Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych"

Transkrypt

1 Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ Alkoholizm laboratoryjnych i Narkomania 2009, Tom 22: nr 1, Instytut Psychiatrii i Neurologii Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych Influence of ethyl alcohol intake on results of laboratory diagnostics Kinga Lis Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra i Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej Abstract Alcohol consumption depending on its duration and extent may affect a number of serum and urine biochemical components. These alterations are very useful for laboratory diagnostics of alcoholism. Ethanol intake can exert an acute or chronic influence on many laboratory parameters. Alcohol-related changes depend on the duration and frequency of intoxication. The acute effects of ethanol ingestion appear within 2 4 hours and recede after about 48 hours. The long-term effects of alcohol consumption may lead to the development of alcoholism. Several biochemical and hematological tests, such as (-glutamyltransferase (GGT) activity, aspartate aminotransferase (AST) activity, HDL-cholesterol, carbo-hydrate deficient transferring (CDT) and beta-hexosaminidase ($-Hex) content of serum, and erythrocyte mean corpuscular volume (MCV) represent markers of alcohol intake. Key words: alcohol, alcoholism, biochemical markers Streszczenie Spo ywanie etanolu mo e modyfikowaæ poziom wielu ró nych sk³adników biochemicznych w surowicy i w moczu. Wp³yw ten jest zale ny od czêstotliwoœci oraz czasu przyjmowania alkoholu etylowego. Zmiany biochemiczne wywo³ane spo ywaniem etanolu znajduj¹ zastosowanie w diagnostyce alkoholizmu. Spo ywanie etanolu wywo³uje zmiany o charakterze ostrym lub przewlek³ym, w zale noœci od czasu trwania i czêstoœci intoksykacji. Ostry efekt wystêpuje w ci¹gu 2 4 godzin po przyjêciu etanolu i ustêpuje po 48 godzinach. Przewlek³y efekt jest skutkiem d³ugotrwa³ego spo ywania alkoholu etylowego. Istnieje wiele testów biochemicznych i hematologicznych jak np. aktywnoœæ (-glutamylotransferazy (GGT), aktywnoœæ aminotransferazy asparaginianowej (AST), stê enie HDL-cholesterolu, desjalowanej transferyny (CDT) i beta-heksozoaminidazy ($-Hex) w surowicy oraz œrednia objêtoœæ erytrocytu (MCV) które mog¹ stanowiæ u yteczne wskaÿniki biochemiczne zmian wywo³anych przez konsumpcjê alkoholu. S³owa kluczowe: alkohol, alkoholizm, wskaÿniki biochemiczne Alkohol etylowy Alkohol etylowy jest silnym œrodkiem odurzaj¹cym, który spo ywany w nadmiernych iloœciach doprowadza do uszkodzenia wielu narz¹dów wewnêtrznych. Alkoholizm powoduje, miêdzy innymi, spichrzanie t³uszczów w w¹trobie, hiperlipemiê oraz marskoœæ w¹troby. Mimo dzia³ania silnie uzale niaj¹cego, alkohol etylowy jest powszechnie stosowan¹ u ywk¹. W postaci wina stanowi sta³y element 65

2 Kinga Lis diety œródziemnomorskiej, zaœ w Europie pó³nocnej spo ywa siê go zwyczajowo jako piwo lub wódkê (1 4). Procentowa zawartoœæ etanolu w napojach alkoholowych jest ró na (5). Skutki oddzia³ywania alkoholu etylowego na organizm zale ¹ od iloœci wypijanego alkoholu, osobniczej podatnoœci oraz czasu systematycznego spo ywania. Nadu ywanie alkoholu prowadzi u chorego nie tylko do uszkodzenia w¹troby, ale te trzustki, mózgu, uk³adu krwiotwórczego i uk³adu kr¹ enia. Zmiany narz¹dowe spowodowane przewlek³ym spo ywaniem etanolu uwidaczniaj¹ siê równie w wynikach badañ laboratoryjnych (3 7). Ponad 95% spo ytego alkoholu etylowego jest utleniane do aldehydu octowego, pozosta³a czêœæ wydalana w formie niezmienionej z moczem oraz z wydychanym powietrzem (3, 8). Znane s¹ trzy uk³ady enzymatyczne bior¹ce udzia³ w przemianach metabolicznych etanolu: dehydrogenazy alkoholowej, enzymów mikrosomalnych i katalazy (3, 8, 9). Dehydrogenaza alkoholowa katalizuje przemianê metaboliczn¹ 80 90% etanolu. Oko³o 20% etanolu metabolizuje siê z udzia³em tlenu za pomoc¹ enzymów mikrosomalnych (MEOS). Tor ten jest uzale niony od NADPH (zredukowanego fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego) (3, 8). Alkohol etylowy mo e byæ równie metabolizowany z udzia³em H 2 O 2 przez katalazê, jednak e tor ten wydaje siê nie mieæ istotnego znaczenia w przemianach metabolicznych etanolu in vivo (3, 8). Aldehyd octowy, powsta³y w pierwszym etapie przemian metabolicznych etanolu, nastêpnie przekszta³ca siê do octanu przy udziale dehydrogenazy acetaldehydowej (ALDH). Z octanu syntetyzowany jest acetylokoenzym-a (acetylo-coa), wykorzystywany do syntezy kwasów t³uszczowych, cholesterolu i porfiryn oraz ulega spalaniu w cyklu kwasów trójkarboksylowych (3, 8, 10). Szybkoœæ utleniania etanolu reguluje stosunek stê eñ NADP (utlenionego) do NADPH. Iloœæ powstaj¹cego NADPH zale y od zapasów glikogenu. D³ugo utrzymuj¹ce siê wysokie stê enia alkoholu etylowego prowadz¹ do wyczerpania rezerw glikogenu, przez co zmniejsza siê potencja³ redukuj¹cy komórek w¹troby. Dochodzi do przesuniêcia równowagi pirogronian mleczan na korzyœæ mleczanu, co sprzyja z kolei syntezie kwasów t³uszczowych i ich przemianie w trójglicerydy. Etanol hamuje równie przemiany kwasów t³uszczowych do acetylo-coa, nasila lipolizê w tkankach obwodowych oraz zwiêksza zu ycie tlenu w w¹trobie. Przemiany metaboliczne alkoholu etylowego prowadz¹ do postêpuj¹cego rozwoju procesu zapalnego, st³uszczenia, zw³óknienia i marskoœci w¹troby (5, 9, 10). Zmiany obserwowane w badaniach laboratoryjnych spowodowane spo yciem alkoholu etylowego W krótkim czasie po spo yciu etanolu przejœciowo wystêpuje kwasica mleczanowa, ketonemia, hiperlipidemia, porfirynuria (4 6). Spo yte jednorazowo du e dawki etanolu hamuj¹ syntezê albumin w w¹trobie. Natomiast d³ugotrwa³e przyj- 66

3 Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych mowanie alkoholu etylowego nie wp³ywa na stê enie albumin, ale prowadzi do ograniczenia ca³kowitej syntezy bia³ek i glikoprotein (8). Etanol hamuje absorpcjê i transport aminokwasów w jelicie. Skutkiem picia alkoholu etylowego jest zmniejszone wch³anianie substancji od ywczych, co prowadzi do niedoboru retinolu, tiaminy, witaminy B12 i kwasu foliowego. U alkoholików nie dochodzi równie do konwersji tiaminy w jej postaæ aktywn¹ pirofosforan tiaminy. Zaburzenia wch³aniania i przemian witaminy B12 oraz folianów powoduj¹ niedokrwistoœæ oraz prowadz¹ do zmian syderoblastycznych w szpiku kostnym. W obrazie morfologii u osób przewlekle spo ywaj¹cych alkohol etylowy obserwuje siê makrocytozê z hiperchromi¹. Znacznie podwy szone s¹ wskaÿniki czerwonokrwinkowe (MCH, MCV) (5, 8, 11, 12). Zaburzenia przemiany witaminy A skutkuj¹ utrat¹ zdolnoœci adaptacji do ciemnoœci, potocznie nazywan¹ kurz¹ œlepot¹, czêsto spotykan¹ u alkoholików (8). U osób przewlekle spo ywaj¹cych alkohol etylowy zaburzeniu ulega równie tor przemian witaminy D. Obni one stê enie aktywnej formy witaminy D3 prowadzi do zaburzenia przemian metabolicznych tkanki kostnej oraz zmniejszenia masy koœci, któremu towarzyszy niskie stê enie osteokalcyny w surowicy (8, 13). Przewlek³y alkoholizm wi¹ e siê czêsto z niedo ywieniem, co poci¹ga za sob¹ zwykle obni one stê enie wapnia, potasu, magnezu oraz fosforanów w surowicy. Zwiêksza siê równie wydalanie cynku i magnezu z moczem (5). Spo ycie etanolu mo e spowodowaæ zarówno hipoglikemiê, jak i hiperglikemiê, co uzale nione jest od zapasów glikogenu w w¹trobie. U osób sytych po spo yciu wiêkszych iloœci alkoholu etylowego obserwuje siê zwiêkszenie stê enia glukozy w surowicy. Jest to spowodowane ograniczeniem obwodowego zu ycia glukozy, przyspieszeniem procesu glikogenolizy oraz zahamowaniem procesu glikolizy. Czêste po spo yciu etanolu obni enie stê enia glukozy w surowicy obserwuje siê z kolei u osób g³odnych oraz alkoholików, u których zapasy glikogenu w w¹trobie s¹ znacznie ograniczone (8, 13). Izolowany wzrost aktywnoœci gamma-glutamylotransferazy (GGT) wskazuje na spo ycie alkoholu w ci¹gu 7 dni przed badaniem, choæ mo e on byæ równie wywo³any ekspozycj¹ na inne ksenobiotyki lub przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych. Przyczyn¹ podwy szonej aktywnoœci GGT mog¹ byæ tak e ró ne choroby w¹troby (np. cholestaza, HCV) niezwi¹zane ze spo yciem etanolu. Poziom GGT w surowicy powraca do normy zwykle w ci¹gu 1 1,5 tygodnia od zaprzestania spo ywania alkoholu etylowego (10, 11, 15, 16). Przy okazjonalnym spo ywaniu etanolu nie obserwuje siê zwykle wzrostu aktywnoœci fosfatazy zasadowej (ALP) i bilirubiny. Parametry te s¹ podwy szone w zaawansowanym uszkodzeniu w¹troby i dróg ó³ciowych, które mo e byæ spowodowane alkoholizmem. Nieznacznie podwy szona jest zwykle aktywnoœæ aminotransferazy asparaginianowej (AST) i aminotransferazy alanianowej (ALT). Aktywnoœæ AST jest wy sza ni ALT z powodu uszkodzenia mitochondriów hepatocytów i uwolnienia do krwi zawartej tam aminotransferazy asparaginianowej. Stosunek AST do ALT zwykle przewy sza 2:1. Wzrost aktywnoœci amylazy i lipazy zarówno w surowicy, jak i w moczu jest najczêœciej objawem poalkoholowego uszkodzenia trzustki (5, 10, 17, 18). 67

4 Kinga Lis U osób spo ywaj¹cych du e iloœci alkoholu etylowego obserwuje siê wzrost aktywnoœci kinazy kreatyninowej (CPK), g³ównie izoformy miêœniowej (CK-MM), na skutek toksycznego wp³ywu alkoholu na tkankê miêœniow¹. Miopatia poalkoholowa prowadzi równie do wzrostu aktywnoœci AST. Gwa³towna rabdomioliza mo e byæ tak e przyczyn¹ niewydolnoœci nerek (5, 11). Spo ywanie alkoholu etylowego prowadzi do wzrostu stê enia kwasu moczowego we krwi, co jest spowodowane nasilon¹ syntez¹ kwasu moczowego w wyniku przyspieszenia obrotu nukleotydów oraz zmniejszeniem jego wydalania przez nerki. Za ograniczone wydalanie kwasu moczowego przez nerki odpowiedzialne jest zwiêkszone stê enie mleczanów, które utrudniaj¹ wydzielanie kwasu moczowego w dystalnych czêœciach nefronu (8, 9). Ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ czu³oœæ i swoistoœæ wskaÿników biochemicznych nadu ywania alkoholu, poszukuje siê specyficznych markerów choroby alkoholowej. Za nowe wskaÿniki biochemiczne nadu ywania alkoholu uwa a siê transferynê desjalowan¹ (transferynê ubogoglikozylowan¹ CDT), aldehyd octowy zwi¹zany z hemoglobin¹ (HAA), beta-heksoaminidazê ($-HEX), des-g-karboksyprotrombinê (DCP) oraz mitochondrialn¹ frakcjê AST (3, 19 29) (tab. 1). Tabela 1. Okres trwania zmian wskaÿników biochemicznych zwi¹zanych ze spo ywaniem alkoholu (19, 30, 31) Time frames of results of biochemical markers of alcohol consumption (19, 30, 31) wskaÿnik biochemiczny rodzaj zmiany okres trwania zmiany MCV wzrost < 3 miesi¹ce GGT w surowicy wzrost < 6 tygodni cholesterol-hdl w surowicy wzrost < 4 tygodnie CDT w surowicy wzrost 3 4 tygodnie glukuronian etylu w surowicy wykrywalny 1 doba 5-hydroksytryptofol/ kwas 5-hydroksyindolooctowy wzrost 1 doba (5HTOL/5HIAA) w moczu metanol we krwi wykrywalny 12 godzin etanol we krwi wykrywalny 24 godziny etanol w wydychanym powietrzu wykrywalny 6 godzin Ostry i przewlek³y efekt spo ywania alkoholu etylowego Spo ywanie alkoholu etylowego wywo³uje w organizmie zmiany metaboliczne okreœlane jako efekt ostry lub jako efekt przewlek³y. Do efektu ostrego dochodzi zwykle po up³ywie 2 4 godzin od spo ycia etanolu. Sporadyczne spo ycie wiêkszych iloœci alkoholu etylowego prowadzi do zahamo- 68

5 Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych wania glukoneogenezy w w¹trobie, w zwi¹zku z czym w surowicy obni a siê stê- enie glukozy, zaœ podwy sza stê enie mleczanów. Powstaj¹ce metabolity, takie jak aldehyd octowy i octan, powoduj¹ wzrost tworzenia kwasu moczowego przez w¹trobê. Z kolei mleczany i octany obni aj¹ stê enie wodorowêglanów. Obserwuje siê równie zmiany stê eñ wielu innych parametrów biochemicznych (tab. 2) (8, 12, 40, 41). Wiêkszoœæ zmian biochemicznych spowodowanych okazjonalnym spo yciem wiêkszej iloœci etanolu ustêpuje zwykle po up³ywie 48 godzin. Zaleca siê zatem, aby krew do badañ by³a pobierana przynajmniej po 2 dobach od spo ycia alkoholu etylowego (2). Tabela 2. Efekt ostry spo ywania alkoholu etylowego (32 39) The acute effect of ethanol consumption (32 39) przybli ony % zmiany w stosunku do wartoœci referencyjnych wartoœci referencyjne wzrost stê enia w surowicy testosteron 23 K<0,86 ng/ml, M 2,0 8,5 ng/ml trójglicerydy 50 <200 mg/dl aldosteron ng/dl mleczany <16 mg/dl kwas moczowy K<5,7 mg/dl, M<7 mg/dl spadek stê enia w surowicy cholesterol ca³kowity 20 <200 mg/dl kortyzol mg/dl wazopresyna ,7 pg/ml prolaktyna 50 K 3,9 17,3 ng/ml, M 2,1 13,0 ng/ml osteokalcyna 50 2,0 15,0 ng/ml wodorowêglany mmol/l glukoza mg/dl Przewlek³y efekt dzia³ania alkoholu etylowego obserwuje siê u osób dotkniêtych alkoholizmem. Skutkiem d³ugoterminowego spo ywania etanolu jest, miêdzy innymi, wzrost aktywnoœci gamma-glutamylotransferazy wywo³any indukcj¹ enzymów. Bezpoœrednim efektem intoksykacji w¹troby jest zwiêkszenie aktywnoœci dehydrogenazy glutaminianowej oraz aminotransferaz (AST, ALT). Inhibicja enzymatycznej glikozylacji podczas potranslacyjnych przemian bia³ek w w¹trobie skutkuje wzrostem stê enia bia³ek desjalowanych (carbohydrate deficient transferrins). Obserwowany wzrost stê enia trójglicerydów spowodowany jest z kolei ograniczonym ich rozpadem w osoczu. Dzia³anie alkoholu na komórki szpiku w trakcie erytropoezy prowadzi do zwiêkszenia œredniej objêtoœci krwinki czerwonej (MCV). Przyczyn¹ zaburzeñ morfologii krwinki czerwonej mog¹ byæ równie niedobory kwasu foliowego lub witaminy B12. U alkoholików obserwuje siê zwykle zwiêkszon¹ diurezê w nastêpstwie obni enia wydzielania wazopresyny przez 69

6 Kinga Lis Tabela 3. Efekt przewlek³y spo ywania alkoholu etylowego (5, 32 34, 38 47) The long-term effect of ethanol consumption (5, 32 34, 38 47) wzrost stê enia w surowicy GGT 1000 K<31 U/l, M<50 U/l AST 250 K<31 U/l, M<37 U/l noradrenalina pg/l adrenalina pg/l kortyzol mg/dl ALT 100 K<31 U/l, M<41 U/l estradiol 100 K faza folikularna: pg/ml K faza owulacyjna: pg/ml K faza lutealna: pg/ml K okres pomenopauzalny <20 pg/ml M<40 pg/ml trójglicerydy 80 <200 mg/dl cholesterol ca³kowity 50 <200 mg/dl MCV fl lipaza 20 <190 U/l amylaza 20 <170 U/l testosteron 19 K<0,86 ng/ml, M 2,0 8,5 ng/ml bilirubina ca³kowita <1,3 mg/dl bilirubina zwi¹zana <0,3 mg/dl kinaza kreatyninowa K<167 U/l, M<190 U/l cholesterol-hdl >35 mg/dl IgA mg/dl IgG mg/dl Odczyn Biernackiego K mm/1h, M 8 10 mm/1h spadek stê enia w surowicy cholesterol-ldl 20 <155 mg/dl wazopresyna ,7 pg/ml glukoza mg/dl IgM K mg/dl, M mg/dl witamina B12 >250 pg/ml kwas foliowy >4 µg/l 70 przybli ony % zmiany w stosunku do wartoœci referencyjnych wartoœci referencyjne zwiêkszon¹ sekrecjê reniny i aldosteronu. Wydalanie du ych iloœci rozcieñczonego moczu powoduje równie zmianê parametrów fizykochemicznych wydalanego moczu, np. zmniejszenie jego ciê aru w³aœciwego (tab. 3) (32, 33, 48, 49). Podsumowanie Jak wynika z badañ Plebani i Carraro (50) ponad 68% wszystkich b³êdów wp³ywaj¹cych na wynik badania laboratoryjnego powstaje w przedanalitycznej fazie badania. Faza ta zale na jest zarówno od czynników niemodyfikowalnych, np.

7 Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych wiek, p³eæ czy rasa, jak i od czynników modyfikowalnych, np. rodzaj stosowanej diety, g³odzenie, przyjmowanie leków, u ywek. Powszechnoœæ konsumpcji alkoholu etylowego czyni z niego jedn¹ z g³ównych u ywek w znacznym stopniu interferuj¹cych w wyniki badañ laboratoryjnych. Wp³yw stosowanych leków, parafarmaceutyków czy te u ywek na wyniki tych badañ mo e w znacznym stopniu maskowaæ zmiany spowodowane chorob¹. Znajomoœæ dzia³ania tych czynników niejednokrotnie umo liwia lekarzowi prawid³ow¹ interpretacjê wyników badañ laboratoryjnych w odniesieniu do stanu klinicznego pacjenta. PIŒMIENNICTWO 1. Hanke I, Lutz W (1996) Biochemia, toksykologia i diagnostyka laboratoryjna w¹troby. ódÿ: Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy. 2. Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, Willson JD, Martin JB, Faucia SI (1987) Harrison s principles of internal medicine. Hamburg: McGraw-HLL Book Company GmbH. 3. Jelski W, Chrostek L, Szmitkowski M (2006) Biochemiczne podstawy alkoholowego uszkodzenia w¹troby. Polski Merkuriusz Lekarski, 21, Kostowski W, Wald I (1996) Dzia³anie biologiczne alkoholu etylowego. Warszawa: PWN. 5. Dró d R (2001) Problemy diagnostyki laboratoryjnej zwi¹zane z konsumpcj¹ alkoholu. Badanie i Diagnoza, 7, Czech E, Hartley M (2003) Polimorfizm genetyczny dehydrogenazy aldehydowej-2 (aldh2) i znaczenie patofizjologiczne i kliniczne aldehydu octowego. Alkoholizm i Narkomania, 16, Habrat B (1996) Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Warszawa: Springer, PWN. 8. Jakubowski Z (1991) Biochemiczne podstawy toksykologii. W: Angielski S, Rogulski J (red.) Biochemia Kliniczna. Warszawa: PZWL. 9. Murray RK, Grammer DK, Mayes PA, Rodwell VW (1995) Biochemia Harpera. Warszawa: PZWL. 10. Das SK, Nayak P, Vasudevan DM (2003) Biochemical markers for alcohol consumption. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 18, Sharpe PC, McBride R, Archbold GP (1996) Biochemical markers of alcohol abuse. Quarterly Journal of Medicine, 89, Rosman AS (1992) Utility and evaluation of biochemical markers of alcohol consumption. Journal of Substance Abuse, 4, Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B (2003) Samples: from the patient to the laboratory. Weinheim: Wiley-VCH GmbH & Co. KgaA. 14. Heikkonen E, Ylikahri R, Roine R, Välimäki M, Härkönen M, Salaspuro M (1998) Effect of alcohol on exercise-induced changes in serum glucose and serum free fatty acids. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 22, Goldberg DM, Soleas GJ, Levesque M (1999) Moderate alcohol consumption: the gentle face of Janus. Clinical Biochemistry, 32, Nilssen O, Førde OH, Brenn T (1990) The Tromsø Study. Distribution and population determinants of gamma-glutamyltransferase. American Journal of Epidemiology, 132, Rubin E, Rottenberg H (1982) Ethanol-induced injury and adaptation in biological membranes. Federation Proceedings, 41, Gupta V, Toskes PP (2005) Diagnosis and management of chronic pancreatitis. Journal of Postgraduate Medicine, 81, Allen JP, Litten RZ, Fertig JB, Sillanaukee P (2000) Carbohydrate-deficient transferrin, gammaglutamyltransferase, and macrocytic volume as biomarkers of alcohol problems in women. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 24,

8 Kinga Lis 20. Mazur-Laskowska M (2001) Transferyna ubogoglikozylowana jako marker nadu ywania alkoholu. Badanie i Diagnoza, 7, Stibler H (1991) Carbohydrate deficient transferrin in serum: a new marker of potentially harmful alcohol consumption reviewed. Clinical Chemistry, 37, Kip MJ, Spies CD, Neumann T, Nachbar Y, Alling C, Aradottir S, Weinmann W, Wurst FM (2008) The Usefulness of direct ethanol metabolites in assessing alcohol intake in nonintoxicated male patients in an emergency room setting. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 32, 7, Choy CS, Cheah KP, Chiou HY, Li JS, Liu YH, Yong SF, Chiu WT, Liao JW, Hu CM (2008) Induction of hepatotoxicity by sanguinarine is associated with oxidation of protein thiols and disturbance of mitochondrial respiration. Journal of Applied Toxicology, 28, Chmiest W, Targosz D, Gawlikowski T (2007) Ocena zaburzeñ wentylacji u mê czyzn uzale - nionych od alkoholu. Przegl¹d Lekarski, 64, Huseby NE, Nilssen O, Kanitz RD (1997) Evaluation of two biological markers combined as a parameter of alcohol dependency. Alcohol and Alcoholism, 32, Mikkelsen IM, Kanitz RD, Nilssen O, Huseby N (1998) Carbohydrate-deficient transferrin: marker of actual alcohol consumption or chronic alcohol misuse? Alcohol and Alcoholism, 33, Augustyñska B, Zió³kowski M, Kosmowski W (2004) CDT u kobiet uzale nionych od alkoholu pilota owe badania nad przydatnoœci¹ kliniczn¹. Alkoholizm i Narkomania, 17, Ohhira M, Ohtake T, Saito H, Ikuta K, Tanaka K, Tanabe H, Kawashima T, Fujimoto Y, Naraki T, Ono M, Kohgo Y (1999) Increase of serum des-gamma-carboxy prothrombin in alcoholic liver disease without hepatocellular carcinoma. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 23, 67S 70S. 29. Hultberg B, Isaksson A, Tiderström G (1980) Beta-hexosaminidase, leucine aminopeptidase, cystidyl aminopeptidase, hepatic enzymes and bilirubin in serum of chronic alcoholics with acute ethanol intoxication. Clinica Chimica Acta, 105, Voltaire A, Beck O, Borg S (1992) Urinary 5-hydroxytryptophol: a possible marker of recent alcohol consumption. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 16, Whitfield JB, Hensley WJ, Bryden D, Gallagher H (1978) Estimation of alcohol intake from laboratory results. Annals of Clinical Biochemistry, 15, Leppäluoto J, Vuolteenaho O, Arjamaa O, Ruskoaho H (1992) Plasma immunoreactive atrial natriuretic peptide and vasopressin after ethanol intake in man. Acta Physiologica Scandinavica, 144, Sobuta E (2000) Czynniki przedanalityczne dotycz¹ce pacjenta wp³ywaj¹ce na wyniki badañ laboratoryjnych. Badanie i Diagnoza, 6, Ratage D, Brugger G, Wehr M, Bode JCh, Wiesser H (1985) Catecholamines in plasma and urine of patients with alcoholic liver damage under resting and exercise conditions. Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 23, Heikkonen E, Mäki T, Kontula K, Ylikahri R, Härkönen M (1989) Effect of acute ethanol intake and hangover on the levels of plasma and urinary catecholamines and lymphocytic beta-adrenergic receptors. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 13, Heikkonen E, Ylikahri R, Roine R, Välimäki M, Härkönen M, Salaspuro M (1996) The combined effect of alcohol and physical exercise on serum testosterone, luteinizing hormone, and cortisol in males. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 20, Rico H, Cabranes JA, Cabello J, Gómez-Castresana F, Hernández ER (1987) Low serum osteocalcin in acute alcohol intoxication: a direct toxic effect of alcohol on osteoblasts. Bone and Mineral, 2, Taracha E, Habrat B, Lehner M, Wis³owska A, Woronowicz BT, Bogulas M, Charewicz J, Markuszewski C, P³aŸnik A (2006) Combining markers of nephrotoxicity and hepatotoxicity for improved monitoring and detection of chronic alcohol abuse. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 44,

9 Wp³yw spo ywania alkoholu etylowego na wyniki badañ laboratoryjnych 39. Czech E, Hartleb M (2007) Tradycyjne i nowe wskaÿniki spo ywania alkoholu w iloœciach szkodliwych dla zdrowia. Alkoholizm i Narkomania, 20, Grunst J, Dietze G, Wicklmayr M (1977) Effect of ethanol on uric acid production of human liver. Nutrition and Metabolism, 21, Dietze G, Wicklmayr M, Grunst J, Hepp KD, Braun S, Mehnert H (1973) Glycogenolysis and gluconeogenesis of human liver under ethanol influence. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, 79, Eriksson CJ, von der Pahlen B, Sarkola T, Seppä K (2003) Oestradiol and human male alcoholrelated aggression. Alcohol and Alcoholism, 38, Sarkola T, Eriksson CJ (2003) Testosterone increases in men after a low dose of alcohol. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 27, Sarkola T, Adlercreutz H, Heinonen S, von Der Pahlen B, Eriksson CJ (2001) The role of the liver in the acute effect of alcohol on androgens in women. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 86, Rico H, Gomez-Castresana F, Cabranes JA, Almoguera I, Lopez Duran L, Matute JA (1985) Increased blood cortisol in alcoholic patients with aseptic necrosis of the femoral head. Calcif Tissue International, 37, Wadstein J, Skude G (1979) Changes in amylase, hepatic enzymes and bilirubin in serum upon initiation of alcohol abstinence. Acta Medica Scandinavica, 205, Ahlgren A, Hedenborg G, Norman A, Wisén O (1988) Serum bilirubin subfractions in patients with alcohol abuse during detoxication. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 48, Freer DE, Statland BE (1977) Effects ethanol (0,75 g/kg body weight) on the activities of selected enzymes in sera of healthy young adults: 2. Interindividual variations in response of (-glutamyltransferase to repeated ethanol challenges. Clinical Chemistry, 23, Rico H (1990) Alcohol and bone disease. Alcohol and Alcoholism, 25, Plebani M, Carraro P (1997) Mistakes in stat laboratory: types and frequency. Clinical Chemistry, 43, Adres do korespondencji Kinga Lis Collegium Medicum UMK Katedra i Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej ul. M. Sk³odowskiej-Curie 9, Bydgoszcz otrzymano: przyjêto do druku:

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4 Ocena przydatnoœci klinicznej ró nych wzorów, stosowanych do wyliczania filtracji k³êbuszkowej oraz stê enia kreatyniny w surowicy u dzieci po zabiegach w kr¹ eniu pozaustrojowym, do oceny ryzyka wyst¹pienia

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

Zaanga owanie we wspólnotê Anonimowych Alkoholików a jakoœæ ycia i d³ugoœæ abstynencji jej cz³onków

Zaanga owanie we wspólnotê Anonimowych Alkoholików a jakoœæ ycia i d³ugoœæ abstynencji jej cz³onków Zaanga owanie we wspólnotê Anonimowych Alkoholików Alkoholizm a i Narkomania jakoœæ ycia 2008, i d³ugoœæ Tom 21: abstynencji nr 3, 235 245 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii Zaanga owanie we wspólnotê

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

SPEECH DISORDERS AND LINGUISTIC ERRORS IN VOICE AND AUDIO ANALYSIS

SPEECH DISORDERS AND LINGUISTIC ERRORS IN VOICE AND AUDIO ANALYSIS SPEECH DISORDERS AND LINGUISTIC ERRORS IN VOICE AND AUDIO ANALYSIS Jacek RZESZOTARSKI The Faculty of Criminalistics and Special Chemistry, The Agency of Internal Security, Warsaw ABSTRACT: Language communication

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ POSTÊPY PRZECIWCIA A BIOLOGII MONO- KOMÓRKI I POLIKLONALNE I TOM ICH ZASTOSOWANIE 35 2008 SUPLEMENT W CYTOMETRII... NR 24 (17 34) 17 PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

ZENON KULKA, EL BIETA BOGDANOWICZ, KRYSTYNA TARCZYÑSKA, ALFREDA RUZIKOWSKA

ZENON KULKA, EL BIETA BOGDANOWICZ, KRYSTYNA TARCZYÑSKA, ALFREDA RUZIKOWSKA Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 189 193 Praca oryginalna Original paper Opiniowanie s¹dowo-psychiatryczne sprawców uzale nionych od substancji odurzaj¹cych lub dzia³aj¹cych pod ich wp³ywem:

Bardziej szczegółowo

Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2

Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2 Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 6 Kielce 2007 Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2 1 Zak³ad Profilaktyki Chorób Uk³adu Nerwowego Instytut Zdrowia Publicznego Wydzia³ Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek

Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek PRACE KAZUISTYCZNE Alicja E. GRZEGORZEWSKA Dominik PAJZDERSKI U chorej w 43 r.. rozpoznano dnê moczanow¹, kamicê

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH

RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH Alkoholizm i Narkomania 2003, Tom 16: nr 1-2, 57-68 RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosiñska-Dec Zak³ad Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu PRACE PRZEGL DOWE Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu Marek Bednarczyk 1, Jadwiga Brzeziñska 1, Anna S³awiñska 1, Maria Siwek 1, Mariusz Urbanowski 2, Katarzyna Kasperczyk 1

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej

Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej Rak pêcherza moczowego stanowi powa ny problem onkologii urologicznej. Rak pêcherza moczowego wystêpuje w

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 27. ZESZYT 1, 28 Tomasz HACHAJ * KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII STRESZCZENIE W artykule szczegó³owo

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 279 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION COMPARED TO STUDENTS OF OTHER SUBJECTS AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009 PAWE CI SZCZYK AGNIESZKA MACIEJEWSKA MAREK SAWCZUK ZMIENNO GENETYCZNA JAKO JEDEN Z PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Zwierzêta jako bioreaktory przysz³oœæ przemys³u farmaceutycznego?

Zwierzêta jako bioreaktory przysz³oœæ przemys³u farmaceutycznego? PRACE PRZEGL DOWE Zwierzêta jako bioreaktory przysz³oœæ przemys³u farmaceutycznego? Agata Tyczewska, Kamilla B¹kowska- ywicka Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznañ Animals as bioreactors

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo