WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o WROCŁAW, ul. Obornicka 108

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108"

Transkrypt

1 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) (0-71) (0-71) fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury POZNAŃ ul. Tadeusza Kościuszki 92/98 TEMAT : Modernizacja klimatyzacji i linii energetycznej serwerowni SIWESF-16 w JW 1156 Poznań-Krzesiny Przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Modernizacja klimatyzacji i linii energetycznej serwerowni SIWESF-16 w JW 1156 Poznań-Krzesiny polegać będzie na: - demontaŝu istniejącego układu klimatyzacji w pom serwerowni - montaŝu układu klimatyzacji na potrzeby istniejącej serwerowni - wykonaniu dodatkowej wewnętrznej linii zasilającej serwerowni PROJEKT : PROJEKT BUDOWLANY. ADRES : WieŜa Portu Lotniczego w JW 1156 Poznań ul. Silniki 1, kompleks nr 6035 DZIAŁKA : 1/78 OBRĘB : Głuszyna II ZADANIE : UMOWA : 165/2013/D (5612 REJ.) NINIEJSZA TECZKA ZAWIERA: 1. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego - str Rysunki do projektu - str. 3 AUTORZY I SPRAWDZAJĄCY OPRACOWANIA: mgr inŝ. Krystyna MIKOŁAJCZAK, mgr inŝ. Renata GÓRALSKA, Ryszard HANDZ, mgr inŝ. Tadeusz MIERNIK UWAGI INWESTORA : W R O C Ł A W Kwiecień 2014 r.

2 O Ś W I A D C Z E N I E I W Y K A Z P R O J E K T A N T Ó W LOKALIZACJA: WieŜa Portu Lotniczego w JW. 1156, kompleks nr 6035 JW.5350, woj. wielkopolskie, powiat poznań, Poznań, działka nr 1/78, obręb Głuszyna II INWESTOR: Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Tadeusza Kościuszki 92/ POZNAŃ NiŜej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i PN oraz zasadami wiedzy technicznej. art.20 ust.4 ustawy P.B. BRANśA INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Imię i Nazwisko projektanta (nr upr.) Imię i Nazwisko sprawdzającego (nr upr.) PROJEKTANT mgr inŝ. Krystyna MIKOŁAJCZAK upr. nr ST-830/73, 463/94/UW do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje sanitarne ASYSTENT mgr inŝ. Radosław GÓRALSKI SPRAWDZAJĄCY mgr inŝ. Renata GÓRALSKA upr. nr 583/89/UW do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje sanitarne PROJEKTANT Ryszard HANDZ upr. nr 22/83/WBPP, nr 411/89/UW do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacji w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych ASYSTENT mgr inŝ. Piotr PALMA SPRAWDZAJĄCY mgr inŝ. Tadeusz MIERNIK upr. nr 84/84/WBPP do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno.-inŝynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych PODPIS 2 / 13 STRONA 2 / 16

3 S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A : STRONA TYTUŁOWA 1 OŚWIADCZENIE I WYKAZ PROJEKTANTÓW 2 SPIS ZAWARTOŚĆI OPRACOWANIA 3 SPIS RYSUNKÓW 5 PROJEKT BUDOWLANY : 1. PODSTAWA OPRACOWANIA DANE OGÓLNE PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Stan prawny terenu Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowanie działki PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU, CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego oraz przeznaczenie obiektu FORMA ARCHITEKTONICZNA ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, ROBOTY BUDOWALNE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INSTALACJE SANITARNE Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Roboty demontaŝowe Opis stanu projektowanego Klimatyzacja (z czynnikiem chłodniczym freonowym) Instalacje technologiczne: chłodnicza freonowa i instalacja odprowadzenia skroplin / 13 STRONA 3 / 16

4 9.5 Uwagi końcowe INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Stan istniejący Zakres opracowania Instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji w serwerowni SIWESF Dodatkowa wewnętrzna linia zasilająca dla serwerowni SIWESF DemontaŜe Uwagi końcowe OCHRONA KONSERWATORSKA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU UZGODNIENIA / 13 STRONA 4 / 16

5 S P I S R Y S U N K Ó W : Lp. Nazwa rysunku: Skala Oznaczenie 1. RZUT PARTERU Instalacja klimatyzacji freonowej, instalacja odprowadzenia skroplin BranŜa - Sanitarna 2. RZUT PARTERU Instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji serwerowni BranŜa - Elektryczna 3. Schemat zasilania BranŜa - elektryczna 1:50 S-1 1:100 E-1 - E-2 5 / 13 STRONA 5 / 16

6 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Na Modernizację klimatyzacji i linii energetycznej serwerowni SIWESF-16 w JW Poznań- Krzesiny Tytuł: Rejestr: PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa-nr 165/2013/D z dnia r zawarta między WZI Wrocław, a WBPB Sp. z o.o. Wrocław Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uŝytkowe dla zadania Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych OIN 5/ Oględziny i inwentaryzacja obiektów 1.5. Protokół z Pierwszej Rady Technicznej zorganizowanej na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej dot. opracowywanego zadania r Protokół z Drugiej Rady Technicznej zorganizowanej na etapie opracowania dokumentacji projektowej dot. opracowywanego zadania r Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.); 1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia r.); 1.9. Zarządzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niŝ kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego Rozporządzenie MSWiA. w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych (poz. 1030) Dziennik Ustaw Nr 124/2009 z dnia r Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. nr 182 poz w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159 poz. 948); Decyzja Nr 24/MON ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON ) w tym Decyzja Nr 548/MON z dnia 03 grudnia 2007 r. zmieniającą decyzję w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie Ochrony narodowej (Dz. Urz. MON ) Zalecenia SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie instalacji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych BTPO-701B; Zalecenia SKW w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych DBBT-301C; Instrukcja o ochronie przeciwpoŝarowej w resorcie obrony narodowej Zalecenia SKW w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych DBBT-804A; Zatwierdzony przez RZI Wrocław Program Inwestycji Polskie normy i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim Dane branŝowe ustalenia z uŝytkownikiem obiektu JW / 13 STRONA 6 / 16

7 2. DANE OGÓLNE 1. Zadanie : Rejestr : UŜytkownik : JW Inwestor: WZI Poznań 5. Jednostka projektowa: WBPB Sp. z o.o. WROCŁAW 6. Obiekt: Serwerownia SIWESF-16 w WieŜy Portu Lotniczego 7. Działka nr 1/78, Poznań, obręb Głuszyna II 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.1 Stan prawny terenu Właścicielem kompleksu wojskowego nr 6035 znajdującego się na działce nr 1/78 jest Skarb Państwa w Zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Grunt stanowi teren zamknięty nr ewid. gruntów 1/78, 3.2 Przedmiot inwestycji W związku z niewydolnością istniejącego układu klimatyzacji oraz planowaną rozbudową wyposaŝenia szaf serwerowych, zaistniała konieczność zaprojektowania nowego układu klimatyzacji o większej mocy chłodniczej oraz zaprojektowanie dodatkowej wewnętrznej linii zasilającej serwerowni. 3.3 Istniejący stan zagospodarowanie działki Zagospodarowanie działki nie wchodzi w zakres opracowania i nie ulegnie zmianie PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU, CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 4.1 Opis stanu istniejącego Pom. serwerowni Kubatura* 36,00m 3 Powierzchnia netto* - 12,61 m 2 <- *parametry wg inwentaryzacji Pomieszczenie serwerowni znajduje się na parterze budynku WieŜy Portu Lotniczego. Pomieszczenie posiada ściany murowane, otynkowane i pomalowane na kolor biały. Podłoga w pomieszczeniu jest wykonana jako podniesiona. Pomieszczenie serwerowni jest wyposaŝone w instalację elektryczną oświetleniową, gniazdka wtyczkowe i zasilanie urządzeń alarmowych oraz szaf serwerowych. W pomieszczeniu serwerowni znajduje się klimatyzator o mocy 5,2 kw (jednostka wewnętrzna) współpracujący z jednostką zewnętrzną zainstalowaną na ścianie zewnętrznej SW (od strony pomieszczenia rozdzielni głównej budynku). Poza klimatyzatorem w pomieszczeniu zainstalowany jest grzejnik płytowy. 4.2 Opis stanu projektowanego oraz przeznaczenie obiektu PoniewaŜ istniejąca klimatyzacja nie jest wstanie zabezpieczyć odpowiedniej ilości chłodu, w projekcie przewidziano zainstalowanie trzech jednostek wewnętrznych klimatyzacji współpracujących z trzema jednostkami zewnętrznymi. W celu 7 / 13 STRONA 7 / 16

8 umoŝliwienia montaŝu kolejnych urządzeń w szafach serwerowych zaprojektowano dodatkową wewnętrzną linię zasilającą FORMA ARCHITEKTONICZNA Forma architektoniczna budynku jak i samego pomieszczenia serwerwni nie wchodzi w zakres opracowania i pozostaje bez zmian ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, ROBOTY BUDOWALNE Zakres projektu nie obejmuje prac budowlanych. Istniejące ściany, stropy, posadzki itd. Pozostają bez zmian WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Obecnie Serwerownia nie jest wydzielona poŝarowo. Pomieszczenie serwerowni wyposaŝone jest w czujkę ppoŝ Systemu Sygnalizacji PoŜaru. Dodatkowo zgodnie z Instrukcją o ochronie przeciwpoŝarowej w resorcie obrony narodowej sygn. PpoŜ 10/2009 pomieszczenie serwerowni wyposaŝone jest w gaśnice przenośne. Wykonując projektowane instalacje naleŝy zwrócić uwagę,aby wszystkie elementy przechodzące przez ściany i stropy stanowiące granicę stref poŝarowych były zabezpieczone poŝarowo (przepusty instalacyjne o średnicy 4cm) w klasie odporności ogniowej EI wymaganej dla tego elementu. Przewidziany w projekcie zakres robót nie wpływa na zmiany warunków ochrony przeciwpoŝarowej budynku DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przebudowywany budynek, z uwagi na zamknięty charakter obiektu, nie wymaga dostępu dla osób niepełnosprawnych. 9.0 INSTALACJE SANITARNE 9.1 Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie w pomieszczeniu serwerowni; instalacji klimatyzacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z ustaleniami określonymi w MWWO-U oraz z UŜytkownikiem, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości chłodu dla pracujących urządzeń teleinformatycznych. 9.2 Opis stanu istniejącego Obecnie serwerownia wyposaŝona jest w instalację wentylacji mechanicznej powiązaną z innymi pomieszczeniami w budynku. Nad wejściem do pomieszczenia zainstalowany jest klimatyzator o mocy 5,2 kw (jednostka wewnętrzna), współpracujący z jednostką zewnętrzną zainstalowaną na ścianie zewnętrznej SW (od strony pomieszczenia rozdzielni głównej budynku). Obecnie klimatyzacja nie zabezpiecza w pełni urządzeń zainstalowanych w serwerowni. Pomieszczenie serwerowni jest ogrzewane poprzez grzejnik płytowy zainstalowany pod oknem. Istniejące instalacje wentylacji i c.o. pozostają do dalszej eksploatacji 9.3 Roboty demontaŝowe W ramach prac związanych z modernizacją klimatyzacji serwerowni SIWESF-16 w JW 1156, zostaną wykonane roboty demontaŝowe branŝy sanitarnej, polegające na: DemontaŜu Istniejącego klimatyzatora ( jednostka wewnętrzna ) o mocy 5,2 kw, oraz współpracującej z nim jednostki zewnętrznej oraz przewodów łączących obie jednostki. 8 / 13 STRONA 8 / 16

9 9.4 Opis stanu projektowanego W pomieszczeniu serwerowni projektuje się instalację klimatyzacji Klimatyzacja (z czynnikiem chłodniczym freonowym) W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzację bez nawilŝania (uzgodnienie z uŝytkownikiem). Przewidziano zainstalowanie trzech klimatyzatorów przysufitowych (jednostki wewnętrzne) Split Inverter ABYG54LRTA f. Fujitsu., o mocy nominalnej 14,0 kw kaŝdy. KaŜdy z projektowanych klimatyzatorów wyposaŝony jest w jednostkę zewnętrzną AOYG54LATT (3szt.). Jednostki zewnętrzne projektowanych klimatyzatorów zainstalować (przy ścianie zewnętrznej) na wspornikach MS 119 prod. RODIGAS, nad bramą garaŝową, na wysokości około 3,6m od poziomu terenu. Jednostki zewnętrzne z zestawem pracy całorocznej w funkcji chłodzenia. Klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano w następujący sposób: - jeden nad drzwiami, pod stropem, - dwa przy ścianie wewnętrznej, pod istniejącym kanałem wentylacyjnym. Do podwieszenia projektowanych klimatyzatorów, w celu zminimalizowania drgań, zastosować amortyzatory wibroakustyczne BIS z EPDM. Dobrane klimatyzatory z zestawami do pracy zimowej i do pracy naprzemiennej, przystosowane równieŝ do pracy kaskadowej. KaŜdy z trzech klimatyzatorów moŝe pracować naprzemiennie w trybie awaryjnym. Suma zainstalowanej mocy (42 kw) pozwala na zabezpieczenie serwerowni na wypadek awarii któregoś z klimatyzatorów. Klimatyzatory wyposaŝone w pompki skroplin. Sterowanie klimatyzatorów: - zestaw pilotów przewodowych UTY-RNNYM (3szt.) w pomieszczeniu serwerowi. Piloty przewodowe z naściennymi sterownikami i regulatorami temperatury pozwalają na utrzymanie właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu serwerowni. -drugi zestaw pilotów przewodowych UTY-RVNYM (3szt.) wyprowadzony do pomieszczenia nr 6 (zdalne sterowanie). Piloty do zdalnego sterowania wyposaŝone dodatkowo w funkcję wyświetlania aktualnej temperatury powietrza wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia serwerowni. W pomieszczeniu nr 6 przewidziano równieŝ świetlny system sygnalizacji awarii któregokolwiek z klimatyzatorów zainstalowanych w serwerowni Instalacje technologiczne: chłodnicza freonowa i instalacja odprowadzenia skroplin Do projektowanych trzech chłodnic freonowych klimatyzatorów doprowadza się czynnik chłodniczy - freon ekologiczny R 410A, przewodami miedzianymi o średnicach 9,52/15,88mm, od jednostek zewnętrznych. KaŜda z trzech chłodnic klimatyzatorów freonowych współpracuje z jedną, swoją jednostką zewnętrzną. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zainstalować (przy ścianie zewnętrznej) na wspornikach MS 119 prod. RODIGAS, nad nadproŝem bramy garaŝowej, na wysokości około 3,6m od poziomu terenu. Przewody instalacji chłodniczej od poszczególnych jednostek zewnętrznych prowadzić na zewnątrz w parach jedna nad drugą, nad nadproŝem bramy garaŝowej. W ten sam sposób prowadzić przewody na ścianie wewnętrznej w garaŝu układając je w korytkach instalacyjnych. Na pozostałej trasie wewnątrz budynku od garaŝu do pomieszczenia serwerowni przewody prowadzić równolegle, obok siebie w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody instalacji chłodniczej prowadzone wewnątrz budynku zaizolować otulinami zimnochronnymi, kauczukowymi f.korff gr.10mm. Dla przewodów prowadzonych na zewnątrz i przy przejściu przez ścianę zewnętrzną zastosować izolację jw. lecz o grubości 20mm. Zaizolowane przewody instalacji chłodniczej prowadzone na zewnątrz dodatkowo owinąć blachą aluminiową. W miejscach przejść przewodów czynnika chłodniczego przez ściany stanowiące granice stref bezpieczeństwa wykonać po obu stronach ściany połączenie przewodów przez lutowanie (zapobiegające przesłuchom akustycznym) - tzw. separator. Rurociągi odprowadzające skropliny z chłodnic klimatyzatorów freonowych wyprowadzić poprzez syfon do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP Fusiotherm PN 20 9 / 13 STRONA 9 / 16

10 grubościennych, w technologii Aquatherm. Rury i kształtki z polipropylenu, łączone przez zgrzewanie. 9.5 Uwagi końcowe Prace montaŝowe wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową stosowanych urządzeń Prace wykonywać z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy przejściu przez przegrody budowlane, do wypełnienia otworów zastosować materiał o tej samej odporności ogniowej co materiał przegród. Prace wykonywać z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty lub świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie polskim INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja zasilania i sterowania projektowaną klimatyzacją na potrzeby serwerowni SIWESF-16 w budynku portu lotniczego w JW Poznań-Krzesiny, oraz dodatkowa linia zasilająca dla ww. serwerowni Stan istniejący Pomieszczenie serwerowni wyposaŝone jest w instalację oświetleniową, gniazd wtyczkowych oraz zasilającą urządzenia alarmowe i urządzenia zainstalowane w szafie serwerowej. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowana jest rozdzielnica modułowa natynkowa zasilająca obwody elektryczne w pomieszczeniu serwerowni. Całość instalacji elektrycznej pozostaje bez zmian i w pełni nadaje się do dalszego wykorzystania Zakres opracowania instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji w serwerowni SIWESF dodatkowa wewnętrzna linia zasilająca dla serwerowni SIWESF demontaŝe uwagi końcowe Instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji w serwerowni SIWESF-16 Do klimatyzacji serwerowni został zaprojektowany układ klimatyzacji składający się z : trzech jednostek wewnętrznych typu ABYG54LRTA trzech jednostek zewnętrznych typu AOYG54LATT Zasilanie do jednostek zewnętrznych naleŝy wykonać przewodami YDYŜo 5x4mm 2 i przyłączyć w wolnych polach sekcji I istniejącej rozdzielnicy RG. Projektowane obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi S313 B16. W celu zasilania jednostek wewnętrznych i komunikacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi od jedn. zew. do jedn. wew. naleŝy ułoŝyć przewody YDYŜo 4x1,5mm 2. Do sterowania pracą klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni zastosowano trzy piloty przewodowe UTY-RNNYM a w pomieszczeniu nr 6 trzy piloty typu UTY-RVNYM z dodatkową funkcją wskazania rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu serwerowni. Połączenia pomiędzy jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji a pilotami naleŝy wykonać przewodami ekranowanymi yslyeky 4x0,5mm 2. Dodatkowo w celu sygnalizacji awarii danego układu klimatyzacji w pomieszczeniu nr 51 naleŝy zainstalować tablice sygnalizacyjną wyposaŝoną w przekaźniki miniaturowe, sterujące lampkami sygnalizacyjnymi zainstalowanymi w pomieszczeniu nr 6. Cewki przekaźników sterowane są wyjściami znajdującymi się na 10 / 13 STRONA 10 / 16

11 płytkach sterujących jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Całość (płytki sterujące i cewki przekaźników) zasilane są napięciem 24V DC poprzez zasilacz zainstalowany w tablicy sygnalizacyjnej TS1. W momencie wystąpienia awarii danego układu sygnalizacji na cewkę przekaźnika jest wysyłany sygnał powodujący jego przełączenie co skutkuje zapaleniem się lampki czerwonej w danym sygnalizatorze w pom. nr 6. W korytarzach przewody układać w korytkach kablowych instalowanych nad sufitem podwieszanym. W garaŝu przewody sterujące przekaźnikami (pomiędzy TS1 a poszczególnymi jedn. zewn.) ułoŝyć w listwach kablowych LN50x20.1 nt, a pozostałe przewody w korytach kablowych układanych na wspornikach mocowanych do ściany. W pomieszczeniu nr 6 i w pomieszczeniu serwerowni podejścia do klimatyzatorów i pilotów oraz sygnalizatorów naleŝy ułoŝyć w listwach kablowych LN 40x16.1 nt Dodatkowa wewnętrzna linia zasilająca dla serwerowni SIWESF-16 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w MWWOU i z zakresem określonym w Programie Inwestycji, zaprojektowano dodatkową wewnętrzną linie zasilającą serwerownię. Wewnętrzną linię zasilającą naleŝy wykonać przewodem YDYŜo 5x10mm 2. Projektowany przewód naleŝy podłączyć w wolnym polu istniejącej rozdzielnicy RG i zabezpieczyć wyłącznikiem róŝnicowoprądowym z członem nadprądowym P344 C32 30mA AC. Od strony serwerowni projektowany przewód zakończyć przenośnym gniazdem wtyczkowym 3P+PE+N 32A IP44 w szafie serwerowej. Przewód naleŝy układać w korycie kablowym mocowanym do ściany (w pom. rozdzielnicy głównej), układanym nad sufitem podwieszanym (korytarz) i prowadzonym pod podłogą techniczną w serwerowni DemontaŜe W związku z demontaŝem istniejącego klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni (jedn. wew. i zew.) naleŝy równieŝ zdemontować przewody zasilające i sterownicze. Przed przystąpieniem do demontaŝu naleŝy odłączyć zasilanie i upewnić się czy przewody nie są pod napięciem Uwagi końcowe 1. Wszelkie zmiany techniczne i materiałowe naleŝy kaŝdorazowo uzgodnić z inspektorem nadzoru branŝy elektrycznej oraz autorem projektu. 2. Całość prac montaŝowych wykonać zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE, wymogami BHP obowiązującymi w budownictwie elektrycznym oraz Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. V Roboty elektryczne. 3. Przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielające strefy poŝarowe powinny być uszczelnione przy zastosowaniu przegród ogniowych. 4. Po zakończeniu robót wykonawca przeprowadzi pomiary oporności uziemienia oraz skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej: pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar ciągłości przewodów ochronnych i z czynności tych sporządzi protokół pomiarów i badań. 5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty, świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie polskim. Występujące w dokumentacji nazwy własne towarów mogą być zastąpione towarami równowaŝnymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych OCHRONA KONSERWATORSKA Inwestycja nie jest połoŝona w obszarze objętym ochroną konserwatorską WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Na terenie objętym inwestycją nie występuje teren górniczy. 11 / 13 STRONA 11 / 16

12 14.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU Realizacja modernizacji klimatyzacji i linii energetycznej w serwerowni SIWESF-16 (przy zachowaniu wymogów i reŝimów technologicznych wykonywania robót) nie wpłynie na środowisko naturalne i otoczenie. Nie wpłynie równieŝ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Realizacja robót pozostanie bez wpływu na stan gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich, a uciąŝliwości związane z realizacją robót i eksploatacją budynku nie przekraczają standardów jakości środowiska tj. przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hałasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadów poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny UZGODNIENIA 12 / 13 STRONA 12 / 16

13 OPINIE I UZGODNIENIA Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy 13 / 13 STRONA 13 / 16

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo