ZAPYTANIE OFERTOWE. na Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Konstruktorskiej 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. na Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Konstruktorskiej 1."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Konstruktorskiej Zamawiający Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A Warszawa 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej Charakterystyka techniczna pomieszczenia Pomieszczenie serwerowni znajduje się w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1 i jest umiejscowione na poziomie przyziemia. W pomieszczeniu posadowione jest 5 szaf rackowych wypełnionych urządzeniami informatycznymi, brak podłogi technicznej. Posadzki wykonane z wykładziny PCV, brak okien, sufit wykonany z płyt z włókien mineralnych 50x50, oświetlenie rastrowe 4x18W. Oprócz infrastruktury informatycznej w pomieszczeniu pracuje UPS firmy AEG typ Protect oraz stałe urządzenie gaśnicze KD 200. Foto. 1 Serwerownia widok ogólny 1

2 Foto 2. SUG KD 200 Foto.2 UPE AEG typ Protect UWAGA: Zamawiający informuje, że istnieje możliwość na wniosek Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonania wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi. 2

3 2.3. Charakterystyka istniejących urządzeń klimatyzacyjnych Aktualnie pomieszczenie obsługują 2 zestawy klimatyzacji produkcji Daikin typ: FAYP100/RP100W, są to jednostki naścienne każda o mocy chłodniczej 10kW. Na obecną chwilę moc chłodnicza jest wystarczająca, jednak w perspektywie planowana jest rozbudowa serwerowni o dalsze urządzenia, dlatego wymagane jest zwiększenie mocy klimatyzacji potrzebnej do schładzania pomieszczenia. Zainstalowane jednostki pracują nieprzerwanie w pomieszczeniu od 2006 r. w trybie naprzemiennym lub łącznie, gdy produkowana ilość chłodu jest niewystarczająca. Dodatkowo w pomieszczeniu został zamontowany zestaw klimatyzacyjny YORK HEJB30FS-ACR o mocy chłodniczej 8,0 kw pracujący w oparciu o czynnik chłodniczy R-407C, który uzupełnia deficyt chłodu związany z obniżoną sprawnością wypracowanych urządzeń klimatyzacyjnych lub ewentualną awarią jednej z jednostek. Foto. 3 Jednostki wewnętrzne FAYP100 Foto. 4. Jednostki zewnętrzne RP100W 2.4. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż i utylizacja pracujących aktualnie w serwerowni dwóch zestawów klimatyzacyjnych Daikin FAYP100/RP100W, rurociągów i kabli elektrycznych zasilających urządzenia, b) utrzymanie w pomieszczeniu zestawu YORK HEJB30FS-ACR, jako jednostki rezerwowej, c) dobór jednostek klimatyzacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej, d) dostawę i montaż dwóch fabrycznie nowych zestawów klimatyzacyjnych o parametrach technicznych zgodnych z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego 3

4 e) wykonanie pomiarów elektrycznych i wydajności chłodniczej urządzeń, f) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W odniesieniu do części zamówienia dotyczącej dokumentacji powykonawczej, Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach i elektronicznej zapisanej na nośniku CD w 1 egz., z możliwością edycji (wymagane formaty zapisu dokumentacji, część opisowa *.doc lub *.docx, rysunki *.dwg i *.pdf ) Przedmiar robót Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Zakup i dostarczenie urządzeń: Klimatyzator 1 naścienny split system o mocy chłodniczej 10 kw indywidualna INVERTER- szczegółowe dane techniczne wg wykazu kpl 2 urządzeń załączonego do projektu 2 KNR Montaż jednostki zewnętrznej szt. 2 3 KNR Montaż parownika szt. 2 Zakup, dostarczenie i montaż kabli sterowniczych z 4 Inteligent Manager akcesoriami wraz z wykonaniem przejść przez indywidualna przegrody z uszczelnieniem - podłączenie do kpl indywidualna KNR-W KNR-W KNR KNR Kalk. ind. własna 11 KNR KNR indywidualna Demontaż i utylizacja istniejących klimatyzatorów wraz z rurociągami chłodniczymi i naprawieniem elementów budowlanych Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub równoważnymi Izolacja rurociągów śr.10 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub równoważnymi Uszczelnienie opaskami ogniochronnymi EI120 obustronnie przejść przez ściany przewodów niepalnych o śr. zewn. 14mm w izolacji palnej Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys. kcal/h Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 10.0 tys. kcal/h Zakup i dostarczenie czynnika chłodniczego (R 410A) do napełniania instalacji (dla 2kpl) kpl 2 kpl 2 kg 22,8 4

5 14 KNR KNR KNR (04-03) 17 własna Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys. kcal/h Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys. kcal/h Otwory dla przewodów instalacyjnych o śred. do 50mm w ścianach betonowych grub. 25cm Doprowadzenie zasilania elektrycznego z rozdzielni elektrycznej do jednostki zewnętrznej. Przewód 3x4 mm2 otw. 8 Uwaga: W związku ze specyfiką pomieszczenia w którym montowane będą nowe zestawy klimatyzacji zamawiający wymaga, aby montaż odbywał się sukcesywnie, tak aby nie doszło do przegrzania pomieszczenia. Demontaż drugiej jednostki jest możliwy dopiero po uruchomieniu nowego zestawu klimatyzacji Gwarancja Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia Termin realizacji przedmiotu umowy Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni licząc od daty zawarcia umowy Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy dotyczące przedmiotowego zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 3. Sposób przygotowania ofert 1) Ofertę stanowi Formularz Ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami. 2) Formularz Ofertowy zaleca się sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3) Do oferty należy dołączyć: - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zeskanowany), - w przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika, stosowne Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zeskanowane). Oferta, zawierająca cenę za wykonanie zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów. 5

6 4. Sposób oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć w terminie do roku do godz. 12:00 (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu, na adres: Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (podlegają odrzuceniu). Termin związania ofertą 30 dni. 5. Kryteria oceny ofert Za ofertę ważną, uznawana będzie oferta złożona w terminie i spełniająca wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. Ocena ofert przez Zamawiającego dokonana zostanie na podstawie następującego kryterium: Cena 100 pkt. Oferty, zostaną ocenione wg wzoru: najniższa oferowana cena C = x 100 pkt. cena ocenianej oferty Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 6. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, ważnych ofert. 7. Informacje dodatkowe 1. Osobą do kontaktu jest Zbigniew Majchrzak. 2. Pytania należy przesyłać na adres: 3. Odpowiedzi na pytania będą zamieszczane w miejscu publikacji niniejszego Zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania. 4. NFOŚiGW zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w NFOŚiGW. 5. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro netto (art. 4 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych) i podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej. 6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo