Konkurs: ZP /15. Strona 1 z 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs: ZP-4240-4/15. Strona 1 z 8"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie w zakresie dostawy krwi i jej składników oraz wykonywanie badań konsultacyjnych w zakresie immunologii transfuzjologicznej dla Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, Kraków. KRS: ; Nr księgi rejestrowej: Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 tekst jednolity ze zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, , 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn.zm.), oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, Kraków, zwanego dalej zamiennie Udzielającym zamówienie. Udzielający zamówienie spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn.zm.). I. Udzielający zamówienie Udzielający zamówienie: Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, Adres: ul. Garncarska 11, Kraków tel. / fax ; REGON: ; NIP: ; KRS: ; Nr księgi rejestrowej: Adres internetowy: Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o: Dyrektorze Oddziału rozumie się Dyrektora Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie lub osobę(y) działające w jego imieniu II. Przedmiot konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na dostawie krwi i jej składników oraz wykonywanie badań konsultacyjnych w zakresie immunologii transfuzjologicznej dla Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, Kraków, zgodnie opisem zawartym Załączniku nr 1 (szczegółowy opis) do ogłoszenia o konkursie. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego konkursu, zostanie udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot zamówienia. III. Termin obowiązywania umowy Umowa będzie zawarta na okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia. IV. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty składa się w sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno Gospodarczego (II piętro). 2. Termin składania ofert: do dnia r., do godziny 12:00. Strona 1 z 8

2 3. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną odrzucone i nie będą oceniane. V. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sali Konferencyjnej przy Sekretariacie Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno Gospodarczego w dniu r. o godzinie 12: Otwarcie ofert jest jawne. 3. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: 3.1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Udzielającego zamówienia Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni od terminu składania ofert. VI. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert. VII. Zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz terminu składania ofert Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o konkursie lub dokumentów powiązanych, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn. VIII. Informacja o możliwości składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert, odrzucenia ofert, unieważnienia konkursu. 1. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie i unieważnienie postępowania konkursowego. 2. W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, Przyjmujący zamówienie może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje protest i przedkłada Dyrektorowi Oddziału lub osobie przez niego upoważnionej propozycję rozstrzygnięcia protestu. Dyrektor Oddziału rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 7. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 8. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Oddziału w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 10. Oferta zostanie odrzucona, gdy: oferta została złożoną po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert; oferta zawiera nieprawdziwe informacje; Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń zdrowotnych; oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną; Przyjmujący zamówienie lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w Ogłoszeniu o konkursie; oferta została złożoną przez Przyjmującego zamówienie, z którym została rozwiązana przez Oddział umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnej, w określonym rodzaju lub zakresie, w trybie Strona 2 z 8

3 natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. 11. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 10, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 12. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub (i) oświadczeń lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa Przyjmującego zamówienie do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 13. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnej zostanie unieważnione, gdy: nie wpłynęła żadna oferta; wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 14; odrzucono wszystkie oferty; kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Oddział przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnej w danym postępowaniu; nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie Oddziału, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 14. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja Konkursowa wnioskuje o przyjęcie tej oferty, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. IX. Szczegółowe warunki konkursu 1. Zakres świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr Sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych: 2.1. Świadczenia, będące przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie: zakup krwi i jej składników zgodnie z załącznikiem nr 1, całodobowo przez 7 dni w tygodniu; 2.2. Świadczenia, będące przedmiotem niniejszego postępowania: wykonywanie badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej według szczegółowego opisu (załącznik nr 1) określonego jako Zakres A badania podstawowe w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-07:00 oraz w soboty i dni wolne od pracy całodobowo; 2.3. Świadczenia, będące przedmiotem niniejszego postępowania: wykonywanie badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej według szczegółowego opisu (załącznik nr 1) określonego jako Zakres B pozostałe (badania konsultacyjne) całodobowo przez 7 dni w tygodniu Świadczenia zlecane będą zgodnie z pozycjami określonymi w załączniku nr 1 i rozliczane według liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych Do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętej postępowaniem stosowane będą wewnętrzne przepisy Udzielającego zamówienie, dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności Statut Udzielającego zamówienie, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy i wewnętrzne zarządzenia Dyrektora Oddziału W celu prawidłowej realizacji świadczenia zdrowotnego, Przyjmujący zamówienie musi znajdować się w odległości 20 km od siedziby Udzielającego zamówienia. 3. Minimalna liczba osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych: Udzielający zamówienia wymaga, aby Przyjmujący zamówienie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych będących przedmiotem konkursu w szczególności w specjalnościach: co najmniej jeden diagnosta laboratoryjny posiadający uprawnienia do wykonywania badań konsultacyjnych i autoryzacji wyniku w zakresie immunologii transfuzjologicznej. Ilość osób będących w dyspozycji Przyjmującego zamówienie musi zapewniać prawidłową realizację świadczenia. 4. Rodzaj i sposób kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienia przekazuje Przyjmującemu zamówienie z tytułu realizacji zamówienia: Kalkulacja w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr Zasady rozliczeń oraz zasady i terminy przekazywania należności 5.1. Udzielający zamówienie będzie dokonywać zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą uznania faktury będzie potwierdzenie wykonanych świadczeń zdrowotnych przez Strona 3 z 8

4 upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienia. Zapłata będzie dokonywana na wskazany przez Przyjmującego zamówienie rachunek bankowy Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie iloczyn ilości udzielonych świadczeń w danym miesiącu i ceny jednostkowej za dane świadczenie zdrowotne określonej w Załączniku nr 1 do umowy W przypadku urzędowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen w przedmiocie stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT następuje z mocy prawa. 6. Tryb przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o realizacji przyjętego zamówienia: 6.1. Świadczenia zdrowotne zakup krwi i jej składników: Udzielający zamówienie będzie składał zamówienia telefoniczne na nr telefonu (wskazany w ofercie przez Przyjmującego zamówienie) i fax (wskazany w ofercie przez Przyjmującego zamówienie), podając ilość, nazwę i grupę krwi zamawianego składnika oraz ustalając termin i sposób odbioru świadczenia; 6.2. Świadczenia zdrowotne badania podstawowe i konsultacyjne: Udzielający zamówienia będzie dostarczał Przyjmującemu zamówienie materiał do badań własnym transportem, materiały do badań przyjmowane będą na podstawie skierowań Udzielającego zamówienia w trybie normalnym lub pilnym (na ratunek). 7. Szczegółowe okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia określone załączniku nr 2 (wzór umowy) 8. Zobowiązanie przyjmującego zamówienie do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej - określone załączniku nr 2 (wzór umowy) 9. Przyjęcie przez Przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie określone załączniku nr 2 (wzór umowy). 10. Wskazanie spośród podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej podmiotów, do których zostanie skierowane zamówienie Wymagania wobec osób udzielających świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego Konkursu: Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach, zawartej w wyniku niniejszego konkursu, umowy muszą posiadać aktualne dopuszczenia lub zezwolenia do świadczenia usług medycznych w zakresie, jakim im zostały powierzone o ile przepisy wymagają posiadania takich uprawnień lub zezwoleń. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do kontroli uprawnień osób wykonujące świadczenia medyczne. 11. Określenie warunków oraz opis sposobu ich spełnienia oraz wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Przyjmującego zamówienie Wymagane warunki: 1. Przyjmujący zamówienie musi posiadać zarejestrowaną działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie musi dysponować osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych będących przedmiotem konkursu w szczególności w specjalnościach: co najmniej jeden diagnosta laboratoryjny posiadający uprawnienia do wykonywania badań konsultacyjnych i autoryzacji wyniku w zakresie immunologii transfuzjologicznej. Ilość osób będących w dyspozycji Przyjmującego zamówienie musi zapewniać prawidłową realizację świadczenia. 3. Przyjmujący zamówienie musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż wymagana przez płatnika publicznego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla zakładów opieki zdrowotnej posiadających umowę z tym płatnikiem. Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy załącznik nr 3 i Szczegółowy opis - załącznik nr 1 do oferty. 2. Oświadczenie Przyjmującego zamówienie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i wzoru umowy oraz oświadczenie, w którym Przyjmujący zamówienie zobowiąże się do zapłaty Udzielającemu zamówienie kary w wysokości ,00 zł - jeżeli odmówi zawarcia umowy, pomimo, że jego oferta została przyjęta - według wzoru załączonego do ogłoszenia o konkursie - załącznik nr 4. Strona 4 z 8

5 3. Jeżeli ofertę podpisuje Pełnomocnik Przyjmującego zamówienie, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej podmiotu, który utworzył podmiot leczniczy, poświadczające, że Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma wynikać także, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie; 5. Wpis lub zaświadczenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wypis może być dołączony do oferty w formie elektronicznej na płycie CD w formacie pdf; 6. Oświadczenie Przyjmującego zamówienie, że: a) dysponuje odpowiednią ilością osób, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i doświadczenie a także zapewnią prawidłową i należytą realizację świadczenia; b) na każde wezwanie Udzielającego świadczenie lub instytucji kontrolujących Przyjmujący zamówienie okaże stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu udzielającego świadczenia zdrowotnego. 7. Potwierdzenie zawarcia wymaganej przez przepisy prawa umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu Przyjmującego zamówienie, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej z potwierdzeniem opłacenia składki, gdy składka z tytułu ubezpieczenia jest płacona w ratach albo oświadczenie, że przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienie, taką polisę dostarczy i będzie ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy. Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 25 ust 5 ustawy działalności leczniczej. W przypadku zmiany przepisów dotyczących sumy gwarancyjnej czy zakresu ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie dokona również zmiany w zawartym ubezpieczeniu, o czym pisemnie powiadomi Udzielającego zamówienie. 8. Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania aktualnych certyfikatów: system zarządzania jakością wg normy EN- PN ISO 9001:2009, certyfikaty akredytacyjne, RIQAS, zaświadczenie uczestnictwa dla laboratorium wystawiony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Do oferty dołączyć kopię posiadanych certyfikatów. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferta winna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a. dokładny adres Przyjmującego zamówienie (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b. numer sprawy: ZP /15 c. napis : Nie otwierać przed dniem r. godziną 12:15 /termin otwarcia ofert/. 2. Pierwsza strona oferty winna zawierać: a. łączną liczbę stron oferty, b. spis zawartości oferty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje. 3. Wszystkie strony oferty i załączniki, muszą być podpisane lub parafowane przez Przyjmującego zamówienie lub jego Pełnomocnika. Podpisy i parafy mają być składane w taki sposób, żeby wiadomo było, do kogo należą. 4. Wszystkie załączone do oferty dokumenty, o których mowa w tym rozdziale muszą zawierać dane aktualne na dzień składania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych na każdej stronie kserokopii za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego zamówienia lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii dokumentu Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany jest do okazania oryginału na każde wezwanie Udzielającego zamówienie. 12. Kryteria oceny ofert 1. Oferta cenowa: 1.1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) Cenę należy podać na druku (formularzu ofertowym), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie. 2. Kryteria oceny ofert Komisja konkursowa po sprawdzeniu ofert dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: Cena % znaczenia X A = cena cena min oferowana 100pkt Strona 5 z 8

6 gdzie: X A - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena, cena min - najniższa cena spośród oferowanych ofert, cena oferowana - cena badanej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania i warunki określone w niniejsze specyfikacji i która otrzymała najwyższą ilość punktów. 13. Zapytania do treści Ogłoszenia o konkursie można składać nie później niż na 4 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. X. Zawarcie umowy 1. Udzielający zamówienie zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Przyjmującym zamówienie, którego oferta została wybrana w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. Wzór umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Data i podpis zatwierdzającego warunki konkursu Strona 6 z 8

7 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie FORMULARZ OFERTOWY NAZWA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE ADRES PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą NUMER TELEFONU NUMER FAKSU Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu tel/fax / NR SPRAWY ZP /15 Odpowiadając na ogłoszenie wyrażamy chęć wzięcia udziału w konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne polegające na dostawie krwi i jej składników oraz wykonywanie badań konsultacyjnych w zakresie immunologii transfuzjologicznej dla Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie. 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę / brutto/: słownie ( ) cena do porównania ofert W załączeniu wypełniony i podpisany Załącznik nr Oświadczam, że posiadam*/ nie posiadam* aktualne certyfikaty: system zarządzania jakością wg normy EN-PN ISO 9001:2009, certyfikaty akredytacyjne, RIQAS, zaświadczenie uczestnictwa dla laboratorium wystawiony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Do oferty dołączyć kopię posiadanych certyfikatów. * niepotrzebne skreślić 3. Oświadczam, że dysponuję odpowiednią ilością osób, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i doświadczenie, a także zapewnią prawidłową i należytą realizację świadczenia oraz na każde wezwanie Udzielającego świadczenie lub instytucji kontrolujących okażę stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu udzielającego świadczenia zdrowotnego. Data i podpis Przyjmującego zamówienie:..

8 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o konkursie Oświadczenie Przyjmującego zamówienie Imię/imiona... Nazwisko... (wypełnia osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie) Nazwa Przyjmującego zamówienie Adres... Niniejszym, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie i przyjmuję jego treść bez zastrzeżeń. 2. Złożoną ofertą pozostanę związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 4. Zobowiązuję się, (w imieniu Przyjmującego zamówienie), w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu wyznaczonym przez Udzielającego zamówienie i w terminie zgodnym z Ogłoszeniem o konkursie. 5. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz, Udzielającego zamówienie, kary wysokości ,00 zł. Miejsce i data podpis

Konkurs: ZP /16. Strona 1 z 8

Konkurs: ZP /16. Strona 1 z 8 Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie konsultacji kardiologicznych oraz badania echo serca pacjentów, EKG metodą Holtera Centrum Onkologii Instytut im Marii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Konkurs: ZP /16. Strona 1 z 8

Konkurs: ZP /16. Strona 1 z 8 Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie w zakresie terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku pacjentów pediatrycznych dla Centrum Onkologii Instytut im Marii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213, WROCŁAW.

ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213, WROCŁAW. Wrocław 10.10.2018 I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA Badania Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji ul. Warszawska Giżycko NIP:

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji ul. Warszawska Giżycko NIP: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji I. Uwagi wstępne 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h Postępowanie konkursowe 3/07/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO.334.22.2018 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada 78 28-200 Staszów tel.15 864 8608 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2016

ZARZĄDZENIE NR 3 /2016 ZARZĄDZENIE NR 3 /2016 dotyczące postępowania konkursowego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

ROZDZIAŁ II WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie mammografii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720 Nowy

Bardziej szczegółowo

szczegółowe warunki konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych

WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720 Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720

Bardziej szczegółowo

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji, ul. Warszawska 41, Giżycko NIP:

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji, ul. Warszawska 41, Giżycko NIP: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji I. Uwagi wstępne 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

szczegółowe warunki konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym z

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług zdrowotnych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług zdrowotnych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług zdrowotnych Węgorzewo, dn. 14.12.2018 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Olsztyn, dnia 5 grudnia 2018 r. 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w zakresie usług ginekologicznych - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez lekarzy w poradni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań mobilnym rezonansem magnetycznym dla pacjentów Szpitala św. Tadeusza SPZOZ w Łukowie Podstawa prawna Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

KRS NIP SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

KRS NIP SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Szpitala Powiatowego w Radomsku ( 30 godzin średniotygodniowo) - oferta

Bardziej szczegółowo

DZZ-601-1/2019 Olsztyn, 22 stycznia 2019 r.

DZZ-601-1/2019 Olsztyn, 22 stycznia 2019 r. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-1/2019 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie usług wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Kleszczów, dnia 04.12.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, w zakresie LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie, Rzezawa, ul. Wiśniowa 30

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie, Rzezawa, ul. Wiśniowa 30 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie, 32-765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30 Podstawa prawna : art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69 /2014 Zakład Opieki Zdrowotnej Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w Siemiatyczach z dnia 16.12.2014r. Ul. Szpitalna 8 17 300 Siemiatycze SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO)

WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO) WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO) w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, rentgenodiagnostyki i elektromiografii dla pacjentów SPZOZ w Łukowie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu W zakresie podmiotowym konkursu ofert określonego niniejszym Regulaminem zawiera się procedura wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Przedmiot postępowania konkursowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Rozdział II. Przedmiot postępowania konkursowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Postępowanie nr 3 Ozorków, 14.12.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: usług pielęgniarskich

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: usług pielęgniarskich SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: usług pielęgniarskich UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM Wrocław 25.08.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 534 Podstawa prawna: 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 564 Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 1/KM/2013

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 1/KM/2013 Nr konkursu: 1/KM/2013 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, w zakresie: diagnostyki

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez pielęgniarki/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 03 października 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 03 października 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 03 października 2012 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych Rozdział I. Przepisy

Bardziej szczegółowo