REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, , będącą właścicielem i prowadzącą portal 2. Portal - Platforma internetowy portal branżowy, którego właścicielem jest firma INFOSystems z siedzibą w Warszawie, Platforma zwana dalej jako InfoWORK24 lub Portal lub Serwis. 3. Użytkownik każda osoba korzystająca z niniejszego portalu i jego usług. 4. Portal publiczny lub Strefa publiczna publiczna strona serwisu pozwalająca użytkownikom korzystać z ogólnodostępnych treści. 5. Portal prywatny lub Strefa prywatna obszar dostępny dla zarejestrowanych użytkowników pozwalający na korzystanie przez nich z zakupionych usług. 6. Usługa jeden z płatnych elementów portalu, pozwalający realizować specjalistyczne funkcje portalu. 7. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego zawierana pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie oraz aktualnie obowiązują ceną danej usługi. 8. Regulamin niniejszy regulamin serwisu 9. Cena usługi opłata za korzystanie z płatnych form Serwisu, publikowana osobno dla każdej usługi. Zmiana ceny usługi nie oznacza zmiany Regulaminu. 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strefy prywatnej i świadczenia usług znajdujących się w ofercie platformy internetowej 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. 3. Nazwa InfoWORK24, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treści i Portal podlegają ochronie i stanowią własność Administratora. str. 1

2 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z InfoWORK24 w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 3. Portal publiczny Serwis udostępnia anonimowy dostęp użytkownikowi do portalu publicznego. W strefie tej użytkownik może korzystać z darmowych, ogólnie dostępnych treści artykułów oraz wyszukiwarki, gdzie może uzyskać informacje na temat dostępności tłumaczy. Z poziomu strefy publicznej może także zgłaszać wszelkie naruszenia regulaminu oraz innych praw w tym autorskich co do zamieszczanych materiałów. 4. Strefa prywatna Na podstawie Umowy Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z prywatnej Strefy Serwisu, i w zależności od wybranego abonamentu będzie miał dostęp do usług świadczonych przez Serwis w tej strefie. Przed rozpoczęciem do korzystania z usług strefy prywatnej użytkownik będzie musiał się zalogować. 5. Usługi świadczone przez portal Na podstawie Umowy Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Usług Serwisu InfoWORK24.pl. Korzystanie z usług serwisu wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej. Przed rozpoczęciem korzystania z usług portalu Użytkownik będzie musiał się zalogować. 1. Wizytówka tłumacza Usługa oferowana w strefie prywatnej, pozwalająca zarejestrować dane kontaktowe tłumacza wraz z próbkami umiejętności w zakresie tłumaczenia, a także certyfikatami i referencjami. 2. Biuro tłumaczeń str. 2

3 Usługa pozwalająca użytkownikom tworzyć i zarządzać własnym biurem tłumaczeń. 3. Reklama w portalu Usługa pozwalająca użytkownikom zamieszczać własne reklamy, które będą wyświetlane szerokiemu gronu odbiorców w strefie publicznej. 6. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkownika 1. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów InfoWORK24 zarówno do celów zarobkowych jak i niezarobkowych oraz niekomercyjnych. 2. Tam, gdzie to będzie umożliwione, Użytkownik może komentować treści opublikowane na blogu InfoWORK24 poprzez formularze komentarzy. 3. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. 4. Komentarz nie zostanie opublikowany w całości bądź części albo zostanie usunięty jeżeli Administrator uzna go za: sprzeczny z prawem; zawierające wulgaryzmy; treści mogące obrażać inne osoby; naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie; naruszający zasady etykiety oraz współżycia społecznego; zawierający sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową; zawierający sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi; informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń; pozbawiony jakiejkolwiek logicznej treści; nie mający związku z tematem komentowanej treści i/lub utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z PI; wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia Użytkownikom dyskusje związaną z publikacją; zawierający elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki "<" ">"); mający charakter reklamowy - promuje firmę bądź serwis internetowy. str. 3

4 5. Administrator nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy, treści i innych materiałów które w InfoWORK24 są umieszczane przez Użytkowników. 6. Użytkownik korzystający z newslettera Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany adres Płatności 1. Portal InfoWORK24 umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług odpłatnych, w szczególności Wizytówki tłumacza, Biura tłumaczeń i Reklamy. 2. Wszystkie opłaty podawane na stronach Portalu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 3. Ceny usług i ich zawartość określa Cennik. 4. Użytkownik zakupuje czasowy dostęp do wybranej usługi. 5. Zmiany cen usług będą ogłaszane na łamach Serwisu i nie stanowią zmiany Regulaminu. 6. Użytkownik może dokonać płatności za wybrane Usługi: przelewem online; kartą płatniczą; poprzez standardowe zlecenie przelewu. 7. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 8. Każda płatność musi jednoznacznie identyfikować Użytkownika oraz rodzaj wykupowanej usługi lub okres jej świadczenia 9. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Użytkownika. Po autoryzacji Płatności Użytkownik może pobrać fakturę VAT ze swojego Konta. W celu otrzymania faktury VAT pocztą Użytkownik powinien przesłać na adres siedziby Operatora pisemne żądanie w tym przedmiocie. 10. Operator potwierdza dokonanie Płatności wraz z informacją o szczegółach zakupionej Usługi, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania, odwoływania akcji promocyjnych na stronach Portalu. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie. str. 4

5 12. Operator zastrzega sobie prawo do przyznawania Użytkownikom specjalnych rabatów lub innych uprawnień, w tym odroczenia terminów Płatności. Szczegółowe warunki obowiązujących w danym okresie rabatów określone są na stronach Portalu. 8. Zawarcie i odstąpienie od umowy 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie po uprzednim wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu. Dane rejestracyjne stanowią minimalny zakres niezbędny do wystawienia faktury. 2. Usługi oferowane przez Portal maja formę subskrypcji abonamentowej. 3. Zawierana Umowa dotyczy wybranej usługi lub usług strefy prywatnej a czas jej trwania zależny jest od wybranej przez Użytkownika opcji abonamentowej jest na czas nieoznaczony. 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz 271 z późn. zm), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie wobec Operatora stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust.1 powyżej nie przysługuje, jeżeli świadczenie Usługi zostało rozpoczęte przed upływem 10-dniowego terminu od dnia zawarcia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest pierwsze uruchomienie danej usługi: Wizytówka, Biuro Tłumaczeń, Reklama. 6. Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w razie następujących działań Użytkownika: umyślnego nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu; działania na szkodę Operatora; wykorzystywania usług Serwisu do celów niezgodnych z prawem; braku akceptacji Regulaminu. 9. Warunki techniczne korzystania z danych i usług 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów PI wymagane jest: połączenie z siecią Internet; str. 5

6 urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa); konto (w przypadku korzystania z niektórych podstron np. zasoby komentowania treści zamieszczonych na blogu Portalu Innowacji). 2. Przy korzystaniu z zasobów PI zabronione jest: wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie PI lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu; wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez PI. 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 10. Warunki licencji i prawa autorskie 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do InfoWORK24 przysługują wyłącznie Operatorowi. 2. W celu właściwego korzystania z Usługi, Operator udziela Użytkownikowi na czas określony niewyłącznej licencji w zakresie rozpowszechnienia Usługi w sposób polegający na odtworzeniu jej w taki sposób, aby w czasie trwania umowy o świadczenie usług wyłącznie Użytkownik mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 3. Korzystanie z Usług nie może wykraczać poza zakres określony licencją. W szczególności, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim Usług, w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług przy wykorzystaniu Usług Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Operatora oraz inne prawa własności intelektualnej Operatora 4. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotnienia materiałów otrzymanych w trakcie korzystania z Usługi, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w ust W przypadku korzystania z Usług Wizytówka Tłumacza oraz Biuro Tłumaczeń Użytkownik uprawniony jest do zwielokrotnienia materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi jedynie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z dokumentów. Użytkownik może korzystać z materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi lub ich fragmentów wyłącznie dla str. 6

7 własnych celów. Jakiekolwiek zwielokrotnianie przez Użytkownika poza zakresem i celem określonym powyżej jest zakazane. 6. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej przysługujących Operatorowi. 7. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji i dekompilacji Usługi w jakimkolwiek zakresie. 8. Akceptując regulamin Użytkownik zgadza się tym samym na warunki licencji programów, od których zależny jest Portal InfoWORK Operator posiada i zachowuje wszystkie prawa autorskie do portalu, poszczególnych jego części i Usług, za wyjątkiem materiałów zamieszczonych przez Użytkowników portalu. 11. Zmiany regulaminu 1. INFOSystems jako Operator portalu InfoWORK24 zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu. 2. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie Regulaminu na łamach Serwisu. 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie 7 dni po jej ogłoszeniu. 4. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zmiany Regulaminu. 5. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Operatorowi. 12. Prawa i obowiązki 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu i usług w celu utrzymania, konserwacji lub dla poszerzenia zawartości Portalu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy Operator zamieści informację na stronie internetowej Platformy. 2. Operator zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Platformy, jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści informację na stronie internetowej Platformy. 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia usług Serwisu, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. 4. Z chwilą rozwiązania Umowy, Operator na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania Umowy. str. 7

8 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego dokumentów; skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła, przejęcia maila przez osobę trzecią); za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników; za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika; udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa; informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania; treść wprowadzanych przez Użytkownika danych; jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki Użytkownika. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin; jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników; str. 8

9 utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich); szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.); podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu, umowy i regulaminów usług jeśli takowe istnieją. Ponad to: Administrator i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności; Administrator, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych; Administrator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 13. Poufność 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. 2. INFOSystems oraz Użytkownik zobowiązują się zachować obowiązek poufności i nie ujawniać informacji oraz dokumentów otrzymanych od drugiej strony. str. 9

10 3. Strony uprawnione są do ujawnienia informacji na polecenie administracji publicznej, organów ścigania oraz sądów. 14. Bezpieczeństwo danych 1. Operator przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Portal jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług Portalu, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu. 2. Dodatkowo Operator jest upoważniony do wykorzystywania adresu oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Operatora bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych. 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Operator na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania Umowy. 4. Operator podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu. 15. Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług, regulaminem Serwisu lub przepisami prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia na adres elektroniczny: 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w sposób jasny i zrozumiały, określać zakres uchybień i niezgodności oraz zawierać Dane umożliwiające jej rozpatrzenie. 3. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji, Operator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie. 4. Nieustosunkowanie się przez Operatora do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej. str. 10

11 POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy zbiór zasad dotyczy danych osobowych gromadzonych i przechowywanych przez Operatora na swoich serwerach w związku z udostępnianiem i prowadzeniem portalu InfoWORK24 oraz usług jakie on udostępnia. Zgodnie z zasadami gromadzenia danych Operator zbiera i utrzymuje informacje identyfikujące najemców usług w najmniejszej niezbędnej ilości, tak aby umożliwić najemcom korzystanie z serwisu i jego usług. 16. Dbałość o ochronę danych osobowych. Ochrona bezpieczeństwa i poufności danych osobowych jest dla Operatora bardzo ważna. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Operator korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Dane nam powierzone składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej, wypadkami losowymi czy też celowym zamierzonym działaniem osób trzecich chcących przechwycić lub zniszczyć dane. Dane najemców jak i podmiotów przez nich obsługiwanych są w systemie odseparowane przez co nie ma możliwości przypadkowej ingerencji jednego najemcy w dane innego. 17. Bezpieczeństwo Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Każdy najemca, który wykupił dowolną usługę w systemie otrzymuje możliwość utworzenia unikalnego loginu i hasła jednoznacznie go identyfikującego. Najemca odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. str. 11

12 18. Ograniczenie celu Dane podmiotów obsługiwanych przez najemców oraz dane osobowe osób zatrudnionych w tych podmiotach są wprowadzane do systemu przez Użytkownika i wykorzystywane są tylko i wyłącznie w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością przy wykorzystaniu funkcjonalności oferowanych przez system InfoWORK24. Dane wprowadzone do Serwisu mogą jednakże być udostępnione podmiotom trzecim lub wykorzystane inaczej niż w celach świadczenia usług Serwisu w specyficznych sytuacjach gdzie jest to konieczne, np.: ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze; do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym; by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne firmy Operatora. 19. Łącza do innych witryn internetowych Portal InfoWORK24 zawiera łącza do innych witryn internetowych poprzez odniesienia do artykułów z innych źródeł jak i własne linki najemców związane z usługami reklamowymi. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. 20. Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność Wszelkie materiały zawarte w serwisie InfoWORK24 w strefie publicznej są bezpłatne. Użytkownicy oraz zespół obsługi portalu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. Portal InfoWORK24 zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów i reklam oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin portalu InfoWORK Wyłączenie odpowiedzialności Serwis InfoWORK24 nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach, reklamach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach portalu. 22. Cookies str. 12

13 Operator może używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwery Operatora na komputerze użytkownika, które serwer Operator może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Operator. Operator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z Operatorem innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce opcje internetowe lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Operatora. Jednocześnie Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Operatora (serwisu). 23. Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie internetowej 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do InfoWORK Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do InfoWORK24 na okres niezbędny do usunięcia skutków, będących następstwem zaistniałych okoliczności. 5. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku niewłaściwym wykorzystaniem InfoWORK24, bądź w związku z niewłaściwym działaniem InfoWORK24, jak również, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. str. 13

14 6. InfoWORK24, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie. 7. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez InfoWORK W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 9. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271); ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz.914); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 10. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr z późn. zm.). str. 14

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo