ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG /03/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014"

Transkrypt

1 P.H.H.U. AWIST Mogilany Artur Waligóra ul. Żary 22A Mogilany Tel: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG /03/2014 W związku z realizacją projektu pt. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili, Nr projektu: POIG /12 Nr umowy: POIG /12-00 w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowych prac projektowych i budowlano montażowych dla sieci szerokopasmowej (uzyskanie wszelkich zgód, opracowanie dokumentacji projektowej, budowa) składającej się z części światłowodowej: serwerowni, węzła internetowego, infrastruktury FTTH (napowietrznej, ziemnej, budynkowej), szkieletu sieci oraz części abonenckiej dla sieci światłowodowej. Sieć szerokopasmowa funkcjonować będzie w województwie Małopolskim na obszarze 12 miejscowości: Dziekanowice, Kędzieżynka, Bieńkowice, Sieraków, Niezdów, Kornatka, Brzezowa Nowa Wieś, Stadniki, Zawadka, Lusina, Wrząsowice I. Specyfikacja zamówienia. 1. W zakresie projektowania i budowy sieci światłowodowej. a. Przeprowadzenie niezbędnych wizji technicznych (inwentaryzacja do celów projektowych) w miejscowościach objętych projektem b. Opracowanie koncepcji przebiegu sieci światłowodowej FTTH na obszarze inwestycji. c. Przygotowanie dokumentów formalnych: - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu, - uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgód (w ofercie należy napisać jakie wg wykonawcy pozwolenia/zgłoszenia są wymagane prawem dla określonego w zamówieniu zakresu prac). 2. W zakresie zakupu i montażu sprzętu a. Zakup: - serwerowni - infrastruktury napowietrznej magistrali światłowodowej, - infrastruktury wewnątrz budynkowej na obiektach mieszkaniowych, - pasywnej infrastruktury przyłączeniowej FTTH i FTTB, - osprzętu punktu dystrybucji, - stacji czołowych OLT, - urządzeń terminalowych ONT dla abonentów,

2 b. Montaż - punktu dystrybucji i koncentratora sieci FTTH, - budowa magistrali światłowodowych i infrastruktury wewnątrz budynkowej, - konfiguracja systemu zarządzania siecią, - wykonanie przyłączy abonenckich, Wykonawca w ramach oferty może przedstawić własną koncepcję sieci wraz z proponowanymi przez siebie rozwiązaniami technicznymi. 3. Termin wykonania zamówienia. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w systemie Zaprojektuj - Wybuduj w nieprzekraczalnym terminie: a. opracowanie dokumentacji projektowe do dnia r. - opracowanie projektu technicznego dzierżawy słupów sieci energetycznej NN,SN - opracowanie projektu technicznego dzierżawy słupów sieci ORANGE - opracowanie projektu technicznego dzierżawy słupów sieci innych podmiotów - opracowanie projektu budowlano wykonawczego na podwieszenia kabli światłowodowych, - opracowanie projektu optotelekomunikacyjnego dla sieci magistralnej oraz przyłączeniowej - zakup i wykonanie serwerowni do dnia r. b. zakup infrastruktury sieciowej oraz budowa sieci - do dnia r., c. montaż światłowodowych urządzeń abonenckich do dnia r. II. Warunki udziału w postępowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych warunków: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia i w tym zakresie: a. wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) wykonali z należytą starannością przedsięwzięcia: przynajmniej dwie dostawy urządzeń sieciowych o wartości minimum 200 tys. zł każda, przynajmniej dwie dostawy urządzeń sieciowych w technologii GPON z minimalną ilością 4 portów GPON każda Fakt należytego wykonania powyższych przedsięwzięć winien być potwierdzony stosownymi dokumentami. wykażą i udokumentują, iż dysponują osobami przeszkolonymi u producenta sprzętu bądź jego dystrybutora, wykażą i udokumentują, iż dysponują co najmniej 1 pracownikiem technicznym posiadającym niezbędną wiedzę na poziomie eksperta z

3 zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi (certyfikat CCIE lub równoważny). Wykonawca odpowiada za czynności podejmowane przez podwykonawcę jak za czynności własne. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt 1-3) zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty, wymienione poniżej. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. II oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału b. dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, oraz zaświadczenie lub poświadczenie producenta oferowanych urządzeń bądź jego przedstawiciela o przeszkoleniu ww. osób w zakresie opisanym w pkt. 3, c. wykaz wykonanych przedsięwzięć (w zakresie co najmniej potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 3) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedsięwzięciom stanowiącym przedmiot zamówienia, d. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 1,1 mln. zł ( jeden milion sto tysięcy złotych ). 5. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Nie dopuszcza się składanie przez Wykonawców ofert wariantowych. 7. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania sprzętowe producenta będą spełniać następujące wymagania techniczne i ilościowe: a. urządzenia OLT w technologii GPON: wraz z co najmniej 4 Blank GPON SFP slot, 8 Port Combo GbE, 2 Blank Power Supply Module Slot, 40MB Flash, 512MB DRAM z zasilaczem AC b. urządzenia ONU: 1-Port GPON (Class B+, ITU-T G.984), 2-lub 4 Porty 10/100/1000Base-TX,16MB SDRAM, and 4MB Flash. WiFI 300mbps AC power adapter 480 sztuk

4 III. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 2. Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą do określenia ceny jest zakres zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena musi zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym. IV. Kryteria wyboru oferty Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena zamówienia (netto) za kompleksowe wykonanie przedmiotu 75% (75 pkt) 2. Optymalność rozwiązań technicznych 15% (15 pkt) 3. Negocjacja cen i termin płatności 10% (10 pkt) 1. Cena 75 pkt. Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma 75 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Ilość punktów = 75 x ( Cena minimalna/cena oferty badanej). 2. Optymalność rozwiązań technicznych 15 pkt. W zakresie tego kryterium ocenie będą podlegać przedstawione w koncepcji i kosztorysie ofertowym rozwiązania techniczne, takie jak: ergonomia, okres gwarancji, niezawodność sieci, koszt utrzymania infrastruktury. a. Gwarancja do 2 lat 1 pkt b. Gwarancja od 2 do 5 lat 2 pkt c. Gwarancja powyżej 5 lat 5 pkt d. Ergonomia, niezawodność, oraz koszt utrzymania punktowane od 1 do 10 pkt. 3. Negocjacja cen 5 pkt, termin płatności 5 pkt. Ocenie podlegać będzie gotowość Wykonawcy składającego ofertę do negocjacji zaoferowanej przez niego ceny z Zamawiającym oraz termin płatności za wykonanie oferty. a. Płatne w terminie do 14 dni 1 pkt b. Płatne w terminie do 30 dni 2 pkt c. Płatne w terminie od 45 dni 3 pkt d. Płatne w terminie do 60 dni 5 pkt V. Sposób złożenia ofert: 1. W formie elektronicznej na adres: 2. W formie elektronicznej przesyłając ofertę na FAX numer: W formie tradycyjnej w biurze ul. Żary 22A Mogilany Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie jest: Artur Waligóra, tel

5 VI. Termin składania ofert: 1. Termin składania ofert mija dnia 17 czerwca 2014r. 2. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany powyżej adres. Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych dostawców oraz zamieszczono na stronie www firmy AWIST : jak również w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

6 Załącznik nr 1 do zapytania nr 1/POIG /12/2013 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie kompleksowych prac projektowych i budowlano montażowych dla sieci szerokopasmowej (uzyskanie wszelkich zgód, opracowanie dokumentacji projektowej, budowa) składającej się z części światłowodowej, serwerowni, węzła internetowego, infrastruktury FTTH (napowietrznej, ziemnej, budynkowej), szkieletu sieci oraz części abonenckiej dla sieci światłowodowej zapytania ofertowego nr: 1/POIG /12/2013 w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata pt. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili, Umowa nr POIG /12-00 I. Zamawiający: P.P.H.U. AWIST Artur Waligóra ul. Żary 22A Mogilany Tel: , II. Oferent Nazwa Adres NIP Regon Adres do korespondencji Telefon/Fax Nr rachunku bankowego Osaba do kontaktów i reprezentowania oferenta III. Oferta cenowa. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:. Cena netto ( słownie cena netto).. Cena brutto ( słownie cena brutto)

7 Oferuje warunki płatności:.. Oferuję warunki gwarancji: IV. Oświadczenie. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 1. Zapoznałem się ze Szczegółowymi warunkami zamówienia oraz pozostaję związany jego postanowieniami. 2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonych w zamówieniu działalności lub czynności. 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia. 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 5. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w warunkach zamówienia. 6. Jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert. 7. W przypadku uznania mojej Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się, do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.. (Data, miejscowość, podpis, pięczęć wykonawcy)

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo