Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOE na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP. Część I Zamawiający POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i igury 61, Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , Kapitał zakładowy w całości wpłacony: ,00 zł, NIP: , REGON , tel , fax , strona internetowa: Część II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany Zintegrowanym Systemem Informatycznym klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwany dalej Systemem, w ramach realizacji projektu pt.:

2 Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, a w szczególności: 1. ykonanie Analizy Przedprojektowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do zaprojektowania zmian i uzupełnień infrastruktury ICT w sposób zgodny ze sztuką oraz wymaganiami rozwijającego się przedsiębiorstwa Zamawiającego, 2. ykonanie projektu, rozbudowa i wyposażenie serwerowni w nowe urządzenia techniczne zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w załączniku nr 1 część A, a w tym: 2.1. nową szafę serwerową typu Rack, zamykaną na klucz, drzwi z perforacją umożliwiającą cyrkulację powietrza i wymianę ciepła z otoczeniem, wysokość min. 1,5 m, 2.2. nowe urządzenia aktywne 3 switche 1 GBit/s, 24 portowe, ze złączami mini-gbic lub analogicznymi, 2.3. nowe KVM (ang: Keyboard Video Mouse) umożliwiające podłączenie do 8 urządzeń, 3. rozbudowę sieci LAN zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 część B. 4. dostawę, instalację i uruchomienie nowych urządzeń sieci bezprzewodowej (ifi) zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 część C, 5. dostawę, instalację i uruchomienie nowego routera głównego nadzorującego całą komunikację z i do firmy, zapewniającego między innymi: 5.1. kontrolę dostępu do serwerów, 5.2. połączenia zdalne VPN (ang. Virtual Private Network), 5.3. konfigurację sieci z podziałem na poszczególne rejony dostępu. w prace powinny być przeprowadzone bez przerywania bieżącej pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego, w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników

3 Zamawiającego realizujących swoje codzienne zadania, z zachowaniem kompatybilności z obecnie wykorzystywanymi rozwiązaniami i konfiguracją sieci. Od zaprojektowanych, dostarczonych, zainstalowanych i wdrożonych nowych elementów infrastruktury ICT Zamawiający oczekuje stworzenia wraz z istniejącą infrastrukturą ICT w pełni zintegrowanego rozwiązania zwanego dalej dostarczonym rozwiązaniem, zapewniającego co najmniej: 1. Możliwość pracy zdalnej z wykorzystywanymi przez Zamawiającego programami z dowolnych miejsc, w których dostępny jest Internet, 2. Możliwość nieprzerwanej pracy na terenie całej siedziby Zamawiającego w oparciu o sieć bezprzewodową z gwarantowaną przez infrastrukturę prędkością transmisji 1,5 MB/s 3. Możliwość pracy na terenie całej siedziby Zamawiającego w oparciu o sieć LAN z gwarantowaną przez infrastrukturę prędkością transmisji 1 Gbit/s, co najmniej w zakresie określonym przez wytyczne i wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 1. Dostarczone rozwiązanie musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego jako warunki wymagane (oznaczone jako arunek ymagany ) w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. skazane jest również, by rozwiązanie spełniało wymagania dodatkowe, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (oznaczone w kolumnie literą D ), za które zostaną przyznane dodatkowe punkty. Część III Inne wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna, instrukcje użytkowania itp. dostarczanych urządzeń oraz instrukcje techniczne i dokumentacja techniczna realizowanych prac zostały dostarczone w języku polskim, 2. ymagania dla dostarczanego rozwiązania VPN (Virtual Private Network): 2.1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć rozwiązanie VPN pozwalające na równoczesną pracę nie mniej niż 70 użytkowników, w tym 2 administratorów, 2.2. arunkiem wymaganym dla obsługi VPN jest możliwość centralnego zarządzania dostępem użytkowników do VPN

4 3. ymagania dla wsparcia w pierwszym okresie eksploatacji dostarczonego rozwiązania: 3.1. ykonawca zapewni pełną funkcjonalność dostarczonego rozwiązania poprzez bezpłatne usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego 3.2. Dostęp do telefonicznego lub internetowego systemu obsługi minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od godz. 7 do godz. 16, jako podstawowego kanału zgłaszania błędów dostarczonego rozwiązania oraz sugestii dotyczących optymalizacji jego działania Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z działaniem dostarczonego rozwiązania zgłoszone telefonicznie lub przez Internet Usuwanie błędów dostarczonego rozwiązania zgłoszonych przez Zamawiającego w następujących terminach: 1. naprawa błędu dostarczonego rozwiązania powodującego nieprawidłowe działanie uniemożliwiające prowadzenie pracy w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego 2. naprawa usterki powodującej nieprawidłowe działanie dostarczonego rozwiązania, które nie powodują uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem dostarczonego rozwiązania w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych 3.5. Przeprowadzanie nieodpłatnych wizyt audytowych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz na każde 6 miesięcy trwania okresu zapewnienia pełnej funkcjonalności dostarczonego rozwiązania o którym mowa w punkcie 3.1, mających na celu przeprowadzenie analizy sposobu i zakresu wykorzystywania infrastruktury ICT oraz doradztwo w zakresie jej optymalizacji 4. ymagania wobec Oferentów 4.1. ymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia możliwe do udokumentowania w następujący sposób: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaże się realizacją 3

5 projektów zawierających w swoim zakresie projektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie sieci LAN i bezprzewodowej oraz infrastruktury serwerowni i VPN, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności 1. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oferent potwierdza spełnianie powyższych wymagań poprzez wypełnienie i podpisanie Załączników Nr 3, 4 i 5. przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewnią one pełną kompatybilność i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Część IV Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Część V Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy: nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres , datę wystawienia oferty, termin ważności oferty, opis szczegółowy rozwiązania, wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

6 wypełnione oświadczenia wymienione w załącznikach 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego, cenę netto za realizację usługi wyrażoną w PLN + podatek VAT, termin realizacji usługi, Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta. Część VI Kryteria wyboru oferty 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena 80 pkt. 2. Funkcjonalności dodatkowe 8 pkt. 3. Referencje 12 pkt. Razem 100 pkt. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

7 1) Kryterium Cena będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pc = (Cn : Co) x 100 x 80% Gdzie: Pc ilość punktów za cenę (max. 80) przyznana ofercie Cn najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, Co cena zaoferowana przez danego Oferenta 2) Kryterium Funkcjonalności dodatkowe będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najwyższą liczbę funkcjonalności dodatkowych w oferowanym rozwiązaniu. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do proponowanych funkcjonalności dodatkowych. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pfd = (FDo : FDw ) x 100 x 8% Gdzie: Pfd ilość punktów za funkcjonalności dodatkowe (max. 8) przyznana ofercie FDw to liczba wszystkich wymagań dodatkowych oznaczonych jako D określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, FDo to liczba wymagań dodatkowych oznaczonych jako D określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego spełnionych przez ocenianą Ofertę 3) Kryterium Referencje będzie oceniane następująco: Za każdą z referencji z dostarczonych rozwiązań zrealizowanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert 4 pkt. ofercie można wskazać nie więcej niż 3 referencje. 5. Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów do prezentacji szczegółów technicznych zaproponowanego rozwiązania lub jego elementów składowych

8 w celu weryfikacji jego zgodności z wymaganiami w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent, do którego Zamawiający zwróci się z prośbą o zaprezentowanie spełnienia wybranych wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania wezwania drogą mailową na adres wskazany w ofercie. Terminowe przeprowadzenie prezentacji jest istotnym warunkiem zamówienia. prezentacji musi uczestniczyć przedstawiciel uprawniony Oferenta. Prezentacja odbędzie się zgodnie z następującą procedurą: 5.1. prezentacja przez przedstawicieli Oferenta wybranych przez Zamawiającego wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego; 5.2. ocena spełnienia przez oferowane rozwiązanie każdego z wybranych wymagań będzie realizowana w systemie Tak/Nie (spełnione/niespełnione) Nie spełnienie przez oferowane rozwiązanie warunków, określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, jako ymagane, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego niepotwierdzenie spełnienia warunków określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, jako dodatkowe, a zadeklarowanych jako spełniane przez dostarczone rozwiązanie, skutkować będzie przyznaniem ofercie takiego ykonawcy 0 punktów w kryterium Funkcjonalności dodatkowe nie przeprowadzenie przez ykonawcę prezentacji w wyznaczonym terminie lub odmowa jej przeprowadzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej warunków Zapytania ofertowego. Z przebiegu prezentacji sporządzony zostanie Protokół eryfikacji ymagań. Brak lub odmowa podpisania Protokołu przez przedstawicieli Oferenta oznacza odrzucenie oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego. Przewidywany czas trwania prezentacji uzgodniony dzień roboczy w godzinach 9-15, w razie potrzeb czas trwania prezentacji może zostać wydłużony.

9 Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Część VII Miejsce oraz termin składania ofert Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i opatrzona pieczęcią ykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres wskazany w Części VII do dnia r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Część VIII Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Pana Tomasza Fiedorowicza, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Część IX yjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: 3.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego 3.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu

10 podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ymagania na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej. arunki i parametry wymagane do spełnienia przez rozbudowywaną i wyposażaną serwerownię oraz sieć komputerową: Oferent powinien wypełnić zamieszczone tabele przez wpisanie w kolumnie Spełnia T/N litery T jeśli warunek określony w danym wierszu jest spełniony, lub litery N w sytuacji nie spełnienia kryterium. Pozostawienie pustego miejsca lub odpowiedź nieczytelna uznane zostaną za niespełnienie danego warunku. arunki zaznaczone jako wymagane oznaczone literą muszą być spełnione niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie warunków określonych jako dodatkowe oznaczone literą D nie spowoduje odrzucenia oferty. Część A. ykonanie projektu, rozbudowa, wyposażenie i uruchomienie w serwerowni nowych urządzeń technicznych zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania Ilość Nowa szafa serwerowa typu Rack (zamykana na klucz, drzwi z perforacją umożliwiającą cyrkulację powietrza i wymianę ciepła z otoczeniem, wysokość min. 1,5 m) Switche 1 GBit/s, 24 portowe, ze złączami mini-gbic lub analogicznymi KVM (skrót od ang: Keyboard Video Mouse) umożliwiające podłączenie do 8 urządzeń ymagany / Dodatkowy Switche biurkowe 1 Gbit/s 5-port 5 5. Switche biurkowe 1 Gbit/s 8-port 5 6. Routery z możliwością wgrania alternatywnego oprogramowania (parametry min. 128 MB RAM, 32 MB flash, 2x USB) 2 Spełnia Tak/Nie

12 Część B. ykonanie projektu, rozbudowa, wyposażenie i uruchomienie sieci LAN zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania Ilość Okablowanie, instalacja i pomiary nowych gniazd sieci LAN (UTP) w kategorii 5e lub wyższej zgodnie z rysunkami 1-3, 5-8 ymiana, instalacja i pomiary brakujących lub uszkodzonych gniazd sieci LAN (UTP) w kategorii 5e lub wyższej zgodnie z rysunkiem 4 ymagany / Dodatkowy Spełnia Tak/Nie Część C. ykonanie projektu, rozbudowa, wyposażenie i uruchomienie sieci bezprzewodowej (ifi) zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania Ilość ymagany / Dodatkowy 1. okablowanie pod Access Point y w kategorii 5e lub wyższej dostawa i instalacja Access Point ów zarządzalnych centralnie, z możliwością konfigurowania wielu SSID / 2. VLAN ów (np. pracownicy, goście tylko Internet, 12 urządzenia produkcyjne bez Internetu) oraz z możliwością podłączenia anten zewnętrznych 3. dostawa i instalacja jednostki centralnej zarządzającej Access Point ami 1 4. dostawa licencji oprogramowania Access Point 7. możliwość blokowania nieznanych Access Point ów D Spełnia Tak/Nie

13 Część D. ykonanie projektu, rozbudowa, wyposażenie i uruchomienie nowego routera głównego nadzorującego całą komunikację z i do firmy zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania Ilość ymagany / Dodatkowy 1. dostawa, instalacja i konfiguracja routera głównego 1 2. skonfigurowany router zapasowy 1 3. zwiększenie puli adresów IP / zmiana adresacji IP stworzenie oddzielnej sieci dla gości z dostępem do 4. Internetu (pasmo ograniczone), ale bez dostępu do zasobów firmy 5. możliwość konfiguracji routera w sposób zdalny (np. z poziomu http) podgląd listy podłączonych komputerów (nazwa 6. komputera, IP, MAC, czas od kiedy jest komputer połączony) 7. statystyki obecnego użycia łącza internetowego jako całość i na poszczególne adresy komputery 8. możliwość analizy oglądanych / wykorzystywanych stron internetowych per komputer D Access restrictions - możliwość blokowania stron 9. internetowych, adresów IP i przedziałów adresów IP (IP range), ale z możliwością dodawania wyjątków na pojedyncze komputery 10. blokowanie P2P 11. ol (ake On LAN) 12. static DHCP 13. możliwość zmiany MAC routera 14. obsługa VPN (skrót od ang. Virtual Private Network) 15. konfiguracja sieci z podziałem VLAN ów 16. możliwością tworzenia backupu konfiguracji routera głównego i wgrywania jej na router zapasowy 17. port forwarding 18. QoS (wraz propozycją ustawień) 19. QoS: wyższy priorytet dla wybranych komputerów D możliwość ustawienia restartu routera o określonych dniach tygodnia w określonych godzinach (lub wykonywania skryptów) Zabezpieczenie sieci tak, aby nowo podłączone (nieznane) komputery nie miały dostępu do Internetu i Spełnia Tak/Nie

14 zasobów sieci LAN, lub miały dostęp tylko do Internetu i to w ograniczonym stopniu (zmniejszony transfer), bez dostępu do sieci właściwej, dopóki nie zaakceptujemy ich adresu MAC nie dotyczy sieci dla gości 22. statystyki kto ile zużył pasma internetowego w ciągu tygodnia / miesiąca 23. Bandwidth Limiter (ograniczenie prędkości Internetu) na poszczególne komputery 24. możliwość zalogowania się przez SSH lub telnet i wykonywania skryptów Linuxa. D 25. propozycja i podział sieci na VLANy (np. każdy budynek będzie oddzielną siecią, ale z dostępem do serwerów) 26. umożliwienie Działowi informatyki dostępu do wszystkich komputerów za VLANami VPN 27. zachowanie kompatybilności z obecnie działającym VPN D 28. łatwe generowanie certyfikatów dla nowych użytkowników 29. możliwość zarządzania połączonymi komputerami 30. możliwość zdalnego rozłączenia połączonego przez VPN komputera (najlepiej na określony czas) 31. możliwość łatwego i szybkiego całkowitego zablokowania dostępu do VPN użytkownika (np. gdy pracownik zostanie zwolniony) 32. możliwość włączenia/wyłączenia autoryzacji na hasło (tak, aby użytkownik bez wpisania hasła nie mógł się połączyć) 33. zablokowanie możliwości drukowania zdalnie (z VPN) na drukarkach w biurze D 34. możliwość podłączenia 50 komputerów poprzez VPN (z możliwością rozbudowy w przyszłości) Pozostałe 35. Licencje bezterminowe 36. Zapewnienie opieki technicznej w okresie 12 miesięcy od momentu wdrożenia 37. Zapewnienie opieki technicznej w okresie 24 miesięcy od momentu wdrożenia D 38. przeszkolenie naszego informatyka / informatyków w zakresie zarządzania nową siecią

15 Oferent jest zobowiązany zapewnić dla każdej z części A, B, C i D: 1. ykonanie Analizy Przedprojektowej obejmującej określenie sposobu instalacji i produkcyjnego uruchomienia dostarczanego rozwiązania, 2. Stworzenie aktualnej dokumentacji rozwiązania po instalacji i uruchomieniu. Dostarczenie projektów i dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej (w standardzie AutoCAD) i 1 egzemplarzu dokumentacji papierowej w formacie A4 i A3 wydruk kolor, 3. ykonanie pomiarów (np. gniazdek sieciowych i Access Point ów). Dostarczenie wyników pomiarów w postaci elektronicznej (Excel, ord, PDF, lub AutoCAD), 4. Przeprowadzenie testów nieprzerwanej pracy sieci bezprzewodowej (dotyczy części C), 5. Przeszkolenie informatyka Zamawiającego w eksploatacji i zarządzania infrastrukturą ICT po zakończeniu prac uruchomieniowych, 6. Gwarancję na wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy. miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

16 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Dokumentacja architektoniczna siedziby Zamawiającego Rys 1 - Biuro Polbud parter

17 Rys 2 - Biuro Polbud - 1 piętro Rys 3 - Biuro Polbud - 2 piętro

18 Rys 4 - Budynek Sulich - gniazdka do wymiany Rys 5 - Budynek Sulich - gniazdka nowe

19 Rys 6 - Hala obrobki Rys 7 - Hala montowni

20 Rys 8 - Budynek Produkcja Aluminium Rys 9 - Budynek Produkcja PCV

21 Rys 10 - Rozmieszczenie budynków Polbud

22 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Oświadczenie Oferenta Przystępując do zapytania ofertowego na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP ( dostawę rozwiązania ) w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, oświadczamy, że: 1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy i jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 2. wskazane w załączniku nr 1 ymagania na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej funkcjonalności zaznaczone jako wymagane i oznaczone literą są spełnione przez dostarczane rozwiązanie, 3. wskazane w załączniku nr 1 ymagania na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej funkcjonalności zaznaczone jako dodatkowe i oznaczone literą D są spełnione przez dostarczane rozwiązanie we wszystkich przypadkach zaznaczonych przez wpisanie oznaczenia TAK. 4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres nie krótszy niż 60 dni od daty złożenia. 7. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest... mail... telefon... miejscowość i data podpisy i pieczęcie

23 osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

24 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o sytuacji Oferenta Przystępując do zapytania ofertowego na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP ( dostawę rozwiązania ) w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, oświadczamy, że: 1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

25 Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego ykaz zrealizowanych instalacji ykaz instalacji rozwiązań sieciowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujących w swoim zakresie projektowanie dostawę, instalację i uruchomienie sieci LAN i bezprzewodowej oraz infrastruktury serwerowni i VPN: Lp. Nazwa klienta Zakres prac 1. artość netto w PLN Data rozp. / zakończenia Osoba kontaktowa miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo