Regulamin współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy"

Transkrypt

1 Tłumaczenia Mickiewicz ul. Kąpielowa 10B, Zielona Góra Tel.: (0048) Strona internetowa: Regulamin współpracy 1 Definicje 1. Tłumacz przysięgły lub Tłumacz oznacza w niniejszym Regulaminie Leszka Adama Mickiewicza, właściciela firmy Tłumaczenia Mickiewicz z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kąpielowa 10B, Zielona Góra, o numerze NIP: PL , Regon: , świadczącego Usługi tłumaczeniowe oraz pokrewne. 2. Pełnomocnik tłumacza przysięgłego, Pełnomocnik lub Tłumacz języka angielskiego oznacza współpracownika firmy, Monikę Marię Mickiewicz, świadczącą Usługi tłumaczeniowe w zakresie sporządzania Tłumaczeń w parze językowej język polski - język angielski. Pełnomocnik jest umocowany do kontaktu z Klientami w pełnym zakresie w przypadku nieobecności Tłumacza przysięgłego w siedzibie firmy. Do obowiązków Pełnomocnika należy więc w szczególności uzgadnianie terminów realizacji Zleceń, przyjmowanie i wydawanie gotowych Tłumaczeń oraz organizacja spraw związanych z rodzajem prowadzonej działalności oraz sporządzanie Tłumaczeń w parze językowej język polski - język angielski. Wszelkie ustalenia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Tłumacza przysięgłego dotyczą również Pełnomocnika z wyjątkiem realizacji Tłumaczeń poświadczonych. 3. Usługa tłumaczeniowa lub Tłumaczenie - każdorazowa czynność polegająca na wykonaniu Tłumaczenia lub czynności wymagającej działań tłumaczeniowych. 4. Usługa lingwistyczna - każda pokrewna usługa inna niż Tłumaczenie, polegająca na udzieleniu pomocy językowej Klientowi. Za Usługę lingwistyczną należy więc rozumieć m.in. sporządzanie pism, listów (również w formie elektronicznej), weryfikację tekstów, korektę tekstów, organizację szkoleń językowych dla firm, prowadzenie rozmów telefonicznych z upoważnienia i na zlecenie Klienta, podczas których Tłumacz przysięgły ma prawo prowadzić rozmowę z rozmówcą na podstawie wytycznych Klienta, wymagającą jednak włożenia własnej inicjatywy Tłumacza przysięgłego. Za

2 Usługę lingwistyczną należy rozumieć również wszelkie usługi językowe, niebędące usługami stricte tłumaczeniowymi, które wymagają od Tłumacza przysięgłego zaangażowania własnej inwencji twórczej, wyobraźni i pomysłowości. 5. Zlecenie lub Zamówienie - każdorazowe powierzenie Tłumaczowi przysięgłemu wykonania Usługi tłumaczeniowej lub Usługi lingwistycznej. 6. Klient - firma, instytucja, osoba prywatna będąca odbiorcą usług Tłumacza przysięgłego. Pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego, do której grupy klientów zalicza się dany Klient. 7. Klient indywidualny - osoba prywatna zlecająca Tłumaczenie jednorazowo lub okazjonalnie. 8. Klient firmowy - firma, instytucja, osoba prowadząca działalność gospodarczą, zlecająca Tłumaczenia częściej niż Klient indywidualny. 9. Klient stały - Klient, z którym odbywa się stała comiesięczna współpraca, polegająca na zlecaniu odpowiednio obszernej ilości Tłumaczeń. Klientem stałym może zostać zarówno Klient indywidualny, jak i Klient firmowy. 10. Tekst źródłowy lub Tekst oryginalny - tekst dostarczony Tłumaczowi przysięgłemu do tłumaczenia w formie papierowej, elektronicznej, lub w dowolnej innej formie. 11. Tekst docelowy, Tekst tłumaczenia, Tekst przetłumaczony, Tekst lub Tłumaczenie - Tekst przetłumaczony przez Tłumacza przysięgłego i oddany Klientowi. 12. Tłumaczenie zwykłe lub Tłumaczenie niepoświadczone - Tłumaczenie, które nie jest podbite pieczęcią tłumacza przysięgłego, wykonane w formie papierowej lub elektronicznej. 13. Tłumaczenie poświadczone lub Tłumaczenie uwierzytelnione - Tłumaczenie podbite pieczęcią tłumacza przysięgłego i opatrzone jego podpisem, wykonane w formie papierowej. 14. Tłumaczenie specjalistyczne - Tłumaczenie zawierające terminologię fachową. 15. Tłumaczenie ustne, Tłumaczenie wyjazdowe lub Wyjazd tłumaczeniowy - Tłumaczenie ustne wykonywane na żywo podczas spotkania biznesowego, konferencji, rozprawy, zdarzenia, spotkania zazwyczaj w siedzibie Klienta lub inne podobne. Tłumaczenie ustne dzieli się na: a) Tłumaczenie konsekutywne - Tłumaczenie ustne, podczas którego uczestnik rozmowy robi przerwy w wypowiedzi, umożliwiając Tłumaczowi przysięgłemu przetłumaczenie jej treści, b) Tłumaczenie symultaniczne - Tłumaczenie ustne, podczas którego uczestnik rozmowy prowadzi wypowiedź, a Tłumacz przysięgły tłumaczy jednocześnie jej treść. 16. Tłumaczenie pisemne - Tłumaczenie z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język obcy. Takie Tłumaczenie jest wykonane w formie pliku tekstowego lub, w przypadku Tłumaczeń poświadczonych, w formie papierowej. 17. Znak w tłumaczeniu lub Znak - każdy widoczny i niewidoczny znak drukarski, w szczególności

3 litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia, spacje oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. 18. Strona tłumaczeniowa, Strona tłumaczenia lub Strona obliczeniowa/ rozliczeniowa - strona wykonanego Tłumaczenia. Ilość Stron obliczeniowych oblicza się na podstawie ilości Znaków występujących w Tłumaczeniu. Jako jedną Stronę obliczeniową uważa się 1500 Znaków w przypadku Tłumaczeń zwykłych lub 1125 Znaków w przypadku Tłumaczeń poświadczonych. Cena za jedną stronę Tłumaczenia rozumiana jest zawsze jako cena za stronę liczoną jako 1500 Znaków w przypadku Tłumaczeń zwykłych lub za stronę liczoną jako 1125 Znaków w przypadku Tłumaczeń poświadczonych. Stronę rozpoczętą liczy się jak całą. 19. Godzina obliczeniowa/ rozliczeniowa lub Godzina tłumaczenia - jednostka obliczeniowa w przypadku Tłumaczeń ustnych. Jako jednostkę obliczeniową w takim przypadku uznaje się godzinę zegarową. W czas pracy Tłumacza przysięgłego w przypadku Tłumaczeń ustnych wlicza się także czas dojazdu Tłumacza przysięgłego na miejsce Tłumaczenia i czas powrotu do firmy Tłumacza przysięgłego. Za Godzinę tłumaczenia należy rozumieć każdą pełną i rozpoczętą niepełną godzinę zegarową. 20. Blok obliczeniowy/ rozliczeniowy lub Blok tłumaczenia - inna możliwość jednostki obliczeniowej w przypadku Tłumaczeń ustnych. Jako jednostkę obliczeniową w takim przypadku uznaje się cztery godziny zegarowe. W czas pracy Tłumacza przysięgłego w przypadku Tłumaczeń ustnych wlicza się także czas dojazdu Tłumacza przysięgłego na miejsce Tłumaczenia i czas powrotu do firmy Tłumacza przysięgłego. 21. Stawka podstawowa lub Stawka zasadnicza - ogólna stawka obowiązująca za jedną Stronę obliczeniową Tłumaczenia. 22. Cena za tłumaczenie lub Cena - łączna Cena za tłumaczenie. Łączną końcową Cenę za tłumaczenie oblicza się na podstawie ilości Stron obliczeniowych w Tłumaczeniu. Podczas kalkulacji Ceny za tłumaczenie należy pomnożyć ilość Stron obliczeniowych przez cenę Strony obliczeniowej, co da ostateczną Cenę za tłumaczenie. 23. Tłumaczenie wykonane w trybie ekspresowym/ pilnym lub Tłumaczenie ekspresowe/ pilne - Tłumaczenie wykonane na prośbę Klienta w trybie przyspieszonym. Przy określaniu trybu ekspresowego bierze się pod uwagę objętość tekstu, oczekiwany termin wykonania Tłumaczenia oraz trudność języka użytego w Tekście oryginalnym. Określenie trybu ekspresowego pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. Za tak wykonane Tłumaczenie może być doliczona dopłata w wysokości 50% Stawki zasadniczej. Doliczenie ewentualnej dopłaty pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. 24. Skład graficzny lub DTP - opracowanie graficzne i przygotowanie tłumaczonych materiałów do

4 druku, obejmujące tłumaczenie, korektę językową, opracowanie graficzne dokumentu, skład tekstu i grafiki oraz korektę językową i edytorską Tekstu docelowego. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania Tłumaczeń poświadczonych i zwykłych, pisemnych i ustnych oraz warunki wykonywania innych pokrewnych Usług lingwistycznych przez Tłumacza przysięgłego na rzecz Klientów zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami. 2. Tłumacz przysięgły wykonuje Tłumaczenia zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącymi tłumaczy przysięgłych, w poszanowaniu zasad etyki zawodowej tłumaczy przysięgłych oraz w poszanowaniu ogólnie przyjętych zasad sztuki sporządzania tłumaczeń, w szczególności w poszanowaniu Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, przyjętego przez Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, dostępnego pod następującym adresem internetowym: a także w poszanowaniu zasad Karty Tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT i zasad Karty Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. 3. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie dochowania zasad szczególnej staranności i bezstronności, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde Zlecenie było wykonane w sposób profesjonalny, rzetelny oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. 4. Tłumacz przysięgły wykonuje Tłumaczenia w następujących parach językowych: a) Język polski - język niemiecki i odwrotnie, b) Język polski - język angielski i odwrotnie, c) Język niemiecki - język angielski i odwrotnie. 5. Tłumacz przysięgły wykonuje Tłumaczenia pisemne (zwykłe, specjalistyczne, poświadczone) i Tłumaczenia ustne (konsekutywne i symultaniczne). 6. Tłumacz przysięgły wykonuje wszystkie rodzaje Tłumaczeń pisemnych i ustnych ze wszelkich dziedzin. 7. Tłumacz przysięgły wykonuje usługi spokrewnione z Tłumaczeniami, w tym Usługi lingwistyczne. 8. Tłumacz przysięgły nie dokonuje Tłumaczeń na poczekaniu ani Tłumaczeń u Klienta. Wyjątkiem są Wyjazdy tłumaczeniowe Tłumacza przysięgłego, Tłumaczenie podczas spotkań biznesowych i tym podobnych. 9. Tłumaczenie u Klienta może zostać wykonane wyjątkowo na wyraźną prośbę Klienta. Za takie prace wykonane poza biurem Tłumacza przysięgłego może być doliczona dopłata. Doliczenie ewentualnej dopłaty pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego.

5 10. Zlecenie Tłumaczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 11. Tłumacz przysięgły oświadcza, że posiada najwyższy stopień kwalifikacji zawodowych, wszechstronną wiedzę specjalistyczną, bogate doświadczenie z zakresu sporządzania Tłumaczeń, obszerny dorobek wykonanych Tłumaczeń z wielu dziedzin nauki, kultury, sztuki, techniki, medycyny, prawa oraz że dokłada wszelkich starań, aby sporządzone Tłumaczenie było nienaganne, wolne od błędów merytorycznych i oddające w pełni treść oryginału. 12. Tłumacz przysięgły oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby należycie wykonane Tłumaczenie przyniosło jak największy sukces i pożytek dla Klienta. 13. Tłumacz przysięgły oświadcza, że ewentualnie zatrudniony podwykonawca, współpracownik wykonujący Tłumaczenie na zlecenie oraz w imieniu Tłumacza przysięgłego posiada równie wysokie kwalifikacje zawodowe oraz że wykonywane przez takiego podwykonawcę Tłumaczenie cechuje zbliżona jakość do jakości Tłumaczeń sporządzanych przez Leszka Adama Mickiewicza. 14. Tłumacz przysięgły ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia Tłumaczenia bez podania przyczyny. 15. W przypadku Tłumaczeń ustnych dłuższych Wyjazdów tłumaczeniowych Klient jest obowiązany dostarczyć Tłumaczowi przysięgłemu wystarczającą wiedzę na temat zakresu Tłumaczenia. Klient jest w szczególności obowiązany udostępnić Tłumaczowi przysięgłemu materiały dotyczące tematyki i kontekstu Tłumaczenia. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Tłumacza przysięgłego z odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niejasności w Tłumaczeniu, wynikłe z niedostatecznej wiedzy Tłumacza przysięgłego na temat danego kontekstu tłumaczeniowego. 16. Rozróżnienie sposobu rozliczenia godzin wykonanej pracy w przypadku Tłumaczeń ustnych pomiędzy rozliczeniem za Godzinę tłumaczenia a Blokiem tłumaczenia pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. 17. Aby zapewnić Klientom najwyższą jakość oferowanych usług Tłumacz przysięgły zobowiązuje się do nieustannego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 18. Klient ma prawo zażyczyć sobie indywidualnego sposobu wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej i przedstawić własną propozycję oraz indywidualne instrukcje dotyczące sposobu wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej. 19. W przypadku zamawiania Usługi lingwistycznej bądź Tłumaczenia składającego się z większej ilości materiału, Klient jest obowiązany dokładnie określić zakres kompetencji Tłumacza przysięgłego w zakresie wykonywania Usługi lingwistycznej lub wyraźnie określić, które z powierzonych plików lub dokumentów lub ich części powinien przetłumaczyć Tłumacz przysięgły. W przypadku braku takiego określenia Tłumacz przysięgły będzie tłumaczył wszystkie powierzone mu materiały. 20. Koszty Składu graficznego będą rozliczane każdorazowo na podstawie stopnia skomplikowania usługi, t.j. od stopnia ingerencji w grafikę, formatu, w którym ma być oddane Tłumaczenie itd.

6 21. W przypadku, gdy Klient życzy sobie zastosowania specyficznego nazewnictwa w Tłumaczeniu, winien jest dostarczyć własny spis terminologii zawierający wszystkie zakresy słownictwa, adnotacje, komentarze, notatki, uwagi, zapiski, które należy uwzględnić podczas wykonywania Tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takiego słowniczka Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od specyficznych życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową Tłumacza przysięgłego. Klient jest również obowiązany przekazać wszelkie wytyczne i specyficzne życzenia dotyczące sposobu wykonania Tłumaczenia. Jeśli Klient wraz z Tekstem oryginalnym nie przekaże Tłumaczowi przysięgłemu żadnych specjalnych wskazówek dotyczących wykonania Tłumaczenia, to wszystkie zwroty i wyrażenia zostaną tłumaczone na poprawny i ogólnie zrozumiały język z zachowaniem należytej formy stylistycznej i merytorycznej. 22. Tłumacz przysięgły gwarantuje Klientom stałym dostępność i gotowość przyjęcia każdego Zlecenia niezależnie od jego wielkości oraz oczekiwanego terminu realizacji. Wyjątkiem od tej reguły jest działanie siły wyższej. 23. W przypadku gdy Klient indywidualny i Klient stały jednocześnie oczekują wykonania Zlecenia, to Klient stały ma zawsze pierwszeństwo w wykonaniu Tłumaczenia przed Klientem indywidualnym, chyba że Klient stały wyrazi inną wolę. 24. Tłumacz przysięgły gwarantuje swoim Klientom, a w szczególności Klientom stałym otrzymanie gotowego Tłumaczenia w uzgodnionym z Klientem terminie realizacji. 25. W sprawie praw autorskich do Tłumaczenia obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonane Tłumaczenie pozostaje własnością Tłumacza przysięgłego do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności, Klient uzyskuje prawa autorskie do Tłumaczenia. 26. W przypadku Klientów stałych mogą obowiązywać inne warunki współpracy i wykonywania Tłumaczeń, jeśli obie strony uzgodnią takie warunki. Powyższe dotyczy sytuacji określonych indywidualnie między Tłumaczem przysięgłym a Klientem. 3 Kontakt z Tłumaczem przysięgłym 1. Kontakt z Tłumaczem przysięgłym jest możliwy w siedzibie firmy, pod adresem: Tłumaczenia Mickiewicz - Leszek Adam Mickiewicz, ul. Kąpielowa 10B, Zielona Góra. Jest to zarówno adres do korespondencji, jak i adres biura, na który należy wysyłać dokumenty do tłumaczenia oraz w którym możliwy jest odbiór gotowych Tłumaczeń. 2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-18:00. W przypadkach pilnych

7 dopuszcza się nawiązanie kontaktu z Tłumaczem przysięgłym o dowolnej porze, również w godzinach nocnych. 3. Nawiązanie kontaktu celem złożenia Zamówienia jest możliwe drogą elektroniczną lub telefonicznie. Obowiązujący adres poczty elektronicznej brzmi: Obowiązuje niniejszy numer telefonu kontaktowego do Tłumacza przysięgłego: (0048) W przypadku trudności nawiązania kontaktu z Tłumaczem przysięgłym (nieobecność w biurze, wynikająca z realizacji innego Zlecenia bądź pobytu u innego Klienta) zaleca się kontakt z Pełnomocnikiem tłumacza przysięgłego, panią Moniką Marią Mickiewicz pod adresem poczty elektronicznej: lub pod niniejszym numerem telefonu: (0048) Złożenie pierwszego Zamówienia drogą elektroniczną nie zobowiązuje Tłumacza przysięgłego do przyjęcia Zlecenia ani do odpowiedzi na . Aby złożyć pierwsze Zamówienie, Klient jest obowiązany nawiązać kontakt dodatkowo telefonicznie i wyrazić chęć zlecenia dokumentów do tłumaczenia. 6. Przed każdorazową wizytą w siedzibie firmy Klient jest obowiązany do nawiązania kontaktu telefonicznie i ustalenia terminu spotkania. 7. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych kontaktowych umożliwiających kontakt Tłumacza przysięgłego z Klientem i dostarczenie wykonanego Tłumaczenia. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych kontaktowych. 8. Tłumacz przysięgły nie jest obowiązany odpisywać Klientowi na każdy . 4 Warunki wykonania zlecenia 1. Klient zamawia usługę sporządzenia Tłumaczenia telefonicznie bądź pisemnie na podany w danych kontaktowych niniejszego Regulaminu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. 2. W razie potrzeby Klient udostępni Tłumaczowi przysięgłemu teksty pomocnicze z dziedziny, z której wykonywane jest Tłumaczenie lub zapewni kontakt z konsultantem z danej dziedziny. 3. Klient dostarcza Tekst źródłowy do tłumaczenia w formie papierowej lub w formie pliku komputerowego w formacie.doc,.docx,.pdf,.txt,.rtf,.odt,.xls,.ods. Pozostałe formaty muszą być uzgadniane z Tłumaczem przysięgłym. Gotowe Tłumaczenie będzie dostarczone również w jednym z wymienionych formatów plików lub w innym, uzgodnionym z Klientem. Tłumaczenia poświadczone dostarczane będą w formie papierowej. Zaleca się dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną, co przyspiesza proces tłumaczenia.

8 4. Wszystkie Tłumaczenia będą wykonywane czcionką Calibri lub Times New Roman, chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie inną czcionkę. W przypadku czcionek nietypowych Klient jest obowiązany dostarczyć plik czcionki do zainstalowania. Wielkość czcionki w Tłumaczeniu wyniesie 11, natomiast uwagi w Tłumaczeniu poświadczonym będą umieszczane czcionką o wielkości W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu OpenOffice bądź innego popularnego pakietu biurowego, Tłumacz przysięgły nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście Tłumaczenia. Elementy te będą uwzględnione i odtwarzane w Tłumaczeniu po dodatkowych ustaleniach z Klientem. W porozumieniu z Klientem Tłumacz przysięgły ustala taki sposób zapisu Tłumaczenia, który pozwoli Klientowi bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty Tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp. Przykładową formą odzwierciedlenia zagnieżdżonego na rysunkach, schematach lub wykresach tekstu może być przeniesienie tekstu z rysunków, schematów lub wykresów do osobnego pliku tekstowego i przetłumaczenie zwrotów w formie tabeli w ten sposób, że w jednej kolumnie zostanie umieszczony Tekst oryginalny, a w kolumnie równorzędnej Tekst przetłumaczony. Możliwe jest również dokonanie edycji tekstu zagnieżdżonego w rysunku, schemacie, wykresie za pomocą specjalistycznych programów i zamieszczenia Przetłumaczonego tekstu w takiej samej bądź podobnej formie jak w Tekście oryginalnym. Za taką edycję będzie pobierana dodatkowa opłata, liczona na podstawie trudności wykonania edycji oraz czasu przeznaczonego na edycję. 6. W przypadku pierwszego Zlecenia Klient ma obowiązek potwierdzić zlecenie wykonania Tłumaczenia drogą elektroniczną bądź listownie. Przykładowa formuła, którą w formie elektronicznej powinien zawrzeć Klient zamawiający pierwsze Zlecenie może brzmieć: Niniejszym zlecam wykonanie tłumaczenia. 7. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient jest obowiązany podać adres zwrotny, dane kontaktowe oraz w przypadku faktur VAT dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 8. Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta spełnienia dodatkowych formalności przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia jak np. przesłanie kopii dokumentów firmowych (KRS, Regon, wpis do EDG, NIP), przesłanie Zlecenia drogą elektroniczną, dokonanie przedpłaty. 9. W przypadku nowych Klientów Tłumacz przysięgły jest uprawniony do pobrania przedpłaty w wysokości 100% szacowanego kosztu Tłumaczenia w przypadku Tłumaczeń pisemnych. Przedpłata ta zostanie rozliczona po wykonaniu Tłumaczenia na podstawie faktycznej ilości znaków w gotowym Tekście. Różnica pomiędzy szacowanym kosztem a kosztem faktycznym jako nadpłata zostanie

9 zwrócona Klientowi. Jeśli wystąpi niedopłata, zostanie ona doliczona do ostatecznej faktury. 10. W przypadku pierwszego Zlecenia pobierana jest zaliczka w wysokości 50% szacunkowych kosztów Tłumaczenia. Powyższe nie dotyczy Tekstów, których wielkość nie przekracza dwóch Stron rozliczeniowych. Tłumacz przysięgły może odstąpić od pobrania zaliczki. 11. W przypadku Klientów stałych każdorazowe przesłanie tekstu pocztą elektroniczną będzie uznawane za Zlecenie wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej. 12. W przypadku przesłania Zlecenia pocztą elektroniczną, Klient jest zobowiązany dostarczyć również, na życzenie Tłumacza przysięgłego, oryginał dokumentu. 13. Klient jet obowiązany ustalić z Tłumaczem przysięgłym termin wykonania Tłumaczenia pisemnego lub Tłumaczenia ustnego. 14. Tłumacz przysięgły obowiązuje się odesłać sporządzone Tłumaczenie pisemne drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. 15. Termin realizacji Zleceń obejmuje również soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku Klientów indywidualnych mogą występować odstępstwa od tej reguły. 16. Tłumacz przysięgły zwyczajowo nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostarczenie przesyłką pocztową Tekstu przetłumaczonego. 17. Anulowanie zleconej Usługi tłumaczeniowej lub lingwistycznej musi być wykonane w formie pisemnej i przesłane do Tłumacza przysięgłego drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową. 18. W czas pracy Tłumacza przysięgłego w przypadku Tłumaczenia ustnego wlicza się wszystkie godziny całe i rozpoczęte. W czas pracy Tłumacza przysięgłego wlicza się również czas przeznaczony na dojazd Tłumacza przysięgłego na miejsce tłumaczenia oraz czas powrotu do firmy Tłumacza przysięgłego. Czas pracy Tłumacza przysięgłego obejmuje również wszystkie przerwy w Tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, przerwy niezawinione przez Tłumacza przysięgłego, przejazdy Tłumacza przysięgłego z Klientem i inne). 19. W trakcie wykonywania Tłumaczenia ustnego, Klient zobowiązany jest zapewnić Tłumaczowi przysięgłemu napoje. W przypadku wielogodzinnego Tłumaczenia ustnego Klient jest obowiązany do zapewnienia posiłku Tłumaczowi przysięgłemu zgodnie przepisami prawa. 20. W przypadku pobytu Tłumacza przysięgłego poza biurem, a także w przypadku Wyjazdów tłumaczeniowych Klient jest odpowiedzialny za organizację całego wyjazdu dla Tłumacza przysięgłego. Klient jest w szczególności obowiązany ponieść koszty zakwaterowania, wyżywienia i wszelkie inne niezbędne koszty. 21. Klient odwołujący Zlecenie Tłumaczenia pisemnego jest obowiązany zapłacić Tłumaczowi przysięgłemu wynagrodzenie za pracę wykonaną do momentu anulowania Zlecenia przez Klienta, tj. wynagrodzenie wynikające z ilości Tekstu już przetłumaczonego, a ponadto odszkodowanie w

10 wysokości 10% pozostałej szacunkowej wartości Zlecenia. 22. Klient odwołujący Zlecenie Tłumaczenia ustnego lub Wyjazdu tłumaczeniowego w ciągu 4 godzin od czasu złożenia Zamówienia, nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem Tłumaczenia, Klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny całego oczekiwanego Tłumaczenia ustnego. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem Tłumaczenia spowoduje obciążenie Klienta kosztami w wysokości 100% ceny całego oczekiwanego Tłumaczenia. 23. Zmiana terminu wykonania Tłumaczeń ustnych o okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia. Wówczas zastosowanie mają przepisy zawarte w punkcie 21 niniejszego paragrafu. 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, odnoszących się do sposobu wykonywania Tłumaczeń, zastosowanie mają odpowiednie zasady zawarte w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego oraz w Karcie Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. 5 Płatności 1. Płatności dokonywane są na podstawie wystawionej dla Klienta faktury VAT. 2. Faktura VAT jest wystawiana każdorazowo po wykonanym Tłumaczeniu. 3. W przypadku Klientów stałych możliwe jest ustalenie odrębnych zasad wystawiania faktur VAT: a) Zbiorcza faktura VAT, wystawiana raz na dwa tygodnie; w połowie i pod koniec każdego miesiąca, b) Zbiorcza faktura VAT, wystawiana co tydzień; pod koniec każdego tygodnia, c) Faktura VAT wystawiana po każdorazowym wykonaniu Zlecenia, d) Klient ma prawo zaproponować własną, wygodną dla Klienta formę otrzymywania faktur VAT za wykonane Tłumaczenia. 4. Płatności będą realizowane w formie przelewu na konto bankowe, podane na fakturze VAT, w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Jako termin płatności uznaje się datę wpływu kwoty do zapłaty na konto Tłumacza przysięgłego. Dłuższy termin płatności wymaga indywidualnych uzgodnień. Może obowiązywać inny termin płatności faktur VAT, szczególnie w przypadku mniejszych kwot. 5. Zastrzega się prawo naliczenia odsetek za fakturę zapłaconą po terminie lub w przypadku braku płatności za fakturę. Kwota odsetek wynosi 5% kwoty należnej za Tłumaczenie za każdy dzień zwłoki płatności.

11 6. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się przesłać fakturę w dniu jej wystawienia. Jeśli dniem wystawienia faktury VAT jest dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas faktura będzie wysłana pierwszego dnia roboczego. Na prośbę Klienta możliwe jest przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanej faktury lub faktury pro forma. 7. Możliwe jest dokonanie płatności za fakturę gotówką w siedzibie firmy Tłumacza przysięgłego. 8. Na życzenie Klienta, Tłumacz przysięgły może dokonać wstępnej szacunkowej wyceny Zlecenia. Podana w ten sposób cena jest jedynie ceną orientacyjną, która może być różna od Ceny za tłumaczenie. Ostateczna Cena jest zawsze obliczana na podstawie ilości Znaków w wykonanym Tłumaczeniu. Wycena nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba Stron rozliczeniowych po przetłumaczeniu Tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie. 9. Wszelkie nietypowe Zlecenia, nieujęte w cenniku, są wyceniane indywidualnie. 10. Tłumaczowi przysięgłemu przysługuje prawo pobrania wyższej stawki niż Stawka podstawowa oraz prawo odstąpienia od Stawki podstawowej na rzecz stawki niższej, jeśli uzna, że wystąpiły stosowne okoliczności potwierdzające zasadność pobrania wyższej bądź niższej stawki. Określenie takich okoliczności pozostaje do uznania Tłumacza przysięgłego. 11. Indywidualne rabaty udzielane Klientowi są objęte tajemnicą handlową. 12. Za Usługę lingwistyczną oraz w uzasadnionych przypadkach za Usługę tłumaczeniową Tłumacz przysięgły ma prawo pobrać stawkę odbiegającą od stawki wyszczególnionej w cenniku według własnego uznania, uwzględniając własne zaangażowanie, czas przeznaczony na wykonanie usługi oraz osobiste umiejętności i wiedzę fachową. 13. W przypadku, gdy Klient zleca wykonanie Tłumaczenia i w trakcie realizacji zmienia warunki jego wykonania, jest zobowiązany zaakceptować wszelkie wynikłe z tego tytułu zmiany Ceny za tłumaczenie. 6 Odpowiedzialność 1. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku niezlecenia istotnych dla Klienta tekstów. 2. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za błędne zrozumienie przez Klienta Tekstu już przetłumaczonego, za błędne zrozumienie informacji, wynikłych z wykonania Tłumaczenia lub Usługi lingwistycznej, przekazanych Klientowi ustnie bądź pisemnie przez Tłumacza przysięgłego oraz za wszelkie wynikające z tego powodu straty i szkody poniesione przez Klienta. 3. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z indywidualnych instrukcji Klienta, opisanych w punkcie 17 2 niniejszego Regulaminu, przekazanych Tłumaczowi przysięgłemu

12 przez Klienta, na podstawie których wykonano Usługę tłumaczeniową lub lingwistyczną. 4. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za błędny lub nieczytelny Tekst oryginalny oraz za wynikające z tego powodu błędy merytoryczne w Tłumaczeniu. 5. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub niejasności w Tłumaczeniu, wynikłe z błędów lub niejasności występujących w Tekście oryginalnym. Klient może zostać poinformowany o błędach merytorycznych lub o niejasnościach występujących w Tekście oryginalnym, jeśli wyrazi takie życzenie. Taka usługa będzie rozumiana jako Usługa lingwistyczna i ewentualnie będzie za nią pobrana dodatkowa opłata. 6. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za usterki i opóźnienia powstałe na skutek działania siły wyższej takie jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu. 7. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu Tłumaczenia powstałe nie z winy Tłumacza przysięgłego. 8. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za Tłumaczenie wykonane po terminie, jeśli opóźnienie będzie wynikać z winy Klienta. 9. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie Tłumaczenia wysłanego przesyłką pocztową lub kurierem. 10. Odpowiedzialność Tłumacza przysięgłego wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za Tłumaczenie, w związku z którym powstała ewentualna szkoda. 7 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do 7 dni od daty wykonania Zlecenia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty przekazania gotowego Tłumaczenia oznacza, że Klient przyjmuje wykonane Tłumaczenie bez zastrzeżeń. 2. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej i należycie uzasadnione z podaniem listy zastrzeżeń, na której Klient winien wskazać wszystkie sporne miejsca w Tłumaczeniu oraz w miarę możliwości przedstawić propozycję zmian. 3. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w Tłumaczeniu wynikłych z winy Tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły obowiązuje się do wykonania korekty Tłumaczenia. W takim przypadku Tłumacz przysięgły może udzielić Klientowi rabatu. 4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w Tłumaczeniu wynikłych nie z winy Tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły na życzenie Klienta obowiązuje się również do wykonania korekty Tłumaczenia. Wówczas Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty

13 za wykonanie korekty. 5. Tłumacz przysięgły zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty Tekstu poddanego reklamacji. Klient traci wszelkie prawa do reklamacji, jeśli zleci wykonanie korekty osobie trzeciej, bądź jeśli sam ją przeprowadzi. Wszelkie zmiany w Tłumaczeniu dokonane przez Klienta bądź osobę trzecią powodują utratę reklamacji oraz wszelkich roszczeń prawnych. 6. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nieprzekroczony został termin płatności za wykonane Tłumaczenie. 7. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty, pomniejszenia kwoty należności ani opóźnienia płatności za Tłumaczenie. 8. Tłumacz przysięgły nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w Tłumaczeniu powstałe na skutek wykonania Tłumaczenia w trybie ekspresowym. 8 Poufność 1. Tłumacz przysięgły obowiązuje się do zachowania w tajemnicy faktów, okoliczności, informacji technicznych, handlowych, ekonomicznych lub innych, stanowiących tajemnicę Klienta lub wymagających zachowania w poufności na jakiejkolwiek innej podstawie, a także treści wynikających z tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, z którymi Tłumacz przysięgły zapoznał się w związku z wykonywanym Tłumaczeniem oraz w związku z materiałami i informacjami otrzymanymi od Klienta. 2. Tłumacz przysięgły obowiązuje się do nieudostępniania informacji o swoich Klientach osobom trzecim. Jednakże informacje o Klientach oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 3. Tłumacz przysięgły może przekazywać jedynie informacje o przedmiocie działalności swoich Klientów tylko innym swoim Klientom, chyba że dany Klient nie wyrazi na to zgody. 4. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się wszelkich dokumentów Klientów, w szczególności Klientów stałych oraz wykonanych na ich podstawie Tłumaczeń, nie przechowywać w siedzibie swojej firmy. Obowiązek archiwizacji dokumentów leży po stronie Klienta, chyba że wystąpią inne ustalenia z Klientem. 5. Powyższy punkt nie dotyczy materiałów dostępnych powszechnie. 6. Na życzenie Klienta Tłumacz przysięgły zobowiązuje się zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od Klienta.

14 9 Postanowienia końcowe 1. Tłumacz przysięgły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku bez konieczności informowania o tym fakcie Klientów. 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik. 3. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej oraz jest dostępna w siedzibie firmy Tłumaczenia Mickiewicz. Cennik jest dostępny w siedzibie firmy i jest udostępniany na życzenie Klienta. 5. Korzystając z usług Tłumacza przysięgłego Klient jest obowiązany do pełnej akceptacji oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu. 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. 7. Tłumacz przysięgły może podjąć się realizacji Zleceń na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. 8. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Zlecenia, Klient zobowiązuje się rozwiązać z Tłumaczem przysięgłym na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory zostaną przekazane rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Tłumacza przysięgłego. 9. Tłumacz przysięgły poświadcza zgodność treści Regulaminu w języku polskim i niemieckim. Regulamin w wersji niemieckojęzycznej jest tłumaczeniem z wersji polskojęzycznej. W przypadku współpracy z Klientami, których działalność zarejestrowana jest poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, z którymi obowiązuje język korespondencji inny niż język polski, obowiązuje polskojęzyczna wersja Regulaminu. Klient taki może otrzymać poświadczone tłumaczenie Regulaminu z języka polskiego. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce nieważnych postanowień wprowadza się takie regulacje, które będą najbliższe w wymiarze ekonomicznym unieważnionemu postanowieniu. 12. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem r.

15 Leszek Adam Mickiewicz Właściciel

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH, OBSŁUGI KONFERENCJI I WYNAJMU SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO PRZEZ BLACKBIRD GROUP SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH, OBSŁUGI KONFERENCJI I WYNAJMU SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO PRZEZ BLACKBIRD GROUP SP. Z O.O. 1 Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości, wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura, tłumaczy oraz zespołu pracującego przy obsłudze konferencji. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo