CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.."

Transkrypt

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, Warszawa (NIP: , REGON: ) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczy wykonania usługi tłumaczenia podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trakcie przeprowadzania negocjacji w ramach projektów systemowych pt. Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego oraz TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy znajdują się poniżej. W przypadku zainteresowania wykonaniem usługi, prosimy o przedstawienie oferty, podpisanej przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia, zawierającej: 1. nazwę firmy, adres, NIP, Regon (KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), 2. dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy; 3. wypełniony poniższy formularz ofertowy; 4. wypełniona tabela cen jednostkowych, 5. termin ważności oferty; Formularz ofertowy Lp. Usługa Liczba stron/godzi n Cena brutto Tłumaczenie pisemne, zwykłe (1800 znaków na stronę) Tłumaczenie pisemne, przysięgłe ( 1125 znaków na stronę) Tłumaczenie ustne, konsekutywne w tym potwierdzenie zgodności protokołu 20 godzin (1 h=60 min) 40 CENA OFERTY NETTO PLN CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. *Cena usługi brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie wydatki, jakie zamawiający poniesie na realizację przez wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych opustów i rabatów

2 Tabela cen jednostkowych L.p. Opis usługi Cena 1. tłumaczenie pisemne 1strony (1800 znaków na stronę) netto tłumaczenie pisemne 1strony (1800 znaków na stronę) brutto 2. tłumaczenie pisemne przysięgłe 1strony (1125 znaków na stronę) netto tłumaczenie pisemne przysięgłe 1 strony (1125 znaków na stronę) brutto 3. tłumaczenie ustne, konsekutywne 1 godzina (60min) netto tłumaczenie ustne, konsekutywne 1 godzina (60min) brutto 4. dyspozycja*tłumacza ustnego, konsekutywnego 1 godzina (60min) netto dyspozycja*tłumacza ustnego, konsekutywnego 1 godzina (60min) brutto zł *(stawienie się na wezwanie Zamawiającego bez wykonania usługi tłumaczenia ustnego, ze względu na niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego okoliczności). Oferty należy przesyłać na adres (telefon kontaktowy: ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia r.do godz. 14:00 Zamawiający zastrzega sobie prawo o odstąpieniu od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny. Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Zapytanie zostanie zamieszczone na stronie w zakładce zamówienia publiczne do których nie stosuje się ustawy pzp. Ponadto Zapytanie zostanie przesłane em do następujących firm: 1.LIDEX sp z o. o. ul. Sejmikowa Warszawa

3 2.KONTEKST Andrzej Wolski sp.j. ul. Nowogrodzka 56A Warszawa 3. IDIOMAS s.c. Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych ul. Wspaniała Szczecin-Mierzyn 4. Skrivanek sp. z o.o. ul. Podlaska Lublin 5.LOQUAX TRANSLATIONS ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne Monika Mamulska, Małgorzata Kierska-Barcz Spółka Jawna ul. Ptasia 5 lok.36 Łódź SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Usługa obejmująca tłumaczenia podczas przeprowadzania postępowań oraz w trakcie negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyjazdów stażowo szkoleniowych w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. Zamówienie obejmuje następujące usługi tłumaczenia: 1. tłumaczenie pisemne, zwykłe z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski, dokumentów związanych z postępowaniami w zakresie zamówień publicznych przewidywana liczba stron to 300 stron, 1800 znaków na stronę, 2. tłumaczenie umów z instytucjami zagranicznymi pisemne przysięgłe z języka polskiego na język angielski, przewidywana liczba stron to 100 stron, 1125 znaków na stronę, 3. tłumaczenie ustne, konsekutywne rozmów z instytucjami zagranicznymi z języka angielskiego na polski/z języka polskiego na angielski przewidywana liczba dni to 10 dni po 4 godz. dziennie. Zamawiający poda daty tłumaczeń z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 40% wartości zamówienia podstawowego. Teksty do tłumaczeń pisemnych będą przekazywane sukcesywnie. Maksymalna liczba stron przekazywana jednorazowo do tłumaczenia z terminem wykonania 3 dni wynosi 30 stron. II. Miejsce wykonania usługi: Warszawa.

4 III. Termin: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia IV. Wymagania: Min. 3 tłumaczenia przysięgłe pisemne i 3 tłumaczenia ustne z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski w ciągu ostatnich 3 lat, poparte referencjami lub protokołami odbioru bez zastrzeżeń; Dyspozycyjność podczas trwania umowy; Znajomość terminologii z zakresu energetyki jądrowej. Dodatkowo proszę o udzielenie informacji na poniższe pytanie (Odpowiedź negatywna nie wykluczy Państwa z udziału w postępowaniu): Czy spełniają Państwo wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 675), celem uzyskania obniżenia wpłat na PFRON? Tak/Nie. Istotne postanowienia umowy:

5 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi tłumaczenia podczas dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów: Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego oraz TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników na zakup wyjazdów stażowo-szkoleniowych, w tym w trakcie negocjacji w ramach tych postępowań, zgodnie z ofertą Wykonawcy z stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz Szczegółowym Opisem Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; projekty dofinansowywane są w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w ilościach i terminach zgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania kwoty wskazanej w pkt.7, w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 3. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 1) tłumaczenia dokumentów związanych z postępowaniami w zakresie zamówień publicznych tłumaczenie pisemne, zwykłe z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski tłumaczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych, nie wliczając sobót, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy dokumentów do tłumaczenia; 2) tłumaczenia umów z instytucjami zagranicznymi tłumaczenie pisemne przysięgłe z języka polskiego na język angielski tłumaczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych, nie wliczając sobót, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy dokumentów do tłumaczenia; 3) tłumaczenia ustnego, konsekutywnego rozmów z instytucjami zagranicznymi z języka angielskiego na polski/ z języka polskiego na angielski terminy tłumaczenia będą podane przez Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

6 4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje osobami (tłumaczami w zakresie niezbędnym do wykonania umów). 5. Wykonawca będzie świadczył usługi każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przesłanych przez Zamawiającego drogą mailową. 6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością, wedle swych najlepszych umiejętności i wiedzy. 7. Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania umowy Wykonawcy wynosi.brutto (słownie złotych brutto:..), z czego: 1) w ramach projektu Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego w wysokości. zł brutto (słownie złotych brutto:.) 2) w ramach projektu TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników w wysokości.. brutto (słownie złotych brutto: ). 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.7 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym przygotowania wymaganej dokumentacji, dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 9. Wysokość wynagrodzenia faktycznie należnego Wykonawcy, uzależniona będzie od ilości przetłumaczonych stron oraz liczby godzin tłumaczenia ustnego. 10. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie w częściach (po zakończeniu poszczególnych postępowań, o których mowa w pkt. 1 na podstawie zestawienia stron/godzin przestawionego przez Wykonawcę po zakończeniu danego postępowania, obliczona

7 zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi przez Wykonawcę w ofercie, załączniku nr 1 do umowy. 11. Zamawiający po zakończeniu danego postępowania, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Po zatwierdzaniu zestawienia, o którym mowa w pkt.10 Zamawiający w ciągu 7 dni sporządzi protokół odbioru za wykonanie danej części zamówienia. 12. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury jest podpisany przez obydwie Strony protokół odbioru. 13. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru; zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 14. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy z dwóch źródeł: 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego środki unijne oraz 15% - środki z budżetu państwa z rachunku Zamawiającego. 15. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji zlecenia płatności na rzecz Wykonawcy. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty wynagrodzenia. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia. 17. W razie potrzeby, Zamawiający zastrzega prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 40% wartości zamówienia, o której mowa w pkt 7 w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty umowy przed upływem terminu realizacji, o którym mowa w pkt 2. Zwiększenie wartości umowy nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, i na warunkach zawartych w ofercie Wykonawcy. 18. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 30% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonej w pkt 7 w razie niewykonania umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

8 2) 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonej w pkt 7 w razie nienależytego wykonania umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej umowie, w tym w Załącznikach nr 1 i 2 do umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy. 19. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt 17 podpunkt 2 będzie równa bądź przekroczy 30% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt.7 Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę i żądać kary umownej, o której mowa w pkt 17. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje aktualne w całym okresie obowiązywania umowy. 20. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 21. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania bezstronności oraz w poufności informacji, uzyskanych w związku z realizacją umowy, chyba że są to informacje powszechnie dostępne lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. 22. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, a także innych przepisów prawa w tym zakresie w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 23. W ramach wynagrodzenia określonego w pkt 7 z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wytworzonych w wykonaniu niniejszej umowy utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz prawa do korzystania i do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do utworów, jak również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:

9 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 24. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, prawa do wykonywania oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nich jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 25. Z chwilą, o której mowa w pkt.22 w ramach wynagrodzenia wskazanego w pkt 7, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których zostały utrwalone utwory. 26. Utrwalone utwory Wykonawca może zatrzymać wyłącznie do celów dokumentacyjnych. 27. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 28. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem umowy. 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 30. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana danych i osób, do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści umowy.

10 31. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem umowy, Strony zmierzać będą do jego rozwiązania w drodze negocjacji. W przypadku braku rozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo