8.1 Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8.1 Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów"

Transkrypt

1 Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.1 Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów Wniosek beneficjenta o płatność Tabela rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność pośrednią Tabela rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność końcową Oświadczenie beneficjenta o braku podwójnego finansowania Oświadczenie beneficjenta o zobowiązani się do informowaniu o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących Oświadczenie beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych o wartości niższej niż PLN Oświadczenie beneficjenta/realizatora projektu/partnera o braku sfinansowania ze środków zaliczki wydatków przedstawionych do refundacji Wykaz wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki Wzór miesięcznej karty czasu pracy Oświadczenie beneficjenta o niezaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy Wzór opisu faktury krajowej/równoważnego dokumentu księgowego Wzór opisu faktury wyrażonej w języku obcym i/lub w walucie obcej Harmonogram wydatków i wypłat Harmonogram przetargów Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej z budżetu państwa a Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej z budżetu państwa a Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej Oświadczenie dot. odzyskania/nieodzyskania kary umownej, wynikającej z zapisów umowy zawartej z wykonawcą

2 8.1.1 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ* WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ sprawozdawczy / korekta wniosku sprawozdawczego / zaliczkowy / korekta wniosku zaliczkowego/ finansowy / korekta wniosku finansowego* *Niepotrzebne skreślić 1. Wniosek za okres od...do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks: Osoba wyznaczona do kontaktu: 1) w części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko:... telefon:... faks: ) w części dot. przebiegu realizacji projektu Imię i nazwisko:... telefon:... faks: Program Operacyjny: Oś Priorytetowa (numer i nazwa) Nazwa projektu: Nr projektu: Umowa/decyzja* o dofinansowanie nr Płatność końcowa (tak/nie)*

3 * Niepotrzebne skreślić 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem:...pln 9.Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem pln 9a. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (po autoryzacji)......pln 9b Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (w części odpowiadającej pomocy publicznej)..... PLN 9c. Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do których oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji...pln 9d.Kwota wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w bieżącym wniosku beneficjenta o płatność...pln 9e.Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji )......PLN 9e 1. w tym kwota refundacji.pln w tym kwota refundacji ze środków europejskich..pln w tym kwota refundacji...pln 9e 2 w tym kwota rozliczanej zaliczki...pln w tym kwota rozliczanej zaliczki ze środków europejskich PLN w tym kwota rozliczanej zaliczki. PLN 9f. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE PLN 9f 1. w tym kwota refundacji ze środków europejskich PLN 9f 2 w tym kwota rozliczanej zaliczki ze środków europejskich.. PLN 9g. Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki... PLN 9g 1. w tym kwota zaliczki ze środków europejskich...pln 9g 2 w tym kwota zaliczki....pln 10. Wnioskowana kwota..... PLN 10a.Płatność pośrednia/końcowa*:...pln 10a 1. w tym kwota ze środków europejskich.....pln 10a 2 w tym kwota......pln 10b.Płatność zaliczkowa:...pln 10b 1. w tym kwota ze środków europejskich....pln 10b 2 w tym kwota.....pln 10c.Ogólna kwota do wypłaty (suma 10a i 10b):...PLN 10c 1. w tym ze środków europejskich....pln 10c 2 w tym.....pln * Niepotrzebne skreślić 3

4 INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku 11. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny NIP wystawcy dokumentu data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT suma ogółem w PLN Potwierdzam liczbę załączonych kserokopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.** Imię i nazwisko:... data:... podpis:... ** Brak konieczności dokonania potwierdzenia w przypadku, gdy instytucja zarządzająca lub inna właściwa instytucja dopuściła możliwość dołączenia w danym projekcie do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków 4

5 12. UZYSKANY DOCHÓD oraz odsetki narosłe od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność Lp. Rodzaj dochodu Kwota 1 2 suma ogółem w PLN: Odsetki narosłe od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność Całkowite odsetki narosłe od dnia otrzymania środków pierwszej zaliczki do dnia złożenia bieżącego wniosku o płatność (odsetki kumulatywnie) 12a. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH Lp. Nr wniosku o płatność w ramach którego wydatek został rozliczony Numer pozycji we wniosku o płatność Numer dokumentu Rodzaj wydatku niekwalifikow alnego Data wykrycia nieprawidł owości Wyjaśnienie korekty Kwota niekwalifikowal na W tym kwota wydatku sfinansowana z dofinansowa nia SUMA 13. ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI Lp. Źródło Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych Środki wspólnotowe 2 =3+4+5 Krajowe środki publiczne: 3 - budżet państwa 4 - budżet jednostek samorządu terytorialnego 5 - inne krajowe środki publiczne 6 Prywatne 7=1+2+6 suma ogółem: 8 w tym EBI: 5

6 PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU 14. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Zadania/etapy założone w umowie/ decyzji o dofinansowanie Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/etapom zgodnie z aktualną treścią umowy/decyzji o dofinansowanie Wydatki poniesione w okresie za jaki złożono bieżący wniosek o płatność Wydatki od początku realizacji projektu ogółem kwalifikowalne ogółem kwalifikowalne ogółem kwalifikowalne % realizacji =(8/4)*100 Nazwa zadania/ etapu Nazwa zadania/ etapu OGÓŁEM W tym wydatki poniesione na zakup gruntów Wydatki poniesione na mieszkalnictwo Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo W tym cross-financing 6

7 15. PLANOWANY PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU... 7

8 16. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU*** 16a. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzednieg o wniosku o płatność Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnika (%) =(6/4)*100 Wskaźniki produktu b. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzednieg o wniosku o płatność Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Wskaźniki rezultatu Stopień realizacji wskaźnika (%) 7=((6-3)/(4-3))* INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM, ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW... 8

9 18.HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY rok Okres(rok, kwartał) kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Planowane wydatki kwalifikowalne(pln) 19. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty? Tak Nie W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA: Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 9

10 Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest ZAŁĄCZNIKI: 1. Tabela rozliczenia kwoty projektu; 2. Oświadczenie beneficjenta o braku podwójnego finansowania; 3. Oświadczenie beneficjenta o zobowiązaniu się do informowania o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących; 4. Oświadczenie beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych o wartości niższej niż PLN; 5. Oświadczenie beneficjenta o braku sfinansowania ze środków zaliczki wydatków przedstawionych do refundacji; 6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (11) wniosku; 7. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów zapłaty; 8. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac; 9. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów; 10. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego beneficjenta; 11. Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej; 12. Oświadczenie dotyczące używanego sprzętu; 13. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia operatu szacunkowego; 14. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT; 15. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt, że beneficjent nie jest podatnikiem VAT; 16. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające posiadany status podatnika VAT jako podatnika zwolnionego lub czynnego na dzień wydania zaświadczenia oraz informujące o ewentualnych zmianach tego statusu w okresie między rozpoczęciem realizacji projektu a dniem wydania zaświadczenia; 17. Oświadczenie beneficjenta przewidującego/nieprzewidującego wykorzystanie towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z którymi przysługuje beneficjentowi prawo do odliczenia podatku VAT; 18. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia deklaracji VAT-7; 19. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy z Wykonawcą; 20. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją/uchwałą o dofinansowanie; (należy wymienić). 21. Wykaz wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki; Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko): *w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej 10

11 8.1.2 TABELA ROZLICZENIA KWOTY PROJEKTU DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ POŚREDNIĄ** Załącznik nr 1. do wniosku o płatność pośrednią Nazwa Beneficjenta Numer wniosku o płatność Nr 1 Całkowita wartość projektu 2 Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 2a W tym kwota przyznanego dofinansowania : 2b W tym kwota wkładu własnego beneficjenta Rozliczenie dofinansowania 3 Wnioskowana transza dofinansowania 3a W tym zaliczka Kwota PLN (uzupełnia Beneficjent) Kwota PLN (uzupełnia IZ MRPO) 3b W tym refundacja 4 Suma dotychczas otrzymanych transz dofinansowania 4a 4b W tym zaliczka W tym refundacja 5 Skumulowana wartość środków dofinansowania zwróconych przez beneficjenta na rachunek w BGK i IZ MRPO (należność główna) 5a 5b W tym zaliczka W tym refundacja 6 Skumulowana wartość odsetek bankowych (od środków zaliczki) zwróconych przez beneficjenta na rachunek BGK i IZ MRPO 11

12 6a 6b Od środków europejskich Od współfinansowania 7 Kwota dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu 7a 7b Odsetki (kumulatywnie) Od środków europejskich Od współfinansowania Dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie (kumulatywnie) W części odpowiadającej środkom europejskim W części odpowiadającej współfinansowaniu 8 Skumulowana wartość dotychczas rozliczonego dofinansowania 8a 8b W tym zaliczka W tym refundacja 9 Kwota zaliczki do rozliczenia (4a+7a-5a-6-8a ) 10 Kwota dofinansowania rozliczana niniejszym wnioskiem 10a 10b W tym zaliczka W tym refundacja 11 % rozliczenia zaliczki [(8a+10a)/(4a+7a-5a-6)]* Kwota zaliczki pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku / do zwrotu * (9-10a) 13 Kwota refundacji pozostająca do wypłaty kumulatywnie z poprzednich wniosków o płatność [8b-(4b-5b)] Rozliczenie całkowitych wydatków kwalifikowalnych 14 Skumulowana wartość dotychczas rozliczonych całkowitych wydatków kwalifikowalnych 14a W tym wkładu własnego 15 Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych do rozliczenia (2-14) 15a W tym wkładu własnego (2b-14a) 12

13 16 Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczana niniejszym wnioskiem (pomniejszona o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie ) 16a W tym wkładu własnego 17 Kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych pozostającą do rozliczenia w kolejnym wniosku ( ) 17a W tym wkładu własnego(2b-14a-16a) 18 Kwota korekty finansowej wynikającej z PZP Kwota PLN (uzupełnia IZ MRPO) 18a W tym kwota korekty dofinansowania Ze środków zaliczki Ze środków refundacji 19 Kwota korekty wydatków kwalifikowalnych (wydatki niekwalifikowane stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosków o płatność i na etapie kontroli projektu) 19a W tym kwota korekty dofinansowania Ze środków zaliczki Ze środków refundacji Rozliczenie całkowitych wydatków niekwalifikowalnych ujętych w budżecie projektu Nr 20 Skumulowana wartość dotychczas rozliczonych całkowitych wydatków niekwalifikowalnych 21 Wartość całkowitych wydatków niekwalifikowalnych do rozliczenia (1-2-20) 22 Całkowita kwota wydatków niekwalifikowalnych rozliczana niniejszym wnioskiem 23 Kwota całkowitych wydatków niekwalifikowalnych pozostającą do rozliczenia w kolejnych wnioskach (21-22) Zweryfikował-I para oczu (data i czytelny podpis) Kwota PLN (uzupełnia Beneficjent) Kwota PLN (uzupełnia IZ MRPO) Zweryfikował-II para oczu (data i czytelny podpis) *należy wybrać właściwe **w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej Miejscowość 13

14 Sporządził (data i czytelny podpis): Zatwierdził (data i czytelny podpis): TABELA ROZLICZENIA KWOTY PROJEKTU DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ* Załącznik nr 1 do wniosku o płatność końcową NAZWA BENEFICJENTA: NUMER PROJEKTU: L.p. KWOTA W PLN (UZUPEŁNIA BENEFICJENT) ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA KWOTA W PLN (UZUPEŁNIA IZ MRPO) 1 Suma dotychczas otrzymanych transz dofinansowania W tym zaliczka 1a ze środków europejskich W tym refundacja 1b ze środków europejskich 2 Kwota płatności końcowej ze środków europejskich 3 Suma dotychczas zwróconego dofinansowania (do IZ i BGK) W tym zaliczka 3a ze środków europejskich W tym refundacja 3b ze środków europejskich 3c w tym odsetki od środków zaliczki (stanowiące dochód) od środków europejskich 4 Kwota odsetek wygenerowanych od środków zaliczki w trakcie realizacji projektu od środków europejskich 5 Suma dotychczas rozliczonego dofinansowania W tym zaliczka 5a ze środków europejskich 14

15 5b W tym refundacja ze środków europejskich 6 Kwota dofinansowania rozliczana niniejszym wnioskiem W tym zaliczka 6a ze środków europejskich W tym refundacja 6b ze środków europejskich 7 7a 7b 8 8a 8b 9 9a 9b 9c Kwota dofinansowania dotycząca wydatków podlegających korekcie finansowej wynikającej z PZP nałożonej w trakcie kontroli projektu W tym z zaliczki ze środków europejskich W tym z refundacji ze środków europejskich Kwota dofinansowania dotycząca wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w trakcie kontroli na zakończenie projektu W tym z zaliczki ze środków europejskich W tym z refundacji ze środków europejskich Kwoty pozostające do zwrotu ( ) W tym z zaliczki (1a-3a-5a-6a) ze środków europejskich W tym z refundacji (1b+2-3b-5b-6b) ze środków europejskich W tym nierozliczona kwota odsetek wygenerowanych od zaliczki pozostająca do zwrotu (4-3c) ze środków europejskich 10 Skumulowana wartość dotychczas rozliczonych całkowitych wydatków (11+12) Skumulowana wartość dotychczas 11 rozliczonych całkowitych wydatków kwalifikowalnych 11a W tym dofinansowanie ROZLICZENIE CAŁKOWITEJ KWOTY PROJEKTU 15

16 ze środków europejskich 11b W tym wkład własny 12 Skumulowana wartość dotychczas rozliczonych wydatków niekwalifikowalnych Wartość całkowitych wydatków rozliczanych 13 końcowym wnioskiem (pomniejszona o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie) (14+15) Wartość rozliczanych końcowym wnioskiem całkowitych wydatków kwalifikowalnych 14 (pomniejszona o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie) W tym dofinansowanie 14a ze środków europejskich 14b W tym wkład własny 15 Wartość rozliczanych końcowym wnioskiem wydatków niekwalifikowalnych 16 Kwota korekty finansowej wynikającej z PZP nałożonej w trakcie kontroli projektu W tym dofinansowanie 16a ze środków europejskich 16b W tym wkład własny Kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w trakcie kontroli na 17 zakończenie projektu i w trakcie weryfikacji wniosków o płatność W tym dofinansowanie 17a ze środków europejskich 17b W tym wkład własny 18 Ostateczna skumulowana wartość całkowitych wydatków rozliczonych w projekcie (pomniejszona o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie) (10+13) 19 19a Ostateczna wartość rozliczonych całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie (pomniejszona o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie) (11+14) W tym dofinansowanie(11a+14a) ze środków europejskich 19b W tym wkład własny(11b+14b) 16

17 Ostateczna wartość rozliczonych wydatków niekwalifikowalnych w projekcie W projekcie zostały uwzględnione wydatki stanowiące pomoc publiczną Ostateczna skumulowana wartość rozliczonego dofinansowania w projekcie przeznaczona na wydatki stanowiące pomoc publiczną TAK/NIE* TAK/NIE* 22a w tym dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis 22b w tym dofinansowanie stanowiące Regionalną pomoc inwestycyjną w tym dofinansowanie stanowiące pomoc na 22c szkolenia w tym dofinansowanie stanowiące pomoc na 22d usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm 22e w tym dofinansowanie stanowiące pomoc.** *niepotrzebne skreślić ** należy wskazać rodzaj innej pomocy publicznej Miejscowość Sporządził (data i czytelny podpis) Zatwierdził (data i czytelny podpis) Zweryfikował w ramach I pary oczu (data i czytelny podpis) WERYFIKACJA DANYCH W IZ MRPO Zweryfikował w ramach II pary oczu (data i czytelny podpis) *w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej 17

18 8.1.4 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA/REALIZATORA PROJEKTU/PARTNERA O BRAKU PODWÓJNEGO FINANSOWANIA Załącznik nr 2. do wniosku o płatność Oświadczenie beneficjenta o braku podwójnego finansowania (pełna nazwa beneficjenta) (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych załączone do rozliczenia projektu... (tytuł projektu), o numerze... (numer projektu) dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych z innych zewnętrznych źródeł finansowania, ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (EFRR, EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa oraz że uzyskanie dofinansowania z MRPO jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie z powyższych źródeł. Oświadczam ponadto, iż nie będę się ubiegać, w oparciu o Ustawę podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 z późn. zm., o odzyskanie ze środków budżetu państwa kosztów podatku VAT, rozliczonych w ramach w/w projektu.* *należy skreślić, jeśli VAT w projekcie jest wydatkiem niekwalifikowalnym... (czytelny podpis osoby upoważnionej) 18

19 8.1.5 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO INFORMOWANIA O OTRZYMANIU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH KORYGUJĄCYCH Załącznik nr 3. do wniosku o płatność Oświadczenie beneficjenta o zobowiązaniu się do informowania o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących Nazwa i adres beneficjenta Miejscowość, data OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do informowania Instytucji Zarządzającej MRPO o przypadkach otrzymania korekt dotyczących naliczenia kosztów do dokumentów księgowych rozliczanych we wnioskach o płatność w ramach projektu nr...tytuł..., w szczególności dotyczących kosztów pracodawcy, faktur VAT, rachunków w okresie od dnia poniesienia pierwszego wydatku w projekcie do dnia, w którym zgodnie z zapisami umowy/uchwały o dofinansowanie mija obowiązek przechowywania dokumentacji projektowej. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu kwot przekazanych w nadmiernej wysokości, w przypadku otrzymania w/w korekt, na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.... Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 19

20 8.1.6 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DOTYCZĄCE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ PLN Załącznik nr 4. do wniosku o płatność Oświadczenie beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych o wartości niższej niż PLN Nazwa i adres beneficjenta Miejscowość, data OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wszystkie wydatki kwalifikowalne, których wartość jednostkowa na podstawie pojedynczych dokumentów księgowych jest niższa niż PLN ujęte we wniosku o płatność nr.. z dnia... w ramach rozliczenia projektu...(tytuł projektu)...o numerze...(numer projektu)...dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego : 1) zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności w ramach MRPO, 2) zostały należycie udokumentowane i opisane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej, 3) nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych z innych zewnętrznych źródeł finansowania, ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (EFRR, EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, oraz że uzyskanie dofinansowania z MRPO jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie z powyższych źródeł. 4) zostały rzetelnie udokumentowane na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku, które będą przechowywane (archiwizowane) zgodnie z zapisami umowy/uchwały o dofinansowanie..... Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 20

21 8.1.7 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O BRAKU SFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZALICZKI WYDATKÓW PRZEDSTAWIONYCH DO REFUNDACJI Załącznik nr 5. do wniosku o płatność Oświadczenie beneficjenta o braku sfinansowania ze środków zaliczki wydatków przedstawionych do refundacji Nazwa i adres beneficjenta Miejscowość, data OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumenty załączone do wniosku o płatność nr.. z dnia... w ramach rozliczenia projektu...(tytuł projektu)... o numerze...(numer projektu)...dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie podlegają, nie podlegały w przeszłości ani nie będą podlegały w przyszłości refundacji ze środków zaliczki otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego i/lub od Instytucji Zarządzającej MRPO w ramach niniejszego projektu.... Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 21

22 8.1.8 WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW ZALICZKI****** Załącznik nr 21. do wniosku o płatność Wykaz wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki dla beneficjentów należących do sektora finansów publicznych i zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych* Nazwa Beneficjenta: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ze środków zaliczki otrzymanych w ramach projektu nr... i wkładu własnego (ostatecznym terminem dokonania i rozliczenia we wniosku o płatność wydatków jest dzień r.**) Lp. Numer rachunku/faktury/innego równoważnego dokumentu księgowego Kwota brutto dokumentu Kwota faktycznie zapłacona w ramach projektu (dot. wydatków kwalifikowalnych) Data zapłaty/data refundacji*** Środki europejskie Źródło sfinansowania wydatku (dot. wydatków kwalifikowalnych) Zaliczka % Współfinansowanie udziału zaliczki Wkład własny**** % udziału wkładu własnego*** Razem - Kwota kolejnej wnioskowanej transzy zaliczki w PLN W tym środki europejskie W tym współfinansowanie Wielkość wnioskowanej transzy zaliczki w % w stosunku do wartości dofinansowania Sporządził (data i czytelny podpis):... Zatwierdził (data i czytelny podpis):... Potwierdzam prawidłowość danych pod względem formalno-merytorycznym Nr wniosku o płatność, którego wykaz dotyczy: Kwota zaliczek dotychczas przekazanych beneficjentowi w PLN (kwota winna obejmować kwoty wypłacone w pełnej wysokości) W tym środki europejskie W tym współfinansowanie Kwota zaliczek rozliczonych i wykazanych***** we wnioskach o płatność, ujęta w bieżącym zestawieniu oraz zwróconych do BGK/IZ MRPO w PLN Wysokość zaliczek w % rozliczonych i wykazanych we wnioskach o płatność, ujęta w bieżącym zestawieniu oraz zwróconych do BGK/IZ MRPO Kwota kolejnej wnioskowanej transzy zaliczki w PLN: W tym środki europejskie W tym współfinansowanie Wysokość wnioskowanej transzy zaliczki w % w stosunku do wartości dofinansowania % łącznie otrzymanych transz dofinansowania w formie zaliczki i/lub refundacji (pomniejszona o środki zwrócone do BGK/IZ MRPO) i transzy wnioskowanej bieżącym wykazem w ramach projektu w stosunku do dofinansowania Imię i nazwisko pracownika IZ MRPO oraz data dokonania sprawdzenia ZATWIERDZENIE WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ TRANSZY ZALICZKI Podpis i pieczątka Dyrektora Departamentu FE w tym kwota środków zwróconych do BGK/IZ MRPO: Data zatwierdzenia 22

23 * należy skreślić niepotrzebne **należy wskazać dzień, na który przypada termin rozliczenia i/lub zwrotu zaliczki wynikający z upływu 90 dni od daty otrzymania zaliczki/ terminu rozliczenia współfinansowania *** obok daty faktycznej zapłaty kwoty wydatków kwalifikowalnych należy wpisać datę refundacji wydatków ze środków zaliczki (jeśli miała miejsce taka sytuacja po otrzymaniu zgody IZ MRPO) **** należy wpisać zera, jeśli beneficjent nie ponosił wydatków w montażu finansowym ***** w zatwierdzonym Wykazie wydatków kwalifikowanych poniesionych ze środków zaliczki ****** w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej WZÓR MIESIĘCZNEJ KARTY CZASU PRACY Miesięczna karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach MRPO Pieczęć beneficjenta 1. Za okres od: do: 2. Instytucja/Beneficjent: 3. Tytuł projektu: 4. Numer projektu: 5. Imię i Nazwisko: 6. Stanowisko: 7. Deklarowany we wniosku czas pracy w ramach projektu miesięcznie: 8. Czas pracy i zadania wykonywane przez pracownika na rzecz projektu Dzień miesiąca Opis zadań wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu Liczba godzin OGÓŁEM godzin w miesiącu 9. Pełny wymiar czasu pracy pracownika w miesiącu (w godzinach) 10 Stosunek godzin przepracowanych w ramach projektu do całkowitego wymiaru czasu. pracy: Podpis przełożonego Podpis pracownika 23

24 Kwota wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracodawcy wypłacona za całkowity wymiar czasu pracy w miesiącu: Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy przypadające za czas pracy przepracowany w ramach projektu: Pieczęć instytucji OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O NIEZALEGANIU Z ZAPŁATĄ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY Oświadczenie beneficjenta o niezaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie zalegam z odprowadzaniem podatku dochodowego w związku z realizacją projektu nr...tytuł... Kwota podatku uiszczonego do Urzędu Skarbowego za miesiąc... rok...wynosi...pln, w tym wydatki kwalifikowalne w ramach w/w projektu wynoszą...pln.... Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 24

25 WZÓR OPISU FAKTURY KRAJOWEJ/RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO Umowa/Uchwała nr o dofinansowanie Projektu... (należy uzupełnić nr umowy/uchwały) (należy uzupełnić tytuł projektu)...zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz 759) (należy podać tryb wyboru wykonawcy oraz zastosowany art., ust., pkt) Klasyfikacja budżetowa dla środków europejskich (dział, rozdział, ) 1 :... (należy uzupełnić) Klasyfikacja budżetowa współfinansowania (dział, rozdział, ) 2 :... (należy uzupełnić) Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego wydatki kwalifikowalne (dział, rozdział, ) 3 : (należy uzupełnić) Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego wydatki niekwalifikowalne (dział, rozdział, ) 4 : (należy uzupełnić) dnia podpis... (należy uzupełnić: data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez beneficjenta) Zatwierdzono do wypłaty: ze środków europejskich (kwota):.....zł (należy uzupełnić) (kwota:)......zł (należy uzupełnić ) ze środków własnych (kwota:)......zł (należy uzupełnić) Wartość dokumentu księgowego: zł w tym wartość wydatków kwalifikowalnych:......zł w tym cross-financing... zł i VAT kwalifikowalny... zł Kwota wydatków niekwalifikowalnych (zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie ):...zł (należy umieścić wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztów niekwalifikowalnych w dokumencie np. VAT) Należy opisać związek wydatku z projektem: należy zaznaczyć, do której grupy kosztów (przygotowawcze, inwestycyjne, inne) oraz kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (pkt wniosku o dofinansowanie) odnosi się wydatek opisany fakturą wraz z przypisaniem wartości wydatków kwalifikowalnych do poszczególnych kategorii (w rozbiciu na kwotę netto i VAT) należy podać nr pozycji danego wydatku na f-rze lub dokładny opis/nazwę wydatku z f-ry Sprawdzono pod względem merytorycznym: dnia podpis (należy uzupełnić) Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym: dnia podpis (należy uzupełnić) UWAGA: Na pierwszej stronie należy umieścić adnotację: Projekt nr. jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO oraz numer pozycji w ewidencji księgowej natomiast na odwrocie dokumentu zapis o ujęciu w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisem osoby uprawnionej. Kserokopia dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą na każdej stronie. Potwierdzenia należy dokonać na awersie i rewersie dokumentu nawet w sytuacji, gdy rewers nie zawiera informacji. 1 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 2 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 3 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 4 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 25

26 WZÓR OPISU FAKTURY WYRAŻONEJ W JĘZYKU OBCYM I/LUB W WALUCIE OBCEJ Umowa/Uchwała nr o dofinansowanie Projektu... (należy uzupełnić nr umowy/uchwały) (należy uzupełnić tytuł projektu)....zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz 759) (należy podać tryb wyboru wykonawcy oraz zastosowany art., ust., pkt) Klasyfikacja budżetowa dla środków europejskich (dział, rozdział, ) 5 :.... (należy uzupełnić) Klasyfikacja budżetowa współfinansowania (dział, rozdział, ) 6 : (należy uzupełnić) Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego wydatki kwalifikowalne (dział, rozdział, ) 7 : (należy uzupełnić) Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego wydatki niekwalifikowalne (dział, rozdział, ) 8 :... (należy uzupełnić) dnia podpis (należy uzupełnić: data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez beneficjenta) Zatwierdzono do wypłaty: ze środków europejskich (kwota):.....zł (należy uzupełnić) (kwota):......zł (należy uzupełnić) ze środków własnych (kwota):......zł (należy uzupełnić) Kurs wg którego przeliczono kwotę faktury...kurs...z dnia... (należy podać źródło np. średni kurs NBP czy banku, z którego usług korzystał beneficjent i dzień obowiązywania kursu ) Kurs wg, którego przeliczono kwotę wydatków kwalifikowalnych...kurs...z dnia... (należy podać źródło np. średni kurs NBP czy banku, z którego usług korzystał beneficjent i dzień obowiązywania kursu ) Wartość dokumentu księgowego:..... zł w tym wartość wydatków kwalifikowalnych:.....zł w tym cross-financing... zł i VAT kwalifikowalny... zł Kwota wydatków niekwalifikowalnych (zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie ): zł (należy umieścić wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztów niekwalifikowalnych w dokumencie np. VAT) Należy opisać związek wydatku z projektem: należy zaznaczyć, do której grupy kosztów (przygotowawcze, inwestycyjne, inne) oraz kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (pkt wniosku o dofinansowanie) odnosi się wydatek opisany fakturą wraz z przypisaniem wartości wydatków kwalifikowalnych do poszczególnych kategorii (w rozbiciu na kwotę netto i VAT należy podać nr pozycji danego wydatku na f-rze lub dokładny opis/nazwę wydatku z f-ry Sprawdzono pod względem merytorycznym: dnia podpis (należy uzupełnić) Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym: dnia podpis (należy uzupełnić) UWAGA: Na pierwszej stronie należy umieścić adnotację: Projekt nr. jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO oraz numer pozycji w ewidencji księgowej natomiast na odwrocie dokumentu zapis o ujęciu w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisem osoby uprawnionej. Kserokopia dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą na każdej stronie. Potwierdzenia należy dokonać na awersie i rewersie dokumentu nawet w sytuacji, gdy rewers nie zawiera informacji. 5 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 6 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 7 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 8 W przypadku jednostek budżetowych konieczne jest wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatków. 26

27 HARMONOGRAM WYDATKÓW I WYPŁAT HARMONOGRAM WYDATKÓW w projekcie nr:... miesiąc i rok miesiąc i rok miesiąc i rok miesiąc i rok miesiąc i rok miesiąc i rok kwartał i rok kwartał i rok rok Suma Wysokość wydatków* 0,00 w tym dofinansowanie 0,00 Planowana wnioskowana kwota (refundacja/zaliczka) na podstawie wniosku o płatność Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka Refundacja Zaliczka 0,00 * wydatki rozumiane są jako zapłata za zrealizowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektów MRPO Sporządził (data, imię i nazwisko):... 27

28 HARMONOGRAM PRZETARGÓW w projekcie nr: HARMONOGRAM PRZETARGÓW Informacje dotyczące stosowania PZP przez beneficjentów MRPO Przetargi rozstrzygnięte Po przetargu bez rozstrzygnięcia W trakcie przetargu Przed przetargiem Tryb zamówienia Zakres/przedmiot zamówienia Termin ogłoszenia o postępowaniu Termin zakończenia postępowania Termin zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą Liczba umów z Wykonawcami Kwota Liczba umów z Wykonawcami Kwota Liczba umów z Wykonawcami Kwota Liczba umów z Wykonawcami Kwota Sporządził (data, imię i nazwisko):... 28

29 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW Z ZALICZKI POCHODZĄCEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA Nazwa Beneficjenta. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej z budżetu państwa (BP) (dotyczy również środków niewygasających z upływem roku budżetowego) otrzymanej na podstawie umowy nr... Lp. (ostatecznym terminem dokonania wydatków jest dzień r.*) Numer rachunku/faktury/innego równoważnego dokumentu księgowego Kwota brutto dokumentu Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie poniesionych z budżetu państwa (BP) ,00 0,00 * należy wskazać dzień, na który przypada termin rozliczenia i/lub zwrotu zaliczki z budżetu państwa wynikający z ustawy o finansach publicznych Sporządził (data i czytelny podpis):... Zatwierdził (data i czytelny podpis): a ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW Z ZALICZKI POCHODZĄCEJ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Nazwa Beneficjenta. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy nr... (ostatecznym terminem dokonania wydatków jest dzień r.*) Lp. Numer rachunku/faktury/innego równoważnego dokumentu księgowego Kwota brutto dokumentu Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie poniesionych ze środków europejskich w formie dotacji celowej ,00 0,00 * należy wskazać dzień, na który przypada termin rozliczenia i/lub zwrotu zaliczki ze środków europejskich w formie dotacji celowej wynikający z ustawy o finansach publicznych Sporządził (data i czytelny podpis):... Zatwierdził (data i czytelny podpis):... 29

30 SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA ZALICZKI POCHODZĄCEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA (BP) Klasyfikacja budżetowa Nazwa beneficjenta Numer projektu Dział Rozdział Paragraf Kwota otrzymanej zaliczki ze współfinansowania Data otrzymani a współfina nsowania Ostateczn a data rozliczeni a współfina nsowania Wykorzystana kwota współfinansow ania Niewykorzystana kwota współfinansowani na dzień... r. (zwrócona na konto IZ MRPO) Przyczyny niewykorzystania przyznanego współfinansowani w formie zaliczkidotyczy kolumny RAZEM ,00 0,00 0,00 - Sporządził (data i czytelny podpis):... Zatwierdził (data i czytelny podpis):... 30

31 8.1.16a SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA ZALICZKI POCHODZĄCEJ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Nazwa beneficjenta Numer projektu Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Kwota otrzymanej zaliczki ze środków europejskich w formie dotacji celowej Data otrzymani a środków europejski ch w formie dotacji celowej Ostateczn a data rozliczeni a środków europejski ch w formie dotacji celowej Wykorzystana kwota środków europejskich w formie dotacji celowej Niewykorzystana kwota środków europejskich w formie dotacji celowej na dzień... r. (zwrócona na konto IZ MRPO) Przyczyny niewykorzystania przyznanych środków europejskich w formie dotacji celowej w formie zaliczkidotyczy kolumny RAZEM ,00 0,00 0,00 - Sporządził (data i czytelny podpis):... Zatwierdził (data i czytelny podpis):... 31

32 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DOT. ODZYSKANIA/NIEODZYSKANIA KARY UMOWNEJ WYNIKAJĄCEJ Z ZAPISÓW UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ (pełna nazwa beneficjenta) (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w związku z realizacją projektu (tytuł projektu), o numerze (numer projektu), dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , na dzień odzyskałem/nie odzyskałem karę umowną naliczoną z tytułu, wynikającej z zapisów umowy zawartej z wykonawcą/dostawcą (nazwa wykonawcy/dostawcy) o numerze (numer umowy z wykonawcą/dostawcą) z dn. w kwocie... (czytelny podpis osoby upoważnionej) 32

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres Projekt Wniosek za okres od Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta do Załącznik nr 6 Nr umowy/decyzji/aneksu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Pieczęć nagłówkowa Beneficjenta WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. WNIOSEK ZA OKRES od: 2009-08 - 26 do: 2010-07 - 30 Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA A. Nazwa/Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS.

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS. Załącznik nr 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność ze środków EFRR

Wniosek o płatność ze środków EFRR Wniosek o płatność ze środków EFRR Załącznik 16.1 2 Wzór Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018 Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Wniosek za okres od do

Wniosek za okres od do Wniosek za okres od 2016-04-23 do 2016-11-07 Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy Projekt Nazwa Beneficjenta BENEFICJENT TESTOWY Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę Formularz wniosku o płatność Załącznik nr 4 Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2010-01-01 do 2010-01-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie.

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU Automatycznie z umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. (poz. 2206, z późn. zm.) WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od do Instytucja przyjmująca wniosek:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO

Zał. Nr 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO Zał. Nr 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Wyodrębniona ewidencja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 r. ( Załącznik nr III/2/21) Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 200 r. (poz. 23) WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od19/06/2006 do14/04/200 Instytucja przyjmująca wniosek:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

Marzec 2010 Wersja 4

Marzec 2010 Wersja 4 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej Marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, październik 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego zgodnie z umową... (tytuł zadania publicznego)

z wykonania zadania publicznego zgodnie z umową... (tytuł zadania publicznego) Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) niepotrzebne skreślić z wykonania zgodnie z umową... (tytuł ) w okresie od... do... zgodnie z umową określonego w umowie nr... (wpisać nr umowy oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek za okres od do

Wniosek za okres od do Wniosek za okres od 2016-11-08 do 2016-11-08 Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy Projekt Nazwa Beneficjenta BENEFICJENT TESTOWY Program

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych   Komunikat Komunikat informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1463/276/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 26 września 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. (poz. 283) WNIOSEK BENEFICJENTA O ŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od19.06.2006 do14.04.2008 Instytucja przyjmująca wniosek:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM Załącznik do zarządzenia nr 58/11 Rektora PWSZ w Pile z dnia 25 listopada 2011 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1171/08. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. z dnia 10 września 2008r.

UCHWAŁA Nr 1171/08. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. z dnia 10 września 2008r. UCHWAŁA Nr 1171/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1064/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku beneficjenta o płatność,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. 1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta SL2014_EFRR

Załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta SL2014_EFRR Załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta SL2014_EFRR Zasady dotyczące załączników do wniosku o płatność określone w umowie o dofinansowanie 1. Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki oraz rzeczową

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-01-01 do 2009-03-31 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo