Pytania i odpowiedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi SIWZ CZĘŚĆ I Instrukcja dla wykonawców - załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty - punkt 5. Termin - podpunkt 5.3 Uprzejmie informujemy, że możemy zaoferować 18 miesięczny okres gwarancji, jednakże: 12 miesięcy - to okres gwarancji producenta, natomiast wydłużenie do 18 miesięcy skutkować będzie zwiększeniem kosztów oferty o ok. 3% wartości zamówienia. Poniżej załączam opinię naszego Radcy Prawnego, która dotyczy przedmiotowego punktu w SIWZ: Gwarancja nie jest obligatoryjnym elementem umowy sprzedaży, jest dodatkowym uprawnieniem, które sprzedający może, ale nie musi, udzielić kupującemu. Kupujący będący zamawiającym w rozumieniu prawa zamówień publicznych może więc, ale nie musi, żądać udzielenia gwarancji na nabywany sprzęt. Jeżeli kupujący żąda udzielenia gwarancji, wtedy ma prawo dookreślić według własnego uznania warunki gwarancji w SIWZ. Z drugiej strony potencjalny wykonawca ma prawo nie zaakceptować warunków SIWZ i nie złożyć oferty. Jeżeli termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, to okres rękojmi wynosi również 12 miesięcy. Jeśli termin gwarancji będzie wynosił 18 miesięcy, to rękojmi wynosi 24 miesiące Zamawiający oczekuje wydłużonej gwarancji, jej koszt obciąża Wykonawcę i powinien być wliczony w cenę. Jak Wskazał Radca prawny w swojej opinii kupujący ma prawo żądać gwarancji na warunkach przez siebie określonych. Jeżeli wykonawca nie akceptuje tych warunków może nie złożyć oferty. SIWZ CZĘŚĆ II Opis przedmiotu zamówienia - punkt 13 prace instalacyjne w pracowni NMR. Uprzejmie prosimy o szczegółowe określenie (podanie) jakie dokładnie prace instalacyjne Zamawiający wymaga w sformułowaniu: - instalację stanowiska obsługi spektrometru. Posadowienie spektrometru, podłączenie kompresora, napełnienie ciekłym azotem i helem (koszty gazów po stronie Wykonawcy), magnetyzacja oraz instalacja oprogramowania. - Przedmiot zamówienia obejmuje również: Uprzejmie prosimy o szczegółowe określenie (podanie) jakie dokładnie materiały eksploatacyjne

2 Zamawiający wymaga w okresie gwarancji. Tak ogólnikowe określenie zarówno prac instalacyjnych dotyczących przygotowania stanowiska obsługi spektrometru jak i brak szczegółowego określenia wymaganych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jest naszym zdaniem bardzo ryzykowne i może okazać się szkodliwe dla Wykonawcy na dalszym etapie realizacji zamówienia. Brak konkretnych informacji może skutkować nieprzerwanym (ciągłym) wzrostem kosztów realizacji zamówienia. W związku z powyższym raz jeszcze prosimy o dokładne podanie informacji dotyczących powyższych punktów. Zamawiający oczekuje dostawy gazów niezbędnych do instalacji i przeprowadzenia instruktażu, odbioru końcowego urządzenia. Dalsza eksploatacja urządzenia, co za tym idzie zaopatrzenie go w gazy leży po stronie zamawiającego. SIWZ CZĘŚĆ I Instrukcja dla wykonawców - punkt 14. Opis sposobu przygotowania oferty. Czy Zamawiający dopuści złożenie opisu technicznego oferowanego sprzętu w języku angielskim? Tak. SIWZ CZĘŚĆ III Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - 3, - punkt 3 Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 Kodeksu Cywilnego, w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z urządzeniami. Dokumenty te winny być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Tak, zamawiający wyraża zgodę na taki zapis. SIWZ CZĘŚĆ III Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3 - załącznik nr 1 do umowy, protokół odbioru - punkt IV. Przekazane dokumenty - podpunkt 2 Uprzejmie prosimy o zmianę istniejące zapisu w punkcie IV Przekazanie Dokumentów, podpunkt 2 na następujący: Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. Światowe środowisko naukowe i personel obsługujący spektrometry NMR posługuje się powszechnie językiem angielskim i nigdzie w Świecie nikt nie żąda od nas innej wersji językowej. Dokumenty takie jak: prospekty, foldery czy katalogi o charakterze reklamowym a także opisy techniczne urządzeń występują wyłącznie w języku angielskim. Ze względu na możliwość pomyłki, nieścisłości w tłumaczeniach oraz brak odpowiedników niektórych specjalistycznych stwierdzeń, producent jest przeciwny tłumaczeniu tych dokumentów na inny język. Nasza firma nie posiada przetłumaczonych w/w dokumentów. Istnieje możliwość przetłumaczenia powyższych dokumentów na język polski jednakże chcielibyśmy nadmienić, że skutkować to będzie wzrostem ceny oferty oraz może znacznie wydłużyć czas oczekiwania a tym samym dostarczenia w/w dokumentów. Czas oczekiwania na przetłumaczenie może dochodzić nawet do 1 roku. Związane to jest z koniecznością skorzystania z profesjonalnego biura tłumaczeń specjalizującego się w tłumaczeniach naukowo-technicznych. Tak, zamawiający wyraża zgodę na taki zapis. SIWZ CZĘŚĆ III Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - 6, - punkt 5, Uprzejmie prosimy o zmianę istniejące zapisu w punkcie 5 na następujący: Naprawa w okresie gwarancji i rękojmi wykonana będzie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (faxem lub em). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych lub konieczności usunięcia wad poza granicami kraju termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące, chyba, że Strony uzgodnią inny termin co zostanie potwierdzone niezależnym pismem. Przedmiot zamówienia Czas reakcji Czas naprawy (dni robocze) 48 godz. od 21 dni drobne usterki momentu zgłoszenia awarii i podzespoły elektroniczne Spektrometr NMR 500 MHz tylko w dni robocze 90 dni głowice pomiarowe i magnes

4 Po wykonaniu naprawy zostanie spisany protokół potwierdzający wykonanie usługi. Spektrometr NMR w wymaganej konfiguracji jest jednostkową produkcją na indywidualne potrzeby Zamawiającego. Skutkuje to specjalnym podejściem w wykonaniu poszczególnych elementów układu. W przypadku uszkodzenia niektórych dużych podzespołów jak np.: sondy pomiarowe, sprężarki helowej, magnesu itp. nie jest możliwe dokonanie ich naprawy w wyznaczonym obecnie przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym utrzymanie terminów napraw gwarancyjnych w obecnym zapisie w SIWZ, w szczególności tak krótkiego terminu w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych dla niestandardowych i unikalnych rozwiązań badawczych wydaje się nam niezrozumiałe. Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: Naprawa w okresie gwarancji i rękojmi wykonana będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (faxem lub em). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych lub konieczności usunięcia wad poza granicami kraju termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące, chyba, że Strony uzgodnią inny termin co zostanie potwierdzone niezależnym pismem. Przedmiot zamówienia Czas reakcji Czas naprawy (dni robocze) 48 godz. od 7 dni drobne usterki momentu zgłoszenia awarii i podzespoły elektroniczne Spektrometr NMR 500 MHz tylko w dni robocze 60 dni głowice pomiarowe i magnes Po wykonaniu naprawy zostanie spisany protokół. - 6, - punkt 7, Uprzejmie prosimy o zmianę istniejące zapisu w punkcie 7 na następujący: W przypadku konieczności usunięcia wad w okresie trwania gwarancji w innym miejscu niż miejsce używania urządzeń, koszt i odpowiedzialność za ich transport ponosi Wykonawca, od chwili wydania wadliwych urządzeń upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy, do chwili odbioru urządzeń przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po usunięciu wady. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

5 - 6, - punkt 9, Uprzejmie prosimy o zmianę istniejące zapisu w punkcie 9 na następujący: Wykonawca wymieni uszkodzony element/podzespół na nowy, po 3-krotnej naprawie serwisowej tego samego elementu/podzespołu oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niemożliwego do usunięcia, a niewynikającego z winy Zamawiającego. Oferowany przez nas spektrometr NMR jest skomplikowaną aparaturą naukowo-badawczą składającą się z wielu podzespołów. W swojej praktyce napraw gwarancyjnych firma zawsze wymieniała, po nieskutecznej naprawie, wadliwie działający podzespół na nowy. Nie możemy zaakceptować zapisu bez szczegółowego określenia ilości wykonania napraw tego samego elementu / podzespołu (uszkodzonego lub wadliwego elementu / podzespołu). Wymiana na nowy, wolny od wad może dotyczyć tylko i wyłącznie uszkodzonego, wadliwego elementu / podzespołu Najlepszym przykładem jest naprawa samochodu. W przypadku 3 naprawach serwisowych silnika pojazdu, żaden sprzedawca nie wymieni całego samochodu na nowy. Możliwa jest ewentualnie wymiana tylko wadliwego elementu w tym przypadku silnika. Raz jeszcze prosimy o zmianę istniejącego zapisu. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy urządzenia w pełni sprawnego i bez wad. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie lub nie nadają się do usunięcia albo po naprawie urządzenia nadal będą istniały wady, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania wymiany urządzenia na nowe. Rozumiemy, ze wadliwe mogą być tylko poszczególne elementy i ich naprawa będzie wypełniała zobowiązania Wykonawcy. Jednakże zamawiający nie może pozwolić sobie na sytuację, gdzie dostarczony sprzęt częściej będzie w serwisie niż będzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. - 7 Uprzejmie prosimy o dopisanie następujących podpunktów: a) Gwarancja nie obejmuje: części szklanych, płyt kompaktowych, innych materiałów eksploatacyjnych oraz części niewłaściwie użytkowanych (niezgodnie z zaleceniami producenta). b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, czy zaniedbania ze strony użytkownika.

6 c) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej tj.: klęska żywiołowa, ogień, uderzenie pioruna, burza, trzęsienie ziemi, powódź lub wyciek wody, skażenia substancjami toksycznymi, niebezpiecznymi lub radioaktywnymi, wybuch, włamanie, sabotaż, kradzież, umyślne uszkodzenie, wojna, zamieszki, strajk, zagrożenie lub atak terrorystyczny. d) Gwarancja nie obejmuje przypadkowego uszkodzenia, szkody w wyniku zaniedbania i uszkodzenia systemu komputerowego / danych lub oprogramowania systemowego, spowodowanego celowymi modyfikacjami lub zmianą konfiguracji przez użytkownika. Firma nie zaleca podłączenia systemu komputerowego przeznaczonego do sterowania do zewnętrznej sieci komputerowej (Internet). Wszelkie szkody wynikające z takiego podłączenia nie są objęte gwarancją. e) Urządzenie oraz akcesoria muszą być wolne od biologicznych, radioaktywnych, toksycznych, szkodliwych substancji lub zanieczyszczeń przed przystąpieniem do pracy pracowników serwisu. Możemy wymagać zaświadczenia w tym zakresie przed rozpoczęciem prac serwisowych. Będzie to wymagane we wszystkich przypadkach, w których elementy mogą ulec zanieczyszczeniu (głowice pomiarowe, itp.) podczas usuwania (demontażu) lub wysyłania do specjalistycznych napraw. Zamawiający powinien mieć na uwadze, że zamawiane urządzenie to skomplikowana i unikalna aparatura naukowo-badawcza wykonana na specjalne zamówienie i pod indywidualne potrzeby Zamawiającego. Spektrometr jak i poszczególne elementy wyposażenia, stanowiące jego integralną część, posiadają określone warunki gwarancji producenta. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w/w zapisów gwarancyjnych. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie podpunktów. - 8, - punkt 1 Uprzejmie prosimy o następujące zmiany zapisów w punkcie 1 w podpunktach: 1) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Strony ustaliły termin realizacji w wysokości 0,05 % wartości brutto urządzeń, których dotyczy opóźnienie; nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, 2) z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1.. Zamawiający nie może zgodzić się na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy.

7 - 8, punkt 1 Uprzejmie prosimy o dopisanie w paragrafie następującego podpunktu: Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1. Uważamy, że proponowane przez Zamawiającego wartości kar umownych są zbyt wygórowane, jednostronne i nie mają określonej maksymalnej granicy ich naliczania. Zamawiający powinien mieć na uwadze, że zamawiany spektrometr NMR to skomplikowana i unikalna aparatura naukowo-badawcza wykonana na specjalne zamówienie i pod indywidualne potrzeby Zamawiającego. Chcielibyśmy także poinformować, że ewentualne opóźnienia w realizacji dostaw zdarzają się niezmiernie rzadko i przeważnie mają charakter niezależny od Wykonawcy siła wyższa. W związku z powyższym utrzymanie tak wysokich kar umownych dla niestandardowych i unikalnych rozwiązań badawczych wydaje się nam niezrozumiałe i nieodpowiednie. Umowa nie przewiduje okoliczności uzasadniających rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, zatem zapis ten nie będzie miał sensu.

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo