UMOWA G / 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA G - 2240 / 2011"

Transkrypt

1 Projekt umowy UMOWA G / 2011 Zawarta w dniu..2011r. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego Poznań NIP zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Jarosława Kaczmarka Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu a.... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług związanych z dokonywaniem przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i agregatów. 2. Lokalizację, liczbę oraz rodzaj urządzeń klimatyzacyjnych i agregatów określa Załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy 3. W skład obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych wchodzą koszty związane z drobnymi materiałami eksploatacyjnymi. 2 Termin realizacji Niniejsza umowa została zawarta na czas określony jednego roku tj. od dnia r. do dnia r. 3 Sposób realizacji 1. W ramach przeglądu i konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń o których mowa w 1 ust.2, poprzez dokonywanie czynności, do których w szczególności należą : A. sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia: a) sprawdzenie obudowy urządzenia b) sprawdzenie szczelności drzwiczek panelu elektrycznego c) sprawdzenie wirników wentylatorów oraz ich zabezpieczenia mechanicznego d) czyszczenie zewnętrzne jednostek klimatyzacyjnych 1

2 e) sprawdzenie stanu urządzeń nastawczych pilotów B. kontrola pracy układu chłodniczo grzewczego: a) sprawdzenie poziomu i stanu oleju w sprężarkach: ewentualne uzupełnienie oleju sprawdzenie ciśnienia oleju b) sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego. c) sprawdzenie automatyki, sterowania i zabezpieczeń: okresowe czyszczenie wymienników środkami grzybobójczymi sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych i ewentualna regulacja sprawdzenie filtra osuszacza sprawdzenie zaworu rozprężnego, ewentualna regulacja sprawdzenie wszystkich ciśnień, ewentualna regulacja sprawdzenie stopnia przegrzania zasysanego czynnika, ewentualna regulacja sprawdzenie termostatu przeciwzamrożeniowego, ewentualna regulacja sprawdzenie termostatu sterującego, ewentualna regulacja sprawdzenie zabezpieczeń i przekaźników kontrola preostatów wysokiego i niskiego ciśnienia, ewentualna regulacja kontrola preostatu olejowego, ewentualna regulacja sprawdzenie i konserwacja styczników sprężarki sprawdzenie zabezpieczenia termicznego silnika sprężarki sprawdzenie połączeń elektrycznych pomiar napięcia zasilania pomiar prądu d) sprawdzenie skraplacza: oczyszczenie skraplacza regulacja ciśnienia skraplania sprawdzenie pracy wentylatorów e) sprawdzenie parownika, czyszczenie filtrów, ewentualna wymiana f) sprawdzenie obiegu wody: kontrola przepływu wody przez parownik kontrola odprowadzenia skroplin pompki g) sprawdzenie stanu izolacji, ewentualna wymiana 2. Przeglądy i konserwacje okresowe urządzeń klimatyzacyjnych będą przeprowadzane przez Wykonawcę przez cały czas trwania umowy jeden raz w miesiącu, dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych (załącznik nr 2). 3. Przez Sezon w dalszej części umowy rozumie się okres od 1 maja do 30 września 2011r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian okresu trwania Sezonu w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych tzn. jego skrócenia, jednak o czas nie krótszy niż jeden pełny miesiąc 4. Niezależnie od prac określonych w 3 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bez pisemnego wezwania Zamawiającego, zgodnie z 3 ust. 1 : 2

3 a) przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń przed rozpoczęciem Sezonu, przy czym odbędzie się to odpowiednio wcześniej, tak aby uruchomienie systemu nastąpiło w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Sezonu. b) w dniu następującym po zakończeniu Sezonu przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń, a następnie ich wyłączenia, w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez Zamawiającego, aż do rozpoczęcia kolejnego Sezonu. 5. Strony ustalają, iż czynności określone w 3 ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 6. Prace związane z przeglądem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych mogą być realizowane w dni robocze w godzinach pomiędzy , oraz w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym jednak wyłącznie za jego pisemną zgodą. 7. Termin rozpoczęcia prac nie wymaga dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 8. Rozpoczęcie oraz zakończenie prac każdorazowo potwierdzać będzie podpisem na zbiorczym protokole z przeglądu miesięcznego upoważniony pracownik Wykonawcy oraz upoważniony pracownik Zamawiającego zgodnie z 3 ust Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz fakturą VAT, w ciągu 10 dni od daty zakończenia miesiąca, którego konserwacja dotyczy, kopię zbiorczych protokołów dla każdego z obiektów Zamawiającego z osobna, zawierające informację o : a) lokalizacji ( nazwa obiektu ); b) numerze pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie; c) rodzaju i modelu urządzenia; d) funkcjonowaniu urządzenia; e) dodatkowych uwagach. 10. Zamawiający do podpisu protokołu zdawczo odbiorczego upoważnia osoby wykazane w 3 ust. 16 ppkt a. 11. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł świadczyć usług związanych z dokonywaniem przeglądów i konserwacji w którymkolwiek z pomieszczeń, w związku z pracami realizowanymi przez Zamawiającego, zostanie to odnotowane przez Wykonawcę w zbiorczym protokole. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o kwotę, która stanowić będzie iloczyn urządzeń do których nie było dostępu oraz wartość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy podzieloną przez liczbę wszystkich urządzeń Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii nie wykraczającej poza wymianę materiałów eksploatacyjnych w terminie 72 h od jej zgłoszenia w formie wskazanej w 3 ust W przypadku wystąpienia awarii wykraczającej poza zakres objęty umową, Wykonawca przedstawi kosztorys dokonania naprawy i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przystąpi do jej usunięcia. 3

4 14. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwot podanych w kosztorysie o którym mowa w pkt 13, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania go przez biegłego z tej dziedziny. W przypadku znacznego przekroczenia kosztów rzeczywistych stwierdzonych przez biegłego, koszty ekspertyzy obciążą Wykonawcę. 15. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwot podanych w kosztorysie o którym mowa w pkt 13, Zamawiający zastrzega sobie także prawo do usunięcia awarii wykraczającej poza zakres objęty umową, za pośrednictwem innej wyspecjalizowanej firmy. 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu i przekazywania uwag w sprawie realizacji umowy, w tym reklamacji,na poszczególnych obiektach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 są : a) ze strony Zamawiającego: dla Obiektu nr 1 Jacek Pietrzyk Jarosław Pałkowski dla Obiektu nr 2 Włodzimierz Siekierski Jerzy Stasiak Jacek Pietrzyk Jarosław Pałkowski dla Obiektu nr 3 Barbara Stanek Zdzisław Witkowski Jacek Pietrzyk Jarosław Pałkowski dla Obiektu nr 4 Marcin Żabicki Jacek Pietrzyk Jarosław Pałkowski b) ze strony Wykonawcy. 17. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących realizacji umowy : a) telefonicznie pod numerem. b) faksem pod numerem c) pocztą elektroniczną po adresem :. 4 Zmiany w ilości urządzeń klimatyzacyjnych i agregatów 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w system klimatyzacji w każdym z obiektów wymienionych w Załączniku nr W przypadku dokonania przez Zamawiającego modyfikacji ilości urządzeń klimatyzacyjnych w trakcie trwania umowy, zobowiązuje się on do pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. 4

5 3. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia serwisem dodatkowych urządzeń zainstalowanych i zgłoszonych przez Zamawiającego, jednak zmiana ta wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Łączna wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za cały okres trwania umowy, przy jej prawidłowej realizacji wynosi netto plus wartość podatku VAT, wynoszącą na dzień podpisania umowy 23 % tj. razem zł brutto. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi zatem : w okresie od do zł netto/ + 23 % VAT zł brutto. 2. Zapłata należności za wykonanie usługi będzie następować comiesięcznie, z dołu, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i dostarczonej Zamawiającemu wraz ze zbiorczymi protokołami z przeglądu podpisanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3. Należność z tytułu wykonania umowy będzie wypłacana przez Zamawiającego na wskazany rachunek Wykonawcy : (nazwa banku i numer konta bankowego) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu. 4. Zamawiający oświadcza, iż nie jest płatnikiem VAT. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej wystawiania. 6. Błędne wystawie przez Wykonawcę faktur VAT spowoduje ponowne naliczenie 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia faktury prawidłowo wystawionej. 7. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), wykonawca będzie zobowiązany przy wystawianiu faktury do zastosowania stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury bez zmiany wynagrodzenia brutto. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zwiększeniu z tytułu waloryzacji. 6 Kary umowne 1. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego w przypadku zrealizowania całości zamówienia 2. W przypadkach określonych w 6 ust. 1 i 4 Zamawiający wystawi stosowną notę obciążeniową, którą Wykonawca ureguluje w ciągu 7 dni. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje zapisu zawartego w 6 pkt Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto łącznej, niezrealizowanej umowy zapisanej w 5 ust Za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. 5

6 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości oferty brutto w wysokości. zł. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie. 8 Rozwiązanie umowy 1.Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego nienależytego wykonywania przez Wykonawcę umowy w jednym miesiącu kalendarzowym, potwierdzonym stosownymi protokołami z kontroli czystości. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 9 Postanowienia ogólne 1. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W pozostałych przypadkach właściwym jest sąd właściwy rzeczowo. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron jedynie w formie pisemnej aneksu, pod rygorem nieważności. 4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 6

7 Załącznik nr 1 Lokalizacja, liczba oraz rodzaj urządzeń klimatyzacyjnych oraz agregatów Obiekt nr 1 Obiekt nr 2 Obiekt nr 3 Obiekt nr 4 Al. ul. Piaskowa 4 5 ul. Chrobrego 7 RODK Marcinkowskiego Poznań Leszno Św. Marcin 66/ Poznań jedn. naścienn e agregaty jedn. naścienn e agregaty jedn. naścienn e agregaty jedn. naścienn e agregaty piwnica parter I piętro II piętro 46 III piętro 38 IV piętro 52 V piętro 1 1 dach RAZEM Łącznie ilość jednostek naściennych : 251 szt. Łącznie ilość agregatów : 77 szt. 7

8 Załącznik nr 2 Wykaz pomieszczeń technicznych w których dokonywane będą comiesięczne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleje Marcinkowskiego 32, Poznań : Centrala telefoniczna 012 Serwerownia 425 Serwerownia 417 Serwerownia 345 Serwerownia 346 Serwerownia 241 Serwerownia 242 Serwerownia 135 Serwerownia 136 Serwerownia 33 Serwerownia 45 Serwerownia 02 Wykaz pozostałych lokalizacji w których dokonywane będą comiesięczne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych: Sąd Okręgowy w Poznaniu serwerownia ul. Piaskowa 4 5, Poznań Ośrodek Zamiejscowy Leszno serwerownia ul. Chrobrego 7, Leszno. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny serwerownia Św. Marcin 66/72, Poznań 8

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo