnika. W razie wątpliwości zleceniobiorca może skontaktować się z biurem VPI lub skorzystać ze strony internetowej VPI). 5 Kwalifikacje w zakresie techniki spajania Realizacja / Poświadczenia / Działania (8a) Poświadczenie dopuszczenia do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów zgodnie z DIN EN i DIN przez jednostkę notyfikowaną dla klas elementów konstrukcyjnych CL1 CL2 CL3 CL4 ew. uznanie w zakresie spawania zbiorników zgodnie z RID przez urząd państwowy à Podstawą jest dopuszczenie do spawania zgodnie z DIN EN ISO 3834 (wcześniej EN 729) i HP0 (w Niemczech) przez uznaną jednostkę (TÜV, DEKRA, SLV itd.) (w odniesieniu do warsztatów niemieckich procedura uznania realizowana jest przez EBA w powiązaniu z GGVSEB 15 ust. 1) 6 Kwalifikacje w zakresie badań nieniszczących Realizacja / Poświadczenia / Działania (8b) Poświadczenie uznania przez Jednostkę Odpowiedzialną Merytorycznie (FZS) zgodnie z DIN (dla badań NDT na elementach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa) dla metod badań: VT UT MT PT FTB; Stan Strona 13 z 15

14 9. Wynik badania Na podstawie specjalistycznej oceny technicznej warsztat naprawczy (Nazwa i adres warsztatu napraw wagonów wraz z bazami pomocniczymi warsztatu / placówkami zewnętrznymi) otrzymuje dopuszczenie techniczne do (odpowiednie zakreślić) Rewizji (badań) Znak warsztatu: XXX G 4.0 G 4.2 G 4.8 Utrzymania zgodnie z EN / DIN, Przewodnikiem utrzymania VPI itd. Napraw mobilnych za pomocą pojazdów warsztatowych Rewizji hamulca Br 0 Br 2 Br 3 Naprawy (regeneracja) komponentów zgodnie z Przewodnikiem utrzymania VPI Prace na zestawach kołowych i maźnicach zestawów kołowych na poziomach utrzymania IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechaniczna obróbka osi zestawów kołowych zgodnie z VPI 04, załącznik 13 za pomocą szlifowania lub toczenia V 1 V 2 V 3 V 4 Część mechaniczna hamulca (nastawiacz przekładni, kurek końcowy) na (odpowiednie zakreślić) wagonach towarowych standardowego bądź specjalnego typu budowy (łącznie z koniecznymi naprawami wagonów cystern bez prac na zbiorniku i jego armaturze) wagonach cysternach (rodzaj Z) / wagonach specjalnych (rodzaj U) FTB; Stan Strona 14 z 15

15 10. Niezgodności, działania i zalecenia Zastrzegamy sobie prawo niezapowiedzianej wizytacji warsztatu w okresie obowiązywania dopuszczenia i sprawdzenia wdrożenia wymienionych działań i zaleceń. 11. Okres obowiązywania (pierwsze dopuszczenie 3 lata z okresową kontrolą) do x Należy zgłaszać zmiany osobowe w zakresie personelu wymienionego z nazwiska.... (Miejscowość / data) (Podpis) FTB; Stan Strona 15 z 15

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo