WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o WROCŁAW, ul. Obornicka 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108"

Transkrypt

1 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) (0-71) (0-71) fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury POZNAŃ ul. Tadeusza Kościuszki 92/98 TEMAT : Modernizacja klimatyzacji i linii energetycznej serwerowni SIWESF-16 w JW 1156 Poznań-Krzesiny Przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Modernizacja klimatyzacji i linii energetycznej serwerowni SIWESF-16 w JW 1156 Poznań-Krzesiny polegać będzie na: - demontaŝu istniejącego układu klimatyzacji w pom serwerowni - montaŝu układu klimatyzacji na potrzeby istniejącej serwerowni - wykonaniu dodatkowej wewnętrznej linii zasilającej serwerowni PROJEKT : PROJEKT BUDOWLANY. ADRES : WieŜa Portu Lotniczego w JW 1156 Poznań ul. Silniki 1, kompleks nr 6035 DZIAŁKA : 1/78 OBRĘB : Głuszyna II ZADANIE : UMOWA : 165/2013/D (5612 REJ.) NINIEJSZA TECZKA ZAWIERA: 1. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego - str Rysunki do projektu - str. 3 AUTORZY I SPRAWDZAJĄCY OPRACOWANIA: mgr inŝ. Krystyna MIKOŁAJCZAK, mgr inŝ. Renata GÓRALSKA, Ryszard HANDZ, mgr inŝ. Tadeusz MIERNIK UWAGI INWESTORA : W R O C Ł A W Kwiecień 2014 r.

2 O Ś W I A D C Z E N I E I W Y K A Z P R O J E K T A N T Ó W LOKALIZACJA: WieŜa Portu Lotniczego w JW. 1156, kompleks nr 6035 JW.5350, woj. wielkopolskie, powiat poznań, Poznań, działka nr 1/78, obręb Głuszyna II INWESTOR: Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Tadeusza Kościuszki 92/ POZNAŃ NiŜej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i PN oraz zasadami wiedzy technicznej. art.20 ust.4 ustawy P.B. BRANśA INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Imię i Nazwisko projektanta (nr upr.) Imię i Nazwisko sprawdzającego (nr upr.) PROJEKTANT mgr inŝ. Krystyna MIKOŁAJCZAK upr. nr ST-830/73, 463/94/UW do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje sanitarne ASYSTENT mgr inŝ. Radosław GÓRALSKI SPRAWDZAJĄCY mgr inŝ. Renata GÓRALSKA upr. nr 583/89/UW do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje sanitarne PROJEKTANT Ryszard HANDZ upr. nr 22/83/WBPP, nr 411/89/UW do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacji w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych ASYSTENT mgr inŝ. Piotr PALMA SPRAWDZAJĄCY mgr inŝ. Tadeusz MIERNIK upr. nr 84/84/WBPP do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno.-inŝynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych PODPIS 2 / 13 STRONA 2 / 16

3 S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A : STRONA TYTUŁOWA 1 OŚWIADCZENIE I WYKAZ PROJEKTANTÓW 2 SPIS ZAWARTOŚĆI OPRACOWANIA 3 SPIS RYSUNKÓW 5 PROJEKT BUDOWLANY : 1. PODSTAWA OPRACOWANIA DANE OGÓLNE PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Stan prawny terenu Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowanie działki PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU, CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego oraz przeznaczenie obiektu FORMA ARCHITEKTONICZNA ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, ROBOTY BUDOWALNE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INSTALACJE SANITARNE Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Roboty demontaŝowe Opis stanu projektowanego Klimatyzacja (z czynnikiem chłodniczym freonowym) Instalacje technologiczne: chłodnicza freonowa i instalacja odprowadzenia skroplin / 13 STRONA 3 / 16

4 9.5 Uwagi końcowe INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Stan istniejący Zakres opracowania Instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji w serwerowni SIWESF Dodatkowa wewnętrzna linia zasilająca dla serwerowni SIWESF DemontaŜe Uwagi końcowe OCHRONA KONSERWATORSKA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU UZGODNIENIA / 13 STRONA 4 / 16

5 S P I S R Y S U N K Ó W : Lp. Nazwa rysunku: Skala Oznaczenie 1. RZUT PARTERU Instalacja klimatyzacji freonowej, instalacja odprowadzenia skroplin BranŜa - Sanitarna 2. RZUT PARTERU Instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji serwerowni BranŜa - Elektryczna 3. Schemat zasilania BranŜa - elektryczna 1:50 S-1 1:100 E-1 - E-2 5 / 13 STRONA 5 / 16

6 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Na Modernizację klimatyzacji i linii energetycznej serwerowni SIWESF-16 w JW Poznań- Krzesiny Tytuł: Rejestr: PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa-nr 165/2013/D z dnia r zawarta między WZI Wrocław, a WBPB Sp. z o.o. Wrocław Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uŝytkowe dla zadania Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych OIN 5/ Oględziny i inwentaryzacja obiektów 1.5. Protokół z Pierwszej Rady Technicznej zorganizowanej na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej dot. opracowywanego zadania r Protokół z Drugiej Rady Technicznej zorganizowanej na etapie opracowania dokumentacji projektowej dot. opracowywanego zadania r Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.); 1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia r.); 1.9. Zarządzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niŝ kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego Rozporządzenie MSWiA. w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych (poz. 1030) Dziennik Ustaw Nr 124/2009 z dnia r Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. nr 182 poz w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159 poz. 948); Decyzja Nr 24/MON ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON ) w tym Decyzja Nr 548/MON z dnia 03 grudnia 2007 r. zmieniającą decyzję w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie Ochrony narodowej (Dz. Urz. MON ) Zalecenia SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie instalacji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych BTPO-701B; Zalecenia SKW w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych DBBT-301C; Instrukcja o ochronie przeciwpoŝarowej w resorcie obrony narodowej Zalecenia SKW w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych DBBT-804A; Zatwierdzony przez RZI Wrocław Program Inwestycji Polskie normy i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim Dane branŝowe ustalenia z uŝytkownikiem obiektu JW / 13 STRONA 6 / 16

7 2. DANE OGÓLNE 1. Zadanie : Rejestr : UŜytkownik : JW Inwestor: WZI Poznań 5. Jednostka projektowa: WBPB Sp. z o.o. WROCŁAW 6. Obiekt: Serwerownia SIWESF-16 w WieŜy Portu Lotniczego 7. Działka nr 1/78, Poznań, obręb Głuszyna II 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.1 Stan prawny terenu Właścicielem kompleksu wojskowego nr 6035 znajdującego się na działce nr 1/78 jest Skarb Państwa w Zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Grunt stanowi teren zamknięty nr ewid. gruntów 1/78, 3.2 Przedmiot inwestycji W związku z niewydolnością istniejącego układu klimatyzacji oraz planowaną rozbudową wyposaŝenia szaf serwerowych, zaistniała konieczność zaprojektowania nowego układu klimatyzacji o większej mocy chłodniczej oraz zaprojektowanie dodatkowej wewnętrznej linii zasilającej serwerowni. 3.3 Istniejący stan zagospodarowanie działki Zagospodarowanie działki nie wchodzi w zakres opracowania i nie ulegnie zmianie PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU, CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 4.1 Opis stanu istniejącego Pom. serwerowni Kubatura* 36,00m 3 Powierzchnia netto* - 12,61 m 2 <- *parametry wg inwentaryzacji Pomieszczenie serwerowni znajduje się na parterze budynku WieŜy Portu Lotniczego. Pomieszczenie posiada ściany murowane, otynkowane i pomalowane na kolor biały. Podłoga w pomieszczeniu jest wykonana jako podniesiona. Pomieszczenie serwerowni jest wyposaŝone w instalację elektryczną oświetleniową, gniazdka wtyczkowe i zasilanie urządzeń alarmowych oraz szaf serwerowych. W pomieszczeniu serwerowni znajduje się klimatyzator o mocy 5,2 kw (jednostka wewnętrzna) współpracujący z jednostką zewnętrzną zainstalowaną na ścianie zewnętrznej SW (od strony pomieszczenia rozdzielni głównej budynku). Poza klimatyzatorem w pomieszczeniu zainstalowany jest grzejnik płytowy. 4.2 Opis stanu projektowanego oraz przeznaczenie obiektu PoniewaŜ istniejąca klimatyzacja nie jest wstanie zabezpieczyć odpowiedniej ilości chłodu, w projekcie przewidziano zainstalowanie trzech jednostek wewnętrznych klimatyzacji współpracujących z trzema jednostkami zewnętrznymi. W celu 7 / 13 STRONA 7 / 16

8 umoŝliwienia montaŝu kolejnych urządzeń w szafach serwerowych zaprojektowano dodatkową wewnętrzną linię zasilającą FORMA ARCHITEKTONICZNA Forma architektoniczna budynku jak i samego pomieszczenia serwerwni nie wchodzi w zakres opracowania i pozostaje bez zmian ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, ROBOTY BUDOWALNE Zakres projektu nie obejmuje prac budowlanych. Istniejące ściany, stropy, posadzki itd. Pozostają bez zmian WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Obecnie Serwerownia nie jest wydzielona poŝarowo. Pomieszczenie serwerowni wyposaŝone jest w czujkę ppoŝ Systemu Sygnalizacji PoŜaru. Dodatkowo zgodnie z Instrukcją o ochronie przeciwpoŝarowej w resorcie obrony narodowej sygn. PpoŜ 10/2009 pomieszczenie serwerowni wyposaŝone jest w gaśnice przenośne. Wykonując projektowane instalacje naleŝy zwrócić uwagę,aby wszystkie elementy przechodzące przez ściany i stropy stanowiące granicę stref poŝarowych były zabezpieczone poŝarowo (przepusty instalacyjne o średnicy 4cm) w klasie odporności ogniowej EI wymaganej dla tego elementu. Przewidziany w projekcie zakres robót nie wpływa na zmiany warunków ochrony przeciwpoŝarowej budynku DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przebudowywany budynek, z uwagi na zamknięty charakter obiektu, nie wymaga dostępu dla osób niepełnosprawnych. 9.0 INSTALACJE SANITARNE 9.1 Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie w pomieszczeniu serwerowni; instalacji klimatyzacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z ustaleniami określonymi w MWWO-U oraz z UŜytkownikiem, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości chłodu dla pracujących urządzeń teleinformatycznych. 9.2 Opis stanu istniejącego Obecnie serwerownia wyposaŝona jest w instalację wentylacji mechanicznej powiązaną z innymi pomieszczeniami w budynku. Nad wejściem do pomieszczenia zainstalowany jest klimatyzator o mocy 5,2 kw (jednostka wewnętrzna), współpracujący z jednostką zewnętrzną zainstalowaną na ścianie zewnętrznej SW (od strony pomieszczenia rozdzielni głównej budynku). Obecnie klimatyzacja nie zabezpiecza w pełni urządzeń zainstalowanych w serwerowni. Pomieszczenie serwerowni jest ogrzewane poprzez grzejnik płytowy zainstalowany pod oknem. Istniejące instalacje wentylacji i c.o. pozostają do dalszej eksploatacji 9.3 Roboty demontaŝowe W ramach prac związanych z modernizacją klimatyzacji serwerowni SIWESF-16 w JW 1156, zostaną wykonane roboty demontaŝowe branŝy sanitarnej, polegające na: DemontaŜu Istniejącego klimatyzatora ( jednostka wewnętrzna ) o mocy 5,2 kw, oraz współpracującej z nim jednostki zewnętrznej oraz przewodów łączących obie jednostki. 8 / 13 STRONA 8 / 16

9 9.4 Opis stanu projektowanego W pomieszczeniu serwerowni projektuje się instalację klimatyzacji Klimatyzacja (z czynnikiem chłodniczym freonowym) W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzację bez nawilŝania (uzgodnienie z uŝytkownikiem). Przewidziano zainstalowanie trzech klimatyzatorów przysufitowych (jednostki wewnętrzne) Split Inverter ABYG54LRTA f. Fujitsu., o mocy nominalnej 14,0 kw kaŝdy. KaŜdy z projektowanych klimatyzatorów wyposaŝony jest w jednostkę zewnętrzną AOYG54LATT (3szt.). Jednostki zewnętrzne projektowanych klimatyzatorów zainstalować (przy ścianie zewnętrznej) na wspornikach MS 119 prod. RODIGAS, nad bramą garaŝową, na wysokości około 3,6m od poziomu terenu. Jednostki zewnętrzne z zestawem pracy całorocznej w funkcji chłodzenia. Klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano w następujący sposób: - jeden nad drzwiami, pod stropem, - dwa przy ścianie wewnętrznej, pod istniejącym kanałem wentylacyjnym. Do podwieszenia projektowanych klimatyzatorów, w celu zminimalizowania drgań, zastosować amortyzatory wibroakustyczne BIS z EPDM. Dobrane klimatyzatory z zestawami do pracy zimowej i do pracy naprzemiennej, przystosowane równieŝ do pracy kaskadowej. KaŜdy z trzech klimatyzatorów moŝe pracować naprzemiennie w trybie awaryjnym. Suma zainstalowanej mocy (42 kw) pozwala na zabezpieczenie serwerowni na wypadek awarii któregoś z klimatyzatorów. Klimatyzatory wyposaŝone w pompki skroplin. Sterowanie klimatyzatorów: - zestaw pilotów przewodowych UTY-RNNYM (3szt.) w pomieszczeniu serwerowi. Piloty przewodowe z naściennymi sterownikami i regulatorami temperatury pozwalają na utrzymanie właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu serwerowni. -drugi zestaw pilotów przewodowych UTY-RVNYM (3szt.) wyprowadzony do pomieszczenia nr 6 (zdalne sterowanie). Piloty do zdalnego sterowania wyposaŝone dodatkowo w funkcję wyświetlania aktualnej temperatury powietrza wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia serwerowni. W pomieszczeniu nr 6 przewidziano równieŝ świetlny system sygnalizacji awarii któregokolwiek z klimatyzatorów zainstalowanych w serwerowni Instalacje technologiczne: chłodnicza freonowa i instalacja odprowadzenia skroplin Do projektowanych trzech chłodnic freonowych klimatyzatorów doprowadza się czynnik chłodniczy - freon ekologiczny R 410A, przewodami miedzianymi o średnicach 9,52/15,88mm, od jednostek zewnętrznych. KaŜda z trzech chłodnic klimatyzatorów freonowych współpracuje z jedną, swoją jednostką zewnętrzną. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zainstalować (przy ścianie zewnętrznej) na wspornikach MS 119 prod. RODIGAS, nad nadproŝem bramy garaŝowej, na wysokości około 3,6m od poziomu terenu. Przewody instalacji chłodniczej od poszczególnych jednostek zewnętrznych prowadzić na zewnątrz w parach jedna nad drugą, nad nadproŝem bramy garaŝowej. W ten sam sposób prowadzić przewody na ścianie wewnętrznej w garaŝu układając je w korytkach instalacyjnych. Na pozostałej trasie wewnątrz budynku od garaŝu do pomieszczenia serwerowni przewody prowadzić równolegle, obok siebie w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody instalacji chłodniczej prowadzone wewnątrz budynku zaizolować otulinami zimnochronnymi, kauczukowymi f.korff gr.10mm. Dla przewodów prowadzonych na zewnątrz i przy przejściu przez ścianę zewnętrzną zastosować izolację jw. lecz o grubości 20mm. Zaizolowane przewody instalacji chłodniczej prowadzone na zewnątrz dodatkowo owinąć blachą aluminiową. W miejscach przejść przewodów czynnika chłodniczego przez ściany stanowiące granice stref bezpieczeństwa wykonać po obu stronach ściany połączenie przewodów przez lutowanie (zapobiegające przesłuchom akustycznym) - tzw. separator. Rurociągi odprowadzające skropliny z chłodnic klimatyzatorów freonowych wyprowadzić poprzez syfon do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP Fusiotherm PN 20 9 / 13 STRONA 9 / 16

10 grubościennych, w technologii Aquatherm. Rury i kształtki z polipropylenu, łączone przez zgrzewanie. 9.5 Uwagi końcowe Prace montaŝowe wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową stosowanych urządzeń Prace wykonywać z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy przejściu przez przegrody budowlane, do wypełnienia otworów zastosować materiał o tej samej odporności ogniowej co materiał przegród. Prace wykonywać z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty lub świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie polskim INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja zasilania i sterowania projektowaną klimatyzacją na potrzeby serwerowni SIWESF-16 w budynku portu lotniczego w JW Poznań-Krzesiny, oraz dodatkowa linia zasilająca dla ww. serwerowni Stan istniejący Pomieszczenie serwerowni wyposaŝone jest w instalację oświetleniową, gniazd wtyczkowych oraz zasilającą urządzenia alarmowe i urządzenia zainstalowane w szafie serwerowej. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowana jest rozdzielnica modułowa natynkowa zasilająca obwody elektryczne w pomieszczeniu serwerowni. Całość instalacji elektrycznej pozostaje bez zmian i w pełni nadaje się do dalszego wykorzystania Zakres opracowania instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji w serwerowni SIWESF dodatkowa wewnętrzna linia zasilająca dla serwerowni SIWESF demontaŝe uwagi końcowe Instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji w serwerowni SIWESF-16 Do klimatyzacji serwerowni został zaprojektowany układ klimatyzacji składający się z : trzech jednostek wewnętrznych typu ABYG54LRTA trzech jednostek zewnętrznych typu AOYG54LATT Zasilanie do jednostek zewnętrznych naleŝy wykonać przewodami YDYŜo 5x4mm 2 i przyłączyć w wolnych polach sekcji I istniejącej rozdzielnicy RG. Projektowane obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi S313 B16. W celu zasilania jednostek wewnętrznych i komunikacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi od jedn. zew. do jedn. wew. naleŝy ułoŝyć przewody YDYŜo 4x1,5mm 2. Do sterowania pracą klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni zastosowano trzy piloty przewodowe UTY-RNNYM a w pomieszczeniu nr 6 trzy piloty typu UTY-RVNYM z dodatkową funkcją wskazania rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu serwerowni. Połączenia pomiędzy jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji a pilotami naleŝy wykonać przewodami ekranowanymi yslyeky 4x0,5mm 2. Dodatkowo w celu sygnalizacji awarii danego układu klimatyzacji w pomieszczeniu nr 51 naleŝy zainstalować tablice sygnalizacyjną wyposaŝoną w przekaźniki miniaturowe, sterujące lampkami sygnalizacyjnymi zainstalowanymi w pomieszczeniu nr 6. Cewki przekaźników sterowane są wyjściami znajdującymi się na 10 / 13 STRONA 10 / 16

11 płytkach sterujących jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Całość (płytki sterujące i cewki przekaźników) zasilane są napięciem 24V DC poprzez zasilacz zainstalowany w tablicy sygnalizacyjnej TS1. W momencie wystąpienia awarii danego układu sygnalizacji na cewkę przekaźnika jest wysyłany sygnał powodujący jego przełączenie co skutkuje zapaleniem się lampki czerwonej w danym sygnalizatorze w pom. nr 6. W korytarzach przewody układać w korytkach kablowych instalowanych nad sufitem podwieszanym. W garaŝu przewody sterujące przekaźnikami (pomiędzy TS1 a poszczególnymi jedn. zewn.) ułoŝyć w listwach kablowych LN50x20.1 nt, a pozostałe przewody w korytach kablowych układanych na wspornikach mocowanych do ściany. W pomieszczeniu nr 6 i w pomieszczeniu serwerowni podejścia do klimatyzatorów i pilotów oraz sygnalizatorów naleŝy ułoŝyć w listwach kablowych LN 40x16.1 nt Dodatkowa wewnętrzna linia zasilająca dla serwerowni SIWESF-16 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w MWWOU i z zakresem określonym w Programie Inwestycji, zaprojektowano dodatkową wewnętrzną linie zasilającą serwerownię. Wewnętrzną linię zasilającą naleŝy wykonać przewodem YDYŜo 5x10mm 2. Projektowany przewód naleŝy podłączyć w wolnym polu istniejącej rozdzielnicy RG i zabezpieczyć wyłącznikiem róŝnicowoprądowym z członem nadprądowym P344 C32 30mA AC. Od strony serwerowni projektowany przewód zakończyć przenośnym gniazdem wtyczkowym 3P+PE+N 32A IP44 w szafie serwerowej. Przewód naleŝy układać w korycie kablowym mocowanym do ściany (w pom. rozdzielnicy głównej), układanym nad sufitem podwieszanym (korytarz) i prowadzonym pod podłogą techniczną w serwerowni DemontaŜe W związku z demontaŝem istniejącego klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni (jedn. wew. i zew.) naleŝy równieŝ zdemontować przewody zasilające i sterownicze. Przed przystąpieniem do demontaŝu naleŝy odłączyć zasilanie i upewnić się czy przewody nie są pod napięciem Uwagi końcowe 1. Wszelkie zmiany techniczne i materiałowe naleŝy kaŝdorazowo uzgodnić z inspektorem nadzoru branŝy elektrycznej oraz autorem projektu. 2. Całość prac montaŝowych wykonać zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE, wymogami BHP obowiązującymi w budownictwie elektrycznym oraz Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. V Roboty elektryczne. 3. Przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielające strefy poŝarowe powinny być uszczelnione przy zastosowaniu przegród ogniowych. 4. Po zakończeniu robót wykonawca przeprowadzi pomiary oporności uziemienia oraz skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej: pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar ciągłości przewodów ochronnych i z czynności tych sporządzi protokół pomiarów i badań. 5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty, świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie polskim. Występujące w dokumentacji nazwy własne towarów mogą być zastąpione towarami równowaŝnymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych OCHRONA KONSERWATORSKA Inwestycja nie jest połoŝona w obszarze objętym ochroną konserwatorską WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Na terenie objętym inwestycją nie występuje teren górniczy. 11 / 13 STRONA 11 / 16

12 14.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU Realizacja modernizacji klimatyzacji i linii energetycznej w serwerowni SIWESF-16 (przy zachowaniu wymogów i reŝimów technologicznych wykonywania robót) nie wpłynie na środowisko naturalne i otoczenie. Nie wpłynie równieŝ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Realizacja robót pozostanie bez wpływu na stan gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich, a uciąŝliwości związane z realizacją robót i eksploatacją budynku nie przekraczają standardów jakości środowiska tj. przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hałasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadów poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny UZGODNIENIA 12 / 13 STRONA 12 / 16

13 OPINIE I UZGODNIENIA Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy 13 / 13 STRONA 13 / 16

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Adaptacja pomieszczeń kotłowni na potrzeby sali dydaktycznej zajęć praktycznych ADRES : ul. Wesele 41, Kraków, działka nr338/6, obręb 2 KROWODRZA TEMAT : STADIUM : Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP: BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI 65-945 ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/453-58-59 kom. 0601/74-97-51 NIP: 929-143-08-49 PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSIĘWZIĘCIE: REMONT ZAPLECZA URZĘDU POCZTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz Halicki 71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 OPIS TECHNICZNY... 4 1 Podstawa opracowania... 4 2 Przedmiot opracowania... 4 3 Zakres opracowania... 4 4 Zasilanie obiektu...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo